REKLAMA

Prezes ZUS: Zamiast straszyć niskimi emeryturami, lepiej edukować, jak wpływać na ich wysokość

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-25 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:06 min.
Udostępnij:

- Nie możemy straszyć niskimi emeryturami w przyszłości. Musimy edukować i informować, jak możemy wpłynąć na wysokość naszej emerytury - mówiła  w Magazynie EKG prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ramk a 2 i ekonom ia kapita ł gospodark a jes t dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobr y dzi ś naszym gościem jes t pani prof . Gertruda Uścińska preze s Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dzień dobr y pani profesor dzie ń dobry pan dzie ń dobry pa ństwu pasy zapi ęte, kto ma słabe nerw y n iech n ie czyt a tak emeryturam i, a w łaściwie n iskimi emeryturam i w przyszłości strasz y, bo tak mo żna powiedzieć wiceprezes polskiego fundusz u rozwoj u pan Rozwiń » Bartosz Marczuk tak i kwit opublikowa ł pani zdan iem odpowiedzialne ja myślę, że w ogóle n ie możemy straszyć cz y wr ęcz przec iwnie musimy informowa ć edukowa ć si ę właściwie co decyduj e o ty m jak ie mam y emerytur y i co decyduj e o ty m jak powinni śmy wp łynąć na kszta łt wysoko ści pob ieranej emerytur y pani napisa ła taki t u pasy zapięte, kto ma słabe nerw y niech n ie czyt a ja bym napisa ła Szanowni pa ństwo trzeb a jedna k wi ęcej popatrzy ć na t o c o wpływa n a na wysoko ść emerytury c o decyduj e o tym i ile tyc h pieniędzy otrzymujemy to jes t sprawa jasn a, że w Polsce we wszystk ich krajac h Unii Europejskiej w decyduj e o wysoko ści emerytury d ługość okresu zatrudn ienia i zatrudn ienia legalneg o zwi ązanego z op łacaniem składki w Polsce przechodz imy system u zdef iniowanej świadczy świadczenia do zdef iniowanej sk ładki cz y tym wi ększą rol ę będzie odgrywał w łaśnie te n okre s opłacania sk ładek wysoko ść kapitału emerytalnego i kiedy b ędziemy przechodzi ć na emerytur ę ktoś mógłby powiedzie ć, że z taką odpowiedzią jes t takim przekazem tob y pani nie opublikowała wp isu na Twitterze podobnie do pan a prezesa Marczuka, czyli jak rozum iem pod tak im stw ierdzeniem pani nie podpisuje ty m, które przytoczy łem ja my ślę, że po pierwsze mus imy jasno powiedzie ć tak, że emerytur a jes t prawem indywidualnym ka żdej osob y ubezp ieczonej i cz y on a b ędzie wynosiła 1100 zł cz y ona b ędzie wynosi ła 5010 czy więcej o ty m decyduje prze z jak i okre s p łaciliśmy sk ładki i k iedy przejdz iemy na emerytur y pan i profesor mamy wszystk o wyja śniona, al e ja nie mogę pozwoli ć sob ie na to by śmy zako ńczyli, a interpretacje tego tweet a, bo opublikował g o wysok i urz ędnik państwowy w iceprezes polskiego fundusz u rozwoj u były w iceminister pracy osob a, kt óra w ielokrotnie na temat emerytur i systemu emerytalneg o wypowiadała si ę mn ie szczeg ólnie interesuje n ie tylk o ten strasz ący Aston, al e i prognozy, kt óre tuta j zosta ły zamieszczone pa n prezes Marczyk napisa ł w swo im tweec ie si ę of icjalny szacune k wysoko ści emerytu r w przysz łości, jaki dosta łem z ZUS, mówi że w 2080 roku stop a zast ąpienia, czyl i relacj a ostatniej pensj i do wynagrodzen ia będzie 23 % to b ędzie około 1000 zł na miesi ąc na dz isiejsze pieniądze pan i potwierdza t o c o my absolutnie n ie tak że anal izujemy i pokazujem y jak prz y okre ślonych za łożeniach makroekonomicznych sytuacj i na rynk u pracy b ędzie si ę zmienia ła stopa zastąpienia co t o jes t stop a zastąpienia to jes t wysoko ść przeciętnej emerytur y do przeci ętnego wynagrodzenia pomn iejszonego o składki, kt óre m y ubezp ieczeni p łacimy dz isiaj w Polsce stopa zast ąpienia wynos i oko ło 5050563 % 354 i 3 % on a jeszcze 2012 roku by ła powyżej 56 % z tych prognoz, kt óre tuta j pa n minister, do kt órych si ę odnosi te ż wyn ika, że pali l iczymy do roku 2040 i wted y rzeczywiście stop a zast ąpienia b ędzie poniżej 40 % liczymy tak że do roku 2060 i osiemdziesi ątego do roku 2060 będzie poni żej 30 % jeszcz e pewnem u spadkowi ulegnie d o o w 2080 roku, al e Szanowni pa ństwo ta stopa zast ąpienia t e 40 % t o nie oznacza realneg o spadku emerytu r od 40 % b ędzie mia ło te ż odpow iednio warto ść nabywczą t o jes t będzie przycięta sprawdzen ia na poziom moim zdan iem w odpowiedzi na te n ie cz y pani potw ierdza tę prognoz ę do 2080 rok stop a zastąpienia 23 to b ędzie około 1000 z ł od 1000 z ł ja n ie potwierdza, że myśmy podali, że t o będzie 1000 z ł w żadnym wypadk u, dlatego że m y dajem y poważne w ątpliwości jak prezes Marcin doszedł do tego wyliczenia te moim zdan iem ta wypowiedź pan a prezesa Toma znaczen ie ona ma takie znaczenie t o jest absolutn ie zgodne z ty m c o ja mówię i c o m y jako instytucja reprezentujem y, że pa n m inister mówi w te n spos ób, że ta stosunkowo 50 kilka procent tak jest te ż w w ielu krajac h Unii Europejskiej stop a zast ąpienia b ędzie ulega ła zm ianie proszę zobaczyć, że tak ie sam e debaty toczą się o d w ielu miesięcy w Niemczech w innych krajach rosn ą natom iast pan minister zwrac a uwag ę na potrzeb y dywersyfikacj ę źródeł zabezpieczenia dochod ów na staro ść, że my w te j chwili zajmujem y tylk o systemem publ icznym, a jest ustanow iony utrzyman y będzie pewn y gwarantowan y pa n minister m ówi tak, że rzeczywi ście z punkt u w idzenia tyc h wszystkich oblicze ń jasn o wyn ika, że ta stop a zast ąpienia będzie ni ższa, więc trzeb a dywersyfikować, sk ąd pochodz i emerytura mówimy, że trzeb a na m edukować informowa ć, że wi ększym stopniu musz ą by ć IT Goya reformy indywidualny pan ie profesorze, ale nale ży pa n mini no mo że i tak, ale n ie mog ę nie widzie ć tego zdan ia o tym, 1000 zł i t o mnie bardzo interesowa ło, bo by łem c iekaw na podstaw ie jak ich danych ZUS-u, a by ć może to ZUS sa m podał pan m inister liczy ł ten 1000, bo ma m wrażenie, że t o musiało by ć jaki ś dalek o id ące dziwne prognoz a tak najogólniej myślę, że myśmy pol iczyli te ż wska źnik poni żej tak poniżej 30 % na pewno 1000 zł poniesienie parafialny i n ie mam tego n ie pami ętam, żebyśmy odnos ili si ę do takiej wysoko ści nom inalnymi racze j odnosimy si ę do kwestii tyc h relacj i wska źnikowych i tuta j jasne jest, że pokazujemy t o potrzeb y dywersyf ikacji źródeł dochod ów na staro ść i t o po prostu jest, gdyb y tendencj a te ż ogólnoeuropejska, zw łaszcza w systemac h zdef iniowanej sk ładki, gdzie o wysoko ści decyduje ile lat pracuje, jak i mam y kapitał emerytaln y, k iedy przechodz imy im wyższy kapita ł im p óźniej wyższa emerytur a jak się przyjmuje za łożenia czy prognoz y na 2080 rok to, jak ą si ę np. przewidywaną d ługość życia zak ładach w 2018 roku w te j chwili nie mam te j tabl icy przepraszam tak że to musia łabym si ę do te j tablicy, którą by śmy przyjmowal i na pewn o jes t dłuższy zdecydowan ie ni ż dzisiaj, dlateg o że przyjmuj e si ę przeci ętny nowy choćby ostatnio nieco spadła tak cz ęsto zdarza, że ostatn ie już 2 lata na m to, al e m y przyjmujemy na pewno dłuższy niż t o b y było dz isiejszy model, licz ąc proszę zrozumie ć pani profesor ja dopytuj ę to, dlateg o że wydaje mi si ę, i ż taki g łos w dyskusj i os ób, które chc ą w tej dyskusj i uczestniczy ć jednocze śnie sto i za n imi autorytet organizacji, kt óre pracuj ą czy miejsca to jes t publ iczna organ izacja Polski fundus z rozwoju to jes t niezwykle ważna spraw a dlateg o tak dopytuj e czy pan i się podpisuje n ie tylk o pod ty m komentarze m zapi ętych pasach, ale tak że potem 1000 zł rozumiem, że pod tym pani si ę te ż n ie podp isuje z n ieba musiałaby przygotować swoje osiągnięcia tyc h dokument ów i rzeczywiście wted y ustalić cz y t o byłaby nominalnie tak a kwota mo żna poprosić namówić, żeby co ś takiego przygotowa ć jak najbardziej możemy zrobi ć, jaka to by ła wtedy prz y tych za łożeniach kwot ę emerytury wtedy mo żemy jak najbardziej do teg o ponownie w rol i będziemy mogli dostać o d ZUS-u za łożenia, jak i przyj ęliście wzrost p łacy prze z ten przez t e lata 2080, jaką d ługość życia wted y tak przew iduje oczywi ście tak, bo to jes t zobowi ązany też s ą za jak najbardz iej przyj ęte do tak ich progno z za łożenia przyjmowane znany no, ty m bardziej że ZUS publ ikuje swoje prognozy przy ochron ie dzisiaj nawe t moglibyśmy otworzy ć za chwilę internet to założenie pewn o te ż by śmy poszukali brzmi troch ę wi ęcej czas u spo łeczną jak przegl ądałem ostatn io te za łożenia dokument u, których pan, na kt óre pan prezes powo łuje się patrzę t o realny wska źnik wzrost u PKB w rok u osiemdziesi ątym wynosi ć 13 % zastanawiam si ę wi ęc, jakiego rodzaj u wysokość p łac wzrostu płac przy pa n prezes, al e rozum iem, że mogę poprosi ć o te wyliczenia został bow iem tak twarzy dzi ękuję pani profesor będę czeka ł na nie mam nadzieję, że mo żemy być w tej spraw ie w kontakcie nas i s łuchacze usłyszeli cz y m y właściwie woln o mówić w Polsce s ą tyc h dodatkowych świadczeń jak o trzynastej emeryturze czy pani nie podob a si ę do sformułowania t o znacz y chodz i jednorazow e świadczenie pieniężne za trudn o mówić 13 emerytur jednorazow e świadczenie pieniężne n o na pewno ma jakiś na funkcj e podobn e jak emerytaln e, czyli jednorazow e wsparc ie dochodów os ób pobierających pobieraj ących ju ż świadczenie emerytaln e także gdzie ś to jes t na pogran iczu tak pewn o tych funkcj i, kt óre ma m do spe łnienia świadczenia emerytaln e, ale jednorazow e świadczenie pieniężne jes t na pewno tuta j bardziej adekwatn e a jak ie znaczen ie dla fundusz u ubezpiecze ń społecznych ZUS b ędzie mia ło przyjęcie ustaw y w wersji proponowane j obecnie, która jest procedowan a w sejmie t o znaczy tak iej, kt óra t ę dodatkowe świadczenia tzw. trzynast ą emerytur ę wyjmuje przesuw a do fundusz u solidarnościowego w ten sposób ta wyp łata jest z fundusz u, a jak rozum ie mn ie z fusów, więc pustego n ie widzi to dl a ZES du żo dobrego tak że znaczy t o jes t z punktu w idzenia w og óle ca łej te j metodolog ii ksi ęgowania wpływów wydatków bardz o istotne z punkt u w idzenia te ż z punktu w idzenia te ż reguły wydatkowej, kto n o, bo to n ie zobaczy regu ły wydatkowej więcej da ła informacja, czyl i z punkt u w idzenia reguły wydatkowej to wted y rzeczywi ście nasz e wydatk i na pewno b ędą mieściły si ę w tyc h wszystk ich przyj ętych założeniach także t o jes t te n ta kwest ia myśmy w ty m rok u pokryl i przejmie pani, że rząd robi po t o, żeby obejść regularnyc h dzia łań i absolutnie teg o nie przyznaj e wręcz wr ęcz zaprzecza n o pa ństwo ma prawo do teg o, żeby przyj ąć czy dane świadczenia, je żeli one nie s ą sensu str icte ubezp ieczeniowe tak ja k przed chwilą m ówiliśmy emerytura jes t zwi ązana z ryzyk iem starości jest świadczeniem ubezp ieczeniowym czy on a nam si ę w mie ście w ty m w tym ca łym katalogu, kt óre bierzemy pod uwag ę do reguł i w takiej sytuacj i, je żeli chc e dodatkoweg o wsparc ia to w łaśnie mo żemy si ę zastanawia ć cz y związane z ryzykiem staro ści czy jednorazowy m Parys wsparciem dla os ób, kt óre pobieraj ą emerytury tak że tu n ie możemy tak i spos ób jednoznacznie, że z taką czynno ścią cz y tak ą z punkt u w idzenia absolutnie fundusz u ubezpieczeń spo łecznych i raczej sk łanianie si ę do tego, ab y finansowa ć wydatki, które s ą zwi ązane z tymi ryzykam i ubezp ieczeniowymi f inansowanie takiego jednorazoweg o wsparcia poz a ZUS -e m jes t bardziej przejrzyste 2, a ja to wp łynie na sytuacj ę ust 2000, bo tu prawo zadzia ła wstecz nawe t tę t o świadczenie wypłacone w maj u wyjmiemy z 10 ustawa b ędzie przyjęta oczywi ście, bo ja, które n ie na wyn ik późno test y na wpłynie w te n spos ób wydali śmy 8 , 5 miliarda tak, bo mam y dobr ą sytuacj ę fundusz u ubezpiecze ń społecznych no t o w takiej sytuacj i m y b ędziemy też mogl i mniejsze mie ć zobowiązania wobe c dotacj i budżetu państwa b ędziemy si ę lep iej bilansowa ć na koniec roku, bo jeżeli to jest odpowied ź na pytanie, dlaczego rząd rob i to n iema bardz o dobr ą sytuację je śli chodzi o fundusz u ubezpiecze ń spo łecznych to czasami chcą podkreślić n igdy tak n ie by ło t o wynika z dobre j sytuacj i gospodarcze j to wyn ika te ż na wyższy reform y sk ładki w łaściwe pokrycie wydatków FUS si ę do wszystk ich fundusz y wynos i 6070 % możesz jest tak dobrze to trzeb a było pozwolić t o świadczenie wypłacać tak należy również reguł al e gdy generalnie wydaje mi się, że trzeba jednak zmierza ć do tego, żeby t e świadczenia, które n ie są w tak im sens ie dok ładnym powi ązane z ryzykami ubezpieczeniowymi by ły f inansowane z podatk ów przecież t o jest t o jest jedna k w dużym stopn iu teg o powiedzia łem świadczenie, które n ie mieści si ę wprost, ale w iadomo z rezerw y demograficznej będzie mo żna pobra ć tak że w projekc ie ustawy zap isano, że to b ędzie jednorazowa czynno ść, a więc, że b ędzie po życzka, kt óra potem ma podjąć podlega ć zwrotow i na t o liczymy, że te pieni ądze wr ócą do funduszy zarz ąd n ie wr ócę demograf ja licz ę, że wr ócą pani profesor t o musimy ko ńczyć, a jeszcze chcia łem pani ą zapytać o tym, również znać nie mo żemy si ę ju ż już ko ńczyć, gdz ie pozostały spraw y na wczesny m mnóstwo spraw, al e w idzi pani, kt óra tych temat ów około emerytalnych teraz, że n ie spos ób by ło nie skorzysta ć z pan i obecności mo żna dzi ś można likwidowa ć cz y zmieniać trzydziestokrotność w te n sposób, b y ją likwidowa ć jeszcz e wprowadza ć ogran iczenia emerytu r, jeżeli chodzi, o ile samo takie jes t, je żeli chodz i o kwesti ę dotycz ącą teg o system u zdefiniowanej sk ładki, b o w Polsce dzi ś około 2040 roku przejdz iemy ju ż na te n na ten system no t o cała idea poleg a na ty m, że składka jes t w jes t świadczeniem wzajemny m ekwiwalentnym zwrotnym t o też b ędziemy pobiera ć składki to tak że trzeba p óźniej oddać po prostu tw ierdzili znaczen ia jest rozbrojenie tego zosta ła, kt o jest w ogóle, gdyb y n ie nie zgadz a si ę z ca łym założeniami fajne kontr y mus imy to tobie sk ładkę p óźniej mamią oddać z tytu łu te j wzajemności o d wp łat będzie pan i namawia ła większość sejmową, by n ie popiera ła tak ich rozwiązań cz y musimy te ż dba ć o t o, żeby po prost u teg o system u tak n ie zniekształcać tak ich jasnych teg o dl a zniekszta łcone pan i prof. Arce n o właśnie potrzebujemy sk a szefow a Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dziękuję pan ie piękne pi ęknie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA