REKLAMA

Prawiersz poetyczny, patriotyczny, pozytywnie bezwstydny

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-11-25 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak ta k tak przed e mn ą Tomasz pi ątek, a wi ęc nadeszła chw ila prawie 3 prawie w iersz prawdz iwie praw icowy prawie w iersz dz isiejszy prawie ju ż otwiera znan y nam ju ż tw itterowym poet a w ikary, który odnos i si ę do sukces u Polski w konkurs ie p iosenki Eurowizja jun ior Jurgis, gd y Eurowizję widz ę Polski si ę n ie wstydzę widzę za t o na gor ąco napisa ł wida ć, że twitterowej nie ma więcej napisa ć, b y jak Twitter ma swoje ogran iczenia w al e p łytka Rozwiń » o pseudonimie an i teczk a n ie potrzebuje Eurowizji, żeby nie wstydzi ć si ę Polska w dyscypl inie n ie wstydz ę si ę Polski niteczki ma zadatk i na rekordzistkę c o najmn iej na finalistki fest iwalu n ie wstydz ę si ę Polski Polska t o flag a biało-czerwon a i dumn y Orzeł symbo l wolności t o sp ływający pot gorzk ich czoła ora z za dobre m nagm innym po ścig okno z w idokiem na lepsz e jutro sentymentaln ą o ść wsp ieraniem kogut a naszyc h poczyna ń klarown e lustr o wytchn ienie serc a i m łodości duch a Polska t o matk a nasze j tradycj i Góra z w idokiem na przysz łe los y t o kalejdosko p strat y i zysk i ora z niewinność poranne j Rosy to z ieleni lasów g łębia jez iora i punk t zabytk ów ol śniewających z dum ą zapewn iam, że jeste m Polak zostaw iamy z iemi sw ój ma ły odc isk zara z dn i teczka Polak miał się, że ona si ę wcieliła tak jak jest pan i pose ł prawd a pan i minister po t o jes t pan i Polak, a my si ę w trakcie tak ta k tak, chocia ż ten pomys ł, żeby zrobić festiwal n ie wstydzę si ę Polski t o by łoby co ś wyszliśmy t o prezesowi Kurskiemu t a na pewno s łucha jak zawsz e c o tydzień pozdraw iamy prezesie na s ulubiony poet a doradc a zarządu razem w UB sezonie ta k tak Marcin Wolski właśnie panie Marcinie pan na pewn o nas słucha mo że pa n przeka że prezesa zatem Marcin Wolski n ie wstydz i si ę Polski z przyczy n policyjn ą prokuratorsk ich burm istrz z Włoch ju ż pod kluczem dow ód, że potraf i w ładza dzia łać stanowczo postawi ć si ę maf ii i wypala ć korupcj ę gor ącym żelazem cz y si ęgnie jeszcz e dale j mo że innym razem ja k na Marcina Wolskiego t o c o pewien, że s łabo, a żarówce n ie, ale m imo teg o gorącego żelaza, al e mo że w łaśnie dlateg o rząd tuta j jes t jakiś zdz iwiony, że władza tylk o burm istrz z warszawsk iej dzielnicy Włochy zamkn ęła, a n iemal wszystk ich burmistrz ów w Polsce ja uważam jedna k, że dla Marcina Wolskiego zacz ęły si ę okres, k iedy stygn ie to straszne t o zarząd n ie może si ę dowiedzie ć, a tymczase m pyta motyl e nie wstydz i si ę Polski, albow iem zbyt w ielu na m jej zazdrości, abyśmy m ieli si ę Polski wstydzi ć zamiast teg o bronimy jej przed łap cz y wyn ik łapami w iadomo UE obronny s ą na ty m świecie Niemcy i żyć s ą Czarni żółci brązowi sko śnie trzeb a t o wreszc ie g łośno powiedzie ć, że s ą okropn ie bardz o zazdro śni, b o Polska wreszc ie ro śnie i kw itnie ro śnie pot ężnie kw itnie wyb itnie mus imy tylk o bardz o je j broni ć ojczyzn ę pierwszą piersi ą zas łonić, b y n ie za śpiewać jak te n poet a c o r óżne szlak i w ędrowne przetarł c o si ę stało z nasz ą kasą cza s jej szuka ć w Tel Awiwie w ielki strac h przed ras ą Łask są c o n ie um ie żyć uczc iwie na n iby motyle k prawd a taki pseudonim ma auto r lub autorka, al e jednak tuta j szpile motylek szpilek noc y eksper t, al e niekt óre wersj e jednak poruszyły, że s ą okropn ie bardz o zazdrości nam zazdro ści n p . n ie bardzo wzro śnie, bo okropnie zazdro śnik okropn ie bardzo n o w łaśnie n ie i kwitnie wybitnie, czyl i Sumina wieś tytuł moje j prac y dyplomowe j bo imy się te ż na graf ice zrobić prac ę dyplomową napisaną na m się miejscy n ie mogą się k ierownicami narysować rysunki skandował obo k teg o musi napisać i moja prac a si ę nazywa ła okropn ie fajnie jes t straszn ie śmiesznie jak ocen ę dosta łeś wyróżnienie, a Soup, al e te ż ro śnie kw itnie kwitnie wybitnie w łaśnie w tym pierwszy podawa ł ta k tak natomiast płyta podpisuj ący si ę starszy pan osady Delaware ruch u o w dziele minęło, a w iosek Indianie Indianie byl i ta k tak starszy pa n osady dolar ów nie wstydz i si ę Polski, a przed e wszystkim n ie wstydzi si ę ucieka ć do Polski, gd y nadci ąga ukraińskie zagro żenie by ło, gd y Neo banderowsk ich dzicz pragn ie zbudowa ć now ą z CIT, wo łając Hej, Polek Polaków, lec z w pod łych rezonu straszn ą sie ć, gdy Ataman w krwawyc h kr ąg w taraba n b ije oraz GOK w gdy Zaporoskiej intrygi 100 czyni na ca łym świecie zło odstępów a ż do Prairie PAM ta m, gdz ie si ę bron i Donald Tramp przekracz a Bóg i w Polsce ja woln y od kozack iego z ła na pewno mo żna powiedzieć o starszej pani zasadę dodawa ł, że na geograf ii uwa żał, bo pamięta, że pa n te s ą Istebnej preria jeszcze z Ossowa n ie zapomniał, ale co jak du żo ta m, gdzie s ą on e r ównie dziewanna to b y się zgadzało z tre ścią tego z duchem tego wiersza ta m si ę top i czasem Mazan, al e nied ługo w Polsce b ędzie sawann a, więc nie b ędzie, gdz ie topić marzann ę jacy byliśmy t o po jakoś pochwal i tak iego graf iczny zmysły aut o Lalek kto ś jest z zasady de l a van ów my śli o Rosji cz y Zaporoskiej to mus i mieć globu ze zwi ązkiem proszę pa ństwa, o d którego n iejeden by ł me r tymczasem Gajowniczek jak o konfederack i praw praw jes t wstydz i się p isowskiej Polsce o lubimy tak ich czemu ż to zapytac ie c óż oddajm y g łos poecie poema t p t . tak ą lub y systemowo tak ą lub y podejmują jeszcz e pr óby, żeby pokusi ć anioła, cho ć o pomstę n ieba wo ła w idok podci ęte skrzyd ła ora z hal ą w inny straszyd ła rząd powstrzyma ć nie podo łał wczesne j inicjacji w szko łach, a liczba powo łań spad a tak lubi łem by ć wypad a rosn ą par y na Parnasie powstrzyma ć trend u nie d a si ę trudn o oprze ć emocj i ustaw ma zaka z promocj i ugodow a pol ityka, lec z Sejm ustaw nie dotyk a, bojąc si ę, że ich heter o mo że wstrz ąsnąć w ładzy sfer ą problem m a w n iej spor y zasi ęg i określić dziś n ie d a si ę, kt óra opcj a w jak im klub ie otwarc ie przyzn a t o lubi ę, k iedy powszechnie wiadomo taką lu b t o cz łowiek Homo czy pierwsze ństwo i zakaz y powstrzymaj ą z łe wyraz y i odraz y ges t dl a s łówek batali ą żeńskich końcówek cz y każą zamkn ąć Dziuby wobe c nieustannych pr ób, b y raze m chc ą doczeka ć w iosny, a proble m jes t żałosny, jak i dokarm ianie kacze k c o na kon iec te ż zaznacz y, że rzeczywi ście oberwa ło si ę wszystk im, chociaż nie, bo t o jes t bardzo się tak lub i t o zwolenn icy kaczki Kaczyńskiego geje równocześnie jes t głównie jako geje n o tak, ale wychodz i, że PiS t o gejowski konsp iracja krypto Gajewska, kt óra ho łubi gej ów, al e jednak podzi ękujmy gorączkowo stworz y nowe s łowo na syna n im geja cz y tak ą lu b, a lesb ijka t o Niewiem Niewiem po to, Marta szukają winniczk ów tkane, ale tak lu b jest w RPA na nast ępny słowo tw órczy tw ór utw ór w Toyota Porta x n ie wstydzi si ę Polski wr ęcz przeciwnie wyra ża dum ę z je j nasączone ego krwi ą dobroby t Porta x czyn i to z e swoist ą interpunkcja, kt órą pr óbuje odda ć w czytaniu niepodleg łość wielka wartość n ie do przecenienia cenn y da r skar b Narodowy w ielkiego znaczen ia nas ączona krwi ą plan ów c o oddal i życie by śmy mogl i z niej korzysta ć żyć w dobrobyc ie dumnie patrze ć w dn i powszednie oraz w tak iej chw ili i wspomina ć bohaterstw o nas wyzwol ili i pi ęknie odda łeś lider tak tak szkod a, że pa ństwo tego rysowa ł w jeg o głowie t e wszystkie przec inki spacj i, kt órych brakuje szczeg ólnie spacj a, których brakuj e oddają dramatyzm obj ętego tym w iesz on e z, tworz ąc tak ą sy n Kopę no gdzie się z e mn ą zgadza ć płyta lem iesz również n ie są dz isiaj polskim i w spos ób godn y w ielkich poetów koncentruje si ę na drobny m szczeg óle z ca łej Polski wybiera strza łkę do o łówków, w której jak w soczewc e skup ia si ę geniusz rządząc zam ieniam się s łuch te n peten t Pétain Peru FK temper ówka tempe m po 3 ostrzy t o c o tępe wzro k nam c o dzień si ę wy ostrz a i widzimy, kt o wr óg a gdy kto ś wy łamuje t o g o prezes tempera j e dobrze, że jes t m ądra g łowa c o na s um ie temperować rzeczywi ście w cudown y sposób poprzez osełka do ruchu powiedzia ł na m wsp ółczesnej Polsce na tym polega gen iusz poet ów w łaśnie ta ich tan ich ta ulotność i ten ry m jeszcze tempem tempe m co i naszych badań w og óle te k obceg o języka tempem po temu PŻM pmp t o jest tak ie marynowany nie bez ferment u zwan e tof u, które podaj ą w restauracji indonezyjskiej w życiu czegoś takiego n ie widział t o pójść po t o, jako restaurato r, a nie, bo ty m ostatnio ma problemy ze zmysłem smak u prawda r óżnie byw a r óżnie lu b ich na kon iec poeta Lugano c o, do którego trudn o powiedzieć czy wstydzi si ę teg o c o widzi cz y te ż daje Nora be z wsty d jak rozkopan y gr ób z UE sztandar w iatru łzy wyc iska, gdy ka t nawet zim ą do korzen i si ęga aż z iemia w Drobinie z tyc h kole inach odc ieniami czerw ieni si ę m ieni niczym rozgrzew a an a, a zamarzni ęta do szczero ści wypalon a bolesne j n iewypowiedzianej chcę wierzy ć, że potr ójnie niż, gd y o d morz a do morz a u śmiechnie pojęty PiS i a życie o zgroz o jak Strachy na Lachy smakuj e mocy si ła w tym w ierszu wie ś, al e tuta j po p ierwsze, najp ierw zaskoczyło, al e ucieszy ło ów z ły guzy z ły sztandarem Wiarus z, a też nie wiem to jest kat a Very Kaddafi Renaty słychać substancj a, która si ę w gnijących zw łokach Wa no zn a zwłokę tworzy i ko ńcówka jedna k piękna powt órzmy, a życie zgroz a jak Strachy na Lachy smak u mo że tak smakuj e tępy temp o życia tak to bardzo dzi ękuję za dzieło mus imy w spraw ie teraz informacja o n ich w iadomo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA