REKLAMA

"Pozbawia się ludzi człowieczeństwa i stąd się bierze pogarda"

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-11-25 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
21:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
teraz moim państwa go ściem jes t Piotr Niemczyk były zast ępca dyrektor a zarządu wyw iadu urzędu ochrony państwa była ona tyc h s łużb specjalnyc h, al e u na s jak autor ksi ążki pogard a, dlaczego l iczni ro śnie liczba przest ępstw nienawi ści w Polsce auto r Piotr Niemczyk dzień do nowych państw dzie ń dobr y pan u zacznijmy o d teg o za co właściwie uzna ła, że warto napisa ć książkę o specjalnej stref y specyf icznej kategorii przest ępczej przed przest Rozwiń » ępstw pope łnianych z nienawiści, dlaczeg o t o skompl ikowane, ponieważ wcze śniej na sa m taką książkę sz ósta rano, kto puka o ty m jak Polska zamienia si ę państwo policyjne n ie twierdzę, że zmieni ło, chociaż cora z wi ęcej na t o wskazuj e, że papież właśnie t u tylko w łos brakuj e natom iast zwróciłem uwagę, że pom imo wszystk ich deklaracj i różnych polityk ów prawa je śli Zbigniewa Ziobro i i m inistra Brudzińskiego ministra Błaszczaka ministra Kamińskiego w iceministra Wąsika i całej ustawy teg o ca łego stada ludz i, kt órzy bardz o chętnie r óżne frazes y opowiadają n ie zawsze pokrywaj ące si ę rzeczywistością oni tw ierdzi si ę przest ępczość Polsce maleje natomiast czym si ę przyglądać zacząłem z e zdum ieniem statystykach policyjnych jawnych mn ie jaki ś ta m tendencyjnyc h tam opracowan iach niech ętnych PiS -ow i prawdziwości polityk ów tylk o w statystykach pol icyjnych odkryłam, że nie przystąpi nie maleje przest ępczość rośnie, ale gola właśnie, a c o gorsz e nie każda ka żda był tak i do 2015 roku by ł prze z kilkadziesi ąt lat w łaśnie konsekwentn y spade k przestępczości każdej przec iwko m ieniu przeciwko ludz iom szkodz ą zdrowiu i tzw. Vaillant kraj u w brutalne j przestępczości i przest ępczości właśnie w tych przez t o kradzie ż owej, po czy m nagl e 2015 tysiące szesnasty m te n proce s roz łożony kilkana ście miesięcy nagle skr ęca si ę odwróciły i data zwr ócił uwag ę właśnie piszą wtedy szóstą rano i tam jest zar ówno tytu ł dobra zm iana zmiana budz i agresj ę, ponieważ wted y by ło widać, że n p . ro śnie przest ępczość wobec zwierz ąt ro śnie przestępczość domow a przemo c domową co nas wi ęzy między morz e malej e w Polsce liczba rodz in jes t cora z więcej przest ępca art. 207, czyli właśnie znęcania si ę cz łonkiem rodziny alb o osobą zale żną, czyli najcz ęściej żona dziecko dziadek babc ia tak, b o tak się przewa żnie rozk łada albo niepe łnosprawne w ich życie najczęściej wobe c kob iet jest prze z jak t o tłumaczyć n o właśnie no i zacz ęły się nad tym g łęboko zastanawia ć i zaciężna z psychologami i on i tak, bo to jes t sp irala przemocy t o jes t przenoszenie nienawi ści do przenoszen ia agresj i jes t, je żeli tolerujem y dyskusj i pol itycznej w telew izji przez polityk ów tak powiem z najwy ższym szczeblu władzy, je żeli on i sobie pozwalaj ą na posługiwanie si ę mową nienawi ści mową dyskryminuj ącą pewn e grup y społeczne t o tak Rosja si ę podnos i w zwi ązku z ty m ja uwa żam, że tak imi typowan y typowym i w Polsce najbardz iej charakterystycznymi ofiarami mow y nienawiści jes t Piotr Szczęsny i Paweł Adamowicz w łaśnie dedykuj ę t ę książkę, bo on i byli on i są z różnych końców te j te j sp irali nienawiści, ponieważ Piotrze nie w iadomo sa m popełnił samob ójstwo, ale Paweł Adam zosta ł zamordowany oni s ą ofiarami tego co w te j samej spirali zdrowotny być może już na ko ńcu, b o po 1 jedno po prost u sto s prze z prze z człowieka, który tą nienawi ścią przeszed ł troch ę więzieniu trochę potem, bo poznaje się, że on by ł zafascynowan y zara z po wyjściu z wi ęzienia tak im ruche m neo n o Narodowym nacjonal istycznym o i być może to c o to mia ła na n iego znaczący wp ływ Piotr Szczęsny po prostu n ie wytrzyma ł te j presj i, jaką stwarz a mow a nienawi ści mowa dyskrym inacji dyskryminująca n ietolerancja ksenofobia i powiedział nawe t taka zale żność może mo i rozmówcy często śmieszy, al e jak ja k mi się nad tym g łębiej zastanowi ą to t o m ówiąc chyba mam rację m ówiąc, jeżeli tolerujem y to, że w tramwaj u Warszawie kilku kibic ów Legii pob ije operuj e z n ie wa ży ciemnoskórego przybysz a z p ółnocnej Afryki bliskiego Wschodu t o tydzie ń później rolnik tam Niemczy na Podkarpaciu cz y na Podlasiu zabije swojego psa m łotkiem alb o metalowym pr ętem i ma związek przyczynowo-skutkowy tak, aby też nie czek a jeszcz e szans ę dan e, kt óre podaj e o ty m, że, k iedy odbywał si ę wa żny mec z drużyny miejscowej w jakim du ża jeszcze t o ta fal a przest ępczości się zm ienia tej g łównie dotycz ące przemoc y najbardz iej wyraźny przykład jak zwrócił uwag ę t o k iedy rozmawia łem z dziadkami centrum praw kobiet wszystk im solą Nowakowską, kt óra jes t ta m prezesem jonami, m ówi że wolontariuszki sygnalizuj ą, że je żeli w du żym mieście popularna dru żyna przegra mec z ro śnie liczba przypadk ów przemocy domowej cz y te zgłoszenia na te n telefon interwencyjny lu b u 1 rosną law inowo wpros t, czyli wkurzeni kibice prze z t o, że ich ulub iony zesp ół przegra ł od reagują najcz ęściej na żonie dz ieciach i z Policy policyjnych statystyk ZUS też warto zwr ócić uwag ę, że je żeli czytamy kom órkowy tyc h komunikaty pol icyjne z różnych miejscowości to też zdarz a się, że po przegrany m mecz u liczba przypadków zn ęcania się nad zwierz ętami rośnie cz y znowu to są intuicyjna dan e prawda, bo to n ie jest to nie jes t tak policzone metod ę badawczą, al e zawsze Brytyjczycy potwierdził naukowo cz y rzeczywiście to Polska, który te ż n iezwykle dotkni ęte mową nienawi ści zresztą powiedział, że Brexit t o jest bardziej wyn ik mowy nienawiści jes t ta m anal iz ekonomicznych z ty to on i stw ierdzili ta tendencj a jes t jes t udowodniona naukowo i oczyw ista w akcj i ale, ale też chciałbym wrócić takie przypadk i, że jeśli zosta ł sprawdzałem w Poznaniu, bo dostęp tylk o poznanie Wrocławia dan e z Krakowa sam a z dużym opóźnieniem n ie udało si ę wykorzysta ć, że n p . w Poznaniu zacz ęto liczyć przypadk i n iszczenia przystank ów i autobusów tramwajów zajść jak jest cz ęść z nas, dlaczeg o niektóre dn i t e cz y tam jes t w przypadku dużo wi ęcej News por ównałem t o z meczami no tak znaczną w dniu, w kt órym jes t mec z Lecha Poznań, ale w Poznaniu t o liczba przypadk ów n iszczenia przystank ów jes t n iemal połowę alb o stos u procen t wy ższa, wi ęc ta t a ta agresj a przenoszona prze z kibiców to jes t 1 z wa żniejszych, jakby strum ieni tego te j te j spirali przemoc y te j te j tego przenoszenia oraz w łaśnie, a też w te j ksi ążce sameg o początku mówi o ty m, że my, kt órzy przestraszen i przez polityk ów i troch ę przez rzeczy dziej ą si ę świecie boimy się g łównie terroryzm u cz y przemocy z e stron y muzułmanów innych po czasach jest ich adre s dżihadystów, k iedy w nasze j części Europy n ie tylk o zreszt ą coraz gro źniejsi staj ą si ę jedna k nacjonali ści narodowc y oni weszli w t ę rolę dżihadystów, choć n ie u żywam jeszcze tak ich metod, że n ie u żywają bo, chocia ż przypade k parady równości w Lublinie i zatrzyman ia ma łżeństwa, kt óre chciało si ę posłużyć zam ówią domowo z sam ą bomb ą wobe c uczestnik ów parad y pokazuj e, że może już powol i zaczynam y by ć kraje m, kt óry te n ras istowski talerz zyska nienawi ść te ż b ędzie przybiera ła bardz o prost e formy atak na pewno b ędzie wszystk im zabójstwo Pawła Adamowicza, b o ta niewątpliwie chce, by w ładza jest deklaracja rz ąd ch ętnie przyjmie uchod źców do Syrii, bo to wywołało tak ą falę nienawiści wobe c niego środowiskach narodowyc h w łaśnie 1 z g łównych hipotez dzia łania tego Stefana w t o jest w łaśnie, że to by ła reakcj a NATO NATO deklarację w zreszt ą kilku innych prezydent ów r ównież, wi ęc to torze jest praw icowy terroryz m wiemy od dawn a w torz e n p . jeszcz e 20152016 roku na szczęście t e l iczby spadaj ą teraz w Europie malej e około 200 przypadków akt ów terror u roczn ie w ca łej Europie z czego kilka t o były o charakterz e islamskim, dlaczeg o on e tak wyróżniały dlateg o tam rzeczywiście było najwięcej ofiar śmiertelnych, al e tak naprawd ę na tych 200 na tych 200 zamachów t o 510 może 15 to był charakterz e islamskim, a reszta t o by ły albo charakte r skrajnie praw icowym alb o skrajnie lew icowym alb o takich separatyst ów jak na kr ótko czekan ie jak Baskowie zawsze, kt o jeszcz e ale, ale te ż te teg o rodzaj u wpadk i znakomita mniejszość incydentów t o były aktorzy zwi ązki oraz wyr óżnikiem by ło t o coś było ary śmiertelne, al e też warto zwr ócić na tak ą uwagę że, że n iestety mnie nie do ko ńca w iarygodne są statystyki w NATO bardzo si ę zwrac a uwagę w tej chw ili w Niemczech bardzo si ę zwraca uwag ę w stanac h Zjednoczonych zaczną stan u w latach wzor ów wiosn ą zesz łego roku 2018 roku nagl e tak i urząd statystyczny w stanach Zjednoczonych policzy ł, że ta m jes t około 60 zamachów terrorystycznych rocznie o charakterz e islamskim bardzo wzrosły w ci ągu ostatn ich paru la t właśnie zresztą widać też korelację z kampanią tam, bo wtedy si ę zacz ęło du żo bardzo aktywna zrobią mow a nienawiści t o pamiętają pewn ie nas i słuchacze, wi ęc tam okazało si ę, że jako zamac h terrorystyczny n ie są l iczone zamachy z e skutkam i śmiertelnymi popełnione przez białych suprem a testów, dlaczeg o Luca nie wiadomo, jak ą władze chociażby pan i na to duży ata k jak o znaczy dla mnie nawe t nie odniósł o n nie odczuwan o tego problemu, że t o jest sama ofert a z pol itycznym, ale jedna k kwalifikowana jak o zamac h terrorystyczny w zwi ązku z ty m, że zamac h byłego dyplomat y z tym tak że wjechanie samochodem grup y protestuj ących przec iw rasizmowi nie wiem obro ńcy praw cz łowieka by ł uwa żany za incydent o charakterze z o charakterz e chuligańskim pol itycznym, bo trudno temu sztywneg o holu chuligaństwo, chociaż dla za zab ójstwo okres chuligaństwo to du żo za ma ło, ale zacz ąć stud ia podobnie Niemcy w Niemczech n p . je żeli m łody Arab wysadzić samoch ód czy siebie czy odd a zaatakuje kogoś możemy to traktowan e jako zamach t o znan e, je żeli k ilku skinów bejsbol a am i narodowc ów pob ije tak z pa łkami kijami bejsbolowym i prętami imigranta t o jes t to polityka marcowe j kraj u tam, czyli czy te ż zabójstwo motywowan e, ale jednak n ie terroryzm i mam y pewne problem y z tym z tym i dlateg o tego praw icowego tak nie widzieli śmy to zaczyn a by ć wyraźnie w idoczny jako ś teraz m. in. w te n spos ób, że Niemcy urząd ochrony konstytucj i nadal jak o największe zagro żenie w Niemczech traktuje prawicowe grup y ekstremalne których, kt óry czyta szacuje, że oko ło 40  000 członków tak ich powiedzia łbym lojaln ie oddanych w większość z n ich jest gotow a stosować przemoc to jest t o jes t tak naprawd ę najwi ększe zagrożenie dl a tak naszego bezpieczeństwa zawiesi ł na chwilę rozmowę, bo informacje, ale po nich wr ócił w wracamy do rozmow y stud io Piotr Niemczyk by ły zast ępca dyrektor a zarządu wyw iadu urzędu ochrony państwa by ła na jakichś specjalnyc h auto r ksi ążki pogard a, a właśnie samotn y pogardzie chwil ę porozmawiać, bo tych warzyw i p isze w te j aferz e nienawiść nienawi ścią, ale dop iero si ę pojawia pogard a t o rzecz staj e si ę niebezpieczna, dlaczeg o tak, dlateg o że dlatego, że wydaje mi si ę, że nienawiść t o jest za ma ło do teg o, żeby komu ś zrobi ć realną fizyczn ą przez znaczy oczywiście mo żna g o mo żna g o wymyślać można g o oplu ć mo żna natom iast natom iast taka prawdz iwa agresj a wyn ika z po łączenia nienawiści pogardy i t u bardz iej decyduj ąca jes t bardz iej decydujące pogard a ni ż ni ż nienawiść no ja ja mogę być na kilku jak m y takich osobistych doświadczeniach czy moich cudzyc h nad wszystkim od tego zaczn ę, że Paweł Kasprzak l ider obywateli RP powiadamia o ty m jak stał z transparentami podesz ło do niego 3 panie uczestn iczki, w kt óre sz ły na m się za z w miesi ęcznicę katastrofy smoleńskiej na m si ę podkreśla prawna nie by ła t o nieby ła jaka ś spektakularn a man ifestacja tylko t o by ła i zawróciły z transparentem, którym n ic takiego nie by ło na krótko przypomnienie pewnyc h tez Lecha Kaczyńskiego stała konstytucyjnych w podeszło do niego naplu ła m u trwać, je żeli czujemy komu ś twarz to nie jes t tylko nienawiść t o jest to jest to jes t Boga jak i jakie tylk o nienawiść mo żemy nie uderzy ć, ale klucze w twarz si ę wydaje tak im szczególnym sygnałem, że t o, że to nie tylko nie tylk o chodzi, ale że pan te ż prze z przypadek przeciwny t o znaczy danina była tak a akcja 2 lata temu różaniec do gran ic, kiedy k iedy, jakb y dot ąd obywatele poruszeni pewn ą form ą religijności wyruszyl i na granicy już wchodzić w góry jakie ś krzaki jakiś czas z r óżańcami troch ę tam ani nie bardzo się po c o, al e domyślam, że chodziło głównie o to, żeby tam obcy n ie przez tak za granic ę stworzyć tak ą daj e właśnie pomy ślano że, gdyb y ty m ludziom zam iast różańca da ć p istolety maszynowe inaczej rzeczywiście ta m p o drugiej stronie granicy jakiś czas, b y się zaczęły rodzić du ża część ludzie zacz ęli chodzić wci ąż nie wystrzelal i się absolutna wi ększość n ie da, dlateg o że dlateg o, że to no właśnie o n im on i mają strach przed w sejmie maj ą pewnie tak ą nienawiść się z teg o bierze, al e nie ma brakuj e teg o myślę właśnie chyba nie by łoby w tym pogarda dzieli si ę czegoś boj ą, al e n ie, ale nie był ju ż zdecydowal i NATO ale zanim pogarda rodz i się dop iero wtedy, kiedy obiekt nienawi ści staj ą przed staj e przed tob ą twarz ą twarz wted y dop iero może pogardza zj e nie pogard a myśli jest wydaj e jest jest du żo bardz iej uniwersaln ą cechą i nasze b ierze tak że wobe c osób których, kt órych nie znam y nie w idzimy prawda, jeżeli m y słyszymy określenie taty, który jes t oczywi ście pogardliwe tocz y się zreszt ą źle adresowane, bo paten t z naszeg o punktu widzenia z dotychcza s neutraln y, bo t o jes t Hindus Pakistańczyk wziętego przez zagro żenie w idzi morska jedno w ka żdej po Polsce to to mój u żywają tego określeń ludzi, którzy mo że n igdy w życiu spotkali nikogo z Afryki północnej ludzkich rozchod u tak m ówi w Warszawie spotykamy, ale t o okre ślenie używane tak ca ła Polska tak dla interny, wi ęc jak wyobrażamy sekt y m ieszka w mieście powiatowym t o mo że poza by ć może tam kebabem, ale n igdy w życiu n ie miał żadnej torach, al e tak ie marzenie w stref ie wojennej kultu takim razie, k iedy zaczynamy pogardz a n i ja myślę, że t o jes t chyba to jes t też indukowane znacz y, jeżeli w idzimy w środkach masoweg o przekazu, że c i ludzie s ą źli, że są nieodpowiedzialni, że są n ie wiem g łupi, bo też teg o rodzaju, jeżeli tak wpros t nie mówił te ż Janusz Korwin-Mikk e mówiło o imigrantach po święcić wi ęc, więc r óżne tam s łowa padały, al e to na szcz ęście w przypadku polityków, że tak po pierwszej rang i w Polsce t o co to jest ewenement na raz ie jeszcze, więc myślę, że to, że co ś tak długo jest wysokość ich tak personalizacj ę tak t o jest odbieraj ą si ę troch ę człowieczeństwa odbiera im si ę praw o do r óżnego rodzaju zachowa ń i z tego i z tego wyrast a pogarda, ale też t ę zupe łnie innej beczk i przykład mo że jak ja krzycza łem więzieniu siedzia ł w latach osiemdziesiątych z powod u politycznych t o siedzia łam z włamywaczami 1 nie wie opowiada w formie anegdot y jak to w łamali si ę do mieszkania emerytów i od anegdot a poleg a na tym, że wszystko wszystk o wywal ili tam i znaczen ia i po ścieli wszystko jes t n ie mogli znalez ionych pieniędzy w ko ńcu zajrzel i do kosza z brudn ą bielizną tam znale źli ta m kilkaset złotych jodły tak i zadowolon y jak frajerz y do końca miesi ąca chodzili pożyczać, bo nie wie na żarcie, a my śmy tydzień p ili i dlaczego o to walczyć nie ma poczucia, że zrobiłeś ludz iom absolutnie niewinnym, którzy n ic złego c o zrob ili, ab y obrzydl iwe świństwo tak krzywd ę wyrz ądziła bez bez interesownie tak bardz o ta m napić się przez tydzie ń do butele k w ódki, ale m ówi, o czym mówi prze z t o śmieci prawdami zrozumiał, że po t o, żeby komuś zrobić realnie krzywd ę trzeb a g o do spersonal izowanej z nim pogardza ć te ż na pismo wydaj e, że to jest ten kluczowy będzie uczyć w iem, że to jest na d łuższą rozmowę psycholog iczne fizyczn ą zreszt ą powiem, że w pierwszej wersji książka nazyw a si ę przemo c nienawi ść pogarda dl a, a dop iero dawał z a na potrzeb y wydawnictwa to by łby czytelności tytułu będzie mn ie wybierz jedn o słowo znaczy uznałem, że ta pogard a jes t kluczowe, al e też przytacza też w swoje j książce te ż cytat y z polityk ów ostatn ich miesi ęcy lat i n p . jes t tuta j te ż o omawia ć cyta t z Kaczyńskiego r ęka podniesiona ko ści t o ręka podn iesiona na Polskę jak takie zdan ie two im zdan iem radz i sobie w te j dynam icznej atmosferze i w budowan iu pogardy cz y też wa żne zdanie cz y n ie bardz o bardzo ważnym nie było wa żne tobym tobym g o nie cytowa ł i pow iem paradoksalnie, żeby powiedział, że ona ma dużo wi ększe znaczenie nie dla obron y kościoła tylko dl a przeciwnik ów kościoła bo, bo ono jes t w kontek ście bardz o charakter z MON jes t w kontek ście ujawn ienia przypadk ów pedofilii nowa wszyscy wiemy, że t o by ło, że t o było przed wyboram i do parlament u Europejskiego pad ły te pad ły te słowa w tak im kontekście, że nagl e tak i, ab y nastroje bardz o antyko ścielna wzros ły i rzeczywiście pow iem, że się nasza wrzuci ł do internetu s łowo Klecha, kt óry soczyście wartościujące w spos ób negatywny n ie w iem duchownyc h ko ścioła katol ickiego to nagl e t e wszystk ie s łupki u żywania, czyli deprecjonujący tyc h id ą w g órę w sposób ogromn y tak przy czym s ą co może by ć niektóre z n ich s ą ew identnie sterowane sztuczn ie czy i jeżeli popatrzym y ludzi, kt órzy mają sk łonność do radykalnego zobowiązań tylko czy kościelnych poglądów t o ich zasięg przeciętnie to jeste śmy k ilka tysięcy internaut ów, a nagle si ę rob i kilkaset tysięcy czyta m powiedzia ł nawe t i wyraźnie t o jest sztuczn ie podb ijane c iekawe przez kogo była mo im zdaniem to jak przeciwnicy kościoła n ie s ą na tyle dobrze zorgan izowani s ą wynająć firmę pierożki jak powiedział, że t o jes t ktoś, kto jes t za interesowane pog łębianiem tych cech te j wojny polsko-polskiej tej te j tej te j przepaści, która jak i je żeli na kon iec my ślimy, że to mogą by ć Rosja tak oczywiście ten pomysł Sojuszu zas łużyli na taką opini ę, ale nie w iem n ie potrafię tego kropki na d PiS poz a, chociaż pokazuje wykres y, kt óre to ilustruj ą, że to zreszt ą bardzo cz ęsto w kontek ście pol itycznym kontekście zbliżających si ę wyborów tego rodzaj u dzia łania Nadleśnictwo niezrozumia ły rosn ące słupki zasi ęgu jakiś tak i, gd y proponujących określeń zaczynają mierzyć się w 3 miesiące przed wyboram i to to kt o tak bardzo wyra źnie widoczną prawidłowość zreszt ą wra żenie, że t o jes t sterowane przed pewnym i wyborami byłam islamskie wypow iedzi przed nast ępnymi ant y ukrai ńskiej, a potem przec iwko środowiskom LGBT, wi ęc więc tak jakb y jaka ś log ika t ę rządziła też w tej szans ę opowiada o zamkni ętych środowiskach w ty m atak i w środowisku, które grzej e si ę myślę, że byliśmy, jak im wielkim imperium lechit ów, które nie w iadomo, jaki te n w przyszłości cudownej, cho ć n ieodgadniona stanow ili wielk ą si łę militarn ą polityczn ą, dlaczeg o zaczął interesowa ć tym i, lec z tam, dlaczeg o zaczęły się, żeby teraz h itami, ale rozumiem kibiców Lecha chyb a tak, bo t o a bo to, bo to, bo t o u żywam bardziej wykonawczym to jest k ibicowskich prawa, bo to o tym, t o zamkni ęte środowiska, bo j a na początku miał tak ie poczucie, że k ibice s ą zamknięte w Śląskiem oraz z łożenie absolutn ie znacz y ich przem ieszanie si ę zarówno środkami zorgan izowanej przest ępczości brutalne j przest ępczości, że akurat te n wzrost też jest wyra źny, ale nie a ż tak bardzo, tak więc i tak i tak sk łonny do do przemocy za to, że z imowanie na liście gdzieś tam chodz i po g łównych med iach nie robi różnicy, al e też, ale wzros t natomiast poza tym on i są obecn ie we wszystk ich tych zdarzeniach, kt órych jes t agresja wobec s łabszych mn iejszych o d marsz u niepodleg łości tej agresj i mnóstwo daj ja sta łem p o drug iej stronie para policjant ów w nasz ą stronę z grup ą znajomyc h i transparentam i nasz ą stronę poleciało kilkadziesi ąt wersj i t o były teg o rodzaju petardy, że uc iekali przed nimi policjanci zrob ili ca łości tak Pm r óżnego rodzaj u panelami ochronnymi obudowanie były t o takiej sile ra żenia jakie ś tak ie race oślepiające, żeby takie tam wrac a ja k na metrach piłkarskich szkod y rzeczywiście takie rejsy do zachowań agresywnych n o, więc to jest to są r ównież mieć tak że tak że od środowisk ukrai ńskich s łyszałem, że mlek o katolicka okre ślana jako katol icka, żeby po zauwa żysz absurd teg o zdarzen ia procesja, z czy m szósta rozb ita przez ludzi, którzy okazal i si ę k ibicami, a i postarali si ę już opowiada ł jej uczestnik otrzyma uczestn ik tyc h prezesowi pyt a si ę sąd oficera pol icji czy pa n na tych ludzi m ówi tak oczywiście to są kibice Polonii Pogoni przy Polonii Przemyśl są kibice Stali Mielec są ta m czego ś innego, wi ęc to okazuje si ę to on i s ą takim katalizatorem tej nie na te j te j mowy nienawi ści i przekładania teg o akty przemoc y z drugiej strony się czyt a żadna Paszcza zachowa ń agresywnych środkach komunikacji miejskiej, bo myślę, że są najlep iej opisane c o się okazuj e życie ludzie maj ą emblemat y klubów sportowyc h tak ich bij ą c iapatych r óżnych terroryst ów musli m ówi i przeszła za to żużla tych s łów, ale chcia łbym odda ć dynamik ę tych zachowa ń rozmów p ierwszy bardz o dzi ękuję za wizytę pa ństwu poleca m książkę pogard a Piotra Niemczyka, dlaczeg o ro śnie liczba przest ępstw nienawiści w Polsce dzi ęki zawisł dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA