REKLAMA

Manfred Weber i Antonio Tajani o wyborze Donalda Tuska na szefa EPL

Magazyn Europejski
Data emisji:
2019-11-25 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:22 min.
Udostępnij:

Dziś w programie opowiemy o przedwyborczej debacie liderów brytyjskich partii, z której dowiedzieliśmy się, jakie prezenty wręczyliby sobie w święta Boris Johnson i Jeremy Corbyn. Będzie też o opóźnionym, ale wreszcie zbliżającym się starcie prac nowej Komisji Europejskiej. Rozwiń »

Przybliżymy też reakcje na wybór Donalda Tuska na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Maciej Zakrocki rozmawiał o tym w Zagrzebiu z Manfredem Weberem, byłym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, oraz z Antonio Tajanim - byłym szefem Parlamentu Europejskiego.Manfred Weber i Antonio Tajani o wyborze Donalda Tuska na szefa EPL Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazy n Europejski zaprasz a Maciej Zakrocki dzie ń dobry od lat tocz y si ę debata o sens ie zachowan ie s iedziby parlamentu Europejskiego w Strasburgu no bo ra z miesi ącu trzeb a zapakowa ć pos łów asystent ów służby pomocn icze do dziesi ątków samolotów samochod ów, a nawe t ci ężarówek na 4 dni zawie źć ich do Strasburga, ale c o robić m ówią tak że przec iwnicy te j sytuacji skor o w traktatach jes t zap isane, że siedzib ą parlament u jes t Strasburg i oto Rozwiń » znalaz ł si ę wreszcie kto ś, kt o trakta t przeczyta ł dos łownie Niko sens u n iemiecki pose ł part ii o nazwie partia def inicji w traktatac h napisane jes t, że s iedziba parlamentu jes t w Strasburgu, ale nie nap isano, że w mie ście Strasburg dlateg o ja k ładę kamień m ilowy w historii Europy o d dz isiaj ta sal a posiedzeń plenarnyc h w Brukseli nos i imi ę Strasburg Strabag to c o słyszeliśmy na koniec t o d źwięk rozb itej butelk i szampan a o framugę drzw i do sal i plenarne j w siedzibie parlament u w Brukseli c o nawi ązywało do nadawan ia imienia statkom n ie w iadomo co na t o prawn icy, al e wart o pomys ł rozwa żyć roczny kosz t wyjazd ów na 12 sesji plenarnyc h t o 114  000  000 EUR em isja co 2 użytych do podr óży środków transportu t o między 1119  000 ton roczn ie jak tak i parlament ma zatwierdza ć nowy z ielony ład sztandarow y progra m nowe j komisji Europejskiej kom ik i pose ł do parlament u satyryczne j partii s łusznie prawi, a oczywi ście o ty m, happen ingu posprząta szk ło po butelce i wytar ła pod łogę po szampan ie, a propos nowe j komisji Europejskiej chyb a w końcu si ę ukonstytuuje oczywi ście je śli parlament Europejski na sesji jeszcz e w Strasburgu ją zatwierdzi głosowanie ju ż na środę sam o południe t o zapowiedź jeszcz e z pi ątku szef a parlament u Davida sow iego miodzie torys i są dz isiaj zdecydowano, że w przyszłym tygodn iu w Strasburgu b ędziemy m ieli g łosowanie w spraw ie Kolegium kom isarzy i naturaln ie, je żeli wyn ik g łosowania b ędzie korzystn y to 1 grudni a komisja będzie mog ła zacz ąć swoj ą pracę propr io nabór ca ły czas wraca ło jedna k pytanie o legalno ść komisji z łożonej z 27 komisarzy jak pami ętamy komisja Europejska uruchomi ła nawe t procedur ę naruszen ia un ijnego prawa wobec Wielkiej Brytanii w zwi ązku z odmow ą nom inowania swojeg o kandydat a na kom isarza, ale Londyn powtarza ł, że ich prawo n ie pozwal a na tak ie decyzj e z kontekste m mi ędzynarodowym w okres ie kampanii wyborczej c o w tej sytuacj i ponownie Dawid fasoli dz isiaj ulegali służby prawn e i rady Europejskiej komisji są zgodn e b ędzie też deklaracj a rady zezwalaj ąca na stworzen ie komisji z łożonej z 27 komisarze dla na s t o wystarczające i wa żne, że wyn ika z w ielu z przedstawicielami Wielkiej Brytanii daty Deleu, kt óry tak brutalnych n o właśnie Brytyjczycy n ie mogą dzia łać na aren ie międzynarodowej w czasie kampan ii wyborczej, kt óra na dobre si ę rozkr ęciła ważnym elemente m była debat a telew izyjna głównych rywal i, czyl i premiera Borysa Johnsona l idera laburzystów Jeremy ego Corbyna oczywi ście najwi ęcej by ło o brexicie obecn y premier chcia ł wygra ć fakt, że w przeszłości ile był uparty i sam i lider nie m ieli jasneg o zdania w te j sprawie mistyków i wczora j t o Korwin pr óbuje ukryć pustkę w spraw ie swoje j pol ityki wobe c brexitu i odmaw ia odpowiedzi na pytan ie, po której stronn iczy, kt órą stronę wybiera opinia publ iczna nadal m a prawo wiedzie ć jak i wyrobi ć ciasto i wymogli na moj e zdan ie jest jasn y b ędziemy mieli referendu m przeprowadzimy debat ę i post ępujemy zgodn ie z wyn ikiem głosowania z a jak pami ętamy z planowaneg o brexitu halow i zrobi ła si ę kampania wyborcz a w przededn iu Bożego Narodzenia co skłoniło obu pan ów do rozmowy o prezentac h pod choinkę z iemi Korwin sprytn ie nawi ązał do hojno ści prem iera w f inansowaniu system u op ieki zdrowotnej polegają jest liczącym w iem, że pan te s ą lu b dobre książki, wi ęc pod choink ą zostawi łbym opowie ść wigilijn ą Charlesa Dickensa m ógłby si ę nauczyć rozumie ć jak okropne było skrócić czas y, w kt órych g łos zachwalają automobili n o cóż myślę, że zostawi łbym kopi ę mojej doskona łej umow y Brexit owe j, bo mama byl i indeksy z tyłu du żą niespodzianką dl a w ielu by ł wynik badan ia, kt o debat ę wygrał okazało si ę, że med ialny Johnson, owsze m, wygrał racze j powa żnym siedemdziesi ęcioletni Korwinem, al e zaledwie 2 punktami, kt o wygra 12 grudni a znacznie łatwiejszy wyborac h startował Donald Tusk na kongres ie Europejskiej partii ludowe j zdoby ł poparc ie 93 % wszystk ich delegat ów, czyli 491 było za przeciwko 37 sam now o wybrany przewodnicz ący chadeck iej Międzynarodówki o te j rywal izacji m ówił tak n ie przesadzajmy konkurencja n ie by ła jakaś wymagająca bior ąc pod uwagę, że by łem jedyny m kandydatem, ale nie jest bardz o mi ło, bo t e to od wyn iku, ale ważniejsze jest to c o się dzia ło w kuluarac h odby łem dziesi ątki spotka ń szczeg ólnie z l iderami premierami, ale tak że l iderami partii opozycyjnyc h z tych państw, które ciągle oczekuj ą ode mn ie du żo pomocy zaangażowania spoz a Unii Europejskiej miałem rozmow ę z w ieloma delegatami ukrai ńskimi tuta j Bałkanów zachodnich i i t o, że maj ą obecn ie także oczekiwania jest ciągle to dl a mn ie źródło satysfakcj i bo, bo wierz ą we mnie pewn ie bardz iej ni ż stara Europa, al e stara nowa Europa chc e wierzy ć, że Donald Tusk przywróci si łę i znaczen ie chadeck iej rodz iny jednak w ostatn ich wyborach europejskich EPL straciła 35 mandatów straci ła funkcj ę szefa parlament u n a rzecz w łoskiego socjal isty, a Donalda Tuska na stanowisku szef a rady zast ąpi szar e Michel z l iberalnej grupy premium Europ wa żnych liderów politycznych apelu jes t tylk o Angela Merkel, kt órej czas y świetności racze j minęły c o zatem trzeb a robić, b y odzyska ć si ły Donald Tusk a gdyb y byli głęboko wierz ę, że tylk o ci, którzy chc ą i są w stanie da ć ludz iom poczucie bezpiecze ństwa i porz ądku, chroniąc jednocze śnie ich wolno ści i prawa mają manda t, by walczy ć władze pod żadnym pozorem n ie możemy oddawa ć sfery bezpiecze ństwa i porz ądku populistą politycznym man ipulatorem i autokrat ów, kt órzy przekonuj ą ludz i, że nie da si ę po łączyć wolności z bezpieczeństwem, że ochrona naszyc h gran ic terytorium nie daj ą si ę po łączyć z liberaln ą demokracj ę efektywne rz ądzenie z zachowan iem rządów prawa t o jes t istota nasze j wewn ętrznej debat y w ramac h Europejskiej partii ludowej do euro pija p iwo wsparc ie czy Donald Tusk wn iesie nowy w igor chadeck iej rodz iny pol itycznej czy jeg o punk t w idzenia pozwoli po łączyć si ły i odzyskać pryma t Europejskiej polityce o ty m, tera z w magazyn ie europejsk im go ście magazynu Europejskiego pa n Antonio Tajani n iedawno przewodniczący parlament u Europejskiego dz isiaj wiceprzewodnicz ący Europejskiej partii ludowe j wydawcy na plenum co konkretnie, lecz przed e wszystk im gratulacj e z powodu wybor u na stanow isko wiceprzewodnicz ącego Europejskiej partii ludowej łapian Lipowa z importem tuta j by łej fory myślę, że to istotne, by utorowa ć drog ę dl a silniejszej przysz łości nasze j partii musimy być protagon isty am i musimy pracowa ć n a rzecz lepsze j Europy mus imy ją zmieni ć mus imy być bardz iej aktywni je śli chcem y zatrzyma ć populizm nacjonal izm dlateg o mus imy pracować wszysc y razem jak o Europejska partia ludowa najs ilniejsza part ia w parlamenc ie europejskim, ale mus imy te ż postawi ć spraw ę jasno chcem y chronić nas z przemys ł nasze ma łe średnie przedsiębiorstwa nasz e roln ictwo chcem y broni ć naszyc h warto ści chrze ścijańskich, bo be z wartości niemo żliwe jes t walczyć o wi ęcej i osi ągać dobre rezultat y nasza partia n ie jes t parti ą z ielonych jeste śmy przec iwko zm ianom kl imatu walczym y o środowisko, ale jednocze śnie chcem y podkre ślić wag ę prawdziwej ekonomi, bo bez tego n ie mo żna mieć wi ęcej miejsc prac y w Europie jednocze śnie mus imy by ć protagon ista mi silnej Europy w świecie musimy mie ć now ą polityk ę zagraniczną mus imy by ć bardziej zaanga żowani na Bałkanach zachodn ich, bo du żym b łędem jest zostaw ianie teg o bardz o ważnego reg ionu w tureckich rosyjsk ich chi ńskich i saudyjsk ich r ękach Bałkany zachodn ie t o Europa musimy pracowa ć na d lepsz ą współpracą lepsz a współpraca nie oznacz a rozszerzenia ju ż jutro rano lepsz a wsp ółpraca to wys łanie sygna łu n a rzecz stabilno ści, bo stabilno ść na Bałkanach t o stabilność Unii Europejskiej mus imy te ż dzia łać przec iwko nielegalnej imigracji terroryzmow i i pracowa ć ciężko n a rzecz pokoj u na bl iskim Wschodzie, a do teg o potrzeb a s ilniejszej Europy mini kar o d PiS Demichelis wysłany ze stron y euro do rejestrów lista cel ów, jak ie zamierzacie osiągnąć jest bardz o długa cz y wierzy pan, że pod przyw ództwem Donalda Tuska będzie łatwiej cz y może drug i jest realizm niczym dziwnym, a do na s tu ż lider Donald Tusk to l ider t o jaki by ł szefe m unijnej instytucji dobrz e z nim wsp ółpracowałem, k iedy byłem przewodnicz ącym parlamentu Europejskiego o n rady Europejskiej myślę, że to ważne, b y mie ć szef a partii zaanga żowanego w polityk ę zagraniczn ą silniejsz ą PL myślę, że b ędzie dobry m przewodniczącym na tej dzi ęki wyb iegu prezydent marsza łkiem Value DK jak pan ocen ia aktualn ą siłę polityczn ą PRL - u jak si ęgniemy do przeszłości to by ła najpot ężniejsza rodzina pol ityczna w Europie nawe t brytyjsc y konserwaty ści byli razem z Walonii, a dzisiaj patrz ąc na map ę polityczną Europy, al e w idzimy Angelę Merkel ostatn iego pol ityka w ielkiego formatu w rodzinie dl a stracili ście Ukrainy Hiszpanii k ilka la t temu wreszc ie Włoch jak pan na t o patrzy, cho ć ju ż kiedyś limitu loka t, gdyż mus imy na to ci ężko pracować mus imy mieć siln ą Europejską parti ę ludową mus imy utorowa ć drog ę nowy m l iderom poprze z dobre idee dobre pomys ły potrzebujem y narodowyc h lider ów z Europejską wizj ą oczywiście dzi ś Angela Merkel jes t sam a, wi ęc potrzebujemy nowyc h i m łodszych lider ów w Europie PL będzie anga żować si ę i naciska ć w ty m k ierunku dziś nie jes t łatwo mus imy wzmocni ć komisję Europejską usługi von de r Leyen dl a mn ie t o dobry wyb ór, bo ona jes t w Europejskiej partii ludowe j socjalistę na czel e komisji t o by łby błąd PL pracowa ła ciężko najpierw w system ie szp icem kandydatów, a potem, b y mie ć szef a kom isji PE Lu oczywiście mus imy mie ć silniejszą EPL jeśli chcem y mie ć silniejsz ą Europę, więc VAT w Koś mi głowę w stron ę Libii i figurą z e stron y biuro syte bardzo dzi ękuję za rozmowę z tego śmiać, a c o o szansac h na rewitalizacj ę Europejskiej partii ludowej my śli Manfred Weber przypom inam szp ica kandydat chadek ów w ostatn ich europejsk ich wyborac h jak pan ocen ia mow ę programow ą Donalda Tuska je j to czeskie wygrać Donald Tusk t o w ielki chadecki przyw ódca pokazał, że nie tylko jes t gotow y na now o połączyć Europę starał si ę już robi ć jak o przewodniczący rady, al e że zam ierza nada ć Europejskiej partii ludowe j jasno okre ślony kierunek dzia łań na przysz łość opart e na warto ściach i przedstawi ł też spos ób w jak i powinni śmy skuteczn ie walczy ć z popul istami i ekstrem istami jak o politycy EPL weryfikuje o n Areny cud, ale wydaje si ę, że n ieco zaskoczył, gd y mówię popatrzcie na Donalda tramp a cz y Brexit owców oni wiedz ą jak dotrze ć do ludzi ja k do n ich modli ć naprawd ę powinni ście Wiśle ich trope m tych fal ą udem i lub PIT spor y i Europejska partia ludow a jest powa żnym projekte m mamy plan i dobry programac h, ale je śli chodzi o t o jak skuteczn ie przekaza ć to widać, że brakuj e na m emocji sposob u atrakcyjneg o oddzia ływania na ludzi nie oznacz a t o, że mam y kopiowa ć mow y populist ów, bo oni nie maj ą przecie ż żadnych pomysłów pasują tylk o na ludzkich l ękach my pomys ły mam y tylk o mus imy umie ć emocjonaln ie przekaza ć, licząc osob ą pan a Tuska, a w Fuli w pe łni g o popieram będzie t o wielki przywódca EPL, kt óry daj e gwarancj ę, że nie b ędzie w nasze j rodzinie podzia łów na wsch ód zach ód p ółnoc południe on l iczy na konkretnyc h polityków, kt órzy s ą przekonuj ące, kt órzy potrafią przekonywać t o na dysku mi ędzy 2 lata na kon iec naprawdę nie ma pa n za złe, że by ł 1 z tyc h os ób, kt óre zniszczyły syste m szpicem kandydat a syste m c o jest Pippi, a my EPL naprawdę jeste śmy za bardz iej demokratyczn ą Europą dlateg o pop ieramy pomys ł szpicem kandydat ów i dalej b ędziemy o n ich walczy ć chcieli ten, kto go zniszczy ł to przed e wszystkim Emmanuel Macron nie ko ńczymy o tym, dyskusji EPL jes t za demokratyczn ą Europą t o ludz ie musz ą zdecydowa ć o swoje j przyszłości musz ą wiedzieć, kto jes t ich wiod ącym kandydatem, kt óry na końcu we źmie na s iebie odpowiedzialność zate m si ę dalej opowiadamy c o wydarzy nowy przewodnicz ący wniesie nowy impuls w jeg o szeregi członków EPL Magdę i pismem w sprawie wspieraj ących mamy za sob ą do świadczenie przyw ództwa przez 6 lat Józefa Dulak, kt óry utrzymał part ie w trudnych czasac h zachowa ł jedność dzi ęki czem u dale j jeste śmy najliczniejszą si łą polityczn ą Unii Europejskiej to daj e na m prawo przewodzi ć Europą dostaliśmy o d ludz i do teg o mandat tera z mamy Donalda Tuska i oczekujem y noweg o impulsu noweg o pocz ątku budowaneg o na przysz łości, ale rozwijanego dl a przyszłości jest pat biologii i dla tyc h firm są tańsze leki dzi ękuję za rozmowę zaprasza ł na przegl ąd innych wa żnych wydarze ń europejsk ich przygotowan y prze z Magdę Paciorek brytyjski prem ier Boris Johnson przedstawił progra m, w którym konserwaty ści id ą do wyborów po p ierwsze, obieca ł, że obni ży podatk i po drug ie, zapewnił, że służba zdrowia n ie b ędzie podlegała negocjacjo m w ramac h przysz łej umow y handlowej Wielkiej Brytanii z e Stanami Zjednoczonymi i wreszc ie zapowiedzia ł, że deputowan i w parlamenc ie zag łosują w sprawie umow y offsetowej jeszcz e przed przerw ą świąteczną torys i zdecydowanie prowadz ą w sonda żach oko ło 13 punktową przewagę na d parti ą pracy Angela Merkel wściekła na Emmanuela Macrona zrobi ła m u publiczn ą reprymend ę tak przynajmniej tw ierdzi dziennik New York Times do spi ęcia między prezydentem Francji niemiecką kancler z miało doj ść podcza s uroczystej kolacj i z okazji trzydziestolecia upadk u mur u berli ńskiego Merkel miała odnosić si ę do komentarz y Macrona o t u cyta t śmierci m ózgowej na t o wg Dziennika Merkel stwierdzi ła, że ma dość sprz ątania po makaron ie i zb ieranie kawa łków rozb itych filiżanek tak, b y usi ąść napi ć herbaty przyszły sze f rady Europejskiej przyjedz ie jutr o do Warszawy Szal n isze, które ju ż za tydzie ń zajm ie gabinet po Donaldzie Tusku spotk a si ę z prem ierem Mateuszem Morawieckim obaj politycy znaj ą si ę z un ijnych szczytów, w których Kisiel bra ł udział jak o prem ier Belgii jutrzejsze rozmowy maj ą dotyczy ć m. in. grudn iowego szczyt u, na którym ma by ć mow a o w ieloletnim bud żecie i o neutralności kl imatycznej do 2050 roku to by ł magazyn Europejski do us łyszenia następny poniedzia łek po czternaste j Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA