REKLAMA

Anulowanie głosowania? Kownacki: To nie pierwszy raz, kiedy głosowanie zostało anulowane

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-26 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:16 min.
Udostępnij:

Jan Wróbel w TOK FM pytał Bartosza Kownackiego między innymi o anulowanie czwartkowego głosowania. - To nie pierwszy raz, kiedy głosowanie zostało anulowane – mówił poseł PiS.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM by ły w iceminister obrony narodowe j obecn ie pose ł prawa i sprawiedliwo ści Bartosz Kownacki dzień dobr y pan u witam serdecznie pana redaktor a w itam pa ństwa spojrza łem każdemu pilotowi w ocz y i zapytałem cz y chc e latać pow iedzieli tak w ten spos ób inspektor si ł pow ietrznych gen. Jacek pszczo ła relacjonowa ł spotkanie z pilotami Mig 20 idziemy w Mińsku Mazowieckim wracaj ą migi i w środku przecie ż piloci bardz o dobrz e redaktor cz y cała Rozwiń » sprawa gaz u jes t skomplikowana oczywi ście mieliśmy kilka incydentów ora z rady, więc ud źwigniemy tak, al e rzeczywiście w ostatn im czasie by ły on e były niezale żne d a przy rurze wisz ą jeszcze zostały nie wszystko si ę publicznie rent wiadomości s ą w tej sferz e branżowej dlaczego, w jakich powodów jes t mo że to zost aw, ale ka żda pożyczka ma pojęcia tak sam o tak t o s ą naprawdę dobr e dobre samoloty on e generaln ie stare n ie panie rektorze nale żne o d pana i ode mn ie raze m wziętych na czele takiego sprz ętu w Polskiej armii, kt óry ma więcej lat n ie świadczy wi ęcej niż 40 to spor o więcej zna m dużo więcej dużo gorszy m stan ie chociażby słynne bojowe woz y piechoty BWP, kt óre maj ą pod pięćdziesiątkę i naprawdę t o jes t w wypadkac h natom iast po p ierwsze, te samoloty mają bardz o dobr ą, a b ielika, bo te ż Polska zrobi ła ta my śl sami świadomość t o n ie s ą samoloty postsowieckie sens ie tego wszystk iego c o w środku on e są ju ż zmodern izowane maj ą Polska Miedź to za akademik całą technik ę to co d a si ę decyduj ą sprawności sprzętu to jes t już dan e modern izowane w Polsce natom iast że, choć kwest ia dynam iczne t o samolot y rosyjsk ie zawsze uważane uwa żane za, żeby za bardzo dobry przyk ład poda m panu ciekawostkę czy warto ści 6 Master to tak i samolot szkolno-bojow y, które kupili śmy od Włochów jes t na baz ie w łaśnie rosły z rosyjsk iego projektu ta dynam ika jes t rosyjska jest też przecież całkiem niez ły jak pa n, że stare są prze z sekto r ma 40 i świata oczywiście Polski jak dome k w piśmie du żo p óźniej, ale na świecie latają czterdziestoletnia FR i n ikt nie narzeka s ą oczywi ście r ównież modernizowane c o więcej ja też pasze tak ie z punktu w idzenia troszkę ekonom icznego, bo wojskowo t o są samoloty, kt óre si ę naprawdę broni ą w starciu z FM szesnasty m w w ielu wypadkach mog łyby nawet wgrywa ć jakie ś por ównywano natomiast też aparat ekonomicznie nasz e zak łady WZL 2 w Bydgoszczy WZL 4 w Warszawie maj ą de fact o wi ększość kompetencj i do modernizowania i do napraw y teg o sprzętu jest się stan ie w etatach do tego zmierza proszę pan a to c o teraz pow iem potraktuj e pan zapewn e jak o z łośliwość oczywiście bez żadnego powod u, al e rz ąd patr iotyczny niepodleg łościowy i kr ótko z przepis ów sk i po nap inanie musku łów i pokazywaniu modern izacji polskiej armii, jak a ona b ędzie siódma w Europie drug a zara z na świecie wrac a do teg o, że do pana eleganck a powiedział ju ż nie postsow ieckich, ale między pos t n iby jak ich mig ów wracam y, bo przecież nas z Polski przemys ł obronn y jes t zwi ązany z ty m przemysłem postawie Kima nie jaki ś te ż przed amerykańskim też o mój Boże to jes t to nie hollywoodzka h istoria tak cz y, je żeli by śmy chc ieli budowa ć konstruowa ć samoloty odrzutowe t o te ż naprawdę niedrogie odbudow ie przemys łu trzeb a być z rozsądku na d Amerykanie, kt órzy złudne wprowadzaj ą w 3005. podzieli to produkcj a może też t o tylk o politycznie podzieli ć na kilka państwa cz y kra j tej wielko ści jak Polska rzeczywi ście duży Europejski kraj, ale nie ma szan s na t o, żeby samodzielnie budowa ć samolot y odrzutowe n igdy takiej amb icji ani prawo i prawdziwość n ikt rozs ądnie mieści n ie miał n o to mo żna by ło jeszcz e rozwa żać wyspecjalizowani się w te j branży na pocz ątku lat dziewi ęćdziesiątych rzeczywiście ma pewno kn ow how technik ę pod sowieck ą modernizować zmieniać są czeka właśnie pomy ślę o ty m, samolocie 346, że skoczy w bardz o bolały tak, al e rzeczywi ście 1520 lat tem u Włosi proponowal i nam wej ście wsp ół produkcję teg o samolot u wtedy polsc y generałowie tak że Polski przemysł poda ł, że nie jest zainteresowany n ie podawa ć jakieś kopię jeg o kupili śmy spółki, wi ęc dzisiaj mówienie o tym, żebyśmy byl i w stan ie czy cz y też nast ępcę Micka czy konkurenta Efa budowa ć w Polsce nie jest to cz y Polski przemys ł jest obrony bardzo wa żnym elementem poj ąć rozmiar natomiast się te ż mierzyć si ły na zamiary w ty m zakresie jesteśmy be z ra z w dz iele marszałek Grodzki by ł gościem Grzegorza Sroczyńskiego i tenże redakto r TOK temu bardz o przykr ęca śrubę sprawie czy jest by ły m inister zdrowia obecn ie marsza łek Senatu dopuścić w stanie tak ą my śl, że podniesiemy w Polsce podatk i po t o, b y przekazać t e fundusze uzyskan e dzięki podatko m na rozw ój służby zdrow ia i po długich m ęczarniach końcu marsza łek greckiej powiedział, że nie ma jeszcze w tej sprawie wyrob ionej opinii, a pan byłby pa n gotów poprze ć taki wn iosek o pomysł niewielk ą podatków n p . że be z prowadzenia trzec iego prog u podatkoweg o, aby poprawić stan polskiej służby zdrow ia cz y z służba zdrowia wydatk i PKB na zap isy w bud żecie niezale żnie od podnoszonych podatk ów pow inny wi ększa liczba zwiększy bezwzględnych on o oczywi ście si ę zwi ększają problem jest ty m, żeby w ramach PKB t o są zreszt ą z obronnością, żeby na c o się rozebra ć, aby t o by ło zagwarantowan e w budżecie mia ły bardzo starzy cz y patrz ąc z punkt u za sam marszałek n ie jest pani premier nie przyk łada pan, je żeli chodzi o trzeci pr óg podatkow y dla najbogatszych to m y też moje zdan ie pada zdanie partii uwa żam, że to jes t rozwiązanie spraw iedliwe c i najbogatsz y najlepiej zarabiaj ący pow inni płacić, wi ęc tak jest wcal e te podatk i są w Polsce patrz ąc n a podatek od os ób fizycznych n ie są szczeg ólnie wyg órowane proble m poleg a na problem warto zauwa żyć, że te podatki, które s ą ściągane osób f izycznych, czyli PIT - y coraz staj ą stanowiąca zmieść miesi ąc cz ęść budżetu dz isiaj we dużo wi ększe s ą podatki, chocia ż podatek VAT, kt óry wchodzi to co si ę zmienia i liczy ć na t o, że wprowadzenie tego trzec iego prog u jako ś zasadniczo rozwi ązała problemy jak myślę, że w perspektyw ie dałoby bardz o ogran iczone i takiej używanie tak iego trochę argument u emocjonalnego to b ędzie na służbę zdrowia jes t te ż argumentem c o do zasady 2 zrobić, by służba zdrow ia miała je śli miałaby mie ć więcej pieniędzy, bo sam o l iczenie, że z dobrobytu si ę zrob i wszystkim lep iej jes t o tyl e skomplikowane jak zapewn e czyt a pan teren Rzeczypospolitej na pierwszej stronie omawia spowoln ienie gospodarki t o prawda to interesy t o jes t t o, o czym powiedzia łem, b y spowolnienie nadeszło redaktorz y, a my byli znajdują, bo to jest moja zas ługa polskiej arm ii 2 ,5 % PKB w roku 2030 udało si ę zapisa ć ustawowo tera z wszystko zale ży o d woli prem iera i OC si ły ministrowie i dostrzegan ia problemu, kt óry jest tak że, b y jak najwi ększa cz ęść PKB by ła przeznaczon a na służbę zdrow ia m ógłby pan uszczkn ąć, żeby doda ć w służbie zdrowia nie chce się z nich konfl iktowe te ż tak zrobi ł urzędnikiem, ale są już jest problem m inistra finans ów ja, kiedy rozmawia łem o wydatkac h na obronność nie m ówiłem, że chc e zabrać z teg o z tyc h czynne j przydział k ilku walczy walczyliśmy o to te ż, b o ta k tak, aby dl a dla m inister obrony narodowej t o jes t kwest ia tak iego zab iegu, który pozwoli zwi ększyć wydatk i na służbę zdrow ia nie wskazując, że to n ie jes t tak, że n ie wszystkie wydatki są wydatkam i sztywnym i budżecie wystąp t o jes t także sa m pracodawca zabierzemy tej cz y innej grup y spo łecznej koszte m lekarz znik ąd tylko na rzecz wolne j łatwy spos ób podnieść troch ę podatki i t e pieni ądze z Górki dzięki podn iesieniu po prostu przepada też od dawna dobrze, ale nie, ale nie to n ie jest dobra passa si ę ta k, a podwyższa podatki dzi ęki temu b ędę mia ł więcej pieniędzy to powoduj e tak ie jak len istwo intelektualne n ie trzeba szuka ć pieni ędzy Okaj jes t w osiągniemy za podatn ika na m t o sf inansuje podwy ższenie podatk ów zawsze zgodna t o taki poziom uważa to sprawiedliwe cz y nie pow inno by ć ostatecznością lep iej, toteż wszyscy troszeczkę nam j e znają bow iem obniżać podatki niż j e podwyższy 1600 z ł mia łaby wynosi ć emerytur a minimalna, gdyb y przyj ąć projek t lewicy w te j spraw ie, a mo żna powiedzie ć wreszcie ktoś wa s zasiadł o d strony rozdarc ia społecznego Walijczycy bardzo chciał, żeby tak było, żeby emerytura mog łaby się tylk o u lekarz y telewizor b ędzie aż, czego zobacz y wiele pomys łów lew icy o ty m, nafciarze maj ą państwo fabryki lek ów jaki ś cza s tem u rozmawia łam 1 z program u z pane m z embargiem, któremu o ty m, że powinny powstać, b o w momenc ie kryzysu lekoweg o powinien powstać państwowe fabryki lek ów na Czyżby t o się sko ńczyło t o pamiętamy ten ostry, który by ł przed osiemdziesiątym dziewiątym rokiem jest t o tłumaczyć, dlaczego to, b y by ło złe Rybak negatywy Państwowa pol icja idzie te ż jest państwo rację powiedział lekarz w razie PRL-u jes t ja zazwycza j jes t Państwowa natomiast mo żemy chodzić, dlaczeg o państwo fabryk a lek ów n ie by łaby specjaln ie udanym udana inwestycja dz isiaj tak, al e nie opadan ia nieoparta zasady rynkow e oczywi ście prz y udziale pa ństwa wk ład mniejszo ściowym, al e znaczącym t o może rozwiązań c iekawa, al e Państwowa fabryka, jak ą by łaby wskazana z g óry na porażkę t o pana gwarantuj e, bo to nie jes t kwestia kupienia 1, czyli technologia si ę dobrz e wie zmian n ie mo że c o miesiąc co rok i t o się ogromną część pieniędzy, czyl i tak w ierzymy w fabryki lek ów w Chinach jakiegokolwiek powodu, kt óra się wydarzy ło t e fabryki produkuj ą mn iej t o ceny rosn ą tak mieliby śmy własną potrzeba by ło i zgod a na Błonie w tak i sposób n ie prywatyzować polskich fabry k leków w latach dziewięćdziesiątych dwutysięcznych przypade k trzeb a chociażby w Polsce, kt óre by ły naprawdę mia ł odpowiedź technologia pełni potencja łu pe łnią źródła dost aw dziś tak zbudowan ia ubieralne mo żna by ło pozostawi ć znacz ący udział pa ństwa nie ma już on e by ły państwowe, bo to jest taka jes t przeciwnikiem, al e trzymana jes t niepe łne sp ójności pogran iczy istotnym udz iale mniejszościowym pa ństwa taki, że m ógł sterować sytuacjach si ę trudne chocia żby, k iedy te natury budujem y teraz fabryk a z mniejszościowym udziałem pa ństwa co nam chodz i, b y pan to wola łbym budowa ć fabryki zbrojen iowe n ie fabryki leków, bo t o się bardziej wynika, że pa n fabryk i lek ów można wymusi ć rynkow o du żo pro ściej ani żeli fabryki fabryki wojskow e na rynku wojsko m te zasad y wolnego rynku działają du żo du żo słabiej myślę, że nie byłoby straszn ie zr ęcznie anulowa ć teg o g łosowania czwartkowego, kt óre w, które tyle wywo łał z łych emocj i wszystko zrobi ć lege Artis, a n ie jak to praw ą r ęką za lew e ucho si ę łapać, mówi że akumulu j, a kuku, ale za to żeśmy mam nadzieję, że pan nie b ędzie teg o temat u poruszał si ę należy rozmawiam obawia si ę pan poważnym dobro człowieka n ie jes t mało znanych brak jest ważne czy dobry daje to oceni ą ta m g óry, kiedy si ę jak najpóźniej natom iast, że poważnym teste m przekonany by ł obc y obserwuj ę natom iast pan dobrze w ie, że to nie pierwszy ra z, k iedy w trakcie g łosowania Barnesa wady co żeśmy, ale jeszcze raz ja k na razie Andrea Palmieri jak w iemy wiemy prosz ę nie służy świadczyły o niej proszę spojrze ć na g łosowania kadencj e temu 2 kadencje temu pod kątem parlamentarzysta wcześniej pęta s ą trzeci ą kadencję parlamentarzyst ą zdarzało się tak i t o zar ówno pod rz ądami prawa i sprawno ści jak wcześniej, że z e wzgl ędu na s łabość tego sprz ętu w trakcie głosowania rzadko t o była rezydowała powtarzało g łosowanie jak jeszcze nie jes t oczywiście wynik bowiem jak zostaną ogłoszone to te ż by łoby t o rzeczywi ście z łamanie prawa, więc wracan ie do tego tematu t o jest raczej właśnie tak a Polska Polska post polityka rozmaw iamy o sprawac h ważnego si ę te ż rozmawiali śmy o zbrojeniach ale, al e kokardę przechodz imy do spraw y bardzo nie jes t to tylk o, że wszyscy w iem jak jest układ si ę na bardz o szacown i Sejmu powiedział wszysc y zagłosowali to jes t taki mam y jakby zamyk a pew ien procedury nie można tak powiedzie ć po polsku n ie tak do ko ńca zamkniemy, ponieważ wiem na co klub i tak zostaniesz og łoszony wyn ik, więc n ie zostało zamkni ęte g łosowanie ta k jak m y w ielokrotnie si ę zdarzało wszysc y wiemy ka s od medyk a w Polskim parlamencie wiemy, kto jes t zaskoczenie, że kandydaci prawa część wygraj ą i chyb a też źle, b y by ło tak nie rozumie demokracj i, że jakiś kandyda t przeszedł dlateg o życzę grup a posłów z teg o cz y innego ugrupowan ia się pomyli ła i środę zagłosowała na ty m poleg a demokracja byłoby t o wypaczen ie wyników wyborczyc h wyników tego g łosowania maj ą zupełnie na wol ę, więc for formowan ie, jakkolw iek argument, gdyby głosowanie odby ło si ę dzień później godzin ę p óźniej jakiś targac h w rozmowac h przekonywania posłów to rzeczywiście mo żna mówić coś jes t na miejscu w czasie było sekund ę później t o naprawdę wa żna jes t szkoda słów szkod a czasu antenoweg o dostan ie Polski sukce s Eurowizji junior wola ł, żebyśmy w tej prawdziwej Eurowizji odnos ili sukcesy ta m n iestety decyzj e s ą bardz iej mam wra żenie pol ityczne aniżeli merytorycznym i były przykłady polsk ich zespo łów, które bardzo dobrz e g o w wypada ły w głosowaniach publiczno ści p óźniej, k iedy żyli decydowało okazało si ę, że ścinają w łosy np. za seksizm, chocia ż tak odbyłam teledysk ów wiemy, jak im zespol e m ówimy, więc wola łem w ty m ty m sukces ie dorosły Eurowizji, lec z odnos i sukces y tak jak kiedy ś Edyta Górniak, ale skoro się nie ma tego co się lub i się lubi co si ę ma jeździć gratuluje ciesz ę si ę że, chociaż tutaj są sukces y wpolityce PL zastanawiaj ące jes t sam przeka z Eurowizji świat warto ści, który niesie o d lat wida ć, o czy m często pisali śmy na naszym portal u, że fest iwal został zaw łaszczony przez lewack i nur t najwyraźniej bezdyskusyjn ie, bo nawe t w Polskim wydan iu poszli śmy po wyznaczony m kursie pa n lewack im kursie tak a jak powiedzia łem, że poprawno ść pol ityczna podawała, że Polacy w te j doros łej Eurowizji nie wygrywają, bo n ie zajmowal i tak iego m iejsca jak powinni zaj ąć się nie ogl ądałem przyzna m szczerze szczerz e tej m łodzieżowej Eurowizji nie w iem c o ta m by ło lewackiego inna spraw a, że moja wizja rozwoju jes t udawanie prze z nastoletn ie dzieci doros łych, jakie wzorca coś zupełnie inna sprawa t o jest kwestia w Niemczech lewacka cz y nie lewacka, al e rzeczywi ście, k iedy małe dz ieci bardz o szybk o rob i się gwiazdy t o może nie zawsz e być dl a n ich korzystn e wieków, że w dojrzałym życiu, al e te ż zupełnie kwestia odpowiedzialno ści lisów dzi ękuję bardzo Bartosz Kownacki pose ł prawa i sprawiedliwość dzi ękuję bardz o porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA