REKLAMA

Najpolskie Radio Prawdy

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-11-25 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
07:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry polsk o o Turek wolne j Polski rząd nowyc h oficerów prawd y niez łomnie stoj ących p o stronie prawd y blisko prawdy bliżej te j ko d, a blisko, że bli żej się ju ż n ie da, a ja jak co tydzie ń ich strza ły czasem kanonad y czase m snajpersk ie wa m przekazywa ł b ędę na pocz ątek kanonad a oddan a z okopu wpolityce PL prze z Marka Formela czyt a w Senacie RP wygrała demokracja wyleczon o j ą przyk ładnie wszelk ich chor ób ogłosił werdyk t Tomasz Grodzki ch Rozwiń » irurg z zawod u marsza łek z powo łania brzmia ło wybrzmiało infantylnie i fa łszywie je j niższość bow iem wygr a wybra ła wi ększość wi ększość stanow isk u źródeł teg o fa łszerstwa le ży porozum ienie je śli zmow ę przec iwko istocie demokracj i mo żna tak prze żywać Grzegorza Schetyny w Łodzi ma Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysz a pak t senack i dz iwaczne porozumienie partyjnyc h oligarch ów na pi śmie nieujawnione g łoszone z zapa łem przez wsp ólników w intencji przysz łych zysk ów zmow a wykluczaj ąca możliwość dokonan ia prze z obywatel i pe łnego wybor u central izm demokratyczny Schetyna go za mod ę zwalcza ł Czarzasty praktykowa ł w nagrod ę dyw idenda podziału stanowisk 2 senatorów 1 wicemarszałek 3 senatorów 1 wicemarszałek, a dla 48 senatorów PiS te ż 1 marszałek pak t pak t senack i jak o wyraf inowana form a m y tak korupcj i kontrol i CBA nie podlega by ło, że z, kt órego zdradzon o Senat mn ie i wydaje si ę prawa ni ż sejmowe i c o im zrobicie p ół na polskie rad io prawdy tu na j polskie radio prawdy t o kolejn y strza ł mordercz y oddan e zakup u niezależna prze z Piotra Wierzbickiego matkę c órkę i znowu w ty m samy m k ierunku marsza łka Senatu czyta m b ędzie Bolkiem nowy marsza łek Senatu jes t postaci ą be z zagadek 1 rzut ok a wystarcz y, b y dostrze c ma ło skomplikowan ą osobowo ść wyb itnie zakochan ą w sobie zaczęło si ę od Cup o d chi ńskiej gestów triumfu un iesionych palc ów dłoni złożonej ITV jak o żywo ges t mazow ieckiego po wyborz e na prem iera, a potem o ty m, Tomasz Grodzki zrównał sw ój wyb ór niemal że z wybore m papie ża na ko ńcu przypisał sob ie nowe kompetencj e zapowiedzia ł wizyt ę w USA, gdzie ma rozprawia ć jak żeby inaczej o praworządności n iby n ic noweg o pod słońcem wsza k t o modelow e zachowanie polityk ów opozycj i, al e zwraca uwag ę, że t o wszystk o mia ło m iejsce w ci ągu zaledwie 24 godzin czek a nas dale j strzel a matk a Kurka czek a na s seria wyst ąpień w stylu Aleksandry Dulkiewicz b ędziemy świadkami systematycznego wychodzenia z rol i i kreowania si ę na przywódcę narod u w efekc ie Tomasz Grodzki zaczn ie si ę ścigać z niedo ścignionym Lechem Bolesławem Wałęsą c o w mo im przekonaniu nast ąpi bardz o szybk o i natura pewn e typy osobowo ści n ie pozostawiaj ą z łudzeń kilka s łów kilka zachowa ń wie m iejski mam y do czyn ienia Grodzki na pewn o na pewno n ie jest cz łowiekiem i pol ityki skromny m zamkni ętym w sob ie n ie pewny m swoje j warto ści wr ęcz przec iwnie nie ma najmn iejszych opor ów, by obwo łać si ę zbawc ą demokracji i t o wcze śniej ni ż później mus isz si ę przerodzi ć w permanentn ą grotesk ę tyl e matk a Kurka z okopu niezale żna te, al e przecież jes t i ok o bardzo s ilnie ufortyf ikowany ok o warszawsk a Gazeta czytam moj e ulubione snajpe r podpisuj ący si ę z strzel a przedstawiciele lewactw a i postkomun y od p ół roku b iegali po ul icach polsk ich miast, aby zebrać podp isy poparc ia pod obywatelsk im projekte m świeckie pa ństwo wymaganej liczby 100  000 podpisów udało si ę jedna k zebra ć, pomimo że po warszawskiej patelni prz y stacji metr a centrum za podp isami si ę osobi ście b iegali Włodzimierz Czarzasty Joanna Senyszyn Adrian Zandberg i Krzysztof Mieszkowski zrezygnowan a rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska tak obwie ściła kl ęskę niestety n ie uda ło si ę zebra ć wystarczającej l iczby podpis ów pod tym projekte m zabrak ło niewiele zbiórka toczyła si ę w trakc ie kampanii wyborczej być może by ł to z ły momen t b y, bo n ie by ło moc y przerobowyc h ludzk ich, żeby zaangażować si ę w zbi órkę podpis ów jak wida ć ko ńca dz ielnicy ja wida ć Polacy z daleka, czyli czy m pachnie t o świeckie pa ństwo w lewack im wyda ń, ale oto ich z teg o sameg o okop ów warszawska Gazeta strzel a wydarz y raze m kompletn ie zamaskowan y snajpe r w ogóle n ie wiemy, kt o t o czytam parodii produkowane j przez przedstaw icieli tzw . na s najzwyczajniej kast y ci ąg dalszy ot o i p ierwszy preze s Sądu Najwyższego znana głównie z tego, że si ę przywi ązał łańcuchem do stanowiska o d lat kontestuj e rz ąd własnego państwa, donosząc na n iego do Brukseli Luksemburga otrzyma ła n iedawno nagrod ę International demokracji Price, bo wysoko ści 10   000 EUR c o za konsekwentn e wsp ieranie portfela prezes nadzwyczajne j kast y prze z Niemców już w maju przyj ęła przecie ż inn ą niemieck ą nagrod ę fundacji Teodora miejsca czy to jes t te n s łynny eto s nadzwyczajnej kasty, o kt órych mówił kilka dn i tem u by ły prezes TK st ęp i kończy sw ój mordercz y strza ł zamaskowany snajpe r tak wracaj ąc do obecne j preze s Sądu Najwyższego wart o przypomnie ć, i ż całkiem n iedawno bi ła publiczne pokłony prze d z a jak z łym anty polonist ą Timmermansem, zachwycając si ę, że tak wspan iale pracuj e na rzecz Polski i że Polacy za k ilka la t z pewnością postawią pomn ik co ś stawia ć pomnik ant y polonistom t o jest dop iero etos z były t o ca łej prawdy wszystkie czarn o na bia łym tera z informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA