REKLAMA

"System emerytalny w Polsce jest systemem papierowym"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-26 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:03 min.
Udostępnij:

- Nie ma żadnej kampanii rządowej, nie ma żadnej informacji na temat PPK czy demontażu OFE. A to przecież część systemu emerytalnego. Świadomość Polaków na ten temat jest bardzo niewielka. System emerytalny w Polsce jest wyłącznie systemem papierowy, a wszystko wskazuje na to, że będzie tylko gorzej - mówił w Magazynie EKG Jarosław Sroka - członek zarządu Kulczyk Investments Rozwiń »

Gośćmi EKG byli: Iga Magda, Jarosław Sroka i Ignacy Morawski Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
EKG ekonom ia kapitał gospodarka to jes t drug a część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzie ń dobry w naszym stud iu dzi ś pa n Jarosław Sroka cz łonek zarz ądu Kulczyk Investments dzień dobr y dzień dobry pani prof. Iga Magda Instytut bada ń strukturalnych szko ła główna handlow a w Warszawie dzień dobry dzie ń gra pa n Ignacy Morawski dyrektor portal u SpotData dzień dobr y dzie ń dobry części dr óg pierwszej magazyn u EKG rozmow ie rozmawialiśmy dzi ś o ochron ie Rozwiń » zdrow ia o ty m, czeg o potrzebuj e właściwie wn iosek z rozmow y z panią przewodniczącą Kardaś by ł taki, że ona potrzebuj e wszystkiego ta ochron a zdrowia przede wszystk im rozmow y o ochron ie zdrow ia udało na m si ę tak że poruszy ć tema t system u emerytalnego o d strony ju ż te j s łynnej trzydziestokrotno ści mam nadzieje wrażenie, że za chwil ę tak że porozmaw iamy o systemie emerytalny m czy systemac h około emerytalnyc h al e zan im te n tema t t o chciałem przypomnie ć się, że Narodowy Bank Polski jak sa m komun ikuje zako ńczył operacj ę sprowadzenia z łota do Polski 100 ton z łota stanowi ą stanowi ącego cz ęść oficjalnych aktyw ów rezerwowyc h NBP i do pan a pan ie Ignacy kieruj ę moj e pytanie i c o z tego to wiarę, że t o bardzo ważna spraw a, ale tera z wyja śnijmy, dlaczego chcesz raz nie n ie ma m dobre j odpowiedzi t o znacz y ban k centralny generaln ie dysponuj e rezerwam i walutowymi, kt óre są g łównie trzyman e w pap ierach wartościowych, ale te ż w łaśnie z łocie i rezerwy si ęgają prawie 5 miliardów złotych n o i cz ęść tyc h resorty złoto akura t na trasie złota by ła Warta 18 miliardów t o złota NBP niedosyt, że kupował z łoto w ostatnim roku prze z ostatnich 2 latach, ale jeszcz e badamy 228 ton, ale jeszcz e sprowadzić cie ń złota, kt óre trzyma w Londynie, a do Polski prze z najzupełniej szczerze, że trudno powiedzieć, jak a jes t przyczyn a natomiast nie jest to jedyn y ban k centralny, który w te n sposób si ę zachowywał k ilka la t temu n iemiecki ban k centralny wprowadza z łoto z nowego Jorku to nie jes t, tak więc banki centralne sami wykonuj ą tak ie operacj e może n ie b ędąc przekonanym i, że lep iej trzymać kruszec siebie ni ż w depozyc ie za granic ą, ale w wydanej zupełnie szczerze, że n ie ma m wiedzy eksperck iej w wi ększej niż przeci ętny pewnie cz łowiek obserwując, ale t o, że z łoto bank ma t o jest norma tak t o, że ma przechowuj e w swoich skarbcac h t o logiczne, toteż życie częsta i t o, że do kupowali śmy złoto t o zwi ązane jak rozum iem jakim ś zakresie pol isa taka lokat a na przyszłość tak zupe łnie tak mo że też przekonan ie, że żyjemy w czasac h, kiedy lep iej mie ć z łota niż 1 z nich dolary eur o np. tych praw mo że chodz i o te n trzynastkę czternastk ę i pi ętnastka emerycką, że w sztabach b ędą p łacić trzeb a dopłacić emeryto m po takim 1 skrawku nożykiem odkrywam b ędzie mia ł si ły wynie ść całą będzie mógł wzi ąć ca łą oczywi ście pragn ę uspokoić pana przez Srokę Polski prawo przewiduje tego rz ąd mógł jeszcze z jeszcz e w, a o tym n ie pomy ślałem, że to jeszcze n ie przewiduje no rozum iem, że rezerwy rezerwy NBP rezerw y NBP bud żet na trzynast ą emeryturę nie nazwano to n ie do końca s ą zjaw iska z o d zupełnie od s iebie odseparowan e NBP przecie ż wp łaca do bud żetu w sw ój zys k, a zys k osi ąga między n imi inwestowania reze rw, ale zys k w sztabac h można nie w stawac h nie, al e powiedzmy, je żeli NBP ma zainwestowane rezerw y, jakie si ę obligacja jes t tyc h obligacji ma odsetki t e setk i wliczaj ą do zysk u NBP t o wted y ten ze wzgl ędu do budżetu f inansuje wydatk i budżetowe to n ie jest duża pozycj a w bud żecie pewnie t o się waha w gran icach między 010 miliardów złotych, ale to niedu ża takie 10 miliardów, ale dodatkowo świadczy, ale akurat ta jest obecn a w sklepach możemy Jar MO rz ąd wreszcie tak jes t wsz ędzie na świecie, żeby leniwe oko i musz ą jeszcze troch ę po spekulować, k iedy dow iemy się co się wydarz y z ty m złotem dow iemy się wted y zgodn ie z logik ą ostatnich 4 lat, k iedy będziemy znal i dat ę wyborów prezydenck ich t o wtedy na pewno zostan ie podana te ż zagospodarowan ia teg o tak te wybor y w to, żeby się odbyły tam mogli się prze z jaki ś innych temat ów ata k to wybor y, więc trzeb a procedowa ć szybko dodatkow e świadczenie emerytaln e zwan e trzynast ą emeryturą ja celowo m ówię tzw. 13 emeryturą, do kt órych te podamy wted y pan czym wiedzieli, k iedy będziemy głosować, b y emeryci n ie zapomn ieli do tego czas u tak kwest ia ce npr ądu te ż chyb a jest ma jak ąś zale żność z przyszłorocznymi wyborami ka żdy może stawialiśmy tutaj tak ą tezę w magazyn ie EKG na raz ie dz isiaj trzymamy n o dobrz e t o ban k Narodowy Polski sprowadził złoto operacj a zako ńczona w ielkie święto nawe t prezes Glapiński zapowiedział wag a cytuj e, że fakt powrot u do tradycj i przechowywan ia znacz ącej cz ęści rezerw z łota NBP na teren ie Polski upami ętnione zostan ie przez emisj ę z łotej monet y w kształcie sztabk i kon iec cytatu z komunikatu NBP, więc naprawdę t o jes t symbolicznie powa żna spraw a to tyl e dzi ękuję K2 jak pa ństwu podoba si ę debata emerytaln a, kt óra w Polsce rozpoczyn a si ę na now o po raz któryś w ostatn im czasie c o ciekawe zaczynają nie pol itycy, al e prawo sprawiedliwo ść wydelegował na ten odc inek be z Polski fundus z rozwoju jeg o prezesa wiceprezesa, czyl i Pawła Borysa Bartosza Marczuka, by poinformowa ć nas, że emerytur y będą n iskie w zwi ązku z ty m trzeb a myśleć i np. zapisać si ę do pracown iczych program ów kapita łowych, szukaj ąc pozytywów można powiedzieć oczywi ście dobrze cieszy, że nikt nie ma także toczy, bo mo że przybędzie na m osób, które rozumiej ą, o c o w tym system ie chodzi o c o ja k tak naprawd ę rozwiązania emerytaln e wygl ądają jak będzie wysokość emerytu r odczuwana b ędzie zależała my ślę, że ka żdy News wiadomości na te n temat, gdzie tankowa ć zbliża do tematu c o wa żne, bo jednak duża cz ęść os ób nawe t wykszta łconych i obytych ład gospodarczy tak naprawd ę nie rozum ie tego system u i nie zn a szczeg ółów rozwi ązań jest wa żne natomiast no jako ś te j debaty i jak rozumie ć wczorajsz e właśnie tweety, kt óre również pana m ity to by ły w niedziel ę albo ta k w niedzielę natom iast wyp ływającej do sformułowania t o jak ta logika tego wywod u wygl ąda moje zdanie radn i akceptowane pa n tweet y to one by ły tak że przedmiotem rozmowy we wczorajszy m wydaniu magazyn u EKG pa n Bartosz Marczuk w iceprezes polskiego fundusz u rozwoj u w kadencji prawo i sprawiedliwo ści tak że w iceminister prac y napisa ł pasy zapięte, kto ma słabe nerwy n ic n ie czyt a of icjalny szacune k wysoko ści emerytu r w przyszłości, jak ie dosta łem ZUS teraz dostajem y 58 i 5380 % ostatn iej pensji, a w roku 2080 będzie t o 23 % to b ędzie około 1000 z ł na miesi ąc na dz isiejsze pieniądze co pani ą w tym oburza pytam o t o wczora j pani ą prezes szczeci ńską Pura powiedzia ła, że pod procentami mo że się podpisa ć, bo s ą zgodne z prognozami urósł, al e pod częścią tych też uwa żam, że to jest do przeliczenia sprawdzen ia, bo też poprosiliśmy ZUS mało nam pol ityk, al e stron a 61000 zł medalist ów an i drgnie na pewno nie będzie 1000 z ł wart b ędzie więcej tak czy to b y sugerowa ło, że nom inalna emerytura nie będzie rosn ąć szybc iej inflacja minima dat a cz y będzie woln iej rosn ą silniejszy ni ż straszenie wniesie wydaj e, że wszystk o wątpliwe jest w ty m tweecie sam o liczenie tysi ące złotych poprosili śmy ZUS tob y na m ta jeszcze policzył, bo mo żemy si ę mylimy, jaki w ogóle te n to n, w kt órym w iceprezes PFR wypowiada ć na tema t emerytur dlateg o pani pyta t o trudn o komentowa ć naprawd ę natom iast t o, że ile wynos i ta stop a zast ąpienia obecnie t o w iemy to stopie ń parę po troch u, czyl i ta relacj a wynagrodzen ia emerytury ta k tak najczęściej dotyczy średniego wynagrodzenia do średniej emerytury średnie emerytury średniego wynagrodzen ia albo na poz iom tak indywidualna dz isiaj połączyli si ę w 65 % 6 % 58 nowych wg 220002080 roku ma by ć tylk o 14 no c o daje n ie znam statysty k na 2000 tych wyliczeń 2018 jak patrzyli śmy na 52  05060 to było urz ędu 30 paru procen t średnio natom iast faktycznie dl a os ób o najkr ótszych okresach sk ładkowa Ania kobiet w szczególności to mo że by ć 256 proc tera z do czeg o zmierza ta nasz a dyskusja t o Otóż ja bym chcia ł wiedzie ć, bo prze z ca łe lata to nie jes t żadna tajemn ica tylko eksperci tuta j w magazynie Jagielle w ogóle debat a publiczna wok ół emerytur czy podnoszono w iek emerytalny, czeg o znow u obni żono w ka żdym razie m ówiono nam no może wted y obni żono tak nie m ówiono, al e m ówiono nam, że emerytur y będą n iskie i trzeb a myśleć o ty m jak t e jak się zabezpieczy ć jak oszczędzać n o akurat t o, o czym m ówił czy pisa ł prezes Marczuk, o czy m m ówi prezes Borys zbiega si ę w czasie z uruchom ieniem prze z pa ństwo program u pracown iczych plan ów kapitałowych to mo że rzeczywi ście jest także, że dobrz e rz ąd strasz y n iskimi emeryturami i m ówi tak obni żyliśmy wiek emerytalny emerytur y będą ni ższe, ale dali śmy wa m procencie plan y kapitałowe to się zapisuj ą się sprawa za łatwiona b ędziecie sobie dodatkow o odk ładać po sprawie może t o ja jeste m nieco bardz iej wzburzony ni ż m y pani, dlatego że uwa żam, że tylko mieć szansę taki, jaki zaproponował Bartek mog ę m ówić Bartek by ł mo im pracownikiem kiedyś, jakby jeszcz e redaktorem gazet y prawnej redaktore m naczelnym to Domian współ przyjemność spadk iem zreszt ą skądinąd bardz o bystr y m łodym dynam icznym człowiekiem wsp ółpraca Marzena Bartosz Marczuk oczywi ście uważam, że te n styl komunikacji z e społeczeństwem jes t na miejscu, ty m bardziej że Bartek by ł w iceministrem rz ądu, kt óry w sposób do ść beztroski obni żył wiek emerytalny robią na żądanie pa n minister rz ąd tak, al e oczywi ście inicjator inicjatorem teg o projekt u by ło ministerstwo pracy i pami ętam dokładnie słowa zarówno pan i Szydło jak pan i Rafalskiej, jak i sameg o pan a wiceministra m ówiącego o ty m jak epokow e jak pozytywne jak wa żne w wydarzenie to jest, kt óre n ie rodz i żadnych konsekwencj i dla przysz łości rynk u emerytalną obniżenie wieku emerytalnego obni żenie wieku emerytalnego, dlaczeg o wart o przypomnieć, że dzisiaj dlateg o przypom inam, że to by ł typow y cyn iczne bardz o brutaln y brutaln a man ipulacja, bo dz isiaj ju ż w iemy dok ładnie, że Polska po pierwsze, p łynie pod pr ąd, jeżeli chodz i o my ślenie o w ieku emerytalny m wi ększość cywilizowanych kraj ów wyd łuża w iek emerytaln y w Polsce z e wzgl ędów w łaśnie z tyc h pol itycznych dokonaliśmy obni żenia, żeby pokazać jac y jesteśmy dobrze w nawiązaniu do teg o co zrobi ła Platforma Obywatelska po drugie z 1 strony tak jak pa n mówi trochę strasz y my tak imi kw itami m ówimy przecież oczyw iste tak jak to jest ju ż bardz o wiele komentarzy przecież oczywiste c o w ty m takiego nadzwyczajnego co też c o w ty m skandalicznego z drugiej strony z drugiej Sony czy pa ństwo sob ie przypom inacie jak ąkolwiek kampanię informacyjną na tema t tego w jak i spos ób funkcjonuj e będzie funkcjonowa ć w pe łnym rozm iarze syste m emerytalny w Polsce, bo PTK jes t te ż elemente m system u emerytalneg o w Polsce demonta ż OFE jes t te ż elemente m system u emerytalnego w Polsce cz y pami ętacie państwo kampanii, kt óra by łaby choćby namiastk ą kampan ii, kt óra towarzyszy ła wprowadzen iu OFE, gdzie mo żna powiedzie ć, że czy ta kampan ia była udana czy n ie czy wszysc y j ą poprawnie zrozumieli cz y n ie na pewn o świadomość emerytalna Polaków i konieczno ść oszcz ędzania otwartyc h funduszac h emerytalnyc h była dl a wszystkich oczywista by ła stosunkow o zrozumiała dz isiaj, je żeli chodz i o PPK, czyl i pracown icze program y kapitałowe tak iej w iedzy nie ma nie ma żadnej na te n tema t informacji nie ma żadnej kampan ii rz ądowej wiemy natom iast o d pracodawc ów niezależnie od teg o rząd zak łada, że 80 % osób do tego przystąpić już w iemy, że 40 prawdopodobnie chwilę si ę oka że, że 30 nie wiem jak i małych firmach to, bo t o dop iero będą do łączały w kolejnych kwarta łach, al e rząd o d raz u na rząd t o tego czasu, kiedy w iemy, że t o jest 43 czy 50 % tyc h najwi ększych f irmach pracownik ów procen t pracownik ów przyst ępujących do PPK rz ąd mówi no t o, al e jeżeli startowaliśmy z zer a nawet, że jest 40 % to n ie jes t taki z ły wynik pojaw ia si ę dodatkowe obci ążenie dl a pracodawc y dla pracownika pojaw ia si ę szersz y kontekst no funkcjonujem y w jakiś permanentny m ba łaganie b iegunce intelektualne, które poleg a na tym, że wszystkie element y uk ładanki s ą rozsypan e przed chwil ą mieliśmy debat ę o 33130 krotności ZUS - u za chwilę b ędziemy m ieli debat ę o podwy ższeniu podatków poprzez nie gdzie indziej tylko państwa studził lew ica zapowiada podniesienie podatk ów i dlaczego pan, że zm ierzam do teg o, że żyjemy w kraju, który nie mo że mieć zaufan ia do w ładzy na lata n iewoli należy, że się on e do konstytucji ochronę pieni ędzy gromadzonych w APK n ie można prz y tym system ie tak i dora źny brutaln y spos ób bezmyślny majstrowa ć na mi łość Boga n o za chwil ę się oka że, że n ie b ędziemy si ę dziwi ć, b o po taka jes t dzisiaj być mo że właściwa postawa tem u, że syste m emerytaln y w Polsce wyłącznie systeme m papierowym wszelkie znaki na n iebie na z iemi, analizuj ąc demograf ii, analizując nap ływ imigrantów na i tyc h elementów jes t bardz o dużo wskazuj ą na to, że będzie tylk o gorze j na miłość boską co m y robimy prze z to ostatn ie lata mo że pan zn a odpowiedź pan Ignacy Morawski m ówił Jarosław Sroka wcze śniej 22 rzeczy chodz i o ocen ę samej komun ikacji t o to gran iczy z gazem czy te ż mo żemy chodz i o komun ikowanie tego czym PPK to to jes t prze życie pokazywane natomiast zachęcanie ludz i do PPK do pracowniczych plan ów kapitałowych straszą także, że ZUS jest niewiarygodne te ż drog a donik ąd absolutnie to jest to jes t błąd natom iast chodz i o ocenę Meritum ja ma m trochę inne zdanie m i ja nie do ko ńca zgadza m się z tymi wyl iczeniami ZUS uważam, że one n ie są rob ione tak jak chciałem to podnosi nasz e pokazywa ć są prognoz y wie pan co 2800 sześćdziesiątym roku więzienia b ędzie wyglądała przyszłość poz a tym t o są prognoz y projekt opart y na bardz o restrykcyjnych za łożeniach Maćka za łożeniach takich będzie pe łna pracowali tyl e ile wynosi w iek emerytalny nie b ędzie tyl e ile dzisiaj wynosi w iek emeryta b ędzie lepiej zdarzenia 3 obszary n ie b ędziemy pracowal i tyle wynosi w iek emerytalny b ędziemy pracowal i prawie na pewn o dłużej na pewn o b ędzie dłuższa dyskusja w magazynach Lotta Love zast ąpienia b ędzie prawie na pewn o wy ższa tak pan mini z emerytur ą minimalną też chciałby mn ie nie nowych element ów n ie wprowadzam y s łuchamy informacji to jes t trzec ia cz ęść magazyn u EKG w radiu TOK FM Maciej Głogowski dzień dobr y jes t dziewi ąta 44 w naszy m stud iu są oczywiście go ście, których ju ż za chwil ę b ędę pyta ł zdziwienia dzi ś jest pan i prof . Iga Magda pan Jarosław Sroka pan Ignacy Morawski, ale wcze śniej jak zawsz e kr ótki przegl ąd informacji rynkowyc h, a właściwie informacj ę o złotym fran k po 3 z ł 91 gr euro 4 z ł 30 funt 5 zł 2 g r i dolar 3 z ł grosz y 90 K 2 rozmawialiśmy w cz ęści drug iej o emeryturac h o ty m czy toczon e b ędą niskie to w łaściwie mamy zgodę na najwy ższe emerytury n ie będą co n ie oznacz a, że właśnie właściwie ni ż w procedurze m ikrofony będą ni ższe w relacj i do wynagrodzeń, kt óre będą zarob ione za lat 203040 mówimy o tych państwowych emerytu r okresowych emerytur natomiast ważne podkreślenia, że w tak im ujęciu realnym i warto ści si ły nabywczej one b ędą wy ższe ni ż emerytury obecne IOK to te ż jes t wa żne stwierdzenie n o i mamy r óżnego rodzaj u dyskusj i debat y zwi ązana z systeme m emerytalny m tak ie jak zach ęcanie na s obywatel i do uczestn ictwa w PPK, czyl i pracowniczych programac h kapitałowych dzi ś rząd b ędzie zajmował si ę po ra z kolejn y ustawą o przekszta łceniu OFE w IKE warto pami ętać, że nawe t jeśli ktoś nie składki do OFE t o jes t jeg o klientem ma ta m co ś zgromadzonej ma zostać przekszta łcona w indywidualne konta emerytaln e i pobrano od tego czas u na 15 % o wa op łata albo przepisania si ę do ZUS-u, wi ęc tych temat ów jes t mn óstwo na chwil ę zakopan o tema t emerytur y m inimalnej maksymalnej z naciskiem na t ę drug ą prosz ę pami ętać, że zakopano ten temat oczywi ście za chwil ę wziąć no jest tema t, kt órym prem ier Morawiecki mówił, czyl i wp isanie tyc h oszcz ędności emerytalnych jes t kolejnyc h tyc h filarów, czyli PKO dzika do konstytucji, al e to chyba n ie przejdz ie, więc nie m y b ędziemy o ty m na debatowa ć w iek emerytalny pewnie n ie b ędzie zmieniał ale kt o w ie, jaką propozycję rz ąd wyjdz ie mo że np. zaproponuje w debac ie by ło sta żu pracy rozmawia ć jako jakim ś elemenc ie warunkuj ącym nabywan ie uprawnie ń emerytalnych z temat ów jes t du żo, chocia ż tak rozmaw iamy o n ich nie łącznie tylk o jak co rz ąd zaproponuje t o o ty m, wątku rozmawiamy alb o m ierzymy si ę z kontrowersyjnym i wp isami na Twitterze wysok ich urzędników pa ństwowych jak te n cytowany ju ż po wielokro ć Bartosza Marczuka na p łytę chcia łem pa ństwu powiedzieć się zacytowa ć takie zdan ie w d łuższej perspektywie czek a nas powa żna debat a na tema t system u emerytalnego decyzj a będzie zale żała o d obywatel i m y b ędziemy pytać obywatel i we wszystk ich ważnych dl a nich sprawac h takie zdanie wypowiedzia ła w 2015 roku dawn o Beata Szydło, wyg łaszając prze d Sejmem swoj e expos é jak o dla Brukseli Prezes Rady Ministrów tej debat y mimo wszystk ich m imo wszystk ich elementów, kt órych o, których wspomnieli śmy w tej cz ęści magazyn u EKG, przypominaj ąc kilka ofert PK w iek emerytaln y dodatkow e świadczenia emerytaln e dla emeryt ów tzw. trzynast a debat y powa żnej rząd nie rozpocz ął, m imo że 4 lata o d tyc h zapowiedzi miejscy mogą też dodała w tyc h różnych elementów ten pa n mówi pan i Magda s ą dyskutowan e oddzielnie powinny by ć sp ójna podkre śla, że rz ąd naprawd ę podciął gałąź, na kt órej siedział, obniżając w iek emerytaln y teraz najważniejsze parametry teg o system u emerytalneg o, kt óry pow inien zosta ć zmienione no siłą rzeczy politycznie nie mo że teg o zrobić 2 bardzo ważne jes t to, że w te j debacie zupe łnie brakuje dyskusj i o tym, że w du żej m ierze problem y z syste m emerytalny w ramac h sta żu emerytalneg o nierówności chocia żby emerytu r w stosunku do wynagrodzeń czy te ż n ie emerytami s ą pochodną teg o jak wygl ąda rynek pracy teg o, kt o skutkuj e, kiedy skutkuj e ile skutkuj e n ie skutkuje t o jes t taki bardz o ważny element zobaczyl i wczoraj powinniśmy wr ócić do dyskusj i o tym jak wygl ądają r óżne formy zatrudn ienia i składki od n ich odprowadzane alb o odprowadzana cz y na pewn o przedsiębiorcy pow inni tyle składki z e stron y większości tylko łącznie 10 % średniego wynagrodzenia i różne inne element y jak wygl ąda zróżnicowanie p łac w Polsce, dlaczego pani sugeruje, że jest mnóstwo temat ów, kt óre s ą elemente m w ielkiej dyskusj i o emeryturach, al e sama zastrzega pan i żona są niepopularne, bo wi ązałoby się z decyzjam i trudnym i politycznie być może okaza łoby się, że ktoś mus i z przepraszam za to słono, al e używam go od wielu ju ż sk ładkowa, acz wi ęcej tak, ale no n ie bądźmy na iwni odniesienie wziąć po emeryt a poznał muzyczne j chyb a jedyn ą logiczną drog ą dzisiaj, bo n ie widzę na horyzonc ie żadnej władzy, kt óra zdecyduj e się na podwyższenie c o b y najbardz iej racjonaln e dzisiaj to gwarancj a utrzymania w ładzy w tym kraj u koniec kropk ę z 1 strony w naszym kraj u już tak z 1 strony o śmieszany samodz ielnie ustami przedstawicieli d e facto rz ądu i obecnej w ładzy syste m, kt óry funkcjonuje, krytykuj ąc z drugiej strony może pa n pan Marczuk puszczam y ok o do wszystk ich emerytów m ówiąc płacze n ie przejmujcie si ę jak b ędzie źle, je żeli na nas zag łosujecie damy wa m trzynast ą dam y wam 14, a by ć może to z łoto, którym rozmawiali śmy na pocz ątku t a z uzupe łnia ko ńcząc, bo pewn ie moglibyśmy tej dy s t ę dyskusję kontynuowa ć się pani prezes Uścińska szefow a ZUS wczora j w magazyn ie kadzie właściwie powiedzia ła, że t o jest rzecz oczyw ista, że t o dodatkowe świadczenie to trzynast a emerytur a to si ę wyp łacić tak z bok u, pomijając f inanse publiczne czy regu łę wydatkową, bo trzeba jakoś wyp łacić trudn o, żeby op łacić z FUS, bo to nie jes t przecie ż emerytur a wynikające ze sk ładek pan i prezes bardz o ładnie unika słowa emerytur a w kontekście tego świadczenia ta k w zwi ązku z ty m mo żna wyp łacać z budżetu no pewnie, że można tylko dlaczego prz y tym trzeb a mie ć f inanse publiczne udając, że czego ś nie m a, a nie ma pieniędzy na t o świadczenie to o n, a o tym, i ż nie dyskutujemy, żądając prawa i demoluj ąc kolejną instytucj ę szukać, ale wie czy mogę jedn o słowo dodać mam nadzieję, że krytyczn e wobec mn ie n ie nie od tego na rowerz e, bo generalnie słuszny system emerytalny w tej debacie wydaj e si ę bardz o skomplikowany, ale uważam, że jeżeli ludzie żyli autentycznie rozum ie aresztowa ć nieważne b ędzie ustawow y wiek emerytaln y, je żeli b ędą d łużej pracowa ć, je żeli b ędziemy gospodark ą prężną dynamiczn ą do tej por y uwa żam, że z tymi emeryturami n ie b ędzie tak że Generali jak nie są tak bardz o czarnego scenariusza jest kluczow y parametr jes t jak d ługo b ędziemy pracować, ale dobrze bardz o dobrze pa n powiedzia ł zresztą pani profesor powiedziała w sumie to sam o pani prof. Iga Magda, tyle że nam rz ąd powiedzia ł, że obni żono wiek emerytalny, bo to na m si ę nale ży tak to oczywi ście w fatalnych OECD poda ło może zakończyć tak ą p łytą szybką jazdę rodz imy szukałem rano OECD podało, że w perspektywie 40 lat, je żeli chodz i o poziom emerytur w Polsce tych pa ństwowych za nami b ędzie tylko Meksyk i to chyb a jes t na j trafniejsze p łyta tego w ątku dyskusj i K2 co pa ństwa dziwi prosz ę bardz o można w niej już nic pan u resortac h nie ma odpow iedzi przyjmuje tak ie idee wczora j w pa ństwa na pa ństwa anten ie w łaśnie pose ł lew icy Krzysztof Gawkowski zapowiedzia ł z łożenie projekt u zak ładającego podwy ższenie podatku dochodowego dl a osób najlep iej zarabiaj ących w ty m kraj u n ikt tematu n ie podjął to jes t szerszy konteks t, kt óry m. in. wątku emerytalny m si ę pojawia drugi zdz iwienie, bo tych dziedzin jes t bardz o dużo pose ł Horała na czel e centralnego portu komun ikacyjnego pose ł Horała PiS na czele ce n, żeby n ie by ć podejrzewanym o próbę organ izowania n ie pytam o kwal ifikacje, al e znalaz łem wczora j tak ą wypowied ź, że m. in. dlatego że pochodzi z Gdyni Gdynia ma tak ą histori ę modern izacji budow y czego ś n iczego t o ja si ę troszczy o pos ła Horały, gdz ie o n wyląduje potem Baranowi, je żeli tak i klucz dobor u os ób do takiego kryterium związku z ty m, że pose ł Horała z Gdyni do ligi tera z cp k teraz będzie w ty m w Baranowie, gdz ie b ędzie potem i to jes t moj e nieustające 9 wie pan jak chyba nie będę teg o p łytową zrezygnuj e tak poseł Horała rzucon e na odc inek cpk, bo pochodzi z Gdyni bardz o czek a, a ja już cpk w Baranowie wybuduj e to c o b ędzie dalej pani w domach dzi ś zdz iwienie mo że też ministerstwo si ę dziwić, al e proponuj e nacji r ówny kadrowych to słyszałam wczora j radio wieczorem, że pa n Konstanty Radziwiłł zosta ł wojewodą Mazowieckim gratulujemy gratulujemy i też starać się ty m do świadczeniem kompetencjami, kt óre by ły senator m inister były senato r były m inister pa n dokto r województwo Mazowieckie i wojewoda ma ges t jak ąś ochronę zdrowia w ty m województwie, bo t o jest dl a mn ie ważny wyznaczn ik pamięta raz ów na placu Piłsudskiego pan m inister Radziwiłł będzie miał jaki ś wp ływ na co ś z ochron ą zdrowia w tym województwie takie 9 może wczora j zdziwiła szukałam statysty k na stronie ZUS - u t o jednak r ównocześnie n ie zmieniają cz y jednak t o, jakie postaci w ZUS publ ikuje swoj e dane statystyk i jes t jednak zadziwiające c o do 2019 rok to ci ągle są tak ie dziwne z łożone DSS, kt órych nic n ie można przyklei ć, kt óre nawet trudn o o komputerze czy też strony są osob y, wi ęc tutaj tak i, że apel słuchający dla pracownik ów ZUS-u pani profesor, jeżeli mo żna t o c o naprawd ę Exel zdanym i byłby tak im ułatwieniem dla os ób, pr óbując policzyć n ie wiem cz y n ie zalewamy teg o ZUS nadmierną liczbą próśb stopn iowo tak wczora j też prosiliśmy ZUS wyl iczenia w magazynie EKG odnosz ące się do tego w ita pana Marczuka pani dz isiaj, żeby dan e inaczej publikować wychodził sa m rozliczyć pieniędzy to w tej chwili oszacować tyc h cennyc h tyc h cyferek z tyc h pd f ów, kt óre s ą właśnie mają tak i zabawn y uk ład natomiast takie tylk o z tego, że w ty m kontekście debat y, że mówionej debat emerytalnyc h oczywi ście, że m ówimy co z głównym systemie dz iwne, bo on e jeszcz e jest po stałym elemente m pamiętajmy, że mam y r óżne dodatkowe systemy w tym kraj u, kt óre te ż funkcjonują, które d ługo, bo obywatel może byśmy p ływali w łączać w ten Huskowski z emerytalne j, czyl i mam y KRUS i tak są koszt y, choć stopa sto p skruszy obecn ie wynosi 303861 % stopa zast ąpienia w KRUS wynos i 30 % obecn ie, czyli niższą od te j wrocławskiej rządzić du żo nowyc h emerytury wyp łacane w Grucznie naszych i nikt nie narzek a si ę, że postanowił, że w sum ie nie ma dzi ś zupełnie ta przeci ętna nawe t przeciętna emerytur a wyp łacana prze z KRUS 2018 roku wynios ła 1242 z ł zapisałam w stosunk u do 2300 w ZUS -i e stała r óżnica jes t g igantyczna jakości sza na ten temat t o tym, że pismo czy zaj ęć ta m jeszcz e potencjał t o wszystko dzisiejszym wydan iu magazyn u EKG pa n Ignacy Morawski dz iwi si ę ja ma m pecha dz ieli tak proszę pana zostaj ą koniec zawsz e kibicuję panu SM od co jes t mediów ta jes t zdz iwienie pan pan t o jes t moje zdziwienie ktoś użył pa n też czasam i przypomn ę, bo przepraszam nie ma spraw y na reputacj ę człowieka, który si ę ni ć mia łem tak wezwan ie Ignacy Morawski dyrekto r portalu SpotData, ale przedstaw ia on a od pan a zaczną to b ędzie mecz ten rewan ż pani prof . Iga Magda Instytut badań strukturalnyc h szko ła główna handlow a bardz o dziękuję pani nas pa n Jarosław Sroka cz łonek zarz ądu Kulczyk Investments bardz o dziękuję dzięki n iej z dn ia audycj a EKG przygotowa ły Agata Krajewska Karolina Topolska dzi ękuję bardz o tera z informacje po informacjach Owczarek Cezary łasiczka najbliższe wydan ie magazyn u EKG ju ż jutr o po dziewiątej zaprasz a Maciej Głogowski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA