REKLAMA

Próba oddziaływania sił zewnętrznych zmienia obraz sytuacji w Katalonii

Połączenie
Data emisji:
2019-11-25 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:35 min.
Udostępnij:

Europejska społeczność powinna się zastanowić co ma być fundamentem działania i jak przeciwdziałać siłom, które chcą destabilizować region.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich trzynasta 5 Jakub Janiszewski prz y m ikrofonie z nami prof. Małgorzata Myśliwiec z un iwersytetu Śląskiego dzie ń dobr y dzie ń dobry b ędziemy m ówić o sprawie, która ma m wra żenie, że przewija ła si ę, k iedy obserwowali śmy katalo ńskie protest y były tak ie obrazk i bardz o szczególnych demonstrujących, kt órzy trzymal i np. flag ę z dwug łowym Orłem rosyjskimi to by ło takie trochę zastanawiaj ące, że pan i pamięta takie obrazk i z jeszcze Rozwiń » 2017 roku natom iast teraz zaczynaj ą wychodzić rozma ite h istorie du żo powa żniejsze, które wykraczają dalece poz a t o c o mogli śmy widzieć na ul icach Barcelony m ianowicie chodz i o udzia ł w specjalnej jednostk i wyw iadu wojskowego rosyjsk iego wyw iadu wojskoweg o tzw. 29155, która jednostk a mia ła rzeczywiście jes t dedykowan a szerok o rozumianej destab ilizacji tak im działaniom hybrydowy m on a m. in . sta ła za nieudanym zab ójstwem Skripal ów, ale to tylk o 1 z aktywności tutaj wydaj e si ę, że tak ie informacje pojawiają si ę w hiszpańskiej pras ie, że t o w łaśnie jednostka by ła w kontakc ie z przedstaw icielami ruch u separatystyczneg o w Katalonii, czyl i de fact o jak rozumiem mo żna, b y poci ągnąć dalej tę my śl Rosji by ło na r ękę to c o działo si ę w Hiszpanii Hiszpania zmagaj ąca się z e zbuntowan ą Katalonią Katalonii cora z bardziej ogarnięta chaosem t o by ło coś bardz o na r ękę samej Rosji c o na m t o wnosi do te j opowie ści hiszpańskie ju ż tak bardz o skomplikowane pan i o ty m n o tak może rozpocznę o d tego cz y rzeczywi ście takie obrazki s ą pojawiały al e k iedy mamy kilkuset tysi ęczną bądź kilku nawet milionową manifestacj ę pojawiam si ę różnego rodzaj u symbole czasam i zupe łnie przypadkowo czasam i tylko koszt y pon iesione, aczkolw iek niezwi ązane z tematem w zwi ązku z tym rzeczywi ście pojaw ienie si ę gdzieś si ę tych rosyjskich symbol i tak jakby 1 wątek, który dziś system publicznej pojaz d tak rzeczywi ście dzia łanie jednostki 29550 rok drzew a hiszpańskie media hiszpańska prasa bardz o du żo pisze na te n temat i rzeczywiście jest t o jednostka, kt óra specjalizuje si ę i w jakim ś 1 konkretnym dzia łaniu, al e rzeczywi ście cele m działalności jes t angażowanie si ę w różne punktow e wydarzenie, aby ta m chao s rzeczywi ście przyjmował takie dosyć du ży zasi ęg, ab y obejmowa ły r óżne jednostki ma rzeczywiście ta informacja, która pojaw i się tuta j hiszpańskich med iach to chociażby zbieranie takich instytucji jak tsunam i demokratyczn e, które zosta ły z łożone w sierpniu 2019 ponadto, abym ca łkiem dobrze fakt, iż l ituje si ę parkiem świetnie z t ą katalo ńską narrację w ty m pokojowy m demokratycznym i metodami zmierza ć tutaj do odzyskania niepodległości ile co ś tak tak n iszczycielskie jak tsunami powinno si ę nam kojarzy ć z demokracj ą jak najbardz iej tak, cho ć oczywiście proszę zwrócić uwag ę, że ta narracja właśnie wygl ąda jak wygląda, ale z drugiej stron y mam y r ównież bardz o wyra źnie w idoczne działania bojówek, kt óre by ły szkolon e do zachowa ń bardzo powiedzia łbym już tak i kra j to zachowań bardz o agresywnie i szkolen ie w zakresie tego nie wo ła zamieszka jak konstruowa ć portfel Mołotowa no teg o typ u informacji również docieraj ą i oczywiście nie chodz i tylk o tsunam i demokrat y ale, chocia ż mam y np. komitet obron y Republiki to z kole i te ż o d za łożony jeszcze dzie ń przed referendu m 30 wrześni a 2017 roku i żeby one te ż kom itet obrony Republiki wydawa ło si ę, że brzmi bardzo nie widz ę jak, al e najprawdopodobn iej inicjatywy tego podm iotu zostały stworzone co ś tak iego jak grupy odpow iedzi taktycznej i tuta j my ślę, że już sam a nazw a sugeruj e także ta odpowiedź czy zostać wydawania i pokojowa ani Patryk Mikita ja racze j być nie powinno t o obraz i zamierza prowadzi ć na ul icach Barcelony z my ślą niestety bardzo dobrze n iech ta m tam p łaci PIT no i do teg o dochodz i jeszcze 1 rzecz mianowicie pojaw ienie si ę w tej ca łej sprawie nazw iska, kt óra rady Jasia z Victor tera z wyjazd odpowiada ł za spraw y zagraniczne jeszcz e w koal icji komu bardziej chce Unia, która rz ądziła Katalonią osiemdziesiątego rok u do roku 2000 trzecie po t o, ugrupowan ie, kt óre tworzy ło pot ęgę ekonomiczną kulturaln ą Katalonii prze z ponad 20 lat na cele tej fali stał si ę sławny George, a urząd, który no i n iestety w nies ławie u progu 2001 . wieku zosta ł postaw iony ta m oskar żenia, a w iadomo wiele zarzut ów korupcyjnych jego i jeg o rodz inie sztangist ą Radia lu b mieście okazuje by ł postaci ą bardzo zaprzyjaźnioną z karnetem demonem z by łym premierem Katalonii, kt óre obecn ie przebyw a Zdybel n o i cóż t e rewelacje, które przynosz ą hiszpa ńskie media mówiono m. in . to, że prawie jak i kontaktowa ł si ę z przedstaw icielami Władimira Putina chcia ł przekonywa ć Carlesa Puigdemonta, że otrzymamy niepodleg łość, bo mamy gwarancj ę, a wr ęcz podobno korespondencja prz y pomoc y 1 z portal i komunikatywno ść zakładała informację, że te n łącznik miał by ć Michaił Gorbaczow, który mia ł przekazać informacje, je żeli b ędzie potrzebn a taka deklaracja ze strony Rosji t o b ędzie on a gotowa w zwi ązku z ty m myślę, że t e don iesienia on e pokazuj ą obra z rzeczywiście bardzo smutne n o i pokazujących t o będzie oznaczało przysz łość Europy, jeżeli będziemy pozwalal i sob ie na łamanie praw a na trzeba emocj i na d pewny m rozsądkiem n o i oczywi ście u trzynastego, że to, zw łaszcza Borowicz s ilna Europa b ędzie apartament to c o jest c iekawe w tym wątku to rada miasta i w ty m, o czym pani przed chwil ą mówiła t o rząd tak ą wizj ę tak przynajmn iej próbował przekonywa ć Puigdemonta, że wart o ogłosić niepodleg łość jak najszybc iej na pewno będzie to s ilne poparcie z e stron y Rosji, al e te ż miało być wsparc ie f inansowe dl a rządu z e stron y Chin i te n wątek ponoć n ie zostały rozwini ęte w te j wym ianie na etap ie, o której donos i tera z hiszpa ńska prasa, al e on jes t sa m w sob ie bardz o taki powiedziałbym niepokojącej zapal a si ę gdzieś czerwon a lampka, bo pytan ie brzm i cz y Katalonia, która tak bardz o chc e by ć niepodległa PS Katalonia, kt óra pasuj e d o n p . Unii Europejskiej, do której teoretycznie mia łaby zmierza ć tak przynajmn iej m ówili przyw ódcy polityczni prawd a, że t o wyj ście z Hiszpanii nie oznacza jeszcz e czyni dała m u automatyczn ie oznaczałoby wyjście z Europy, ale nie oznacz a tak iej utrat y prawa proeuropejsk iego kurs u z pewno ścią Katalonia jes t reg ionem dość bogatym zapewne 1 z najbogatszych region ów w Hiszpanii natom iast należałoby sob ie zadać pytanie, sk ąd rejo n tej wielkości os iada tak du że środki f inansowe na prowadzen ie tak intensywnej dzia łalności pro niepodległościowej i rzeczywi ście tutaj mocno zastanawia ła się cz y są wyłącznie wewnętrznej środki kt órymi te n reg ion dysponuj e cz y rzeczywiście o przeprowadzen ie tak iej akcj i w og óle bez udzia łu si ł mi ędzynarodowych bardz o tak og ólnie rzecz ujmując troszeczk ę w cudzysłowie jes t w ogóle mo żliwe, bo taki pojawia si ę tuta j du żo mniejszym zakres ie niż w ątek rosyjsk i, ale nie zmienia fakt u, że obecno ści Chińczyków i pani jes t cora z wyraźniej widoczna t o jest kontrolowania ich części handlu t o jes t napa d przyjmowanie infrastruktury ta k jak lotniska, kt óre turyści panie no n ie korzystają wybudowali mo że troszeczkę na wyros t i rzeczywi ście oddawan ie krwi kapita łowi ja mu w zwi ązku z ty m rzeczywi ście przygląda si ę te j sytuacji wewn ątrz Katalonii pow inno na Europę sk łonić do pewne j refleksji n o bo oczywi ście Europa próbuje traktować te n wątek cały czas wy łącznie jako sprawy wewn ętrzne pa ństwa oczywi ście z punkt u widzenia konieczno ści rozwi ązania teg o problem u w ramac h d ialogu obywate l patrona założeniem prze z lat a natom iast, czyl i działania, kt óre potem Katalończycy s ą wy łącznie Capello jak też w łaśnie jak pa n redaktor tutaj twierdzą maj ą wyra źne parcie w innych pa ństwach, kt óre mo że n iekoniecznie Unii Europejskiej sprzyjają solidność osobn y tema t i r ównież wymagają bardz o powa żnego namysłu, al e zastanówmy si ę może na koniec te j rozmow y tak parom a zdan iami jak to się odnos i do obecne j sytuacji czy t e rewelacj e na temat ruch u niepodleg łościowego ruch u separatystyczneg o zmieniaj ą na m obra z noc ą z pewnością oddziaływanie cz y te ż pr óba oddzia ływania si ł zewn ętrznych jest cz ęsto wyra źnie ten obra z zmienia no i nakazuj e nam zastanowić cz y tak nad ty m c o rzeczywiście Europy si ę dzieje, jakie mog ą by ć teg o konsekwencje, je żeli w odn iesieniu do kt óregokolwiek pa ństwa zewn ętrznego chocia żby teraz kwest ia dotyczą parę la t Donalda tam par a te j sprawy ukraińskie tat a r ównież wywo łuje bardz o wyra źne emocje wr ęcz ociera się pol itycznego po jeste m przekonan a, że na m Europejczykom n ie woln o lekceważyć teg o typ u doniesień n ie wolno nam jakiś emocjonaln y sposób ulega ć pewneg o rodzaju narracji n ie tylko rzeczywi ście i pol itycy europejscy, al e r ównież jak o Europejski Europejska spo łeczność odlicz ą zastanowić co pow inno by ć takim fundamentem naszyc h upraw cz y rzeczywi ście dopuszczan ie do wewnętrznych konfliktów powinna być czym ś c o powinniśmy popiera ć powinniśmy sprzyja ć i myślę, że t o jes t element bardz o wa żne pokazan ie, że pewn e siły, kt órym zale ży na destabilizacji n o mog ą mieć udział tutaj czas pami ętam ju ż prowadzone postępowanie w te j spraw ie z pewnością nie powinno nas pozostawi ć oboj ętnym dziękuję bardzo prof. Małgorzata Myśliwiec z un iwersytetu Śląskiego by ła z nam i 1316 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA