REKLAMA

Salon samochodowy w Los Angeles

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-25 19:40
Czas trwania:
13:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobry wieczór to codzienny magazy n motoryzacyjny Radia TOK FM Sławek Olszewski Jacek Balkan j a za chle b mięty jeszcze i tak n iestety tydzień albo za 2 Norwegów no n ie w iem cz y w związku z ty m do rozsądku, lecz n ie poleci, bo roczn ie samolo t wykończył no tak kotła wy łania się klimatyzacj ą w samolocie na pewn o dobrz e na zdrowie n ie wp ływa szczególnie przylec i parę godz in, al e n iewykluczone, że ktoś z Los Angeles pojaw i, Rozwiń » chocia ż t o chyba n ie będą tak mówię oczywiście było, żeby zach ęcić kogoś, kto jes t w stanac h, bo wyjątkowo wydaje si ę c iekawy jest w tym rok u są ten salo n samochodow y przypomnę to jest ju ż ponad 100 lat 1907 rok pierwszy ra z si ę odbyły t o s ą chyba najważniejsze w te j chwili ko ńczący w kończącym się roku targ i, bo już jaki ś jeszcze we włoszech na pocz ątku grudnia z teg o, bo najważniejsza w ty m rok u na świecie nie w iesz sona t w stanach Detroit jest ważniejszy te n, który czytam jes t wi ęcej prawie prawd a Detroit rozpoczyna w styczniu z regu ły jest więcej premier natom iast poj ąć, że troch ę Tokio n ie rozczarowa ło, którym mówiliśmy w ko ńcu pa ździernika natom iast tutaj jest nawe t sporo samochodów jeśli chodz i o prem iery, które w Europie się pokażą, a w środę wi ęcej o fordz ie Mustangów elektryczn y Mach n o bo audycj i o przysz łości motoryzacj i tak i wynalazek też tam si ę pojawił d ługo zapowiadany już o d k ilku miesi ęcy natomiast n iemieckie marki prem ium tam do ść ostr o posz ły Toyota 5 modeli wymienia najwa żniejszych tymi powieść zgadza się ze mną cz y nie zmieni ć pewnie 15 innych, ale s ądzę, że te wart o na ni ą zwr ócić uwagę c o na to no zaczn ą o d ko ńca alfabetycznie Toyota RAV 4, ale t o jest pierwsza Toyota RAV 4 doładowana jednostk a idziemy dalej tu nie jes t tak łatwiej dziwi takie spi ęcie dziwi Lexus RC 500 k brane t o jest bardz o wa żne samoch ód, bo po 1 jeszcze 3 potem zaczął o n Lexus pote m alfabetycznie 1 Mustang Ford Mustang Mach no t o środa więcej o n im, bo muszą jeszcz e zebra ć informacji będzie dw ójka Gran coup é kolejna nowość n o i audi liczy wa żniejsze wg siebie aud i e-tron Sportback cz y Aston Martin doby x to możemy podyskutowa ć, bo chyba pierwszy SUV Astona Martina to niemo żna teg o zaniedba ć natomiast kolejny raz były rozdane p ierwszym SUV-em lamborgh ini i tym Hańcza z ty m przypomnieć jakąś ta m Rus tym t o ja jeździłem już myślą, że je ździłem tym tak im c o kiedyś były lata jedno ta m tylko 6, ale zara z rozwalą, jeżeli uwa ża, że mo że być pierwszy SUV Astona Martina nie mo że by ć jakim ś spektakularny m sukcese m n p . w iemy, że t o jest pi ęcio osobowy samochód w iemy, że ma 540 koni zam ierza bli żej mi szybciej serc e b ije na w idok czegokolwiek brytyjsk iego ni ż tych w łoskich oka no to zawodnicy będą także dorzucić co ś do te j mojej pi ątki, bo jeszcz e w oczy rzucać rzuca ć mogę dorzucić lan d rover a Defendera o wersj i z miot łą oficjalną procent a praw prem iera prezentację mogę dorzuci ć SL Tusk, który mówi si ę o d bardzo dawn a, a chyba on a w Polsce niepr ędko tak te ż t o tak i bardz iej ameryka ński bardz iej ameryka ński premiery samochodów, których n ie zobaczym y może volkswagena polo cross sport y ameryka ńska i w Polsce Europie nie ma to jes t Mira nowej generacji jes t na wsch ód Maybach wiele mercedesa ro śnie to interes również interesuje nie rozwi ązuje ostatn io spor o LSM, a ja sam ważniejszym dz iele GL w s ieci PZLA cz y nie GL, a największa, który kiedyś by ł bardziej kończy z 2016 roku t o też może nimi wdzi ęczna inny samochód n o Time chwil ę dajmy chwilę ty m auto m, które wymieni łeś, jakby m się na to o d czerech 4 doładowane z dnia zmiany robocze j nr. 5 albo kupi ł, ale szczy t, z której strony idziemy swoj ą rozum iesz kartk ę hak to jes t samoch ód niew ątpliwie potrzebn e pewn ie zauważyli pa ństwo, że t o bardzo konsekwentni chwa ła im za to idzie w stron ę samochodów, kt óre s ą hybrydow a i n ie mo żemy zapomnieć w tym ca łym nat łoku samochod ów elektrycznyc h, że t o rozwiązanie, które wprowadzi ła Toyota 20 ponad lat temu pan tak naprawd ę najwi ęcej sens u jest rozwiązaniem n ie tylk o przełomowym, ale te ż najbardz iej racjonalnym, dlateg o że dzi ęki temu mam y uk ład hybrydow y w samochodzie w dodatku tak fajn ie i sprawnie dzia łające ja k jak Toyota, chociaż ostatnio widzia łem te ż peugeotem 508 z hybrydą z d ieslami te ż działa rewelacyjn ie i używanym samochode m 150  000 przebiegu, chociaż kiedyś nie n ie s ądziliśmy, że to jest taki interes, bo jeździliśmy wydaje się wydaj e się to jes t troch ę inna h istoria samochód ma inne Platformy, a 500 samce działa, ale na pewno Very d isco niezwyk łe zwykłe rowery z Kate była też było to ob u pań procent do toyot y RAV 4 cały świat ostatn io poszedł samochod y elektryczn e, zapominając o tym, momenc ie przejściowym może n ie do końca zapominaj ąc, al e nie, angażując si ę te n moment przej ściowy tak bardz o ważny, a na, kt órym s ą samochod y hybrydow e dl a przypomn ienia samochody hybrydow a są na tyle gen ialny, że be z w ielkich pakietów akumulatorów, kt óre przecież spor o wa żą bez zm ieniania koncepcji samochod u bez ograniczania jeg o zasi ęgu możemy, zw łaszcza w tryb ie m iejskim ruch u m iejskim odzyska ć t ę energię, kt órą zazwycza j samochod y marnują rozgrzewając klock i hamulcowe tarcz e hamulcowe ścierają szkockich ca ła, czyl i podcza s hamowania samochode m hybrydowym powstaj e prąd, który zmagazynowan e w n iewielkich akumulatorac h i pote m wykorzystywan y jes t podczas moment ów tym samoch ód zużywa najwięcej pal iwa, czyli podcza s ruszania t o jest genialne jes t prosta to jes t coś c o zreszt ą te ż bardzo konsekwentnie prze z nas przez wiele w iele lat by ło nazwan e jak o kolejny eta p motoryzacji kolejny eta p rozwoj u motoryzacji tak dziwnie się stało, że te n eta p zosta ł przekroczon y i n ie dał si ę tak popularne innych f irm nie został przekroczony w tak i spos ób, że wszysc y poszli samochod y elektryczn e Zobacz nonsense m było, gdyb y n p . od 2008 roku wszystk ie szkod y w dost ępne w Europie by ły z nap ędem hybrydowy m rozumiem, ale chyb a te ż ma hybryd ę Supermana czy inkasent, ale 2 jezior bierze 11 funkcjonalne tak obecnie 11 lat tem u Skoda og łasza, że wszystkie samochody w zwi ązku z tym, że w 2007 roku by ł kryzy s w związku z ty m, że paliwo się wszyscy wted y martw ili wted y wszyscy zacz ęli ich samochod y elektryczne n o i Skoda n p . mówi że od 2008 roku wszystkie nasze samochody będą na budowę tras y dobra ć sob ie sytuację, w której wszystkie akt a, które je żdżą po naszych drogach wszystk ich fab ii, kt óre jeżdżą po naszyc h drogac h s ą hybrydow e i ka żdy z tyc h samochod ów na ka żde 100 km zu żywa 1,5 l paliwa mniej do aresztu jednocześnie wi ęcej niż bez szan s f irma, kt óra t o zrobi ła, og łaszając specjalnie nasz a nazw a Toyota umo żliwi to masz pewność Tomasz Karolak wiadomość, jaką osi ągnięto właśnie wszystko ju ż raz, że on i s ą niestety sam i tak naprawdę właśnie wyobra ź sobie sytuacj ę, której ile tankowc ów paliwa zosta łoby związanych i ile b y spadła em isja, gdyb y n p . w łaśnie takie popularn e mark i jak Skoda jak parz ą jak c itroen Peugeot postawi ł na hybrydę, ale z silnikiem wysokopr ężnym zupełnie inna h istoria natom iast wszysc y poszli nawet dorośli samochodowe mo żna tak t o prawie wszyscy i teraz jes t ta k na zasadzie n ie możemy zosta ć w les ie zróbmy coś na opór co zrobi ć ca ła elektryk a tak, al e to n ie wiesz, bo to p ierwsze tak ie też trzeba odda ć sprawiedliwo ść toyotą, gdy ładowano z wniosku o zasięgu 20 parę kilo ma już dzi ś s ą prawie la t, jak ie kilka no wn iosek w ładz słuchaj to by ł pocz ątek trzeciej generacji n o prius, ale te ż prius plus żyłem tak, ale t o by ł słuchaj t o by ł początek trzeb a bardzo wrażliwe, bo dziś Padwa Zamość z lewej Japończyk miał tak ie zadanie dojechać z lotniska w Brukseli do siedziby pi ąty na tym 1 ładowaniu, kt óre w praktyc e było dnia 25 tylko 2118, ale zima n ie by ła, gdybym si ę nie pomylił n ie pojechał pół k ilometra w lewo wpraw o tobym pewnie dojechał na Elektryku, ale pech chcia ł, że ostatn ie kilkaset metr ów się włączył silnik spal inowy, czyl i państwa mo żna by ło 1820 osiągnąć t o była zabaw a jazda, żeby osiągnąć oczywi ście, bo to nie o to chodzi ło tak prawdę codziennie je ździ tak si ę n ie bawi ł natom iast znaleźć się dobrz e Zobacz t y tak Toyota bardz o dobrze bardz o si ę cieszymy jak i jaki t o jest napęd pogląd, że ani 300 koni tak auto ma mieć 300 koni w sumie t o jest 80 ponad wi ęcej ni ż zwykła Toyota RAV 4 hybrydowa odradz a se t 58 sekundy zasi ęg na samy m prądzie 63 km korzyst a bowiem słuchajmy co jakiś n ie są t o już wi ęcej ni ż średnio obecnych ta m wynosi 50 teoretyczne, ale Zobacz znow u pozostaj e pytan ie czy mus i być tak mocn y był o d pewneg o czasu dyskutujemy, że elektryki takie szaleństwo p o po c o kom u przyspieszeniu 3 do 5 do setki skoro i tak te n moment masz o d raz u dost ępne i czek a przyspieszenie 10 to samoch ód sprawia wra żenie nawet nie to spraw a jest elastyczny o d raz u w latach, ale wiesz ja myślę, że ja myślę, że t o jes t trochę efek t uboczny, że to jes t trochę tak, że t o samochod y s ą żony musz ą by ć droższe, a i tak pow iem, że zwyk ła Toyota RAV 4 koszty Stanach 20  000 USD no to dziś ustala, że t o poj ęcie zaraz zaraz t u d o d o do precyzuje, ale za us ługi koszty, zwłaszcza 5000 US D ta b ędzie kosztowa ć 40  000 USD n o skoro już mam y tuta j cena 40  000 USD to zr óbmy tak żeby, żeby samochód miał naprawdę faktyczn y faktyczn ie dobre osi ągi, gdzie mam y to ta kamera ile on i teg o maj ą tuta j cz łowieku i 28 ta 2015251850 USD cz y hybrydowa 28  000 tej ceny tuta j cen y tego teg o teg o samochod u wyładowanego z Miastka to jeszcze jeszcz e n ie ta k na kon iec jeszcze w takim raz ie po samochodac h koncepcyjnych now ą też kilka si ę pojawi ła i 1 to na pewno będzie seryjny t o jesteśmy pewni t o jest volkswage n aud i Space wyżej tym razem t o już n ie jes t samochód ta k jak ka żdy 3, który ma konkurować z gorszą albo nawe t może n ie tylko konkurować to w tej same j klasie c o gorsza startowa ć zobaczymy jak t o będzie gorsz ą b ędziemy jeździć 10 grudni a, a dzi ś pewnie dop iero w p ierwszym kwartale przyszłego roku natom iast Space wyżu to jes t crossover volkswagena t o b ędzie kolejny elektryk, kt óry b ędzie seryjnie produkowane opr ócz tego mam y jeszcz e hyundaia koncepcyjneg o ju ż Hyundai rząd to jes t z kolei te ż SUV doładowana jednostk a hybryda s łuchaj w hyundaiu to ju ż wojownik ów było n o i mamy ścieki s ą to koncepcyjną t o jes t tak i trochę inna rozmów o odmiana tak a jeszcz e bardziej terenowy on a na wasze Kleina jes t karm a koncepcyjna karm a jest 2 nie wiedziałem, że ta f irma jeszcz e istnieje t o tak ie najwa żniejsze światowe debiuty koncepcyjnyc h samochod ów b ędziemy państwa jeszcze oczywi ście targ i do n iedzieli du żo wi ęcej targi zako ńczą na wizy nie s ą potrzebne n o od jedenasteg o już n ie rzeczywiście fakt, i ż wiza skończyła ju ż dawno pan, że o d czasu, jak im się skończyła wizja to trochę się zbuntowa ł stwierdzi ł n ie zniosą istnieje od wol ę do Kanady, bo tam bez wiz już od ponad miesi ąca pojawienia si ę zwrotneg o są wyznan ia, że n ie b ędę szansie nie b ędą, a n ie będę n ie b ędę tuta j zabrzmi, al e z zabiega ł o to, żebyście rob ili mi t ę wielk ą łaskę znie śli ja n ie zabiega łem, bo mogłem zabiega ć, sk ładając wn iosek, przyczyniaj ąc się być może, jakb y mi dal i do te j statystyki ulepszone j tak, bo poniżej 3 % trzeba by ło zejść natomiast tera z czemu nie s łuchaj w Los Angeles już do ść dawno n ie było mo że najwyższa pora odwiedz ą targi teg o stanu salon samochodowy to przemyślimy, al e mający rozmnażają redakcyjny budżet wydaje mi si ę, że raczej mo że być ci ężko, bo zdaj e si ę nie wyciągnie się na tyle, żeby leczy ć po ra z kolejn y samolote m po d łuższym po dłuższej przerw ie Sławek Sławek warszawskie walk ę dziękuję bardz o zapraszamy ju ż jutro jutr o jutr o mo żemy zrobić albo suzuki swift sport alb o toyotę C -H R po faceliftingu ob a fajne to my śmy Zachar Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA