REKLAMA

"PiS pokazał, że będzie jechał jak walec i bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie, zrobi co mu się podoba"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-25 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:31 min.
Udostępnij:

Komentatorzy w TOK FM: Ewa Ivanova z GW, Michał Danielewski z oko.press i Jacek Nizinkiewicz z Rz - rozmawiali między innymi o wyborze członków KRS i sędziów TK oraz wiosennych wyborach prezydenckich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Dziennika Wielowieyska w itam państwa zaprasza m na dyskusj e publicyst ów stud iu Ewa Ivanova Gazeta wyborcz a Michał Danielewski ok o Press Jacek Nizinkiewicz Rzeczpospolita, a ja chcia ł, żebyśmy uporządkować troch ę spraw ę anulowania g łosowania, bo tuta j by ło du żo głosów w te j spraw ie sprawa jes t w prokuraturze, ale Jarosław Kaczyński powiedzia ł, że prokurator nie może si ę tam dopatrzy ć żadnego przekroczen ia prawa, więc sprawa Rozwiń » wydaje się dosy ć zamknięta skor o ju ż prezes powiedział, że masowo ść prokurato r, niemniej jednak, n iemniej jedna k mo żemy ewentualnie przedyskutować t ę kwestię co si ę tak naprawd ę wydarzyło czy t o jest rzeczywi ście tak bardz o bulwersuj ące czy może jedna k jak m ówi i PiS po prost u głosowanie by ło trudne ludz ie si ę mylili no niestety pisarz wprowadzi ł w b łąd opinię publiczn ą, twierdz ąc że ta cała maszyna nie dzia ła do głosowania okaza ło si ę nieprawd ą, n iemniej jednak można, b y uznać, że tak Ciołek PiS pewnie wybór wybra łoby tyc h swoich kandydat ów Michał Danielewski no mi się wydaj e, że jes t t o trochę straszne w tak im sensie okazuje t o pogard a dl a procedur sejmowyc h zate m prawa sprawiedliwo ści kolejny raz, al e troch ę też groteskow e mam y partia, kt óra aspiruje do teg o, żeby rządzić siln ą r ęką pokazywa ć swoj ą mo c, a imponowa ć wyborcom w łaśnie t ą moc ą czasem no ma wi ększość w sejmie nawe t n ie potraf i sob ie wybra ć swo ich sędziów do KRS - u zgodn ie z procedurami c o jeste m jak na aksam itny autorytaryz m prawa z prawem i sprawiedliwo ści nieco groteskow e c o znacz y jak on i jak chcą wprowadza ć swoj e plany rz ądy silnej r ęki i t d. tak dalej, k iedy n ie potrafi ą przeprowadzi ć prosteg o stosowan ia jednak część zaś n ie spędza se n z pow iek Jarosławowi Kaczyńskiemu, że ten obu sta ć si ę troszeczkę go wys łać na m po prost u potem strony zdradz a pol ityk, bo tuta j pose ł Nitras zasugerował rzecz, która dzi ś wydaj ą się c iekawa, a m ianowicie, że t e pomy łki tyc h posłów PiS - u to wyn ika z tego, że nie chc ieli zagłosować za Piotrowi dzia łań za Pawłowicz zresztą, tym bardz iej że k ilku pos łów PiS-u było w sejmie i n ie głosowało i np. pose ł Sośnierz powiedział z PiS - u n ie z Konfederacji powiedzia ł na pytan ie, dlaczeg o pana nie było t o pow iedziano chyba jest oczyw iste, więc widać, że ta m by ły tarc ia wewn ętrzne Ewa ja w ice słabość ta k po raz p ierwszy tak naprawd ę partia rz ądząca pokaza ła, że troch ę troch ę jedna k spanikowa ła tak ta m by ło wida ć pos łów, kt órzy sprawdzali, kt o jak g łosuje tak cz y zachowana jes t ta dyscypl ina i my ślę, że NATO pokazuje, że gdzie ś tam wewn ętrznie w samym PiS-ie rodz i się tak i niepokój, że w takich nawe t kluczowyc h g łosowaniach dotyczących przecie ż KRS-u no właśnie mo że n ie by ć w wi ększości, kt óra jes t w stan ie przeg łosować i ta ich pan ika taka zupe łnie irracjonalna pokazuj e, że właśnie on i stają staje się w te j chw ili przybieraj ą na tak i krok groteskow e zgodz ę się z Michałem tak ie tak ie zachowan ia, zupe łnie jakb y wcze śniej zarzucal i tak ie zachowania opozycj i, a w tej chw ili sam i stają się uosobieniem teg o tak n ie zachowuj ą się racjonalnie n ie zachowuj ą spokoju nie s ą pewni teg o ile osób g łosowało w jak i sposób no i na ira reaguj ą zupełnie tak i spos ób pan iczne oczywi ście t o t o, że prokuratura tą sprawą pow inna się zająć to ja nie ma m żadnych wątpliwości, ale n ie stoi uważa, że zostały przekroczon e praw o tak uwa żam, że zostało przekroczon e prawo i normalnyc h warunkac h by łyby zapewn e podstaw ę do postawienia zarzutu drugi wcze śniej zdarza ły się przypadki handlowania g łosami, al e tutaj mo żna było przeprowadzić cza s funkcję normaln ą g łosowania tutaj tuta j t e procedur y zosta ły ewidentnie naruszone t o było właśnie wida ć tę ich zupełną panik ę wręcz tak ą dziecinn ą niedojrza łą niepasujące kompletn ie do dop isuje mam na nasz e mam y takie wra żenie, że PiS nie potraf i si ę jeszcz e wciąż pozbiera ć i nie jes t pewn e tak nawet w tak kluczowyc h głosowaniach jak t e g łosowania b ędą wypadały w te j chw ili mówiliśmy ogólnie tuta j pan i pose ł Mucha do nast ępca ma racj ę, bo m ówimy rzeczywiście zbiorowo 2 rzeczach t o były 2 osobne głosowania chodz i o Piotrowicza Pawłowicz to by ło osobn e g łosowania natom iast anulowan ia g łosowania dotyczyło wybor u cz łonków krajowej rady s ądownictwa, al e mówimy ogólnie o tym, że PiS mia ł proble m z po sk ładaniu swojeg o obozu w czas ie wszystkich tyc h g łosowań także dlateg o potraktowali śmy t o zbiera ł Jacek Nizinkiewicz wyglądało to dobrz e to c o mia ło m iejsca w sejmie p o w zeszłym tygodniu Elżbieta Witek nowa marsza łek Sejmu przedstawia ła si ę jak o nowa jako ść w parlamenc ie, a pote m jak marsza łek Marek Kuchciński został zdym isjonowany przez Jarosława Kaczyńskiego t o się okazuje, że wcale nie ma żadnej nowe j jako ści Kancelaria Sejmu n ie tylk o z dnia upubl icznia list poparc ia do KRS, o czym od w ielu miesięcy mo żemy i czego wszyscy domagają si ę o d dawna, ale również dochodz i do tak ich gorsz ących scen głosowanie idzie n ie pomy śli prawa i sprawiedliwo ści to trzeb a anulowa ć, bo inaczej przegram y pad ło takie było to nie wygl ądało dobrz e i bez względu na t o cz y prawo zosta ło złamane cz y n ie na pewno zosta ły naruszon e dobre obyczaj e w sejmie i na pewno nie jest t o prognosty k czego ś dobreg o pozytywnego PiS chcą pokazać, że to b ędzie jecha ł jak walec bez względu na t o, że nam si ę t o podoba czy n ie zrobią c o uwa żają, bo chocia żby ta nom inacja dla by łych pos łów prawa i sprawiedliwo ści prof . Krystyny Pawłowicz Stanisława Piotrowicza na s ędziów Trybunału Konstytucyjnego jes t absolutn ie groteskowo n iedopuszczalna w mo im przekonan iu prawa i sprawiedliwość absolutn ie zaprzecza ca łej reform ie wymiaru sprawiedliwo ści, kt óra polega ła na tym, żeby odpolityczni ć wym iar sprawiedliwości odpartyjni ć w e Trybunał Konstytucyjny, żeby o d komunikowa ć jak n iejednokrotnie m ówili w Polsce za granic ą prem ier Mateusz Morawiecki Andrzej Duda okazuj e si ę, że na stanow iska s ędziów Trybunału Konstytucyjnego maj ą z fotel a ów pos łów przesiąść si ę koledzy Jarosława Kaczyńskiego Sparty, kt órzy jak mówiła kres u powr ócą wiernymi żołnierzami prawa i sprawiedliwo ści to absolutn a bzdur a nagl e przestan ą być pol itykami stan ą si ę pol ityka s ędziami politycznymi bezstronny m mn iej także tutaj dzieją si ę rzeczy bardz o złe niepokojące pisa ł o tym, że w Rzeczpospolitej w komentarzu redakcyjnym Michał Szułdrzyński z drugiej strony s ą pan ie premierze normalno ść ma wyglądać tak szanuj e się n iewygodne g łosowania w sejmie myślę, że ka żdy, kt o widzia ł to sta n w zeszłym tygodn iu w sejmie w idzi wie doskonal e, że to n ie jest normaln e i prem ier Morawiecki, wymieniaj ąc w swo im exposé normalno ść prze z wszystk ie przypadki notowa ć Zobacz c o jak bra k norm normalno ści w parlamencie, w kt órym wi ększość ma PiS wygląda dzisiaj w tygodn iku sieci premier, m ówi że bardz o chc e wsp ółpracować z opozycj ą, al e rzeczywiście tak się z łożyło właśnie w ty m feralny m g łosowaniu wybrano 4 przedstawicieli PiS - u ani 1 z opozycj i, a jes t przypadek n o przypadek na pewn o nie pozwala t o troch ę pokazuj e t o g łosowanie nad Piotrowicza Pawłowicz cz y ich nom inacja do Trybunału Konstytucyjnego toż t o pokazuje roz łożenie si ę jes t elemen t rozłożenia tak iej sp ójności prawa sprawiedliwo ści na ty m poz a historią tych dwojg a by łych pos łów, kt órzy do Trybunału mam y jeszcz e sytuację wewn ętrzną w Trybunale, czyli sędziego wyra z waka t s ędziego Muszyńskiego w konfl ikcie z reszt ą Przyłębską wcześniej j ą źródło, że przepraszam no, wi ęc PiS potrzebuj e w Trybunale swoich Carbo, którzy ta m p ójdą przypilnuje interesu prawa i sprawiedliwo ść, ale t o, że prawo i sprawiedliwość musia ło zdecydować na tak spektakularn y ruch t o znaczy wpuszczen ie do Trybunału tak wyrazistych os ób, kt óre dają pewno ść lojalności, tote ż wg mn ie pokazuj e pew ien w łaśnie pewne rozchwianie w obozie w ładzy jak do łożymy do tego negocjacj i na d umow ą koalicyjn ą między PiS zjednoczon a solidarną polską porozumienie Jarosława Gowina do łożymy do tego anulowan o g łosowanie w sejmie to zobaczy mo że jedna k ten wale c p isowski taka maszynk a, kt órej byliśmy świadkami w poprzedn iej kadencj i tera z jedna k lekk o zacięta na typowe sprawiaj ą, że po p ierwsze, wewn ętrzna Res na ty m, a po drugie, za ś niespójnych narracyjna t o znaczy Morawiecki w expos é mówił normalno ści i dialogu tymczase m działacze takie rzeczy jak si ę dzieją dają si ę, że op inia publiczna tacy wyborc y, którzy popieraj ą prawo sprawdziło się nie s ą fanatyczny m zwolenn ikami partii Kaczyńskiego mog ą czuć lekk o zdezorientowani informacja Radia TOK FM poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w studiu Ewa Ivanova Gazeta wyborcz a Michał Danielewski ok o Press Jacek Nizinkiewicz Rzeczpospolitej zwracamy si ę do poprzedniego w ątku na chwil ę Ewa jeszcz e chcia ła dorzucić 2 słowa chciałem powiedzieć o tym, że to c o się dz ieje w Trybunale Konstytucyjnym t o też jes t, a objaw teg o, że n o w łaśnie wysyłani s ą ta m ludz ie, kt órzy mają wykona ć pewn e pewn e dzia łania pol ityczne i wprowadzić porz ądek w Trybunale Konstytucyjnym i tutaj nie ma też w ątpliwości, że podsk órnie w Trybunale dziej ą się rzeczy na d kt órymi PiS i prezes PiS - u Nowogrodzka n ie panuje w łaśnie dlatego wysyłane jest specjalny oddzia ł najbardziej najbardz iej tak ich twardog łowych ludz i związanych z e spisem ludz i, kt órzy są symbolam i wprowadzania zm ian łamiących niezależność s ądownictwa wbr ew wszystk iemu i zadaniem tyc h ludzi jes t spacyf ikowanie tak naprawd ę wewn ętrznie Trybunału Konstytucyjnego, bo ta m jednak rodz i wewn ętrzna opozycj a do na s docieraj ą sygna ły o rybaku o pozosta łych osobach, które s ą w konfl ikcie z prezes Julią Przyłębską, al e tam wewnętrznie, że wrz e te ż w śród pracowników Trybunału Konstytucyjnego ten oddzia ł ludzi zarówno je śli chodz i o tuta j przedstawicieli pos łów wys łanych do Trybunału, jak i właśnie Krystynę Pawłowicz czy Piotrowicza świadczy o ty m, że po prostu PiS musi ta m zaprowadzić porz ądek też bardzo ja k z ich punkt u widzenia to jest bardz o, jakb y pragmatyczna decyzja nie panują nad tym c o się dz ieje w Trybunale Jacek g łośniki przypomnę s łowa Kornela Morawieckiego świętej pami ęci, który kilka la t temu wyw iadzie dla Rzeczpospolitej powiedzia ł, że ma problem y z panem Piotrowiczem on jes t na eksponowany m stanow isku przewodnicz ącego komisji sprawiedliwo ści t o z ła decyzj a m ówił ojc iec prem iera Mateusza Morawieckiego pewn ie Kornel Morawiecki r ównież byłby dzisiaj zadowolon y z tego, że ważne tego typ u osoba jest na jeszcz e bardziej ma być jeszcze bardz iej eksponowany m stanowisku s ędziego Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Morawiecki uspraw iedliwia Stanisława Piotrowicza by łego prokuratora stanowi 1, który by ł bardz o zas łużony dla dl a PRL - u by ł odznaczan y za pilno ść swo ich działań, ale też jes t tak że pan i Zofia Romaszewska doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy również sweg o czas u miała pretensj e i taką niech ęć do Stanisława Piotrowicza dz isiaj prawo i sprawiedliwo ść łamie kręgosłupy swo im posłom, ka żąc im g łosować zgodn ie z dyscyplin ą w łaśnie m. in. zapyta rozliczamy te ż robię kilka raz y wywiad ze Stanisławem Piotrowiczem Rzeczypospolitej, a i on za ka żdym raze m pod kon iec teg o wywiadu obiecywa ł, że nast ępnym raze m przyniesie pokaże inne rodzaj e teg o jak o n pomaga ł dzia łaczom Solidarności opozycjon istom jak o n wspierał opozycj ę opozycj a wyst ępował przec iwko PRL i Antoni dowodów nigdy n ie dostarczy ł n igdy przenigdy, wi ęc Mateusz Morawiecki broni ący Stanisława Piotrowicza zaprzecz a w jak im stopniu swoje j biografii pol itycznej, bo on jes t rzeczywi ście może antykomunistyczna ogl ąda si ę bron i by łego komunist ę, kt óry n igdy n ie wyt łumaczył się z e swojej przeszłości n igdy tyc h dowod ów nie pokaza ł jest cały cza s człowiek, wobe c którego stworz ą akt u oskar żenia, który mówi, że t o jednak bardz o zaszkodzi ł Piotrowicz tak a osob a na pewn o nie ma kwal ifikacji moralnyc h do tego, żeby by ć s ędzią Trybunału Konstytucyjnego czy Jarosław Kaczyński robi t o z prosteg o powodu, który wspomnia ł Ewa t o znaczy nie mo że sobie pozwoli ć na t o, żeby rozprężenie coraz bowiem wi ększe w Trybunale Konstytucyjnym dlateg o mus imy żołnierzy, kt órzy bezwzględnie s łuchają jak bardz o mocna siła Jaros mały kraj c o drug a stron a te ż we źmie polityk ów swego ugrupowania wsadzi ć do Trybunału Konstytucyjnego, bo wejdz ie z podobnego założenia jes t psuc ie instytucji państwowych s łużb państwa za ś zacz ęły się nie podchodzi do tyc h dochodów państwa, a tak i spos ób w jak i podchodzą państwo chce tylk o traktuj e instrumentalnie jak o maszynk a, kt óra b ędzie s łużyła chociażby do teg o, żeby walczyć z s ędziami walczy ć z orzeczen iami Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej Trybunał Konstytucyjny staj e si ę swoj ą karykatur ą tak nie ma nic wspólnego z opini ą, że wcześniej wyn ik wygra wyb ierani s ędziowie, którzy m ieli l iberalne poglądy w zwi ązku z ty m on wybiera dali si ę p o z fotel a pos ła na okresie należy także Marek Kotlinowski wysokie i dlaczego bo wczora j Marek Kotlinowski liberalnych poglądów jak zdradza gwiazda rozbiła w sobotę l iga polskich rodzin oraz zdarza ło się, że byl i pos łowie zostawal i s ędziami tylko jakby różnica polega na tym, że oni n ie deklarowal i, że b ędą żołnierzami 1 opcji tak jak prof . Pawłowicz, bo Teresa Liszcz notaben e z porozum ienia centrum wsp ółpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego by ła tak ą osobą, która w chw ili, gdy stała si ę s ędzią Trybunału Konstytucyjnego by ła bardz o niezale żna w swoich opiniach i na pewno n ie była s ędzią na telefon nazwijmy t o zm iana poleg a fundamentaln a, bo tak ą osob ą, k iedy on a g łosowała z a ustawą, kt óra by ła wg n iej n iekonstytucyjna jaskrawo sprzeczn a z konstytucją, ale popatrzc ie też na t o tak i sposób, jakb y z zewnątrz to znacz y jak bardzo mus i być źle wewn ątrz w Trybunale skoro Nowogrodzka decyduj e si ę na wysłanie ta m tak ich ludz i jak Krystyna Pawłowicz cz y jak były prokurator będzie też będą swoj ą ciekaw ą rozpocz ął Marek Ast pose ł prawa i sprawiedliwo ści, kt óry stoi r ównież tymi zm ianami w wymiarze sprawiedliwości z e strony parlamentarnej w zesz łym tygodn iu by ł w Rzeczpospolitej autorka p ierogi i powiedział co ś tak iego, że mia ł do wybor u Stanisław Piotrowicz m ógł wr ócić do prokuratury m ógł wr ócić do prokuratury ta m później przej ść w stan spoczynk u r ównież mia łby bardz o dobre uposażenia dostaj e te ż kwestie finans ów jedna k grają dużo, al e Trybunał Konstytucyjny spotyk a si ę rzadk o, a pieniądze są znacznie wi ęcej znieść, że wypraw ę parlament, ale b ędzie, bo chcia ł rzecz nazwał m ój ulub iony fragmen t wypow iedzi pan i pose ł Pawłowicz 2017 roku, b o jak wiadomo cz ęść jest proble m tak i, że wybran ie jej Piotrowicza za z łamanie prawa, poniewa ż sa m PiS uchwalił sob ie w iek emerytalny obni ża znacznie wiekiem przeważa w iek spoczynk u dl a s ędziów obni żonych i skecz e po 2017 roku, dlaczeg o należało obni żyć w iek, w kt órym sędziowie przechodz ą sta n spoczynk u i pan i Pawłowicz powiedzia ł tak za starz y sędziowie są n iebezpieczni dla system u prawnego czy mówi teraz osoby ma by ć sędzią cierpi ą na r óżnego rodzaj u żylaki chorob y zaburzen ia krążenia tak iej zm iany charakterologiczne to jest ciekawa uwag a pan i poseł t o wymaga odpoczynku wzięcie si ę za ogródek za ś zawsze zresztą n ie bawi te n fragment może pan i Krystyna Pawłowicz otworz ę jaki ś przed Trybunałem ogr ódek i położnych ważne z po żytecznym niewykluczone, że w lecie, ale rob i tak naprawdę nie mo żemy tego obrac a żali cały cza s czuwal i podzi ękować, ale trzeba uporać się w Starem powiąże się poruszamy też def icyt przewy ższy chyb a Trybunał Konstytucyjny de fact o nie istnieje c o pote m zosta łem ważniejsze jednak zdarzyć, ale nie może należeć będą to trzeb a odbudowywać praktycznie od zera w tyc h, ale słuchacze, al e jednak pol ityczne w takich sytuacjac h jak chocia żby wyro k Trybunału luksemburskiego będzie chciał swoj ą polityczną jeśli jeg o wyroki są orzeczenia b ędą uznawan e tak ie chcia łam wyjaśnić pewn ą kwesti ę związaną z wyrok iem cudz e, a dotyczy ło t o m. in . w łaśnie niezawisłości s ądów powoływania KRS w og óle funkcjonowan ia Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego chcia ł poprosić Ewę, ponieważ sytuacj a taka, że co powiedzie ć tak naprawdę t o Sąd Najwyższy ma t ę kwestię załatwić chcia łem zapyta ć Ewę c o Sąd Najwyższy w te j spraw ie może zrobić cz y może nie w iem wskazać Sejmowi, jak ie zmiany pow inny by ć dokonan e, żeby przywr ócić dobry statu s KRS-u cz y mo że izba dyscyplinarna ma by ć wybrana nowa jak to ma wygl ądać tak naprawdę te n Sąd Najwyższy mo że po wyrok u c o zrobi ć bardz o trafnego por ównania u żyła pan i prof. Ewa Łętowska 1 swoich, ale z e swoich artyku łów na tema t tego wyroku, że złe da ł tak naprawdę ZK, a n ie da ł ryb y s ądowi najwyższa, czyl i bardz o jasn o okre ślił kryter ia, wg kt órych Sąd Najwyższy b ędzie dokonywa ł oceny tego cz y w spos ób prawid łowy funkcjonuje zosta ła powo łana izba dyscypl inarna Sądu Najwyższego krajowa rada s ą do krajowa rada s ądownictwa po prost u te n to orzeczen ie zosta ło tak sformu łowana, że ta m jes t szereg kryteriów kt órych, które punk t po punkc ie s ędziowie izbę prac y ubezpiecze ń spo łecznych b ędą sprawdza ć, robiąc niemal że cykl ista i weryfikuj ąc czy planowan e KRS spełnia wymagan ia wskazan e w tym orzeczen iu i cz y izba dyscyplinarna spe łnia te wymagania, o kt órych mówił su a w moje j ocen ia ani na KRS an i izba dyscypl inarna nie spe łnia tych wymagań jeśli ty m tok iem rozumowania p ójdzie tak że Sąd Najwyższy nie wiem czy t o b ędzie w form ie szersze j np. uchwałę, kt óra b ędzie miała być mo że w szerszy m sk ładzie charakte r zasady prawne j zostanie moim zdaniem ustalon a, że właśnie izba dyscypl inarna nie spe łnia tych wymog ów n ie spe łnia tyc h wymog ów krajowa rada s ądownictwa nowa powo łana prze z polityk ów ca łkowicie podporz ądkowana władzy w ładzy pol itycznej i oczywiście t o uruchom i tak i efek t domina tak, bo je śli izba dyscypl inarna w tej konkretne j spraw ie tak Sąd Najwyższy będzie ostrzega ł konkretna sprawa, al e te n ten wyrok b ędzie mia ł tak ie znaczenie b ędzie si ę roznosi ł jak fal a w innych sądach będzie odnosił skute k wobec pozosta łych izb także wobe c Izby dyscypl inarnej, al e w innych sprawach tak nagl e, bo nie do ko ńca rozumie, jaki by łby praktyczn y skutek te j uchwa ły Sądu Najwyższego np. w spraw ie Izby dyscypl in, ale co si ę wydarz y potem my ślę, że dalek o id ącą konsekwencją mo że być sytuacj a, k iedy z 1 strony sąd najwy ższa, a tak że s ądy powszechne, kt óre ju ż te ż zaczynaj ą maj ą prawo weryfikować to cz y s ędziowie zostal i powołani prawid łowo cz y KRS zosta ła obsadzona prawid łowo on a nastąpi tak a tak i dualizm prawn y tak będziemy mie ć z 1 strony Sąd Najwyższy te n star y Sąd Najwyższy s ędziów s ądów powszechnych, a z drugiej stron y tak ą ba ńkę prawną, kt óre b ędą funkcjonowa ły dotychczasowe nowe t ę izbę, czyl i izba dyscyplinarna i izba kontroli spr aw publicznych, kt óre b ędą obstawał twardo prz y tym, że s ą powo łane zgodnie z prawe m tak sam o b ędzie twierdzi ł sameg o końca nale ży mie ć 2 systemy prawne tak że dlateg o będzie dlateg o system dyscyplinarny b ędzie dzia ło tak jak do te j pory sędzia podj ął jak znacz y wydał wyro k n iezgodny z oczek iwaniami PiS, więc b ędzie miał dyscyplinarkę to życie toczy ło r ównolegle cz ęść środowiska sądownicze obl ężenie uznawan i za zakład na podstawie tak iego orzeczen ia, które być może zapadn ie w Sądzie Najwyższym p ójdzie do Sądu Najwyższego b ędzie żądała wznowienia post ępowania, powo łując się właśnie na przysz łe orzeczen ie Sądu Najwyższego, które by ć mo że dezawuuje KRS jes t zawojuj e izbę dyscyplinarną uczenia si ę s ędzia, kt óremu uchylon o immunitet wn iesie spraw ę o wznowienie postępowania i być mo że t ą sprawą zajmie si ę ponown ie Sąd Najwyższy jakb y, pomijaj ąc zupe łnie izbę dyscyplinarn ą, a rozumiem cz y czy waszy m zdaniem PiS w og óle cokolwiek zrobi ć, żeby t o uporz ądkować racze j zostanie właśnie taki dualizm rozważa PiS będzie brnął w to co si ę dual izm ten chaos, kt óry si ę przed nam i rysuj e ciekawymi tylko sytuacj a była te ż w zesz łym tygodn iu s ąd w Olsztynie bodaj że za żądał upublicznienia l isty KRS co do poparcia tak też, odwołując si ę do teg o wyrok u Trybunału sprawiają, że tak b ędzie, że te n proce s b ędzie następował zarówno ze stron y s ędziów s ądów powszechnych jak z e stron y Sądu Najwyższego wszyscy b ędą powo ływać się jednak te n wyro k, który ma ogromn e znaczen ie tak praktyczn a Marek Safjan s ędzia Trybunału stan u Unii Europejskiej sędzia co cora z mniej wyobra ża sob ie polskie s ądy pomija ły dokonane przez Sąd Najwyższy na podstaw ie naszyc h wskazówek ocen y nowyc h izb krajowej rady sądownictwa jes t asysta tward e jednoznaczn e stanow isko s ędziego psuła my ślę, że prawo i sprawiedliwość będzie ona w dalszym ciągu w łaśnie ten chao s i transport beztrosk o tak iej proces gn ilny w wymiarze sprawiedliwo ści, a nie reforma, kt óra była zapowiadana informacja Radia TOK FM poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w stud iu Jacek Nizinkiewicz Rzeczpospolitej Michał Łoniewski oko presję wejdzie nowa Gazeta wyborcza rozmawiali śmy w wyrok u Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej, kt óry przerzucił, jakb y rzec z z powrote m do Polski, cho ć oczywiście o otoczy c iekawe zosta ł prawid łowo powo łany cz y izba dyscyplinarna gwarantuje niezawisłość sędziowską tak w skr ócie rzecz ujmując jeszcze 2 słowa Michał Danielewski no właśnie chcę o tym, powiedzieć to jes t porzucenie trochę pi łeczki na polską stronę przez Suarta znaczn ą cz ęść opinii publicznej spodziewa się jedna k, że te n wyrok Trybunału b ędzie b ędzie bardz iej jednoznaczne natom iast o n tak bardzo jednoznaczn e przynajmn iej dl a laików nie jes t w zwi ązku, z czym t o wszystko prawdopodobn ie po orzeczen iu ewentualn ą Sądu Najwyższego ponown ie przekształci si ę w polityczn ą wojnę, kt órą już, kt óre jesteśmy świadkami je śli chodz i o s ądy od 4 aut 5 lat Trybunał umy ł r ęce niczym Piłat nie ma zdan iem Trybunału zrobi ł t o co pow inien bardzo ściśle trzyma ł się procedur ę, bo przypomnę w te j spraw ie chodzi ło o pytan ia prejudycjalne, kt óre zosta ły zadan e w zwi ązku z kwest iami emerytalnymi w Sądzie Najwyższym i Trybunału dosyć przedstawił nie zgodzę si ę z tym że, że przedst aw, że ten wyro k można r óżnie interpretować, że o n jes t tak n iejednoznaczne ten wyrok wbrew pozoro m jes t zero-jedynkow y tylko rzeczywi ście w procedurz e prejudycjalne ostateczn a decyzja nale ży do sądu, który zada ł pytania, bo chc e procedurze projek t socjaln y sąd pyt a jak ma interpretowa ć prawo un ijne w konkretne j sprawie i kierował formalnie miał wyjścia musia ł przerzuci ć swoje zdanie ju ż na polskim polega ła na ty m polega istota te j procedur y i w tej chw ili Sąd Najwyższy przeprowadzić tak ą jak l ista wg kryteri ów określanych przez Trybunał będzie sprawdza ł czy 2 organy, o kt órych mówimy została z łożona zdan ie z wn ioskiem komisji Europejskiej, który też m y właśnie kontrolę dla na s wielka r óżnica, dlateg o że czek a nas orzeczenie, które b ędzie dotykało, jakb y istoty Izby dyscypl inarnej i kt óre związane z e skarg ą komisji ono może by ć dalej id ące niż t a do afer y tera z, dlatego że w te j procedurze Trybunał nie będzie orzeka ł o tym w jak i spos ób sąd krajowy ma wyk ładać prawo unijne tylk o będzie m ówił o ty m czy rozwi ązanie krajowa jes t zgodn a z prawem unijnym p isma szanse ma możliwość prze z ten cza s przygotowa ć przep isy kt óre, kt óra apeluje profesor gardzą p ierwsza preze s Sądu Najwyższego, które pozwol ą nam wybroni ł wybrnąć z teg o dualizmu prawneg o z te j katastrof y prawnej i s ądzę, że tej szans y n ie wykorzyst a i takim ostatecznym momentam i, a kt óre doprowadz i do zm iany w polskim s ądownictwie b ędzie orzeczen ie Trybunału sprawiedliwo ści, al e w efekc ie skarg i komisji Europejskiej s łuchać chciał pozna ć chwilę prawyborac h w prawyborach w ko ńcu w łaśnie w Platformie Obywatelskiej no i tak że o ty m czy lewica bron i swojego kandydat a Jacek Nizinkiewicz no i co by ło za kandydata do końca si ę chcia łbyś kogo wy łoni tak w czasach domowym ma wybór lewica, bo z 1 strony wy ższe do wybor ów prezydenck ich Robert Biedroń, która czeka ła mianował się, że jes t wręcz odwrotnie chyba, że t o by ła ironia swoje j stron y faktem bardz o dobrze się czuj e w parlamencie europejsk im ZTE polskiej scen y troszeczk ę znikn ął, al e mia ł swoj e ambicje prezydenck ie bardz o chcia ł kandydowa ć bardzo się startowa ć, jeżeli oka że si ę, że wsią jedna k t o brukselskie życie ta m s ą najlepiej n ie chc ę wraca ć do teg o polskiego piekie łka t o Adrian Zandberg mo że si ę okaza ć naturalny m kandydate m na prezydenta tylko ja bym te ż przestrzega ł przed takim hurraoptym izmem po 1 udanym wystąpieniu lidera się debat y na d exposé l idera razem tak i już dobre wystąpienie miał Adrian Zandberg w 2015 roku, k iedy by ła s łynna debat a lider ów partyjnyc h telewizyjna c o si ę stało pote m apote m partia razem bardz o się skomplikowa ła z innymi ugrupowaniami, a m ówiło si ę raze m z tak naprawd ę ra z partia razem, al e osobn o kilkanaście tygodni tem u nawet to ugrupowanie n ie miało 3 %, kt óre zosta ło 2015 roku, wi ęc razem mus i si ę zmienić Zander mus i si ę troszk ę zmienić, a i ciężka prac a przed n imi, ale rzeczywiście on i maj ą takie to jes t tak ie poczuc ie świeżości wokół n iej jaka ś nowa siła w ty m parlamenc ie nie ma teg o ju ż prawo sprawiedliwo ść tak swoj ą drog ą przypomina ł Mateusz Morawiecki Donalda Tuska z czas ów drugiej kadencj i troszkę podczas expos é już pol ityka takiego zmęczonego już n iema teg o blask u wokół niego t o, że mam nadziej ę, że prawo sprawiedliwość, je żeli nie znajdzie nowe j drogi dl a s iebie n ie wyjdzie nie pr óbuje wej ść do tego centrum to b ędzie mia ł cora z większy proble m z 1 strony waszy m Konfederacja, która będzie z prawe j flanki atakować z drugiej strony ma też lew ica Platforma te ż n ie odpu ści tylk o zapowiedź bardzo ciekawe s ą zazwyczaj si ę żyć dz isiaj Jacek wykona ł plan reklamowan ia swojej gazet y stuprocentowa al e, że ma praw o do teg o Michał jak to będzie z tym i kandydatam i lew icy mo żna prawdopodobnie b ędzie także jeszcz e Robert Biedroń, który z teg o co si ę s łyszy często zmienia zdania na tema t swego kandydowania to znaczy raz jest przekonany, że będzie kandydowa ł raz jes t przekonan y troch ę mn iej b ędzie jedna k na końcu chciał kandydowa ć to pewn ie ty m kandydate m lew icy w wyborach prezydenckich zostan ie, cho ć wydają się to w te j chwili ma ło prawdopodobn a n ie sądzę te ż Adrian Zandberg chcia łby kandydata, dlaczeg o lew icy na prezydenta, ponieważ n ic, by nad kandydowaniem n ie zyskał t o znaczn e prawdopodobie ństwo, że Zandberg, który jednak jes t ci ągle s łabo rozpoznawalne m a ja k na Main Stream światopoglądowy w Polsce przynajmniej pod kon iec roku 2019 opinii i cz ęść opinii części op inii publ icznej dosy ć radykalne pogl ądy, wi ęc bardz o mało prawdopodobn e, żeby zdobyć wynik lepsz y niż lew icowa l ista wyborac h parlamentarnych nasz a kr ótka dygresja o d ukarania Polska ju ż żołnierze wtedy 2015 roku Adrian Zandberg musia ł konkurowa ć z Magdaleną og órek kandydatk ą SLD, a teraz n ie b ędzie już wspaniałej materialn ą dla kandydat a SLD z SMS-ów do mnie, m ówi że 75 dane chodz i o t o jak postrzegać jak o postrzega jedna k tak a jest rzeczywisto ść tylk o jak jednak postrzeganie cały czas embarg a przez cz ęść op inii publicznej, jaką jest radykaln e dotacja dla tego nie ta k w zwi ązku z ty m nie zawar ł z FC zysk i, jakie za adrese m, a rozłoży obawa, że zdawał gorszy wyn ik ni ż partia uzysk a w wyborach bardzo koal icja lewicowa uzysk a w wyborac h parlamentarnyc h tak poza tym Adrian Zandberg chyba ktoś nie pali si ę do uczestn ictwa w takim wyścigu dowodem, że je śli jest t o bardz iej pol ityk format u premierowi jeg o niż formatu prezydenckiego oznacz a si ę bardz o sprawdz a w tak ich konkretnych sprawach mówi n ie wiem, al e ani znać po tak ich ugrupowań star t w wyborac h prezydenckich ma n ie tyl e na cel u wygran ie tych wybor ów zresztą n ierealne tylko podbudowan iu w łaśnie swojej partii może te ż nowe rozwiązanie mogę jedno zdanie myślę, że Amber b ędzie budował sw ą pozycj ę w sejmie taki wyst ęp po wyst ępie wystąpieniami, jak iej byli śmy świadkiem ostatnio, al e lew ica raczej ma potrzebę budowan ia i kreowan ia nowych twarzy cz y wyjścia poz a zakl ęty kr ąg 3 tenorów, bo sam a kategoria 3 tenorów 3 facetów ugrupowania lew ica w łaśnie teraz nie jes t postrzegane dyskusyjn a, więc myślę, że lew ica postaw i na kob ieta w tyc h wyborac h pan i wicemarsza łek Senatu Gabriela Morawska stan myślę, że t o najbardz iej prawdopodobn y wybór mo żna lek. Janowi uznawa ł lato mo że si ę rozpozn a Ewa co ty s ądzisz na tema t kandydatów lewicowych n o w łaśnie takie jednak ma m wrażenie, że Zandberg jes t osob ą najbardz iej rozpoznawaln ą i zdaje sob ie z tego spraw ę rzeczywiście startuj ą w tak ich wyborach być może n ie osi ągnąłby takiego wyn iku na jaki licz ą nie czyn i n ie pobiłby stawk i osi ągnął wyn iku lepszego, al e jest okazj a do zaprezentowan ia si ę zaprezentowan ia lew icy zaprezentowan ia jedna k m łodej m łode twarz e teg o nurt u i n o patrz ąc na t o w łaśnie tak iego punkt u widzenia prezentacj i poglądów lew icowych to myślę, że realnie o n mia ły największe szans e i je śli mia łbym porównać n o w łaśnie wspomnianą kobiet ę i Zandberga no t o mimo wszystk o o n z racj i swojeg o potencja łu med ialnego z tego z tego powod u jak ju ż ma doświadczenia polityczne no mo im zdan iem radzi łby sobie lep iej słuchacze tras y chcia ła prosi ć o kr ótką wypowied ź oceny prawybor ów w Platformie Obywatelskiej Jacek Nizinkiewicz no Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania mam wra żenie, że wszystk ich zaskoczy ł, bo n ie spodziewał si ę, że teg o typ u pol ityk wystartuje w wyborac h w prawyborac h Platformy Obywatelskiej na pewno nie mo żna o nim powiedzieć to jes t tzw. zdaj ąc, czyli pol ityk jakiego ś mn iejszego formatu, który zosta ł wystaw iony po t o, przeciwko Małgosi Kidawy Błońskiej po t o, żeby tylk o kto ś był, żeby t o niebyła prawybory że, gdyb y prawybory 1 osoby t o polityk ę dosyć waleczn y, kt óry ma co ś dopow iedzenia jes t jes t cz łowiekiem, który niekoniecznie idzie pod rękę z kościołem, al e też ko ścioła n ie zwalcz a c o pokaza ły jeg o jeg o stanow isko niejednokrotnie w Poznaniu w kwestii dzia łek przekazywany m Kościołowi również otwart y na kwest ie LGBT, al e też n ie na jak ąś nachaln ą promocj a fak t rozmawia już w zesz łym tygodniu 1 z tytułu, którego się teraz ju ż nie przytaczam te n ostatn i z kom órek Katarzynką aleja, gdz ie mas z prawo powoływania si ę na swoj ą w łasną rękę ma m wrażenie, że do b ędących we 2 debaty, kt óre s ą przed nami mogą żyć, gdyb y boskie w łaśnie Jacka Jaśkowiaka, je żeli miałbym stawia ć to bardzo bym stawia ł na to, że t o Małgorzata Kidawa-Błońska nagle kandydat a Platformy Obywatelskiej i jeżeli mogą Kidawa-Błońska n ie wykon a naprawd ę ciężkiej pracy nie przygotuj e si ę dobrz e merytorycznie n ie b ędzie je ździć o d pow iatu do powiatu n ie pojedzie na ścianę wschodni ą Polski nie b ędzie się spotykać z wyborcami do tyc h wybor ów n ie wygra ma naprawd ę gigantyczną pracę do wykonania, ale te ż mo że mo żna wygra ć wybor y prezydenckie opozycja mo że wygra ć i Andrzej Duda jes t do pokonan ia wbrew temu co dz isiaj pokazują sonda że nie ja r ównież uwa żam, że Andrzej Duda jes t do pokonania będzie to bardz o bardz o ci ężka walka wykorzystam tuta j meto d redaktora Ziemkiewicza pow iem, że jeszcze dzi ś w oko Press b ędzie rozmowa z wyj ątkiem jes t cz łowiekiem, którą ma akurat zrobiłem mia ł w weeken d bardz o czeka ła, wi ęc zachęcam je śli mia łbym obstawiać, kt o wygr a prawybor y Platformę to, że będziemy bardz o zacięta walka to n ie jes t tak że Małgorzata Kidawa-Błońsk a jest wielką faworytk ą tego wy ścigu w prawyborach jeśli miałbym obstawia ć to wydaj e się, że kandydate m Platformy Obywatelskiej b ędzie Jacek Jaśkowiak w wyborach prezydenck ich mają c iekawe tak Ewa Ivanova powiedzia ła o ty m, że dl a wszystk ich by ło zaskoczeniem także pojawi ł si ę te n kandydat, ale by ła 1 osoba, kt óra zapewne n ie była zaskoczon a Grzegorz Schetyna i ta Roszko jak przed marzę na m powiedzia ł, że Donald Tusk poprosił tak dz ieje się w iele oczywiście, że po ty m, jak Tusk zdecydowa ł, że n ie będzie kandydował t o o n pomyślał t o ja muszę stanąć w takim razie do walk i tak udają, że sytuacj a wewn ętrzna Platformy miała coś do powiedzenia w ty m, że kandyduje, choć jest to rzecz t o o tym, żeby ratowa ć prawybory, które Schetyna gorze j i tylko 1 kandydat albo 60 oraz ma wzi ąć proble m rozlicze ń ta k za za te wybor y za, a za t o w jak i sposób by ły one przeprowadzone za t o w jaki sposób by ła przeprowadzon a kampania wyborcza moim zdan iem b ędzie bardz o c iekawe starcie i zgadza m si ę tutaj z Michałem, że ostateczn ie mimo teg o, że jak Kidawa-Błońsk a osi ągnęła rewelacyjny wyn ik za ostatnich wyborac h to tak ą osob ą, kt óra b ędzie w stan ie ud źwignąć ci ężar tyc h tyc h wybor ów jes t Jaśkowiak tak t e wybor y b ędą bardzo brutaln a ta kampania będzie wymaga ła bardzo du żej odporności psych icznej, a o d takiego kandydata my ślę, że kto ś, kto prze żył w samorz ądzie w tak ich niesprzyjających warunkac h będzie sob ie po prostu lep iej radził jak o faktor, ale też cen imy, bo rzadko ść stanow i Platformę Obywatelską żal, jakkolwiek te prawybor y wydawały się, że będą fars ą tymczasem okaza ł się fascynuj ącą wy ścigiem dwojg a polityk ów jedna k różnych je śli chodz i o światopogląd je śli chodzi o podej ście do pol ityki są r óżnice między n imi tak ie fundamentaln e Małgorzata Kidawa-Błońska jednak ta ńsze bardz iej konserwatywn ą polityką Jacka jest szkodl iwa konkurencja jes t wykonanie konserwacj i na koniec 2 literę z tak im wojownicz ą, kt óre n ie bo i się powiedzie ć to co myślę, że jeśli to jest idzie w kontrz e do d o o dominującego poglądu wydaje się, że t o będzie bardzo fascynuj ący wyścig, o którą dużo się b ędzie w med iach mówić, a t o tylko gr a n a rzecz Platformy Obywatelskiej i ewentualneg o odb icia szans e kandydat a kandydatk i kogokolwiek Platformy Kidawa-Błońska jednak n ie nale ży do konserwatywnego skrzydła oraz czego ale, por ównując Jaśkowiaka jes t bowiem ze swo imi poglądami jednoznacznymi je śli chodz i o prawa gejów lesb ijek prawa kobiet je śli chodz i o prawa reprodukcyjn e jednak różni si ę od Małgorzaty Kidawy Błońskiej, kt óra jeszcz e chyba w sierpniu cz y wrzeszczą o opowiada ła się tward o za kompromisem aborcyjny m tak stanowi, że rzeczywi ście m ówiła, że to nale ży koniecznie rozwi ązań partnersk ie t o jej stanow isko si ę jednoznacznie o w tok u kampan ii wyborczej wcześniej nie by ło tak jednoznaczne, że zasiłek uko ńczyć gotow i na tak ie progresywneg o prezydenta Ewa Ivanova dobre pytan ia Gazeta wyborcz a Michał Doliński oko Press Jacek Nizinkiewicz Rzeczpospolita nas z proble m wydawał Karolina polskiej Olga te n jest sk a zrealizowała ja na co ich za informacj ę Radia TOK FM później Maciej Głogowski magazy n EKG p ierwszym go ściem b ędzie prezeska ZUS Gertruda Uścińska, a ja pa ństwa zaprasza m w czwartek ty m razem wyj ątkowo na porane k Radia TOK FM i oczywi ście na sobot ę na godzin ę dziewi ątą na dyskusję polityk ów programie wybory w tok u, a tera z już informacji Radia TOK FM porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA