REKLAMA

Ceny prądu w przyszłym roku? "Warto byłoby wiedzieć, co się z nimi stanie"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-25 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:13 min.
Udostępnij:

- Efektywnie płacimy dzisiaj 7-8% mniej za prąd niż w zeszłym roku. Ale co w przyszłym roku? Wciąż nie wiemy. Dobrze by było już móc to wiedzieć, co się z tymi cenami stanie - mówił w Magazynie EKG Piotr Bielski - Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska Rozwiń »

Gośćmi EKG byli: Monika Constant, Piotr Bielski i Piotr Kuczyński Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonom ia kapitał gospodarka druga część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzie ń dobr y w naszy m studiu w te j chwili pan i Monika Constant dyrekto r generalna francusko-polskiej Izby gospodarcze j dzień dobr y dzień dobry pa n Piotr Kuczyński analityk rynków f inansowych dzie ń dobry dzie ń dobry państwu b ędziemy w szerszym sk ładzie ju ż za k ilka minut w pierwszej części magazyn u EKG go ściliśmy pani ą profesor szczecińską szefow ą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Rozwiń » wspólnie szczerz e pow iem, że miałem kilka innych pomys łów na tę rozmow ę Ala opubl ikowany wp is pan a prezesa Marczuka sprawił, że on o, kto w życiu trzeb a b y plan y zmieni ć zastanawiam si ę czem u wysok i urz ędnik państwowy publ iczny Pisza pasy zapi ęte, kto ma słabe nerwy n ikt n ie czyt a of icjalny szacune k wysoko ści emerytury w przysz łości, jak i dosta łem ZUS tera z dostajemy 5380 % ostatn iej pensj i skraca m w 2080 roku 23 % to b ędzie około 1000 z ł na miesi ąc na dz isiejsze pieni ądze tak sob ie pomy ślałam wa żna spraw a powa żna tuta j jakieś dan a postraszył nas pa n prezes nie napisa ł na dzisiejsze pieni ądze, czeg o pa n rozmawia z prof. Nisko nie zacytowa ł na dzisiejsze pieniądze i t o za IT i to wyja śnia, ale co jes t na ekwiwalent dzisiejszego 1000 z ł 5000 × 23 % 1050, ale co t o za 5000 × 28  000 średnia, że nie wynagrodzenia pa n wie, jakie za łożenia prezes Marczyk przyjął powiedzia ł na dzisiejsze pieni ądze a, ale ekw iwalent dzisiejszego 1000 z ł na t o z chęcią by m się przyczyni ć do tego co powiedzia ł pa n prezes Marczyk z ch ęcią, ale to nie mogły się przed techn iczne pow iedziano, bo zabrak ło s łowa ekwiwalent no może, al e na dzisiejsze pieniądze to jes t r ównoznaczne z ekw iwalent to proszę tera z t o wyjaśnić tak że ja zrozumiał pa n zapowiedzia ł, że za 60 lat dostaniemy 2 średnio 23 % stopa zastąpienia realizujemy bardzo, że to zasadn e z nam i tak już po wyl iczy cz y s łusznie niesłusznie n ie b ędziemy dyskutowal i 23 % czyli gdyby t o było dzisiaj t o byłoby t o 1150 z ł, bo średnie z 5000 na cel e powiedzia ł PS Marczuk powiedzia ł wg mn ie powiedzia ł n ie powiedzia ł nieprawd ę, a za 60 lat, gdyb y pensje rosły 2 % roczn ie przez 60 lat to niebyła w 1000 tylko 4000 z ł to 23 % na monta ż te ż policzyć wydaje si ę, że chodzi o chodziło o to, żeby sob ie uzmysłowić w chw ili obecnej ile b ędziemy mogl i, gdyby śmy tera z przeszl i na emerytur ę tak zakładam, że jes t rok 2080 to jaka to mniej wi ęcej jes t kwot a w tym momenc ie do na s przemaw ia przy sob ie uzmysłowić, że zarab iamy tak nie 5000 zł nagl e o d przysz łego miesiąca dostajem y te n 1100 jako emeryturę, więc jes t to po prost u zobrazowan ie pewnej pewn e problem y niewątpliwie chodzi o t o, że troch ę nas wszystk ich postraszy ć akura t słusznie powinni śmy odk ładać na emerytur ę ma, że akura t progra m PPK si ę rozkr ęca czem u prem ier prezes ma tutaj bardzo PPK, czyl i program pracown icze plany PiS Marczuk z dz ielnie sekunduje oczywi ście, popieraj ąc go n o t o tak ie straszen ie dodatkow o pomag a pow inno przynajmn iej pomaga ć zwiększenia partycypacji ma m pro śbę udziału pracowników w ty m program ie taka, czyli to jest to, o czym tuta j prezes Marczuka napisał t o jes t tak a transakcj a wi ązana troch ę nas postraszy ć by śmy zapisali si ę do PPK lu b tak jak to taką tez ę o stare moje zdanie cz y może pow iedzmy faktyczn ie, jakby za interesowanie Polaków oszcz ędzaniem na emerytur ę jest n iewielkie, wi ęc może nie czep iajmy się tylko pow iedzmy, że trzeba troch ę postraszy ć, żeby Polacy zaczęli oszcz ędzać twar z 1 ze sposob ów jes t oczywi ście podsuwane na m tutaj projek t program pracown iczych plan ów kapitałowych n o al e mam y wyb ór dołączą do na s na studia pa n Piotr b ielski dyrekto r departament u anal iz ekonomicznych Santander ban k Polska dzie ń dobr y dzie ń dobry tuta j pewn ie pana n ie zaskoczen ia zacz ęliśmy dzisiejszą rozmowę od słynnego ju ż przynajmniej dla mn ie tweet a pan a prezesa Marczuka prawie wszystk o słyszałem ra z w samochodzie przepraszam, odkąd w n ich nie ma spraw y jasno no i co pan się podoba t o co napisa ł pan Marczuk, jaką mo że to wyznanie hodowaliśmy, ale również otrzymają emerytur ę w przysz łości będzie jeśli wie c o się sprawdzi ło nie odb ierze zwrotno ść komplikuj ą na razie 2030, ale t o wtedy na t o jak zniosą to wtedy b ędą te wyl iczenia tak strasznie wygląda spraw a, ale chyba, że będzie jednocześnie w łaśnie te ogran iczenia, które nie znaczy ja nie wiem c iekawe rzeczy w łaśnie zauważyłem, że t o jes t jaki ś tak i szersz y szersze, że tak i Strumień katastrofizmu, który jako ś po wyborach szereg rządowych zaczął p łynąć czy pa ństwo zwrócili uwag ę, al e w p ierwszym wystąpieniu prezentuj ące rząd ju ż status słowo n iby niewypowiedziane, al e wypow iedziane kryzy s potem te n kryzys si ę c o drugiej wypow iedzi przedstaw icieli rządów pojawia, bo t o mo że w różnych postac iach t u nagle dz iwne podej ście biorąc pod uwag ę że, że to nie my śli rzeczywiście to spowoln ienie nadciąga, które raczej go chyba n ie nie wymag a tak imi tak imi negatywnymi są nam i, ale tutaj Sęk w ty m kontekście c o takiego opowiedziane ważne jest t o jaka ś form a zach ęcenia do oszczędzania, chociaż nie m a tak zachęca, żeby dobry spos ób na zach ęcanie wysok i negatywn y przeka z, ty m bardz iej że umówmy si ę, że je żeliby gospodarce miał by ć w przysz łości i np. stop a zast ąpienia miałaby rzeczywiście być taka niska to właśnie, ty m bardziej było w gospodarc e źle w gospodarce było, bo konsument dały nie za du żo pieni ędzy pewn ie jak w gospodarce pozie to te ż ten ryne k kapita łowy Polski n ie by ł najlepszym stan ie, którego alternatyw a w postaci lokowan ia pieni ędzy na polskiej gie łdzie miałem czeka ć tak jest z różową perspektyw y wted y tak jeśli tylko zastanawia ć w takim raz ie co zrobi ć, żeby zach ęcić Polaków do oszcz ędzania na oto nad ty m oni się ta m też zastanawiaj ą się rozmaw iamy z fundusz u rozwoju stąd pewn ie tak tuta j jes t tat a walka no jeszcz e raz to pouk łada m y t o, żeby też usprawiedliwi ć, dlaczeg o tak du żo czas u po święcamy tem u co napisał pa n prezes Marczyk czy w og óle te j dyskusj i konkurs y z takim kilka la t tem u zaproponowano w Polsce podwy ższenie w ieku emerytalnego i zr ównanie w ieku emerytalneg o kobiet mężczyzn uwag a w 2040 roku, a więc t o by ła reforma roz łożona na w iele la t prawo i sprawiedliwo ść po zwyci ęstwie wyborczym powiedzia ło z 1 strony, że trzeba rozpocz ąć poważną debat ę o systemie emerytalny m, al e z drugiej strony id ąc do wybor ów z hasłem obni żenia w ieku emerytalneg o cz y wycofan ia się z te j reformy w iek emerytaln y zosta ł obniżony potem po obni żce w ieku emerytalnego jes t propozycj a dodatkoweg o dobrowolneg o prz y wsparc iu pracodawc y i bud żetu oszcz ędzania na cele emerytalne już, b y nie denerwować tyc h, kt órzy uważają, że to progra m emerytalny albo tyc h, którzy uwa żają, że n ie jest emerytaln e na cel e emerytaln e p t . pracown icze plan y kapita łowe, ale dale j nie ma dyskusj i o tym, jaki ma by ć wiek emerytaln y al e, bazuj ąc nadanyc h prognozach demograf icznych na w iedzy o tym c o si ę dz ieje w naszy m spo łeczeństwie w iemy, że z, że emerytury b ędą z obecneg o system u niskie m y w zwi ązku z ty m jak rozum iem n ie maj ąc lepszeg o pomys łu jak wybrnąć w sytuacj i wycofan ia się z podwy ższenia w ieku emerytalneg o rząd chc e b ędzie nas strasz ą mówią, że emerytury s ą n iskie, wi ęc kupc ie sob ie t o ubezpieczenie, które mam teraz dajem y, czyli pracown icze plan y kapitałowe tak to, wi ęc wygląda no mn iej wi ęcej tak i to wszystk o w porządku to wszystk o wystarcz y tak pow inno być jednak n ie ulega wątpliwe, by nie tak dawn o przez wszyscy w iemy, że te n da ć na emerytury pow inno si ę wszyscy w iemy, że ludzie młodzi tego nie robi ą i robić n ie będę chodził pa n Marczuk powiedzia ł prezes Marczyk powiedział, że będzie 500 z ł za 60 lat, bo to dla n ich jest niewyobra żalne okres tak a jes t prawda n o i tyle n o i odk ładać na emeryturę odkładać w og óle zbiera ć pieniądze zazwyczaj zaczyna si ę nieco p óźniejszym wieku, k iedy te n wiek emerytaln y się przybli ża, a m y sami zarab iamy daj pan ie Boże cora z wi ęcej Night i tak t o wygląda no i obawiam si ę żadne zakl ęcia tego n ie zmienią my wam obni żymy wiek emerytalny, al e w zam ian za w zam ian za t o p łaci wi ęcej i dodatkowo leżąc w iek emerytaln y pow inien był wyższy t o jest oczyw iste ja n ie jeste m politykiem mog ę spokojn ie mówić jest o d pocz ątku mówiłem o d początku mówiłem że, gd y pa n prezydent wted y Komorowski postawi ł się mocn o i oszczędzić 60 latką podnoszenia teg o wieku emerytalnego to dale j zosta ł by łby prezydentem po p ierwsze po drugie no pewno wybi ł, b y poważny argument z r ęki w opozycji o d la t m ówiłem dobrz e t o mo żemy na razie zostawi ć si ę nie wydaje pa ństwo jak również n ie maj ą takich wątpliwości, jak i ja mia łem po przeczytaniu teg o tweet a ja jestem przekonany cz y akura t tak ą pow inien wygl ądać, zw łaszcza p isane przez w iceprezesa polskiego fundusz u rozwoju rozwoju no ale tu mo żemy si ę jakoś Pm szczerz e pi ęknie r óżnić w spraw ie pracown iczych plan ów kapitałowych t o jest progra m, który już obowi ązuje i przyst ąpiły do n iego najwi ększe przedsiębiorstwa czytałem ostatn ich dniach pan prawybor y, czyl i prezes fundusz u rozwoj u napisa ł, że udzia ł w PPK bardzo du ża liczba f irm z bardz o wysok ą partycypacj ę powyżej 50 % w ty m wiele f irm z udzia łem 6070 % pracowników średnio w d ół ci ągnie sporo f irm z dz iwnie nisk ą partycypacj ę 10 % z tych f irm mamy sygna ły presji pracodawc y na rezygnacj ę b ędziemy reagowa ć tak napisał najmn iejsze i średnie mn iejsze firmy b ędą miały jeszcze wi ększą presj ę pracodawców presj a pracodawc ów branie zaistnie ć taka nowego dl a pracodawc y część rzeczy czy to d a się walce my ślę, że po prost u trzeb a walczy ć pozytywn ą pozytywnymi informacjami n iczym więcej poza tym to musiał t o się da łoby zwalczyć, gdyb y na gie łdzie trwa hoss a po prostu tak, bo Wielkiej Brytanii t e konie 2012 roku wprowadzili swoj e plany partycypacj a w na pocz ątku oko ło 60 % Teresy oko ło 90 dlaczego, bo indeksy ros ły po prost u z polską z polską giełdą nie jest zagrożone emerytury pyta m co ma zgod ę w łaśnie o d jak za każdym zdradzaj ą lekceważyć ten bow iem, że t o wszystko jes t związek na te nasz e środki, które są w OFE cz y za chwilę b ędą w PPK trafiaj ą w du żej części w łaśnie na polską gie łdę na torz e dz isiaj mam y sytuacj ę, w kt órej te n niewypowiedziane kryzys m a za zadan ie m inister Sasin zwalcza ć prz y pomocy lokowan ia na t o środków pa ństwowych sp ółek Noto to właśnie też jest elemen t teg o jak będą wyglądały nasze środki, kt óre p óźniej na emerytur y cz y NATO emerytury mają by ć odk ładane, je żeli nadchodzi by ć może może t o b ędzie za chwilę na temat dyskusj i, ale nadchodzi być mo że podwy żka cen prądu to, je żeli dz isiaj zamiast zwalczać czyta m blokować w ten sposób żona będzie zn ów jako ś ta m ustawow o zamro żona i pokryt a z dotacj i Państwowej rzeczy z e środków publicznych, jeżeli t o np. będzie teraz właśnie za na s obci ążać bud żet obci ążało spółki publ iczne spółki energetyczn e to właśnie się prze łoży na ceny akcji to przełoży na nasz e przyszłe emerytury to si ę dzieje przecież prze z ostatnie kilka lat zobaczmy c o si ę dz ieje z z indeksem polskiej gie łdy nodz e polityka rz ądu i ta k jak inne jak eksplorowan ie sp ółek publicznych, kt óre jednak w ty m indeksie naszym Ludowym maj ą bardzo duża wagę wp ływa na wartość naszyc h portfeli emerytalnych wartość portfeli OFE jedna k nie przerast a ostatni ma następnie ostatn ich lat tylko si ę kurcz y program już chyba zakończyć t ę cz ęść ma jednak n ie jes t r óżowo w dopasował pa n si ę do wyd źwięku rządowych informacji ta k jak pa n Polski musi ja nie mam czas u do do pasa ja k tak minorowe t o wszystk o dobrz e w m u tylk o po prost u wra żenie, że żyjemy w jak iej takich 2 rzeczywistościach ten sa m rz ąd, które obniża wiek emerytalny, bo m ówi, że Polakom si ę ta obni żka nale ży po wybran iu wygran iu wyborów w drugiej kadencji wysy ła na odcinek informowania ludzi n ieprzyjaznych tendencjach, kt óre są oczywiste i nie nie ma ich jak podwa żać przedstaw icieli funduszu rozwoj u po t o, żeby uprzedzali społeczeństwo, że jedna k co ś trzeba zrobić zastanawiam się tylko, w kt órą stronę będziemy zmierza ć czy rz ąd postanow i zrezygnować świadczenia zdefiniowanej składki, kt óre mam y obecn ie w system ie cz y n p . my śli gdzieś wprowadzen ie n p . sta żu prac y jako element u wa żnego dl a przejścia na emerytur ę w kadencji rz ąd jes t niczego n ie musi pan tę dyskusj ę przeci ągnie prze z kadencję do trzeciej kadencji no mo że tak t o wysłuchamy informacji, a w po informacjach trzecia cz ęść magazyn u EKG ju ż w pe łni radośnie b ędę pyta ł naszych gości o podwy żki cen pr ądu o podwy żki cen pr ądu ostatn ie dan e z nasze j gospodark i, gdzie ta m ten optym izm się podział w śród osób, kt óre prowadzą b iznesy dzia łalność gospodarcz ą w Polsce informacje co chc e cz ęść magazyn u ciekawie dziewi ąte 42 minuty po godz inie dziewi ątej Maciej Głogowski dzie ń dobry w naszym stud iu pan i Monika Constant pan Piotr b ielski pa n Piotr Kuczyński wspomn iana ju ż tutaj w ielokrotnie w części drugiej gie łda papier ów wartościowych w Warszawie skor o tak tyle słów n ie zostało wypow iedzianych w drugiej cz ęści kraj u to powiem pa ństwu co w tej chw ili WIG 20 na plusie p ół procentowy m, ale notuj e tylk o 2199 punktów, a indeks szerokiego rynku WIG na plus ie także jest, ale już ile punkt ów t o oszcz ędza fran k po 3 z ł 90 g r eur o 429 funt 5 z ł 1 g r dolar 3 zł 89 g r tak t o wygląda w te j chw ili K2 państwo nasi goście domagali się rozmowy o cenach prądu nie wiem, dlaczego pana Piotra bielskiego tak interesuj ącą rachunek, bo pa n chciał zapłacić je j wysoko ści tegorocznej pewnie bym chcia ł zamrożone, żeby wynie ść Czyżbyśmy się dowiedzieć c o będzie budżetu pow inien być sko ńczony na 2020 całe życie, czeg o f irmy, a całkiem du ża ilość tworzoneg o obchodz i przeprasza prze z poprawić także flagi t o może co ś tam firmy za przemyt wi ększe co mają chyba jasne, że b ędzie drożej natomiast je śli co ś może by ć nie drożej n o w łaśnie gospodarstwa domowe i małe f irmy to on e mogą mie ć to ewentualn e z łagodzenie skutków podwy żek przez rz ąd cz y spółki, aby pa ństwa w niepewności n ie trzyma ć jes t odpowied ź t o ostateczna t o znacz y jes t pytan ie, jaka odpowied ź w spraw ie ce npr ądu, al e czy ta odpowiedź jest satysfakcjonująca, a to zara z okaże jak ju ż zacytuję tygodn ik s ieci publikuje si ę rozmowy z prem ierem Morawieckim, a w te j rozmow ie pytan ie ustawa z lipca wzrost ce n prądu powstrzymuj e dl a gospodarstw domowyc h ma łych firm jest on a do utrzyman ia na d łuższą metę ta n ie w 2020 nad usz u ma t jes t pytan ie pami ętajmy m ówi prem ier, że n ie jesteśmy jak o rz ąd jedynym podm iotem na ty m rynku ju ż zabawn ie, a jeszcze b ędzie ciekawiej z 1 strony jes t niezale żny uwag a niezależny zgodn ie z prawem un ijnym regulator, czyl i Urząd Regulacji Energetyki, a z drugiej spółki energetyczn e, kt óre musz ą dzia łać, przestrzegaj ąc zasa d rynk u n ie po prost u panele m naszy m celem jes t, więc wypracowa ć niezale żne naszy m cele m jest, wi ęc wypracowan ie jak najlepszej ich efektywno ści tak, by cen a pr ądu dla konsument ów, bo jak najni ższa i na raz ie na m si ę t o udaje powiedzia ł prem ier Morawiecki cz y dałoby si ę do takich danyc h oprze ć podeprze ć jakimi ś danym i efektywno ść 3 niższe cen y dl a gospodars tw efektywno ść niezale żność urzędu o jakiej rzeczywistości m ówi premier Morawiecki pana zdan ie, że wyobrażone odpiera ł Piotr Kuczyński, bo w łaśnie Piotra Kuczyńskiego pyt a w wyobraźni m ówi o ty m jak jest prawda n ie absolutn ie warzelni mówię jak i dlateg o że prze z wiemy już wiemy, że t e t o nie ta niezależna wszystk ich tyc h podmiotów, kt óre wymienia ł pa n prem ier Morawiecki dzia łania sp ółek jest dość utopijna prawda no to w iadomo, że wszystkim tym wszystk im tuta j rz ądzi sp ółkami urzędem tego, że na co ś na stopie inna t o, że przed wyboram i prezydenck imi zapewn e z prywatnym zostanie oszcz ędzone podniesienie cen tu pełno jes t prawie pewne, a to dzia łań tak oberwa ł po kieszeni, dlateg o że f irmy, kt órym podniosą się ceny prądu przez c o pan a na konsument ów też jes t oczywiste tego, że tak prawo czy w lew o zawsze po k ieszeni jakoś ta m dostaniemy, a podwy żki ce n dl a indywidualnych konsumen t o ty m, m ówimy tak b ędą niewątpliwie nie w ty m roku t o nast ępnym za t o du żo wy ższe po jak ich wyborach trzeb a, bo takie podwy żki na m zafundowa ć lipiec, a w przysz łym roku od razu po wyborac h, tak więc tak 20 mecz pa n Kaźmierski w tej sprawie nie ma c o pa n się mog ą informacje, al e to wciąż nie w iemy co z tego wyn ika, że t o premier powiedział n ie proszę o nominale t o jest tylko mówię, że z teg o nic na razie jeszcze nie wynika fakt jest tak i, że w zesz łym roku, że w zeszłym w ty m roku rzeczywi ście t e cen y dl a odbiorców detalicznych nie leży n ie wzrosły t o jeszcz e troch ę zmniejszy ły rząd akcyz y obniżyli op łatę przej ściową, więc efektywn ie dzisiaj p łacimy ta m 78 % mniej ni ż w zesz łym rok u, ale co w przyszłym roku to mec z mówi wciąż nie w iemy oczywiście trzeba by ło wiedzieć n o w łaśnie jak pan i wspomnia ła jak jakieś firmy mn iejsze mniejsza, ale te ż planuj ą jakieś dzia łania na kolejne j warto opowiedzieć nam wszystk im cen a zostanie no, wi ęc prem ier dał nam jak ąś odpowiedź ac h, c o prawda nie s ą precyzyjne i właśnie nie wiadomo, o c o chodzi, al e przynajmn iej jaki ś ruch staraj ą si ę to c o tzw. także, że si ę staraj ą, żeby co ś zrobi ć cóż co ś zrobić t o z c iekawostek, bo jeszcz e spowolnienie musz ę porozmawia ć się t o dla państwa naszyc h słuchaczy go ści stud ia informacja w ty m wywiadzie, o kt órym już wspomina łem tygodn iku s ieci pan prem ier tak że podzieli ł się informacj ą personaln ą będziemy m ieli noweg o pe łnomocnika rz ądu d s . centralnego port u komun ikacyjnego zostan ie nim pa n mini pa n poseł Horała te n o d komisji natowsk iej poseł także t o tak n o właściwie mo żemy nie komentowa ć tyc h K2 no al e w spraw ie spowoln ienia gospodarczeg o, a może n ie musimy mówić spowoln ienia gospodarczeg o tylk o kondycji nasze j gospodark i wart o byłoby o ty m wart o by łoby porozmawiać si ę w pi ątek mieli śmy publikowane dan e o produkcj i przemys łowej budowlano-montażowe j budowlan a produkcj a w pa ździerniku spad ła o 4 % w por ównaniu do pa ździernika roku 2018 przemysłowa produkcja wzros ła o 3 ,5 % w por ównaniu do tego co działo si ę w roku 2018 to są, jak ie wiadomo ści dobre złe n iejakiego słodko gorzk ie owo s łodko gorzk ie, bo Złotka słodki element jes t taki, że produkcj a przemysłowa troch ę lepsz a ni ż oczekiwaliśmy to nie jest poważna jest jakiś roln ik produkcji przemysłowej jeszcze do ważnego dl a kogo du ża część polsk ich firm to właśnie po f irmy zatruj ą zajmuj ące się wytwarzan iem r óżnego rodzaj u towar ów, kt óre p óźniej sprzedajem y w kraj u za granicą duże cora z większa część właśnie sprzedaj e coraz wi ększą cz ęść 7 za granic ą, poniewa ż jak toż t o, że w Europie jest spowoln ienie cz y wr ęcz stagnacj a jak w Niemczech to widać d łuższego czasu, wi ęc w kontek ście te j stagnacji w Niemczech to, że polskim firmom udaj e si ę wciąż produkowa ć na tamt e oko ło 4 % czy s iak wszystko wa łkiem wi ęcej niż przed rokiem to n ie jes t z ły wynik i to pocieszaj ące a, czyli to także sugerowa ło, że ta stagnacja niemiecka a ż tak mocn o si ę na razie nasz e podw órko n ie przenios ła tutaj jeszcze pewn ie jest istotnym znan y z zastrzeżeniem natomiast t o gorzki elementu tak ie, że w budown ictwie rzeczywiście znow u sklep u w Wilnie mieli śmy szmalcownik ów przeprasza jedliśmy z e może pa n restrukturyzacj i i celu nowe os iedla nie spowolni m łody może nawet się nie spe łniła spad ła produkcj a na spadła produkcj a w budownictwie i to jest no c, a wiadomo ść z ła w tym sens ie, że widać, że kon iunktura si ę g łównie w du żych projektach infrastrukturalnych nast ąpił zast ój i ta m kon iunktura siadła t o jes t n ie najlepsze prze z pana pralek i wn ioski z teg o wszystkiego n o to, że w inwestycjach prawdopodobn ie mam y te ż przynajmn iej hamowan ie, a to też negatywnie wp ływa na nasz e oczek iwania dotycz ące wzrostu gospodarczego w przeszłości ora z mn iejszych czy przepraszam przeprasza m czy kto ś strac i pracę czy wzro śnie bezrobocie czy to groz i pan jak patrzymy w łaśnie na ostatn i zestaw danych t o widać, że c o jest nowo ścią ostatnich k ilku latac h, że już ty m te m iejsca prac y są powol i redukowane, więc t o jest 1 rzecz ja n ie sądzę, żebyśmy znaczy jeszcze n ie jesteśmy na ty m etap ie, żebyśmy mogli na najbli ższe, żebyśmy mogl i jeszcz e jakiś powa żny kryzy s w Polsce przesilenie t o na raz ie m ówimy o hamowan iu wzrostu, którzy do tej por y by ł bardz o bardz o dobr y do poziom ów, które można pi ć b ędą na um iarkowanie dobra, ale im wi ęcej tych negatywnyc h sygnałów tak ich w łaśnie jak w Spale spade k bezroboc ia spade k optym izmu konsument ów jak dz isiaj będą dla na s symbol iczne zobaczymy co się dz ieje w Kamieniu tam to ty m wi ęcej tyc h negatywnych sygnałów tym większe mog ą by ć nasze obaw y czy rzeczywi ście przysz łość będzie tylk o umiarkowanie dobra czy mo że jedna k ju ż n ie za dobre to jesteśmy dzi ś na tym etapie, że do tej pory wydawa ło się, że będzie umiarkowanie dobr e, a mo że za chwilę będzie si ę ukazywał co w konsekwencj i będzie oznacza ło, że np. do bud żetu wp łynie mniej pieni ędzy b ędzie trudn iej realizować jakiego ś rodzaju pol ityki, bo gdzieś mus i być kon iec h istorii koniec historii jest taki, że tak jak t o rz ąd w łaśnie zapowiedział na pocz ątku nowe j kadencji trzeba się przygotowa ć na trudn iejsze czasy i dla bud żetu, więc trochę trudn iejsze i być może dl a gospodarstw małych troch ę trudn iejsze dl a firm przed e wszystkim najwi ększe wyzwanie to jest wyzwan ie dla firm n ie wydaj e, że je śli chcemy wiedzie ć czy m my śleć o te j przysz łości, a t o wystarczaj ące jest tak a wiedza że, że prezes Kaczyński powiedzia ł spowolni to znacz y, że coś to znaczy, że do niego te ż już do s dosz ła informacja zosta ła przedstaw iona a ż prezesa i atrament u bez ironii tak to znaczy wydaje się, że je żeli sa m prezes Kaczyński u żywa w swo ich wypow iedziach spowoln ienia t o stos y sygnal izuje nam, że coś mo że się nie udać mo że być ta k jak chcieliśmy przygotowuj e na s na to to jes t powa żna sprawa cz y ktoś niew ątpliwie pan u prezesowi powiedział, że naprawdę nic n ie zagrają z e zmian ą w 100 wiadomo, że pa n Kaczyński n ie specjalizuje si ę w gospodarc e trudn o wymagać, żeby wszystk im specjalizował Materna mol o jasn e tarczowe tarczowe rzeczywiście kto ś powiedział, że jak spowoln ienie nadci ąga słyszałem wypowied ź wyw iad prof. Hausnera faktach Polak, który ta m w zeszłym tygodn iu chyb a, który mówił, że przedstaw i rz ądowi r óżne swoj e opracowania na ten tema t twierdził, że doskonale wie, że jak o spowolnieniu ma n iewiele czasu profesor chao s na ocenie to, że te 2 lata to nie jes t n iewiele czas u, żeby zapanować na d tym spowolnieniem i że bardz o niepokoi to, że w exposé prem iera n ic na tema t spowolnienia nie było i na tema t środków, kt óre zostan ą przedsi ęwzięte w celu radzenia si ę z nim n ie było pana streszcza tylko to co m ówił prof . Hausner, bo ja n ie jeste m takim spece m jak profesor chao s w związku z tym op ieram się na nikogo kog o powa ża, ale lista o tym, czego n ie by ło exposé mogliby śmy tutaj sami, bo nie jes t to czy ochron a zdrow ia było bardz o n iewiele edukacj a przyszłości przyszłość regularn e by ło mizerne poza oprócz tego wp isania do konstytucji PPK co było do ść kur iozalnej wg mnie przec iwskuteczne, ale wpisa ło się przecież wszystko czy m wp isuje się wszystk o, o czym m ówiliśmy w pierwszej drugiej cz ęści magazynu EKG i dziś dlatego te j konstytucji mówić nie będziemy Paweł Borys by ł gościem magazynu EKG w m inionym tygodniu rektora Głuchowskiego m ówił o ty m, że prost a spraw a skoro wątpimy czy mam y jak czuj ę jakąś niepewno ść t o po prost u zapisanej, ale jedna k p isemnie opozycja si ę sprzec iwi n ie zostan ie mi za konstytucj ę wst ępna propozycja jak t o m ówią Anglicy Amerykanie Beck First Touch, czyl i zwrotnie uderzy wpros t tyc h, którzy zaproponowal i r ównież zły pomys ł na tele też moj e zdan ie patrz ą ostatn io, a z dar u ja b ędę bardzo c iekawy jak nadejd ą dane z e średnich ma łych f irm, kiedy on e będą musia ły oferowa ć jak ąś będą musia ły oferowa ć swo im pracownikom pracown icze plan y kapita łowe, jak i tam b ędzie udzia ł prezes PiS jest on będzie jeszcz e mn iejsze ni ż tyc h dużych i rzeczywi ście wtedy będzie si ę zastanawia ł cz y czy czyta m plan mo żna zaliczyć do udanyc h, ale sam rz ąd te ż przyczynił do teg o, b y nie robi wszystko, by nie budować zaufan ia do system u emerytalnego o d czasu do czasu wracaj ąc do trzydziestokrotno ści, obni żając w iek emerytalny n o właśnie, wysyłając przedstaw icieli rz ądu PFR na odc inek uświadamiania spo łeczeństwa, że co ś jes t jedna k na rzeczy z ty m n iskimi emeryturami t o wszystko dzisiaj bardz o pa ństwu dziękuję pan i Monika Constant c z francusk ą polsk iej Izby gospodarcze j dziękuję bardzo si ę troch ę s ianka Kuczyński z rynków f inansowych dzi ękuję bardzo analityk pa n Piotr b ielski z Santander ban k Polska dzi ękuję bardzo audycj e takie przygotowa ły Agata Majewska Ukraina Polska realizowała Jana cec h po informacjach audycja Owczarek i Cezary łasiczka kolejn e wydanie magazyn u EKG jutr o po dziewi ątej Maciej Głogowski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA