REKLAMA

Wszyscy piloci MIGów w Polsce stracili uprawnienia do latania tymi samolotami

Analizy
Data emisji:
2019-11-25 18:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
10:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z e mną studia pani redakto r Edyta Żemła z portalu Onet PL dzie ń dobry dzień, gd y tam pa ństwa autorka tekst ów wszysc y piloci utrac ili uprawnienia do latania na my śliwcach Mig 29 te t o t e don iesienia Onetu dz isiaj możemy skomentowa ć ju ż im dodać do n ich nowe nowe informacja na kr ótko jak historia pisaliście co si ę stało samolotami c o si ę sta ło z p ilotami po wypadku, w którym spotkał się na m, w kt órym Rozwiń » rozbił się n ikt na szcz ęście p ilot katapultowa ł bezpiecznie mini zosta ł uziemiony t o znacz y, że dow ódca generalny rodzaj ów si ł zbrojnyc h wydał polecen ie Tuska z 2 jak t o brzm i powinno brzmie ć w nomenklaturz e wojskowej wojsk jes t bardzo przywi ązana do swojej nomenklaturze krzes łach nasze nie są n ie s ą, więc nie możemy si ę ni ą pos ługiwać wojsk o podj ął decyzj ę, że migi n ie b ędą latać ze względu NATO, że by ć mo że ich stan jest tak i, że zagra ża bezpiecze ństwu pilot ów i ta decyzj a by ła przed łużana do do tera z w łaściwie do dzisiaj n ie w iem cz y dz isiaj już jest to co się sta ło jes t formaln ą decyzj ę o przywróceniu tych maszy n do lot u cz y tylko zapowiedzia ł w koszmarz e dzi ś szefostw o wojskowej zapowiedzia ło, że migi wr ócą do służby Flota samolot ów Mig 29 wzniesie si ę w pow ietrze, ale to, że się nie znosi ła w powiecie prze z d ługi czas mia ł swoj ą nas ilone jak taki sposób mia ł swoje konsekwencj e tak ie m ianowicie, że na tym typie konkretny m typ ie samolot u, czyl i nami 2009. pilot nie lata lini ę szkol ili się nie podtrzymywal i tzw. nawyk ów umiej ętności i utrac ili t e umiejętności cz y to nie jest t o czy żołnierz n ie potrafi ą ju ż pilotować tyc h samolotów natomiast formalnie n ie mogą g o pi ć, dlateg o że o prze z, je żeli przez pół roku n ie ćwiczą w pow ietrzu to tu też t o c o brzydko brzm i, al e trac ą tzw. aktualno ści i muszą j e p óźniej wznowić w te j chwili wszysc y łącznie z instruktorami nie maj ą tyc h uprawnień n o w łaśnie teraz okazuj e si ę, że najp ierw Onet PL s łyszymy wypowied ź płk. Marka Pawlaka, który tw ierdzi, że wszysc y piloci z baz lotn iczych w Mińsku Mazowieckim w Malborku posiadają uprawn ienia do lotów, al e tuta j z kole i w dzisiejszych depes z polskiej agencji prasowe j czytamy, że w raz ie p iloci n ie utracili uprawn ienia, ale utrac ili ow e aktualności i tera z będą j e wznawia ć jak będą je wznawia ć na jak ich maszynach Szanowni państwo t o jes t także wojsko bawi si ę w te j te ż z nami z dz iennikarzami z opinią publiczn ą jes t karygodn a bawi się wyłapanie z e służb z e s łówka m ówimy m ówimy o pewnyc h konkretnyc h uprawn ieniach umiej ętnościach aktualnościach jak zwa ł tak zwa ł tak ciasnym p ilota może to jest na m do samolotu dokładnie tam jeszcz e pow ie wojsko doskonal e wie, jak a by ła intencja pytan ia dz iennikarzy i celow o wprowadz a opini ę publiczn ą prze z znalazło obowiązany do po rozum iem, al e bardziej ciekawi co się wydarz y tera z w jaki sposób c i piloci maj ą odzyska ć aktualności skor o wszysc y łącznie z instruktorami j e utrac ili jak m ówił gen. Drewniak by ły inspektor si ł pow ietrznych s ą 2 drogi pierwsza jest taka, że najbardziej do świadczony p ilot instruktor niego sam się wznaw ia wykona p ierwszy lo t i sa m sobie udowodnić, że potraf i la t tak dane tak ie formaln ie t e aktualność zostan ą mu przywrócona już n ie b ędzie po kole i wznawiał następnych, ale też bardz o d ługi proce s, ponieważ to wznow ienie poleg a na prze ćwiczenie Eurolotu w dzień w noc y w stref ie tzw . czyl i w r óżnych warunkac h atmosferycznych n o ale on później wznowi koleg ę, a potem ju ż w 2 będą wznawia ć 2 kolegów i powiem kwadratowe to szyby przed b ędzie to tak w ty m t o uczy ł Marcin Marcina i c o z teg o wyjdzie alb o też po prostu to jes t o ty m jak wyciągnąć sameg o za uszy z jez iora tak natomiast Jeż ty jeste ś d ługa ścieżka mianowicie tak a, że nale żałoby zakontraktowa ć do świadczonego p ilota instruktora z zagran icy przecie ż są pa ństwa, kt óre maj ą na wyposa żeniu lataj ące l igi i ten instruktor m ógłby po prost u przej ść ścieżkę z naszym i pilotami, ale ja czy znajdę pasz y najnowsze j polskiej agencji prasowe j, kt óra właśnie o długu nawet n ie op isuje kom komunikatu dow ództwa generalnego tego przytacz a już z e wszystk imi tym i dz iwnymi s łowami wynika jasn o, że żaden pilot n ie b ędzie kontraktowan e tylko p iloci sam i nawzaje m sob ie pomog ą uzyska ć uprawn ienia tak tak, ale to jest taki problem czy n ie mo żemy komuś zap łacić, żeby pom óc w te j sytuacji jes t świetne pytan ie n ie potrafi ę sob ie odpowiedzie ć na t o dlaczeg o dlaczego n ie mo żemy n p . z Ukrainy zaprosić kogo ś kto b y wznowi ć naszych pilotów, kt órzy ju ż sam a posługuje się Lech, al e też taki absurd chyb a zawsze towarzyszy ł polskim ma m poczuc ie, że tutaj po kole i zawiniło k ierownictwo pol ityczne i wojskow e polskiej armii panowie dopuścili do teg o, że Flota samolotów my śliwskich utraci ła zdolno ści bojowe ono ich nie m a a, przeci ągając decyzj e w czasie o uz iemienia tyc h samolotów n ie maj ąc odwag i cyw ilnej podjęcia decyzj i alb o przywracam y te samoloty doprowadzam y do takiej sytuacj i, że s ą sprawne m ówimy pilotom c o si ę dz ieje informujemy opini ę publiczną c o si ę dz ieje, a wszysc y w wojsku, jakby chowali g łowę w p iasek samolot y stały piloci czekal i w domku pilota pijąc kaw ę na jak ąkolwiek decyzję cz y jak ąkolwiek nawe t informacje i ta przerw a była na tyl e długa, że teraz 1 jest ram a też t o jest wa żna informacja, że w 1 z wypadk ów my śliwca Mig 29 giną pilot i t o dlatego między n imi ju ż po usterce nie m ógł si ę bezpiecznie katapultowa ć, al e ten fote l by ł napraw iany w Polsce prze z nasz e zakłady zbrojeniowe w zwi ązku z tym szczyt t o mia łbym tera z naprawia ć te migi, kt o na nowy zagwarantowa ł żony s ą bezpieczne to jest pojawia si ę w ty m komunikacie dow ództwa generalnego bardz o c iekawy w ątek, że ot o czy piloci, by tam pada pytan ie cz y piloci boj ą si ę lata ć na tych maszynac h na co pad a odpowiedź o d pana pszczo ły czy pilot się bo i wykonywa ć sw ój zawód nie pow inno się tak ich pyta ń zadawa ć my lotnicy podchodz imy do samolot u do teg o zawod u z pe łnym szacunkiem to n ie dziwi, bo możesz się na drzwiach o d stodo ły też, by polec ieli, bo nie woln o zadawa ć pytan ia o obawy, al e rozmaw ia si ę z waszymi informatorami na to, że to nie jes t tak niestety jes t tak r óżowa m y rozmawiali śmy z p ilotami z i potwierdzili, że boj ą się latać nie maj ą zaufania do teg o sprz ętu szczeg ólnie tak ie negatywne nastroje by ły po katastrof ie pod Pasłękiem, kt óry zgin ął kp t Krzysztof Sobański natom iast za fotele m, która nie zadzia łał ta k tak natom iast później w grudn iu rozmawia ł z tym i samymi p ilotami Rzecznik Praw Obywatelskich i rzecznikowi r ównież p iloci potw ierdzili, że mają spore obawy związane z ob aw zwi ązanych z ty m sprz ętem dlatego cz y ja rozum iem stw ierdzenie pana generała pszczoły, że nie powinno si ę tak ie by, że pilot rzeczywiście t o jes t zaw ód wysokiego ryzyk a kto ś, kto decyduj e na zostan ie p ilotem mus i mieć świadomość się n ie sp łacę ka żda natomiast t o, czego tuta j, b y pan generał były GL pan generał pa n gen. Mika podniesie uderzyć wpierw to on i maj ą zapewnić ty m p ilotom bez bezp ieczne warunki bezp ieczny sprz ęt tego n ie zapewn i zam iast teg o panela rozwiązał jego patrz ą w oczy pilota, gdyb y n ie widział zaufan ia w oczach lotnik ów lotniczego t o nic z e zdrowym rozs ądkiem n ie wszed ł do tego samolot u, a nasi lotn icy zdrowy rozs ądek maj ą ja nie wiem t o jes t to stwierdzenie jest wyrazem zdroweg o rozsądku, bo pytanie czy rozmaw iamy o ty m jak sprawić, żeby by ło bezpieczne cz y raczej z rozmaw iamy o ty m, żeby było bezp ieczne dl a pan ów genera łów więcej zach ęca na portal u Onet PL ta m artyku ły, kt órych współautorką jest Edyta Żemła bardz o eliminacji wyrwa ł i Marcin wyrwał tak jest pozwanej pana redaktor a bardzo dobre tekst y on e s ą absurdaln e śmieszne i przerażające zarazem wart o przeczytać dzi ękuję za spotkan ia dzi ękuję bardzo c iasne Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA