REKLAMA

Wynik wyborów w Hongkongu dał jednoznaczny przekaz sytuacji, która robiła się bardzo szara

Połączenie
Data emisji:
2019-11-25 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:39 min.
Udostępnij:

Mówimy, że obraz sytuacji w Hongkongu zaczynał być tak szary, że nie pozwalał ustalić co się faktycznie dzieje. To dawało przewagę miał reżim (…) Te wybory dały jasny przekaz. Wynik wyborów być może da nowe otwarcie obu stronom sporu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą studia prof. Krzysztof Kozłowski z e szko ły głównej handlowe j dzień dobry 2 Adam Kozieł z Helsińskiej fundacji praw cz łowieka i obra żaniem będziemy m ówić Hongkongu Chin ci ągów w weeken d wybory lokaln e wybor y do rozwoju ra d dz ielnic konkur y wygrane w łaśnie w 90 % prze z przedstawicieli opozycj i cz y prze z kandydat ów prodemokratycznyc h tak ie różne statystyk i można us łyszeć, że 17 na 18 Rozwiń » rat on e b y przesz ły w ręce właśnie tyc h zwolennik ów demokracji 385 miejsce wszystkich 452 to jes t inna statystyka g igantyczna frekwencj a ponad 70 % z oko ło 3  000 000 ludzi posz ło do głosowania te ż 2 × wi ęcej ni ż 2015 roku, ale mo że wyt łumaczyć czym są t e rady, jak ie one mają w ładzę, jak ą maj ą władzę c o t o właściwie znaczy, że ta c o da ło się tak, aby w praktyc e szczególnie du żej władzy nie mają one się zajm ą sprawami absolutn ie lokalnym i w sens ie dosłownie zarz ądzanie wywoze m śmieci czy stanem lokalne j drog i natom iast one maj ą znaczen ie innym sensie, je żeli spojrzym y na ca łościowo na syste m polityczny w Hongkongu Oshee op iera na Kurpiach znacz y bardz o wyborac h do rady legislacyjnej cz y w wyborach przewodnicz ącego Hongkongu nie wybiegaj ą bezpośrednio ko ńczy co cz ęsto tylk o często biorą swych przedstaw icieli, kt órzy do, czeg o wybieraj ą kandydata tak ie znaczki z dyrektorami, je żeli chodz i o przewodniczącego, je żeli chodz i o głowę nie pa ństwa do g łowy Hongkongu namiestnika Hongkongu nazw ijmy t o dzisiaj obrazow o, je żeli chodz i z kole i o wybor y do leg islatywy po łowa po łowa m iejsc 3575 jest wyb ierana w kur iach połowa zb ierano bezpo średnio wśród tych k ół i 5 z tych miejsc obsadzanyc h prze z przedstaw icieli lat lokalnyc h lat nie gm innych tylk o dz ielnic w tym sens ie rzeczywiście t e wybory mogą mie ć znaczenie mo że nie a ż tak du żo, al e jednak pewna znaczenie mog ą mie ć, poniewa ż wśród elektor ów, jeżeli chodz i o wyb ór głowy Hongkong, je żeli chodz i o przewodniczącego Hongkongu tych g łosów nie ma aż 117 czy t o jes t już jakiś języczek uwag i, kt óre mo że zawa żyć w momencie wskazywan ia od wybor u między 1 kandydatem przedstawionym przedstawiony przez Pekin, a innym kandydatem przesy łane prze z tak i z drugiej strony w wyborac h do leg islatywy te 5 głosów na 70 przy du żym poparc iu jak wida ć dla demonstruj ących i dl a sił nazw ijmy to obchodo m ostateczne mo że t o zawa żyć o większość n ie mus i, ale Moore zreszt ą te ż wart o doda ć skoro już o ty m, mówimy, że tat a os iemnasta rada, której opozycj a n ie dostała n ie wpadła w ich ręce t o dokładnie tak samo względów, bo ta m akura t by ło 8 miejsc zarezerwowanyc h dl a nomenklatur y także n ie podlegał g łosowaniu dlatego dl a tego dlateg o pozycja tam zapewn e nie wygra ła w wielu m iejscach gdzie, gdzie gdz ie, gdz ie przegran i kandydac i demokratyczny przegran i o w łos w tych statystykach jeszcze bardz o najbardz iej dramatycznie w po po pierwsze, zacznijmy o d tego, że w poprzedn ich po poprzedn ich wyborach s ą 2 × ni ższą frekwencj ą opozycja n ie miała żadnej n ie kontrolowa ł żadnej z tych la t, więc t o jes t po prostu t o jes t zwycięstwo n ieprawdopodobne wszysc y traktowali te wybor y w kategor iach plebiscytu wobec pani n ie by ło do tego żadnych wątpliwości co wi ęcej jak w tym chaos ie i i cora z bardz iej brutaln ie t łumionych protest ów i tak iej wojn y med ialnej z PiS o z obu stro n na naprawie, jakby co trudn o się było oprze ć wra żeniu, że rzecz, że nawe t ta stron a opozycyjn a zdezor ientowana zaczyn a wierzyć w t o, że te n Juan chao s, które zostało zwołane, zw łaszcza ostatn i tłumieniem ostatn ich protest ów na Uniwersytecie chi ńskim na Politechnice, że t o zadzia ła przedszkoli przebudz i, obawiając si ę ich wyn iki gospodarcz e recesja pierwsza pierwsza da się t o wszystko, że t o wszystko odbierze opozycj i szans ę n a na dobr y wyn ik, więc to jes t n iby w 22 × wi ększe zaskoczen ie także z tego spraw ę to można doda ć jeszcze 1 kwestię si ły establishmentowi podkre ślały, że mo że demonstrantów du żo wida ć na ulicach natomiast oni ca ły cza s dysponuj ą tak ą cichą wi ększość zagwarantuj e im, kt óra opow iada się z e spokojem Hongkongu i za kontynuowan iem statu s quo w tej chwili te n argumen t ju ż nie nie da się go nie d a się g o utrzymać, ty m bardz iej że m imo tego, że mamy do czyn ienia z tak zaostrzen iem tak zaostrzen iem sytuacji t e wybor y przebiega ły w spos ób bardz o transparentn e wart o zwrócić uwagę, że jeżeli chodz i w og óle obchodz ą długa wyborcz ą Hongkongu na rzeczywi ście bardz o transparentn a bardzo łatwa do kontrol i bardz o przejrzyst a i si ły rządowe nie zdecydowało si ę na jak ąkolwiek ingerencję w ty m zakresie no t o było zresztą strzeln icy w kostk ę mo żna straszono, że straszon o, owszem, by ły kwest ie cz y wystawi ć możecie ustawi ć na wszelk i wypadek prz y lokalac h wyborczyc h policja n iby t o, żeby pilnować porządku i t d . al e mimo wszystk o patrząc na 2 ostatnich wypadków można powiedzieć, że te wybor y by ły bardz o transparentna no i tutaj n ie da si ę ju ż podnosić argument u, że ta c icha większość jes t za obecny m rz ądem za obecn ą przewodnicz ącą te 71 % jedna k większość 81 % tu ż za 23  000 000 z 4  000 000 uprawnionych do g łosowania jednak zerwan ie z Australią jedno prawa, a propo s tyc h liczb, że 91 z 99 kandydatów straci ła partia demokratyczn a najbardz iej pro chi ńska straci ła 20 kilkunastu 80 kilku, a rada zwi ązków zawodowyc h przy pociskach wprowadzi ła bodaj 4 na 62 i dobrz e wida ć rzeczywiście, że rzecz, że to zwycięstwo by ło miażdżące tera z tak czy to jes t zm iana czyst o symbol iczna pokazuj ąca nastroj e pokazuj ąca, jakby gd y, po kt órej stronie ma Hongkong serce mo że tak czy t o jest realn a jakaś realneg o ciężaru tutaj już n iema czym dyskutować, bo tak i musi odpuścić c o t o znacz y musimy sob ie zadać pytanie na c o tak i może sob ie pozwoli ć, bo tak naprawd ę w kontekście te kwot y s ą bardzo często skupiamy si ę i słusznie natom iast czujących natomiast rzadk o kiedy przyglądamy si ę ty m, jak ie opcje m a tak naprawd ę m a tak naprawdę sprawuj ący władzę tak sp ójna bardz iej pragmatycznie w te j chw ili wi ększe ustępstwa z e stron y Pekinu stawiaj ą władze chi ńskie w bardzo specyficznej sytuacj i na kontynenc ie, dlaczego ust ępujemy Czechom ko ńczy Eko, k iedy nie ust ępujemy na kontynenc ie w ielu innych przypadkac h, jeżeli kontynuowali śmy tak konsekwentn ie pol ityka od 6 miesięcy to znaczy, że muszę przyznać się do b łędu czy możemy na to w te j chw ili pozwoli ć, a teoretyczn ie można sob ie wyobrazić, że w zwi ązku z ty m, że w iele argumentów w łaśnie o tym, c ichym poparc iu spo łecznym odpadło t o by to jeste śmy bardzo s ilny emocjonalny zastrzy k energii na pewn o dla protest u dla demonstrant ów oni nie s ą sami jednak zdecydowan ie wi ększość tyc h większość obywatel i uprawn ionych do g łosowania opowiada si ę za nimi nie s ą tylk o kwestia rozliczenia si ę na m odpowiedzieć jakiś sta n, że większość Afgańczyków o opow iada się przec iwko np. brutalności pol icji, al e je żeli chodzi n p . o poparcie dla miasta to już nie jes t tak ie pewne tuta j tak wyn ik jes t jednoznaczna zdecydowanie wszysc y opowiedzieli si ę po 1 stronie, a my te ż pami ętajmy, że skor o jesteśmy w tym m iejscu, że je śli idzie o o tak ie warunk i brzegowe polityczne t o one te ż przed tym i wyboram i zosta ły jasno określone w momenc ie kiedy, k iedy p o po pamiętnym pamiętam zaczęło si ę w marc u o d projekt u ustawy ekstradycyjnej i pan pote m i jakby jeste m z tym z ty m projekte m wo żono do października, gdyby wycofan o go, ale on ciągle gdzie ś tam le żał na półce protestujący wśród tyc h swo ich 555 postulatów n ie ust ąpimy z żadnego domagal i si ę, jakb y ca łkowitego ca łkowitej rezygnacj i z tego z serk iem k iedy, kiedy projek t został formaln ie wycofan y chwil ę później pan ika rekla m, bo wtedy znikł te n te n w gd y bezpośrednio pani dok ładnie tak ten katal izator protestu w momencie, k iedy g o usunięto pan i ka żdy każe na m powiedziała protestuj ący s ą wrogam i lud u i każdy, kt o nie us łyszał teg o zdania i usłyszał c o znacz y w ty m system ie i t o jes t t o o og łoszenie wyrok u n a na na nadal na demonstrujących o d tego momentu t o jakby nie ulega żadnej w ątpliwości w tym klasyczny m systemie Małysz Stoch, kt óry ci ągle w Chinach obowi ązuje i dzielące protesty na antagonizm r ęczne i n ie antagon istyczne w momenc ie, k iedy zostaje nazwany wrog iem ludu jes t dok ładnie tak i pote m przewodnicząc 7 King powiedzia ł, że zadan iem nr 1 z władz Hongkongu jes t zako ńczenie protestów to jest t o są realia t o są decyzje pol ityczne na najwy ższym szczebl u zapad ły wygl ądają tak jak w te j chw ili i o by podj ęto przed wyborami i teraz i TIA i w ty m sensie wybor y oczywi ście jak sprawdza dokładnie jak jak m ówi pa n profesor wprowadzają nowy elemen t do te j gr y trzeb a mając te warunki że, gdy przejmował kra j okre ślone przez administracj ę Hongkongu prze z przewodnicz ącego komisji partii Chin trzeba si ę jak odnaleźć tej nowe j rzeczywistości, które dokładnie okazuj e się także okazuj e si ę że, że mieszka ńcy miasta s ą za protestuj ącymi słusznie są jakie ś tam romantycznych ta przemaw ia do wyobra źni o obrazy m łodych ludzi biegnących teksty tych czarnyc h ubraniach maskac h he łmach ulicami i tłum bankier ów biznesmen ów klacz ą klaszcząc i w Spale, że taka jest czwart y wynik wyborczy i w tym momenc ie stajem y przed myślę 2 możliwymi projektorami rozwoju z 1 strony dalej kontynuowaniem gdzie ś tam istniej ącej w tl e nawigacji ukryt e jakie ś kolorowej rewolucji sponsorowane j z zewnątrz, że trzeba t o znieść alb o z łej strony jakiego ś nowego otwarcia, że jes t t o wotum nieufności, owsze m, al e wobe c lokalnyc h polityk ów wobe c lokalnyc h przedstawicieli n o w tak im duchu średniowiecza karierę o d tych wyn ika i właśnie patrz ąc na t o, że z pokor ą przyjmuj e może t o tworzy ć jakiegoś rodzaju pol e manewr u natom iast pami ętajmy 1 rzeczy t e protest y twar z ponad 6 miesięcy i tak naprawdę n ie s ą zarz ądzane to zarządzanie nimi to nie my te ż tak władze lokalne popełniły mas ę mas ę błędów na te b łędy ciężko to brać te j poprawki 1417 za chwilę wr ócimy do rozmow y czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą stud ia prof. Krzysztof Kozłowski ze szko ły głównej handlowe j Adam Kozieł z Helsińskiej fundacj i praw cz łowieka m ówimy o wyn ikach wyborów Dora do ra d dz ielnic Hongkongu absolutn ie wybor y w cuglac h wygrała ta stron a opozycyjn a ta strona, kt óra sprzyj a tak można powiedzie ć demonstruj ący faktycznie t o jes t pewneg o rodzaju tak jak si ę patrzy na t o oddal i zaskoczen ie, bo te ostatn ie komunikaty ju ż tak ich bardz o proszę go p ół na pół t o już n ie było tak że wszysc y byl i serce m po stronie demonstrujących cora z więcej prawdziwo ść tak ich głosów, że te ż stron a agresywna czytamy coraz wi ęcej takich zachowa ń czyst o chuligański, że te podpalen ia t o właśnie oni i t d . czyli zaczyn a się zmienia ć jak sposób oby obrazowania tak to c o si ę dz ieje na ul icach Hongkongu zaczną by ć inny jak rozumiem t o był właśnie t o pytan ie cz y cz y tak też widzą to ko ńczy mogę wyjść, bo t o jes t bardzo wa żny cyta t, na które zwracaj ą uwagę weteran i opozycji Demokratycznej w Chinach np. najwi ększe, które pokazuj e palce m te doniesienia m ówi, że t o jes t że, gdyb y popatrze ć na scenariusz teg o jak pacyfikować protest y w Pekinie osiemdziesiątym dziewiątym wówczas 100 sześćdziesiątego pi ątego rok u, że rzecz, że te s ą dokładnie i jakb y tam 3 przechodzimy kolejne krok i i ten, który m ówi si ę, że demonstranci te ż tak zreszt ą jak ciekawe tat a tata Tedem czy na czarn o ubran i demonstranci nigdy n ie odżegnywali si ę o d stosowania przemocy n igdy n ie rob ili faktyczn ą Zachem syste m nazywaj ą Lens w żadnym raz ie natomiast to że, że rzecz, że pojaw ia się taki w ątek że, że również demonstracj i stosuj ą i że np. i ameryka ński Departament stanu, m ówi że adm inistracja amerykańska pot ępia stosowan ie przemoc y z 2 stron c o dok ładnie ten momen t, kt óry wskazuje palcem m ówiąc o tym, że tam Shopin, kt óre n ie do końca wiedzia ł cz y 333 czy rozje żdżać demos mo że pozwolić na rozl iczanie tych demonstracj i organicznie, k iedy us łyszał t o zdan ie, że potencja ł w samo z obu stro n, a pote m jeszcz e, a potem prezydent Bush sen ior odwoła ambasad a ambasador a ameryka ńskiego z Pekinu, kt óry bardzo otwarcie sprzyj a protestujący miał żonę Chinkę, kt óra te ż by ła zaanga żowana w popieranie demokracj i opozycj i wted y i jakb y be z perspektyw y chińskiej opozycji to by ł te n moment, k iedy zapad ł wyro k śmierci na protesty w osiemdziesiątym dziewi ątym roku, więc test y i jakb y tes t też kolejne krok i, kt óre się, że rzecz, że m ówi wrogowie lud u, że rzezie za wszelk ą cen ę zakończyć protest y słyszymy tak ie g łosy napływały głosy z e strony społeczności międzynarodowej pot ępiamy stosowanie przemocy ob u stron t o jest bardz o bardz o zły sposób rozmawiania o proc, ale początek, b o tak trochę m ówi o ty m, jakb y nie, jakb y te n sposób opisu teg o c o robi ą niektórzy z demonstruj ących jakoś fa łszował rzeczywistość cz y nie wielki, bo to i z za zacznie oznacz a w f ilozofii w tych kwest iach opisu tzw . te ż, że rzeczywistość nie realn ie nadan e przed chwilą powiedzia łem taką tak ie zdanie, które w łaściwie sprowadza się do tego, że k iedy kto ś zaczyna mówić o potępienie przemoc y obu stro n t o w zasadzie otwiera pol e do jakiej ś bardz o brutalne j akcji ze strony potrzeb y i sp ór można t o z innej perspektyw y, bo tak ma być społeczna to inny pose ł ZO sta sekcja zwłok naznaczone spuszczano t o tak od 6 miesięcy mamy do czyn ienia w przewa żającej m ierze z pokojowym i protestam i na ul icach Hongkongu o d k ilku miesi ęcy mamy do czyn ienia tak matk a, gd y z wojną propagandową prowadzon ą prze z tak naprawd ę obydw ie strony mam y do czyn ienia z zespo łem t o na czy m zale żało w ładzom chińskim t o by ło przedstaw ienie przen iesienie odpowiedzialności na demonstrując, że oni si ę d e facto przyczyni się, że on i s ą źródłem przemoc y, że karmi łam zrezygnowała ostateczn ie regulacjac h kadencyjn e wi ęc, o c o tu jeszcze chodz i mamy do czyn ienia z ozdobam i na ulicach z wandalam i tera z jeszcz e z atakami no żowników na przedstaw icieli establ ishmentu oczywiście to si ę sta ło i rzeczywi ście to wszystko c o pa n redaktor wspomina ł wprowadziło na przestrzeni ostatn ich tygodn i powol i do odp ływu poparc ia cz y entuzjaz m tak iego entuzjastycznego poparc ia dl a demonstrujących to jest fak t i tuta j trzeb a przyzna ć, że pote m znan e tak ie powoln e drążenie skały prze z w ładze chi ńskie odnosi ło skutek t e wybory ta t o ich znaczenie w tym kontek ście tak naprawdę w ty m kontek ście jes t najistotniejsze nie ze wzgl ędu na to ile oni b ędą ta m mieli, że te 117 głosów w pul i dyrektorsk iej 1200 i tera z to mo że nam dać na t o może n ie musi ta k jak podkreślam pierwszą część naszeg o spotkania natom iast t o c o istotne tera z t o bardz o jednoznaczn y przekaz sytuacj a robi się coraz bardz iej siada n o w łaśnie nic absolutnie n ie n ie m ówimy o uspraw iedliwianie oblania n ie w iem podpalen ia pracown ika sprzątającego ulic ę prze z demonstrujących rzeczywi ście coś takiego stażu trzeba to powiedzie ć wpros t n ie m ówimy tuta j o uspraw iedliwieniu bardz o brutalnyc h akcj i policji, kt óre spotykają si ę z absolutnym brak iem poparc ia i potępieniem Hongkongu jak na zewn ątrz n ie mówimy o ty m, m ówimy o ty m, rzeczywiście obraz te j sytuacji zaczn ą by ć tak s iada, że po nie pozwalał na jasn e określenie co ta m si ę tak naprawd ę dzieje, a że nie wiadomo co si ę dzieje to ta m kto ma przewagę faktyczn ą re żim może j ą w jaki spos ób konsumowa ć tuta j p o tak jasny m przekaz ie 90 % g łosuje przeciwko re żimowi n iema żadnej milczącej wi ększości, która pop iera reżim t e wszystk ie argumenty w ędrują do kosz a na je j możliwe możliwe, że daje taką szans ę na nowe otwarcie do tej ca łej zwrócił też prosz ę uwagę, że tak naprawd ę m ówiliśmy o kolejnych datac h, kiedy co ś mo że wydarzy ć tak ą najbardz iej symboliczną datą głośne dziesięciolecie chi ńskiej Republiki ludowej cz y wtedy co ś się wydarzy w Hongkongu czy nie n ie wydarzy ło się poprzednim raze m ja si ę podp isuje potem po prz y poprzednim spotkaniu zwracan o uwagę, że prawdopodobn ie dojdz ie do żadnego otwarcia interwencji moment u wybor ów na Tajwanie n o bo to mo że bardzo negatywn ie wpłynąć na wyb ór na chocia żby ta wyn ik wyborczy tej partii pol itycznych na Tajwanie, kt óre sprzyjają zbliżeniu, skąd na t o n ie zjednoczen iu zbliżaniu, skąd te t o się jeszcze n ie wydarzy ło natom iast ew identnie ten wyn ik tyc h wybor ów powoduj e, że dale j tak b ędzie trwa ć pami ętajmy może daje ju ż za nowe otwarc ie obu stro n pamiętajmy te ż, że protesty ul iczne opozycja demokratyczn a w Hongkongu to te n ie są to to n ie s ą synonimy t o s ą 2 różne twor y jes t i sytuacj a nawe t takiego powiedzieć że, że faktem jes t, że w czerwcu 81010 . rok u plac niebiańskiego spokoju taki n ie by ł zamknięty i trzeb a by ło i ść tak nie powinno by ć zawsz e trzeb a trzeb a trzeba udrożnić trzeb a otworzyć się wpuścić ludz i na plac co n ie znacz y, że trzeb a zamrozi ć jak iekolwiek reform y politycznej demokratyczn e o d osiemdziesiątego dziewi ątego rok u do dzisiaj t o jest jak i ile demonstruj ący opozycja to są wa żne utwor y tak to nie jes t oczywi ście, że tak mocnej, jakb y co c o wi ęcej te ż w ielokrotnie szmaty rozmaw iali, że sposób w jak i jaki władze b łędy, jak ie w ładze pope łniły rozprawiaj ąc się z protestam i w 2014 roku z tym, jakb y ruchem parasole k sprawi ły, że to, że ten proces jes t amorficzny rząd co, wi ęc nie ma lider ów i widzimy przywódców m łodzieży, kt órzy wychodzą z dz iennikarzy w maskach ze zniekszta łconym głosem natom iast kto jes t szefe m partii pol itycznej doskonal e wiadomo i tuta j jak te ż i wracają dlateg o tak, al e do zaskoczen ia, jakim by ło to, że t e wybor y przebiegły spokojnie i że i ż i że były transparentne by ło to, że w akcję z udziału w n im wykluczon o praktycznie 1 osobę to s łowo należało lin lamp zam iast n iego zagrał w te j w tym okr ęgu Stronnictwa al e, al e w w śród w śród kandydatów opozycji opozycj i byli byl i tac y, kt órzy w kup ie posz ło oczywi ście o obecne niepodleg łość autonom ia rozłożenia akcentów s ą osob y, kt óre bardziej o d n iego opowiadaj ą si ę za uniezale żnieniem Hongkongu Peki, al e trochę mn ie zastanawia, dlaczeg o ten rozdziela t e rzeczy t o znaczy wydaje si ę, że demonstruj ący jedna k prawie zawsze s ą, jak iego rodzaj u emanacj ą nastroju tak t o nie zn a, al e główną jeszcze ra z agencyjneg o i nastroj e demonstracj e m łodzieży i legaln ie dzia łające part ie polityczne i protesty, które s ą uznan e z a, o ile dobrze pami ętam wg danyc h podawanyc h prze z policj ę zatrzyman o aresztowan o ponad 4 potrawy 5000 osób grozi kar a do 10 lat więzienia zakaz sprawowan ia jak ichkolwiek funkcj i publicznych niekt órzy s ą zatrzymywan i p o po raz drugi, więc to na prac ę naprawdę nie s ą znan i i to, że to, że w ładze w Pekinie próbują pr óbują przekona ć ca ły świat, że Chiny też kom iczna partia Chin, że s ą synon imy nar ód chi ński pa ństwo chi ńskie uczuc ia narodow e chi ńskie komunistyczna partia Chin t o jes t po prostu jedno to samo i to samo tych środków k ąt Hongkongu, że kto, kto n ie jes t za Pekinem ten jes t za zab ór dam y na ulicach podpalan ie kosz y na śmieci i ślubowaniem przedstawicieli OPEC, a ja coś zwr ócić uwag ę na zdaje si ę spać to s ą n iuanse i przejęła trzeba bardz o uwa żać na wyra żanie s łów, al e tak naprawd ę pote m w wyborac h ma m po raz pierwszy jak my śląca grup a ludz i, kt órych możemy zaadresować jak o partnerów do rozmow y dl a Pekinu bo o ile wcześniej rzeczywi ście z tym i t łumami, bo t o by ły tłumy o tym, też n ie powinniśmy zapominać o m iliony czasami ludzi, kt óre wychodzi ły na ulicy t o niebyła drobn e demonstracyjnie nie mo żna o ty m, zapominać t o nie byl i pojedyncz y wandal e, rzucaj ąc butelkam i tylko pot ężne grupy pot ężne mas y ludzi z tak ą masą ciężko uzna ć nie m a jak rozmawiać ty m procesem ewidentnie n ikt nie potrafi ł zarz ądzać im świadomie n ikt zarówno ze stron y chi ńskiej Republiki ludowej n ikt n ie potrafi ł tego zaadresowa ć spos ób skuteczn a z drugiej strony sto i za zgony zorganizowanej nazw ijmy t o opozycj i partii prodemokratycznyc h oni też nad ty m ruche m n ie panowal i taras mam y na bardzo n iskim poziomie prz y czym, więc nie w iem czy możemy si ę obiecywa ć dużo, ale jakaś jakaś iskierka szans t o jes t mamy ludz i, z kt órymi mo żna, w kt órych można posadzi ć do stołu alb o, kt órych mo żna zacz ąć traktować jak o jakiegoś rodzaj u emanacj ę tyc h protest ów jako, jakie wchodz ą na nacj ę cz y g łos niezadowolone spo łeczeństwa po prost u Hongkongu i t u nie ma, ponieważ t o s ą jedyn e bezpo średnie wybor y tak, które ta m są be z pośle, to kto t o był t o był pleb iscyt i skoro kandydują szefow ie part ii tak sam o tak samo kandydowała z ustawą dosta ła si ę szefow a partii projekt te j t t Sojuszu projekt chi ńskiego na rzecz rozwoj u i post ępu Hongkongu także, je żeli kandyduj ą szefowie największych ugrupowań politycznych to zupełnie spokojn ie możemy możemy patrzeć na wybory na t e wybory w łaśnie taki spos ób i może by ć jakiego ś rodzaj u prz y wym ówka podstaw a u 200 z tej takiej sytuacji, w kt órej tak naprawdę nie wiemy o d paru miesi ęcy często si ę sko ńczy jedyne co tak naprawdę mo żna, bo po t o, że cza s dzia ła na korzy ść Pekinu, owszem, zmęczenie demonstrantów zmęczenie t ę sytuację zm ęczenie t ą sytuacją cora z wi ęcej prawdopodobn ie wypadk ów brutalność jakiegoś to był udany start, ale oczywi ście, że ten mam y strzelan ie do demonstrant ów na wczora j natomiast wyrzucaj ą nam jakiegoś rodzaju akcj e rozmow y z kimś dzi ękuję bardzo prost a Krzysztof Kozłowski szko ła główna handlow a Adam Kozieł Helsińska Fundacja praw człowieka 1436 za chwil ę informacje progra m przygotowa ła Katarzyna Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA