REKLAMA

Wiosenne wybory prezydenckie powodują, że przed nami jeszcze pół roku w trybie wyborczym?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-26 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:43 min.
Udostępnij:

Komentatorzy w TOK FM – Agata Stremecka z FOR, dr Robert Sobiech z Collegium Civitas i Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej – zastanawiali się między innymi nad tym czy z powodu wiosennych wyborów prezydenckich, czeka nas jeszcze pół roku rządów PiS w trybie wyborczym.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Agata Trębicka szefowa zarz ądu foru m obywatelskiego rozwoj u w pa ństwo Robert Sobiech Collegium Civitas cz y do pracy Piasecki Rzeczpospolita czynią być może t o trochę oczywi ście bran żowy problem tak si ę zastanawiam się tym i ligami, ale przyzna m, że k iedy wczora j radio telew izja zaczęła ty m tak m ówić po to jednak tak ie wra żenie, że jakie ś sm ętne zakończenie w ielkiej operacj i modern izacja polskiej arm ii tak Ciołek Zenon Nowak Rozwiń » na kon iec modern izujemy t o c o jest Starym n iemieckim czo łgiem alb o Starym polsk o Radzieckim samolotem mo że nie ma innego jeszcze niema co napina ć musku ły chyb a jest c o napinać polskiej musku ły, dlatego że tuta j po prost u chodz i o kwest ie bezpieczeństwa rozwi ązań tak m ówi tak Polski natom iast natom iast mamy do czyn ienia z sytuacj ą, która przyznała polewam y si ę dosy ć średnio o n iepodawanie, a więc polityka nie mus i tak mówi ze mat o rozpraw y ja k jak rozum iem po wczorajszy m spotkan iu pozosta ła podj ęta decyzj a, że l igi b ędą jedna k jednak lata ć jak rozumiem dow ódca dow ódcy spojrzel i g łęboko p ilotom jak ważne dla żołnierzy przejęła na tak i zapytan o cz y chcą lata ć tak, nawet je żeli więc na tak im poziomie, więc chyba n ie lat a, al e Polak prosili mówi będziemy walczy ć będą w łaśnie ta kategor ia te n parametr spojrzen ie w ocz y n iespecjalnie w łaśnie mi się podob a nam ju ż po prostu t o jes t kwestia bezpiecze ństwa tych tyc h ludz i, a sytuacj a z migdałami grusza jes t taka, że po p ierwsze, mieliśmy katastrofy zgin ął cz łowiek w tyc h w tyc h katastrofach drug a sprawa maszyn y s ą awaryjn e i trzecia sprawa n ie za bardz o jeste śmy w stan ie serwisowa ć owszem w jak i cz ęść polskie zak łady tak s ą w stanie serwisować m ini natom iast pami ętać o tym, że jest t o samolot y są opart e na technologii sow ieckiej radzieckiej rosyjsk iej istnieje, ale ile w ty m rad io były w iceminister przekonywał, że ta m nie ma ani 1 części n ie sobie, al e obaw iam się lekko nie jes t prawdą c o więcej c i p iloci, kt órzy prze z katastrofy byli uziemienie prze z te kilka miesi ęcy nie podleg a żadnym szkolen iu w zwi ązku z tym jednak nie by ło pewne czy są dziś na tych z kole i na tych Migacz nowych rzeczy się ta k jak kolega Piasecki mówi t o jest przede wszystk im kwest ia bezpiecze ństwa i z tego troch ę trudno sob ie żartować tutaj c o jeszcz e pamiętać o ty m, że ma stosunk i z Rosją mam y, jak ie mam y w zwi ązku, z czy m serw isowanie tych samolot ów w oparc iu o technologię rosyjsk ą Rosjanie maj ą te technolog ie i potrafi ą tę samą te j serwisowa ć naprawić, bo z przyczy n pol itycznych po prost u jest w tej chw ili niemożliwe też musia ł si ę wymigać o d odpowiedzi, al e to są zupe łnie nie czuj e si ę kompetentn y, żeby mówić czy t o jest dobry ruc h czy cz y zły mog ę tylk o powiedzie ć tak że wspominał sob ie sprzed 4 lat Antoniego Macierewicza, który grzmia ł z trybun y sejmowe j o poprzedn iej ekipie zostawi ła t ę Polskę bezbronn ą z teg o tak ich rozliczeń c o si ę uda ło kupi ć zamówić zmodernizowa ć to wychodzi na t o, że bardzo bardz o niewiele, al e z drugiej stron y jest także t e nakłady, które są w Pers zdecydowan ie powy żej tyc h 2 % PKB to s ą naprawd ę bardzo powa żne sum y tera z pytan ie dl a polityków jes t tak ie cz y jeszcz e zwiększać nakłady cza s spec e od wojska mówią, że to i tak n ie wystarczy, bo sami n ie b ędziemy tuta j niezależnie cz y te ż w pewny m momencie wybiera ć do troch ę bardziej rozs ądną politykę zbrojeniową przeznacza cz ęść tyc h pieni ędzy na inne cele t o jest t o jest ten to jes t te n dylema t oczywiście mam y bardz o n iedobre do świadczenia h istoryczne w związku z ty m Sejm to co się dz ieje za naszą wschodni ą wschodnią granicą to mus i na nas napawać napawa ć niepokojem, al e ja chcia ł, żeby tutaj n o i bezpiecze ństwem zarz ądzali fachowcy, a jak wida ć p o w zmianach kad r w poprzedniej ek ipy to n ie kon iec n iekoniecznie tak jest nie ma racj i, że po prostu sprawę mi ło jest tym, jak iego stopnie charakterystyczn e dl a wol ę rządów fundusz e odzie ż pisowskich w grunc ie rzeczy chodz i mi rz ądy werbalnyc h w ielkich ambicji takie rządy się zdarzaj ą również w Polsce wcale nie musz ą by ć pisowskie rządy, kt óre powiedz ą g łęboka zmiana w ielka zm iana na lepsze al e, ale pote m jest także z tyc h werbalnyc h zapowiedzi zostaj e stosunkow o n iewiele zreal izowanych i zasadzie zgodnie z jak ąś psychologia demokratyczn ą, kt órą znam y oznacz a ruiny poparc ie społeczne najbardz iej niebezpieczne c o może zrobić t o mówić b ędzie bardzo bardzo dobrze potem jest dobrowoln ie wścieknie tutaj m ówić tak krocze k po kroczk u, je żeli rozmaw iamy o modern izacji armii to wydaj e si ę, że sytuacja jes t troszeczk ę bardz iej skompl ikowana, gdyż ekipa n o i popraw a i sprawiedliwości od par u lat zapow iada g łęboką modernizacj ę armii i to n ie jes t także n ic n ie zrobi ą, gdy uruchomiono c o prawd a chwilowo mieć nadzieję, że chwilowo t o si ę zatrzyma ło zakup y zaku p patriot ów kupiono też ju ż n ie wnikają mo że szczegóły techniczne to jest, al e kupiono te ż troch ę innego innego sprzętu bo i szykuje się rano Corvette ten w ielki p ilna nowe samolot y w 35 test z osobn a dyskusja cz y rzeczywi ście Polsce w 35 są pose ł pewn ie s ą potrzebne natom iast czy Polskę z różnych przyczy n stać na t o cz y np. lepszy m wyj ściem by ło dokup ienie byłoby dokup ienie jeszcze 16 natomiast natom iast tak też zakupy jako ś są jako ś funkcjonują tylk o właśnie tutaj przyk ładem dosy ć charakterystyczny m jes t w łaśnie są patr ioty t e patr ioty kupiliśmy i zarazem n ie kupiliśmy to znacz y zatrzymało si ę to ma dosy ć takiej homeopatii innej dawc e tzw . pierwszej faz y, kiedy w łaśnie podp isano odpow iednie dokument y i brak latek i p o do dosyć du ży dosy ć duże s ą Altus zakup n iewielkich miały strat ę bardzo radośnie te n szum, ale wierzy pan redakto r chodzi n ie tylk o kwestie zakupów w Polskiej arm ii, ale generalnie on e tak w ielki szum skor o w sum ie mo żliwości będą ogran iczone, bo zara z, ale czujem y leopard y niemieckim znaczne j części las u czek a na napraw ę podjąć taki w Niemczech, gdz ie t e sam e leopard y też stoj ą w warsztatach, gdyby nie daj Boże ktoś nawet dzisiaj Niemcy to wi ększa niż Niemiec, ale myślę, że ruszy ła skorzystać pamiętajmy, że rol ą rz ądu jest n ie tyl e też ob ietnica be z zapewnienia bezpieczeństwa sobie obietnic ę zapewn ienia poczuc ia bezpieczeństwa to są pewnie 2 różne rzeczy prawda, wi ęc w tej narracj i, które dzisiaj mówimy t o pewn ie poczuc ie bezpiecze ństwa Polacy mogą mog ą mie ć zapewn ione, a samo bezpieczeństwo by ć może nie kon iec w łaśnie mieli śmy 2 defilady mn óstwo piknik ów wojskowych olbrzymią frekwencję ludz ie t o widz ą elektorat elektora t to widzi n o i wida ć, jak ą jest przekonan y, a propo s bezpiecze ństwa Unii Europejskiej być może czeka na s trudn y moment do teg o, że Niemcy za zg łosiły wet o wobe c wobe c postanow ienia s ądu Unii Europejskiej na zgłosiły wet o t o, ab y w domy śle w ielki dea l z Gazpromem n iemiecki doszedł w ko ńcu do skutk u w perspektywie 10 lat mo że więcej sprawa ma si ę nazywa ć Niemcy przec iw Polsce t o pokazuj e jak Wieloch poziomowi z Unii Europejskiej jes t polityka un ijna chorz y komisja Europejska, która real izuje t ę ofert ę polityk ę sądy, które maj ą czuwa ć na d przestrzegan iem interesy narodowe w związku z tym tu wyra źnie widać, że w pewny m w pewny m momenc ie interesy narodowe stoj ą w kol izji z polityką Europejską jak t o się rozwiąże n ie w iadomo jeszcze takich gracz y jak t e stan y Zjednoczone, a które jak czytam y we te ż n ie niechętnie patrz y na Nord Stream te ż b ędzie prowadził jaki ś sposób teatr wp ływać na t o na tutaj te kwestie nie wiem jak t o się jak t o się skończy w ka żdym razie jest to 1 z w ielu przykładów tak ich polityk, gdzie s ą interesy narodowe i polityki co ś si ę wsp ólnie wypracowuje no tak, al e tutaj jeszcz e trzeb a pami ętać o 1 kwestii, która mo że niepokoić t o znacz y pozycja Polski w unii plu s sprawno ść polskiej dyplomacj i w unii obawiam si ę, że prze z ostatnie lat a t o po prostu osłabło n o i mo żemy mieć problem n o w walc e o swoj e interesy potrzeb a bezprzyk ładny ata k nadzieje misj ą polskiej dyplomacj i zostaj e brutalnie przerwan e g łos odbierają informacje Radia TOK FM poranek Radia TOK FM Agata Krynicka Marcin Piasecki Robert Sobiech zadziwiony jestem, bo w łaściwie paru ładnych dni w Polsce przez Polskę przetacz a dyskusj a na tema t emerytur Otóż normaln a Polska dyskusj a na temat emerytur y taka za ma ło jes t moj a emerytura c o za branie to jes t pan tera z m ówi o ty m, krzy żowe po prost u propozycj ę by ła Obywatelska, żeby była m inimalna, żeby by ła związana z e swo imi zarobkam i rzeźba niezwi ązana z tym i zarobkami Centre Centre Centre centra, a przecie ż jak s łusznie dz isiaj zauwa ża dziennik Gazeta prawna i tak ca ła mas a emeryt ów Wołów dzisiaj w obecnych emeryt ów pob iera wg starego systemu zreszt ą w teren ie takiego nie chory nie jest już bardz o n iekorzystnego czy wszysc y c i, których chc ieli si ę wprowadzi ć zasadnicz ą zmian ę w system ie emerytalnym muszą zdawa ć sobie sprawę z tego, że b ędziemy jecha ć przynajmniej 3 pasami ruch u albo nawet 3 różnymi drogam i star ą obecną na j tę now ą ulepszoną dobrz e rozum iem, że czeka na s mentaln y chaos tylko na stole chyba nie m a tak naprawd ę żadnego poważnego powa żnej propozycji cz y znowu dyskusj a o takie dyskusj e ra z na k ilka la t opowiadaj ą przestrzeni pol itycznej i publ icystycznej nazw ijmy to, ale to n ie jest jaki ś konkretn y projek t ustawy, o kt órym mogliby śmy debatować szkolnego rzeczy s ą ciekawe mn iej mnie poruszy ł szczególnie tw itterowej PiS pan a Marczuka, kt óry był przecie ż do n iedawna w iceministrem pol ityki społecznej teraz te ż jest jednak zwi ązane z organizacj ą rz ądową, który gm ina alarm, że o d emerytury prosz ę pa ństwa b ędą straszn ie niskie n o tylko, je żeli s łyszymy taką wypowiedź o d kogoś, kt o wszedł do tego rz ądu na sam pocz ątek wszystkich refor m, kt óre powodują w łaśnie, że emerytury b ędą jeszcz e ni ższe niż mogliśmy si ę tego spodziewać parę la t tem u, czyl i n p . obni żenie wieku emerytalnego, kt óre by ło decyzją naprawd ę n iedobre z punkt u w idzenia portfel i naszyc h emerytur, kt óry forsuj e r ównież projekt y tak jak 500 plus, kt óry te ż docelow o na ten na t e emerytury będzie miał wpływ t o jes t do ść absurdaln e temu miały wpływ emerytur y 500 plus, bo wszystk o docelowo ma wp ływ na emerytur y n ie chodz i o wypychanie kob iet rynku prac y co zosta ło udowodnione prawd a w związku z tym co się prze łoży na ich przeszły przysz ły emery t w, że dziś t o generaln ie podoba, bo t o jes t rozmow a, o czym on e oczywi ście rozpocz ęta tak imi rucham i Pijar, bo budżetowymi walczy t o c o skończy to wzięłam plan ów PiS już w te j chwili przejmuje t e OFE w 2 przejmuje OFE za cen ę tych 19 %owe j wted y prowizji firma nastawia dopiero tera z za 14 % ora z siedzieli robi ć ja tak nas obrazić właśnie w tej akurat nie jestem chować, kt órzy mają już na kont a nowe, że stoj ą pod takim d ictum, że przeniosą, al e jak zapłacą t e oddadz ą temu bankow i w ty m t e państwowemu 15 % z drugiej strony jes t kwestia n o w łaśnie już są o d lat funkcjonuj ącego obni żenia w ieku emerytalnego n o i dyskusj a trzydziestokrotno ści na ty m tle oto, kt óry to właściwie zainicjowa ł to prem ier krytym Morawiecki, który powiedział n o al e może spróbujmy zbudowa ć zgod ę narodow ą wok ół stabilno ści systemu ta to zabrzmia ło to powiązanie z 1 strony są tak ie drobne ruchy p t. żeby gdzieś co ś wyciągnąć co ś za coś zaoszczędzić, żeby si ę bud żet finał, które wcal e nie m ówi o stabilno ść teg o teg o teg o systemu tak ie na nawo ływania p t . zm ienimy zmieni ć konstytucję t o my to wygląda niepowa żnie, al e sam a dyskusj a jes t poważna c o zrobi ć z ty m co zrobi ć te system y, by systeme m emerytalny m ramiona ma przed e wszystkim walor y edukacyjne dobre rozmaw iam z m łodymi ludźmi zagra ze swoimi studentami n ie maj ą zielonego poj ęcia aktorz e, a maj ą n ie nisk ą n iskie zaufanie nisk ą jakość jako ść jakoś t o b ędzie, wi ęc może dobrz e o tym, sze f mo że tak że o tym, rozmaw iali z drugiej strony jeśli to ma s łużyć tak im wrzutką jak kapita ł lew ica p t . nagl e sufit nie w iadomo, sk ąd ta jest 1700 tej minimalnej emerytur y bez w izy czy tysiące trzec ie 1600 jakaś podobna maksymalnej emerytury z nawi ązką to n iedobrze w żaden syste m emerytalny żadna zmiana sposob u jeg o funkcjonowania nagle n ie spowoduje, że tyc h pieniędzy syste m emerytaln y będzie wi ęcej o tak, al e t o, żeby napełnić zagrana, al e nie, ale to 1 z 12 czynników związanych w ogóle z e wzroste m gospodarczy m z demografi ą 1000 innych rzeczy, a n ie z tego, że zm ienimy syste m na taki czy mieli politycy mówią wy teraz, gd y jest, gdybyśmy mieli tę władzę to b y było 1600, a n ie tam 9001000 to co odczuliby, więc mamy najni ższe emerytury, kt óre są, które s ą wypłacane na to, że wzbudza nadz ieje potem mo że ta lewica n ie jest taka z ła on i będą rz ądzić dostaniemy 1000 FR 10001006 dla kot a zainicjował dyskusj ę na temat Adriana Zandberga na wyobraźcie sob ie a gdzie w Warszawie cieszy ły si ę emerytury, a pan tutaj wydaje się ciekawą uwag ę, a w krajac h rozwijających si ę wspomnieli śmy o tych pomys łach z kapelusz a dotycz ących emerytu r o ty m, rzeczywi ście tak iej zn ienacka propozycj i premiera wp isania pewnyc h rzeczy do konstytucji, kto ma dosyć g łębokie pod łoże, bo w śród tyc h pomys łów niepoważnych istnieje pomys ł, który wydaje si ę poważna jes t do całkiem sol idnie ocen iane przez dobrz e ocen iony przez specjalist ów i PTK tak możemy dyskutować znajdą to jes t ta k do ko ńca szczęśliwe nieszczęśliwe i tak dal natomiast jest t o jakieś jes t takich rozwi ązań tylko proble m polega na ty m, że Polacy n iespecjalnie chc ą zaufa ć tem u rozwiązaniu to znacz y tego PPK si ę po prostu wypisuj ą, bo z automat u można być pisane, ale trzeb a się zapisać si ę zadeklarować si ę szerzen ie, dlaczego dlatego t o jest fundamentaln y problem, że n ie ufaj ą systemowi po tym c o się wydarzy ło OFE po tyc h kolejnych ruchac h tyc h 1515 % i t d . i t d. wida ć, że ludzie n ie maj ą zaufan ia do pa ństwa do tego co proponuj e w sferze emerytu r i tutaj jes t dosy ć fundamentalny problem dlateg o, że je żeli mamy chyb a jedna k powinniśmy zbudowa ć co ś długofalowego c o, aby zapob iec katastrof ie finans ów państwa w momencie ostreg o kryzys u demograf icznego Noto no c o na to szan s na to topnieją, dlateg o że ludz ie kompletnie n ie ufają temu co si ę b ędzie dzia ło 2430 lat i tuta j już o d lat właśnie pa ństwo polskie chyba znalazło si ę w ślepym zau łku ja n ie w iem jak mo żna to zaufan ie przywrócić cz y też cz y te ż wzmocni ć to teraz efekc ie Zandberga, bo wydają si ę chcę sob ie, b y z uznan iem dl a jeg o dorobku i i w iedzy przenikliwo ści, że zadziwiające tak a wysz ła h istoria wystarczy jedn o przem ówienie dobre w sejmie, a pół Polski jes t najwyższe czytan ie jest świetny kandyda t na polskiego prezydenta, dlaczego telewidz tego jeszcz e nie wystawiła, kt óra każdego dnia Tracy jeszcz e trochę boj ę o tym, mówić będzie pojawiał si ę na prywatny wp is na Facebooku o własnych wadac h zaletach efekty zmian orga n przyjąłem wszysc y z wynagrodzen ia i rzeczywi ście żyć rzuci ła się na mnie jaka ś taka grup a nazw ijmy to centrolew icowych publicyst ów komentator ów, gdz ie ponoć fa łszywego oskar żam o bycie mało jest t o socjalizm to co znaczy por ównano tam Jarosława Kaczyńskiego jego taki naturaln y socjal izm do tego socjalizm Adriana Zandberga, bo jakoś ma m wrażenie poparli śmy jak ąś straszn ą infantylizm racj ę cz y mówię o o ty m w zachwycie na d retorycznym 1 wystąpieniem, gdzie po pierwsze jes t t o cz łowiek now y w polityce tylk o w polityce 20 lat udało m u si ę tera z rzeczywiście wej ść do Sejmu za spraw ą byc ia szerokiej koalicji do te j pory, kiedy by ł sam to si ę n ie udawało co oczywi ście te ż jakąś umiejętnością polityczną zawrze ć taką koalicję dziś wchodz i do Sejmu jak najbardziej się pogarsza ob a za to wyst ąpienie w sens ie retoryczny m, al e pami ętajmy jedna k c o idzie za tym i s łowami kt óre, które o n wypowiadać co idzie za t ą partią, kt óra proponuj e rzeczy naprawdę n iebezpieczne z punkt u w idzenia rozwoj u polskiej pamiętajmy, że t o jest, że Adrian Zandberg właśnie wstał od swo ich sojowe latt e w warszawsk iej kaw iarni odłożył na chwil ę na p ółkę ksi ążki Marksa i Piketty ego i pokazał na m tak ą swoj ą, że tak powiem bardz iej centrową twar z tym wystąpieniem, ale n ie dajmy si ę zwieść por ównajmy t o z propozycjami partii raze m, które kiedy ś ocenialiśmy programy wyborcz e przed wyborami parlamentarnym i sum a tych ob ietnic była trzykrotn ie wi ększa niż suma ob ietnic PiS - u Platforma razem wzi ęte, kt óre i tak przedwyboram i by ły wyj ątkowo wysokie, bo tak Ależ si ę, że również n ie dajmy się n ie dajm y si ę zwariować to co zrobi ł tez a bra k w sejmie t o by ła normaln a robot a pos ła, który rozlicza rz ąd po 4 latach tylko, że zrobi ł t o właściwie o n jak o jedyn y, czyl i 7 do przeszłości dosięgnął do tego c o było co to c o było obiecane t o si ę powinno robi ć na c o dzie ń również prz y zm ianie zmianie zmianie rz ądu pytan ie, dlaczeg o inni pol itycy tego n ie zrob i, a jednak odpowiedzi jest tak a jak dziś te par ę tygodn i temu zobaczyłem na badan ia cec h g łosu, które wkrótce po pytał Polaków jak oceniaj ą te n odchodz ący rząd w t t tt prem ia prem iera Morawieckiego tam t e ocen y były różne je śli chodzi o średnie natom iast jak się popatrz y uważniej t o s ą 2 światy t o są tak że w elektora t PiS - u na poziomie 8070 kilku procen t generaln ie wszystkie pol ityki pozytywn ie elektorat Platformy pozytywn e oceny 90650 proc ta lewicy pad a n ie d a troch ę jes t elektorat PSL i Kukiza na poz iomie na n ie on i 70 % pozytywnych 20 kilkanaście jes t tak, że t o s ą 2 światy 1 świat zwolennik ów PiS - u niezależnie o d teg o, żebyśmy kupowal i te ligi cz y one zosta ły w gara żu wszystk ie t e nawe t oceny polskiego system u syt y służby służby zdrowia ta m jest 50 % ocen pozytywnyc h, więc tera z pytan ie je śli mam y takie otoczen ie t o pol itycy podporządkują się tem u co ich elektorat wn iesienie pozwu rynkowe j oraz nie w swe j w ładzy jes t s ław tylk o, że tera z pyta pytanie takie dobrz e jak można być merytoryczn ą dyskusję w sejmie, k iedy nikt n ie jes t specjalnie zainteresowany t ą rodzin ą merytoryczn ą dyskusją o m ówione sw ą właśnie do swojego elektoratu daje zaczyna mówić o emeryturac h to dla mnie jes t to nowy przynajmniej jaka ś nadzieja, że b ędziemy mówić nie o ty m, p t . kt o wygr a kolejn y wy ścig do prac y prezydenck i prawda czy Fed czy generaln ie jak wyglądają notowania notowania tak tylk o c o za tym c o za tym stoi sy n taki moment szcz ęście w tej audycj i, który Marcin Piasecki wyczerpuje chóry coś powiedzie ć ja mówię informacje Radia TOK FM dzi ękuję po ra z kolejn y porane k Radia TOK FM w tym, że poranku Agata Sendecka Marcin Piasecki Robert Sobiech i pewien spos ób Adrian Zandberg w g łos zab ierze kolega Piasecki bardz o dziękuję za bardz o się po jes t, tyl e że niewątpliwie by ły n a tak głośno o tym, przem ówienie m iast tutaj abstrahuj ę o d poglądów, kt óre się po prost u n ie podobaj ą je żeli, jeżeli chodzi o Amber gaz i part ie raze m w dużej części się n ie podobaj ą natom iast natomiast to w grunc ie rzeczy dosy ć dosy ć prost e dobre przem ówienie zr ęcznie powinny punktuj ący rząd PiS - u na wystarczyło wystarczy ło d o do teg o żeby, żeby dosta ć się gwiazd ą gwiazdą by ć mo że na chwil ę pamiętajmy to co si ę zdarzy ło 2015 roku Adrian Zandberg gwiazd ą debat y debat y przed przedwyborczej no i właściwie na ty m, że skończyło p óźniej partia razem zesz ła w tak i nowy podział p ół sam i Panny pol ityczne pami ętajmy też, że podcza s debaty oprócz prem iera debat y tej ostatn iej zwi ązany z expos é premiera wczoraj Grzegorz Schetyna przemawia ł Jarosław Kaczyński i c o Władysław Kosiniak bow iem w łaśnie pami ętamy pewnie kilka hase ł z przemówienia premiera n o i Adriana Zandberga na pytania oczywi ście, że ta gw iazda znow u nie zgaśnie to efekt teg o jes t skutek n o jednak chyb a t o c o o tym, prz y dzisiejszej Rzeczpospolitej, gdy mam y sondaż i ta m jest te n sonda ż pokazuj e lekk ie, al e jednak lekką utratę poparc ia przez prawo i sprawiedliwość wydaje si ę, że Zandberg do teg o jako ś dołożył jedna k o wielu innych w ielu innych czynnik ów t o przem ówienie przemówienie zadzia łało pytanie o ci ąg dalsz y pytanie cz y partia raze m za sa m z Amber maj ą pomys ł na ciąg dalsz y jak będzie z wyboram i prezydenck imi, je żeli chodzi o lewic ę, kto będzie, kt o będzie kandydatem mo że by ć niezwykle ciekaw co c iekawsze rzeczy prawo sprawiedliwość ma pomys ł na ciąg dalsz y, bo na przypomnimy t o by ła debata expos é, w którym exposé wypadła tak niewiarygodnie du ża liczba kłamstw skoro w tej kolega Piasecki zrobił Radek placement swoj e gazet y ja pozwolę te ż naszeg o wczorajszego komun ikatu na temat tego expos é autorstw a Marcina Zielińskiego, gdz ie punktujem y po prost u wszystkie naprawy absurd y, które padły w ty m exposé z w tej tak i typowo p isowskiej narracj i pewnego mesjan izmu p isarskiego który, kt óry wszed ł po osiemdziesiątym dziewi ątym roku, który uratowa ł Polskę tak naprawd ę, a c o więcej pozwol i na przebicie szklanyc h sufit ów takie pad ło tam dok ładnie stw ierdzenie przypomnę żadnych szklanych sufit ów przebijać n ie przebijaliśmy przeb ieg nie musieli śmy, bo nasz a gospodarka n ieprzerwanie rozwija si ę do osiemdziesiątego dziewi ątego roku 20 bardzo dobr y komun ikat jak kurs u, ponieważ przez lata realizowa łem rozmowy na te n tema t, bo ma zwyczajnie Świeciechów zobaczyli śmy, że walk a z PiS-em cz y te ż walk a z platformą Obywatelską z tym i w ielkimi otoczonym i zabetonowany tymi formacjam i politycznymi Centre centra n ie jes t trudn e wystarczy po prostu zachowa ć si ę jak profesjonalny pol ityk, a n ie jak widocznie zadb a się zachowuj e profesjonalny polityk 6 miejsc do w ielu jego poprzednik ów i prawdopodobnie nast ępców nie, ale to co zobaczyli śmy, jak ie si ły świńskie łby przynoszone mieliśmy ich krzycz ących na trybunie sejmowych mie ć r óżne rzeczy to n ie jest droga druga taka wypowiedź pan nie ma racji panie premierze krytyk a po 1 posiedzeniu Sejmu to jes t naprawdę niewiele na t o, żeby ocenia ć jak b ędzie wyglądał te n parlament jes t prze z najbliższe 4 lata tak mamy też już m iejsce w media maj ą tak ą tendencj ę do kreowan ia szybki bohaterów ta m się, że t e w wyborca to obywatel e s ą bardziej rozs ądni t e wyn iki sondaży pokazuj ą, że nagl e nie ma jakiego ś w ielkiego zryw u praw być mo że nawe t jak s ą sonda że prezydenck ie biuro t o OFE lew ica w tym tez a Belgów chyb a nie przekraczaj ą 1010 % poparc ia, a więc to jes t tak, że t o jes t troch ę kreowali oczekiwać, że nagle si ę pojawi ktoś, kto b ędzie pyta ł nową jako ść wpolityce gwarantowan a, a kojarzy się zam iast obiecywać now ą jako ść trzeba po prost u w wyrobi ć swoją robot ę na Wschodzie chodzi o polityków cz y jak s ą w opozycji wiedzą, że n ie maj ą wp ływu na urządzenia mog ą mie ć wp ływ po średni p t. punktują rząd, a bior ąc pewn e punkt y odn iesienia nawe t strategię od tyc h pr aw do odpowiedzialnego rozwoju tam są ta m jes t sporo wska źników jak ac t fo r robili rozl iczenie to trzym a się konkretnyc h konkretnyc h konkretnyc h faktów to jes t mo żliwe w te j sytuacji, kiedy zobacz y takie 2 obozy w 2 jak wiemy o ty m, kto o ty m, sondażu jes t t o szalenie trudne jes t to kon ieczne i drug a uwaga to w łaśnie t e wybor y prezydenckie dam y b ędziemy mie ć rząd jeszcze spis ów wyborczyc h przez p ół rok u, a n ie w iadomo, jak ie kolejn e ob ietnice, jak ie kolejny plus się tam plus si ę ta m pojawi, bo t o jes t gr a o d o zaakcentowan ie układu władzy dan a kolejn e przynajmn iej 4 te 4 lata natomiast mo im zdan iem ta świadomość za co notowania uk ładu władzy p o stronie opozycj i jest n iewielka czy wszysc y graj ą swoj ą drobną refaktur a mo że za Brexit wystartuj e w tym wyścigu c o prawda Duda tak zostanie prezydentem, al e mo że w tym b ędzie b ędzie liderem SLD na, jeżeli mamy, je żeli jest tak że rz ąd prawa sprawiedliwości jest zagro żeniem dl a rozwoju Polski o to w tym momencie jes t spraw a jasna jeśli n ie to jes t normaln y rząd tak że opozycja mo że w swoje poletk a zagr a za zagospodarowywan ie oraz po odpowied ź pozna kluczowe pytanie czy to jes t tak, że ma być przede wszystkim PiS jes t zagrożeniem przep is na walnym rządu, kt óry ma swoje, jakby śmy tu usterk i wtedy za Adrian Zandberg mo że by ć kandydate m na prezydenta, ale chwileczkę wydają się, że jednak p isma dosy ć dosyć du ży kłopot w te j chwili k łopoty pol ityczne ideologiczne naw iasem m ówiąc trochę pokrewne, bo k łopot ma Platforma Obywatelska s łychać, a chodzi o t o, że mamy 2 no trudn o powiedzieć, że nowe, al e po pewnej przerw ie nowe jako ści mocn e polskim życiu politycznym t o jes t po p ierwsze, lew ica zawijane z Bergiem Włodzimierzem Czarzastym tak dale j, która na ciekawe, że ich n ie wymienia Roberta Biedronia og órek w reaktorz e rzeczywi ście natomiast n o w ty m wy ścigu wy ścigu wyborczym b ędzie trudn o dosyć PiS -ow i licytowa ć na has ła socjaln e, gdyż lewica i tak go i tak 1 z PiS tutaj przebije ju ż pom ijam kwestię wiarygodno ści oznaczon ą co PiS może tak iego po tych wszystk ich Plusa wymy ślać jeszcz e, jak i nowy nowy plu s, które no po prost u nie by łby absurdalny z drugiej stron y mam y prawo scen ę po praw ą stron ę scen y politycznej no i ta m skrajną prawic ę dl a odmiany r ównież mocn o obecną w sejmie bardz o głośną no i te ż pisma proble m z te j stron y, gdy ż licytowanie si ę na has ła skrajn ie praw icowe zostaną zostan ą przebi ć i tera z pytan ie czy m do tyc h wybor ów z u śmiechniętym Andrzejem Dudą to mierz ący po Polsce intensywnie mo że by ć trochę ma ło, zw łaszcza że w iadomo, że Andrzejowi Dudzie brakuj e tyc h g łosów i to ca łkiem ca łkiem dużej porcj i żeby, żeby wygrać wybor ów, żeby wygra ć, bo premier, m ówi że będzie normaln ie tak powiedzia ł w expos é, więc nie będzie plusów, al e wreszc ie b ędzie normaln ie lot pytanie cz y na tym ha śle normalno ści mo żna wygra ć wybory prezydenck ie, zw łaszcza spółek normalno ść cóż polityka PiS, że chodz i o normalne, że bardz o chciał us łyszeć w te j debac ie prezydenck iej jak o jaka ś koncepcja prezydentur y co ma te n opozycyjn y prezydent robi czy ma to ma wynosić nawe t wszysc y mówią, kto t o, aby da ć taki nowy konkur s piękności natom iast w ogóle się nie m ówi o tym jak ma si ę zachowywać ten przyszły prezydent opozycji to jes t jakby bardzo zdrowa skromno ść przemaw ia preze s ja myślę, że rezygnuj e z Dodą, że wart o wymusić tak ą fal ę taką dyskusję wart o np. ju ż zacz ąć rozliczać prezydenta drug a z tych 5 lat, a w co si ę udało c o n ie przypominać, al e życie przypom ina t o kandyda t kandydaci opozycji n ie powinni powiedzieć, że t o jak jak my t o lep iej zrobimy ta dat a o tym nie m a o ty m nie ma s łowa na raz ie obawiam się, że przy teg o typu kampanii mo że nie wyższego słów bardz iej jeste śmy tak ą zagadk ę stulec ia, dlaczeg o w Polsce żaden rząd n ie podwy ższy trochę podatk ów, aby dać si ę służbie zdrowia, cho ć też wydatk i rządowe nie tylk o w ci ągu ostatnich 4 lat chodz i tu oczywi ście mamy prze łom są bardz o du żej rosną to akurat nie rosn ą tam, gdz ie najwięcej wydaj e si ę irytacji n o nie p ierwszy służba zdrowia jes t jak gąbka znaczy jest w stan ie wch łonąć absolutnie ka żdą sumę pieni ędzy be z gwarancj i popraw y jakości us ług w zwi ązku z tym przed e wszystkim przydają si ę reform a, która pokaza łaby ile pieniędzy tak naprawd ę spotka ć ze 4 wielkie reformy kilkanaście uzupe łniających ora z prawie 30 lat to trzeb a jeszcz e piątej być działa lepiej, ale tan iej, ale takiej renomie nowe j reformy t o jes t szukan ie z łotego cielca koziorożce, ale też u żywał tak ich pieni ędzy, które można, by t e służby zdrowia zainwestować, więc zapad ła si ę małe inwestuje chc e wi ęcej podn iesienie podatków też n ie gwarantuj e, że akura t na służby zdrow ia t e podn iesione podatki p ójdą, bo t o należałoby również zap isy ważne skomplikowane tak a prost a h istoria podn iesie podatki pół procenta i mam y zap isane, że 6 % 6 % cz y gramy ju ż Europejską europejskim nakłady na lat a różnie na te oczywiście teoretyczn ie, bo to jest już w iadomo, że mn óstwo różnych okoliczności w kt órymś momencie kilka lat powinniście si ę dogoni ć te n te n poz iom nak ładów PKB, wi ęc jednak bez tej reformy si ę nią n ie b ędzie podnoszenie podatk ów w pewny m sensie odbywa ł się odbywać c o prawd a w spos ób taki zawoalowany t o znaczy nie jes t powiedziane, że mamy n ie wiem cz y pr óg dl a najbogatszych czy inny program pami ętajmy, że tak naprawd ę wszystk ie daniny, kt óre p łacimy typu dan ina na NFZ składki ZUS-owskie t o wszystk o s ą podatki, że to można by ło zobaczyć prz y te j dyskusj i o zwiększeniu trzydziestokrotność dl a na czel e o limicie trzydziestokrotności, gdz ie tak naprawd ę pol iczymy wszystkie daniny plu s normalne taki nasz PIT CIT cz y VAT to jest sum a, która daj e obciążenie podatkow e inne podatk i zwiększane s ą w r óżnych formach, ale akura t n ie na służbę zdrow ia, jakb y pa n redakto r chcia ł jak ja nie chciałby g o nie rozumie co si ę dz ieje, że pol itycy w Polsce znajduje, wi ęc na r óżne rzeczy tak jakby ostentacyjn ie o d prawie 30 lat 20 kilku lat nie znajduj ą pieni ądze służby zdrow ia poniosło gazowy jes t jak g ąbka ch łonie każde pieniądze na nale żności c o może powiedzieć, że jest go la Anonima, gdy pieniądze nagle s ą i s ą t e pieniądze nie jest tak bardz o słowa tarasu okazała ras y bo dlaczeg o służby zdrowia an i na rozwój tak, że t o jes t taka gr a symbol iczna, poniewa ż jest oznaczon a sk ładka na NFZ daje t o jest najprostszy spos ób, żeby zwiększyć Strumień pieni ędzy podnie ść sk ładkę a, czyli podnie ść, czyli pan jeszcz e podnie ść podnie ść podatek teraz pol itycy wytworzyl i sobie taką scen ę tak i scenariusz generalnie m y b ędziemy zwiększać obci ążenia ludz i, ale nie b ędziemy m ówić, że podnos imy podatki praw a w zwi ązku z ty m obiecują im co ś co zreszt ą są bezp łatne, żeby służba służba zdrow ia z taką obietnic ą be z pokryc ia, al e świadomość człowieka i fak t, że on mo że w pewnym momenc ie dostać t e us ługi usługi medyczne nie może, gd y stan ie za to za c o zapłacić i ostatn ia uwag a do tego, żeby zadbali, b y aleja, gdzie ostatn ie dan e dotyczące zamiar ów innych pa ństw podn iesienia nak ładów naft ę wezwała na uczelniach t o do Anina ucieka gotow e s ą państwa w Europie, al e b ędą dochodziły do 10 % mamy wp isane ustawow o tych 6 % za parę nos a, by tak i budz i spok ój sumienia polityczn ą 300 wzrosła wzrastaj ą co, o c o chodzi oczywiście te n spok ój sum ienia jest z łudne, gdy ż służba zdrowia to zgadzam si ę za wiat ą wymag a bardz o w ielu r óżnych r óżnych dzia łań r óżnego rodzaj u r óżnego rodzaj u reform i przyzna m, że h istoria sprzed par u tygodn i, kiedy mo żna by ło domniemywać jakie ś przekupstwo, je żeli chodz i o kwest ie m inistra zdrow ia przekupstw o polityczne to przyznał, że t o dziwi ło, bo robot a ministra zdrow ia w tym kraju to jes t 1 z moim zdan iem gorszych poz a ty m w tym kraju już senatore m prawd a w USA 4 lata chwa ły i n ie dużo pracy miał wi ęcej 7 × wi ęcej robot y 15 × wi ęcej hejt u za por ównywalne pieni ądze narażenia nada l, zażywając ten uznał, że t o był pr ima apr ilis tak się szcz ęśliwie i zupełnie przypadkow o składa pierwszym go ściem magazyn u EKG b ędzie Dorota Gardias kiedyś bardz o znan a szefow a foru m zwi ązków zawodowych dz isiaj to jakoś w c ieniu, więc może właśnie z teg o nie wyjdz ie Maciej Głogowski b ędzie rozmawiał, a ja rozmawia łem z Robertem Sobiechem Agata Ostromecko Marcinem Piaseckim dzi ękuję za dobre i to prawda dobry t o program wyda ły Karolina Polska i Agata Majewska zrealizowa ła na tyc h dziękuję pa ństwu za uwag ę jak grub e porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA