REKLAMA

Czy jest lekarstwo na grypę?

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-25 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodn ik TOK FM na zdrow ie dobr y Ewa Podolska cz y istnieje leg ł na gryp ę i oczywi ście powiemy o ty m, że taki istnieje i w dodatku jes t sprzedawan y be z recept y przekonuj ą na s dziesi ątki rekla m coś na s bierze łamie w kościach ślemy mam y gor ączka bra k apetyt u, więc szybko do najbli ższej aptek i ta m do wybor u do kolor u pigu łki syrop y wida ć wszystk o dzia ła b łyskawicznie za żyjesz chorob a przejdz ie, a tymczasem t o jes t n ieprawda t o tylk o Rozwiń » preparat y, kt óre łagodzą objaw y choroby tak jak ból gardła kata r gorączka, al e n ie zabijają w irusy grypy żaden z lek ów, kt óre Polacy tak masow o kupują be z recepty nie jes t lekiem przec iw grupowym cz y to znacz y, że nie ma lek u na gryp ę jest jest Olek antyw irusowy na recept ę, a nazw a substancji chem icznych, która hamuj e namna żanie w irusa t o o SLD Miller oczywi ście w handl u brzmia ł inaczej, zanim jego pada pow inno si ę zrobi ć badanie laboratoryjn e wymaz u z gard ła nos a, które potwierdzi, że mam y do czyn ienia z gryp ą uwaga b ędą skutecznie pow inien by ć podan y wci ągu 72 godzin o d wyst ąpienia p ierwszych objaw ów grypy, al e tak naprawd ę większość choryc h n ie potrzebuje prz y typowyc h objawac h gryp y zdrow iem be z przyjmowan ia lek ów przec iw w irusowego leczen ia szp italnego, a jednak s ą sytuacje, gdy podan ie go jes t kon ieczne, jakie o ty m w jutrzejszym przewodnik ów na zdrow ie przed czternast Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!