REKLAMA

Dyskretny urok betonowej kolumnady

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-25 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czare k dzień dobry w itam pa ństwa bardz o serdecznie zaprasza m na dz isiejsze spotkan ie w studio dr inż. Błażej Ciarkowski z Instytutu arch itektury i urban istyki Politechniki łódzkiej dzie ń dobry w itam serdecznie dzie ń dobry m tak si ę też składa, że dz isiaj rozpoczyn a si ę dwudn iowa konferencj a naukow a mi ędzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukow a badan ia na d faszyzme m w Instytucie f ilozofii socjolog ii Polskiej Akademii Rozwiń » Nauk w sal i nr 268 w Warszawie jeśli kto ś z państwa jes t zainteresowany ma cza s to mo że si ę pojawi ć prostuję, że konferencj a jest otwart a ta k tak organ izatorzy konferencji n ie wiedzą, ale je żeli s łuchają Radia TOK FM ma m nadzieję to się dowiedz ą, że na konferencj i nie ma doktora inżyniera mo że Tarkowskiego swoje studio ta k w tym momenc ie nie ma, al e na swojej sw ój referat swoj e wystąpienie pow inienem dotrze ć w, po kt órej godzinie t o dzi ś pod koniec pow iedzmy dzisiejsze dzisiejszego dnia, wi ęc ju ż po siedemnastej t o rzecz y po po łudniu po s iedemnastej wyk ład mojeg o dz isiejszego gościa na tema t, który jako, że dzisiaj będziemy obchodzić b ędzie rosn ąć w program ie Owczarek, bo sytuacja wydaj e się mo że dla niekt órych oczywistą, chociaż z pewnością kto ś co ś zawsze pewn ie s łyszał, czyl i jak po łączyć faszyz m i arch itektury alb o w jak w og óle po łączyć ideologi ę i arch itektury tak jes t to to może źle zabrzmia ło t o troch ę zabra łaby poradn ik trawnikach nie potrzeb a poradnik ów, bo prze z w zasadz ie cały dwudziesty wiek udowadniano, że t o się dach n iekiedy bardz o c iekawymi efektam i połączyć natom iast te 2 pojęcia ideologii jes t architektura cz y w og óle pol ityka arch itektura tam zestaw ione raze m budz ą jedna k pewn e kontrowersje n ie trzeb a dalek o szukać wybuduję wa m łuk tr iumfalny ach, słyszymy n o i ocz y, jakby abstrahuj ąc od tera z opow iadania si ę po 12 stronie zastanawianie się od zasobności lu b n ie można na pewn o zauwa żyć, że polityka wkracz a do przestrzen i także teg o typu inicjatywa, że n ie postaw imy pomn ik taki ataki t u i t u albo postaw imy łuk tr iumfalny alb o budujemy budyne k uczci alb o przec iwko czemuś jes t t o dow ód n p . w łaśnie na tak ie wkraczan ie polityki cz y ideologii w przestrze ń czy my ślę, że pol ityka n igdy do ko ńca z te j przestrzeni n ie wyszła, wi ęc ona nawe t nie wkracz a on a w rz ądzie jes t będzie arch itektura jes t najważniejsza powiedział najbardz iej polityczna ze wszystk ich sztu k, bo można programow o omija ć spektakl e w teatrze nie chodz i do muzeów, al e jednak przestrzen i publ icznej, czyli w arch itekturze urban istyce żyjemy tuta j za bardz o teg o uc ieczki nie ma, wi ęc te n przywo łany przez pana łuk triumfalny sposób tak i bardz o wyra źny czytelny zna k teg o jak polityka może t o być manifestowa ć, a może tego jest też zdecydowan ie bardz iej subtelnie takie, które mieli w łoscy faszy ści drugą subteln e n iekiedy tak n iekiedy bardz o subteln e niekiedy pow iedzmy znaczn ie bardz iej oczyw iste i przesycone tak ą w łaśnie propagandow ą tre ścią, bo tuta j tylk o wychodz i bow iem specyf ika tego podej ścia Mussoliniego i w ogóle partii faszystowsk iej do sztuk i arch itektury, gdz ie w zasadzie stwierdzono, że architektura mo że być tradycyjn a i nowoczesn a i nie m a tak naprawd ę 1 jego słusznego styl u, wi ęc bardzo szerok o bardzo wielu torow ą te n proble m pojmowal i to z kole i prowadz i do pewnyc h problemów potem prz y badan iu zjaw iska s ą głównie z e starszego pokolenia osob y zajmuj ące si ę tematyką, kt óre uważają, że w ogóle nie ma potrzeb y pol ityki bardzo n ie łączyć m ówi o arch itekturze m ówimy o estetyc e mówmy o sztuc e, a politykę zostawm y jako t ło margines jest n ie zgadza no dobrz e al e dlaczeg o do czegoś mia łby nam by ć w og óle potrzebn e łączenie lub nią n ie łączenie cz y architektury d a si ę jeszcze d a si ę ocenia ć krytykowa ć przyglądać si ę w oderwan iu o d polityki i cóż, by tera z dodan ie polityki wnios ło do rozmowy o arch itekturze poszerza nasz e pe łne spektrum postrzegan ia te j arch itektury oraz m y siedzimy sobie teg o Rzymu la t trzydz iestych do teren ów eur o wystaw terenu kwadratow e Koloseum dok ładnie ty m pomy ślałem muzeu m cyw ilizacji Łacińskiej i jest t o naprawd ę bardz o pi ękny budynek o d wszelk iej ludzk iej skal i troch ę działający przyt łaczające na ogl ądającego, al e niesłychanie piękność Anne środka w nocy m iejsce schadze k nadal obecn ie zagrodzony nic nie w iem tak czyta łem kiedyś teraz jes t to w ogóle s iedziba domu mod y trend y jest ogrodzone 2 dni tak lat, więc my ślę, że ju ż mo że niekoniecznie n o i mam y w ty m momenc ie efektowny przyk ład łączenia klasycyzm u z modeli, al e jak pote m zacznie si ę w t o zagłębiać dostrze żemy, że ilość Arka w pionie poz iomie odpow iada ilości lider w je j imieniu nazwisku nazw isko uczeń dowie si ę czy te n budyne k miał s łużyć w jakim kontek ście historycznym politycznym powsta ł to ta architektura przestaj e bi ć może a ż tak zachwycaj ąca i te n jej pow iedz tak monumentalny wym iana by ła lekk o gro źnego charakter u, więc my ślę, że ta pol ityka po prost u poszerza nasz e postrzegan ie również tuta j by ł efekt zam ierzony, że l iczba ta wówczas odpowiada ła liczbie liter i t d . al e rozum ie, że zwyci ęzcami tego turn ieju byli inni Włosi i inne osoby, które mają tyl e samo l iter w imieniu nazw isku, a jednocze śnie of iarami były inne budynk i niezwiązane, które też mają podobn ą liczbę ok ien łuków o wojewodzie i t d . w tym konkretnym przypadk u przypomnia ł si ę spektakl Jana Klaty do Damaszku w Starym teatrze w Krakowie ta m by ły czaszk i na scen ie na bardzo dużo tych czaszek jaki ś w og óle se t 2 tysiące okazało si ę, że liczba tych w czasie odciąża odpow iada problem polega ł na naturze chyb a nikt nic nie policzy ł tych czaszek opr ócz Jana Klaty i oczywiście parę innych przypad ł właśnie teg o typu symboli, które kompletn ie n ieczytelne m ówi z polskiego podwórka warzyw o bardz o prosz ę jes t pomn ik of iar katyńskich we Wrocławiu znak u ko ło panoram y Racławickiej jes t tam na szcz ęście w iesza na tak a do ść poka źna i przednią tablicę informacyjn ą mówiącą m. in . o ty m, że ilość drukowa ć koste k bodaj że odpow iada ilo ści ofiar c o jest absolutnie be z przeczytan ia te j los teg o wyja śnia jak n ieczytelne zupełnie nic tego nie wie trochę ja k z tymi ksi ążkami kraty pewnie troch ę jak z tym i blokadam i, ale wracaj ąc do, ale mo żna, b y zapytać n o dobrze n o i w łaściwie jes t, je żeli tak jes t tak jes t to to czy to tera z pow inno mn ie przera żać alb o niepokoi ć albo przestać zachwyca ć alb o zachwycać, ale i absolutnie, nic wi ęc, że t o powinno niepokoi ć alb o pow inno sprawiać, że dan y budyne k dan e dzieło przestaje zachwyca ć, bo zaczyna zachwyca ć po prostu rozszerze ń rozporządza mo im zdan iem tak poz a tym można si ę zastanowić czy wracan ie do pewnyc h wzorców o ty m, te ż dzisiaj na konferencji b ędę m ówił do pewnyc h tak ich podstaw, kt óre by w architekturze obecn y w latach trzydz iestych pracuj ącego dzi ś 2019 prawie dwudz iestym rok u jes t w bardzo bardz o fortunny t o jak niekt órzy krytyc y arch itektury uwa żają jednak wydal i l iberalnej demokracji, jak a broń n ie była powr ót do tak ich wzorc ów jest del ikatnie m ówiąc n ietrafione, że w Polsce nale ży si ę przygl ądać budynkom, kt óre maj ą 17 Orion, a 17 kolumny albo 17, a nie ulega łby mag ii liczb ja by m raczej zastanowił si ę cz y budynki pow iedzmy publiczne musz ą koniecznie mie ć tę nieszcz ęsną betonow ą kolumnada dl a mn ie idealnym przyk ładem jes t sk ądinąd świetny przyk ład postmodernizmu w postac i s ądu Marka Budzyńskiego tak w Warszawie sąd jes t nadchodzące jest tak a taki bardzo c iekawy przyk ład postmodernizmu arch itektura la t dziewi ęćdziesiątych p ierwsza taka du ża inwestycja Państwowa po osiemdziesiątym dziewiątym nas z drugiej strony jes t t o odwo łanie się tych wzorc ów lat trzydz iestych te j tyc h skojarzeń n ie wyprze si ę, że dl a mn ie wmie ście bardziej przera żający bra k spójności, kt óre życie wyn ika z różnych powod ów tak n ie miasta, kt óre zniszczone t o teraz zale żeć od stopn ia zn iszczenia nale ży zastanowić cz y bra k sp ójności z wyn ikiem w łaśnie przebudow y odbudow y stosunk ów w łasnościowych, czyl i w Warszawa n p . jes t dziwnym miastem wysokim sk łada im troch ę, al e przecież s ą miasta pi ęknie zaprojektowan e także Polski miasto pięknie zaprojektowan e i spójne Rzym wra żenie z tak im wsp ólnym m iastem czy niesp ójny miastem za brak zmian sp ójność po prosiła, żeby już tak ie dz ielnice, kt óre pozostają po tak im nurcie, który jest, gdyb y sa m s iebie wyjaśnia myślę, że jes t troch ę te ż specyfika m iast na południu do m iast polskich, które s ą 200 gęściej zabudowany m maj ą inn ą zupe łnie zawiesiłem g łos tak spojrza ł na pana pytanie c o usiadłem sobie z Brzeszcz informacji Radia TOK FM i po informacjach wr ócimy d o beton u faszyzm u i architektury państwa mają go ści jes t dr inż. Błażej Ciarkowski z Instytutu arch itektury urban istyki Politechniki łódzkiej dzisiaj mi ędzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukow a badan ia na d faszyzmem rozpoczn ą si ę w Warszawie, a my wracam y po informacjach informacje o dziesi ątej 20 wczora j państwa ma go ściem jest dr inż. Błażej Ciarkowski z Instytutu arch itektury i urban istyki Politechniki łódzkiej dz isiaj o siedemnastej poszed ł po siedemnastej, do których nie, bo życie Rakowski na wyk ład w ramac h międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencj i naukowe j badania na d faszyzme m wyk ład w Warszawie w Akademii Polskiej Akademii Nauk Instytucie f ilozofii socjolog ii w sal i nr 268 jeśli kto ś zainteresowany t o o d państwa w łaśnie do teg o m iejsca, a m y rozmaw iamy dz isiaj o relacjac h pomi ędzy faszyzme m, a architektur ą, która czyn i t o między ideologi ą, a architektur ą, kt óra powsta ła w ty m czasie, czyl i lata dwudzieste trzydz ieste we w łoszech i z iemi między czasie, kt órej wsp ieramy rozumiem nie jest nam t o za du żo woln o pane l zostaw iamy na dsp ójnością m iast właśnie pytan ie cz y miasto pow inno by ć sp ójne w ich alb o co wyn ika z tej sp ójność ta k tak Łódź jes t spójny m iastem to historyczny 19 wieku była tak pi ękna jak Manhattan można pewn ie w k ąt prosty mierzyć aktorzy, uk ładając łódzkie ul ice do siebie, je żeli tak b ędziemy postrzega ć piętno, że w rozm iarze pow iedzmy wymag a r ównież zabudowan a jak prostok ątne kwartał ja k na Manhattanie to tak a by ła piękna natom iast nie powinna jeszcz e, że w tej sp ójności nic nie wynikało, b o w ty m mieście źle się żyło to by ło miasto dodaj e pan przykład w łoskiego miasta, które miały dobrze żyć, bo idealnie zaplanowan a si ę żyje pan Manowa tak oczywi ście, bo miasto nie d a si ę zaprojektowa ć czy d a się tylk o pytan ie po co jak jest teg o efek t na surowym korzeniu pstrykni ęcia palca mam y palm a palm a nowa Łódź Łódź a, chociaż lepsz y klimat pewn ie Hermanowi nie tam nie ma kl imatu zajmą ludzie o przelewie, kt óry pogłębił pogodz ie w sensie, a w ty m sensie we w łoszech to jedn e przepowiada nadal mam y Brasilii, kt óra wbr ew c o DF z dystryktów dla emeryta osadnicy lekarza tak czy mo żna do stol icy Brazylii tak, kt óre by ło m iastem z jes t spójny wsp ólnie zaprojektowany m wg 1 planu Costy n ie m a wracając do Rzymu mamy dz ielnice e l n ie doko ńczono natomiast jes t to c iekawe pod wzgl ędem architektonicznym znów zrobiło się to obecn ie do ść modną okolic ą natom iast ciągle to nie jes t dobre m iejsce do przybywania nie jestem jako ś specjaln ie prz y Polsce deweloperz y po prostu płaczu jak patrz ą na EUR ta m tyl e przestrzeni zmarnowanej ta m jeszcze można by ło ze 150 wieżowców wywali ć szkoły przedszkola i w og óle więcej żabek aptek wycisn ąć tak niesamowite prawda stan tej pow ierzchni oczywi ście t o miast cz y to jes t i dzielnic ę tak i w łaśnie ludzk iej skal i od czeg o si ę, zachowuj ąc proporcj e jak pow iedzmy plac konstytucj i cz y plan y placu Defilad w Warszawie powojenn e socjal istyczne, gdz ie też klonowania t o było dla na s dl a t łumów man ifestacji jednostk a by ła w 1 z drug im przypadku i po i PRL - u i faszystowsk ich Włoch prze żytkiem, ale dzisiaj też przeżytkiem prosz ę zobaczy ć plac konstytucji sprawdz a si ę doskonal e jak o parking, wi ęc jednostk a jes t prze żytkiem samoch ód taka jes t w Tychach w og óle żadnego sens u, al e wróćmy mo że do faszyzmu i wr óćmy do w łoskiej architektury urz ędy pocztow e tak przygląda si ę pa n urzędy pocztow e też jes t przekrwiona kopaczy kolejk ę nie nie ma wychodzę urz ędy pocztow e, które powstawa ły właśnie prze z la t dwudziestych trzydz iestych wpisują się w og óle tak i bardzo szerok i progra m modernizacji i tal i tamtyc h tamtych la t, bo n ie ukrywajm y w momenc ie, k iedy SMT partia faszystowsk a przejmuj e w ładzę to Włochy s ą kraje m del ikatnie zapóźnionych i jes t szeroki progra m budowy dróg wraz z ca łą towarzysz ącą infrastruktur ą stacj i kolejowyc h i poczty poczta tak że Telegraf, wi ęc mamy telefo n, wi ęc mamy opraw ie nowoczesn e media i jak to 1 z badacz y ładnie okre ślił te poczt y by ły tak imi świeckimi świątyniami świeckim ko ściołami faszystowsk iego pa ństwa ta m racze j mo żemy mówić o nowoczesne j modern istycznej arch itekturze najcz ęściej be z specjalnyc h ozdobników dl a oczekuj ących Mussoliniego cz y generaln ie part ie boj ówki antyfaszystowsk ie bojówki boj ówkarze faszystowsk ich natomiast sam o ich istnienie wskazywało na to, że jest pa ństwo pa ństwo si ę op iekuje Włochami pa ństwo tworz y nowoczesn ą w itali, wi ęc t e poczt y stacj e kolejowe t o wszystk o by ło z 1 strony jak najbardz iej potrzebne je śli chodzi o funkcję najbardziej potrzeba je śli chodzi o nadrab ianie pewneg o zap óźnienia z drugiej stron y było t o budowan ie pewnyc h zwi ązków obywateli z pa ństwem pa ństwem pa ństwo uto żsamiany jak o partia faszystowsk a, że m. in. chodzi o to, żeby człowiek id ąc na pocztę zbliżają się do poczt y w izualnie graj ącą wzrok iem mia ł pewn e konkretne wra żenia odczucia to sam o działo się, k iedy wszed ł tak przy real izacji sprawy, al e ten kl imat, kt óry panuje ta arch itektura wnętrza zewn ętrzna spraw ia, że odczuwa m pewn ą relację i t o tak ą, jak ą architekt, a przed architektem jego mocodawc a ideolog zaprogramowa ć dl a ta k tak przyczyn t u wart o podkreślić to n ie musia ł by ć przekazywane w łaśnie taki dosłownie na mnie to mo że nie ładnie patolog iczny spos ób t o po prostu eleganck o zaplanowan e nowoczesna arch itektura i tuta j pozwolę sob ie przej ść na grun t tzw. kolon ii o środków wypoczynkowych dl a dz ieci głównie z b iednych rodz in, których w latach dwudziestych trzydziestych nad Adriatykiem powsta ło kilkadziesi ąt 1 z g łównych ideolog ów teg o programu kolon ijnego tak t o nazw ijmy napisa ł wpros t, że dz ieciaki pojad ą do ośrodków b ędą miały wszystk o pi ęknie zaprojektowane od klamk i w drzw iach po kolei posadzki to zapamiętają na ca łe życie jak dok ładnie, tak więc t o by ło takie trochę mo że pod Rogowem kszta łtowanie noweg o cz łowieka n ie poprze z obecność po pierwsze, ucz y na ka żdym kroku, chocia ż on o te ż pojawia ło bardz o cz ęsto natomiast poprze z takie dzia łanie nieco subteln iej szyc h n ieco wi ększym stopn iu wyraf inowania pa n tak że wytropił 2 jeszcze portret y Duce dz isiaj tak jedn o n iedaleko EUR, a różnice EUR, a drugi n iedaleko dworc a termin Acta wkracz a wytropiły myślę, że n ie s ą jedyn e w Rzymie, a ten przyzna ł, że byłem zaskoczon y tym te n na euro odkryłem ro k temu bodajże przychodz ąc dzi ś na tylne j elewacj i 1 z budynk ów w świecie wej ściu, które nie by ło wej ściem chyba g łównym w ty m momenc ie jes t boczny m złoci p łaskorzeźby, gdzie by ła ca ła h istoria Rzymu Romulusa Remusa poprzez renesan s poprze z władzę papie ży i ko ńczyło si ę na Mussolinim, kt óry na grzbiecie okazałego wierzchowca jes t w itany przez Włochów i t o nadal istnieje n ikt nie podejmuj e si ę likwidacji teg o typ u pami ątek i tutaj przejście mo że na drug ą stron ę oceanu od czasu do czas u amerykańskiej prasie w grudn iu okaże pojawiaj ą si ę teksty by ł bodaj że 23 lata temu artyku ł, dlaczeg o we w łoszech ciągle jes t tak du żo pamiątek faszystowskich, dlaczego n ikt n ic nie autorka n ie by ła w stan ie znaleźć jaki ś bardz o bardz o konkretnej odpow iedzi po prost u tak jes t także dalek ie rośnie nie takim parku w illa Polonia mo że te ż odwiedza ć bunkier Mussoliniego przygód, a w Predazzo by ło do n iedawna miejsce urodzen ia tak minister urodzen ia i m iejsce, gdzie znajduje si ę g o bodaj że grobow iec do n iedawna by ły p ielgrzymki pow iedzmy mi łośników klucze m t o zostało zatrzymanych jaki ś cza s tem u przywr ócono zwyczaj sprzedawania pami ątek z sol i chociażby z jes t t o do ść specyf iczny specyficzna sytuacj a w do si ę, że specyf iczna sytuacja Mussoliniego w Rzymie czy w og óle we w łoszech wynika także z teg o, że o n nie znikn ą z pol ityki myślę o wnuczce, al e Sandrze, która przecie ż uczestn iczy w życiu politycznym jest pos łanką do parlament u Europejskiego chocia żby prze z r óżne akcje gromadz ą si ę wok ół idei tak je j dz iadka ta k tak mamy jeszcz e inne wytłumaczenie tak iego stan u rzeczy z uderzy strzeli ł t o pisarz krytyk italo Calvina, który ustaw ę pisa ł, że w dzieciństwie by ł tak bardz o bombardowany wizerunkiem wodza, kt óry by ł wsz ędzie gazet y ul ice place i t d . że wysadzi stał si ę integraln ą cz ęścią rzeczywistości jes t t o t o w zasadzie by ło trudn e do wyparc ia do zmazan ia tej rzeczywistości niż teg o nie podj ął tu ż po wojnie i tak zostało teraz chyb a za p óźno na usuwanie teg o typ u pamiątek dobrze rozumie, ale ty, która mia ła dzia łać trochę inaczej arch itektura mia ła bardz iej subteln ie przekazywa ć t e tak ie tward e propagandow e has ła ta k tak zdecydowan iem subteln iej, czyl i realizm prz y okazj i, zaspokajając przy okazj i t o bardz o bardzo konkretn e potrzeb y, bo z 1 strony przysłuży si ę na kampus Uniwersytetu un iwersytecki w Rzymie z 1 strony jest to faktyczn ie taka monumentalna, gdy ż oscyluj ąca między modern izmem klasycyzme m arch itektura autorstw a Marcela przeciętnego wpisuje się t o co nam si ę gdzie ś jaw i jak o niemalże sztandarowy przyk ład arch itektury czas ów faszyzmu z l istu nie da si ę ukry ć, że prz y rozwijaj ącym się Uniwersytecie to budynk i po prost u były potrzebne, więc t o jes t tak a znowu ż powiedzmy del ikatna i c ienka l inia pomi ędzy ty m gdz ie te realizowane post u by ł progra m modern izacji, a ty m, gdz ie partia faszystowsk a tworzy ła obraz noweg o noweg o Włocha swoj ą drog ą także wracaj ąc do tych dzieci, kt óre były nie tylk o w tyc h ośrodkach początkowych, al e tak że szkołach bombardowane nową estetyk ą mark i, kt órą Mussolini uda ł uznawa ł, że starsi Włosi si ę do kanalizacji zniczy ju ż n ie nadają po prost u tamt o pokolenie mus i wymrzeć to bardzo b y startujem y lec imy nowe zast ępy ludz i, kt órzy b ędą my śleć dzia łać zgodn ie z wolą jedyne j s łusznej idei wr ócimy do naszej rozmow y po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesi ątej 40 czy zwi ązkach pomiędzy faszyzme m, a architektur ą we włoszech być mo że tak że w Polsce pa ństwa mają go ści jest dr inż. Błażej Ciarkowski z Instytutu arch itektury i urban istyki Politechniki łódzkiej informacje po informacjach wracam y, bo wczora j państwa mo im go ściem jest dr inż. Błażej Ciarkowski z Instytutu arch itektury i urbanistyki Politechniki łódzkiej rozwoje m zwi ązkach pomi ędzy włoską architekturą lat dwudz iestych trzydz iestych i faszyzme m dz isiaj po południu wykład mojeg o go ścia w ramac h Międzynarodowego mi ędzyrządowej interdyscyplinarnej konferencj i naukowe j badan ia na d faszyzme m w Polskiej Akademii Nauk, a że się tak odskoczyl i na f ilm Włoch cz y bardzo ch ętnie Polska ludow a budowa ć przedwojenn a przedwojenna jes t nowa lecznica przedwojennej w tak im raz ie dobrz e tuta j mamy obydw ie nakładające si ę h istorii finalizację 1 taka, że w zasadz ie, cytując 1 ze wsp ółczesnych politycznych taki by ł kl imat cz y, parafrazuj ąc i tak i jak d ążenie do pewneg o klasycznego ładu uporz ądkowania tego świata, kt óry trochę rozbi ła zdemolowa ła wandal i dam oby ło si ę, wi ęc st ąd chociażby w ko ńcu lat dwudz iestych powstaj e w alei Szucha gmac h ministerstwa wyzna ń wyznań rel igijnych oświecenia publ icznego autosto p Mączyńskiego jes t, więc to jes t taka, która w łaśnie zmodern izowanego klasycyzmu wpisuj ące się t o co r ównolegle dzi ś projektują ju ż wcale n iekoniecznie, pod kt órym w łoskim chc e prof. Olszewski zdecydowanie, pod którym włoski, al e pote m mam y mn iej więcej okre s po trzydz iestym drugi 3003 . roku i klas a arch itektoniczna Polska średnio 2 × do rok u relacjonuj e jakie ś wi ększe wydarzen ia budowlan e we w łoszech i to s ą tak ie bardz o emocjonaln e relacj e m ówiące o ty m, że tak si ę powinno projektowa ć, że faszyzm to w zasadz ie jedyn y syste m polityczny, kt óry docenił znaczenia arch itektury takie s łowa padaj ą po 3005 . t o napisa ł 1 szczur przedstaw icieli polskiej arch itektonicznie awangardy 3007 . do Rzymu jedz ie znany sk ądinąd Jerzy walor ów, kt óry śle reportaże stamt ąd pote m zostają zebrane jak o całość ksi ążkę sztuk a pod dyktatur ą Waldorff ewidentnie kpi ł sob ie ludz i przec iwnych faszyzmow i, którzy sugeruje jakąkolwiek presj ę mówi obsesji ta m żadnej nie ma sztuk a rozw ija się wspan iale rozw ija si ę wspaniale dzi ęki insulinie m inister zachwyt t o jes t do ść do ść czytelny dochodz i do teg o jeszcz e chocia żby arch. Jerzy Hryniewiecki, kt óry po wojn ie Supersam zaprojektuje, kt óry przed wojn ą pisze, że w Polskim prawie pow inno by ć jak w kraj u w łoskim naka z jak to zosta ło ładnie określone wprowadzen ia w 2 % jak chodzi o t o, że przy budowlac h u żyteczności publ icznej obowi ązkowo 2 % ma by ć przeznaczon e og ólnego bud żetu na dekoracj ę o treści n o powiedzmy państwowe cz y te ż propagandowej, czyli m iast dekoracj e tego budynk u ta k, tak więc 2 % bud żetu każdorazowo 8 budynkach u żyteczności publ icznej budynkac h monumentalnyc h jak to okre ślano to 2 % ma dzi ś na delegacj i, wi ęc Italia Mussoliniego walki traktów t o jes t i pose ł estetycznej i wzgl ędem teg o jak wszystk o funkcjonuje podst ęp mecenat u pa ństwa jako prawie tak a z iemia ob iecana jest zachwyt jes t jak spojrzymy jeszcz e pozwol ę sobie dorzuci ć 1 rzecz si ę na projekty dz ielnicy imienia marsza łka Józefa Piłsudskiego z bardz o monumentaln ą osią z place m otoczony m w łaśnie tak ą uproszczon ą kolumnadą to my ślę, że w łoscy architekci Libera procen t unijnej samochodu, żeby si ę tak iej koncepcji brzm i n ie powstydził t o rzeczy, ale czy t o co pa n mówi t o jes t co ś wyjątkowego h istorie tektury czy to jes t w łaściwie powiedzia łbym jakaś norm a, która pojawia ła się prz y r óżnego rodzaj u systemac h w ładzy oczywi ście że m ówimy o ty m, że pojawiaj ą si ę przyw ódcy tak, kt órzy mają sp ójną koncepcj ę taką koncepcj ę, kt óra pow inna ideologi ę państwową w te n spos ób w wprowadza ć w l iter w architektur ę, że budowle pow inny być nie tylk o użyteczne, al e te ż estetyczn e znaczy t o oczywiście pojawia ły si ę t o powtarza ło si ę t o h istoria architektury w ielokrotnie w Mielcu, kt óra jest trac isz powiedziałem t o najbardziej polityczną z e sztu k teg o n ie d a rozdzielić nawe t cz y Pałacu łódzkich fabrykant ów bywają polityczne, bo odnoszą si ę t o bardz o konkretnych wzorców, kt óre mia ły co ś okre ślonego komunikowa ć, więc mo żemy nawet pol ityka rozszerzy ć na w ielki kapita ł mniejszy i t o też b ędzie polityczna wymow a arch itektury natomiast faszystowsk a Italia jest o tyl e ciekawa, że nast ępuje zderzen ie pewnyc h element ów tradycyjnych z nowoczesnością, kt órej się n igdy Mussolini n ie wyrzek ł nast ępuje stworzenie n o powiedzmy pewneg o wydarzenia to by ł ta k w praktyc e tryb n ie jeste m przekonan y wra żenia, że pa ństwo oferuj e co ś wszystk im obywatel u, że nowe państwo pa ństwo faszystowsk ie b ędzie uczc iwe transparentn e Mussolini tak już raczej arch itektoniczny metafory, że faszyz m szklany m domem t o inaczej niż szklane dom y s ą postrzegane u nas na d reszt ą chodziło zgubiło t o samo jeste śmy transparentni ma m już s ą szklane ściany w szklany m domu patrzę na r ęce, bo nie ma m n ic do ukrycia jak i teraz zaczynają te ż w cudzysłowie szklane domy starać si ę zbudowa ć więcej myślę, że je śli chodz i o takich bardz o szerok ie bardz o zróżnicowane spektru m idei, jakie w latac h dwudziestych trzydziestych staran o się zawrze ć w architekturze faszystowsk ich Włoch t o jes t akura t do ść wyj ątkowe nasz s łucha pan Andrzej jeszcz e zwrac a uwag ę na interesuj ący ryne k Pałacu ran i rzekomo kas a w fars ie, czyl i s iedziba s iedziba lokalne j kom órki partii faszystowsk iej we wszystk ich m iastach liczących się os iedla powstaj ą te pałace faszyz m cz y domy faszyz m w zasadz ie dokładnie t o przetłumaczyć no i tyran i jest dodam y zwi ązek tak rusk ich polskich natom iast tak właśnie t o jest idealist ą pytanie Szydło to oczy wszystk im powiedziałem w łaśnie tyran i, projektując tak ą lekk ą konstrukcj ę żelbetową, a głową po p ierwsze, nawi ązuje do tradycyjnyc h wzorc ów rozplanowania łódzkiej włoskiego palla d c o z dziedzi ńcem po środku, ale przed e wszystk im stara si ę stworzyć ten szklan y do m tam jeszcze mia ły by ć przesuwne szklane ściany w parterz e, na kt órych byliby malowan i w skal i 11 właśnie faszyst ą chc e bojówkarze i t d . natom iast to miał być te n szklany dom i jest c iekawa kwest ia bardzo cz ęsto w ksi ążkach te n kontekst ideologiczny jest pom ijany w opracowaniach poprzestaje na ty m, że jes t to w łos przyk ład w łoskiej recepcj i modern izm to z drugiej strony jest n ie tylko modernizm, al e jes t te ż ilustracja do s łów Mussoliniego cz y szklane dom y i ta przejrzysto ść transparentność t o było pokazan ie, że władze faszystowsk ie władzom uczciwą ani skorumpowan ą w ładzą wcześniejszą po prost u m y jeste śmy moralnie leps i zreszt ą nawo ływali architekci to tak, apeluj ąc w tekstac h otwartyc h do Mussoliniego czy nadszedł cza s na moralną odnow ę arch itektury urbanistyki i bez bud żetu n ie ud a moralność przejrzysto ść czyst e r ęce, jeżeli chodz i kom u to idei Polacy rann i t o historia te ż dopisa ła interesujące zako ńczenie, bo teraz lat a jes t jaka ś Komenda policji f inansowej, ale Guardia d i Finanza tak t o jest też znajdz ie si ę te ż interesuj ący aspekt c o z ty m dz iedzictwem faszyzmu we włoszech dz ieje się teraz, bo to jest n ie tylko Mussolini, kt óry sob ie na eur o gdzieś tam o d stron y park u w idnieje na li ście stadion stadion miejski prz y tak t o są ci ągle t e pos ągi sportowc ów, kt óre dziś znajduj ą ci ągle mo żna zobaczy ć moza iki z w łaśnie czarnym i Koszulami z obrażeniami taki antyk i zwi ązki w form ie al-Asad mo im ulub ionym przyk ładem teg o jak można histori ę architektury i tamtych lat powiedzie ć n ieco inaczej jes t stad ion pi łkarski w Bolonii, bo Bologna w ko ńcu la t trzydz iestych zdobyła podaj e, że 2 dwukrotnie m istrzostwo Włoch trenere m by ł akura t wejść w ęgierski Żyd sondaż by ł dominowa ł n ic tak w łaśnie i to jes t ca ła h istoria, że w raz ie trzydziestym szóstego zmuszon y do opuszczen ia Włoch, bo zosta łem ant y żydowskie ustaw y prawo wprowadzone g inie w Auschwitz natom iast obecn ie po prostu pojawia si ę tabl ica informuj ąca czym, dlaczego czy m był ten stad ion w czasac h faszyzmu to stad ion Polonii został bodajże w ko ńcu la t dwudziestych i kim by ł tak, by wejść i jak te 2 historie s ą przenikają myślę, że t o jes t 1 ze sposobów opow iadania pokazan ia jak bardzo w ielowarstwowa jest h istoria teg o wszystk iego tak to s ą jakieś 2 walczące ze sob ą koncepcje 1 jest tak a, żeby niszczyć ślady przesz łości, czyl i budynki os ób prze z budynki pomn iki i os ób niszczyciel zmienia ć drastycznie że, choć budynk i ich przeznaczenia druga jest tak a, żeby jednakowo ż zachować n p . te ż pomn iki, al e wyjaśniać informować prosz ę bardzo t o jest osoba, kt óra kiedyś by ła wa żna, al e jednakowo ż dz isiaj inaczej oceniamy dzia łalność tak iej osoby zobaczyć, że mówimy o stad ionie ol impijskim Rzymie, al e po podobn e postac i pozosta ły m. in . wok ół Pałacu kultur y cz y tak cz y tak też może powiedzieć t o jest jakieś pozosta łości s ą tacy, kt órzy chc ą te n nieszcz ęsny pa łac kultury wysadzić w techn ikum w jest odej ście w c iekawe, że nada l są mo im zdan iem najlepszy m pomys łem na publiczne zdjęcie pewnego od ium z Pałacu kultur y cz y mi zmianę narracji nowel ody ju ż dawno nie ma mo im zdan iem od salę, gdz ie się przy łoży ucho podejrzew a niektórzy ci ągle jak inaczej, je żeli mamy do czyn ienia np. z pol itykami, kt órzy n ie bardzo wiedz ą jak zapunktować zdoby ć zainteresowanie w mediach NATO to pasku tu się do tego świetnie nadaje, bo wystarcz y paln ąć trzeb a zburzy ć pa łac kultury i tocz y się o d razu jest sens takiej polityki my ślę, bo osobac h powa żnych, b y jako ś merytoryczn ie to zaproponowa łem w ty m momencie faktyczn ie chyb a już tak ich g łosów nie ma natomiast momen t, k iedy pałac był wp isywany do rejestru zabytk ów bardz o ważnych postaci z e świata arch itektury historii arch itektury h istorii sztuk i opowiada ły się przec iwko wpisowi uważają, że jednak jes t t o symbo l stalinowskiej dom inacji na d polską i n o ale tak sam o jest test z m iast w Warszawie pa n powiedział, że n ie t o sąd jednocze śnie stażem nie mają wsp ólnego ani ze Starym ani z miastem w zakresie cz y dz ielnica robotn icza sztuczn ie zbudowan a udaj ą przeszłość, więc tak samo trochę troch ę inna im inne było by ło znaczenie na tym wracaj ąc do Pałacu bardzo c iekawy pomysł myślę, że jednak lepsz y mia ł Czesław Bielecki, który chcia ł ta m stworzyć podz iemne muzeu m komun izmu z tak ą wielk ą obalon o g łową Stali nale żącym przed Micha by łoby dość czek a seria, a co, gdzie c o przyjdz ie przeno śnia, gdz ie zby t dosłowne, al e w g órach 90 takich postmodernizm to, wi ęc bardz o dosłowną metafor n o tak cz y sow ieckich rozum iem doktor inżynier włożyć krakowsk i Instytut architektury urban istyki Politechniki łódzkiej by ł państwa maj ą go ście bardz o dzi ękuję dzi ękuję bardzo informacj ę o godzinie jedenastej po informacjach wracam y do program u Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA