REKLAMA

"Jestem za tym, żeby Senat powołał tylko opozycyjnych kandydatów do KRS"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-25 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry pa ństwu karn a Lewicka pa ństwa i mój go ść Michał Kamiński wicemarsza łek Senatu koalicja Polska dzień dobr y pani Marzena dobr y w itam panią pan i redakto r witam wszystk ich naszyc h jak że drog ich s łuchaczy najdro ższych zaczniemy program o d trzec iej zasad y dynamiki Newtona, kt óra de l a wojow ie zostawiłem żelazko w dachu obliczone jak, w czy m jest fak t fizykiem pan i rzecznik wydać to zależy na akcję rodzi reakcję s łyszał pan zapewne us Rozwiń » łyszał s ędzia Paweł już Cieszyn w ubiegłym tygodniu zażądał o d kancelarii Sejmu pod rygore m grzywn y udost ępnienia list poparc ia kandydat ów do KRS - u Kancelaria skrz ętnie ukryw a mimo wyrok u Naczelnego Sądu Administracyjnego t e l isty st ąd Ministerstwo Sprawiedliwości w poniedzia łek rozpoczęło o d od mini ęcia si ę i wys łano do Sądu Okręgowego w Olsztynie informacje o tym, że s ędziemu cofni ęto delegacj ę nie ma uzasadnienia tylk o podstawa prawn a to pani redaktor jak w soczewc e wida ć wyraźnie c o oznacz a w izja reformy sprawiedliwo ści PiS w wykonan iu prawa i sprawiedliwo ści wykonanie tego an i innego ministra prokurator a generalnego t o oznacz a wp ływ na personal ia r ęczne sterowanie n ie tylk o prokuraturą już tak że wp ływanie na niezawis łych s ędziów po p ierwsze, skandalem jes t n iewykonywanie wyrok u Naczelnego Sądu Administracyjnego, kt óry dotycz y n ie tajemn icy Państwowej l ist poparcia dl a sędziów co jes t rzecz ą absolutn ie dość z każdego punkt u w idzenia moralneg o pol itycznego prawneg o dość oczywistą, że powinni śmy pozna ć Elżbieta osoby l iczy na postępowanie prowadzone prze z urząd ochrony danych t o żenujące t łumaczenia zar ówno pani marsza łek jak szeroko rozumianego obozu w ładzy zakładam, że wcze śniejsza decyzj a tylk o wyżej ta k jak wszystko w ty m ugrupowan iu, al e tutaj w tej sprawie, kt órą pan i poruszyła s ędziego, kt óry został, który zostaje cofni ęta delegacj a w idzimy wyra źnie jak niezale żność s ądową w idzi prawo i sprawiedliwo ść dlateg o każdemu z naszyc h słuchaczy o d, kt órych pozdrowienia zacz ęliśmy t ę audycję te n wywiad chcia łbym powiedzie ć prosz ę pa ństwa walczym y n ie swoj e Sejmie Senacie walcz ące o praworz ądności, walcz ąc o niezale żność wym iaru sprawiedliwości, ale walczym y o t o b y w żadnej z e spr aw, kt óre pa ństwa naszyc h s łuchaczy mo że dotyczyć nigdy nikt n igdy n ie miał pokus y, b y wp ływać w spos ób Administracyjny i pol ityczny na sędziego, b y wyda ł wyro k cz y zachowywa ł si ę zgodnie z oczekiwaniami kogo ś, kto ma akurat plecy obecn ie w obecny m wym iarze w ładzy, bo ryba psuje się o d g łowy dz isiaj t e zab iegi dotyczące r ęcznego sterowan ia wymiarem sprawiedliwo ści zgodzę si ę dotycz ą g łównie spraw ustrojow o pol itycznych, al e historia uczy, że prędzej cz y p óźniej zaczn ą dotyczy ć ka żdej spraw y każdego obywatela, który b ędzie mia ł na pieńku z władzą lub z lud źmi z tą władzą zwi ązanymi, tak wi ęc broni ąc niezależności s ądów bron imy ka żdego obywatela Rzeczypospolitej w zwi ązku z ty m Senat rozważa przygotowan ie projekt u ustawy, kt óra od pol itycznie KRS i ureguluje statu s sędziów powołanych z jej udzia łem była tak a narad a robocz a z udziałem marsza łka grodzkiego była obecn a Małgorzata Gersdorf by ł Krystian Markiewicz 3 z Iustitii tocz y si ę ta inicjatywa leg islacyjna nie uda się be z Sejmu, a n ie widać wol i p o stronie prawa sprawiedliwo ści, żeby tylko raz, który jes t teraz by ł jak ikolwiek sposób zmieniało mimo wyrok u such e i teg o co zrobiliśmy już w grudn iu Sąd Najwyższy pr óbować zawsze trzeb a trzeb a, ab y konstruktywn ą rol ę Senatu, w którym jes t tak an i na wi ększość inna o d większości, która jest w ni ższej izbie parlament u, aby ta konstruktywn a rol a Senatu 200 ustrojowa pol ityczna była wykorzystywan a do maksimum n ie jak chc ieli teg o niekt órzy do byc ia instytucją blokuj ącą instytucj ą par ę syna z opozycyjn ą, bo to nie jes t rol a Senatu liczy trzeb a sob ie bardz o wyra źnie powiedzieć, ale rol ą Senatu dzisiaj szczeg ólnie, na kt órą na łożyła na nas n ie tylko konstytucja, al e i okoliczno ści pol ityczne jest obron a polskiego parlamentaryzmu rozum ianego w najszerszy m teg o słowa znaczen iu wszędzie ta m, gdz ie on i debaty nie chc ą my mus imy do debat y przyst ępować wszędzie ta m, gdz ie oni mniejszością odmierzaj ą praw odmawiaj ą prawa g łosu, by mus imy te j mniejszo ści prawo g łosu dawa ć wszędzie tam, gdz ie dokonywan y jest zamac h na instytucje demokratyczn e my musimy tyc h instytucji demokratycznyc h broni ć, a więc bronić teg o po c o społeczeństwa narod y na przestrzen i historii tworzy ły ustr ój parlamentarny po t o, b y by ło godn ie i sprawiedliwie po t o, b y każdy mógł liczy ć w pa ństwie u siebie, bo poprze z organ y w ładzy przedstaw icielskiej tr ójpodział w ładzy jes t zagwarantowany jes t zagwarantowane elementarn e praw o prawo każdego obywatel a, al e oczywiście w iem jak prawo sprawiedliwość kwituje tak i projek t, bo zak ładam, że pa ństwo b ędą chc ieli w ty m projekc ie przywrócić sta n, w kt órym sędziowie s ą wybierani prze z sędziów an i przez polityków w sejmie, cho ć tych 15 członków KRS-u t o b ędzie dyskusja o ty m, że opozycj a chc e przywr ócenia w ładzy w ręce nadzwyczajne j kasty, ale nie ma żadnej nadzwyczajnej kasty manewry powtarza, że le ży, al e pani redaktor Zbigniew Ziobro r óżne rzeczy powtarza niektórych ju ż n ie powtarzan e przed krytycznyc h o o op inii pod adrese m prezesa Kaczyńskiego kiedyś mówiła teraz ju ż nie powtarz a, więc czasem r óżne rzeczy Zbigniew Ziobro powtarza czase m n ie na tym, wi ęc zost aw do powiem jedn o pan Zbigniew Ziobro rzeczywi ście powtarz a o ka ście, a nawet jedyn e dowod y na to, że źle się dz ieje w sensie strukturalny m w wymiarze sprawiedliwo ści t e dowody dostarczy ł nie świadomie op inii publicznej Zbigniew Ziobro jego ludz ie poprze z afery w ęgierską w Ministerstwie Sprawiedliwości i t o wszystko c o mogli śmy ogl ądać co sam Zbigniew Ziobro nazwał w ko ńcu skandalem tyl e tylk o, że tyc h ludz i, którzy byl i sprawcami tego skandalu szerok o do resort u sprawiedliwości w łaśnie wpu ścił g łosowanie, które zosta ły anulowane chcia łbym pana zapytać, al e najp ierw, zan im t o anulowan o głosowanie t o kandydat ów do KRS - u ostatecznie prawo sprawiedliwo ść wybra ło tylk o przedstawicieli z e swoje j partii, czyl i spraw a sprawiedliwości to było z łamanie tak iego dobrego obyczaju, że Sejm Senat wysy łają do KRS-u przedstaw icieli zar ówno partie opozycyjn e jak rząd, ale te n zwyczaj b ędzie można przywr ócić w Senacie i w łaśnie chcia łam zapyta ć bo, bo jes t informacja, że pos iedzenie senack ie w grudn iu siedemnastego 18 grudnia i wtedy będzie ten wyb ór członków pewnie do kar b ędziemy mieli 2 drogi, ab y przywrócić zwyczaj, o kt órych pani s łusznie wspomnia ła 1 droga to, ab y zadba ć przynajmniej jakiś balan s krajowej radzie s ądownictwa pomi ędzy nominatami pol itycznymi obozu w ładzy opozycji po prost u dominować wy łącznie obyw a senatorów serce senator opozycyjnej t o b ędzie jaka ś pr óba przywr ócenia dobreg o zwyczaj u, kt óry zakłócił prawo i sprawiedliwo ść drug ą niepor ównanie bardz iej biblijn ą zasad ą zgodnie z ty m nastawieniem drug iego policzka by łoby dotrzyman ie tych zwyczaj ów, których niedotrzymanych zrani ł 1 macie senato r opozycyjn y 1 z PiS-u rusz ą 2 drogi, które ob ie drogi 1 w spos ób n iezwykle Pokorny druga mn iej Pokorny, al e zmierzaj ą do tego sameg o do obron y zasa d polskiego parlamentaryzm u przed ludźmi, kt órzy te n parlamentarną drog ą, żeby pan poszed ł jak o pierwsza pani redakto r ja n ie dawałbym dz isiaj biorąc pod uwag ę, że prawo i sprawiedliwo ść n ie skorzysta ło z szans y bycia prawy m sprawiedliwym ugrupowaniem je śli chodz i o t e sprawy w sejmie ja by m pr óbował przywr ócić m inimalny cho ćby balan s poprze z n ie dopuszczen ie kandydat a z ramienia PiS - u, al e uszanuj ę decyzję, kt óra b y zmierza ła w kierunku tak iego bardz o l iteralnego traktowania wybranych prze z PiS zasa d chcia łbym zapyta ć o wp is Bartosza Marczuka w iceprezesa polskiego fundusz u rozwoju, który przez 3 lata wiceministra rodziny prac y i polityki spo łecznej, kt óry tak że wdrożenie pracown iczych plan ów kapita łowych med iach społecznościowych napisa ł w PiS Sweet przera żony ty m, jak ą emeryturę dostan iemy ZUS teraz 53 % ostatniej pensj i w 2045 będzie 32 % 6024 w osiemdziesiątym 23 % potem kolejn y, że trzeb a si ę dodatkowo zabezpiecza ć dbać o zdrow ie kształcić oszcz ędzać mie ć więcej dz ieci i przygotowa ć na d łuższą prac ę m ówi mówi 1 z wi ązane za zrealizowanie n o tak du ży za krytykowali poprzedni rz ąd za podn iesienie wieku emerytalneg o kt órzy, którzy byli Trubadur am i te j pol ityki spo łecznej, którą prowadzi obecna ek ipa, al e dz isiaj już także c o świetle je śli jak rozum iem ludzie te j ekipy ostrzegaj ą przed katastrofalnym i skutkam i pol ityki Kaczyńskiego Morawieckiego wida ć ile razy o bomb ie demograf icznej, że trzeba si ę na to przygotowa ć trzeba u żyć działanie przec iwko te j bomb ie demograf icznej prawo i sprawiedliwo ść zrobiło n ic, bo program 500 plus okazał si ę kompletnie chybiony je śli chodz i o sw ój progra m graficzny wym iarom ten wym iar n ie zafunkcjonował m ówiąc o ty m, że pewn e plusy niemałe, ale także pewn e m inusy teg o program u za funkcjonowały to ca łą pewnością o n n ie odegrał swoje j żadnej rol i w dz iedzinie demografii, a tak i był podstawow y argument, kt óry za ty m sta ł programe m, tak wi ęc prawo i sprawiedliwość nie zrobiło nic dl a przysz łości naszych dz ieci nie zrobi ło nic zar ówno w wym iarze pol ityki klimatycznej ekolog icznej pol ityki dotycz ącej fundusz y emerytalnyc h dotycz ącej tej najbardz iej elementarnej rozum ianej przysz łości jako zapewn ienie pieni ędzy nie zatroszczył si ę nasze dzieci je śli chodz i o szerok o rozum iane bezpiecze ństwo naszego kraj u w pol ityce mi ędzynarodowej prawo sprawiedliwość gr a przysz łością naszyc h dzieci i w tak ich wypowiedziach ja k ta, którą pan i cytowa ła przed chwilą prom inentnego reprezentant a tej w ładzy wida ć bardzo wyraźnie, że cora z więcej ludz i po tamte j stronie zdaj e sobie sprawę, że trzeba dzisiaj bi ć na alar m, bo przysz łość naszyc h dz ieci zagrożone PiS wida ć t o wyraźnie ka żdego dnia jak m ówił o ty m, Władysław Kosiniak-Kamysz kampan ii wyborcze j prawo i sprawiedliwo ść ma pomys ł na Polskę do wybor ów nie ma kompletn ie pomys łu na Polskę po wyborach to by ło odk ładanie jakoś t o b ędzie byleby śmy tylk o wygral i wybor y ob iecany wszystk o wydamy ile si ę da tyle ile tylk o wygra ć wybory proble m polega na ty m, że wygrali wybor y nie ta k jak chcieli, al e do Sejmu i wygrali dzisiaj zmierzaj ą się z e skutkami swoje j w łasnej polityki, al e mają swoj e pomys ły Gazeta wyborcz a donosi o tym, że PiS planuj e zu żyć ca ły fundus z rezerw y demograf icznej na wypłatę 3 jest znan a z tego ani pytania d e fact o ju ż na nie odpowiedział, m ówiąc że prawo i sprawiedliwo ść, bo nic n ie ilustruje jedna k lep iej moich s łów przed chwilą wypow iedzianych jak c o pan i teraz przytoczył dodam, że te n właśnie grali przysz łością naszych dz ieci, bo c o znaczy nasz e dzieci nasz e dzieci b ędą żyły za lat 203040 tak na te pieniądze miały być ju ż po 2025 ma by ć z Górki i pod wiatr 42 miliard, a z drugiej stron y panie marsza łku jest tak i sonda ż Rzeczpospolitej, kiedy t o zapytano ludz i c o zapamiętali z expos é prem iera Mateusza Morawieckiego c o zapis zapami ętali dostan ą 13 emeryturę na w iecu niektórzy prowadzili 14 to była drug a rzecz którą, kt óra zosta ła zapamiętana kraj u kt órzy, o czym świadczy notkę, że ci sami ludz ie, którzy by ć mo że tera z zapamiętali co ś o d trzynastej emeryturze by ć mo że zapamiętali jeszcz e ile ś rzeczy o strachac h i k łamstwach kt órymi karmi ły społeczeństwo, które b y społeczeństwo karm ione przez prawo i prawdziwość, al e t o c i ludzie niezależnie o d teg o co zapamiętali, a mo że, zw łaszcza c i, kt órzy zapami ętali dobr e rzeczy wyst ąpienia Mateusza Morawieckiego t o oni zderz ą si ę z pust ą kasą pa ństwa po nich przed e wszystk im uderz ą dramatyczne skutk i z łej pol ityki ekonomicznej tego rz ądu to c i ludz ie zap łacą za politykę, kt órą na, którą dz isiaj do dobrej wierze, żeby by ło jasne głosowali do mo żliwie mało jes t w prac y u podstaw procesji, kt óra n ie zawiadamiała spo łeczeństwo jak jes t, że nie da si ę po prostu tak a sam a nie ma darmowych obiad ów, ale na ten tema t w opozycj i panowa ły r óżne op inie ja uwa żałem konsekwentnie trzeba się trzyma ć tej l inii, której mo im zdaniem opozycj a trzymać si ę powinna to nie s ą rz ądy, które niosą dobr ą przyszłość dl a Polski, nawet je żeli niekt óre doraźne krok i, kt óre podejmuj ą mają słuszne intencje czy nawe t prz y odnosz ą pewne doraźne ludz ie mogą z nich modne j odnieść pewn e doraźne korzy ści tak z teg o tak że trzeb a wyci ągać wnioski, bo trzeb a sob ie jes t wyraźnie powiedzie ć, że Polacy też dokonywal i tyc h wybor ów świadomie i są z pewno ścią mus imy sobie spojrze ć w ocz y powiedzie ć Polacy nie chc ą powrotu do tego c o by ło przed drugim pi ętnastym, ale ca ły ca ła sztuk a opozycji jes t i myślę, że na m się to uda, b y udowodni ć dzi ś Polakom, że wybór n ie jest między ty m co by ła między tym co jes t ta jest wyb ór między tym co jes t, a jest coraz gorzej między ty m co może być mo że by ć lepiej jest pa n za podwy żką akcyz y alkoho l papierosy Senat zapewn e b ędziesz t ą ustawą zajmowa ł 19 ja już wypowiedziałem tak ie zdan ie, że podwyżka akcyz y na alkoho l papierosy n ie jes t walk ą z alkoholizmem n ikotynizmem tylk o zarab ianiem na tych 2 przypadłość podwy żka akcyz y jes t n ie wyn ika z jakiejkolwiek d ługofalowej polityki państwa w te j dz iedzinie, bo choćby t a w Polsce rekordow e w skal i Europy sprzedaż alkohol u w ma łych butelkach wyraźnie pokazuj e, że pa ństwo polskie rz ąd Morawieckiego akura t tej ogromnej zach ęty do p icia alkoholu, jakim jest w łaśnie sprzeda ż małych butelkac h nie l ikwiduje, czyl i chce po prost u na tym zarabiać ni ż czymkolw iek walczyć dz isiaj mus imy si ę wszyscy zastanowi ć cz y podwy żka akcyzy służyć czemukolw iek innemu ni ż dramatyczne łatanie bud żetu, kt óry dlatego musi być łatany, że pa n Mateusz Morawiecki, spe łniając bezrozumn ie polecen ia swojeg o pryncypała naobiecywa ł najrozma itsze rzeczy Polakom po to, b y wygra ć wybory też na kon iec spraw y międzynarodowe w łaściwie Europejskiej co zrobić z Viktorem Orbánem, jeżeli chodz i o Europejską partię ludow ą na raz ie to Orbán zawieszone ze swoj ą partią w ramach Pippi odgra ża się, że je żeli będzie dalej i PiS skręcać w lew o to on nie wyklucza, że te frakcj e sa m opuści n ie trzeba będzie rzucać z drugiej stron y Europejska partia ludow a wyznaczyła grup y mędrców, którzy maj ą si ę pochylić na d tym problemem sedes u i ich wnioski maj ą by ć znan e na pocz ątku roku zobaczym y ja my ślę sobie, że dz isiaj i BP patrząc na to jaka jes t t o part ia na poziomie europejskim Carte d e fact o prze z federację formalnie rzec z w parkac h jest z Polski i Pippi jes t polskie Stronnictwo ludow e Platforma Obywatelska jes t wielka najwi ększa Europejska partia pol ityczna ja mam wrażenie, że n ie skr ęca wpraw o, jeżeli co ś i ile racze j jeździć skr ęca w lewo, je żeli coś co mo im zdan iem jes t pozytywną zmianą ostatnich w ielu lat Europejskiej partii ludowe j to zdecydowan y sprzec iw przec iwko rosyjskiemu imperializmowi jes t ogromn a zas ługa tak że Donalda Tuska, a Viktor Orbán nie wiadomo ma bardz o po drodz e z Władimirem Putinem w przeciwie ństwie do wi ększości europejskich Demokratów mo że tak naprawdę n ie żaden mityczny skr ęt na lewo przeszkadz a Orbánowi, a t o, że Europejska partia ludow a m ówi n ie rosyjskiemu imperializmowi Michał Kamiński wicemarszałek Senatu koal icja Polska dziękuję panie Marszał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA