REKLAMA

"Etiopskość to prawo, a nie obowiązek"

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-26 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka progra m off czare k dzień dobr y w itam pa ństwa bardz o serdecznie zaprasza m na dz isiejsze spotkan ie w stud iu dr hab. Hanna Rubinkowska-Anio ł et iopistka z katedry j ęzyków kultu r Afryki wydzia łu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobr y dzie ń, ab y n iedawno Etiopii rozmawiali śmy z powod u nagrod y Nobla tak t o by ł pozytywny obraz, jak i wyszedł świat tak pozytywną presj ę OPI oczywiście prz y okazj i pojawiły si ę różnego Rozwiń » rodzaj u informacje, że no być mo że sytuacja n ie jest idealna, al e dlatego też ta nagroda Nobla mia ły by ć tak ko ło zachęty, żeby iść o d k ierunku, a tymczasem cora z bardziej niepokoj ące informacje dobiegaj ą nas ZO o PIT dotycz ące przemoc y etn icznej wspomniała pan i o ty m, w ielokrotnie w czas ie r óżnych naszyc h spotka ń program ie Owczarek, że Etiopia jes t pa ństwem, które składa si ę z różnych gru p etn icznych i oczywi ście naturalne wydaje się w dowolnym pa ństwie, je żeli jaka ś grup a jes t prz y władzy czy u w ładzy t o racze j faworyzuj e swoj ą swo ich kolegów kole żanki, a ci, kt órzy pozostaj ą poz a kr ęgiem dost ępu do zasobów pieniędzy posa d tak, b y tak dalej cierpi ą cierpią cierpią o d moment u, k iedy Szala gorycz y przelewa alb o czar a gorycz y przelewa albo Szala si ę przy większej winy stron y rozum iem, że tera z mamy do czyn ienia z taką w łaśnie sytuacj ą w Etiopii tak t o, o czy m pa n powiedział w łaściwie taką cech ą, kt órej się m ówi w odn iesieniu do ca łej Afryki t o w łaśnie t e t e tendencj e do teg o, żeby grup y etniczne przejmowa ły w ładzę całkowicie, staj ąc si ę zbudowa ć cały apara t państwowy oparty tylk o na członkach te j samej grup y etn icznej w stosunk u do Etiopii rzeczywi ście znacz y właśnie to wszystko nie jes t takie proste, dlatego że z 1 strony rzeczywiście bardzo du żo si ę tem u m ówi przeprasza m że w r óżnych okresac h funkcjonowan ia pa ństwa r óżnego etnicznych by ły u w ładzy i t o on e rzeczywi ście sprawowały t ę w ładzę ora z mark i analizowa ły innych natom iast ten argumen t te ż cz ęsto jes t wykorzystywan e obecn ie właśnie do teg o, żeby pokazać, że samem u by ło si ę marg inalizowany odczuwanym ślepa jak t o vane m mówię o przed e wszystkim o ZOMO, kt órzy dzisiaj, b y co n o zaanga żowani s ą n iepokoje tak t o ujmę, kt óre mają m iejsce w Etiopii natomiast sytuacja n ie jest dla mnie powiedzia ł, że sytuacja nie jes t tak a prosta, że te ż już mówiliśmy w ielokrotnie o tym, że sam a ta grup a etniczna ma te ż jest zróżnicowana t o też n ie jest monol it, kto też nie jes t tak że c i ludzie poczuwaj ą si ę w pełni wszysc y do tego, że oni s ą o ZOMO w łaściwie sam a ta my śl, żeby być o moje jes t stosunkow o świeża i narodzi ła si ę w zetknięciu z e światem n o o tyl e zewn ętrznym w łaśnie z cesarstwe m etiopskim kt óre, kto narzuc a pew ien rodza j w ładzy tak że Europejczykami tam, gdzie trzeb a było si ę w jak i sposób opowiedzieć k im jesteśmy jak o grupa, dlateg o że o ZOMO znacznie bardziej prze z setk i lat poczuw a się do tego, że przynale żą do mniejszych Coe m ówi si ę o tym, w łaśnie, że s ą grup y np. albo m iecza j ą Bojana o smogu ludz i tak dale j tak dalej tylko jest bardz o dużo t o była przede wszystk im t o poczuc ie to żsamości w łaśnie z tym i mn iejszymi grupam i i dz isiaj i jeszcze 1 istotna rzecz jes t tak a, że cz ęść z tych, kt órzy byl i o muzycznyc h tych mn iejszych gru p prze z setki la t czy prze z dziesi ątki la t ostatn io tak że w sprawowan iu władzy uczestniczyli i wcal e n ie byl i w śród tyc h, kt órzy byl i marg inalizowani natom iast to co si ę dzisiaj dz ieje w Etiopii opart e jest w łaśnie w du żym stopn iu na ogłoszeniu teg o, że jeste śmy jednolitą grup ą bojow ą, że wszyscy byli śmy zawsze prześladowanie odsuwan i do w ładzy i t o on i rządzili nam i, a m y nigdy w ty m n ie uczestniczyliśmy no i za ty m idzie ca ły szereg i argumentacj i dzia łań, al e je żeli z różnych grup t o, żeby wewnątrz Romą, kt óry pan i m ówiła mo żna stworzy ć w miar ę sp ójne ORMO, dlaczeg o z r óżnych etno SUV et iopskich mo żna stworzy ć sp ójnej Etiopczyków jest bardz o dobre pytanie, na które myślę, że o d dawien dawna już n ie bardz o usiłują odpowiedzie ć nie potrafi ą także weź mn ie spodziewać, że jest to pan u udziel ę tak iej odpowiedzi natom iast t u też pojaw ia się pewien b łąd, bo to n ie jest tak że z r óżnych gru p mo żna stworzyć 1 grupę bojową r ównież mo żna zarz ądzić wok ół jakiej ś myśl idei cz ęść z n ich natom iast na pewn o n ie wszystk ich i starc ia pomi ędzy cz y r óżne problemy pomi ędzy r óżnymi grupami o Mate ją tak że maj ą miejsce t o absolutnie n ie jes t także dz isiaj o ZOMO s ą jednolicie i przy świeca im 1 myśl, żeby n o przynajmn iej przej ąć władzę czy tworzyć w łasne niepodległe, al e w łasny, by więcej łączy ni ż łączy ich z innymi grupam i kon iecznie mnie właśnie nie, dlateg o że du ża cz ęść poziomo m ieszka na terenach Addis Abeby, kt óre dzisiaj zreszt ą oba j z tak im m iejscem spo łecznym dlatego, że to s ą w łaśnie teren y, kt óre wcze śniej, zan im przyby ło ta m powsta ła stolica z cesarstw o et iopskie się umocniło na tyc h terenac h był w łaśnie terenam i o ZOMO, ale też, al e te ż w Addis Abebie mieszka ło du żo o ZOMO, kt órzy byl i lud źmi, którzy dokonal i mo że nawe t awan s społeczny to nie jest dobr y termin, al e w każdym razie dostosowal i si ę do teg o sposob u życia zwi ązanego właśnie z państwem etiopskim czul i się przed e wszystk im Etiopczyk kami ogromna cz ęść Romów czuj e się przede wszystk im media czekam i, a dop iero później o ZOMO, a n ie na odwrót jak to te ż si ę be z cz ęsto podkre śla i a i to nie jes t tak, że t o jest jednol ita grupa w te j chw ili pod względem politycznym cz y to żsamościowym cz y wspólnych celów nie on i też s ą zr óżnicowani natomiast jes t bardzo s ilna grup a g łównie skoncentrowan a wok ół takiej boj ówki takiej tak iej organizacji m łodzieżowej zreszt ą nazwa OIOM oznacza ł w łaśnie kawalera KE si ę nazyw a po w j ęzyku poz iomu ta organizacja, kt óra przec iwstawia się wszystk iemu co nie jes t o romskiej przec iwstawia si ę tak że obecnem u rządowi, którego czel e sto i właśnie premier, ab y Ahmed, kt óry też przedstaw ia sa m siebie jako o ZOMO, ale on i uważają, że jes t t o zdrajca ich idea łów i koncentruj ą się wobe c wok ół innego przywódcy dzia łają Mohameda, kt órej przyjecha ł stosunkowo niedawno ze Stanów zjednoczonych już za obywatelstw o ameryka ńskie tak jest urodził si ę w Etiopii i tote ż bo ta k jak prezes PZ prem ier przeprasza m Etiopii, ab y Ahmed jest w po łowie moj ą w po łowie hal a to dzia ła Mohamed te ż jes t w połowie osob ą, a w po łowie n ie tuta j przyszłam m ówi nieprawd ę w po w po łowie w po łowie w po łowie był muzu łmaninem w po łowie był chrze ścijaninem ta k tak, jaki prem ier Etiopii, ale rozum iem, że jest 1 z rodziców by ło muzu łmaninem muzu łmanką drug ie przecież wyobrazi ć jak może jedna k pochodzenia pochodzen ia troch ę też mo żna Edyty inny tema t bardz o ciekawy, al e to te ż w Etiopii, a zmienno ść przynależności też jes t widoczna jest te ż inny tema t tak że także ta t o c o chcia ła przedstawić czyst a t o ogromne skompl ikowanie w łaśnie czy to żsamościowy czy no w odn iesieniu tego pochodzen ia kim byli rodzice i t d . i prze z długie lat a w Etiopii jednak przed e wszystkim przy świecała ta idea zar ówno na ty m poz iomie pa ństwa na poziomie społeczeństwa, żeby by ć Etiopczyk kami, żeby jedna k mimo wszystko z tyc h r óżnych grup etn icznych zbudować na aut m ówiło si ę o dz ieci obco ści natom iast kiedy na pocz ątku lat dziewi ęćdziesiątych obecn a w ładza ci ągle jeszcz e jednak obecn a ustawa ta partia, kt óra sprawuj e w ładzę dosz ła do w ładzy zaczęto, k iedy utworzon o federacj ę zaczęto m ówić o tym, że wa żniejsza jes t przynale żność etniczna, ale to n igdy nie było na tyl e s ilne zawsze ta idea przegrywa ła z t ą jednak eta p z ko ścią tak że ci, kt órzy sprawowal i w ładzę jedna k powracali do te j idei etiopsk ą o ści i Mel znał m ówił o ty m, że etap kosz t t o prawo nie obowiązek i t o by ł przez d ługie lat a też tak i wyznacznik informacji Radia TOK FM to te ż prawo, chociaż obowi ązują w kwestii, al e jes t już zapraszam pani ą i naszyc h s łuchaczy na informację Radia TOK FM, które pojawią si ę na antenie Radia za kilka m inut o godz inie dziesi ątej 20 dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł et iopistka z katedr y j ęzyków kultu r Afryki wydzia łu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego studia po informacjach wracam y do nasze j rozmow y wcal e państwa maj ą gości jes t dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł et iopistka z wydziału j ęzyków kultu r Afryki wydzia łu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego skończył si ę informacje, a m y rozpocz ęliśmy w międzyczasie wcze śniej formacj i, ale pami ętam, o czy m mówiliśmy inn ą inn ą rozmowę n ie chc ę się wr ócić do te j z cofni ętym kontynuowa ł t ę sprze d k ilkunastu sekund, ale t o n ie wypad a Boże, a nie wr óży nic byśmy rekinów wr ócił do Etiopii c o spaja c o jes t spo iwem na czy m budujes z etiopsk ą o ść w rozmiar ów w miejscu, kt óre jest ono federacyjn e, kt órzy tak nowocze śnie pojedzie budzi etn iczne cz y plem ienne, a wycofanie si ę trudn e pytan ia zadaje t o znow u historycznie znaczne, bo jest taki by ł w zesz łym tygodniu n ie tej n ie by ło jes t tak i term in et iopskich Gabrysia i to chyb a nasz a to tłumaczy się cz ęsto jak o Etiopczyk natomiast t o jes t tak i Etiopczyk, kt óry pochodzi z konkretnyc h gru p etnicznych czy tak i Polak katol ik w krajach t o znacz y wzdraga si ę trochę jak to s łyszą, bo nie do końca al e jakb y tak bardzo upro ści to mo żna powiedzieć, że tak z ty m, że za ty m idzie ten term in by ł bardziej inkluzywnego, i ż ekskluzywny, dlatego że w łaśnie przed Romą mogl i sta ć si ę Chaber sza, je żeli przyjęli pewn e zasady życia znacznie tylk o o moją jak o przykład, al e oczywi ście oni najcz ęściej się przy łączyli do te j grup y, je żeli przyj ęli chrześcijaństwo przyj ęli pewn e zasad y życia zaakceptowal i t ę kultur ę i zaakceptowali konstrukcj ę polityczn ą cesarstwa to w ielu z n ich było no ministrami w rządzie tak dale j tak dale j pewno najwy ższe stanow iska państwowe piastowa ła, wi ęc stawali si ę HBV i te n termin, aby si ę z tak im klucze m do zrozum ienia właśnie tej eta p z ko ści do pewneg o momentu i t o wykracza poz a upade k cesarstwa kiepskiego siedemdziesiątym czwartym rok u jak m ówimy o tym, okres ie rewolucj ę rewolucyjny m t o, m imo że wydawałoby się, że wszystko si ę wywróciła do g óry nogami t o jak najbardziej obowi ązywało w dalszy m ci ągu żeby, żeby zosta ć ty m w pewnym sens ie pewneg o punkt u w idzenia pełnoprawnym Etiopczyk je m to właśnie t o właśnie mniej wi ęcej t e sam e zasad y obowi ązywały, a potem znow u wszystk o się wywr óciło, al e tak pa ść tylko sam efekt sam o siebie prz y u życiu, al e mi partyzantk i meleks a małego i Stanisław łaski, kto rz ądzi witaj ą dz isiaj ora z k ilku pa ństw innych zaanga żowanych na pocz ątku la t dziewięćdziesiątych obalon o gest u wprowadzono now y nowy spos ób funkcjonowan ia państwa w łaśnie t ą federacj e i wydawa ło si ę federacji, kt óra og łosiła, że ka żda grupa etniczna m a prawo do samostanow ienia i zacz ęto budowa ć alternatywę dl a k iepsko ości w łaśnie opart ą n a na tej plemienną ości n a na ty m sk ąd, kt o pochodzi, al e jak mówiłam n ie do końca ta idea, żeby t ą et iopski gość gdzieś ta m przesun ąć na drugi pla n si ę udało natom iast t o co w te j chwili wyznacza t ą et iopski kościół t o jest mo że c o pow iem dosy ć karkołomne, al e powiedziałabym, że w pewny m sensie Chiny s ą, jakb y przyzwyczajenie do tego, że jedna k jesteśmy, czyl i do świadczenie h istoryczne jedna k jeste śmy Etiopczyk kami, a z drugiej stron y tak i, b y co no pozytywn y zdrowy rozsądek t o znacz y je żeli, bo te j konstrukcji federacyjnej zarzucało si ę to, że w łaśnie dojdz ie do starć etnicznych i do rozpad u państwa by ć mo że i tak Piotr kości wydaj e mi si ę, że bardz o często na ty m takim poz iomie ludz i po prost u by ła prz y ważnych rozmowac h jes t przec iwstawiona w łaśnie tem u, żeby n ie podkreślać r óżnic etn icznych oczywi ście jesteśmy już nie jeste śmy mam y różne pochodzen ia mam y r óżne kultury, al e to c o nas łączy t o c o gwarantuje nam, że możemy żyć w pokoj u i dogada ć się z e sobą t o jes t właśnie ta et iopski ko ściół także tutaj n ie n ie sto i za tym w te j chw ili wydaj e mi się żadną ideologi ą na pewno n ie jest t o coś c o jes t z pozycji pa ństwa promowane jes t w łaśnie taki oddoln y zdrow y rozs ądek i tak a to rzeczywiście optyk ów charakteryzuj e w łaśnie tak a ch ęć pokojoweg o istnienia razem z e swoimi sąsiadami innymi Japończykami r ównież te zam ieszki etniczne trochę nie potwierdzaj ą tej tez y o d s ą odb iciem tego drug iego spojrzen ia w łaśnie etn icznego tak niekt órzy obawiają się, że t e zam ieszki etniczne także mogą sta ć się tak imi zam ieszkami na tl e rel igijnym tak sytuacj a rel igijna w Etiopii jes t tak a, że w du żym uproszczeniu mo żna powiedzieć, że mn iej więcej po łowa to chrześcijanie po łowa t o muzu łmanie t e podzia ły często idą n ie s ą jednoznaczn e z podziałami etnicznymi zna ł, jeżeli m ówimy o te j ogromne j grup ie poziomo t o znowu jes t to mniej więcej p ół na p ół natom iast rzeczywiście do teg o wszystkiego dochodz ą wp ływy islamu n o skrajneg o islamu, który rzeczywi ście w ostatnich latach rz ąd fundamentalnym real istyczne tak przen ika do Etiopii, ale my ślę wa żne, że mówiąc o w skrajność chodz i raczej o fundamentalizm an i o sam ą religi ę tak t o jest t o jest wa żne w ogóle natomiast w stosunk u do Etiopii t o te ż ma swoj e znaczen ie, dlateg o że to, o czy m cz ęsto tuta j mówiliśmy, że ten islam z chrze ścijaństwem prze z setk i la t na ty m poz iomie życia sąsiedzkiego bardzo dobrz e t o się uk ładało, że w ostatn ich latac h mam namy śli ostatnie 20 lat, k iedy ja n o i ogl ądam t o co med ia pisz ą dzieje rzeczywiście to by ło wyra źnie, że w 1 wsi obo k ko ścioła sta ł mecze t, że ta t o w łaśnie wsp ólne życie rzeczywi ście si ę toczy ło spokojn ie natom iast z dochodz ą informacje o spalonych kościołach o ty m, że znow u o ZOMO, al e j ą muzu łmanie atakuj ą właśnie kościoły, ale atakuj ą te ż często inne grup y etn iczne, kt óre często n o żyją wok ół kościołów lub w og óle chowaj ą si ę w tyc h ko ściołach i rzeczywi ście są informacje o wielu osobac h zab itych są informacje o wielu ksi ęży zab itych trudno powiedzie ć na ile tuta j rzeczywiście jes t te n wątek religijny na ile s ą t o po prostu zam ieszki, gdzie prz y okazji pal imy wszystk o inne montujem y w ielu to t o te ż spal imy kościół i zamontujem y ksi ęży al e, al e ten wątek c o jest mocn iej jes t widoczny c z cora z silniej jes t też no uwypukl a Anny tak że tak rzeczywiście samo to, że o n zaczyna funkcjonowa ć jest ogromn ie niebezpieczne, bo pojaw ia si ę kolejn a l inia napi ęcia prawda tak że tak że, a prz y tym wszystkim to n ie wygląda tak że Etiopia sto i w ogn iu mo żna do Etiopii pojechać w ielu turyst ów je ździ i k iedy pojedziemy t e s ą turystyczn ą to wydaje się, że na ws i Sielska anielska w t o wszystko jes t w porządku no, chyb a że gdzieś akurat n ie b ędziemy m ieli na tyle szcz ęścia żeby, żeby spokojn ie przejechać tylk o b ędziemy w złym m iejscu w złym czas ie al e, al e wtedy ma wted y to trzeb a dale j liczy ć na szcz ęście nie rzeczywiście tam si ę dziej ą rzeczy n iebezpiecznej rzeczywi ście giną ludzie i to n ie s ą t o n ie s ą wypadk i, gdz ie tyc h of iar c o też jes t log iczne, al e jes t kilka tylko t o s ą setki osób t o s ą te ż ogromn e przes iedlenia Etiopia w te j chw ili jest 1 z pa ństw s ą największe przes iedlenia wewn ętrzne w og óle os ób przesiedlonych wewn ętrznie w Etiopii jes t oko ło 3  000 000 staje się, że t o jest w te j chwili pierwszy od więcej ni ż w Syrii w og óle jest os ób, kt óre musz ą uciekać z e swoich z e swoich m iejsc, więc t o jest rzeczywi ście na ogromn ą skal ę w 1 roku to jes t k ilkaset tysi ęcy nowyc h uchod źców kt órzy, kt órzy do teg o do łączają tak jak mówię to n ie są uchod źcy, którzy gdzieś się wybieraj ą poz a Etiopię oni są oni rozdaj ą w ty m państwie tylko n ie mog ą mieszkać w swoim w swoje j ws i na swoim terenie t o są te ż ludz ie, kt órzy zaczynają ucieka ć z Addis Abeby ta k jak wcze śniej m ówiłam Addis Abeba staj e si ę nale żna o tym, te ż si ę, mówi że rzecz, że mo że tak być Addis Abe b a jes t o tyl e pol itycznie n iebezpieczna że, poniewa ż właśnie t o jest to m iejsce, kt óre do, kt órego o ZOMO wnoszą pretensje, że t o jes t ich m iejsce do tego stopnia, że zaczyn a się m ówić Addis Abe ba pi ękna nazwa nowy kwiat nadana przez cesarzow ą taj t u, k iedy została osob a za łożona pod koniec dziewi ętnastego w ieku, a poprzedn io ta to cz ęść ta t e teren y nazywa ły si ę w Gryfinie i ładna nazw a Niewiem j ęzykowej, bo n ie mam pojęcia co znacz y, że pa n nieładnie mn ie nie nie b ędę zgadywać t o były gorące źródła nie wiem ta nazwa si ę z tym n ie łączy, al e pewno ści nie ma i coraz cz ęściej w łaśnie ta nazw a jest wykorzystywan a r ównież w ty m of icjalnym ob iegu n p . nowy cza s n ie nowy kwiat właśnie dla auta Addis Abeba to nowy świat tylk o nowy świat tak, al e pytam piękny pi ękna nazw a nowy świat ta k tak nowy kw iatek najbardz iej i i samo samo t o, że t o nazwa, że ta nazw a w łaśnie jest u żywana w języku poziomu ma ogromne znaczenie cora z częściej m ówi si ę o tym, że w og óle miasto ogromn ie ro śnie zak ładane są os iedla takie kondominium t o si ę nazyw a w Etiopii, gdzie os iedla, gdzie osiedlami jes t bardz o du żo ludzi z 1 strony c i, kt órzy s ą wyprowadzani z centrum Addis Abeby, gdzie powstaj ą wieżowce w łaśnie na obrzeża z drugiej strony ludz ie, którzy migruj ą do Addis Abeby ITS mówi du żo o ty m, że o ZOMO migruj ą w du żym stopn iu ideologicznie, żeby właśnie podkre ślić t o że, że to, że t o są ich pewien, że to on i maj ą prawo t u mieszkać mówi si ę o ty m, że nie tylk o wali sob ie biały r óżnych innych m iejscach w Etiopii właśnie ludz ie sprzedaj ą swoj e mieszkania uciekaj ą, bo czuj ą si ę zagrożeni wr ócimy do nasze j rozmow y po informacjach po jeszcz e na ważna kwest ia ścienne na tl e teg o wszystk iego w przysz łym rok u, czyl i ju ż kilka miesięcy rozpoczn ie się prz y lokale, al e w przysz łym roku maj ą się maj ą by ć wybory, wi ęc ha łas pytanie co t o oznacz a i ja k ta sytuacj a wp ływa czy może wp łynąć na wybor y naturaln e źródło tak pewnie mo żna, b y przetłumaczyć poprzedn io NASA już ta m sprawdzi ł oczywi ście dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł et iopistka z katedr y języków kultu r Afryki wydzia łu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest pa ństwa i mo im gościem prost o często czas sob ie r óżne s łówka Romom zapisuje, bo to pi ękny język sam e samog łoski tak informacje o 1140 po informacjach wracam y do program u of f czare k czare k pa ństwa mają go ści pan i dr hab. Hanna Rubinkowska-Anio ł et iopistka z katedry j ęzyków kultu r Afryki wydzia łu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego czas pa n Uniwersytetu jakie ś Uniwersytetu Warszawskiego udało na m się doko ńczyć nasz ą rozmowę rozpocz ęto w czas ie poprzedn ich informacji i mo żemy powr ócić do Etiopii i do wybor ów ob iecanych na przysz ły rok 2020 rok no to ma by ć lep iej prem ier Abe Ahmed m ówi zrob imy wybor y woln e niezale żne n iech przemówi lu d n iech demokracj a zwyci ęży i zobaczymy, kto i c o ta k po wszystkich wolnych wyborach, które w Etiopii były prze z ostatn ie lata znow u będą wolne wybor y tak że nale ży t o rzeczywi ście celebrować zobaczymy na ile będą woln e zobaczym y na ile raczej w og óle, jakiej sytuacji my si ę b ędą odbywa ły, bo t o że, ab y Ahmed został wyci ągnięty troch ę jak Królik z kapelusza ro k tem u i zrobił wok ół s iebie dużo szum u i wiele spektakularnyc h akcji, który zreszt ą tuta j w ielokrotnie m ówiliśmy pogodzenie się z CIT i t d. ja mam wra żenie, że t o w du żym stopniu s łużyło tem u, żeby w og óle ten kra j w jak i spos ób utrzyma ć w ni ą pod kontrolą dlatego, że to c o si ę dzieje w te j chwili to nie jest, bo właśnie łatwo powiedzieć, że pewn e dosta ł nagrod ę Nobla Otóż wszystk o sypie t o n ie do końca jes t tak t o pom imo r óżnych działań zreszt ą w du żej cz ęści po prostu moj e zdanie, kt óre mia ły w łaśnie przekona ć etiopskie społeczeństwo do n iego i odciągnąć uwagę właśnie o d tyc h napięć t o si ę nie udaj e tak że to to n ie jest napięcia to n ie jest wyn ik jeg o dzia łalności polityki tylk o to no musz ę jedna k n ie do ko ńca uda ło tem u przeciwdzia łać natom iast wielu mia ło nadzieję, że w łaśnie po tyc h wszystk ich spektakularnyc h posunięciach o n będzie oczyw istym kandydate m, kt óry poci ągnie znow u do spektakularneg o zwyci ęstwa rządzącą parti ę, bo t o jest zawsz e prawie wszystkie m iejsca w parlamenc ie w łaśnie obsadz a partia rz ądząca k ilka zostaw ia dl a innych paliw, kt óre z ni ą wsp ółpracują natomiast w tej chw ili w parlamencie dodaje, że jest 1 jedno m iejsce zaj ęte prze z niezależnego cz y te ż opozycyjn y opozycyjnego pol ityka, a tak że tak że zdecydowan ie ogromne sukces y zawsz e ta partia odnosi ła w wybojach n o i i rząd miał nadzieję że, ab y jak b ędzie tak im argumente m, kt óry przekon a Etiopczyków do teg o żeby, żeby mo że znowu na tą sam ą partię g łosowano zreszt ą na tę samą, ale nie do końca na t o samo, dlateg o że ab y Ahmed postanowi ł scali ć partię rz ądzącą w Etiopii on a jeszcz e sk ładała z k ilku ugrupowań natom iast o n teraz chc e, żeby t o by ła 11 partia jednolita zresztą o pięknej nazw ie partia dobrobyt u na c o prawd a na sztanda r rozum ie si ę nadaj e się tak że rzeczy, kt óre są takie najpilniejsze t o ta żali si ę dla spo łeczeństwa natom iast w ty m wszystk im rzeczywi ście n o mo że tak ja patrz ąc na t o wszystko, kiedy m ówimy o tyc h ruchac h etnicznych przede wszystkim tutaj si ę mówi o, ale przecież też nie jes t wcale tak że t o tylk o wy łącznie Oyama s ą t ą grupą atakuj ącą tych tych tyc h tyc h tyc h napięć tyc h tyc h tyc h granic pomi ędzy r óżnymi ludam i, gdz ie dochodzi do scysj i z Etiopii znaczn ie więcej, bo t o jes t kwest ia grup y dama, kt óra teraz głosowała, że chc e mie ć własną w łasny okr ęg niezale żny ta k jak pozostałe 9 okręgów w Etiopii i tych tyc h walk jes t w Etiopii znacznie wi ęcej al e, ale wracaj ąc w łaśnie do teg o c o c o co ma c o promuje prem ier Etiopii t o now a partia jest opart a te ż na program ie premiera, kt óry wydał książkę ZOZ zosta ła wydan a n iedawno w Etiopii nazyw a się 7 to jest tłumaczone jak o synerg ia natom iast do s łownie po chińsku jes t t o dodawanie ta k jak w matematyc e chodz i o t o, żeby wszysc y Etiopczycy dodawal i si ę do s iebie, żeby właśnie znowu n ie by ło tych podzia łów, bo prem ier bardz o ostro wyst ępuje przec iwko ty m podziałom, kt óre maj ą miejsce natom iast, żeby znow u utworzy ć wsp ólny im jak ąś ca łość Etiopczyków także t o jes t część odpow iedzi na to pan a poprzedn ie pytan ie o to etiopskich sztab z miasta etiopską t o jes t właśnie synerg ia t o dodawan ie się Etiopczyków do s iebie, czyl i w pewny m sens ie ci ągle wałkujemy to sam o tylk o pod r óżnymi nazwam i i jeszcze 1 ważną rzeczą jes t to, że premier Abe Ahmed, ale t o gdzie ś umyka t o w ogóle n ie teg o nie m a na sztandarach natomiast, m ówi że t a partia dobrobyt u, kt óry zak łada ma różnić si ę o d dotychczasowyc h dzia łań partii rz ądzących rz ądzącej tym, że b ędzie znaczn ie bardz iej sz ła w stron ę dzia łań l iberalnych ekonom icznie także, że ma być znacznie wi ększe pol e do dzia łania prywatnyc h inwestor ów, ponieważ Etiopia w znaczne j części jest opart a n a na ty m c o posiada pa ństwo także t o jes t zm iana, która mo im zdan iem jes t dosy ć istotna natom iast ona zupe łnie gdzie ś ta m umyka przy tyc h rozwa żaniach na tema t w łaśnie niepokojów na tl e etnicznym, a z drugiej strony te ż umyk a t o, że t e n iepokoje na tle etn icznym w du żym stopn iu związane s ą właśnie przed e wszystkim z biedą dlateg o te ż tak łatwo no te osob y popchn ąć do wystąpień przeciwko jakim ś innym grupom cz y rozumiem, że w sytuacj i, k iedy wydawałoby si ę rzeczy id ą ku lepszem u r óżne grup y próbują prz y okazji jakiej ś go c o już co ś d a czy wi ększy wpływ polityczny czy by ć może jakie ś benef ity ekonom iczne i ten warunek jes t podatn y tak też na r óżnych poz iomach, dlateg o że znowu my t o w idzimy w te j skal i makro etiopskiej, dlateg o że m ówimy o tyc h o tym co si ę dzieje właśnie wokół Addis Abeby w tym ogromny m rejon ie boj ą ja, al e do w ielu do w ielu star ć dochodz i w łaśnie w mn iejszych regionach ta m, gdzie Ceeda m a na po łudnie o d Addis Abeby, a na p ółnocnym na p ółnocy obszarów regionu t o si ę nazyw a reg iony narodów lud ów i narodowości et iopskiej, bo t o z po łudniowych, bo to, bo ta m jes t ponad 40 grup etn icznych, wi ęc tak jak inne reg iony nazwane s ą grup y etn icznej hal a afa właśnie boj ą ja to tuta j jak całą reszt ę wrzucon o do do 1 bo, bo trudno by ło t o podzieli ć Saddama chcą si ę z teg o w idzieli rzeczywi ście prawie 100 % g łosowało za ty m, żeby utworzy ć nowy reg ion, al e ta historia dama łączy się też z ty m w łaśnie, że oni wyst ępować tam o d mia ły m iejsce te ż starc ia starc ia z grup ą GDF i innymi grupam i, kt óre mieszkaj ą w ty m reg ionie, więc t o jest znow u na skalę, tote ż niema ło, bo nasz a 900  000 GDF było by ło wtedy t e zam ieszki zaangażowanych, ale na skal ę znaczn ie mniejsz ą ni ż te ni ż te w ielkie speszony w łaśnie po ca łym państwie zam ieszki, o których m ówi si ę, że t o jest, że jej boją za tym stoj ą powtarza t o jes t ich akcja przec iwko innym grupo m etn icznym, czyli b ędziemy si ę p ilnie przygl ądać z 1 strony w ielka szansa, ale i z przerażeniem to wina z drugiej stron y w ielkie zagro żenie tak co pan i staw ia bardz iej ja ma m nadziej ę, że t o si ę n ie sprawdzi, ale cora z częściej pojaw ia si ę argumen t czy argumen t taka przestrog a, żeby n ie było ta k jak swoj e łącze i tylko ma m nadziej ę, że t o jest nowy w óz, ale tarła danie pojawi ło się znikąd tak t o znacz y to by ły różnego rodzaj u dzia łania, kt óre świat zachodni, który świat zachodn i wol ą widzieć tak, lec z raczej wydawa ł si ę zaskoczony rundą, a j a ja k na kontac h tuta j n p . dzia ła Mohamed prowadz i t o jak mówiliśmy jes t Amerykaninem je śli chodz i o obywatelstw o prowadzi rozg łośnie znacz y media ma swoj e w stanac h Zjednoczonych premię przestrzeg a też właśnie to, nawi ązując do rol i rozgłośni radiowej Sojusz Andy t o w łaśnie prze z med ia rzeczywi ście niech sobie teg o za mocno tego, że sa m dzia ła Mohamed bardzo stara się podkreślić, że tak nie jest, al e jedna k można m ówić o tym, że jest sączą nienawi ść i w łaśnie t e s ilne w ątki tak ie etn iczne, że m y moj ą mus imy tera z odebrać t o co nasz e i po t o, my, jeżeli nam się to nie udaj e, wi ęc ta analog ia do Łandy zdecydowan ie jes t, a jak to czy się wymkn ie spod kontroli cz y n ie tego n ie w iadomo cz y potencjaln y potencjalnie wybor y mog ą te ż zosta ć przełożony, jeżeli dojdz ie d o rozlania si ę te j nienawiści, czego n ie w ie n ikt tutaj t u w ogóle n ie chc e snuć żadnych żadnych w izji, dlatego że to, że wybor y mogą ju ż lepiej opisać doświadczenia tak ie, że ta k jak w 2000 piątym rok u wybor y doprowadzi ły do rozlew u krwi n ie n a tak wielk ą skal ę, al e jednak tuta j sytuacja jes t na tyle na tyl e ju ż zaostrzon a, że jeżeli nawe t właśnie wybory sam e w sob ie przebiegn ą spokojn ie t o myślę, że b ędzie, b y co trudn o sprowadzić wyn iki tych wyboj ów be z teg o, żeby nowe ostreg o sprzec iwu kt órejkolwiek zostaj ą bardzo dziękuję pan i profesor doktor komentuj e Hanna Rubinkowska-Anioł et iopistka z katedr y j ęzyków kultu r Afryki wydzia łu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego była pa ństwem mo im gościem b ędzie si ę przyglądać p ilnie wymagają bardz iej wa żniejsze, ale jest mie ć nadzieję, że jedna k znowu wszystk o wr óci do tej, że lokaln e prawo znaj ą m ówią tak jest informacj ę o godzinie jedenast y po informacjach wracam y do programu of f czare Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA