REKLAMA

Netanjahu jest klinicznym przykładem niezrozumienia na czym polega praworządność

Połączenie
Data emisji:
2019-11-25 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mną stud io Konstanty Gebert z gazety wyborcze j dzie ń dobr y dzie ń b ędziemy mówić o no właśnie stane m rzeczy mo żna u żyć s łowa końcówce epok i latan ia wszystk o wskazuj e na to, że jes t t o ko ńcówka i t o końcówkę do ść n ieeleganckie zbieg ły si ę 2 wydarzenia, kt óre zreszt ą się z e sob ą łączą jedno t o jes t bezprecedensow e w h istorii Izraela postaw ienie zarzut ów karnyc h urz Rozwiń » ędującemu prem ierowi Izraela jest 1 z mn iejszych demokracj i, które n ie chronią swo ich w ładz nie ma szczeg ólnych ustawy o szczeg ólnym trybie post ępowania, jeżeli podejrzan y jest prezydent czy prem ier, czyl i impeachmentem tak iego obserwujemy w te j chw ili w stanach prezydent Francji jes t chroniony tak że w łaściwie p óki sprawuj e mandat n ic zrobić n ie mo żna w Izraelu żadnych tak ich ustaw ochronnyc h nie ma podobn ie jak w Norwegii cz y w Polsce n p . Wien mo żna wszcz ąć post ępowanie warunkiem jest t o, żeby istnia ła niezależna prokuratura, kt óre Izrael rzeczywi ście jes t niezale żna st ąd kolejn e skandal e zwi ązane z kolejnym i premierami cz y prezydentem kac a dałem t o nie tak że w Izraelu jes t jaka ś rozstrzelała korupcj a n a w rankingu transparenty cz y Leszno Izrael lokuj e się jedna k wyżej niż Polska te n za korupcj ę Ehud Olmert poszed ł do wi ęzienia, ale Mosze Kacaw nie za to n ie kasa za gwa łt właśnie tak jes t, ale chodzi o t o, że to nie jes t tak, że tę zwy żkę tak ja k z ilością gwa łtów w kwestii to nie jest t o, że świat, dziwi ąc si ę rywale tylko, że policja świecka jes t świadoma tego czy m jes t gwa łt i prowadz i postępowania kob iety nie boją się ta m gwałtu zg łosić trochę inaczej ni ż ni ż w Polsce, wi ęc mam y skazaneg o za korupcję prem iera Ehuda Olmerta, kt óry odsiedzia ł 16 miesięcy premier Ariel Szaron zapadł mia łby te ż postaw ione zarzut y by ło śledztwo, al e jeg o śmierć zamkn ęła spraw ę i teraz mamy te n mia ł, k iedy postaw iono zarzut y Albertowi 11 lat temu 1 z izraelskich polityk ów powiedział, że rzeczą niewyobra żalną, żeby prem ier tylk o postaw ione zarzuty nie poda ł si ę do dymisji, bo przecie ż przygotowanie obrony przeciwko ty m zarzutom niezależnie o d teg o cz y prawdz iwe nieprawdziwe będziecie si ę tak poch łaniającą, że uniemożliwi mu skuteczn e rządzenie pa ństwa i wezwa ł Olmerta dymisji albo trzeb a do dymisji ty m politykiem byłby, n iemniej ten mia ł, kt óre dz isiaj kategoryczn ie stw ierdza, że prem ier osobiście broni ł jak niepodleg łości i że to wszystko t o jes t próba zamach u stanu ty m samy m, podwa żając wiarygodno ść niezale żnej prokuratury niezale żnej pol icji, kt óre przygotowa ły ak t oskarżenia na t ę mia łu wprowadził Izrael w sytuacj i głębokiego kryzys u państwowego w ładze wykonawcz a pot ępia w ładze prokuratorsk ą policyjn ą alb o władza wykonawcz a w osobie pan a prem iera opow iada rzewn e bzdury alb o te ż rzeczywi ście mam y do czyn ienia z zamache m stanu to tu n ie s ą b łahe h istorie, a wszystk o to dz ieje si ę w sytuacji, w kt órej prowadzona rękami prokuratur y tak jes t i pol icji zreszt ą prokurato r generalny, który postawi ł pytan ia zarzut y był prze z n iego mianowany i by ł kiedyś szefe m gab inetu klasyczn y przyk ład cz łowieka, który dorast a do funkcj i albo może powie po prostu o ty m jak funkcjonuje prokuratura prawd a, że tak niezależnej instytucji nawet 1 osoba n ie mo że sob ie pozwolić na gran ie przec iwko ca łej zapewne w ruc h, chocia ż z siedemnastej strony mo żemy sob ie wyobrazi ć że, gdyby dzisiaj Mendel Blitz zdecydowanie postanowi ł bronić szef a jak niepodległości no to zarzut y by ły postaw ione później tak jak dale j, a o npo prost u dor ósł do funkcji t o bardz o ładnie powiedział, uzasadniaj ąc postawienie zarzut ów dowod y są n iezmiernie mocn e powiedzia ł, że praworządność n ie jes t fakultatywna alb o obowi ązuje wszystkich alb o je j nie ma ni ż t e zarzut y staw ia, a z e z ci ężkim serce m, ale be z wątpliwości bez zastrze żeń w ie, że s ą uprawn ione to przecież tak a sytuacj a jak Zbigniew Ziobro postawi ł zarzuty n p . n ie w iem Jarosławowi Kaczyńskiemu no niezupe łnie, mimo że Zbigniew Ziobro jes t w Polsce katalo g generalnym, poniewa ż r óżne brzydk ie rzeczy mo żna powiedzie ć pan ie ministrze Ziobro, ale nie to, że jes t niezale żny prawda Mandeli n ie jes t politykiem nie ma żadnych pol itycznych amb icji jest pa n powiedział wcześniejszym jedna k sprawowa ł funkcj ę, kt óre s ą pol ityczne pers a byc ie szefe m gab inetu premier nie pol ityczne t o jak urzędnicza nie m ówi urzędnicza mam zrobi ć, gdyb y chcia ł by ć pol itykiem byłby cz łonkiem Knesetu i z całą pewno ścią, gdyb y chcia ł vide centralny Likudu, b y go wystawi ł do wyborów nie chcia ł by ć urz ędnikiem pa ństwowcem i nada l jes t państwowcem t o wszystko dz ieje si ę, kiedy Izraela Izrael czekają n iemal na pewno trzec ie wybor y w ci ągu 12 miesięcy p ierwsze wybory przedterminowe odby ły si ę w kw ietniu rozpisał je premier działki zacz ęły si ę sypa ć koal icja w Izraelu obowi ązuje system Hyper proporcjonaln e pr óg wyborczy 3 com 75 cały kra j jest 1 okręgiem wyborczy m listy wyborcz e ustalają part ie pol ityczne innymi s łowy wyborca jedyn ie wybiera part 1 może wybrać pol ityka tej partii dan e liście tak ja k u nas no, a prz y tak im prog u wyborczym trzeb a się ciężko napracować, żeby si ę nie dosta ć do Knesetu to gwarantuje, że nikt nie ma w Knesecie absolutnej wi ększości, wi ęc kon ieczne jes t koalicja koalicja t o do tego ma t o drzwi maj ą rzesze rozsypują, k iedy się na plan ie zacz ęła sypać koalicja zachowa ł się bardzo rozs ądnie rozpisa ł przedterm inowe wybory i zosta ł nawe t nagrodzony zosta ł jeg o partia Likud zyskała o 5 głosów wi ęcej niż poprzedn i ludzie, ale to nada l n ie wystarcza ło do tego, że mog ła rz ądzić samodz ielnie uprawia partnerz y Likudu partii ortodoksyjn y racjonal istyczne razem n ie mia ły 61 % j ęzyczkiem uwagi okaza ła si ę nacjonal istyczne, al e świecka praw icowa partia byłego m inistra obron y Liebermana Liebermann, który wszed ł do pol ityki jak o rzecznik rosyjsk iej armii rosyjsk iej em igracji, kt óre jes t po rosyjsk u nacjonalistyczne jest te ż po rosyjsk u świecka powiedział, że warunkiem dalszego udzia łu w koal icji jes t ograniczenie przywilej ów partii ultr a rel igijnych, kt óre maj ą w Knesecie każda w ówczas 2 × więcej g łosów niż lider ma, więc dla Bytomia by ła spraw a oczywista rzecz b ędzie się tuta j konsultował jedna k z rel igijnymi nie Liebermana, ale okazało si ę, że g łosów Liebermana m u zabrak ło do 61 % 61 miejsc przepraszam, kt óre są kon ieczne, żeby mieć wi ększość w Knesecie dodatkowo zaś zacz ął śpiewać kłopoty z e zdobyc iem poparc ia dl a ustawy, którą chcia ł przeforsowa ć prze z Kneset, kt óra chroni prem iera odpowiedzialno ścią karną w trakc ie sprawa ma taką, że w Izraelu nazw a francuska ustaw a per analog iem francusk a choroba francuska ma imitowa ć d e fact o immunitet francusk iego prezydenta i tuta j niekt órzy z jeg o partner ów ju ż zaczynali wje żdżać albo zacz ęli żądać zby t w iele poparcie dl a te j ustawy c o wi ęcej było jasn e, że jeżeli nawet j ą przyjmie t o zostan ie ona zaatakowan a cz y zaskar żone do Sądu Najwyższego, kt óry w Izraelu pe łni rol ę s ądu Konstytucyjnego i zapewne zosta łaby uniewa żniona, więc ju ż na drugą n óżkę pan i m inister sprawiedliwości UE tak mia ło, kt órą akurat z ministrem, że brak najbardz iej da si ę porównać minus uroda jes t bardz o pi ękna kob ieta pani minister zaproponowa ła, żeby te ż przyj ąć ustaw ę, że Kneset ma prawo odrzuca ć wyrok i Sądu Najwyższego zwyk łą wi ększością głosów n o proszę to jes t znakom icie by ł uprościło sytuacj ę tak no i z tym i niezałatwione mi sprawami i że poszed ł do wyborów z urn y wy łonił si ę Kneset bardz o podobn y do poprzedn iego, czyl i nada l bez wi ększości dl a trwan ia zlecen ia mus i pozosta ć prem ierem, poniewa ż prawo izraelskie n ie wymag a, żeby premier lu b postaw ione zarzut y podał si ę do dymisji, bo żadnego apelowa ć efektywnie apelowa ł doln y ta, al e obowi ązku prawneg o nie ma m inister tak zwi ązani s ą tak ie próby prawda oraz badań t o wymusi ć tak to by ły wn ioski do s ądu tak to przede wszystk im b ędzie wn iosek do Sądu Najwyższego o ekspertyz ę prawdą cz y rzeczywiście premier nie mus i się poda ć do dym isji, al e tutaj sytuacja wydaj e si ę do ść jednoznaczn a ustawa, m ówi że m inistrowie musz ą o prem ierze n ie wspom ina, a wi ęc zak łada si ę że, gdyb y ustawodawc a chciał, że prem ier też podawał do dym isji t o zostałby wym ieniony skoro n ie zosta ł wymieniony to n ie musisz podawa ć do dymisji wszelako mus i by ć premier n ie jes t jasn e czy osobie im postaw ione zarzut y karn e prezydent w og óle mo że powierzy ć misj ę sprawowan ia rz ądu, a więc cz y w następnych wyborach na t ę miał w ogóle b ędzie m ógł by ć rozpatrywan y jak o prem ier, a je żeli stan ie przed prokuratore m jak o zwyk ły obywate l zwykły pose ł do Knesetu to jeg o sytuacja będzie dużo gorsza, bo t e mia ły chc e rozegrać, odwo łując si ę do narod u, pot ępiając kasy te prawnicz ą co jeg o s łowa pewn ie i stwierdzaj ąc że tutaj nar ód jest suwerenem i tylk o nar ód wyb iera premiera z zupe łnie tak naród wybiera Kneset Kneset wyb iera premiera, al e Rozwiń skr ót my ślowy tyl e tylko, że pytanie ma racj ę naród m a prawo wybra ć sobie prem ierach, bo zostan ą postawione zarzut y, a mo że nawe t premiera, który skazan y s iedzi w wi ęzieniu, al e nar ód nie ma obowi ązku teg o zrobi ć i n ie obawia si ę, że nar ód mo że uzna ć, że w te j sytuacji, owsze m, skórę ze sweg o suwerenneg o prawa i wybierze prem iera, al e kogo innego może nawe t sameg o Likudu pytanie c o prawd a kaza ł wszystkim kandydato m pl iku do Knesetu w drugiej przysp ieszonych wyborac h podp isali zobowi ązanie, że n ie b ędą d ążyli do zm iany szef a partii jak o warune k tego, że mogl i kandydować, ale w te j zmienionej sytuacji, gd y zrzut y zosta ły postaw ione już pojawi ł się kontrkandyda t bardz o popularn e Gideon Sar, który k ilka ostatnich la t sp ędził poz a polityk ą i kom itet centralny Likudu musiał si ę zgodzi ć za 6 tygodni, czyl i po wyga śnięciu term inu jak jeszcze obecny terce t marze ń pr óbować tworzy ć rz ąd ma być maj ą by ć prawybor y noweg o noweg o kandy szef a NIK-u tu i tutaj Likud znajduj e si ę w sytuacj i bardz o przypominaj ące ameryka ńskich Republikanów m a do wyboru 2 opcje i obie mogą si ę okazać zwyci ęskiego katastrofaln e alb o trwa ć przy oskar żonym przywódcy wiedzą, że jes t popularny inne dan ia i Tramp maj ą bardz o sol idne poparc ie wyborcz e obaw a, że jeżeli partia, by si ę zwróciła przeciwko nim to si ę źle skończy dla part ii, a n ie dl a oskar żonych przebudowie zabaw ą Real z drugiej strony, je żeli partia b ędzie trwa ła przy oskar żonym przyw ódcy będą wychodzi ły, a b ędą na jaw dalsz e dowody teg o, że oskarżenia te n ie są wyssan e z marca t o może si ę źle sko ńczyć dl a partii także n ie jes t jasn e c o zrob ili głód cz y zdecyduje si ę na zmiany przyw ódcy i zarzuty ze strony tania ł, że partia nie zdradzi ła, a ja tyl e zrobi łem dl a kraju cz y te ż b ędzie trwa ć prz y premierze i naraz i si ę na gniew wyborców, kt órzy maj ą dość wyborów c o par ę miesięcy, które n ie potrafi ą wy łonić rz ąd na te n Sąd Najwyższy, w którym wspomnieli śmy już niema co liczy ć, bo właśnie dz isiaj odrzuci ł wniosek tak iej organizacji pozarz ądowej ruc h n a rzecz dobreg o rz ądzenia, kt óre w łaśnie d ążył do tego, by odsun ąć od w ładzy z tytu łu tyc h postaw ionych zarzut ów Sąd Najwyższy stwierdzi ł, że nie m a w og óle takich prerogatyw podp ływały si ę na techn icznego tak ie kwestie t o jes t kwest ia teg o c o stanow i prawo sąd n ie jes t od stanow ienia prawa tylko od in jeg o interpretacji ta k jak m ówiłem ustawa jest tuta j dość jednoznaczn e m inister musi bada ć dym isji w związku z tym zdan iem będzie musiał zrze c si ę 4 po fotel i m inisterialnych, które obsadzał bomby z m inistrem zdrow ia m inistrem d iaspory ministrem czegoś jeszcz e czegoś jeszcze be z praw socjalnych i czeg o jeszcz e, wi ęc tyc h funkcji b ędzie musiał si ę zrzec premier zostanie tutaj to n ie jest tak że Sąd Najwyższy zawiódł, je żeli prawo jest jasn e to ze obowi ązkiem Sądu Najwyższego jest potwierdzi ć istniej ące prawo pytan ie jest oczywi ście c o z tego wyn iknie w wyborach na raz ie mamy cza s do 11 grudni a, kiedy ko ńczy si ę kadencja obecneg o Knesetu, o ile n ie zostanie wyłoniony nowy rząd n ie bardz o wiadomo, kto mia łby go wy łonić, a jeżeli 1 to idziemy do wybor ów, które tym raze m mog ą da ć wyn ik inny trzynasta 38 za chwilę wr ócimy do rozmow y łączenie trzynasta 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mną stud io Konstanty Gebert z gazet y wyborczej rozmawiamy n o jedna k chyb a o końcówce epok i Netanjahu powiedzieli śmy wcze śniej, jak ie okoliczno ści pol ityczne do teg o doprowadziły, jak ie tuta j mam y uk ład sił powiedzieli śmy o ty m, że najprawdopodobn iej Izrael czekają trzecie przysp ieszone wybor y w ci ągu rok u właściwie natomiast wypad a jednak zastanowić nad tym co t o by ła za Poka Poka Netanjahu, kt óry zreszt ą m ógłby jak to mówiliśmy tutaj poz a te n, gdyby n ie pewn e dramatyczn e okoliczno ści historyczne nazywać się b ędzie m ile Kawski te, których nazw iska jego ojca rodzina pochodzi z kresów ojciec już chodzi ł w Warszawie mediami urodził si ę nada ń i i st ąd wziął nazw isko Netanjahu, czyl i Kenijczyk schron jes t najd łużej urzędującym prem ierem w h istorii Izraela, a o k ilka miesi ęcy przebił ju ż Ben Guriona c o było zawsz e jeg o w ielkim marzen iem i prawd ę powiedziawszy, gdyb y n ie paskudn e końcówka ten o t e oskar żenia, które t e jak ustaw ia swojem u pa ństw tak, że tutaj pa ństwo dokonuj e prawnego zamach u stan u kasta prawn icza zamachu je si ę na wolę suweren a są jeg o s łowa, zupełnie jakb y czyta ł polskiej gazety może t o robi myślę, że wątpię, chocia ż o n absolutn ą obsesj ę prasy i znaczn a cz ęść zarzutów korupcji nowo ść stałe postawione wi ąże si ę z kupowaniem wp ływów w pras ie, gdzie maj ą oni dobrz e pisa ć tak, a w zam ian za t o właściciele pras y dostawal i korzystn e rządowe kontrakt y i rozwiązania, bo odnosz ę wrażenie, że tutaj n ie zdaj e sobie sprawę z teg o, że t o jest przest ępstwo po my śli rz ądu na ty m poleg a polityka podobn ie jak Tramp uważa, że polityka polega na ty m że, owszem, si ę ta m da jak ąś pomo c Ukrainie jak Ukraińcy pomogą stan ąć czyni mnie, b o ja jeste m stany Zjednoczone ab i podobn ie my śli o sob ie ja jeste m Izrael, al e w, pomijając t e w drobn e nieprzyjemności t o by ła do ść udana epok a dla Izraela po pierwsze, t e miały jeszcze za t o jak o m inister finans ów przeprowadzi ł Izrael z do zapadaj ące si ę gospodark i cz ęściowo socjal istycznej do absolutneg o rozkwitu gospodarczeg o gospodark i wolnorynkowe j wszystk imi kosztam i społecznymi jak nic si ę wi ąże Izrael jes t kraje m dz ikich nier ówności spo łecznych natomiast ekonom icznie kra j rozkwitu sta ły si ę ekonomiczn ą pot ęgą jes t prem ierem, który przeprowadzi ł najmniej woje n w h istorii Izraela może swoj e wojn y przeprowadził wcze śniej dziewięćdziesiąte piątym rok u tak bardz o walczył przec iwko Cracovii rabinowi n o t o rabin zdrajc a krzyczał krzycza ł rab in zdrajca żona rabina n ie chcia ł podać ręki ogum ienia, gd y on się zachowa ł ta k jak się zachowa ła endecj a po śmierci prezydenta Narutowicza zresztą t e analog ie były wted y wyci ągane tyle tylko, że n ie m ówimy tutaj o konfl iktach wewn ętrznych wojnac h zewnętrznych ocenia ł by ł bardz o ostro żny w u żywaniu sił zbrojnyc h poz a gran icami jedyny m wyj ątkiem była jego deklarowana, b o jak by ło naprawdę n ie w iemy ch ęć ataku na Irak, żeby nie dopu ści do powstan ia irańskiej bomby atomowej, al e tuta j wojsko po łożyła si ę Rita mi odm ówiło w wej ścia tak jak ryzykown ą awanturę by ć mo że zreszt ą nie wiedzia ł, że wojsk o mu t o uniemożliwi i chciałbym zebra ć podw ójną dywidend ę i pokaza ć si ę jak o niezłomny obro ńca tak interesów Izraela, a zarazem nie obci ążyć swojeg o kont a n iezmiernie ryzykown y awantur ą i po trzec ie zrobi ł co ś c o n ikt w łaściwie n ie wierzy ł on uzna ł, że kwesti ę palesty ńską mo żna zbadal i izolowa ć n ie podj ął żadnych działań w cel u wznow ienia procesu pokojowego cz y przyzna ć, że w prezydencie autonom ii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem znakomitego partnera paster z n ie by łoby za interesowanych wznow ieniem rozmów du żo bardziej odpowiada ło statu s quo, al e wszysc y uwa żali że, dopóki n ie rozwi ąże problem u palestyńskiego t o b ędzie kryzys, b y ich ostatn i z teg o kraju rozkw itu terro r zosta ł skutecznie zablokowan y mure m, kt óry sto i nada l powstrzymuj e znakomitą wi ększość pr ób przenikania terroryst ów do Izraela ma ło teg o nast ąpiła odwilż z e światem arabsk im dużo wi ększa ni ż ta, kt óra nast ąpiła po wizycie Anwara Sadata i podp isaniu pokoj u z Egiptem mam y w izyty saudyjskich bloger ów w Izraelu mam y w izyty izraelskich ministr ów w krajac h arabskich nie mam y jeszcz e formalnej jego wznow ienia stosunków doda ć nawi ązania stosunk ów dyplomatycznych w tej spraw ie zbędne bior ąc pod uwag ę jak ścisłą wsp ółpracę Izrael nawi ązał także na odc inku żywej wojskowym i bezpiecze ństwa z krajam i zatoki arabsk imi krajam i zatok i, które podobn ie jak Izrael przera żone s ą gro źbą ira ńską i stracił zaufanie, że mog ą liczy ć na Amerykanów Izrael sam si ę tuta j niezb ędnym sojusznikiem, wi ęc jak być tak t o wszystko zbilansować tak, ale można tak w łaśnie patrząc na te kraj e zatok i na ten Sojusz zada ć sobie pytanie cz y to n ie jest, bo pewn ie kr ótkookresowo t o bardz o korzystne dla pytan ie c o może oznaczać długofalowo tak ie zadawan ie si ę tak imi bardz o specyf icznymi demokratycznym i pa ństwami, jeżeli przyjąć, że rozs ądne przez za łożenie, że Izrael musi zakorzenić si ę na bl iskim Wschodzie t o musi mie ć stosunk i z tak imi pa ństwami arabsk imi, jak ie s ą ma pok ój stosunk i dyplomatyczn e z Egiptem Jordanią Egiptem, kt óry jest dz isiaj krwaw ą dyktatur ą nieporównanie gorsz ą o d te j, kt órą obali ła rewolucj a placu Tahrir ma znakom ite n ieformalne stosunki z Arabią Saudyjską i krajam i zatoki n o al e gdzie są demokratyczn e l iberalne kraje arabsk ie, z kt órymi Izrael pow inien si ę kolegowa ć zam iast n iemych si ę koleguje z takimi pa ństwami arabskimi, jak ie s ą Iran jest zagro żeniem jes t zagro żeniem i dla pa ństw arabsk ich sunn ickich trzeb a, więc b ędących stron ą ogrode m konfl ikcie wewn ętrznym rozdz iera islam w Iran jes t zagro żeniem dl a Izraela tat a ta wsp ółpraca jes t do ść racjonaln a podobnie je śli chodz i o rozwój ekonom iczny Izraela mo żna powiedzie ć, że Izrael zapłacił bardz o dużą cen ę spo łeczną zaczyn a rozw ój rzeczywi ście Izrael jes t kraje m ogromnyc h nier ówności spo łecznych i budzi t o c o jakiś cza s bardz o duże spo łeczne protesty n ie zm ienia to niczym fakt u, że Izrael sta ł si ę ekonom icznie samowystarczaln y ma ło tego Izrael przyci ąga ogromn ie inwestorów, zw łaszcza w rozmaitych sektor a high-tec h jak negocjuje sob ie umowy z Chińczykami n ie na zasadzie proszących ta k jak w iele pa ństw Europy Środkowej al e gdzie partnerstw a, więc można powiedzieć no dobr a te s ą paskudn e te ż konsekwencje pol ityki Netanjahu ale gdyb y nie o n to konsekwencj a paskudn e pewnie b y były n ie było za t o sukcesów, kt óre s ą wym iernej w idoczne t o natomiast co jes t też spu ścizną wspaniałą t o jest instytucjonalizacja rasizmu nie zdarzy ło si ę do tej por y w h istorii Izraela, żeby premier ostrzega ł, że obywatel i idą głosować, a to te n słynny ape l ten mia ł do wyborc ów prz y poprzedn ich przysp ieszonych wyborac h Arabowie t łumnie idą głosować ruszc ie do urny prem ier demokratycznego państwa si ę c ieszy, że obywatele i g łosowali te ż podnosi frekwencj a wyborcza to metal mia ł bardz o mocn o wspiera ł przyj ęcie ustawy, kt óra stwierdza, że praw o do samostanow ienia w Izraelu prz y przynale ży wyłącznie narodow i żydowskiemu t o w sens ie prawny m n ic n ie znacz y oprócz stw ierdzenia, że Arabowie s ą gorszym i obywatelami podobn ie jak pozbaw ienie języka arabsk iego status u j ęzyka państwowego to s ą wszystk o deklaracji symbol ice za ty m idzie realna dyskrym inacja symbol e to niech mo c tak i to jes t cz ęść jeg o spuścizny jes t też to, o czy m m ówili wcześniej co ś c o w u pol ityka, który jedna k do umie gra ć na mechan izmach demokratycznyc h tak jak Virtual gran a fortep ianie jest zdumiewaj ące, czyl i absolutn y bra k zrozum ienia dl a fundament ów demokratyczneg o pa ństwa prawa c o n ie niekoniecznie musi określać konkretną polityk ą do h istorii przeszła jeg o w jeg o wyst ąpienie przed i osadn ikami si łą deportowany m prze z wojsko Gazy rzeczywi ście ta m strac ili domy Jowita ja wiem co t o znacz y straci ć do m, kiedy przestałem by ć premierem by ł taki okres, k iedy n ie sprawowa ł w ładzy musieli śmy si ę wyprowadzi ć z rezydencji prem iera i zamieszka ć w Sheratonie c o jes t tak i naprężeń kl iniczny przyk ład kompletneg o n iezrozumienia na czy m poleg a pol ityka demokratyczna podobn ie jak jego bagatel izowanie zarzut ów 1 ze spraw korupcyjnyc h, które się tocz y przec iwko niemu wi ąże si ę z zarzutam i, że za w zam ian za prezent y warto ści k ilkuset tysi ęcy dolar ów o n wspiera ł interesy ameryka ńskiego b iznesmena austr iackiego b iznesmena Jamesa milczano odpowiedź Netanjahu t o co tam on i maj ą na mnie n o troch ę r óżowego szampana te n różowy szampan może go zabi ć tak jak t e nieszcz ęsne o śmiorniczki tak i ta duchot a n a na melodi ę demokracji praworz ądności prz y wirtuozerii w grz e na fortepianie mo że w ostateczny m rachunk u sta ć si ę przyczyn ą jeg o ostatecznego upadk u, bo ci sam i jego wyborc y, a tym upadk iem będzie przepraszam co t o większego odsun ie o d władzy czy te ż p ójdzie do wi ęzienia jak si ę go czy nie od w ładzy to p ójdzie do wi ęzienia, bo t o, o czy m o n usi łował szantażować to jes t t o, że no je jak ju ż n iema żadnego innego wyj ścia p ójdzie jaki ś uk ład z prokuraturą, że zrzeknie si ę funkcj i premiera np. w zamian za t o, że dostanie wyro k w zawieszeniu n ie dziwi ą się, czeg o zrzeka ć to nie b ędzie mógł niczego wynegocjować jego wyborcy, kt órzy si ę podoba postaw ienie Arabom podoba się to, że Izrael jes t bogat y nie podoba się r óżowy szampa n jes t rzeczą zdumiewającą rząd tego n ie rozum ie dzi ękuję bardz o Konstanty Gebert z gazety wyborcze j był państwa mo im go ściem 1355 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA