REKLAMA

Czy samorząd w Polsce jest dziś silny?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-25 12:40
Czas trwania:
12:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzisiaj go ściem Radia TOK FM jes t marszałek wojew ództwa dolno śląskiego pa n Cezary Przybylski dzie ń dobr y panie marszałku dzie ń dobry pani dzie ń dobry pa ństwu marsza łek jes t w naszym wroc ławskim studia, czyl i we wroc ławskim stud io Radia TOK FM panie marsza łku jeszcz e podatek podpyta ć jak t o teraz jes t cz y mo żna mówić, że dz isiaj samorząd jes t s ilny si ła samorządu też polega na ludz i, którzy s ą w samorządzie zdecydowanej większości są t Rozwiń » o naprawd ę bardz o warto ściowi ludz ie maj ący pomys ły n a na samorząd NATO jak o działał ta m ciągle mus imy walczy ć o t o, żeby ten samorz ąd mia ł odpowiednie uprawn ienia odpow iednie kompetencj e pierwsze 22 kadencje po latach dziewi ęćdziesiątych, a wi ęc po transformacj i by ły najlepsze dl a samorządu wted y rzeczywiście czuli śmy to automat y autentyczn ą samorządność natom iast od 2 tysięcznego rok u, czyl i po 10 latach funkcjonowan ia mam y do czyn ienia z parlamente m obc inanie kompetencj i samorz ądu lu b też doradzan iem zada ń be z środków finansowano właśnie lokaj a sytuacj a właśnie t e trochę pyta m z pewny m podtekste m, bo troch ę jest tak że decyzje, kt óre s ą podejmowane na s na szczebl u centralnym, m imo że podejmuje decyzj ę rząd on e wp ływają na cały kra j, czyl i na samorz ąd r ównież ka żda w ładza Centralna w po 2 roku mia ła zakusy dlatego, żeby t e kompetencj e ograniczyć w ty m ostatn im okres ie t e ch ęci scentral izowania w ielu rzeczy si ę nasili dlatego te ż jak o samorządy ostr o Apator protestujem y przec iwko zab ieraniu kole i kompetencji samorz ądom, bo tak naprawdę my t u na dole najlepiej w iemy w gminach pow iatach, al e przecie ż r ównież w reg ionach c o ludz iom potrzebne, jakie są ich potrzeb y, jak ie s ą asp iracje amb icje, jakie realizować znacz y, bo pan ie marsza łku panie marszałku wnosz ę jak cho ćby cho ćby o świata powol i tracimy absolutnie wp ływ na o światę ta reforma o światowa, kt óra by ła gr a była n ieprzygotowana źle przeprowadzon a natomiast gdyb y te ż konsekwencj a tego spad ły na na samorz ądy, bo t o samorz ądy głównie gm innej Powiatowej, poniewa ż w regionach o światy jest mn iej tak naprawd ę ponios ły skutk i f inansowe tyc h decyzj i kiedy ś by ła op inia dotycz ąca likwidacji ma łych szkół w te j chw ili wymagan a zgoda kuratora, wi ęc t o d iametralnie dl a d iametralnie zmienione nie te n, kto p łaci t o utrzymuj e decyduje o tym, tylk o decyduj e administracja rz ądowa w przypadk u ta k po kole i kwest ia wp ływu i op inii starostów dotycz ąca dotycz ąca powo ływania komendant ów w ramac h zespolonych s łużb tak naprawd ę z teg o n iewiele n iewiele zosta ło kwest ia Powiatowej Inspekcji wet a w weterynarii okazuj e si ę tera z n iezwykle n iezwykle istotna t e już n ie mamy w tej chwili, je żeli chodz i o samorządy to s ą zabranie na m o środków doradztw a Rolniczego piękne narz ędzie do real izacji pol ityki ekolog icznej w reg ionach wp ływ na wojewódzki fundus z ochron y środowiska, gdzie mieli śmy wp ływ na cz y mieli śmy wi ększość w radz ie rada nadzorczych fundusz y, a przez to n ie mogli śmy były zarz ądy i sejmik m ógł kreowa ć politykę ekologiczn ą norm ę, że nabycie nic nie mam y do dopow iedzenia kwest ia tak r ównież tzw . Totalizatora fundusz u Totalizatora sportoweg o, gdzie t o by ło n iezwykle korzystn e z tego wzgl ędu, że panie marsza łku zak ładaliśmy tak, bo mo że by ć trochę także te wszystkie przychody, które pa n wymieniają rozum iem, że rzeczywi ście jes t istotne ogran iczenie wpływu teg o na c o samorz ąd ma wpływ 8 samodzielnie decyduj e, ale być mo że są przyk łady, kt óre dl a takiego zwykłego zjadacza chleb a n iekoniecznie musi rozumie ć, jak ie to ma kompetencj e, jakie ma wp ływ jak chciał pan a zapyta ć o właściwie t o sam o stronę medal u, czyli decyzj e centralne, kt óre zapadają w łaśnie w Warszawie tutaj rz ąd podejmuje, które wp ływają pote m na t o co dzieje si ę w samorządzie c o ludz ie będą ogl ądać w łaściwie codz iennie nawet nie wiedząc, skąd się pewne rzeczy wzięły n o b o tak mamy obni żenie podatku PIT do 17 % w skal i podstawowej w iadomo, że t o wp łynie na t o ile pieni ędzy nie samorz ąd zapowiadane zm iany w podatku CIT podwy żka płacy m inimalnej kwest ia szkoln ictwa służba zdrow ia koszt y energ ii jak t o wszystko pogodzić t e wszystk ie rosn ące koszt y np. w tymże no i samorz ądy potrzebują inwestycji inwestycje też trzeb a g o sfinansowa ć ka żda ulga picie, kt óre naprawdę jeste śmy, bo tyc h podatków pow inna by ć zdecydowan ie mniej, po czy m pociąga za sobą musztard a i dl a finans ów samorz ądu, wi ęc pow inien by ć alb o mechan izm rekompensujący alb o o to od la t po postulujem y o t o żeby, żebyśmy m ieli jak o jak o samorządy udzia łów w podatku VAT t o znacz ący spos ób uzale żni by łoby samorządy w łaśnie o d te j pol ityki pol ityki fiskalnej jeste m za tym, żeby ludz ie jak najmn iej p łacili podatk i, żeby tę sfer ę podatkow ą maksymaln ie upro ścić, ale nie mo że by ć tak, że umaw ia się 1 ile zapłaci drugi nie może by ć tak że nawe t najlepsz e pomys ły przerzucan e później s ą n a na samorządy no dokładnie to jest proble m, z kt órym samorządy muszą się rzeczywi ście mierzy ć jeszcze 1 rzecz w latac h w ramac h ma m ja k na kongresie też m ówiłem ja bardzo si ę dz iwie rządzącym n ie tylko w tej chwili, ale i poprzedn io przecie ż, je żeli mieszkanie jes t zadowolon y z funkcjonowan ia tyc h tych ludzi 1000 ludzi s ą najbliżej czy tyc h instytucji, kt óre s ą najbli żej niego t o prze z swoj e zadowolen ie przek łada r ównież na na wybor y do sejm iku do do Sejmu, wi ęc im wi ększa będzie szcz ęśliwości w śród mieszka ńców ty m rz ądzący pow inni mie ć powinni zdawa ć sobie spraw ę, że tym r ównież lepiej dl a n ich t o na bardz iej innego zdania zdrowie rozchodzi ja k do tej sprawy tak, al e dla prosz ę zwr ócić uwagę, że dl a dla obywatel a, kt óry niekoniecznie Inter Super interesuje si ę pol itykom drog a nie ma barw politycznych to n ie jes t an i bezpartyjn y ta ani Platforma Jana an i PiS - u an i SLD ta drog a jest po prostu drog ę drogę, kt óra jest potrzebn a do normalnego funkcjonowan ia d o d o do normalnego rozwoj u podobnie ze szkołą z e służbą zdrow ia, którą w tej chw ili samorz ądy maj ą ogromn e ogromne problemy, a w łaśnie z tą z t ą służbą zdrowia ca ła Polska si ę boryk a z kłopotami podejmuj e na urząd decyzj i cz y ob iecuje programy naprawcze dl a służby zdrowia co to w łaściwie ile może samorz ąd służby zdrowia no t o znaczy generaln ie rzecz bior ąc jeste śmy zobl igowani do pokryc ia ujemneg o wyniku f inansowego za 2000 siedemnasty 2000 osiemnastym zap łaciliśmy oko ło 17  000 000 za 18 już 35  000 000 w te j chw ili szacujemy, al e na pewno b ędzie t o grub o powy żej 40  000 000 zł by ć mo że w tak im pesym istycznym wariancie 160  000 000 zł co to oznacza to oznacz a, że b ędziemy mus ieli znaleźć środki w bud żecie, a słowo znale źć alb o zaciągnąć kredyt co jes t n iezwykle trudn e, poniewa ż na wk łady własne musieli śmy zaciągnąć kredyt y alb o po prost u zrezygnowa ć z części zadań lu b pogorsz y ich jak t o jest to jes t n iezwykle n iebezpieczne dl a dla samorz ądów jak rozumiemy, skąd pa n wspomnia ł już kongres y w m inionym tygodniu odby ła si ę kolejn a edycj a dolno śląskiego Kongresu Samorządowego Radia TOK FM by ło partnerem medialnym teg o spotkania łączyć t e wszystkie problemy, kt óre pa n ju ż w l istowie jako złym jes t tylko cz ęść problemów n ie wszystkie problemy, z kt órymi si ę samorz ądy borykaj ą się czy znaleźliście pa ństwo odpow iedzi na te wyzwania w czas ie Kongresu nasi generaln ie rzecz bior ąc każdy podkre ślał i domy ślam jeste ś dobr y dobry m teg o przyk ładem okoliczno ści wsp ółpracy pomi ędzy rz ądem i i samorz ądy, m imo że nasz a koalicja n ie jest n ie jes t łatwa to jedna k ja widz ę ogromn e korzy ści, jak ie p łyną z dla dl a Dolnego Śląska t o naprawd ę wsp ólnie z rz ądem b ędziemy rozmawiać na tema t budowy n iezwykle potrzebneg o dl a Dolnego Śląska dolno śląskie centrum Onkologii, ponieważ w te j chw ili te n szpital jest staryc h przedwojennyc h budynkac h m ówimy o przej ęciu 400 k m szlak ów kolejowyc h c o spowoduj e, że nasza nasz e kolej e dolno śląskie w og óle kwestia przem ieszczania się mieszka ńców po teren ie Dolnego Śląska b ędzie zdecydowan y sposób u łatwiona chcemy żeby, bo już w te j chwili jest mod a n a na kole j na teren ie dolno śląskiej Dolnego Śląska patrzym y jak prawie, że w post ępie arytmetyczny m przerast a ilo ści ilo ść pasażerów to spowoduj e t o że, że po p ierwsze, bezpiecze ństwo po drugie, mn iej samochodów na drog ę t o r ównież poprawa bezpiecze ństwa na naszych drogac h na naszych ulicach n ie bez znaczen ia r ównież jes t fak t em isji zanieczyszcze ń do do środowisk musz ę powiedzieć, że to, że w ci ągu rok u funkcjonowan ia funkcjonowan ia tej koalicji uda ło na m się naprawd ę bardz o wiele zrobi ć, czyl i tak naprawdę samorz ąd m ierzy się z wyzwaniami n o własnymi, kt óre wynikają po prost u z teg o, że co ś si ę dzieje w gm inie wmie ście województwie trzeb a się z tym i problemam i zmierzyć drug ie problemy t o są t e, które wynikaj ą z pol ityki centralnego rz ądu i odpow iedzi na wszystko powinno by ć w łaściwie dobra Wola współpraca każdej ze stro n, a o t o n iestety t o zaufanie wzajemn e niestety w tej chw ili w Polsce jes t szalen ie trudn o tak ie szalenie trudno ja muszę powiedzieć n ie w iem cz y jesteśmy w śród region ów wyj ątkiem że, że potraf imy si ę dogada ć potraf imy potraf imy w iele problem ów rozwiązać, ale to n ie chodz i o to, żeby w 1 regionie reg ionie ta wsp ółpraca była dobr a chodz i o pewn e rozwiązania systemow e wojenn e wzajemne zaufan ie na kongres ie by ło mocn o podkre ślane, że n ie mo żna konfliktowa nie mo że konkurowa ć rz ąd samorz ąd, bo t o do niczego n iepewnie prowadzi t o s ą przecie ż instytucje publiczne instytucje życia publ icznego najwa żniejsze kreuj ące rzeczywistość tak i tak naprawdę t u decyduj ące o losac h Polaków rozwoj u Polski i tutaj zostan ie Marszał, że mus imy postawi ć kropkę niestety c iasno si ę sko ńczył bardzo dzi ękuję za rozmow ę moim państwa go ściem by ł marsza łek wojew ództwa dolno śląskiego Cezary Przybylski wyk pa ństwo ma pa n marsza łek był w naszy m wroc ławskim stud Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA