REKLAMA

Poranny przegląd prasy Jana Wróbla

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-26 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
nareszcie w porank u Radia TOK FM porann y przegl ąd pras y Jan Wróbel w ita pa ństwa z łośliwie ma w ielki poprzednich cesarzem przegl ądu pracy nazwę widzi pan i życie pa ństwowych koledz y w pracy, wi ęc kolego m w prac y szpilki to n ie ludz ie t o wielki jest chyb a proble m mi ędzynarodowy, bo czytam si ę na stronac h ekonomicznych gazet y wyborcze j oddane już lansuj e pogląd, że t e stron y są poza toram i w stron ę sportowymi najc iekawsze w Polskiej pras ie, że Rozwiń » Niemcy walcz ą z polską ty m razem o Gazprom Agnieszka Kublik pod kon iec zesz łego tygodn ia up łynął term in na złożenie odwo łania o d wyrok u sądu Unii Europejskiej, kt óry we wrze śniu na wn iosek Polski uniewa żnił decyzj ę komisji Europejskiej chodz i o decyzj ę przyznaj ącą Gazpromowi monopo l na u żytkowanie gazoci ągu Opal przepraszam t o jest skr ótów, ale resztę jes t bardz o jak w thrillerze op isana w te n t o g łówna drog a l ądowa odnoga p ierwszego Bałtyckiego gazoci ągu Nord Stream z Rosji do Niemiec właścicielem Opal jes t spółka, która nale ży do Gazpromu i n iemiecko rosyjsk iej f irmy kom isje Europejska poinformowa ła na s, że po wn ikliwej analizie wyroku postanowi ła si ę nie odwo ływać, a dzi ś pytanie, dlaczeg o Otóż, dlatego że on i un ijny sąd anulowa ł decyzj ę komisji Europejskiej, bo naruszała unijn ą zasad ę Solidarności energetyczne j i rzeczn ik komisji wyja śnia Gazecie wyborcze j zawart a w unijnych traktatac h zasad a Solidarności energetyczne j jest wysok o oceniona prze z komisj ę Europejską zgodnie z wyrok iem sądu Unii Europejskiej musi by ć wyra żona jasn o przysz łych decyzjac h o zwoln ieniu z ant y monopolow y przepis ów jedna k nieoczekiwanie wyrok, szanuj ąc decyzj ę komisji Europejskiej zaskar żył rz ąd Niemiec jak wyn ika z informacji opubl ikowanych w poniedzia łek na stronie internetowej s ądu Unii Europejskiej drodz y pa ństwo komisja si ę pogodziła Europejska, a Niemcy że, gd y n ie pochodzi ły na raz ie nie og łoszono innych szczegółów te j spraw y okre ślone jak o spraw a Niemcy przec iw Polsce un ijne przep isy antymonopolow e tzw. trzec iego pak ietu energetycznego n ie pozwalają firmom handlującym gaze m na monopo l wykorzystan iu gazociągów mimo t o w ładze Niemiec chcia ły zapewni ć Gazpromowi monopo l na korzystan ie z gazoci ągu Opal Real reszt a tej historii dz isiaj w Gazecie wyborcze j na stronie 11 w artykule Andrzeja publ ika, które nazwałem szkol e z Agnieszką Kublik oboje serdeczn ie za t ę pomy łkę przeprasza m, a że nie jest t o jedyna b itwa na świecie przekonuj e nas stronę pi ętnasta Dziennika gazet y prawne j von de r Leyen m ianowicie l iczy g łosy Magdalena Cedro p isze na m, że po 6 miesiącach o d wybor ów europejsk ich przewodnicz ąca komisji Europejskiej Ursula vo n der lej e wreszc ie jes t o kro k od obj ęcia urzędu jutr o czekaj ą jeszcz e finalne g łosowanie w parlamenc ie europejskim do te j pory by ła to racze j formalność, ale t e ostatnie k ilka miesi ęcy walk i von de r Leyen o fotel przewodniczącej pokaza ło, że euro pol itycy ju ż nic nie jes t pewne von de r Leyen musiała stawi ć czo ła nowy m trudniejszym ni ż dot ąd reali ów europoseł cytowan y w art . Ma gdalena Cedro Zdzisław Krasnodębski europose ł PiS uważa że, chocia ż wynik g łosowania jes t n iepewny atmosfer a, jaka panowa ła w l ipcu już min ęła i najprawdopodobn iej jutro znajdz ie się bezp ieczne wi ększość jak przyznaje pol ityk on sam poprz e now ą komisję Europejską z powodów pragmatycznych wydaje mi si ę, że tak zrobi ł bardz o wielu posłów tym razem n ie chodz i tylko samą przewodnicz ącą, al e ca łą komisję deputowan i będą zapewn e chcieli poprze ć swoich kom isarzy dalsze d ługi op is, ale bardz o wciągające l icznych spotkań, które von de r Leyen ma ju ż za sobą nie uda ło si ę przekona ć tylk o skrajne j lewicy, która zapowiedziała, że n ie poprz e nowe j komisji Europejskiej to dl a Polski wa żna historia w iadomo Unia Europejska, więc zach ęca pa ństwa do lektur y, a przecie ż, jakb y powiedzia ł klasy k b itew u na s dostatek możemy w Gazecie wyborczej przeczytać bardz o bardzo interesuj ącej b itwie o Anglię, a w łaściwie Londyn londyńscy urzędnicy p isze Edyta bry ła odm ówili Uberowi przed łużenia l icencji, bo ocenili, że apl ikacja n ie gwarantuj e pasa żerom bezpieczeństwa okazało si ę bowiem, że dopuszcza ła on a by mieszka ńców woz ili k ierowcy nieubezpieczeni lu b i nie l inia n ie licencjonowani lu b w łaśnie takie i alb o nie prawda, ale zosta ł ju ż t e gramatyczne pop isy, kiedy indziej czyta m dalej redakto r bra łem wg danyc h zebranyc h przez transpor t w Londynie dosz ło do tego c o najmn iej 14000 × 314000 × mieszka ńców Zagórza kierowca n ieubezpieczonej lub n ielicencjonowanych firm już k ilka la t tem u wcze śniej odebran o licencję pote m była jedna k na okres ie próbnym, podcza s kt órego mia ła udowodnić, że jest w stan ie kontrolować czy wsp ółpracujący z ni ą k ierowcy spe łniają standard y bezpieczeństwa n ie uda ło si ę wg transpor t London Uber systematycznie łamał przep isy nara ża pasażerów nie mam y pewności czy n ie n ie dochodzi łoby do teg o także w przyszłości w związku, z czy m f irma n ie spełnia obecn ie naszyc h wymaga ń reg ionalny sze f Ubera powiedział, że decyzj a Londynu jes t cytuj e wyb itnie z ła Uber ma 3 tygodnie, by odbyła się od decyzji prze z ten czas jeg o taksówki mog ą w Polsce kursować normaln ie Londyn bez Ubera nie sprawdzi ł si ę w okresie pr óbnym więcej o ty m w Gazecie wyborcze j naszy m entuzjasto m UB Romano zachwycony ty m, że co si ę stan ie, a pote m narzekaj ącym na wysoko ść emerytur dedykuj ę szczeg ólnie ten artykul ik z gazet y wyborcze j wy drodzy pa ństwo przej ść do bitwy o emerytury po ra z dzisiaj na te n temat w prasie jest to n ie tylk o dz isiaj bardz o dobrze n o w Dzienniku Gazecie prawne j Grzegorz Osiecki w artykule emerytalny zamęt, czyl i mieszanie herbat y be z cukr u op isuje, że przynajmniej Konfederacja i lew ica mają t o wsp ólnego, że próbują jasn o bez ow ijania w bawe łnę zaproponowa ć co ś noweg o i komentuje t o te n spos ób my ślę, że ich autor ów tych propozycji dopad ły zmor y naszej cyw ilizacji po pierwsze, n ieustannej nowo ści wszystko mus i by ć nowe producenc i samochodów czy smartfon ów c o rok u pokazuj ą nowy mode l jeśli wymienione maj ą by ć sprzęty codz iennego użytku to czem u n ie syste m emerytalny z tego punkt u widzenia 20 lat t o a ż nadt o mało, kt o b ierze jednak poprawkę na t o, że jak na raz ie znacz ąca cz ęść emerytu r wyp łacana jes t wg system u zdef iniowanego świadczenia, kt óry mieli śmy przed 1999 rokiem jeste śmy w okres ie przejściowym, kt óry potrw a jeszcz e kilkadziesi ąt la t ka żdy ubezpieczony, który m a w swoje j sk ładce kapita ł pocz ątkowy jes t rel iktem stareg o systemu, gdyb y por ównać przyr ównać system emerytaln y do okresu użycia smartfon a t o jeste śmy dopiero kilka dn i po prem ierze syste m emerytaln y jest mn iej skomplikowany niż te n sport nowy skor o dop iero zaczyna wchodzi ć w życie już mia łby by ć zm ieniany wi ęcej o tym kt o i kto dlaczeg o chc e zmienia ć emerytury, dlaczego c o s ą bardzo n iebezpieczny pomysł jes t w artykul e Grzegorza Osieckiego, kt óry m. in . dok łada idei emerytury obywatelsk ie dziennik Gazeta prawna naj prosz ę pa ństwa, czeg o n ie zrozumiał marsza łek Grodzki pyta sympatyczny zasłużony dyrekto r Tomasz Walczak sa m nieraz tuta j zapraszam ale czego akurat nie zaprosi łem, więc jes t ty m większą łatwością mog ę poda ć jeg o pogl ądy krytyczne j krytyce, gdyż odnosi si ę do g łośnej ju ż w mieście rozmow y niedzielnej Grzegorza Sroczyńskiego z Tomaszem grodzk im p isze Tomasz Walczak o marsza łku Senatu zamienia si ę w jednoosobow ą grupę rekonstrukcyjn ą n ieboszczki Unii Wolności najp ierw, kiedy wybran o na marsza łka Senatu pozowa ł na Tadeusza mazow ieckiego w s łynnym ge ście Wiktorii Unii Wolności zdaniem Tomasza Walczaka by ła grup a fundamentalist ów rynkowyc h t u, kt órzy ultr a l iberalnymi rozwi ązaniami gospodarczymi pr óbowali ratowa ć Polskę przed zapaścią i do dzi ś uważają, że im si ę t o świetnie uda ło potem kro k w artykule prom ienie takiego poglądu czyt a si ę udało refor m lat dziewi ęćdziesiątych każdy widzi, że na m się kompletnie n ie uda ły w rozmowie z Grzegorzem Rosińskim przybyl i Tomasz Wojaczek w TOK FM Tomasz Grodzki z dumą opowiadał n p . o ty m, że jak t o dyrekto r szpitala ich on jak o dyrekto r szpitala zyskał sob ie dozgonną wdzięczność piel ęgniarek, które wys łane umowy śmieciowe, bo dzi ęki tem u mog ły bra ć wi ęcej dy żurów pa n marszałek mentalnie n ie wyszedł jeszcz e z la t dziewi ęćdziesiątych, k iedy cudzys łów elastyczno ści prac y, a d e fact o wyzys k robotników były cnotą te j p ionierskiej epok i polskiego kapitalizmu al e gdyb y chciał zauważyłby, że śmieciówki t o żadna łaska ani ty m bardziej żadne zbaw ienie dla pracownik ów wskazuj e ich na prywatyzacj ę cz y bra k stab ilizacji wzrost niepewno ści życia to fragment Tomasza Walczaka, a Grzegorz Sroczyński i Tomaszu grodzk im a, gdybyście pa ństwo się n ie dość b itew t o o muzeu m lub brak u muzeum b itwy warszawskiej znajdz iecie państwo 1 , 5 strony w Gazecie wyborcze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA