REKLAMA

"W Polsce chronimy rodziny, a nie dzieci. Od zmiany tego założenia rozpocznijmy reformę pieczy zastępczej""

Analizy
Data emisji:
2019-11-25 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
28:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy m ikrofonie dzie ń dobr y państwu dzisiaj zaczn iemy skończymy analiz ę od pan i minister Marleny Morąg, a t o, dlateg o że po pierwsze, trwa epopej a w Dzienniku Gazecie prawne j dziennik Gazeta prawna kilka tygodn i temu napisał, że pani m inister jeszcz e jak o dyrektork a liceum z łamała kodek s prac y zatrudnia ła bezprawnie na bezprawn e umow y pracowników n o odezwa ła się na to sam o ministerstwo rodziny, bo była pan i dyrektor Rozwiń » liceum jes t tera z m inistrem rodz iny i pracy odezwała się te ż Państwowa Inspekcja Pracy, twierdząc że dz iennikarze po prost u k łamią na co dzień jes t naprawd ę opublikowa ł dokument y, jakie dokumenty i kt o tutaj naprawdę k łamie, a przede wszystk im po c o o ty m wszystkim będziemy mieć na kon iec analiz 1820 z autore m tyc h artyku łów Łukaszem górą z Dziennika gazet y prawne j, a zaczniemy anal izy te ż od minister Marleny ma łą, a to, dlatego że by ła 1 z uczestn iczek dz isiejszej konferencj i na tema t p ieczy zast ępczej mija 20 lat o d k iedy mamy ustaw ę o p ieczy zast ępczej i podsumowania Miodek mieli wykona ć w łaśnie uczestn icy konferencji zorganizowanej prze z narodow ą radę rozwoj u 1 z uczestn iczek studiu pan i Anna Krawczak ekspertk a członkini interdyscyplinarnego zespołu bada ń nad dzieciństwem prz y Uniwersytecie warszawsk im dzie ń dobr y dzie ń dobry po p iecza zast ępcza prz y przypomn ijmy kr ótko, bo m imo, że 20 lat mamy ustaw ę t o wciąż w ielu w ielu z na s n ie do końca rozum ie na czym polega te n syste m wiemy co to s ą dom y dziecka wiemy c o znacz y, że dz iecko po przebyw a w rodzinie b iologicznej, a p iecza zastępcza pieczy zast ępczej również mogą by ć domy dz iecka tylko wted y jes t p iecza instytucjonalna, ale może by ć te ż p iecza zast ępcza rodzina i wted y będą t o rodzina zast ępcza, a rodz ina zast ępcza jak w Polsce skonstruowan a prawnie rodz ina zastępcza jes t tzw. środowiskiem zast ępczym wychowawczym dl a dzieci, kt óre z r óżnych powodów n ie mogą być pochowany prz y swo ich rodzic ów b iologicznych i kt óre w, kt órych interesie jest zabezp ieczania ich w łaśnie w środowisku poz a rodz innym, chociaż może by ć też p iecza zastępcza spokrewniona i t o taką opiek ę nad dz ieckiem b ędzie sprawować np. dziadek babc ia alb o starszy rodzice wci ąż maj ą prawa rodzicielskie tylko na dobr o ograniczone no dobrz e teraz 20 lat te j tak iej instytucji w Polsce podsumowan ie na miał się odby ć się na te j konferencj i może na pocz ątku pos łuchajmy c o na pocz ątku konferencji m ówiła wspomn iana już m inister rodz iny Marlena Malon, bo jej pojedyncze zdania z te j sto i w dłuższej wypow iedzi w wywołują we mn ie w iele pytań pos łuchajmy uważnie najp ierw teg o co Marlena Bullock mówiła pani m inister z Unią pokazuj ą, że za ten ma chorob ę mam y ora z 601000 dzieci właśnie będących w p ieczy zast ępczej jes t t o pa ństwo, zarz ądzając w radzie, ale rowe r, jeżeli chodzi, bo podejmowane dzia łania, bo jes t dobrze, że wiele mam y do zrobienia, ale wiemy, że nagl e czuj ą, że z dn ia swoimi rodzicami, a wi ęc te ż rozwi ązania tak m ówiła pani m inister Marlena Malon mam y progres co t o znaczy, że jest cora z mniej dz ieci obj ętych pieczą zast ępczą nie problem poleg a na tym, że cora z więcej dzieci traf ia do rodzin zast ępczych, czyl i wychodz i z p ieczy instytucjonalnej n ie jest do ko ńca prawid łowa dl a uproszczenia pow iem, że dotycz ą socjaln ą mo żna rozumie ć dom y dz iecka, bo jes t najwięcej trend jest taki to n ie jes t Polski t o tren d og ólnoeuropejski poparte badaniami od raz u mog ę t o zapewnić, że m iejsce dz iecka w rodzinie, jeżeli jest rodzina b iologiczna to powinna być rodz ina zast ępcza wychowan ie instytucjonalne n ie jest właściwym miejscem dl a wychowan ia dz iecka, ponieważ nam n ie odniósł si ę do do świadczeń s łuchacze s łuchaczach na pa ństwo te ż pod koniec dn ia wraca jednak swojego dom u do bliskich sobie os ób, a n ie do internatu hotel u bądź sanator ium tak i tutaj spędzamy ca łe swoj e życie, wi ęc naciski zdecydowan ie na środowisko rodzina i t o w łaśnie mia ła wprowadzi ć ustawa 2000 trzynastym rok u te ż kolejn e zobowiązania wynikaj ące po prost u narzuconych nam przez Unię Europejską rozwi ązań ile tera z dzieci ze wszystk ich tych, kt óre podlegają p ieczy zastępczej dowolneg o rodzaj u to ile z n ich procentowo jes t w rodz innych to nowe wdro żenia została ponad 70 % i to co mia ła na my śli pani m inister cytowana t o, że ta ten wskaźnik bardz o powoli, ale idzie w górę, czyl i cora z więcej dz ieci w p ieczy zast ępczej jes t rodzinnej, al e też nale ży dodać, że w zesz łym roku maluch ów, czyli tak ich dzieci do siódmego rok u życia, które absolutnie n ie powinno przebywać w domach dziecka w 2 pierwsza grup a, kt óra ma by ć obj ęta jes t nacjonalizacją muszą się gdzieś znaleźć w rodz inie, wi ęc takich dz ieci w zeszłym rok u o ponad 1000 umieszczono w domac h dziecka czasami to budzi ć półroczne dz ieci roczn e tak dz ieci dwuletnie, dl a kt órych plac ówka nawet mała kameraln a z wychowawcam i absolutnie nie jes t miejscem do dz ieci poza przyjrzym y si ę powodom, dlaczeg o tak jest, dlaczego t e rodziny zastępcze si ę nie znalazły dla tyc h dzieci albo dlaczego dz ieci n ie trafia ły do tak ich ch ętnych rodzin, więc staw iam na bok u na chwil ę te przyczyny, ponieważ on e pozwolą na m te ż przejść p łynnie do rozmowy na tema t teg o, jakie zm iany s ą kon ieczne w ty m obszarz e, żeby było łatwiej, al e jeszcz e chciałbym zapytać o tym, fragmenc ie nie pojawił z konferencj i, al e pan i m inister włoska odpowied ź, że uczestniczyła n iedawno w otwarc iu instytucjonalnego domu dz iecka w Lesznie prowadzoneg o prze z Caritas, a pote m właśnie powiedzia ła, że przecież dz ieci najlepiej si ę w swoich rodzinach z e swo imi rodz icami jak to możliwe, że otwierane s ą w Polsce nowe dom y dz iecka norma, m ówi że ministerstwo nawet walcz y o t o, żeby te n tyc h dzieci w rodz inach zastępczych by ło cora z wi ęcej na jej powierzchnię miał odpowiedź na t o pytan ie, ponieważ sytuacje, które z 1 strony wszyscy walczymy z e szczytu sygnalizacja jes t t o walka formaln a, której poparc ie deklaruj e r ównież ministerstwo rodz iny, al e sprawiedliwo ści jednocześnie zak ładamy nowe placówki chcę powiedzie ć w zeszłym roku uświetnia swoj ą obecno ścią sam a m inister Miller może by ć wspiera te n ten pomys ł i tak, chyb a że pani stertą się uda ła po torz e powiedzieć, że placówka powinna sięgnąć przyznam się na zgadza się nie sądzę, żeby tak by ło chc ę powiedzieć, że w zeszłym rok u nowych 15 placówek zostało otwartych n iema tego 12 tak nie d a si ę w ogóle otwiera ć, ale piękna, ale pow iem nie od raz u, że dzisiaj 1 z bardzo s ilny głos z sal i g łos powiatowy, który prosił o więcej dom ów dziecka wi ęcej placówek jest t o bardz o duży proble m w reg ionach po dlaczego, dlaczego im zależy na domac h dz iecka dlateg o, ponieważ nie mają, gdzie umieszcza ć dz ieci, ponieważ coraz więcej trwaj ące do p ieczy mamy nie ma dostatecznie du żo rodzin zastępczych tak bardzo ciekawe zjawisko jes t coraz mn iej adopcji jes t coraz więcej dzieci, kt óre muszą zosta ć zabezp ieczone poz a rodzin ą biologiczn ą jest coraz wi ęcej dzieci, które usamodzielniaj ą si ę w pieczy zast ępczej mimo teg o, ponieważ nie s ą adoptowan e coraz p óźniej s ą odb ierane prawa rodz icielskie i z teg o się tworz y popracuje t o jes t konteks t tyc h wypow iedzi, które dzisiaj pad ły i tak należy j e czytać mam y mam y bardzo dynam icznie zmieniające się sytuacja si ę powiedzie to n ie jes t sytuacja wyj ątkowa Polska jes t kolejny m krajem, który do świadcza tak po prost u wygl ąda w krajach rozwini ętych i mamy cały cza s stare narzędzia kt órymi pr óbujemy tę sytuację jako ś rozwiązywać narz ędzia po prostu działają przestają dzia łać właśnie n o dobrze to bardz o du żo w ątków wszystk ie ponure, dlaczego spad a liczba adopcji, poniewa ż jes t cora z mn iej tzw. orzecze ń blankietowe, czyli takich malutk ich malutkich dzieci noworodków, kt óre s ą urodzone w szp italu i mamy biologiczna m ówią, że n ie deklarują wzruszenie teg o dz iecka tak n ie są go lub je j wychowywa ć takich adopcj i cora z mniej, poniewa ż wzrast a jakość op ieki na d rodziną poprawy stop a życiowa nie ukrywajmy t o również nie jest wyj ątkowy trend Polski wygenerowany prze z progra m 500 plus to jest tren d, kt óry istnieje we Francji w Niemczech Wielkiej Brytanii wzr ósł wszędzie dlatego ju ż, że państwa adopcj i krajowe t o jest to są dop iero najszybc iej topnieją w Polsce są dla nas nowy m zjaw iskiem dop iero zaczynam y mierzy ć, ale s ą kraj e np. kraj e skandynawsk ie, gdz ie adopcji krajowyc h jest poni żej 100 rocznie, ale zaraz, bo pani m ówi o przed chwilą, że spad a liczba adopcj i dzieci, kt óre potrzebuj ą p ieczy zast ępczej jes t cora z wi ęcej jak te 2 informacje mają się do siebie skor o jak rozum iem ta t e kob iety, które by łyby skłonne d o tzw. adopcj i blankietowej zostawiał różne zostają z dzie ćmi po prostu, więc to są dz ieci, kt óre potrzebuj ą op ieki tak, ale dzieci, które trafi ą do pieczy to nie są maleństwa to s ą dz ieci odb ierane interwencyjnie najcz ęściej na moc y artyku łu z dwunastego kodek s rodzinny opieku ńczy Galuś nie będą wpisywać si ę żargonem po prost u odb ierane dlateg o, ponieważ im krzywd ę stosowana wobec n iej przemoc rodzi s ą uzależnieni źle si ę dzieje w domu w proces ie zabiera dz ieci z biedy powiem tera z ta k w zwi ązku z tym tyc h dzieci traf i do p ieczy coraz wi ęcej i te n tren d wzrostow y natomiast adopcj i mniej, ponieważ cora z mn iej małych dzieci z uregulowan ą sytuacją prawn ą, która n a jak mają szans e adopcyjne tak, bo to n ie o to chodz i, że rodz iny cz y rodzice przyszl i rodzice nie chc ą adoptować dzieci tylko, że t o jes t trudniejsze w przypadk u im starsze dz iecko im bardz iej z łożonego sytuacj a prawn a tak r ównież bardz iej jest zaburzon a im więcej ma deficyt ów, bo należy wycofać sprawę z teg o, że noworodek oddan y szpitalu jest oczywiście noworodk iem, kt óre do świadczyły traumy odrzucen ia przez matk ę biologiczną, ale jes t dzieckiem trema poniek ąd czyst ą kartę natomiast 7 latek odebran y z rodziny, w której przez lat a była przemo c by ło zan iedbywanie by ło godzenie taką białą kartą n ie jest to zysk stro n nale ży wykona ć pot ężną pracę terapeutyczn ą w pani minister bardz o dz isiaj tak delikatnie mówiła o tyc h problem ów mówią o rodz inach, które nie są, jak ie dysfunkcje mówią o tym, że w Polsce s ą rodz iny, gdzie si ę g łodzi dzieci n o n ie podejmuj e się wypowiada ć za pani ą minister pracy, jakie s ą jeszcze do świadczenia tych dz ieci w polsk ich domac h tych aut mówiła, gdzie chcemy, żeby dziecko by ła najbliżej rodziny, żeby by ło jak najbliżej swoich rodzic ów, bo tak jes t do n iego najlep iej to 4 oczy się u nas to idealna ja te ż wierz ę, że najlep iej dziecku jest w jeg o rodz inie, ale pod warunk iem, że rodzina z bezp iecznej wydoln a jak teg o zaczynam y sam fakt, że ktoś jes t rodziną, czyli spodzie dz iecka tak b ądź urodzi ł to jest dopiero początek drogi też nie m ówi n ic o tym, jakiej jako ści jest op ieka w tej rodzinie dziecka s ą bezp ieczne czy zaspokojon e potrzeb y cz y ryb y będzie mog ło się rozwija ć w sposób harmon ijny prawda na raz ie wiemy tylko co leży prze z matkę ojca, bo s ą 2 osoby, kt óre o d dziecko przywo łałem świat i n o i tutaj zaczyn a cały rozdzia ł p t . p iecza zast ępcza rozważała pani z tym wi ąże coraz wi ęcej dz ieci, które trafiaj ą też potrzebuj ą p ieczy zast ępczej, czyl i tyc h zachowa ń, zaniedbuj ąc dzieci przemocowyc h jest w Polsce coraz więcej cora z więcej wykrywanyc h nie n ie wiem czy jest cora z wi ęcej sam e zachowa ń ja n ie socjolożka, snując się do teg o bardz o odnie ść statystyki faktycznie n o Góra oni n ic jako ś drastycznie to są, ale n ie spadają to n ie jes t pana tego już tego momentu, gdy pani pow ie mamy cora z mn iej dzieci, kt óre wymagaj ą dodatkowe j opieki n ie mam y mamy dzieci cora z wi ęcej, a każda nie mamy mn iej tak mamy ze sobą cora z mn iej rodz in zastępczych oraz n iezawodowych rodz in zastępczych, al e za to przyby ło dom ów dz iecka tak zara z po informacje wrócimy z rozmow ą i zastanow imy si ę co w tak im razie pow inno si ę zmienić, a żeby tych rodz in zast ępczych by ło więcej niż by ło coraz mn iej dysfunkcyjnyc h rodzin biologicznych, w których dz ieci po prost u przebywać n ie mog ą w stud iu pan i Anna Krawczak ekspertk a z interdyscyplinarnego zespołu bada ń nad dzieciństwem prz y Uniwersytecie warszawskim uczestniczy ła w dzisiejszej konferencj i narodowe j rady rozwoju na tema t reform y system u p ieczy zast ępczej w Polsce reformować b ędziemy po informacjach muzycy analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie wzrostu cały cza s pan i Anna Krawczak z interdyscyplinarnego zespołu badań na d dzieci ństwem prz y Uniwersytecie warszawskim ekspertka zajmująca si ę piecz ą zastępczą rodzinn ą piecz ą zast ępczą, o której dz isiaj by ła mowa na konferencj i narodowe j rady rozwoju z e wzgl ędu na pr óbę podsumowan ia system u pieczy zastępczej w Polsce my te ż pr óbujemy co ś podsumowa ć na raz ie podali śmy cz y pan i poda ła dan e, które są absolutnie ponura ju ż też 1 ze s łuchaczek pan i Justyna napisała te ż, że nie jest w stanie uwierzy ć w to 15 nowych domów dz iecka, które powsta ły w Polsce, kiedy wszysc y zgadzaj ą, że dzieci n ie powinny trafi ć do instytucji powinny trafia ć do rodz in własnych alb o zast ępczych, a czy t o jes t prawda, że spad a liczba pani powiedzia ła przed informacjami, że spad a liczba rodzin zast ępczych jak jes t mo żliwe, że coraz wi ęcej dz ieci traf ia do rodz in zast ępczych po prostu rodziny zast ępcze s ą przeciążone maj ą gotow ą zajęcie się tr ójką dz ieci dostają czwarte pi ąte sz óstej ósma spada te ż n iestety w wielu przypadkac h jako ść p ieczy zastępczej, dlatego że mamy przeci ążone rodz ina, kt óre otrzymują pomoc y s ą rodziny pracy cz y, jeżeli są rodz iny zawodowe, czyl i tak ich otrzymuj ą pensj e s ą rodziny pracuj ące w warunkach kary po p ierwsze, rodz ina zastępcza w Polsce zasada n ie mają umow y o pracę mają zawsz e umowa zlecen ie, dlatego że chodz i o nadgodziny jest prac a wykonywana 24 godziny na dob ę przez 7 dni w tygodn iu zysku, z czy m gdyby miały umow y o pracę t o pojawi łby się o d razu tematem godzin nie odezwa ł się pojawił, kt órzy tak ie rodziny wygra ły sprawy przed sądem w prace, na kt óre c o bardz o bolesne finansowo dl a dl a organizatora rodz innej pieczy zast ępczej w związku z ty m różnie pracują umowa-zlecenie między w og óle w ich zdan iem poz a warunkam i prawa pracy zarabiaj ą bardzo mało w te j chw ili ustawow a kwota brutto dl a rodziny zast ępczej zawodowe j w 2200 zł z państwa tak by kt o chciał tak to jest to jes t zawód o d lat się na li ście z łotych z a na dziecko nic n ie t o pensj a dyspens a takie rodz iny o medal e zostaj e osoba zatrudn iona w rodz inie zast ępczej prowadzon e prowadząca rodzinę rodzinę zast ępczą zawodow ą otrzymuje pensj ę wysokości 2 tysiące z łotych brutto oczywi ście pow iaty maj ą możliwość podnosić pensje przez Warszawę t o więcej pieniędzy, a to od 1000 z ł na r ękę Warsza, a jak, gdyby dziecko trafi ło do domu dz iecka w Lesznie czy gdziekolwiek indziej t o ile pieni ędzy z budżetu pa ństwa, a jest kierowane zate m rzec zach ęcam pa ństwa s łuchających do tego, żeby sprawić, by pies był w Biuletynie Informacji Publicznej, jak ie są stawk i pa ństwa powiecie pa ństwo jeszcz e na dz iecko przebywaj ące w dom u dziecka one mog ą by ć wygląda dl a Polski taka stawka wah a si ę miesi ęcznie mi ędzy 4808 z 8000 aż 700 tak rekordzista z tej też łódzki do m dz iecka, czyl i średnio wi ęcej średnia Polska utrzyman ie miesięczne dz iecka w domu dz iecka kosztuje mn iej wi ęcej 56000 może przesunąć pan i od 2 tysiące 200 dla rodz iny zastępczej to jes t na jedno dz iecko tyle pieni ędzy t o, skąd ta r óżnica skor o pa ństwo ministerstwo i wszysc y pozostal i zgadzają si ę t o pow inno proporcje KRUS pow inien dokładnie odwrotn y, bo chcem y zachęcać rodz iny do tworzen ia rodz in zastępczych do s iedziby skorzysta r óżnica jak bliską konsens co do tego, że dom y dz iecka są instytucjami rentownymi dlatego żona kosztują więcej rodzina zast ępcza tak wszyscy wiemy, ale z drugiej stron y mam y ma ło kandydat ów na rodziców zastanowią wiadomo to jest moc trakcyjn a prac a dodatku praca jest pani powtarz a pomn ie absurd, który tym tkwi jak chcia ł, że pan i teraz wyjaśniła, że nie ma już spokojnie zadowoleni, poniewa ż to absurd po prostu jest myślę sobie mogę zaplanować tak ą hipotezę t o moj a w łasna h ipoteza, że ciągła popularność domów dziecka b ierze się stąd, że t o s ą instytucje, kt óre s ą kompaktowa, czyl i w 1 miejscu mam y wszystko, owszem to jest dom, owsze m, gotują ta m pan ie kuchark i albo kater ing, ale ma m w 1 miejscu kadrę wychowawc ów Dyrekcji psycholog a pedagoga to n ie są rodziny zast ępcze rozs iane po ca łym pow iecie, do kt órych trzeba pojecha ć, kt óre trzeba skontrolować c o jakiś czas trzeb a budować tanie an i drożej, ale jest o wiele trudn iej zarz ądzać rodzinami zast ępczymi ni ż 1 placówką, która w dodatk u daj e m iejsce zatrudnienia dl a osób pow iecie prawda proszę zobaczy ć ile miejsc prac y generuje taki do m dziecka rodzina zastępcza nie generuj e m iejsc pracy, ponieważ z rodziną zast ępczą tak jak w dom u nie pracodawc ą, a nie pytaj co napisał do na s pa n Włodek bardz o dziękuję panu za teg o ma ila, chocia ż c óż mogę powiedzie ć ani wódką biegłej, że sa m si ę pod numerem podpisa ła, ponieważ my brzm i tak trudno t o wszystk o poj ąć prezes Kaczyński pi ęknie m ówi o rodzinie o ty m, że t o kob ieta mężczyzna nikt n ie martw i si ę sytuacj ę dz ieci trudno to wszystko poj ąć rzeczywi ście te ż dzisiaj na konferencji m inister była łaskawa powiedzieć rodzi prośby alb o napraw y padły takie s łowa i cytuj e s łowo s łowo posłowie rodz ina jes t dobre m najważniejszym myślę, że wokół rodziny skup iamy się wszyscy i ostatnie 4 lata rządów PiS pokazuj ą jak wa żna jest rodz ina przypomnę standardow e programy, kt óre opieką obejmują rodz iny, ale przed e wszystkim podnosz ą godno ść rodz iny 500 plus dobr ą dobr y start i szerok ie wsparcie dl a rodz in z dziećmi z niepe łnosprawnością i tera z przez 4 ostatnie lat a ten trend, kt órym pan i m ówi, czyl i dużo pieni ędzy na dom y dz iecka powstaj ące nowe dom y dz iecka, a swo ista dyskrym inacja f inansowa rodz in zastępczych si ę nie zmienił coś się nieoceniona zwinąć al e kiedy pani ten fragment coś innego mnie uderzył, o ile raz y pani us łyszała w tym fragmencie czytany m prze z s iebie dziecko ra z by ło dzieci z niepe łnosprawnością tak prosz ę zauważyć też t o też zadanie t o zmaga ł się te ż bardzo duże, by zobaczyć mam y kodek s rodzinny i opieku ńcze mam y ustaw ę o wspieraniu rodziny i system u p ieczy zast ępczej jedyn a instytucja w Polsce, która ma dz iecko na kwiecie ń Rzecznik Praw Dziecka n ie mam y żadnego aktu prawnego dedykowaneg o dzieciom n ie rozmaw iamy o bezpiecze ństwie dzieci n ie rozmawiamy o prawac h dzieci nie rozmaw iamy o ty m, że dziecko poza tym m a prawo do rodziny co prawda ma te ż praw o do bezpiecze ństwa dogodnych warunków rozwojowyc h do teg o, żeby wracając do domu nie obawia ć się cz y n ie zostan ie zbita czy n ie zostanie no tak może sobie poradzimy, bo pan zawsz e na antenie próbuje przekona ć, że te n paradygma t powinien si ę zmienić, żebyśmy patrz y z punkt u w idzenia dziecka tak już nakazuj ą na m umowy mi ędzynarodowe, a n ie z punkt u w idzenia pewneg o wyobrażenia, jaki jes t rodz ina, ale w Polsce jak rozum iem cho ćby s łowa polityk ów dziecko nie jes t w dobry m najważniejszym nie skup iamy si ę wszysc y wokół dz iecka ostatnie 4 lata rz ądów PiS nie pokazuj ą jak wa żne jes t dziecko tylk o owa odm ieniana prze z wszystk ie przypadki rodzina, więc w grunc ie rzeczy wszystk o się zgadz a jes t mniejsza, że t o r ównież dz isiaj na konferencji żal, że prawa dziecka s ą istotne, ale nie może rozpatrywać dz iecko odepchnąć o d rodz iny państwa czy jes t bardz o trudno mówić o ty m, bez emocji, dlateg o że na pewno są kraj e, które nie mają z ty m problem u maj ą urząd ochrony dz ieci praw dz ieci tak mamy służby interwencyjne ds. dzieci n ie wiem co tak iego si ę dzieje w Polsce, że my n ie możemy zacząć Ania dzie ń do teraz od raz u posiedzimy s łuchaczy s łuchacze, którzy mówią no tak i odbiera si ę pote m niewinnym rodz icom dzieci jak s ą tak ie służby jak si ę tak stawia dz iecko na p ierwszym miejscu no wzięliśmy tyc h przypadkach tak s łyszeliśmy też w przypadku dziewięciomiesięczne blank i, która została skatowan a prze z swo ich rodziców pote m została odebrana ona by ła um ieszczona w rodzinie zast ępczej, al e pote m została przywr ócona ty m rodz icom, poniewa ż wiadomo rodzina b iologiczna to sarkaz m bardzo państwo przepraszam optymalnym środowiskiem wychowawczym matka n ie żyje m ieszka dwoje brac i z Drawska zresztą m ieszkali w dom u pomocy rodz inie byli otoczen i pomocą mieszkali ze swoj ą mam ą i ojczymem właśnie tam byli katowan i w ocen ie przez rodzic ów takich dz ieci mnóstwo bardzo cz ęsto n ie s łyszymy o imionach, ponieważ s łuży po prostu kolejnym przypadk u dz iecka pobitego maltretowanego nie daj Boże martweg o ta mo że sam n ie pomóc rozmow a z Azji że, gdybyśmy inaczej patrzyl i na pozycję dz iecka w całym ty m systemie t o by łaby większa szans a na reagowan ie na by ć może skuteczn e odbieranie dz ieci tym my ślę, że dostosowany m rodzicom ja si ę po prostu mogl i zacząć od tego, żeby zobaczy ć dziecku obywatela b ądź obywatelka, ponieważ to, dlaczeg o próbujemy ca ły cza s pomagać rodzinom bierze się z teg o, że t o są dla nas partnerz y tak są doro śli ludzie trzymaj ą dzieci, kt órzy na mocy tak że Stali tymi rodz icami oczekuj ą pomocy państwa, al e dziecko te ż obywatelem to jes t takie powiedziałem skoro tak cz łowiek tylk o ma ły mamy cały czas jaki ś olbrzym i systemow y proble m z ty m k łopot, żeby zobaczyć człowieka, a to ciekawe, bo w idzimy w p łodach człowieka nie ma czas u zwrócił uwag ę, że w debac ie publicznej w polityce nie ma problem u z ty m, żeby mówić o ty m jak wa żna jes t s ą prawa nawet ostatnio kto ś m ówi o prawac h obywatelsk ich p łodu natomiast jak przychodzi c o do czego dz iecko już na świecie to nagl e życie znika wykazywane są bardz o interesujące na inn ą dyskusj ę, al e proszę wpływ na mecz e, które pan i mogła powiedzieć na tej konferencj i czy dz isiaj w rad iu c o z punkt u w idzenia rodzin zastępczych powinno się zmienić w iemy, że na pewn o pieni ądze c o jeszcze, że w głowie powy żej więcej ch ętnych, a drugi, żeby ułatwić tak im rodzinom myślę, że po pierwsze, powinien si ę podnieść presti ż zawod u rodzica zastępczego t o się nie da zrobi ć ustawę, ale si ę przed kampanią spo łeczną ostatn ie kompa n kampania na rzecz zorganizowana przez rz ąd cz y w og óle publ iczna emisja 2005 roku szacune k do rodzin zastępczych to część jest bardz o n iski nie ma kampanie informacyjne ten tema t, a może drug ie po prostu wzmocni ć rodziny to on e ju ż same same po prost u b y generowa ły autorytet i poczuc ie sa m w łasnej warto ści, bo znam miast wzmacn iane, więc mo żemy jak mog łoby by ć np. mogło być zm ęczone taki sposób otrzymywa łyby Super wizjerze były wyszkolon e, że nie było szantażowane tym, że je żeli adoptują dz iecka t o dziecko, zan im odebrana przykład mog ę dla zwoln i c o znaczy szantażowany rzeczy dotykam y tak naprawdę czubka g óry lodowe j, czyli ty m jak wygl ąda praktykowanie pieczy rodz innej p ieczy zast ępczej w Polsce przede wszystk im mam y co ś takiego musiało pos ługuje odpowied ź bardzo krótko w Polsce mamy 3 możliwości alb o dz iecko odebrane z rodz iny b iologicznej wrac a do te j rodziny te ż reintegracja alb o zostaj e w rodz inie zast ępczej i idzie do adopcji t o jest opcj a adopcj a alb o trzec ia opcja n o zostaje gdzie ś t o niesprecyzowane, gdz ie w środowisku zastępczym n ie mamy w ogóle czegoś takiego, jak i teraz b ędę m ówiła o konkretnych rozwi ązań, które stosują inne kraje te nie s ą rozwi ązanie rewolucyjne on e długoterminowej pieczy zast ępczej, kt óra w 2013 roku by ła normalnym rozwi ązanie w Polsce tak, czyl i n p . w Polsce dziecko sp ędza średnio 3 lata 7000 w rodz inie zastępczej, a potem rodzina zastępcza si ę dow iaduje, że ma t o dziecko posmakowa ć odda ć jak walizkę innej rodz inie, a dl a marn ie, ponieważ m iejsce dz iecka w rodzinie adopcyjnej doczesnyc h wyższym dobrem dziecka jest z ty m zgadza m, al e n ie po 3 latach to niezbyt kr ótko terminowo cia ła, dlaczego 3 lata akura t pani m ówi Grzegorz taka ro śnie średni cza s przebywan ia w Polsce dziecka w rodz innej p ieczy zastępczej 3 lata 7 miesięcy statystycznie sp ędza dz iecko rodz inie zastępczej mimo teg o, że n ie powinno, ale dz ieje si ę tak dlatego, poniewa ż są bardz o opieszale odb iera regulują sytuacji proporzec, który pan i mówi tak to dz iecko tak naprawdę powinno by ło by ć alb o bardzo kr ótko w rodzinie zast ępczej szybko powinnam si ę g o sytuacja prawna ustalon a i traf i do adopcj i albo wraca ć do rodziny, a wraz z rodzin b iologicznych, a jeśli to się n ie dz ieje ta k jak w Polsce dziecko ze wzgl ędu cho ćby prawnych jes t bardzo d ługa w rodzinie zastępczej to co się pow inno dzia ć to powinno być w te j rodz inie zastępczej po prost u, bo to jes t jego środowisko rodzinne 1 rodzina, jak ą ma 1 środowisko, kt óry zosta ł ustab ilizowany d ługoterminowa piecza zastępcza to n ie jest żadne brzydk ie słowo to jes t t o system, który o d opieraj ąca sw ój syste m pol ityki rodz innej Australia wychodzą za łożenia, że chce mieć dz ieci bezp iecznych rodzinach rodz ina zastępcza jes t, żeby dzieci utrzymywa ły kontak t z rodzicami biologicznymi c o się dz ieje tera z urodzi się na g łowie pytan ia, dlaczeg o ta rodzina zastępcza, kt óra opiekuje się 3 lata już dany m dzieckiem po prostu nie, do której dlatego, ponieważ rodz ina mo że dostać pierwsze dziecko by ć może drugie trzec ie czwarte ósmy też adoptuj e prosz ę sobie zdać spraw ę z teg o, że po adopcji w Polsce rodzina staje się realizowana n ie otrzymuje żadnych środków finansowych od razu powiem, że dzieci, kt óre do nas trafiają są dz ieci, które wymagaj ą trapi to dzieci zdrow e zdrow e tak rodz ą dzieci z kwasem pos ądzić radę to są dz ieci z autyzmem to są dz ieci wielokrotnie sprawdzany wymagające terap ii traumy po drug ie w Polsce rodz ina adopcyjna n ie otrzymuje żadnych przywilej ów w dost ępie do specjalist ów do świadczeń specjal istyczne do szkole ń rodz iny zastępcze ma dostali ście tak jedna k coś dostają rodz iny zastępcze maj ą obowiązek doszkalan ia się rodziny są musz ą si ę szkolić w Polsce i to jes t oczywiście t o jes t obowiązek, ale jes t bardzo cenny, dlatego że powoduj e, że rodz iny są zmuszane cały cza s podnosi swoj e w swoj e kwal ifikacje dlatego w iele rodz in zastępczych jest nie dyktować nam rodz ic zastępczy, kt óre maj ą czwor o dzieci adoptowane, al e maj ą koleją czw órka w pieczy i c o też maj ą adoptować sta ć się beneficjentami Miejskiego o środka pomocy spo łecznej ich już osądzeni ochot ę, ale by ła f ilmowana konferencji o ty m wszystk im były moment y, k iedy by ła mow a na konferencji to by ło t o momen t, kiedy głos zabiera ły właśnie rodz iny zastępcze z ca łej Polski, a urz ędnicy ministerialni cz łonkowie narodowe j rady rozwoj u inne gremia zauwa żają problem ma na to inne rozwiązania nocn e to dz isiaj możliwość zauwa żenia tego problemu i ma m nadziej ę, że o n został dostrzeżony palarni ę pani pierwsze co w radiu TOK FM i o tyc h cz ęści przejm ie rzeczy m ówił myszki kilkakrotnie n ie jakaś Rocket science jak t o si ę m ówi fizyka kwantow a po polsku żeby, żeby o ty m, wiedzieć wi ęcej chyba nie mo że by ć się dowiedzieli o tyc h wszystk ich problemów by ć mo że niemożliwe, ale pani, że ja tracę wiar ę w to, że w Polsce będzie 5 długoterminowa, dlatego że nikt o n ich nie słyszały, zwracając si ę pani powiedziała po prost u dlateg o, poniewa ż p iecza zast ępcza czy instytucjach znaczy rodzina nie zawsze droga to znaczy zawsze jes t wydatk iem dl a państwa adopcja jes t takim rozwi ązaniem, kt óre uc ina jakiekolwiek relacj e f inansowe pomi ędzy rodzin ą pa ństwa do adopcji trafiaj ą dzieci, które n ie wydaje nie pow inny trafić n ie znaczy n p . dz ieci, kt óre z góry wiadomo, że rodz ina, kt óra nie ma doświadczenia pedagog icznego jest bezdzietna dostaj e tr ójkę dzieci bardzo powa żnym czase m tak no polegn ie f inansowo polegnie wychowawcz o będzie musia ła szuka ć pomocy specjalistycznej są rodziny, kt óre sob ie z tym poradzą i kapelusze z g łów przed n imi wspan iale są rodziny, kt óre tego n ie udźwigną to nie jes t prawda, że w Polsce mamy bardz o wysok i bardzo wysok i wskaźnik udanyc h adopcj i tak wygl ąda na poziomie statystyk, ale jeżeli zajrzym y do m łodzieżowych ośrodków socjal izm socjal izm ją z realizacji i przeprasza m czy m łodzieżowych o środków wychowawczych tak jest dużo dz ieci adoptowane, które są w tyc h o środkach po prost u dlatego, żeby nie rozwi ązywać adopcj i próbuje si ę doholować rodzin ę adopcyjną osiemnastego rok u życia rodz ina, kt óra bardzo cz ęsto prosz ę bardz o powa żne trudno ści n ie z winy rodziców g łównie wino taki, że usun ie dostała wsparc ia rodzina tylko o to, żeby adopcji rozwiązać przez niewysoki poziom w formalny m, żeby n ie do ko ńca potraf imy odpow iedzialnie powiedzia łbym procedować adopcji te nie są w idzeniem państwo usłyszą już tu mn óstwo wątków wszystkie s ą ciekawe, al e te ż to rozróżnienie t o jak rodz ina adoptuj e dz iecko nagle staj e si ę czy rodzice adoptują dz iecko nagle stają si ę z gruntu ju ż zakwal ifikowani do tego, żeby by ć tym i rodzicami natomiast je śli s ą rodziną zast ępczą t o uzyskuj ą wszelk iego rodzaju szkolenia i wsparc ia nawe t są kontrolowani cz y ab y na pewno potrafi ą robić tak du żo zdrowia nie pozwalają się to rodzina zastępcza zby t długo być w łaśnie dlateg o, ponieważ dąży się, żeby tak ie dz iecko zosta ł jednak adoptowane z te j rodziny kończymy w ty m momencie, ale do teg o tematu jak zwykl e anal izach będziemy wraca ć Anna Krawczak z interdyscyplinarnego zespo łu badań na d dzieci ństwem prz y Uniwersytecie warszawskim było państwo moim go ściem bardz o dzi ękuję dziękuję również brak jes t na koniec pan Damian dz iecko nie m a praw wyborczyc h, wi ęc dla PiS istnieje, ale to n ie tylko zapis pan ie Damianie t o takie problem y tylko informacja pani wrac a z Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA