REKLAMA

Min. Pracy, kiedy kierowała liceum złamała kodeks... pracy. Dziś Państwowa Inspekcja Pracy nie przyznaje się do wyników kontroli

Analizy
Data emisji:
2019-11-25 18:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
26:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studia Łukasz guza z Dziennika gazety prawne j dzień dobr y dzie ń dobry, który już o d jakiegoś czasu zajmuj e si ę pewną dyrektork ą liceum, kt óra mia ła łamać kodek s pracy, ale to nie jes t 1 z l icznych dyrektorek l iceum tylko t o jes t obecna minister rodziny prac y i pol ityki spo łecznej pan i Marlena maj ą c o pan redakto r w pierwotnym tekście w Dzienniku Gazecie prawne j napisał napisali śmy, że w okres Rozwiń » ie, kiedy obecn a pan i minister m a na ma łą pe łni funkcj ę prezesa spółdzielni o światowej w Ostrowie Wielkopolskim, czyli lat a 20022011 i by ł jednocze śnie dyrektorem l iceum dyrektore m g imnazjum, które wchodziły w sk ład te j spółdzielni naruszy ła prawo w łaśnie w l iceum ogłosił og ólną t o chcącym naruszy ła kodeks prac y art. 25 ze znaczkiem 1, czyli te n artykuł, kt óry m ówi o ty m, że n ie może nadu żywać um ów na cza s okre ślony w ówczesnym zmieni, bo przep isy zmienia ły obowi ązywała zasad a, że maksymaln ie z pracown ikiem mo żna zawrze ć 2 kolejne umow y na czas okre ślony, je żeli zaw ieramy trzecią kolejną to znacz y żona z mocy prawa jes t na czas nieokreślony sa m pracodawca oczywiście pow inien podpisa ć wted y umowę na cza s nieokre ślony skor o pracownik na m si ę sprawdzi ł raz drug i ro k popracowa ł na czas okre ślony oznacza, że prawdopodobn ie pozostaje w stałym stosunku prac y i nie ma powod u udawać, że znam dokładnie taki to był nas z bardz o powa żny problem właśnie do te j pory jes t, poniewa ż Polska obo k Hiszpanii z l iderem, je żeli chodz i o zatrudn ienie na cza s określony wtedy w tamtych czasach to by ło około 25 % łączyć c o czwarta umowa o pracę t o by ła umowa term inowa taką umow ę oczywi ście du żo mniej skorz y korzystn a dla pracownika n o bo przed e wszystkim jest zawarta tylk o jakiś okres, wi ęc po up ływie teg o okres u samoistnie rozwiązuje n ie trzeb a wypowiadać w og óle i tylko dobrej wol i pracodawcy zale żeć j ą przedłuży nie trzeb a uzasadniać zwoln ienia takiej osob y wypowiedzenia nie trzeba konsultowa ć tego siedzenia z e związkami zawodowym i, tak wi ęc pracodawc y bardz o wygodn e pracodawcy nadużywali n o tak, ale nie jest dla mn ie jasne, dlaczego ow o l iceum 16 × podpisywa ł 1 z umow y z pracownikiem to t u już musiałoby wej ść w gr ę jakie ś inne okoliczno ści niż fak t, że n ie trzeba później uzasadnia ć jeg o zwolnienia no t o jes t po prostu wygodn e tak by ło po prostu najw idoczniej wygodn iej za osobom zarządzającym tą placówką od 16 umów, cho ć za 8 jest odpowiedzialna pan i Marlena Małek jako ówczesny dyrekto r ju ż kolejne 8 jej nast ępczyni praktyk a pozostała polityka praktyk a pozostała c o wi ęcej na dodate k jeszcze mn iej o d te j ostatniej ósmej umow y pan i malunk i pozosta łych 8 umów nowej pan i dyrektor t o by ły umowy zawartej tylko n ie na ca ły rok tylk o na okres roku szkolnego, czyl i bez wakacj i c o powodowało rzecz nauczyc ieli pozostawal i bez wynagrodzen ia za cza s wakacji Nowak, kt óry zale ży na księgowość tak oczywi ście jeszcze t o przynos i te ż oszcz ędności najprawdopodobn iej dodatk u sta żowym, poniewa ż dodate k sta żowy by ł l iczony wtedy 2 placówkach oddz ielnie w związku z ty m za liceum trzeba by ło liczyć od pocz ątku by ł niższy, tak wi ęc opłacało si ę zawiera ć takie i na oddzielną umow ę na l iceum na cza s okre ślony, czyl i kreatywna ksi ęgowość szkołach możemy si ę tylk o domy ślać, że w w ielu szko łach po prost u dyrektorz y próbują robią co mog ą, żeby oszczędzić no ale jednak dobrz e byłoby zrobi ć zgodnie z prawem i dziennik Gazeta prawn a b iura m. in . Łukasza guz y przes ądził, że pani minister z łamała kodek s prac y taki artyku ł ukazał si ę w Gazecie na co zareagowa ło ministerstwo rodziny prac y i pol ityki spo łecznej, broni ąc obecne j m inister, a ówczesnej dyrektorki liceum i również k ilka s łów te ż z siebie wyda ła Państwowa Inspekcja Pracy rozciągnąć się przyjrze ć tem u oświadczeniu ministerstwa sprze d ju ż dobrych k ilku dni w świetle teg o c o dz isiaj Łukasz guza opublikowa ł na pierwszych stronach Dziennika gazet y prawne j tutaj przede wszystk im ministerstwo tw ierdzi, że artyku ł minister pracy ma kodek s pracy t o jes t tytuł nieprawdziwy tytu ł artyku łu nieprawdziwy wprowadz a Czytelników b łąd podobnie później jak jeg o tre ść cz y tytu łu jes t jest trafne to znaczy rzeczywi ście pani mi kt o kto miałby stwierdzi, że ma kodeks prac y jako dziennikarza jak i służby jakie ś służby, czyli pa ństwo Inspekcja prac y i Państwowa Inspekcja Pracy na t o mam y dokumen t, kt óry dz isiaj publikujemy w Dzienniku Gazecie prawnej n iestety przykro nam, że musieliśmy go opublikowa ć, bo n ie było ju ż innego sposób, czego na m przykro szkod a tego, że musieli śmy wskazać c o pos iadamy prawda dziennikarz n ie musi prawda bronić si ę prawd a przed n ieprawdziwymi atakami prawd a n ie musiał nie pow inien si ę broni ć musi broni ć taki spos ób w ostatecznie przedstawili śmy pokaza ć, że ministerstwo si ę myl i i noty przy pisze nieprawd ę w stosunku do tego, toteż macie gotowy p iszecie nieprawd ę pisze nieprawdę układ zawi ązał si ę do teg o dokumentu, al e dalej jes t mowa o ty m, że wasz 0101 . artykuł n ie opiera si ę na faktac h, a całość zosta ła rzeteln ie przygotowana, by opiera jeszcz e si ę w tym p ierwszym artykul e na czy m opieraliśmy si ę w łaśnie na tych dokumentac h, które przedstaw iamy w dzisiejszym wydan iu Dziennika gazet y prawne j na co s ą, jakie dokumenty swojsk ą Inspekcji prac y co stw ierdza z jak ich lat co stwierdzają t o s ą dokument y pokontrolne kontra by ła przeprowadzon a w czerwcu 2019 roku dotyczy ła w ielu kwestii, al e w tym że dokumenc ie inspektor prac y jednoznacznie potw ierdza, że zawarc ie umow y o prac y z konkretny m pracown ikiem o d dn ia 1 wrześni a 2006 roku nastąpiło ju ż z naruszen iem kodeks u prac y dyrektore m liceum tym dn iu w ty m okresie cza s czas u by ła pan i Marlena Bullock to tym bardz iej w takim razie dziwi ć, że Państwowa Inspekcja Pracy w swo im komun ikacie z kolei tw ierdzi, że nie potwierdzi ła dz iennikarzom Dziennika gazet y prawne j stwierdzenia zarzuconych w tek ście narusze ń praw pracown iczych prze z pani ą minister w okres ie pe łnienia funkcji dyrektor a spółdzielni światowej, gd y tak, by nie znaczy oni sami niewierzący maj ą w pap ierach cz y bronią bron ili myśląc, że nie ma tyc h dokumentów wydaj e się, że to drugie nie może by ć wynik to by ć wyn ik bałaganu mo żliwe oczywi ście, że możliwe też zbyt trzeb a bra ć pod uwag ę natom iast dn iem, która opcj a jes t gorsza czy t o, że pa ństwo Inspekcja pracy sama nie w ie co ma i wprowadz a w b łąd nast ępnie ministerstwo pracy i samego sam ą pani ą minister cz y t o, że próbują ukryć wydaj e si ę, że to n ie jest ba łagan, poniewa ż dz isiaj Inspekcja pracy przedstaw ia tak ą szersz ą odpowied ź na nasz materia ł na ob a nasze materia ły i przyj ęła taką linię obron y, bo już przedstawili śmy jej dokumentu ew identnie wskazuj e, że inspektor pracy jednoznacznie przes ądził, że o d momenc ie, k iedy dyrektor l iceum pan i m inister obecn a dosz ło do naruszenia artykułu co twierdzą, że cieszą si ę wyliczyć co myśli tego nie twierdz ą wymyśli natom iast, że n ie mam y wszystkich dokumentów i to jes t jasn e log iczne, ponieważ n ie jest mo żliwe, aby dz iennikarz mia ł dokładnie wszystkie i tak ie same dokument y, jakimi dysponuj e Państwowa Inspekcja Pracy, bo to są odr ębne i różne organizacje n ie dysponujem y wszystkimi materia łami zdan iem Inspekcji d o do tej że szkoły nale ży stosowa ć karty nauczyc iela, a n ie kodek s pracy c o jakb y jes t niezgodne z ty m dokumente m, który tutaj ważne jest, że w łasny inspektor też teg o n ie wiedział, kiedy kontrolowa ł tak trudn o powiedzieć ja ufam w t o, że k iedy inspektor pracy kontroluj e firmy to ma dost ęp do wszystk ich materia łów my dost ępu do wszystk ich materiałów n ie mamy o n sam wszystkim materia ły na potrzeby łącznie wszystk ich tyc h materiałów decyduj e przes ądza cz y do tej plac ówki należało stosowa ć kodek s pracy czy nale żało stosować karty nauczyciela on uzna ł, że kodek s pracy został naruszony ciekawe jes t, że tera z Inspekcja prac y nagl e stw ierdzi, że po prost u jak rozumiem inspektor mia łby zastosowa ć błędne przep isy a dlaczego o d razu teg o w tym p ierwszym o świadczeniu nie wykazała, dlaczego te j całej historii opisała, że to jest jaka ś w ielka tajemnica nie to było to jest dla mn ie n iejasne, dlaczego po prost u wted y wydaj e sobie 2 mniej krótkie akapity o ty m, że, że dzień jes t naprawdę po prostu absolutn ie n ie m ija się sprawdz a cz y o świadczenie po prostu pom ija ten faktyczn ie odnosi si ę do teg o kluczoweg o faktu tego dokument u, tak więc Inspekcja an i n ie n ie twierdzi, że si ę pomylił an i nie twierdzi nie odnosi się po prostu do teg o ja mówię o ty m, że pierwotnym za świadczeniu sprzeczki, kiedy zostało z czwartk u, k iedy jeszcze piłka była w grze mo żna by ło napisa ć, owsze m, dziennik Gazeta prawna trafn ie tutaj wskazuj e na inspektora, który z Czech tuta j t o, ale nie wie o wiedzę o ty m, pan inspektor swobodn ie przepis i szkodziło napisa ć tak o d raz u trudno powiedzie ć na to 2 tego już n ie mog ę odpowiedzie ć natomiast na nie zrobi ła teg o Inspekcja rzeczywi ście s ą po prostu nie zrobi ła tak i zresztą dale j n ie rob i t o dzisiejsze to dz isiejsze d ługi tak ie oświadczenie on o tam powo łuje bardz o wiele przepis ów o orzeczen ie Sądu Najwyższego natom iast n ie odnosi się rodzi lekcj ę odrobili lekcję na tym n ie odnosi się on o do teg o tego ż dokumentu w łaściwie do najwa żniejszej sentencji teg o dokument u, którym przedstawili śmy, na podstaw ie którego te ż napisali śmy materiał ciekawe, że tak bardz o zale ży na ty m, żeby nie okazało się, że akurat ta konkretn a osoba n ie z łamała przepisów przecie ż istnieje ścieżka można było si ę w ka t s ą dzięki gazetą prawn ą to mogłaby sam a pani Marlena Malon zrobić, a t o Inspekcja pracy wzi ęła na siebie rol ę, a jeszcz e procent na w iedzy do świadczenia ministerstwa rodz iny to ta m pada taki tak i stwierdzenie, że artyku ł n ie powsta ł na podstawie informacji danyc h potwierdzonych prze z Państwową Inspekcję Pracy, a jedyn ie na podstaw ie najprawdopodobniej na podstaw ie doniesie ń os ób trzec ich innymi słowy co m inister rodz iny sugeruje n ie wiem, sk ąd Inspekcja prze z ministerstwo pracy ma dane alb o informację o ty m na jak iej podstaw ie dz iennikarze przygotowuj ą materiały, ale wiedzą, że n ie powsta ł na podstawie informacji potw ierdzonych prze z PIP t o si ę posługiwali t o ty m oświadczeniem pa ństwo Inspekcji pracy, kt óre pojawiło si ę w czwarte k tylko t o ja nie pracowa łem na podstaw ie informacji oficjalnych o d Państwowej Inspekcji Pracy przekazanyc h n ieoficjalnie prze z Państwową Inspekcję Pracy to n ie znaczy, że ja nie pos iadam tych dokument ów praca dziennikarza poleg a na ty m, żeby dociera ć do r óżnego rodzaj u dokument ów źródeł w ielu potwierdza w iele w w ielu źródłach swoj e informacje i na te j podstaw ie przygotowywa ć i publikowa ć materia ł ministerstwo pracy biuro prasow e, bo to przesiada ć odpow iedzialne za publikację teg o typ u wyjaśnień n o teg o najwyżej, al e jako ś nie uwzględnił albo nie wie albo nie wie na czy m polega prac a dziennikarza zara z wrócimy z rozumem przyjrzym y się bli żej tem u jak to mo żliwe, że pa ństwo Inspekcja prac y tak us ilnie próbuje obroni ć m inistra rodziny, jakie zwi ązek między tymi 2 instytucjami cz y te n zwi ązek pow inien istnie ć Łukasz guza Dziennika gazety prawne j stud io analiza Agata Kowalska prz y mikrofonie z mostu cały cza s Łukasz guz a z Dziennika gazet y prawne j, który pierwotnie napisa ł teks t minister prac y łamała kodek s prac y, a tera z w reakcj i na t ą na stanow isko ministerstwa rodziny na stanowisku pa ństwo Inspekcji pracy ukaza ł się drug i teks t naszeg o gościa dzisiaj w Dzienniku Gazecie prawne j na pierwszej stron ie na czwarte j stron ie jak Inspekcja kr ęci w spraw ie minister ją wp ierw cz ęści rozmowy przypominali śmy kr ótko na czy m polega ły problem y dyrektork i l iceum Ogólnokształcącego Marleny Malon Bogu, bo w łaśnie tak ą funkcję pe łniła by ła obecn a m inister rodz iny jak zatrudnia ła nauczyc ieli n a o umow y na cza s określony, k iedy już dawno pow inna by ła robić t o n a na podstaw ie um ów na cza s nieokre ślony i to, że z łamała kodek s prac y stwierdzi ł inspektor pracy tyle tylk o, że pa ństwo Inspekcja pracy odc ina si ę o d wynik ów tej teg o te j kontroli i twierdzi, że wszystko by ło w porz ądku i trasy musia ł chwilę poznać o ty m dlaczeg o pa ństwo Inspekcja prac y tak us ilnie bron i m inistra, jakie to s ą relacj e między ministrem rodz iny, a Państwową Inspekcją Pracy n o tak formaln ie t o niema praktyczn ie żadnych, chociaż państwo Inspekcja pracy podleg a pod Sejm, czyl i głównego inspektora prac y powo łuje marsza łek Sejmu, a nadz ór na d dzia łalnością Inspekcji pe łni Rada Ochrony Pracy prz y Sejmie tak ie ciało specjalneg o tryb u wchodz ą posłowie, al e te ż np. eksperci z zakresu prawa pracy przedstaw icieli partner ów spo łecznych zwi ązków zawodowych pracodawc ów, czyl i świetnie systemu mamy tu dobrze rozwi ązane tak tak s ą Inspekcja pracy n ie nie pochodzi nie wywodz i si ę n ie podleg a władzy wykonawcą po w ładzę wykonawczą rz ąd i dobrz e, dlateg o że głównym pracodawcą w Polsce państwo, czyli d e fact o koniec ko ńców rz ąd, a skoro Inspekcja prac y powo łana do teg o, ab y przestrzegać dba ć o przestrzegan ie nadzorowa ć przestrzegan ie prawa pracy w Polsce no t o dobrze, żeby podleg a pod władzę ustawodawcz ą tak, czyl i t ą, która nie jes t odpow iedzialna bezpo średnio za zatrudn ianie prze z pa ństwo i ten system, który n ie powinien dzia łać, dobrz e więc na wasz e aspekt bardzo ich udzia ł formaln ie teoretycznie t o jaka jes t praktyk a, dlaczego pa ństwo Inspekcja prac y mia łaby jak ikolwiek spos ób szyfrowa ć ministerstwu komunikaty prasowe czy w łaśnie bronić pan i minister no trudno mi powiedzie ć, bo t o s ą relacj e wewnętrzne n ie w iem jak nie mogę tuta j, że tak pewnie sytuowa ć czego ś wi ęcej natomiast oczywiście wydaje si ę, że Inspekcja prac y poczu ła si ę pewnie wywo łana do tablicy ju ż tym pierwszym tekstem, kt óry miał stw ierdzam napisa łem, że t o naruszen ie art. 25 ze znaczkiem 1 kodeksu prac y potw ierdza Państwowa Inspekcja Pracy, poniewa ż potwierdza t o inspektor to potwierdzi ł wpros t napisa ł w dokumencie dotyczącym tej w łaśnie kontroli w ty m liceum i wydaje mi si ę, że t o te ż na pewno mog ło wp łynąć na to, że Inspekcja postanowiła zabra ć g łos, aczkolw iek oczywi ście jes t t o tak i system naczy ń zwi ązanych, bo t o o świadczenie ministerstwa, w kt órym właściwie zostaje nam si ę bardz o ju ż po zdają jeste śmy n ierzetelni, bo nie mamy n ie twierdz ą, że n ie mamy dokument ów dotycz ą oczywiście zaprzeczyl i m y nawe t sobie pozwalaj ą insynuować sugerować, że na, jak iej podstawie w łaśnie m y na potrzeby n iepotwierdzonych źródeł działamy t o wszystko było opart e już na ty m o świadczeniu Państwowej Inspekcji Pracy wcześniejsze, kt óre poszukuj ą si ę tym oświadczeniem Inspekcji po t o, żeby w łaśnie twierdzić, że s ą nierzetelni radzie, al e t o oświadczenie pa ństwo Inspekcji pracy tego g + 2 krótkie akapity z teg o tylko 1 z merytoryczne wygl ąda jak jak wymuszone, bo je śli pa ństwo Inspekcja pracy chcia łaby te j naprawdę zaj ąć stanow isko jest wobe c czeg o to pow inna t ę sytuacj ę opisać rozwik ła rozwinąć natomiast n ie zrobi ła tego stud ia tylk o, że n ie potwierdza naruszeń kon iec kropk ę co jes t nieprawd ą, bo potw ierdza c o w idzimy dz isiaj opubl ikowanych dokumentach następnie pojawia si ę d łuższy dużo dłuższy komun ikat m inister rodz iny dotycz ące już, a zarzut ów wobe c dziennikarzy opart y na ty m kr ótkim oświadczeniu pa ństwo Inspekcji pracy nie m a na t o dobrz e dz isiaj Inspekcja opublikowa ł takowa Rossmanna ju ż tak, ale z teg o d łuższego też w łaściwie wciąż n ie dow iadujemy si ę podstawowych rzeczy nie odpow iada na podstawow e kwestie to przede wszystkim n ie porusz a tego tego dokument u, kt órym dzisiaj przedstaw iamy w aspekcie teg o zdania, kt óre kluczoweg o zdania, kt óre tam pad a, czyl i inspektor stw ierdza, że o d 1 wrześni a 2006 roku zaw ierano z pracownikiem umowy o prac ę na cza s okre ślony niezgodnie z artykułem w łaśnie z kodekse m prac y i dyrektore m wtedy w ty m okres ie czasu była pan i ma łą mnie p iszemy, że ona ponos i jakieś odpow iedzialne w zwi ązku z tym kontrol a wykaza ła t o dopiero tera z tak my tylk o pokazujem y, że naruszyła n o bo kto ś to zrobiono inspektor stwierdzi ł naruszen ie m y patrzym y, że sprawdzam y, kto zrobił zrobi ła to ówczesny dyrektor, czyl i pani ma logiczną, gdyby on i mieli racj ę okaza łoby si ę, że do tej sytuacji w szkole n ie stosuj e si ę kodeksu prac y, a jedyn ie karty nauczyciela t o co b y t o zmienia t o znacz y po p ierwsze, naszy m zdaniem jest t o tez a nieprawdziwa ufam y, że inspektor, kt óry si ę zrealizowa ł kontrol ę w l iceum Ogólnokształcącym miał dost ęp do wszelk ich dokumentów na te j podstaw ie mógł z zdecydowa ć o ty m cz y w konkretnyc h przypadkac h stosujemy kodeks pracy cz y karty nauczyciela uważamy, że z e stosunku z si ę myli ł inspektor pa ństwo Inspekcji pracy w czerwcu i w tera z w sierpniu si ę mylił to co b y było wtedy t o b y oznaczało t o oznacza ło, że to zależy od k ilku spr aw, ale najważniejsza jes t tak a, że dyrekto r liceum mog ła powo łać art. 10 ust. 7 karty nauczyc iela tenże artyku ł wskazuj e, że mo żna zawiera ć umow y na cza s określony be z ogranicze ń bez ogranicze ń, o ile s ą wskazan e potrzeb y organizacyjne alb o i nawe t w łaściwie bardziej szczeg ółowe określenie organ izacja nauczania to nie jest do ko ńca ma sam o organizacja nauczania alb o z a na zast ępstwo za nieobecnego nauczyciela tylk o tych 2 przypadkach w ogóle mo żna w stosunku n p . do nauczycieli m ianowanych dyplomowanych stosowa ć, je żeli możemy podejrzewa ć, że przez 16 lat organ izacja nauczan ia wymaga ła, żeby nauczyciela zatrudnia ć na umow ę na cza s określony w pełnym b ądź tylk o od wrze śnia do czerwc a na wakacj e n ie wg tyc h twierdzeń o w tej linii obron y, kt órą przyj ęło ministerstwo pracy czy czynno ść Państwowa Inspekcja Pracy no to tak, tyle że po p ierwsze, muszę podkreśla s łaba organizacja nauczan ia w te j szkol e skoro nauczyciela trzeba przez tyl e lat trzyma ć na gorsze j umow ie pami ętajmy, że nie chodz i o organ izacji nauczania to nie jes t organizacja prac y to nie Nita to, chocia ż prawda Zienia specjaln ie postaw y słowa organ izacja nauczania t o mus i wymagać jakiegoś plan u programu nauczania tak że ja muszę zatrudni ć bomb ę akura t potrzebuje, bo b ędę miała 1 przedmiot załóżmy tak tylk o przez rok prawda albo przez 2 lata wiem, że później ju ż nie b ędzie Noto zatrudnia rzeczywi ście na cza s okre ślony n igdy przez 16 lat żadnej polskiej szkole nie było zwały, jakiej sytuacj i, więc n ie widz ę tutaj powodów, dl a których nale żało tak traktowa ć pracownika t o jest 1 kwestia druga kwest ia jeszcz e tak a, że sa m pracodawca czy l iceum, czyli ob ie panie dyrekto r tak kiedyś panie maj ą obecnie nowa nie jest jej następczyni o d roku 2011 dawna zastępczyni te ż chyba jak dawn a zast ępczyni tak pamiętajmy, że on e sam e te ż powo ływały się m. in. na kodek s prac y jak o podstaw ę zatrudnienia, a bodaj już nie b ędą, o d którego dok ładnie rok u, ale bodajże o d roku 2007 albo ósmego Mateusz wyłączną podstaw ą tyc h wszystkich um ów, czyl i umow ę o cza s określony zawieraną na podstaw ie kodeksu prac y ani na podstaw ie kart y nauczyc iela w niekt órych w tych wcze śniejszych wyjaśnieniach resortu pojawia ła si ę te ż informacja c o do naszego p ierwszego tekst u, że pan i m inister przestrzega ła prawa prac y przestrzeg a wobe c nauczycieli zatrudn ionych w g imnazjum wchodzący w sk ład sp ółdzielni kart y nauczyc iela natom iast obecn e nauczycieli l iceum kodeks u pracy jes t t o kolejna kwest ia jeszcze 1 bardzo wa żna rzecz to, że kart a nauczyciela przez d ługi czas, bo t o przep isy zm ieniono bodajże w zesz łym rok u zmieniono za t o nasi n ie było możliwości już teg o, że zmieniono znów t e przepisy t o, że kart a dopuszczała zatrudn ienie w wyj ątkowych sytuacjach i Sąd Najwyższy te ż wskazał, że nie mog ą by ć samowola dyrektor a, że po prost u tak chcę t o stosuj e umowy na cza s okre ślony n ie oznacza ło jeszcz e, że ka żdy dyrektor musia ł t o robić t o znacz y dyrektor c o do zasad y pow inien zatrudni ć nauczyc ieli m ianowanych dyplomowanyc h na cza s nieokreślony tylk o w tyc h wyj ątkowych sytuacjach m ógł stosowa ć do umowy term inowe, a t u trudn o uzasadnić jakiejkolwiek podstaw ie, że przez 16 lat cz y tym 8 lat pan i ma łą by ła potrzeba zatrudn ienia wyj ątkowego na cza s określony nocn e do 1 jako nauczyciel to n ie s ą jedyny przypadek mog ło doj ść do stałego szesnastoletniego, al e łamania prawa n ie w iemy jak d ługiego natom iast inspektor prac y po te j kontroli czerwcowe j wykaza ł, że naruszen ie art. 25 ze znaczkiem 1 dotyczyło 12 pracowników l iceum Ogólnokształcącego m y wystosowali śmy pytanie to pa ństwo Inspekcji pracy, kt órzy z tyc h, że pracownik ów i kt óre inaczej cz y naruszenie przepis ów w stosunku, do kt órych tyc h pracowników następowało ju ż jeszcz e za czasów dyrektora by ła pani mamą, czyl i do 2011 roku, a które ju ż po te j dac ie t o sprytne pytan ie nie ma pa ństwo za łożyli, kiedy dosz ło do tyc h narusze ń pytaj ą dziennikarze przecież prezent pa ństwo Inspekcja pracy płynęła spisać nie by ło żadnych naruszeń n o teraz data nie jes t istotna teraz tera z naprawd ę trudn o wywnioskować właściwie c o si ę stało trudno wnioskować co się stało to jes t chyba najlepsz e podsumowan ie teg o ca łego zamieszania trochę to jes t jeszcz e trochę śmiech trochę ocz y jestem przera żona, ponieważ mówimy o pa ństwo Inspekcji prac y, kt óra pow inna bardz o solidnie pe łnić funkcję n ie tylko, dlateg o że dotycz y to ludzk iego życia ludzk ich pieni ędzy dobrostanu, ale też, dlateg o że idzie zaufan ie do niej jes t kluczowe je śli ufam y Inspekcji prac y n ie ufam y pracodawc y najczęściej uwa żamy, że wygramy na pewno co ś co nam zaszkodz i to w łaściwie, kto miałby, kto mia łby si ę nami zaopiekowa ć jak o pracownikami rozum, że pa ństwo Inspekcja pracy w tyc h swo ich wysi łkach nieudolnych PR -ow e tyc h kompletn ie n ie my śli o swoim dobry m imieniu swojej wiarygodności jak o instytucji i tylko chyb a my śli głównie o dobry m imieniu pan i m inister malunki wszedł i to też n ie za dobrz e im wychodzi ja też nie rozu m, dlaczeg o tak bardzo, jeżeli tak się stało, dlaczeg o tak przy przy przyjęło przej ęli się t ą informacj ą, że to naruszen ie w p ierwotnym tekście, kt órym piszemy potwierdzi ła państwo Inspekcja prac y tak napisali śmy mieli śmy dokumenty, kt óre potwierdzaj ą, więc t o jest prawda n ie n ie rozumiem, dlaczeg o miałoby by ć to tak ie straszn e tak dramatycznej natom iast opr ócz tej niezale żności ministerstwo podejrzew a, że kieruje zarz ąd nie potw ierdza ja n ie zaprzeczę, czyl i nie nie chc ę by ć odpow iedzialni za tak i temat i opr ócz w łaśnie tej niezależności to te ż pami ętajmy, że ministerstwo pracy t o też nie jes t wysp a prawda t o znaczy minister prac y okre ślone obowiązki n ie tylk o otw iera nowe żłobki co ostatnio bardz o często widzimy robi sobie zdj ęcia jak otw iera nowe żłobki albo nie ma kw ituje jakieś dan e o Super spadającą bezrobociu alb o o kolejnych m ilionach prawda, kt óra przekazuje n p . na jaki ś tam wsparc ie pomo c spo łeczną m inister pracy n o mus i też usi ąść do stołu z e zwi ązkowcami pracodawcam i negocjowa ć wa żne rozwi ązania rozmawia ć o pomys łach nowel izacja kodeks u prac y du żo naprawdę można by łoby w zakres ie warunk ów zatrudnienia w Polsce znieść i tera z pytan ie, a propos tę grup ę t ę wiarygodno ść właśnie t o znaczy pan Marian Banaś był najlepszy m możliwym kandydate m na m inistra finans ów wicemiss finansowo p óźniej na szef a Najwyższa Izba Kontroli być mo że pani maj ąc swo imi do świadczeniami i ekspert z n o pewny m pojedynk iem z kodekse m prac y te ż idealnie pasuje t o stanowisko oczywiście znów pod takim przypadku pan a Mariana Banasia pytanie brzmi, dlaczeg o nikt teg o nie sprawdzał to znaczy, żeby nikt nie zajrzy cho ćby d o do pa ństw Inspekcji pracy trzeb a b y przypadkiem akurat kandydatk a na m inistra rodz iny nie nie ma swojej przesz łości jaki ś c iemnych kart najwyraźniej nie by ł istotny to jes t dobre pytanie dokładnie rynek wygl ąda na t o, że trw a weryfikacja szwankuj e tak wygląda na t o, że szwankuje tak to jes t del ikatnie powiedział nasz go ść Łukasz guz a z Dziennika gazet y prawne j ca ły artyku ł ora z skan y dokumentów dzisiaj w Dzienniku Gazecie prawne j oczywiście dzi ękuję za spotkan ia dzi ękuję bardz o ciasno informacje ko ńczymy analizy przygotowujem y t o strzeleck i realizowa ł Adam wczoraj ja nazywam si ę Agata Kowalska spotka m si ę z pa ństwem jutr o po 1720 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA