REKLAMA

Marcin Celiński i Tomasz Piątek śmieją się z rzeczywistości

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-11-25 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witamy w spółdzielni w audycji spółdzielni ryzyka Zjednoczonego przemys ł pogardy wraz ze mną studio Marcin Celiński dzie ń dobr y Tomasz pi ątek panowie zacz ąłem z an imuszem, gdy ż jestem pew ien zacz ęli, zan im musisz n ie jest ani zmuszan ie, zanim musze m nie, ale mo żna w 1 wymiarze rozbawić mniej naszyc h słuchaczy do łez wspominaj ąc co rozbawi ło w dn iach ostatn ich to mn ie należy rozbawiło, odpowiadaj ąc na zadan e pytania t o proces w pochylają się Rozwiń » los y si ę strażnicy, pochylaj ąc się na d wpad łem t u probleme m da może jeszcze n ie pat t o jes t proble m decyzj a Prokuratury Krajowej w jak iej sprawie zn a, a w spraw ie ogran iczenia dost ępu do tu 154 ME, a z drug iego do tego drugiego Otóż ogl ądali tak chyb a w środę cz y w czwartek tak a decyzj a zosta ła upubl iczniona, że ten, że samolot jes t decyzj a Prokuratury Krajowej zastrze żonej należy uzyska ć zgod ę na zbli żanie si ę do n iego rob ienia czegokolwiek n o ale najciekawsza jes t n ie sama decyzja nie w iem, dlaczeg o tak późno jeśli to mia ł by ć tak i wa żny materia ł dowodow y w spraw ie smoleńskiej ile uzasadn ienie Otóż uzasadn ienia na nap isano, że prace podkom isji smoleńskiej, czyli znane j na m i ulub ionej nasze j komisji Macierewicza spowodowa ły nieodwracalne uszkodzenie więcej hossa ma t o samolo t został samolotem sta ło się latem sta ł si ę czymś sam o, o czym bo zawsze pewn o nie oczywi ście podkom isja wydała oświadczenie, że t o jes t bezprecedensowe atak i na prac ę podkomisji, ale ja my ślę sob ie ta my śl obserwowali w zespol e Macierewicza różne atak i na puszk i na par ówki i co można było z n iej spokojnie, bo to właśnie dniu nie jest o d puszk i nie pierwszy rzut kamieniem ja mam pytanie pękła na tą parą w stan ie teg o jak motorycznie jak miot chc ę powiedzieć, że sprofanowal i tupolew a natomiast t o, że i z e zleceniem puszki uszkodzeniem puszki jes t dosyć łatwo nie, al e on i byl i w stanie te n samolo t te n bli źniaczy wobec samolot u, kt óry rozbi ł si ę w katastrof ie smoleńskiej, kt órym samolotem sprawd ź, k iedy zosta ł urzędu jedyny m tak im egzemplarze m na 21 chwilę jes t tam nie mo żemy sobie w stan ie zepsu ć i stąd n ie to straszn ie baw i, bo c o jak mówimy, że n ie są w stan ie wszystk o zepsuć to to jes t taka czyst a żywa prawda wszystk o są w stan ie zaprzeczyć cz y mo że tak, kiedy m ówiliśmy, że s ą w stan ie wszystko zepsu ć n ie podejrzewali śmy, że obejmuje t o też ostatn i na świecie dupl ikat tupolew a smoleńskiego, al e tera z wiemy i bogacenie o tym, wiedz ą c o radują si ę serce na s oczywi ście, że Polacy jedna k z dzia łalności szkodn iki maj ą niekłamane nie jest to t o jest jesteśmy w światowej czołówce nikt nam tego n ie odb ierze a, a + 100 dni mi si ę tak troch ę raduj e dusz e jak pomy ślę nad na te n w idok tak jak ta podkom isja nac iera, a Prokuratura Krajowa broni teg o sami widzie ć i między jednymi drug im sa m tupol ew zostaje najwi ększą jak i uszka maluszka robi ą kanapk ę szeryfa film o f ilmie konw ój n ie widzia ł, a w idzisz Tomaszu, ale by ć może ogl ądałeś szyjnego by ć mo że ogl ądałeś TVN 24 w czwarte k po po łudniu n ie, odk ąd jeste m teraz nie ogl ądam telewizj ę, a w idzisz, albow iem nas z kolega Grzegorz Rzeczkowski znalazł si ę w finale nagrod y imienia Wojciechowskiego nagrod y Radia, kt órego tutaj nie nazw ę na anten ie be z niemo żna może 50 związek istnieje radio jedno czy radio Zet radio Zet ogie ń w latac h i prz y te j okazj i jak prezentowa ł t ę ksi ążkę Jacek Żakowski to książka si ę nazwa obcym alfabete m jak ludz ie Kremla i PiS - u zagral i pods łuchami Jacek Żakowski zwrócił si ę z takim apele m do polsk ich medi ów, żeby przesta ły udawa ć, że ta ksi ążka nie istnieje i żeby przesta ły przemilcza ć t o, że jeste śmy jak t o okre ślił p ółkolonii j ą naszeg o wrog iego s ąsiada, czyl i Rosji i by łem bardz o ciekaw jak media zareaguj ą na ten ape l n ie przemilczania zgadn ie jak zareagowa ły przemilcze ń braw pi ękno sztuk i ogląda telewizję, ale dobrz e zor ientowana jak, wi ęc będzie teraz zajm ą Warszawę to Montoya prawa ma m tutaj spor e do świadczenie, al e samolo t zabawny t y jak zwykl e szp ile antyrosyjsk ie, ale antyrosyjskie byl i polscy dziennikarze działacze polsk ich dzieci bardz o czegoś nie wiem, chyba że czegoś n ie ja w og óle n ie by łem, więc trudnymi mog ły się na te n tema t wypowiadać n o ale cz y nie ucieszyła uważa pan i, chociaż n ie sprawi ła nagrod a na Eurowizję dl a Polski to drug i ra z z rz ędu powinno ści nie ma bladego poj ęcia, że tak ie jak nie ogl ąda ja oglądam telewizj ę, al e nie najwi ększy Polski sukces dla typu usług, gdz ie nie ma mniejszego, boj ąc się tej telew izji znacznie oglądam te j telewizji, kt óry nie ogl ądasz ogl ądam jakie ś inne i stale się głosem czy on a si ę nazywa ła ta laureatk a Wiki Gabor tak al e dlaczego Polska laureatk a nazywa si ę po węgiersku no mo że jest z pochodzen ia Węgierką nam n ie b ędzie tuta j nacjonalistami w tym, jakie t o s łyszałem, że gratulacj e dosta ł czytając komentarze gratulacje za t ę nagrod ę dostał preze s polsk iej, a okazujem y się gratulacj e należą moim zdan iem co tydzień, a mo że nawet codz iennie codz iennie na wszelki wypadek no, wi ęc ta k, a może o n też jest krypt ą za granicę 1 mam podej ście do tyc h konkurs ów ambiwalentne jeśli chodzi o konkursy doros łych, a jeśli chodz i o konkurs y dz ieci to przeprasza m uważam za jako ść patologie i ju ż, a panowie mam y nowyc h s ędziów Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza amen, ale cz y pani m ówić s ędziów Trybunał Konstytucyjny no mam y nowyc h dubler ów w pseud o Trybunale raczej powinni śmy tak mówić an i chyba nie s ą dubleram i są wybrani na m iejsce, ale s ą wybran i n ielegalnie, bo n ie maj ą w ieku odpow iedniego wg PiS - u zreszt ą dlateg o, bo sezo n starcia wicelidera na w iele sposob ów Legii poza tym g łosowanie by ło bo, że n ie głosowanie by ło do KRS - u dl a Radia racj a t o śmieszne co anuluj e, bo przegrana t o by ło głosowanie do orzekania prze z Sejm w interesie, a natom iast pa ństwo o Pawłowicz mówiła po Piotrowicza s ą na w iele spos ób n ielegalnie w ty m w ty m Trybunale n ie tylk o, dlateg o że n ie, wypominając pan i Pawłowicz pan Piotrowicz został na to c o c o PiS zreszt ą wprowadzi ł jak o barierę wiekową ten Trybunał o d d łuższego czasu jeg o sk ład mo że po prostu kwestionowała w tym się wydaj e że, bo publicyści z e politycy rozpisują si ę w anal izach, dlaczeg o Kaczyński t o zrobi, bo wszyscy wiemy, że zabi ł Kaczyński no al e nie pada mo im zdaniem najbardziej w łaściwa odpowied ź Kaczyński t o zrobił, poniewa ż on n igdy n ie znosi ł Trybunał chc e kompletnie g o zmarginalizowa ć ośmieszyć, żeby n igdy żaden Trybunał Konstytucyjny traktowane powa żnie i uważają, że 1 z 3 przyczyn, bo t o jes t przyczyna Kaczyński zresztą nie tylko w stosunk u do Trybunału pan Kaczyński n ie c ierpi pa ństwa polskiego zniszczy po kole i wszystk ie organy pa ństwa polskiego, bo czym że jes t nom inacja pana Dudy na prezydent a jak n ie n iszczenie autorytet u urzędu prezydent a ta nom inacja dobija jeśli jeszcz e jaki ś by ł autoryte t Trybunału Konstytucyjnego i tak po kole i, ale s ą jeszcze 2 przeć jak po p ierwsze, pan Kaczyński pokazuje wszystk im, że może to zrobić, czyli takie ile w ogóle wczora j szans ę na u żyje użyje kolokw ializm i mo żecie mi skoczyć, bo t o jes t tak a postaw a po drugie, pa n Kaczyński pokazuj e wszystk im w iernym, że mogą na n iego liczyć, dokąd s ą jeg o pos łusznym si ę paszam i i ta dwójka o trzec im kandydacie si ę wybory mog ą po prostu n ie znam n ikogo n ie zna ł 7 godzin przed g łosowaniem nikt nie wiedzia ł, że tak i, że tak i będzie ta dwójka s ą pos łuszni żołnierze żołnierz n ie przepraszam żołnierze pojęcie żołnierza wi ąże si ę z honorem odpowiedzialność pracownica co s ą się bać post aw się fachowcy z Rosą si ę patrzeć to są jacy ś tac y boj ówkarze Kaczyńskiego, kt órzy zostal i sk ierowani na nowy odc inek i tak jak imprez ę wska że tak on i b ędą, wi ęc jak t e ziewać sie ć się cz y będzie tylk o oc iec prać pra ć i b ędą prace b ędą się zastanawiali kogo za co, dlaczeg o jeszcze je śli ojciec Kaczyński pokaza ł, że nale ży brać rąbali r ąbali rąbali r ąbali zara z by ło l żej rąbali r ąbali r ąbali r ąbali r ąbali rąbali d żokej tak pisa ł z kolei Gałczyński aha, a nie te n nie podejrzewa łem Gałczyńskiego zdanie na temat pani t o było 6 podoba te n podgrzan e bardz o gwa łtownie podczas expos é pote m przez prem iera Morawieckiego temat łuku tr iumfalnego, który nale żałoby postawić, b y upami ętnić bitw ę warszawską 1920, ale t o ju ż ma także znany kabaret kraju jest te ż badan y wykonuje ten mia ł by ć nad Wisłą d a, bo jak numer żaden w izowe bolszew icy nacierali Wisły na myśli myśmy o n im ba r oni płynęli real izacja ich odparli Wisłą nie oni wp łynęli na kozackich Czajka, a myśmy podp łynęli pod spode m w warunkac h z łapali zauważam te ż żartować, ale wygl ąda na t o, że praw ica rządząca b ędzie chciała te n m ógł zrobić, ale 2 strony, jeżeli nie ma samolotów, kt óre s ą w stan ie chronić Warszawę to si ę buduje bloki t o wi ęcej na tym poleg a dzisiaj mamy konferencj ę i my ślę, że t o jes t tak ie przykryc ie osiedla psych e klasyk iem n ie mam y sytuację, w kt órej migi 29 były uz iemione i s ą uziemione lat, które maj ą prawa mam y sytuacj e, w kt órych 4816 oficjalnie, m ówi że 10 nieoficjalnie, m ówi że 2 są zdoln e do lotu, a poza ty m mamy jeszcz e sól 22, które są bombowcam i, a n ie samolotam i ochrony przestrzeni ora z śmigłowce mają 30 waży tyl e lat 1 wyższość Warszawy n ie ochronimy w zwi ązku z ty m możemy zbudować jakiś d ług, żebyśmy m ieli poczuc ie że, że z kiedy ś mogliśmy ochroni ć to takie zwracan ie uwag i dz isiaj mamy konferencji prasowe j na prasową, na której nam si ę, m ówi że mi b ędą lata ć tylko, że n ikt n ie m ówi cz y wadl iwe pierścienie, kt óre w tyc h Migacz zosta ły zamontowan e przy modernizacji tuta j, żeby n ie by ło na złych rusk ich ta modern izacja była rob iona prze z zak łady w Bydgoszczy ulub ione zak łady m inistra Macierewicza cz y te pierwsze n ie zosta ły wymienione, a te pier ścienie by ły powode m śmierci pilota, kt óra doprowadzi ła do uz iemienia tyc h mig ów po prost u źle zaprojektowan o pier ścienie fotela kat a kultoweg o o tym n ie b ędziemy rozmawia ć b ędziemy przeprasza m p ieprzy czołgu n o będziemy ta k, a nie wymienia si ę myl icie za ty m łukiem stoi my śli po prost u nasze wojsk o b ędzie trochę uzbrojon e w łuki l iczne zatop ione w Wiśle pomysłowi moim zdan iem to m y z t ą myślą o tym, przebija ł si ę, dlaczeg o Bukiem mo żna kogoś zabi ć, ale nie no mamy serię w te j chw ili znow u zapowiedzi żelaznej dyw izji, kt óra będzie sta ła w zasięgu konwencjonalne j artyler ii rosyjskiej lub dom y, al e rozmawiajmy nasi żołnierze s ą jak kamienie rzucon e na szaniec nie jest ci no i n iech c i dziwni ludz ie z praw icowych mediów m ówią, że n ie jeste śmy patr iotami, bo n ie mówimy dok ładamy cegiełkę do, bo nie lub imy jak nas i, że żołnierze s ą rozwal a mi prze z wrog ą artyler ii, al e zawsz e żołnierze mogą schować si ę po 2 tak i tym fragmente m łucznictwie tema t wynikiem r óżnicy, jeżeli taką now ą specjalnością t o cz ęść audycj i tera z informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA