REKLAMA

"Wystarczy, że mężczyzna dobrze pachnie i dotyka"

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-25 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:22 min.
Udostępnij:

O książce "Świat po omacku. Etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności" z dr. Kamilem Pietrowiakiem i Emilią Stalmach. Rozwiń »

Więcej: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4986/swiat-po-omacku-etnograficzne-studium-niewidzenia-i-niesprawnosci Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a tera z Szanowni państwo łączymy się z e stud iem Radia TOK FM we Wrocławiu ta m jest dr Kamil Piotrowiak etnolo g absolwent katedr y etnolog ii i antropologii kulturowe j Uniwersytetu wroc ławskiego auto r bada ń, kt óre prowadził prze z ponad 6 lata przez 6 lat w śród osób niewidz ących od urodzen ia alb o wczesnego dzieci ństwa dzień dobry w itam serdeczn ie pan ie doktorze dzie ń dobr y stud ia także pan i Emilia Stalmach 1 z uczestn iczek teg o badan ia bohaterka Rozwiń » książki wted y będziemy rozmawia ć miłośniczka teatru p iosenki aktorsk iej wolontar iuszka teatr u muzyczneg o Capitol we Wrocławiu osob a widząca od urodzen ia dzie ń dobry w itam pani ą dzie ń dobry pa ństwu w itam serdeczn ie i ksi ążka, której m ówimy to rozum iem pana prac a doktorsk a lekk o podrasowane lekko podrasowan e t o zwykle tak jest, je żeli chodzi o wydawn ictwa świat po omack u Etnograficzne stud ium nie w idzenie i n ie sprawno ści ksi ążka wydan a przez wydawn ictwo naukow e Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i musz ę powiedzie ć, że ta ksi ążka użyję term inu otworzy łam ocz y na w iele rzeczy mam y zamieni ł u żyłem tego term inu świadomie, dlateg o że także w te j ksi ążce znalazł taką informacj ę, że osob y widz ące cz ęsto, u żywając j ęzyka, kt óry używa term inu związanych z w idzeniem cz y widzeniem czasami się zaczęły j ą oje j jak i k iedy powiedzia łem do w idzenia osoby niewidz ące t o tera z jak on a to odb ierze jak on odb ierze t o straszn e, a tymczasem okazuj e si ę że, że dowiedział się teg o z te j ksi ążki że, gdyby w łączenie si ę do teg o języka jest jakb y cz ęścią włączenia si ę do ca łej te j grupy tak, bo to rozumie ca ły cza s jak jakie ś tak ie pr óba byc ia razem z e wszystk imi pomimo tyc h rzeczy kt óre, kt óre rozdz iela rzeczy, kt óre chciałbym rozpocząć t o jes t sposób my ślenia prze z osoby widzące o osobach niewidzących, że t o jest jaka ś sp ójna, cho ć homogen iczne grup a tymczase m m ówią niewidz ący właściwie jedynym co na s łączy t o jest to że, że nie w idzimy, a wszystko inne mo że nas dzieli ć mo żemy się przyja źnić si ę przyjaźnić lubić n ie lubi ć tak sam o jak wsz ędzie indziej Emilka chc e zacz ąć właściwie myślę, że skoro jes t mowa o osobach widz ących to chyb a powinien zacz ąć, ale zwr ócimy si ę teraz się nie w idzimy państwo są we Wrocławiu jeste m Warszawy, wi ęc prosz ę bardz o czuje si ę częścią homogen iczne grup y p t . n iewidomi n ie, al e oczy to nie czuj e, jaki związek czujes z z tą grup ą jes t jakikolwiek zwi ązek tak jest zwi ązek tak i, że łączy na s jaka ś 1 cecha, czyl i w łaśnie to w idzenie, al e tak samo np. czuje si ę cz ęścią grup y kobiet tak sam o czują si ę cz ęścią grupy, kt óre których, która jest genami, bo jeste m też banko m tak samo czuj e się cz ęścią r óżnych innych grup i t o nie widz ę n iemal dokładnie te n sam statu s ono nie jes t ani wy ższe an i niższe po prost u jestem n iewidoma między tym i wszystk imi r óżnymi innymi rzeczami, czyl i między ty m, że czuje si ę cz ęścią spo łeczności osób, które s ą organam i między tym, że czujes z si ę te ż spo łecznością z kobietami być mo że zasobam i jakimiś, które najczęściej, bo nie b ędę tutaj tak się mo żna zmieniać je śli chodzi o proces ie ods łania te n schema t mo że du żo ods łonić tak dokładnie znan a z ods łania zabrakłoby czas u nachalnie al e, a propo s tych schematów to my ślę też pr óbowałem dojść do tego, dlaczego tak si ę dz ieje w tej książce mo że, a propos, chocia ż się b ije si ę, a propo s teg o ods łaniania wyczytałem w te j książce, że t o w łaśnie ods łanianie się myśl o ty m, badaniu, które pa n prowadzi ł przez ponad 6 lat by ło 7 ważnych aspektów t o znacz y o to pojawiaj ą się, bo bez rozumiem to jes t w ogóle dl a os ób niewidzących spotkan ia z osobam i, kt óre czasem przyglądają si ę jak królikiem do świadczalnym jes t czym ś co pojawia się ju ż o d od o d wczesnyc h lat przebywan ia w ośrodkach tak ich, w których pojawiaj ą si ę wolontariusze poprawiają r óżnego rodzaj u osoby, kt óre badają studenc i przygl ądają si ę tak ie też tak ie doświadczenie za tak ie takie doświadczenia wczesnyc h lat tera z pa n także wchodzi ć to i osob y mówią no dobrz e, ale tera z, jak a jes t relacja pomiędzy nami czy tylk o na m si ę przyglądasz czy m y mo żemy si ę zaprzyjaźnić czy m y możemy si ę ods łonić c o wted y tak tak to była 1 kwestię, al e te ż bardzo indywidualna w zale żności o d poszczególnych os ób t e próby oswajan ia mnie także w te j relacj i były bardz o ciekawe to znacz y np. Emilka wesz ła to o d raz u na zasadzie fajnie rob imy co ś raze m i wyznaczyły ce l, al e razem do niego zmierzamy, ale by ły te ż osob y, kt óre pr óbowały sob ie mn ie wyrzuci ć 1 z tyc h bardz o czytelnyc h prostych kategor ii, z kt órymi miały do czyn ienia do tej por y, czyl i wolontariusz asystent alb o z drugiej strony przyjaciel koleg a, bo te n badacz by ł w łaśnie skojarzon e głównie z ank ietami, gd y jak rozmawiam ze znajomym i t o oni mówili, że maj ą cz ęsto doświadczenie zresztą t o te ż wida ć w internecie cz ęsto są pro śby do osób niewidomych czy mogliby ście wypełnić ankiety, bo robię tak ie badan ia do licencjatu do prac y do czego ś innego t o moja propozycja była dl a niekt órych nieczytelna to znaczy to, że ja powiedzia łem b ędziemy się spotyka ć sp ędzać cza s gada ć będę was obserwowa ł, ale n ie na zasadzie zaznaczyłem, że wszystk o właściwie c o on i powiedzą dla mnie mo że być c iekawe w kontekście bada ń niekt órzy chwycili o d raz u niekt órzy potrzebowal i czasami nawe t roku 2 żeby, żeby zaakceptowa ć tę podw ójną w te j roli to znaczy, że możemy si ę kolegowa ć i z drugiej strony mog ę pisa ć o n ich jak o jak o etnogra f ja, poznaj ąc Kamila i w ogóle wcze śniejsze n ie znaliśmy tak że ja pozna łam g o, jakb y za sprawę tyc h bada ń i pierwszy ra z si ę spotkanie właśnie dotyczyło teg o, że on poprosi ł mn ie o to, żebym wzięła udzia ł w ty m badan iu ja sobie pomyślałam jak on powiedzia ł w łaśnie b ędziemy robi ć raze m to tuta j gra trochę tak a moj a natur a ja zwykle sa m łamał tego zabior ę na klub y pójdziemy gdzie ś po prostu si ę po śladach, żeby zobaczył, że dzi ś lepiej, tote ż do klub u wchodz ą jako zabior ę tak ie m iejsca, gdz ie mo że kto ś inny chcących prok i zaraz chcia ła m u ten światek otwiera ć w łaśnie pokazywa ć mu niedu że, a tak i grzeczny n iewidomy tylk o tak wszystk ie tak ie szata ńskie rzeczy przysz łymi reguły c o tu można by łoby z nim zrobi ć, k iedy na potrzebę pami ętajmy, że tak na szczęście w c o się skończył normalk a już przeczyta na dzie ń zaczęło no w łaśnie zacz ęły się tylko wielka p óźniej, bo tylko lepiej tekst y i też mo że mo że warto zaznaczyć byłyby się państwo zastanawia ł jak dzi ś wygl ądają badan ia doktorskie t o właśnie tak t o w łaśnie opisali śmy mo że dlatego nikt nie zatrudni ą na żadnej uczeln i do te j pory al e, al e do końca jeśli bardzo prosz ę pan ie rektorze tak iego takiego n ie chciałbym powiedzie ć po uchwalen iu z tymi lud źmi, ale takiej zwykłej szczero ści, że mam co ś do zrobienia, ale n ie chcę n ie chc ę by ć zewnętrznym obserwatore m an i ankieterem t o jeszcze próbowałem łączyć tyc h ludz i w proces kreowan ia tych bada ń i też ocen y wyników tych bada ń, bo co wart o powiedzie ć na ko ńcu każdej cz ęści są komentarz e tyc h osób komentarze os ób, kt óre przeczyta ły wypowiedzia ły si ę pozytywnie alb o negatywnie o tym, czeg o doszliśmy raze m albo ja doszed łem w tej ksi ążce, więc wydaj e mi si ę że, że cz ęść osób faktyczn ie zaufała mi i zobaczy ła że, że to n ie jes t instrumentalne traktowanie ich os ób jak o niewidomych niepe łnosprawnych do czego się t o potrzebn e t o myślę jes t ważna t o jes t m ówię bardzo interesuj ąca bardz o potrzebna książka myślę, że w og óle dla wszystk ich, więc je żeli kto ś, b y się zastanawia ł nad c o t u pod choinkę albo nawe t nie pod choink ę na urodz iny imieniny t o ja by m zdecydowan ie si ęgną po ksi ążkę mojego go ścia w areszc ie moich go ści, bo pan i te ż częścią tego badan ia świat po omacku, bo też pa n ksi ążkę, która oprócz teg o, że t o jes t prac a naukow a, więc jest ca ła mas a informacji, kt óre powinny si ę takiej prac y znaleźć t o jes t ksi ążka w łaściwie o tym, o o ludziach o tym jak si ę do siebie odnosimy tych c o nas o ty m co nas dzieli o tym c o nas łączy o ty m jak w ogóle my śleć od drug im człowieku nic się żona też takim poz iomie poz iom human istyczny jes t n iestety n iezwykle interesuj ąca jest n o bo mo im zdan iem te ż ta ksi ążka obala wszelk ie stereotyp y, bo ja przyznam, że nie przeczyta ła zby t wielu publ ikacji na tema t os ób n iewidomych al e kiedy sięgał po co ś, bo ta m Kamil jakie ś przepisy dawa ł swoj e ksi ążki t o jakoś zupełnie miał tak i zgrzy t jak czyta łam miałam tak i zgrzy t n a na ten tema t Mrzeżyno szukaj ą t o piszą al e jakby n o czego ś tuta j brakuje mo im zdaniem ta ksi ążka jes t wartościowa, dlateg o że jest r óżnorodna, że ona n ie opow iada w łaśnie takim 1 świecie tylk o to naprawd ę k ilku różnych światach, a nawe t k ilkunastu i t o si ę bardzo db a w tej ksi ążce dlatego te ż mia ł poleci ła do tych światów wr ócimy po informacjach porozmaw iamy o kolorac h studio dr we Wrocławiu dr Kamil Piotrowiak etnolo g z absolwen t katedr y etnolog ii antropolog ii kulturowe j Uniwersytetu wroc ławskiego i pan i Emilia Stalmach jedna k uczestn icy z uczestn iczek badan ia, kt óre przeprowadził dr Kamil Piotrowiak, a kt óre rezultaty mog ą znaleźć, kt óre Regą t o badania rezultat y za jedno państwo czy mog ą państwo za ś w książce świat po omack u Etnograficzne stud ium n ie w idzenia i niesprawności ksi ążki wydanej prze z wydawnictwo naukow e Uniwersytetu Mikołaja Kopernika informację już za 3 minut jedenaste j 20 po informacjach porozmaw iamy o kolorac h czarn e świat po omack u Etnograficzne studium n ie w idzenia i niesprawno ści wydane prze z wydawn ictwo naukow e Uniwersytetu Mikołaja Kopernika to książka, kt órej si ę rozmaw iamy w stud iu we Wrocławiu auto r auto r badania dr Kamil Piotrowiak pan i Emilia Stalmach 1 z uczestn iczek teg o badania i bohaterek książki świat po omacku, al e tak że miłośniczka teatr u piosenki aktorsk iej i wolontariuszka teatru muzyczneg o Capitol we Wrocławiu witam pa ństwa raz jeszcze gdy wspomniałem, że b ędziemy rozmawia ć o kolorac h i pewn ie niektórzy z naszyc h słuchaczy s ą zaskoczen i jak t o mo żna rozmawia ć z osobami n iewidomymi kolorac h ten w ątek się pojaw ia w ksi ążce i my ślę, że n ie da się w ogóle uc iec o d o d świata kolor ów, bo to jes t świat ludz i widzących no i tera z jak w tym świecie znajduj ą si ę osob y niewidz ące ja by m powiedział, że rzecz nie d a się uc iec o d świata widzących przede wszystkim, bo to n ie tylk o kolory, ale te ż wygląd wygl ąda n ie patrzen ie obserwowanie sposob y patrzen ia na innych ludzi, k iedy oni n ie widzą albo k iedy widzą, więc t o jes t bardz o z łożone wiem, że temat kolor ów jes t taki atrakcyjn y dla widzących ta k jak temat sn ów on si ę często pojaw ia, ale 1 tylko wycinek n o z kolorami jes t tak, że osob y n iewidome znanym i kojarzył nazwy kolor ów ora z łączą poszczeg ólne przedmioty zjaw iska z tym i koloram i np. wydłużenie, bo jest Błękitna, al e s ą te ż osoby często s ą t o kob iety bardzo zaawansowan e w te j sferze w iedzy o kolorach, kt óre znają kilkadziesi ąt nazw kolor ów i dok ładnie wiedz ą, kt óre skarpetki, kt óra sukienka ma jak i odcie ń i znan y z reguły maj ą ten schema t wyrobiony w g łowie, ponieważ jest t o potrzebn e d o jak s ądzę budowan ia akceptacj i to znaczenie wstawania o d widz ących si óstr, które przecież te ż si ę ubierały koloram i alb o wg kolorów nie ma kto ma si ę Milka w te j kwestii myślę, że doskonale w ie jak ma m w tej kwestii, bo 1000000 × rozmawiali śmy o ty m, ale n ie zapomniałem jak to ma taki przypomn ę kochany dl a mnie dl a mn ie jes t chyb a spraw ą do ść priorytetową t o, żeby przed e wszystk im nie akceptować tylk o, żeby przed e wszystk im tak emanowa ć i jakoś pokazywać t o moj ą kobieco ść, bo bardzo lubi ę to, że jes t kobiet ą uwielbiam obcas y uw ielbia sukienki uwielbiam t e wszystk ie tak ie rzeczy zwi ązane z kobieco ścią i czuj e, że to jest cz ęść moje j osobowo ści czy łączyć kobieco ść kolorami, dlateg o że bardz o czasami jes t to dl a mnie trudne i czasam i du żo czasu zajmuj e, żeby nauczy ć n p . kt óre kolczyki pasują, do kt órej suk ienki albo, z kt órymi butam i lepiej wygl ąda na sukienka, bo same sukienki s ą bardzo prost e do odr óżnienia, gdyż t o jest kr ól i każdy ma inny materiał problemu wiadomo dl a mnie to się dzieli świat proszę m ówić była też teg o n ie rozum ie, dobrze więc suk ienki s ą dość prost y do odr óżnienia natom iast, żeby np. wiedzie ć, że tera z stop y lep iej b ędą wygl ądały z tą sukienk ą ani z tą m imo teg o n p . ob ie są czarn e alb o s ą czerwone, ale tutaj w łaśnie ten odcie ń rob i r óżnicę tam tak i odcie ń bardziej del ikatne i tutaj lep iej b ędzie jak biorę tera z stop y do drugiej b ędzie lep iej jak wiele inne jeszcz e but y jeszcze biżuteria, ale te ż można zapyta ć jak t o sprawdzić 1 osoba powie, że fajnie postoj ą te kolory druga Żenia c o tera z dlatego postanowi łam, że będę kierowa ła i tym przede wszystk im zdaniem os ób, które w sum ie jaki ś spos ób bliskie, bo on e te ż wiedzą jak czuj ą mnie wiedz ą, jaka jes t na c o dzie ń widzą by ć mo że mają tak ą wyobra źnię jak mogłabym chcie ć się ubierać cz ęsto osoby widzące m ówił, że ty na pewno, gdyby ś widział tu być to wybra łoby si ę znam opisywał mi t ę sukienk ę i faktycznie ich op isu ta suk ienka wyglądała tak że w ni ą wybra ła tak pojawiają się boję się w te j ksi ążce też kwest ie relacji mi ędzyludzkich tak że relacj i mi łości związków partnerskich cz y zwi ązków pomi ędzy partnerami ich bardzo dobrz e m ówi o zwi ązkach partnerskich cudown ie dzi ękuję i 1 z uczestn iczek badan ia m ówi wol ę faceta siedz ącego, bo tak i widzący n o t o czase m n p . n ie powiem zostawił n óż na blac ie albo, że twórców nie zamkn ął klap y do nieco go pa ństwo n ie ja od raz u do te zmywark i w obraz y z drugiej stron y można bardz o łatwo znaleźć osoby, kt óre mówią nigdy n ie chciała n iewidome kobiety, kt óre albo n iewidomych m ężczyzn, które mówią nie chc ę mieć n iewidomego partnera niewidomej partnerk i, b o z widzącymi łatwiej, wi ęc tuta j te ż próbuje opisa ć r óżne strategie r óżnych dziedzinach tak oczywiście presj a presja z e stron y rodziny tak tak t o jes t chyb a najwi ększy proble m i arz e, że cz ęsto np. spotykam si ę takim spotykam się tera z w og óle z nowym i osobami widz ącymi tak świeżo poznanym i on e mówią mi, że kurczy to tak nas rozum iesz np. moja mama teg o n ie rozumie w ten sposób pr óbuje t o wyt łumaczyć co jakieś moje potrzeb y jakieś moj e żale, al e ona on a ona teg o nie łapię, że t o najbli ższe środowisko często myślę, że za blisko oni s ą żeby, żeby spojrzeć na t o jako ś tak z dystans u i racjonalnie to znacz y czuć się postaw y postaw y frustracj ę i amb icje tyc h os ób w bardz o interesuj ący właśnie same interesuj ące w ątki si ę pojawiają, ale zastanaw iam się pod pan o tym p isze swej ksi ążce jak pan w ogóle trafi ł, bo to te ż dla pana nie oczywiste r ównież, że te n tema t pana zainteresowa ł troch ę przypadkow o tak tak przy okazj i 1 z projekt ów studenckich trafiliśmy już n ie b ędę si ę rozwodził, al e trafili śmy do ośrodka dl a os ób n iewidomych we Wrocławiu dla dz ieci n iewidomych s łabowidzących i tym trope m poznawa łem kolejne osob y w pewny m momenc ie stwierdzi łem, że żyje właśnie n ie mam pojęcia n ic o ty m, ta k jak pan wspomnia ł, że otworzy ło panu troch ę oczy, jakb y na te n wycinek rzeczywisto ści ta książka otworzy ła mi to spotkan ie otworzy ły ocz y na zasadzie kurczy jes t coś takiego jest tak ie życie tak i spos ób życia funkcjonowania tak ie specyficzne problem y których, a nawet nie myślę, bo nie mia ła an i w rodzinie w śród znajomych nawet n ie mia łem os ób niepe łnosprawnych jakkolw iek, wi ęc pomyślałem, że fajn ie na to spojrze ć, al e w łaśnie z punkt u w idzenia antropolog ii pedagogiki psychologii tylk o spojrzeć na życie tyc h ludz i jak sobie radz ą, z czy m sobie radzą, z czy m mają proble m, gdz ie maj ą ściany, gdz ie maj ą tajemne przej ścia w tyc h strukturach rzeczywisto ści i gdzie są t e klub y hera ratusz pani akura t dzie ń m ieli do klub ów, al e bardz o mi te ż mi ło, że osoby niewidz ące też trafiaj ą na t ę ksi ążkę i dostaj e dużo maili na zasadz ie, że o te n wątek si ę podoba albo ja mam takie mam inaczej, bo książka jes t też dostępna dl a osób niewidomych w łaśnie współ to jest pomnik t o jest w og óle minut na moje serce pojawia to w ątek, że k iedy osob y widz ące spotykaj ą si ę to przeważnie gadają o f ilmach widziałem to widzia ł tam t o jak i serial niewidome te ż tak, al e tuta j, al e tutaj pojawia si ę w ątek, że n iewidomi czytaj ą i przeworskim gadają o książkach czyta j po k ilka książek miesi ęcznie pomy ślałem cudownie wreszcie mo żna pogada ć tygodniow ą dziennie tygodniowo, bo to Story Tell taka fajna an i przepraszam n ie wiem czy woln o mówić nazwę stron, ale w ka żdym raz ie mo żna s łuchać sobie książek i t o jest Super, bo wzmacn ia podzielno ść uwag i chętnych, ale te ż może jeszcze, korzystając z okazj i wspomnijmy, że obo k pa ństwa studia wroc ławskiego jes t s iedziba fundacj i katarynka, która sprawia, że t e f ilmy s ą właśnie oglądane pono ć tak projek t adapter pozwala o n o d pal iw sob ie kompute r wejść na stron ę i mie ć f irmy czasam i bardz o świeże nowe zawody dystrybucj ą i ogl ądać sobie ze znajomym i alb o samem u, więc to jest t o jes t wielki krok dasz pojaw ia si ę w łaśnie książce, bo to, o czy m mówimy t o jes t udzia ł w kulturz e tak bardz o szerok i i barier ę tak, al e też, gdyb y preferencj e, bo Audiodeskrypcja zmierzenie dl a wszystk ich os ób niewidz ących jest interesuj ąca niektórzy nie chcą n o tak mówiliśmy na początku, że właśnie jedno jedynym wsp ólnym m ianownikiem jes t nie w idzenie, a to czy ktoś publ icznie lu b też s ą preferencj e tak tylko z ja by m poszed ł w troch ę inaczej bo gdy jasne n ie widzę jak jaki ś fizyczny czynnik łączy tyc h ludz i, ale przez to, że on i nie widz ą są wt łaczane w bardz o podobn a schemat y i edukacyjne i tak ie spo łeczne, bo na odległość ciężar leci, bo musz ę, bo przypomnia ł si ę naprawdę taka sytuacj a, kt óra t o z ilustruje kiedy ś n iedawno całkiem 2 tygodnie temu, gd y ja mieszkam we Wrocławiu, ale tak si ę zdarzyło, że nadal jeszcz e je ździ do Krakowa do pracy i kt óregoś dnia nie uda ło się stać, b o ja rano n ie lubi ę, więc m ówią sobie taks ówkarze do te j prac y zd ążyć i odprowadz ą n ie Grzesiu, kt óry na stre s słucha ściskam cię m ógłby Żaczek on nie odprowadz a na taks ówkę da ł pieniądze jeśli pytam tego pan a w taks ówce czy t o jest 20 zł mówi oje j, a co pieni ążków te ż n ie rozpoznaj e ją w ielu, a pan rozpoznaje po n iewidomy mógł ja n ie, al e pan i chyb a powinna jak pan w ie c o powinno, bo ja jecha łem z tak im n iewidomym i o n wiedzia ł, jaki ma pieniądze dobrz e czy pa n wie czy m wcze śniej ktoś teg o n ie powiedział, ale nie w iem, ale m ieszkam t u wszyscy emeryci nie my śli tylko zapyt a dobrze, że t o wszysc y, b o ta kategoria to, że nie widzenie jes t tak inaczej to, że widzenie jes t tak wa żne w naszym życiu spraw ia, że bardzo szybko sprowadzamy daną osob ę do nie widz ę, bo t o jes t podstawowa cecha w naszy m w nasze j świadomości o dzień w idomy nawe t nie osoba niewidoma tras ie na zaku p zaczyna zmienia ć, ale dale j cz y n iewidomi niewidoma i wydaj e mi si ę, że jasn e łącznikiem jest widzenie łącznikiem s ą różne schematy edukacyjn e cz y w łaśnie problem y z PiS z e znalezieniem prac y na takiej powiedzmy n ie udawanej prac y na otwarty m rynku, ale właśnie t o co chciałem pokazać t o, że każda z tyc h os ób ma własne strateg ie, żeby sob ie radzi ć z tymi schematami, które są wt łaczanie np. właśnie wspomnia ł pan te j widzialności to te ż są schemat y, kt óre w, kt órych funkcjonujemy często o n ich nie my ślimy o osoby niewidz ące ucz ą si ę ich z e słuchu też t o znaczy opowieści one znaj ą teori ę widzenia wiedz ą co do czego co trzeb a jak trzeba wygl ądać jak robić m iny, jakie rob i gest, al e t o jes t wszystk o w łaśnie na sucho może w te n sposób każda z tyc h os ób pr óbuje, jakb y po swojemu sob ie t o uporządkować, wi ęc tutaj si ę drog i rozje żdżają tak, ponieważ ten wątek w idzenia innego troch ę w idzenia tak, czyl i w idzenia w inny spos ób i Rozmierzy dlatego t o jak wybierze też m ówiła Zobacz czy widzia łaś ogl ądała t o niekoniecznie mus i by ć dziwne no bo po prost u osob a widząca w idzi inny sposób tak tak n o t o, że widzieli śmy film c o oznacza, że oglądamy filmy nie ma mnie t o słowo jes t na tyl e szerok ie, że mo żna w n iej w og óle w łożyć postrzeganie czego ś widziałem kogoś, czyl i postrzegałem g o me m dotar ł do moje j świadomości osob y niewidzące korzystaj ą z teg o z tej elastyczno ści j ęzyka w poszczeg ólnych s łów mężczyzna nie mus i być atrakcyjn y wystarcz y dobrz e pachn ie t o takie jest efekt te n sklep realizuje to cytat t o mogła n ie widząc, że n ie czyta łem tylko czytaj ąc ksi ążkę przeprasza m, że nie, ale przecie ż ja trochę czytała mi nawe t tak te n czytaj ący tak t o troszeczkę, którzy skr óciły, ale 1 z uczestniczek, mówi że że, że mężczyzna paczk ę, je żeli dobrz e pachnie to jest to jes t atut t o jest zaleta i jeszcz e, żeby dobrze dotyka to jes t jak przyzna ł w ogóle, że mia łem zawsze dostawa łem święta perfum y o d rodz iny, al e nigdy się nie nauczyłem się u żywać, więc mają taką stert ę kartoniku gdzie ś tam poduszkę powinna lekk ą r ęką n ie właśnie, odk ąd po zacz ęła spotykać niewidzące kob iety one m ówiły o tym, że jest mile, że to jest te ż jakiś sygnał dla n ich, że mog ą sob ie zapamiętać ten zapac h i później skojarzy ć mnie nawet je śli Sienie odezw y do n ich t o zacz ąłem zacz ęto stosowa ć i s ą r óżne, jakby sposoby żeby, żeby by ło normalnie te ż między nam i to t o jest 1 z nich albo t o, że niektóre wychowawczyn ie w o środkach specjalnyc h nosi ły alb o specyficzn ą biżuterię brzmi ącą tak jak żadna inna albo konkretn e obcasy, kt óre miały tak jak inne t o przy prz y odbijaniu podłogę to jakb y to t o pokazuj e, że mo żna się porozumie ć w inny spos ób i troch ę ułatwić życie t o znaczy obej ście t o obejść krem pasj ę, kt óra po skr ępowaniu, które się pojaw ia w kontaktach z osobam i widz ącymi ta k na wst ępie pani Emilia powiedzia ła o tym, szp ilkach czy to też się pojawia w ątek szpilek ja w og óle do dziś nie w ie jak si ę w ogóle jakikolwiek spos ób nauczyciel chodzi ć na szpilkach ja zaprasza m na lekcje darmow ą gada ć t o, że n ie w iem czy czy też miała si ę kilka proble m tak na serio, żeby tego naucz y się zupełnie, b o ja zacz ął wielki nosić, poniewa ż byłam w internecie, gdz ie nikt n ie pilnował z bardz o te ż band y krn ąbrna, więc zacz ąć jak mia ł 11 lat dlateg o jak miał 15 lat miałem operacj ę żylaki, bo j a po prost u kochała sukcesy po prost u n ie brałam i Sławno jakoś Niewiem, ale po co te ż piłki c o on e robi ł, bo pi ęknie nog a wygląda cz y niewidomy jest te ż, czyj a po prostu wydłużono go Szpilka wydłuża obca z n iego dy m tak pięknie tak kobieta idzie na szpilkach t o jes t troch ę tak no t o na jakąś magi ę sobie lub podoba ł si ę dzisiejsza audycj a, bo w łaściwie z n iej wyłączony jeste m troch ę s łuchaczem dr Kamil Piotrowiak zadaj e pytan ie bardzo prosz ę o tych Wrześni, ale ma pa n darmową lekcj ę na szpilki to n ie lep iej no no dobrz e dobrz e Super wykorzystam tylko otrzym a pan i m ój rower spokojn ie ja wszystk o w domu znajdą także w n im proble m k u stud ia we Wrocławiu także pan i Emilia Stalmach rozmaw iamy o ksi ążce badaniu dr Kamila Pietro, jak a świat po omack u Etnograficzne stud ium n ie w idzenia i niesprawności ksi ążka wydan a prze z wydawn ictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika informacje ju ż za kilka minut o godz inie jedenaste j 40 po informacjach wracam y do nasze j rozmow y, bo wczora j rozmawia ł o ksi ążce świat po omack u Etnograficzne studium n ie w idzenia i niesprawności ksi ążka wydana prze z wydawn ictwo naukow e Uniwersytetu Mikołaja Kopernika także monte s w cykl u Fonda monografie fundacj i n a rzecz nauk i polskiej z e stud ia we Wrocławiu pan i Emilia Stalmach mi łośniczka teatru piosenki aktorsk iej wolontar iuszka teatr u muzycznego Capitol we Wrocławiu i 1 z uczestn iczek bada ń i bohate r ksi ążki osoba niewinność w Pile ju ż bilet oczywi ście od urodzenia i dr Kamil Piotrowiak autor teg o badan ia absolwen t katedry etnolog ii antropolog ii kulturowe j Uniwersytetu wroc ławskiego pytają s łuchacze o tę książkę cz y jest dost ępna w form ie audiobooka i w og óle, gdz ie można no w księgarni mo żna, al e rozumiem, że w tym tygodn iu pojutrz e spotkan ie autorsk ie Warszawie tak to kto cieszy si ę, że pa n o tym, wspomnia ł, bo w środę o godzinie 18 w s iedzibie w łaśnie fundacji n a rzecz nauk i polskiej, czyli t o jest Krasickiego 20 przez 22 z tego co kojarzy jes t spotkan ie, al e w formie tak iej debaty na tema t ksi ążki w spotkaniu weźmie te ż udzia ł Małgorzata Szumowska, czyli szefow a niewidzialnej wystawy myślę, że w ielu wielu s łuchaczy kojarzy t o m iejsce bardz o bardz o po żyteczne i tak ie potrzebn a m ówi Piotr Franiek 1 z uczestnik ów badan iami niestety nie b ędzie, bo chyb a b ędzie wtedy, gdz ie indziej, ale myślę, że b ędzie bardz o ciekawy i te ż t o spotkanie jest otwart y na głosy publiczno ści, więc my ślę, że sobie porozmaw iamy na spokojn ie przyzna m fragmentów to n ie jes t fragment badan ia ale b y Pasztuni odwo łuje do h istorii spo t spotkan ia sze ścioletnim n iewidomym ch łopcem, kt óry się zainteresowa ł działaniu aparat u fotograf icznego, a wiesz co szkod a, że n ie mogę fotografowa ć, żebym chciał m óc fotografować, kto m ówi, że n ie możesz te ż spróbujemy jak popatr z jak b ędziesz chcia ł coś fotografowa ć musisz się tem u przedtem dok ładnie przyjrzeć t o znacz y dotknąć pote m we źmie aparat zbliży się do te j rzeczy zrobić zdj ęcie, a p óźniej ju ż będzie wywo łane twoj a mam a alb o koleżanka opowie c i c o na n im jest n o tak to powinno si ę uda ć, wi ęc najp ierw chc e sfotografowa ć powietrze słuchaj tego n ie d a si ę zrobić powietrze n ie d a się sfotografować nie da si ę g o te ż zobaczyć fotografowa ć może tylko t o c o mo żna dotkn ąć i poczuć no t o sfotografuj e w iatr pamiętam kiedy ś Emilka m ówiła jak wiatr ma smak albo właśnie, że smakuj e jak mlek o dzisiaj, al e wi ęcej tak byłem ju ż smak jak zsiadłe mlek o toby m więcej o d tych to chyb a w Krakowie by ł jak wykańcza im lekko, gdyż błąd gang wted y co ś m ówią o mlek u tak od lek ów nie pamiętam granic ą lek u w aktac h, ale jeżeli, bo rozmow y dobr y sma k może może t o słodko Kwaśny niema tuta j w iele k ilka wątków tak cz y w og óle ta r óżnica między postrzegan iem rzeczy, kt óre dla no w łaśnie dl a widzących s ą niewidzialne dl a niewidz ących są c o widzialne mają w łaśnie smak kolo r to co ś c o mogłoby si ę stać przedm iotem fotograf ii, a jednocześnie n o właśnie, al e jednocze śnie tak że kwest ie dotyczące widzenie widzenie cz y widzenia s iebie w świecie widz ących tak tak to jest t o był dla mnie sam mówi tema t i też myślę, że mn ie bardziej ciekawi mniejszy ni ż t e osoby i wydaj e mi si ę, że do teg o jes t do ść najtrudn iej jak t e osob y postrzegaj ą nas sw ój sposób by ło czasam i brakuj e języka żeby, żeby to nazwać czasami on e te ż n ie nie nazywają tego, bo n ie maj ą tak iej potrzeb y, ale t o odkrywan ie teg o n p . że jes t się widzialnym, że ma się ciało, kt óre inni widzą i to t o cia ło jest od t o jak wygl ąda to cia ło jes t ocen iane i t o jak wygl ądasz dl a innych oznacza od razu, że jeste ś tak i inny pochodzić z takiej ani innej rodziny jest te ż ładne alb o brzydki i t d . t o t o t o śledzenie tyc h los ów tyc h teg o jak t e osob y odnajduj ą się powiedzmy w lab iryncie widzialności było dl a mn ie bardz o bardzo fascynuj ący pamiętam histori ę jeszcze mog ę w bardz o proszę 1 z uczestnik ów, kt óry akurat mia ł środków czek a bardzo m łodym wieku, czyli rak a siatk ówki i miał wycięte ga łki oczn e bardzo szybk o miał protez ę i te ż my ślę, że wszyscy mają protezy to znacz y dziwił się, że jeg o mam a nie wyciągano z oczu sobie n ie myje wi ęc, jakby pokazywan ie tego ja k o jak on i my właśnie krok po krok u powoli tak imi swo imi metodam i cz ęsto po pods łuchiwanie widz ących dochodzą do tego czy m jest widzialno ść to to t o była dl a mn ie przygoda, bo ja też bardz o długo w og óle nie wiedziałam i n ie mog ą zrozumie ć, dlaczeg o tak jes t, że pojaw iam krytyki fajny do m, gdzie n ikt niczego n ie zabrania by ć może, dlatego że jeszcze nie by ło tak iej w iedzy na szcz ęście ja biega łem sobie normalnie z innymi dziećmi ja bardzo długo nie mogą zrozumie ć jak to si ę dz ieje, że t e dz ieci, k iedy biegamy n ie wpadaj ą we wszystk ie s łupy możliwe, a ja tak nie padaj ą jakie ś kaloryfery, a j a tak i naprawdę do ść długo n ie mogą zrozumieć, o c o chodz i, dlaczego tak jest i dop iero jako ś tak po t o, w iedza przyszła nie wiem może 8 lat mia łam może troch ę później to widzę przysz łość ja co ś czuj ę ma m inaczej niż roln e albo prost a rzecz zdziwienie, że wida ć coś c o jes t p o drugiej stron ie ulicy, kiedy tego n ie słychać ani t o nie pachnie ani n ie można wyciągnąć r ękę r ąk na 50 m i tego dotkn ąć t o takie prost e rzeczy, które dla na s s ą niezauwa żalne oczywiste żyjemy w ty m, ale wystarcz y kl ik wypade k cz y Poznaniu osoby niewidz ące i perspektyw a si ę totaln ie zmienia t o znaczy rzeczywistość okazuje si ę du żo bardziej z łożona i cz ęsto te ż dużo bardziej ciekawsza ni ż nam si ę wydawało n o dobrz e i ich teraz t o odkrywan ie rozum iem w ty m badaniu pa n doskonale pokazuj e t o odkrywanie różne dl a różnych tak, czyl i s ą osob y, kt óre dostrzegaj ą że, gdyby dobr a jestem cz łonkiem tego w ielkiego spo łeczeństwa po prostu mam troch ę inaczej ni ż inni tak jak 1 jest wyższy ni ższy i t d. są tac y rumie ń który, którzy ju ż od pierwszych chw il swojeg o życia s łyszą jeste ś inny trochę wybrakowan y trochę trochę n ie jeste ś normalny, al e to bardz o cz ęsto się s łyszy w r óżnych o środkach dla n iewidomych ja dop iero tak naprawd ę zaczęłam się samodz ielnie tak całkowicie w momencie, k iedy wyszłam ze środka i mówię t o świadomie m ówię to głośno, żeby t o by ło słychać, że jakb y ta m n ie były osoby, o których n ie chc ę zapominać absolutnie kt órymi dawały bardz o du żo wsparcia dzi ęki nim n ie będzie nazwiska wym ienia jednych ani drugi, ale dzi ęki ty m osobom, którym dawa ł wsparcie my ślę, że mogą i ść do przodu, ale te ż by ły tak ie, które bardz o podc ina skrzyd ła i gdyb y nie osobowość, którym obdarzył mn ie tak naprawdę los żadna moja w tym zas ługa t o Niewiem tak naprawd ę, gdzie tera z będą jak tera z by ła tak że Emilka też jest bardzo ci ęta na środki specjalne, więc wola łbym t o troch ę uogólnić, że t o, o czym pa n m ówi zale ży bardzo od tego kt o jes t nauczyc ielem teg o życia poza Visą Unii niewidomemu to znaczy, je żeli trafi si ę na kochaj ącą rodzinę, kt óra pr óbuje si ę z tym oswoi ć pr óbuje t o zrozumie ć doczek a daje w og óle szansę nie trzym a po d tzw. klosze m to wtedy t o życie faktyczn ie później mo że być normaln y na zasadz ie widzenie jes t 1 z cec h, ale zna m osob y, które s ą zdominowane prze z t e cechy s ą sprowadzon e do n iej właśnie przez rodzin ę i prze z np. wychowawc ów w ośrodkach to to jes t ważne, ponieważ właśnie o ty m, chc ę bardz o prosz ę nie właśnie o tym co Kamil powiedzia ł, że tak tak chciałam opowiedzie ć tych pojawiaj ą si ę też pa n, żebym l żejsze, chociaż tak i poz iom gorzk o s łodko gorzk ie element y jak opowie ść o osobie niewidzący, kt óre zdaj e się, bo w jakimś barz e, a propo s tyc h bar ów Wrocław klub ów i jaki ś chyb a dość często spotyk a się uwa żać co t y ślepy jeste ś tuszować 7 osoba wyciąga legitymacj ę i tak prosz ę Zobacz w łaśnie w łaśnie tak jes t i druga historia opowie ść o zdaj e si ę 22 Banach, z których 1 niewidzących i o d, a drug i g o wspomagał n o i komentarz e tak że dotycz ące ich seksualno ści za bardzo bardz o się pojawia si ę powołać to jest t o jes t też do tego, bo ja kiedy ś z mo imi koleżankami posz ła do klubu lesb ijskiego i tam posz łyśmy si ę pobawić generalnie dz iewczynki chcia ły, więc ją niedobrze pójdę zwam i i do dz isiaj pami ętam te n straszny procede r, gdzie wesz łam byłam ubran a tak jak większość ludzi prze z wi ększość właśnie nie by ła ubrana ca łkiem normalnie i tak s łyszę, że wszyscy prz y tej głośnej już w muzyc e słyszę, że 2 laski tak debatuj ą mówią szefow ie UEFA ta k tak tak przepraszam n ie moj e słownictwo nie jes t Radia jednak 2 kobiety rozmawiaj ą mówią jej k u ona jes t ślepa mn ie chyba tak, al e coś ślepa PS Patyk by ło i on e po prost u tak centralnie prz y mn ie, stojąc rozmawia ły o tym, wi ęc zwróciłam się grzecznie m ówi tak prosz ę pani jeste m n iewidoma przysz łam z kole żankami czy przeszkadza, bo jeśli tak t o mog ę wyjść z dru żyną bardzo się ich życiowe sytuacje, w których n o, bo powiedzmy sobie szczerz e osoby n iewidome w tak ich relacjach codz iennych s ą jednak st łoczone w rol ę w podrzędną to znaczy im się pomaga im si ę co ś proponuj e s ą ryby w tym do biern ą stronę bardz o s ą ciekawe sytuacj e teg o odwrócenia to znacz y te, które te sytuacj e, które pan przywo łał i zamilkł jes t jeszcze fajn a rzecz, bo ona ma taki zwyczaj kto ś mówi wszysc y siedzą, gdy ż w knajp ie n p . a propo s to g łównymi żyli zrobić ze mn ie te k zost aw zostaw reszt y, al e n ie do końca Emilka kto ś m ówi c icho, bo patrzą Emilka udaje, że w ogóle nie w iadomo, ale co t o znacz y, że patrzą c o ci to robi ć nie patrzy Maciej rozryw a t o widzialnym myślę że, że kto ś rzeczywiście został nawet właściwie c o mi to robi ć nowe wykładnie w łaściwie te ż tak też tak aresztach, aby doskonale rozumie ale by pojawi się też to w ogóle ca ła mas a ciekawych wątków tego w te j ksi ążce w ty m badan iu n ie poleca m, k iedy spotykam y osoby niewidz ące e n tak tutaj si ę do tamt o t o zwykl e za interesowanie os ób widz ących takie oje j ja o d kiedy a, k iedy stracił wzrok czy t o o d urodzenia czy n ie, a w ogóle jak si ę z tym co radz i sob ie radz isz tutaj dobrz e, a co ze mn ą c o robię czym si ę zajmuje jakie ś moje hobb y, kiedy pozew poznamy już poci ągu autobus ie cz y gdz iekolwiek to zwykle mówimy no dobrze czym ś co rob i si ę zajmuje trzec ie kr ęci w og óle t o prawo do t o prawo, które daj ą sobie pytaj ący do dotykan ia tak intymnych rzeczy jak właśnie n ie w iem choroba jaka ś taka tragedia tuta j często pytanie cz y w ogóle mo żna coś z ty m zrobić to jes t uleczaln e komentarz y kurcz y to pani biedna ludz ie w ogóle n ie chcą zrozumie ć tego, że ja jeste m bardzo szcz ęśliwa jak im czasam i także, chociaż gwarancje tak w łaśnie ją kiedy ś wi ększą tolerancję, a tera z mi się zdarz a być taką osob ą, która pow inno pani c o ja my ślę, że pani chciałaby by ć tak szczęśliwe jab łek jest żoną poddał Jezusa jakich nie takie coś ta m n ie takie t o ja naprawdę uważam, że mam bardz o dużo szczęścia i to nie widz ę te ż otworzy ło mi w iele dr óg, kt órych n ie otworzy łby świat osób widz ących na pewno tworzy łby inne drogi ale, kt órzy n ie widz ę czasem sprawia, że jes t mi łatwiej po prostu zapominają n o tak może ko ńcząc, bo już widzę zagro żeń polskiej f irmy doskonal e rozum ie, że faktycznie osoby niewidome s ą t łoczone w 2 podstawowe rol e kalek a albo bohater i ta książka m a na cel u pokazać, że jest bardz o du że jeszcz e po środku i ta m się du żo dzieje du żo bilansowych nam na czym bardziej pasuj e ani bohateram i, lec z tak że bardz o dzi ękuję pan u doktorowi także za t o, że pan czujn ie patrz y na zegar jes t teg o n ie musz ę robić w życiu pa n, że zbli żamy si ę do końca, gdy ich wiedzy ora z sumowan ie fantastyczn ie, że państwa cz ęść zaproszonyc h chemi ą n ie tak bardz o dziękuję dr Kamil Piotrowiak etnolo g absolwen t katedr y etnolog ii antropolog ii kulturowe j Uniwersytetu wrocławskiego i auto r bada ń, kt óre prowadzi ł przez 6 lat cz y ponad 6 lat w śród osób niewidz ących od urodzenia alb o wczesnego dzieci ństwa i pan i Emilia Stalmach 1 z uczestniczek teg o badan ia bohaterka ksi ążki, kt óre rozmawiali śmy, al e prywatn ie mi łośniczka teatr u piosenki aktorskiej także wolontar iuszka teatr u muzyczneg o Capitol we Wrocławiu książka świat po omacku Etnograficzne studium n ie w idzenia i niesprawno ści wydan a prze z wydawn ictwo naukow e Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ser ii fundacj i cz y monograf ie fundacj i n a rzecz nauk i polskiej bardz o pa ństwu dzi ękuję my r ównież Darka zam ówieniem inform, a ich oczy si ę książka jes t w wersj i audiobooka cz y w brajl u czyn ienie teraz jesteś wpada si ę do kup ienia w k ilku księgarniach, ale oprócz tego jes t wersja dostępna dl a os ób niewidomych, kt óre w bibliotece, gdz ie dział dla os ób niewidomych to wtajemn iczeni będą wiedzie ć, gdz ie szuka ć rozum iem bardz o dziękuję i cieszy si ę te ż, że w ko ńcu nauczę chodzi ć na szp ilkach pe łne rozbrykanych le ży na powr ót rozmiar 44, ale n ie będzie nas nie b ędzie to powrót we wrocławskich barach to be z tego 1, ale to nie by ły wrocławskich barw zwyci ęskiej par y są fajne tak że występy n o dziękuję dzi ękuję, al e dzi ękuje informacje Radia TOK FM ju ż za kilka m inut o godzinie dwunaste j po informacjach Mikołaj Lizut jego progra m dz isiejszy progra m przygotowa ł Paweł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA