REKLAMA

"To, co napisała Krystyna Janda jest skandaliczne i nieprzyzwoite". Biejat i Galopujący Major u Sroczyńskiego

Sabat symetrystów
Data emisji:
2019-11-26 18:50
Prowadzący:
Czas trwania:
53:56 min.
Udostępnij:

"Marszałek Grodzki jest armatą, która w pewnym momencie wystrzeli - najprawdopodobniej we własne kolano". "Posłanka Magdalena Biejat to ultrasymetrystka, bo głosowała razem z PiSem". Ta rozmowa skrzy się bon-motami, jest jednak przede wszystkim poważnym poszukiwaniem najsłabszych ogniw politycznego duopolu PiS-PO, które przynoszą najbardziej opłakane społeczne skutki. Ale przede wszystkim Magdalena Biejat, posłanka „Lewicy Razem”, Galopujący Major i Grzegorz Sroczyński próbują pokazać, jaką realną treść można znaleźć w - z założenia - antylewicowym przekazie "konserwatywnych" środowisk (bo, jak podkreśla Biejat, lewica ma coś do powiedzenia nie tylko o LGBT), i hipokryzję w rzekomo prospołecznych działaniach i zamierzeniach obecnych rządzących, ale też najbardziej licznej części opozycji. W swoich opiniach są bezkompromisowi - jak to w "Sabacie symetrystów".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
uwaga uwaga witam państwa to najbardziej irytuj ące podcas t audycja TOK FM, czyl i Sabat symetryst ów czym jes t mechan izm nikt dokładnie n ie wie, al e jes t grup a komentator ów dz iennikarzy naukowców, kt órych pogardl iwie mianem symetryst ów ochrzczon o, a on i zam iast obra żać bronić dumnie to m iano nosz ą właśnie ich gościł w ty m podca ście b ędzie Grzegorz Sroczyński usłyszycie dz iennikarzy ekonomist ów socjolog ów politologów, kt órzy ta m n ieco Rozwiń » skomplikuj ą rzeczywisto ść ostatnio bardz o uproszczon ą wg plem iennego schematu m y kont a, w kt órym dzisiaj go śćmi s ą poz a prowadzącym z Raczyńskim galopujący major dzie ń dobr y oraz Magdalena Jaya ad dzień pos łanka partii raze m lew icy razem szefow a jeszcz e komisji polityki spo łecznej rodz iny i zan im zaczniemy symetryz m chowa ć oraz pastwi ć si ę na d wszystk imi n iesymetryczna am i chciałem chcia łem zapyta ć czy będzie szefow ą te j komisji rodziny czy nie zdaj e się, że Kaczyński wczora j alb o dzisiaj og łosił, że zam ierza odwołać no t o jest, kt óre ogłoszenia o odwoływaniu mnie ma m nadzieję, że jedna k pan preze s Unii zjednoczon a prawica 6 rozważał jednak zostawienie na te j pozycji z te j proste j przyczyn y, że po p ierwsze, niestety nie mia łam okazję pokaza ć swojeg o styl u prowadzen ia komisj ą, bo pom imo naszych zach ęt i wniosk ów pani marsza łek i tak n ie zdecydowa ła si ę skierowa ć ostatn iego projektu, kt óry procedowali śmy teg o dotycz ącego fundusz u świadczeń fundusz solidarno ściowego do nasze j komisji pol ityki społecznej no, wi ęc tak naprawd ę nie ma żadnych rzetelnyc h podstaw, żeby mnie odwo łać n ie zatrzymała jeszcz e żadnego projekt u zreszt ą nie planuje jedn o w zakresie wystarcz ą 2 poglądy, kt óre wywo łał n iesamowite wzmożenie nawet na walce starl i się dosta ć do Sejmu Marek w łasnych ale, ale ja wolałem n ie za poglądy c o jes t o tyle zabawn e, że to była to jes t pewien obycza j sejmow y obycza j parlamentarn y polegaj ący na ty m, że cz ęść przewodnicząca komisji tyc h stanowisk oddaj e opozycj i tak to ma służyć tem u, żeby pokazywa ć przynajmn iej formalnie, że jes t taki dialog, że potrafimy z e sob ą wsp ółpracować i je żeli przyznaje przyznaje, że tak ie stanowisko komuś z lewicy t o chyba jes t nie kupuj e kot a work u mam y swój program g łosimy swoj e pogl ądy dość jasno i zwi ązek urz ędniczych może, wi ęc prawie aborcji n iesamowicie po prostu niezwykłe poglądy na li ściach lewicę, al e nie s łuchaj chcia łem zapytać jest tak doprecyzowa ć cz y jak by ła powo ływana na stanow isko to wyj ście z PiS -e m coś uzgodn i liczy cz y znaczy cz y czystym podziale zebra ł si ę konwent senior ów w ty m podz iale przypad ły przypad ła komisja po prost u lewicy lewica przedstawiła s iebie tak i po prostu t o by ła wasz a decyzj a posłowie PiS w inny PiS nie tyl e głosowali za tob ą chc ę po prost u g łosowali, ponieważ przewodnictwo te j komisji przypadł akurat lewicę t o jest co ś na poprzednim parlamencie te ż Platforma miała ta k jak teraz ma cz ęść szefów komisji Schetyna by ł szefe m komisji spr aw zagranicznych n o dobrz e zaczyna dyskusj ę zaczyna m o d teg o co najgorszeg o mo że zrobi ć symetrystów co ś tak iego po prost u już co naprawdę si ę w g łowie n ie mie ści c o najgorszeg o zrobi ć turyst a lewicowym 400 najgorsze co może mie ć w łasne lewicowe poglądy dobrze t o ja premier z jeszcze jeszcz e coś innego Otóż najgorszeg o c o może zrobić symetryczn a t o zag łosować sp isem właśnie dlateg o jest dzisiaj ran o akto r jes t narody ora z w dal Magdalena Wiejak, która zag łosowała, a z PiS-em n ie tylk o popełniła zbrodni ę symetryzm u, al e jeszcz e zbrodn ie łupienia polsk ich podatnik ów, którzy przecie ż i t d . czyli zag łosować za akcyz ą pod podwy żką akcyz y alkoho l pap ierosy tak jes t pytan ie jak śmiałość, wi ęc pytan ie jak miałaś, al e też chcia łem wa m zacytowa ć 2 wpisy, kt óre zrobi ły dużą karier ę w med iach społecznościowych pierwsze t o jes t PiS Przemka Bartoszewicza pozdraw iamy taki mam y nadziej ę, że Przemysław Szubartowicz, k iedy przyjm ie zaproszenie do naszeg o programu na pewno by łaby t o c iekawa dyskusj a i cytat Hubertowi brzm i tak gospodarcz e pomysły raze m t o gro źna aberracj a poprawność polityczna skarg a, kt órą przyzwoitości równość n ie istnieje wolno ść najwa żniejszy t o kon iec cytatu n o i drug i cytat Tomasza Lisa, kt óry r ównież bardzo si ę w morzu już, odkąd w og óle lewica wesz ła do Sejmu no nazwał wa s dzie ćmi Marksa, ale poz a tym jeszcz e napisa ł tak sk ładki be z ograniczeń emerytur a ni ższa ni ż wynikałoby ze sk ładek trzeba i ść dalej wp łaty do bank ów be z ogranicze ń wyp łaty do 10  000 maksymalna pensj a l ikwidacja prywatnyc h szkół samochod y raz w tygodn iu ulica Hugo Chaveza w ka żdym mie ście jak Magda w reaguj ę na tak ie wp isy i ty mog łabyś jasno zadeklarowa ć Tomaszowi Lisowi oraz innymi, że jeste ś komunistka n o ja się urodzi ł w osiemdziesiątym drugim rok u i PZPR ma m dość mało wspólnie, al e to jest wyborczeg o, bo PZPR owc y dawni są przecie ż już w te j chwili no cóż t o s ą te ż waszy m klubie Estonia w tym rzecz chodz i o t o, bo w tyc h wpisach bardzo wzmo żonych oczywiście można, b y było ta m wa łkowane na Facebooku wy śmiewana i t d. ale ja chc ę co ś innego zapyta ć czy t y jeste ś socjaldemokrata tak ą takim znaczen iu akceptujes z jednak kap italizm jak o syste m, kt óry jest dzia ła i czeg o poprawiać, ale nie go zwalczyć czy jeste ś za rozum iem zmianę kapitalizm jakiś inny syste m jestem socjaldemokrat ą k u zdecydowan ia i od dość śmieszą mn ie te wpisy, chociaż te ż troch ę martwią, dlatego że on e te ż pokazują jak bardz o się przesunął dyskurs m a prawo, kiedy przychodz i tak naprawd ę na Zachodzie uznawan a za dość spokojn ą i tak ą raczej centryst y r ęczną Socjaldemokracja mówi po prostu o tym, że dl a nas wszystkich byłoby lepiej, gdyby w ty m kraju ludzie się by ło troch ę lepiej wszystkim nie tylk o tym, kt órzy maj ą najwięcej, gdy ż m ieli wszyscy dobrz e dobre us ługi publiczne to b y by ło ekstra i tylko 3, skąd wzi ąć pieni ądze pieni ądze b ierze z podatków t o nagl e rob i wielki ha łas i oskarżania komunizmu i t o jest oczywi ście smutne dobr ą stroną tego jest t o, że jesteśmy w sejmie, że możemy m ówić z mównicy sejmowe j, że mo żna wnosić swoj e projekt y ustaw i mo żemy otwiera ć tę dyskusj ę tę debat ę na zupe łnie innym poziomie niż przepychank i na Twitterze ale zanim oddam głos majorowi t o jedna k chc ę tuta j zwr ócić pewien honor Tomaszowi Lisowi on wymienił w śród tych pomys łów budz ących groz ę maksymaln ą pensj ę i faktycznie n o waszy m klub ie s ą zwolennicy czegoś c o się nazyw a maksymaln ą pensję, czyl i w skrócie zresztą to nie jes t pomys ł styczn y tylko ten pomys ł, który kr ąży jaka ś debacie ekonomist ów na Zachodzie, czyl i w skr ócie, żeby zlikwidować kom iny płacowe chodz i o t o, że nie jesteśmy ta k do ko ńca tak im socjaldemokratami w Polskim wydan iu, bo jednak pojawiają się w śród wa s pomys ły, kt óre w Polsce zwłaszcza, al e też pewn ą na Zachodzie budz ą zgroz ę tak n o tylk o, że my ślę, że t o, czeg o również nie jes t przyzwyczajona troch ę scen a polityczna w Polsce to jes t t o, że u na s i klub lewicy i partii razem odbyw a się bardz o żywa dyskusj a merytoryczna i ona ca ły cza s trw a ona trw a na ka żdym spotkaniu w klubie trw a na ka żdej radz ie krajowe j partii raze m w związku z ty m tak ie pomysły oczywi ście się pojawiają oczywiście mam y te ż bardziej radykalne skrzyd ła i mn iej radykaln e, al e on e zawsze są wypracowywan e potem obrab iane w toku dyskusj i w tok u wypracowan ia wsp ólnych stanow isk tak by ło trzydziestokrotność tera z w czas ie teg o pos iedzenia Sejmu tak by ło z Funduszem solidarno ściowym tak będzie pewnie z kolejnym i rzeczam i, więc t o, że pojawiają się też pomysłów cz y w ramac h naszeg o klubu czy konkretnyc h partii to jest jedn o i uwa żam też dobrz e się pojawiają mo żna przejecha ć za pr óbami wprowadzen ia maksymalne j pensji n ie ja uwa żam, że ja jeste m za porządną progresj ę podatkow ą a jaki powinien by ć najwyższy w two im zdaniem najwyższa stawk a w okol icach, jakiej liczby ma by ć najwyższa stawk a podatkowa my ślę, że trudno jes t teraz powiedzie ć jednoznaczn ie nie Ross n ie dyskutowaliśmy jeszcz e na tema t teg o ja myślę, że pow inna by ć powy żej 50 % ale jaki konkretn ie t o po prostu przerzucania licznych wrogów t o trzeba poda ć do zdarzenia po prostu n ie jestem specjalistk ą w te j dziedzinie n ie chcę tuta j rzucać l iczbami zarzucano im ok a mj r jak reagujes z na wzmożenie mam y w liberałów, że tak mamy za sobą fantastyczn y tydzień po prostu rewelacyjn y tydzie ń, kt óry o wyborcach liberalnych powiedział na m o wiele wi ęcej ni ż wszystk ie ostatn ie analizy t o znaczy jak tak śledziłem ca łą t ę dyskusję i mia łem też takie wrażenie, że by ło to trochę weso łe i trochę smutn a, dlaczego było wesoło, b o w pewnym momencie mogę wej ść te n umys ł libera ła i zobaczy ć jak wszyscy mogli śmy się zobacz y jak my śli, wi ęc na początku my ślał, że partia razem to jes t tak a partia, która oni ojc a tam coś ta m socjal u, al e najważniejsze to s ą kwest ie obyczajow e wolność obyczajową i t o jest akceptowan a, że Super n ie ta straszna Platforma tylko lewica on a nam Doda to znaczy generaln ie rzeczywiście du ża akceptacj a jak wy m ówicie o prawac h gej ów aborcj i tak dalej n o tak lew ica właśnie od tego jes t te ż popieramy postulat wszystk o w porz ądku rozumiem, że jak zaczęli si ę tak walcz ą te ż pkt 1 zatem pkt 2 będą sob ie rozpisa ć pkt 2 polega na ty m, że nagle c o się dz ieje o dniach lew ica zaczyna realizowa ć w łasny progra m tak i m ówią socjalnyc h postulatac h ona m ówili o tym, przez ca łą kadencj ę, ale my ślę, że on i kłamali jak to jes t nagl e jes t partia lewicowa, kt óra w s ilniku ami chc e to robi ć potem trzec i punk t, czyli zaczyn a się świta, ac z oczywiście liberał t o oni na s świadomością klasową występować b ędą klasowa tera z na pewno zabroni zabior ą, al e najlepsze jest to odniosła przy tym l imicie na moj e pieni ążki, na kt óre ja pytam, bo ja op ieram ten c o b ierze 500 plus ma 5 dzieci na prow incji on tak tera z topi, ale j a w ty m biurze tereny o d szesnaste j wracam prac e na d licznie na ulicy na poczt ę rzecz dobra on bardz o wyraźnie tras y tak a sytuacja, że n ie zarab ia 13  000 to oczywiste, że nie ma 13 brutto na Warszawę Unima 68 tak t o jes t tak a sytuacj a, że partia raze m chc e g o ograbi ć z marzeń, że od, k iedy będzie na razie będzie on a oczywi ście 13  000 to znaczy t o jes t dyskusja o obni żeniu l imitu jes t dyskusją o po prostu mira że, który żyje klasa średnia, że on a wskoczy na pi ęterku tej 30 krotności 9 % n ie wskoczy też troch ę kwestia w ieku c i, kt órzy maj ą 40 lat ju ż tak n ie do końca pow iedzmy nasz roczn ik t o bierze ten 10 lat młodszy on jeszcze żyje tym jes t na kap italistycznej również szerzej sporem, że po dobrej stron y tej Górka n iekoniecznie teraz sytuacja tak a, że razem przedstawi ą wspania ły progra m, poniewa ż połączyło l imit trzydziestokrotności z emeryturą minimaln ą i trasy pytan ie za libera ła czy to być chcia ł, żeby większą emeryturę n ie twoja babcia czy tw ój szef, bo to, dlatego że wprowadza i teraz sytuacja tak a, że w śród libera łów jes t fermen t nie jednak te n szef i to dl a mn ie pokazuj e, że ja oczywi ście słucham zapewn ienia ja ta k jak jeste m progresywny m liberałem chciał wi ększe podatk i żadnych większych podatków n ie będzie będą chc ieli jak ja s łyszałem historię o tym, że jest proble m, że Magda nie tylk o zag łosował, bo pół litra w ódki będzie dro ższy złoty 40, że z teg o powod u będzie te ż taki umys ł l iberalny, który my śli tym i z swoim szare tak nagle b ędzie szar a strefa pote m uciekną wszysc y uciekną przy ty m l imicie karty n ie zostan ą tuta j specjali ści i n ie będzie innowacji czy będzie są innowacje skoro mam y tak ie niskie podatki ma ło teg o jak oni będą wyjeżdżać t o nowi, że tak ich krajów, gdz ie Magda chcia łby wysokie podatk i, czyl i Belgia 1000 % 95 Niemcy 48 Francja 947, ale jak oczywi ście ta m jes t kwot a wolna zacz ął też lew ica robi ą podniebne skandaliczny przekaz jest inna spraw a natom iast sytuacja jes t trochę tak a, że jak słucha prze z te n tydzień liberałów t o oni nagle s ą w szoku po pierwsze, s ą w szok u, dlateg o że jaka ś partia spe łnia sw ój progra m p o drugiej s ą w szok u, że jedna k kto ś naprawd ę ser io stara si ę rozumie ć politykę socjaln ą chcę uprawia ć na ser io natomiast ca ły l iberalny pomysł jest taki te n tydzie ń t o pokazuje ma być jak ta k jak by ło tylko troch ę lepiej dl a gej ów lesbijek w łaściwie to jak dzi ś rada par a ogląda wara o d moich wara od moje j kasy te ż wa żna rzecz, kt órą zauwa żył galopuj ący major, kt óra zresztą też tocz y się o d o tym, debat a o świecie zachodn im właśnie już od 20 lat tak naprawdę t o znaczy i pytan ie do Magda do s iebie czy t y uwa żasz, bo oczywiście pow ie, że oba postulat y s ą równie wa żne i t d . al e nie ma czase m wra żenia, że lew ica rzeczywi ście była tolerowan a dotąd dop óki organizowa ła paradę r ówności wsp iera prawa gej ów, czyli wszystk ie rzeczy, kt óre s ą ważne nie chcę tera z teg o czy bagatelizować atak tylko kraj, bo to jest też wa żne, żeby n ie było ta k jak ja mówię czy t e, że uwa żam, że t o s ą sprawy nieważne tak, bo t o są bardzo ważne spraw y i Polska staj e przed taką rewolucją, którą trzeb a zrobi ć natomiast chcieliby śmy pokazać, że właściwie t o by ł parawan albo, bo brzydko mówiąc getto, do kt órego wrzucono lew ica on a nie ma prawa z n iego wyjść nawe t na pół krok u tak absolutn ie si ę zmagam zresztą zwr ócić uwagę jak to wygląda, k iedy jestem zapraszan y do jak ichkolwiek medi ów ja jestem bezustannie wa łkowany od gej ów, b o tak jes t najwygodniej obrotów rzuci ć mn ie do do work a p t . ideologii LGBT szalona bardzo niska, bo wtedy n ie trzeb a dyskutowa ć o program y socjalne z prac y, a targową produkt, al e bardzo przyjacielskiej zróżnicowanie się wydarzyło w Polskim rad iu, ale wielu zadań real izowanych przez bramkę generalnie Magda do ko ńca lat ma skłonność, że tak, ale nie, bo te emocje 2 ważne, bo sektor publiczny mecenat rysujące si ę emocjonujący tema t gejów tera z do atakowan ia lew icy dobrze, że Odra zdradza ć w ogóle Elbit i Ratajczaka tak oczywi ście ma do do końca nie chciał tylko powiedzie ć, że b łąd w tym tygodn iu w zesz łym tygodniu 1 polskiego radia i mieli śmy rozmawia ć z fundusz u solidarno ściowym 15 minut o tym dlaczeg o chc e zniszczy ć rodzina n o ochroni ą on i graj ą swoją melodię c iekawe, że rzeczywiście kwestia w jakim ś sens ie naszej rozmow y wynika, że drug ą stroną medalu jes t t o, że liberałowie trochę też graj ą t ę melodię tylk o aprobująco t o znaczy n o tak lewica to jest mus i si ę zajmować sprawami gej ów i tam w łaśnie kwestii rodz innych tak dalej no tuta j aprobat a jes t dezaprobata toczy si ę wojna to żsamością wszysc y s ą szczęśliwi zadowolen i n ie rozmawiamy o podatkac h n ie rozmaw iamy o polskim system ie podatkowym, kt óry jes t, jak i degresywna agresywnyc h może 0101 . poprą pa ństwo h istoryczna chw ila pierwsza pos łanka i poseł w h istorii Radia TOK FM, kt óry na pytan ie o Polski syste m podatkow y odpowiada prawd ę, czyli że jes t agresywny, czyl i w skrócie, że jak policzyć wszystk o do kup y wszystk ie sk ładki na ZUS i t d . osob y zarabiaj ące 2 , 51000 prac p łacą procentow o wy ższe podatki procentow o ni ż osob y zarabiaj ące 100  000 miesięcznie tak i mamy syste m, o czym niewiele osób w ie oczywi ście wszystk o jest ukryt e z a za parawane m tyc h niby 2 stawek podatkowych no dobrz e to teraz oddaje g łos majorowi, kt óry na pewn o co ś do powiedzenia no właśnie, wi ęc je żeli patrzym y sob ie, bo t o jes t, dlaczego podział ze strony wys łała drogą, dlaczeg o jest smutna t ąpnięcie ja ma m wra żenie, że duża cz ęść wyborc ów partii razem t o s ą tzw . wsp ółczujący libera łowie to n ie s ą str icte wyborc y lewicowi to znacz y właśnie dla n ich jak s ą 2 nogi mogą być maj ówki nog a pow iedzmy socjalna to mogą być już jes t bardz o wa żna noga socjaln a ciut ciut to znaczy ta m nie ma pewne j proporcji, jakby śmy to nazwali symetr ii tylk o jes t wi ększy ci ężar obyczajów tera z jest pytanie, bo t o w ielkomiejski libera ł, kt óry ma pewne inklinacje lewicowe w jak i spos ób teg o wyborc y u s iebie zatrzymać oczywi ście na dla lew icy pracuj e Platforma Obywatelska, ponieważ ta m skal a po prost u pow iedzmy nieumiej ętności działalności politycznej te j partii przychodz i wszelk ie wyobrażenie przy ty m wsparciu med ialnym oczywiście, które maj ą n ie potrafi ą organizowa ć prawyborów, która się z ni ą zrobi ć farsę wybory przewodnicz ący Schetyna te ż b ędą fars ą oczekiwanie na Tuska też było fars ą tak będzie a ż do wyborów wygra pewn ie dłuta, al e do, czego zm ierzam, więc tutaj rzeczywiście troch ę Platforma ułatwia u łatwia PSL, który idzie w stronę tak ą str icte wolnorynkową n o oczywi ście Konfederacja, która tego dnia posłance, jak i si ę spodoba natomiast do czego zm ierza zmierzam do teg o w jaki spos ób osob y zatrzyma ć i teraz jest właściwie ja sobie wyobra żam taką sytuację, że partia raze m bez wnios ła projek t absolutn ie podstawowy lew icowego punkt u w idzenia, czyl i r óżna stawka podatkow a na dzia łalności gospodarczej tak że trasy 19 % liniowego t o jest sytuacj a, gdzie moim zdan iem wszyscy wyborc y uc iekli wielkomiejskiej bardzo, ale t o stop sto p sto p Magda powietrze też t o tak widzieć to znacz y że, gdyby ście zaproponowal i taki projekt to wielk ą m iejscy wyborc y wasze, b y uciekli nie w iem szczerz e mówiąc piątego przemyślanego, al e inaczej cz y rzeczywiście tak ie poczuc ie, że czujes z na karku te n te n t o wzmo żenie to żsamościowy waszych wyborców, że t o są spraw y najwa żniejsze prawa gejów lesb ijek tak dalej, a podatk ów n ie ruszać my ślę, że n ie wszystkich oczywi ście nie ma c o zakłamywać rzeczywisto ści an i zaklina ć faktem jest, że do te j por y przepływy jeśli chodzi o elektora t by ły między lewicow ą koalicj ę Obywatelską an i między lewicą pisemna cz y bardz o bolej ę natomiast wydaj e mi si ę, że t o jest fakt te n wydaje mi si ę, że nie należy te ż n ie docenia ć tego współczując teg o l iberalnego elektoratu w tym sens ie, że my ślę, że w dużej m ierze nas i wyborcy, zwłaszcza wyborc y partii razem t o ludzie do ść mocn o świadomi politycznie w te j chwili, iż fakt, że mówimy o ty m, socjal u podnoszen iu podatków nie jest a ż takim straszakiem, b y si ę mog ło wydawa ć natom iast natomiast myślę, że naszą wielk ą prac ą na t ę kadencję jes t w łaśnie poszerzen ie pola w stronę wyborc ów PiS -u, kt órzy wcale n ie muszą by ć tak konserwatywn i jak próbują na m wszyscy m ówić tylko, kt órzy głosują w łaśnie za socjal izmem gorsz y niż lepsz y n iestety, ale jednak jes t jaka ś oferta, kt óra jes t atrakcyjn a z punktu w idzenia jako ści życia po prostu nie w momencie, k iedy przychodz i partia, która m ówi czy ucz ą cz y klu b, kt óry mówi Słuchajcie n o i n ie musi wybiera ć między tym, żeby t o by ło przyzwo ite us ługi publiczne i tym, żeby by ły woln e sądy co wydaj e się, że to może by ć dość atrakcyjn a oferta dl a tyc h, kt órzy kt órzy, ale cz y mac ie jak dyskutuje o swoje j strateg ii cz y wy uwa żacie, że najważniejszą rzeczą jes t przyci ągnąć wyborc ów PiS-u cz y to jes t tak a chcesz na t o postawi ć właśnie t o jes t dyskusja strateg iczna, która jeszcz e n ie zosta ła zako ńczona trw a ja no to jes t też pytan ie cz y mo żna zrobić jednak drugi to znacz y cz y można zatrzyma ć wyborc ów naszyc h dotychczasowych, przyci ągając jednocze śnie wyborc ów PiS-u mi się wydaj e, że takie stopn ia tak, dlateg o że znow u wydaje mi si ę, że part ie pol ityczne naprawo o d nas s ą du żo bardz iej konserwatywne obyczajow o ni ż og ół spo łeczeństwa w związku z ty m możemy prz y okazji jeste śmy zapewne liberalizacj ą taką obyczajow ą powiedzmy n ie jes t specjalnym szok iem dl a wi ększości wyborców natom iast i tutaj możemy skierowa ć do PiS - u, al e oczywi ście oczywi ście oczywiście to mo że być ja myślę, że je żeli b ędziemy konsekwentnie mówić o tym c o jest dl a mn ie wa żne o tym, że kon ieczne jest napraw a jako ść us ług publicznych, że na tej napraw ie jakość usług publ icznych po prost u skorzystam y wszysc y, że naprawd ę w momenc ie, kiedy kt óryś z na s zachoruj e na raka to żaden prywatn y szpital nas n ie uratuje, że w momencie, k iedy ja pójdę rodzi ć do prywatnego szpitala to je śli zaczn ą si ę komplikacje to pierwsze c o się wydarz y to zostan ie wezwana karetk a szpitala publ icznego w związku z tym t o jes t podstawow a sprawa, żeby zapewni ć wszystk im bezpieczeństwo myślę, że mamy teg o wielu z na s sobie teg o nie uświadamia, żyjąc w ty m wira żu, że wszystko d a się kupić jak ma się wystarczaj ąco dużo pieni ędzy to po prost u nie sprawa, ale t u widzę tak i zasadn iczy problem, zanim major, który ju ż wzmo żenia wypow ie w widzę tak i zasadn iczy proble m że, żeby przyciągać tyc h wyborc ów, którzy rzeczywiście si ę z ty m zgadzam, że wyborc y PiS - u czy część wcale nie s ą tac y konserwatywn i trochę jes t to wc iskane w brzuch z dobrodz iejstwem inwentarza, czyl i PiS - u, żeby ich przyciągnąć to w jakim ś sensie mus i się znaleźć inny język albo jeszcz e inaczej albo po prost u n ie m ówić o waszyc h postulatac h to żsamościowych, czyl i o tym, że religia z e szk ół aut, czyl i o ty m, że śluby gejowsk ie są OKE prawda no, a z drugiej stron y ten elektora t, kt óry m ówił major teg o chc e ja my ślę, że to c o trzeba zrobi ć t o znaleźć inny j ęzyk jak nie ma w og óle coś świta t o znacz y jak mówić n o właśnie to znaczy z 1 strony uwa żam, że tak jak mówiłem wcześniej n ie można dać wpuścić w ten kana ł, żeby mówić tylko o ty m, bo to jes t prowadzi donik ąd t o nikomu n ie s łuży ani ty m postulato m r ównościowych ani nam kolejne rozłamy tem u, żeby był kl incz wolę pisać albo wojna tożsamość używanie tak skorzy to by ło Paulowi nie kończy m u wi ęcej natomiast trzeb a znaleźć inne języki wydaj e si ę, że ju ż kampanii zaczęliśmy ty m innym j ęzykiem mówić to znaczy m ówić o ty m, że, je żeli m ówimy o postulatac h os ób homoseksualnyc h to mówimy o ty m, że t o s ą postulat y bardzo tradycyjne to są ludzie, kt órzy w łaśnie chcą mie ć normalną rodzinę, w kt órej mog ą po prostu 1 partnerem partnerk ą użyć duże długie lat a co liczy ć po sobie maj ątek i pójść do szpitala si ę dowiedzieć c o z niego, więc to jest jedn o m ówienie pote m po prost u o ty m w taki normalny towa r w tym momenc ie na sal i wstaj e jakiś prawicowiec, kt óry przyszedł na spotkanie z tob ą, bo tak to ja bym na t o zgodził, al e wy też chcec ie, żeby t e par y gejowskie mog ły adoptowa ć dzieci no to ju ż jest demoralizacja m y w Polsce n ie chcem y, żeby dz ieci wychowywa ły homoseksualnyc h zwi ązkach przez 2 tatusiów 2 mamy to jes t też dl a tych dzieci b ędą ta m cała jest real izowana racja c o wi ęcej 70 % te j sali w ty m ma łym mieście b ędzie kiwa ł głową mówi rzeczywiście da ć dopóki t y mówisz o tym o d tyc h stałym zwi ązku i zwi ązkach partnerskich t o tak potem ten face t zacznie mówić co odpow iesz wtedy, al e łajno tak samo s ą przecie ż mam y rodz iny niepe łne tak mam y rodz iny po rozwodach, kt óre się potem schodzą na now o tak s ą rodz iny patchworkowej to są r óżne bardz o konstelacje r óżne układy to jest trochę m ówienie tak jeżeli, je żeli rodzina dziecko w ty m momenc ie w tej w ten konteks t, jeżeli dz iecko wychowuje si ę w innej rodz inie niż zawsze te n sam tatu ś ta sam a musiała i te n tatuś mamus ia tylk o jego to jest HOKEJ jak się wychowuj e w innej to różnie jest fajnie i t o już n iema tak du żego tak to znacz y po prostu, ale do mn ie trafia tylko wydaje si ę, że znowu nie wiem no n ie w iem cz y przekonas z si ę wydaj e, że naprawdę co znaczy czy nie jest inaczej, bo to jest w łaściwie w ątpliwość taka troch ę te ż mają podniósł czy nie jes t tak że nowy wykonuj e dobrą robot ę, łącząc socja l z tym, al e w pewnym momenc ie tak widzi jakiś libera ł alb o jakiś p isowiec alb o praw icowy dziennikarz zadawa ł n iewygodne pytanie albo one wytyczn e, al e oni poza ty m są z e ślubami za dz ieci adopcją dz ieci prze z par y gejowskie za c o ta m jeszcze takiego moral e spo łecznego Rosja za bardzo proszę pan a do p óźnego tabletki wczesnoporonn e ta m jeszcze pomocą dla autyzmu ora z na jakich uczestnicz ą w prasie dobra, al e może, ale znaczen ie, al e jedna k, bo wydaj e mi si ę że, że po pierwsze n ie mo żna niczego wytyka ć, bo t o jest mamy w programie to n ie jest n ic ukrywane t o jest jedn o, a drug a rzecz t o pamiętajmy, że w w ielkiej Brytanii t o konserwaty ści wprowadzili małżeństwa gejowskie, wi ęc wracam y tutaj znow u do tematu tego jak wygl ąda nasz a dyskusj a publiczna jak wygl ąda w og óle scen a pol ityczna jak bardzo przechylon a na prawo po prostu, ale my ślę, że on a przechylon a, bo ludz ie tak tacy s ą czy, dlateg o że przechodzi ła kreuj ą ulicy pol itycy tak kreują ludzie b y dal i przekona ć do du żo bardziej progresywnyc h pogląd oczywi ście ile czas u zajęło PiS -ow i prz y odpow iednim opini ę n iestety słabej reakcji Platformy przekonan ie ludzi dok ładnie w drug ą stronę, że imigranci t o największe z ło na s wszystkich ze wszystkich, al e ją tylk o zwr ócić uwag ę, że w ci ągu tyc h paru miesi ęcy ludz ie byl i bombardowani obrazkam i w telew izjach zachodnich koczuj ących uchod źców na dworcach prawd a na Węgrzech Niemcy, które te ż sob ie w parlamenc ie nie radziły z tym na pewn o tak dalej, z czym to n ie jes t tak że Kaczyński wyszedł powiedział zara z kac h ludzi przekon a mn ie ludz ie zobaczyl i, ale jak już dzi ś w telewizorze tak jak było zate m nowe to oczyw iste to tylko cz ęść palca, al e można można o ty m, opowiadać różne osoby prawn e także na tym w ty m samym momenc ie wychodzi pani prem ier Kopacz mówi moj a chat a w krajach t o już koniec dyskusj i tak tak to jes t kon iec dyskusji to znaczy t o jest 1 rzecz c o ludz ie widzą w telew izji, a drug a rzec z jak pol ityce, kt órych zadaniem powinno by ć w tak iej sytuacj i jak ukojen ie emocj i publicznych i dban ie o porządek eskalują emocj e od 1 z 1 z drugiej stron y teg o duopol u nie m a tak pow iem tak oczywiście razem między m łotem, a kowad łem tak ich str icte wyborców razem w Polsce 23 %, czyli t o fakt, kto to wiadomo teraz sytuacj a tak a, gdyby m ja doradza m partii razem jak zrobić to c o zrobić taki Road ma p, gdz ie wskazuje, gdz ie s ą tematy, kt óre musi otrzyma ć z 1 strony liberalną klas ę średnią, a drug i dotrze ć do umiarkowanych wyborc ów PiS-u takich tyc h tego noweg o PiS - u które, które podob a się t o, że daj ą zabezpieczenie, al e n ie szale ństwo Kurskiego TVP i t d . tak da, żeby dotrze ć do tak ich wyborc ów jednyc h drugich trzeb a sobie zrobi ć list ę rzeczy, kt óre nie zostaną zreal izowane n p . be z referendum, gdyb y ktoś pyta ł dobrz e homoseksualnym podzia ł tak przysposobienie po, je żeli mam y ma łżeństwo umiera matk a jes t ojciec dziecka ją sob ie sprowadz a wujka d e fact o jest homoseksualist ą t o ukrywa t o spokojnie mo że zrobi ć sądownie, je żeli chodz i o adopcji homoseksualna zostawm y t o na referendu m, dlaczego przecie ż to n ie nawet nie jes t faktu najważniejsze cz y w og óle postula t środowisk Elbit w Polsce on i w pierwszej kolejności n ie chcieli by ć bici, żeby rzucano kam ieniami tak dalej kwestie adopcj i oczywi ście homoseksualnyc h jes t tematem n ie wiem dwudziesty, ale jes t tak, al e jes t jest dwudziesty trzydziesty punkt jedno cz y tak i papierek lakmusow y jak kto ś łącznie z dz iennikarzami bardzo progresywny m chc e sprawdzi ć czy kto ś jes t odpowiednio tego t o o t o zapyta ktoś o t o, żeby utopi ć lewicą lewicowego posła czy posłanka o d razu, więc mamy podzia ł ja jeste m za, ale pow inno być referendum 1 takich, ale Magda z ty m zgadzas z ja jeste m na stanowisku, że nie powinni śmy w referendach decydować o prawa człowieka rozciągać, ale jest i t o pieszy z problem ów, al e jeszcze drugi, ale t o jes t argument n o socjaln y będzie, b o jak by śmy zostawili na chwilkę kwestia to drug a rzecz t o kwestia socjalna znaczy ja bym akurat teraz tak zdarza z tym ZUS, bo t o inicjatywa PiS-u i ta k w polityce mus i si ę odnosi ć d o do tego co jes t, al e ja bym zacz ął o d czego ś c o r ównież dzi ęki partii raze m cz y lewicę stał si ę pewnym fetyszem klas y średniej, k iedy teg o nie, bo to s ą us ługi publiczne ja pami ętam t o t e dyskusje 5 lat tem u t o PKS - y szpitale t o wszystk o się kojarzy ło z komun istycznym najgorszy m teraz jes t mod a na to, żeby kole j dzia łała, żeby publiczne szp itale dzia łały straj k nauczycieli bardz o w tym pom óc, żeby dawać pieni ądze na edukacj ę i mo im zdaniem, ale od ogólnej nie może chodzić, ale o d moich pieni ążków walczyl i, al e podatków rzecz święta tak dawno si ę ostatn io, że dlatego b ędą d o podatku skupi si ę na najbogatszych ja się skupi ł na ostatn i stawc e podatkowej n o tak środkowa i to nie musi by ć zniesienie, bo nawet lepsza o d prezesa pani ten ma, ale też pitn ą wod ę, bo nie ma się Magda z ty m zgodzić al e, żeby by ć uczc iwym w spraw ie podatk ów t o oczywiście należało powiedzie ć, że ta m jakim ś milionerom podwyższymy n o i oczywiście też prz y okazji, al e n iestety r ównież klas a średnia zarabiaj ąca 8000 musi prawdopodobn ie musi płacić trochę wi ęcej niż teraz, żeby c i, którzy zrobi ą 2 pół mówi zap łacić troch ę mniej niestety t o ta k tak jest dylema t pytan ie cz y jesteście w stan ie t o t o komunikowa ć i chcec ie w ogóle si ę z tym zgadza ć, b o tak ja jeste m z w ładzami i chcą komunikowa ć jes t na pewno zgod a w klub ie lewicy że, że nale ży podatk i podnosi, ale t o jest od razu to co mają odpowiedzieć t o znaczy uc ieknie wam ta w ielkomiejska klas a średnia w sensie no i c o, bo u nas w klas ie jest to n ie są bogatsze od tyc h, kt órzy zarabiaj ą 78000 prób, al e ja myślę, że mus imy operować przede wszystk im na l iczbach to jes t wszystk o o bardzo tak jak marszałek wydaj e pod k ątem jeg o trzydziestokrotno ść wszyscy zacz ęli krzyczeć obozie mo że zabior ą nam pieni ądze na morz u maksymaln ą emeryturę, ale moment, k iedy mówi, ale widzę, że to maksymalna b ędzie wynosi ła ponad 15  000 zł t o nagle okazuj e, że to n ie jest jakie ś straszne złodziejstwo i Bordeaux nikt takich pieni ędzy na oczy zobaczyć kilkanaście lat czy jes t troch ę cyniczne co analizowa ć na lew icy oczekuje pa n teg o produktu łączenia różnych pomysłów, je żeli by łoby podniesiony pr óg kwota woln a o d podatk u, a jednocześnie by łaby trzec ia stawk a podatkowa czy zupe łnie inna dyskusja, ponieważ klasa średnia, która teraz kto ś zarabia 8000 w wynikach jak chodzen ie w nich wejd ą w ten drugi pr óg nawe t miesi ąc wcze śniej, ale jednocze śnie zostaj e mnie kwest ie zwi ązane z kwotą woln ą, gdz ie np. moja żona, bo kobiety w Polsce zarabiaj ą mniej ona n ie wchodz i, ale będzie mia ł kwotę woln ą i będę mia ł kwotę woln ą nagl e zupełnie nie wiem, al e o ty m, dobrze, al e to t y m ówisz o sytuacj i, w której mo żna, b y ustawi ć podatk i nowe bardz iej progresywn y tak, żeby ty m ludziom, o których mówi o życiu, żeby oni per sald o zap łacili mn iej tak si ę nie stan ie ci ludzie, o których m ówimy, żeby syste m podatkow y w Polsce by ł spraw iedliwy muszą zap łacić trochę wi ęcej podkre śla troch ę wi ęcej przedsi ębiorcy musz ą zap łacić progresywn e podatki jednoosobow y tak jak mówiłem t o znaczy te n c o mało zarabia n ie p łacimy niższą stawkę w tym c o zarabia dużo, ale c i co są w środku, kt órzy s ą m. in. waszym i zwolennikami zwolenn ikami lew icy też zapłacą troch ę więcej prawdopodobnie ni ż tera z teg o tak tylk o mus imy po prostu zacz ąć znow u tera z pracujemy nad tym to propozycj a ustawy dotyczącej podatków lokalnyc h podatk ów tak kolejneg o progu podatkoweg o uwa żam że, że zdecydowan ie powinniśmy prezentowa ć w pak iecie podobn e zaprezentowaliśmy pak iet emerytur y i i uważam, że to co powinni śmy t o c o zrobimy na pewn o, bo tak chcem y pracować t o w łaśnie policzy ć dokładnie pokaza ć na l iczbach, kto będzie zarabia ł, kto będzie wted y p łacił wyższe podatk i i o ile wy ższe wted y mo żemy dyskutować, bo to jes t zupełnie c o innego, kiedy wszyscy krzyczą ch ór dur przysz ła lew ica będzie na s okradać zupe łnie innego, k iedy m ówimy Słuchajcie musz ę zapłacić nie w iem tyle złotych miesięcznie tyl e z łotych rocznie wi ęcej po t o, żebyśmy wszyscy mogl i mie ć lepsz e lepsz ą szkołę publiczn ą lepsze szpitale i t d. tak t o jest oczywiście duża robot a do zrobienia, bo t o w jaki spos ób myślimy w og óle w sferz e publ icznej w tym pa ństwie jego odpowiedzialno ści Solidarności społecznej t o jes t efek t zaniedbań mn iej lu b bardz iej celowych w ielu lat i to n ie tego n ie za łatwi lewica 1 ustawą na pewno to będzie wymaga ło du żo pracy, ale no c tak ie mamy realia w tak ich real iach mus imy pracowa ć i mus imy po prost u jak ju ż dzisiaj, bo mia ł du żą przyjemność by ć w Onecie u Tomasza Lisa, który na kon iec powiedział, że się cieszę, że lew ica wr óciła do Sejmu, więc mo że jes t nadzieja tak cz y jesteś tam postawić si ę ona n ie będzie rządzić w ci ągu najbliższych k ilku lat to znaczy jes t t o pewien plus polegający na ty m, że mac ie te n komfor t u łożenia sob ie argumentacj i zapoznan ia z argumentacją tłumaczenia, dlaczeg o chcemy wyższych podatk ów, bo chcemy przeznaczyć nie wymienia ojca Rydzyka cz y na polską fundację narodow ą tylko na o światę szko ły szpitale mo im zdaniem, je żeli będzie ca ły cza s podkreślone ce l podatkowy, je żeli chodzi o, czyl i że b ędą us ługi publiczne jes t jaka ś cz ęść wyborc ów cz ęść wyborc ów liberalnych na pewn o odejdzie na szcz ęście za bardzo nie maj ą, gdzie t o jest to jest ten klucz do w iny n ie p ójdą, a cz ęść z tej, jakb y p isowskiej Górki n ie żelaznego elektoratu mo im zdaniem te ż do uzyskania t o znaczy wydaj ą się rzeczywiście lewica ma szans ę na 20 % wyborc ów w ciągu k ilku la t zak ładające jeszcze 1 taki plu s, a m ianowicie na ten momen t i PiS IPO s ą partiami, które s ą skażone rozmaitymi afera i tu i tu t o znacz y jes t grup a wyborców, dl a których uczciwo ść dobra może nawet we źmy par ę złotych wi ęcej, ale nie b ędzie kra t jes t dosyć istotna ja ma m wra żenie, że ta p isowska buta zm ęczeni PiS -e m po 8 latach, gdzie du ży wida ć, że cz ęść tych wyborc ów teraz ju ż ma trochę dosy ć tych awantu r chc ieliby spokoju mo że spowodowa ć, że partia raze m b ędzie partią drug iego wybor u dl a um iarkowanego wyborc y PiS-u t o jest to jes t rzecz dosy ć istotna, ale tutaj wiadomo, że wchodz ą pewn e warunk i np. antyklerykalizm to bardz o c iekawy tema t, kt óry ja mam wra żenie, że powoli mo że być zabierany prze z inne partie lew icy, który zawsz e stricte lew icowy, a jeżeli t o b ędzie antyklerykal izm pozwalaj ący na wyśmiewanie os ób wierzących to w og óle nie zaczął w łaśnie analiza, a c o na t o c o antyklerykal izm, je żeli chcec ie przyci ągać wyborc ów PiS - u my jesteśmy t o znacz y m y zawsz e bardz o wyra źnie rozgran icza szli śmy krytyk ę ko ścioła h ierarchy kościoła katol ickiego o d krytyk i osób wierz ących i partii razem w og óle wśród osób lew icowych są osoby wierz ące i nie ma żadnego powodu, żeby atakować w śród os ób wierzących myślę, że w iele osób wierz ących podziela ło krytyk a lew icy dotycz ącą tego jak w tej chw ili po ko ściół funkcjonuj e w Polsce w związku z tym to po prost u trzeb a jasn o komunikować jasno o ty m, m ówić ja uważam, że postulat n ie wiem wprowadzen ie kas fiskalnych do ko ścioła cz y lepszyc h warunk ów rzeczyw istego opodatkowania księży po t o, żeby też dorzucali do tyc h wszystkich do teg o myślę, że los la t, że świetnie zadzia ła postula t, żeby stawk i za us ługi pogrzebow e były n ie w iem jakoś kontrolowana tak i stronn iczy że, że ksiądz n ie mo że tego bra ć sob ie z czapy co Czyżewskiej nie mo że bra ć czap y po drug ie, pow inien po prost u wydać parago n i odprowadzić o d teg o podatek wylan o i przede r ównież np. postula t wyprowadzen ia religii ze szk ół jes t postulate m do ść popularne nie tylk o na lew icy, a tutaj bym nie by ł tak i pewn y, ponieważ problem z religii ze szk ół jest taki, że chodzi o wygodnictwo t o znaczy rodz icom pasuj e do tych dzieci mają ta m rel igii w szkołach, że nie musz ą wozić paki w ko ściołach jest, gdyb y miasto rozwiązywał t o robił tak że się mo że być, al e po lekcjac h i proszę wynaj ąć o d szkoły sal e wted y jak ta k jak zaj ęcia tam ceramiki tak dale j tak dalej to dla rodz in chce t o jest troszk ę mniejsza czy czyt a si ę dz ieje w budynku szkoły cz y nie chodzi o rolę słuchaj ale kt o jest dla c iebie wi ększym ideowym przec iwnikiem t o budz i w tob ie wi ększe emocj e libera łowie z obecn ie takim Tomaszem lisem na czel e jak coś p isze cz y PiS i Kaczyński to jes t bardz o trudn e pytan ia w b łąd w każdy ka żdy z nich nad nad kt órymi na inne od kwo t rozstajemy się tym jak by ś m ógł zlokalizowa ć odc iski to myślę, że tych liberalny, kt órzy już rozmawialiśmy to znacz y w łaśnie to przekonan ie, że kto ś chce realizowa ć zapisane zreszt ą w konstytucj i zasad y Solidarności społecznej ju ż jes t komunist ą war iatem, a drugie, al e z drugiej strony wpisze oczywi ście głęboko mnie irytuje t o autorytarn e d ążenia do wprowadzen ia jednol itej moralno ść jednol itej w izji pa ństwa ora z h ipokryzja ta straszn a h ipokryzja, kt óra rzeczywiście mn ie jako obywatelk a doprowadz a musiał to znaczy to s ą ludz ie, kt órzy wycieraj ą sob ie usta pustymi sloganam i, a za naszym i plecam i robi ą sob ie z państwa w łasny folwark i t o mn ie chyba oburzony bardz iej, bo dop óki, gdyby t o byl i konserwaty ści tac y realn ie konserwaty ści propaństwowe, kt órzy HOKEJ n ie zgadzaj ą się tylko gej ów na prawach koleg ialne każdy konserwatyści n ie wprowadz ili 500 plus tyc h r óżnych rzeczy stawki m inimalne godz inowe bo, bo t o n ie by łoby po prost u prawdopodobnie przysz łoby do głównego win chcą to nie przysz ło do głowy n o dobrz e, al e ja n ie rozumiem jedna k 4500 plus drug a rzecz t o jes t po prostu kolesiostwo, które się dz ieje tak podark i ja mówię, że pan ie w grunc ie rzeczy moja uwag a dotyczyła teg o w jaki spos ób w g łowie rozgran icza aż no t o pytan ia symetryczny to znacz y w jak i sposób rozgran icza aż te ż to, że te n PiS jest w w tych kwest iach, o których m ówi tak i tak i straszn y a, a z drugiej strony, że jednak no t e rzeczy, kt óre pałą przeprowadzi ł, bo 500 plus te ż w łaściciele przeprowadz ili na na rympał w tak im sens ie, że prze z jęk, jak i się podniósł, że to si ę nie dan o by ł oczywiście nie z łamali te ż żadnych zasa d konstytucji, ale każdy b ędzie musieli, jakb y zrobi ć co ś wbrew absolutn ie wszystkim no dobrz e, al e mogli t o zrobić be z robienia n iczego na rympa ł, bo mają dzi ś wi ększość tak to jest partia i t o mnie fascynuje te ż w kontekście tego c o się działo w zeszłym tygodn iu w sejmie t o jes t partia, kt óra ma cz y koal icja, która ma większość w sejmie, która ma wi ększość we wszystk ich kom isjach naprawdę to nie jes t także lew ica PSL koalicj ę Obywatelską mo że nagl e pod łożyć nogę, o ile s ą zgodni wszysc y w koal icji zjednoczone j praw icy i zrobić co ś wbr ew i t o t o zamieszanie, kt óre wydarzy ło wok ół głosowania czy t u na członków KRS w czwartek to by ło dzi ś jakaś totaln a histeria, kt óra zupełnie nie ma, bo odstaje o d tego w jak i on i są z pozycji w te j chwili cz y chce spodziewają się jakim ś sens ie, zachowując byli powsta ńcami, a w les ie i walczyli cały cza s znaczy n ic nie s ą na przyszłość z si łami wrog a nic n ie stało na przeszkodzie, żeby powiedzieć pokaza ć wyn iki tamteg o głosowania powiedzieć no dobr a co ś tu n ie gr a złożyć wn iosek oraz funkcj e i przeprowadzić spokojnie z powrotem i tak samo je śli chodz i o 500 plus n ic nie sto i na przeszkodz ie, a nawet by łoby lepiej, gdyb y przeprowadzić choćby szczątkową debat ę publiczną można, by przy okazj i ludzi przekona ć, że ma sen s i ludzi część ludz i n ie chcia ło przekonywa ć tylko pewn o g łośno, al e 500 plus to by ło specjalne t o zreszt ą specjalnie to jest jeżdżenie prętem po klatce l iberalne media si ę w ściekają, a potem wychodz i Kaczyński pokaza ł palce m zobaczcie oni n ie chcą 500 plus pisz ą, że sika ć na wydmach i jeste ście parą, ale napisali, że sikają nawet jak dobra, al e to jeszcz e inaczej, bo to mn ie te ż bardzo c iekawi w jaki spos ób Magda reagujes z na nosie nie chc ę m ówić o słynnym tek ście o s ikaniu na wydmach, al e n p . na tor jak Krystyna Janda feruj e serwuje tam, że wyborcy PiS t o prostytutk i nie t o jest straszn e oczywiście to znaczy t o jest na ty m, czego zacząć t o jest skandaliczne, że osob a publiczna rob i tak ie rzeczy i to się n ie pow inno działać t o znacz y, bo wtedy po pierwsze t o jest po prost u n ieprzyzwoite, al e po drug ie, też t o jest doskonały odk ładanie się PiS-owi czy wpisywanie się rozumiał wp isywanie si ę w tym najwa żniejsi genera łowie pogardzaj ą ludźmi wyborcami, a by ć mo że pogardzają po prostu może to jes t jes t raczej mam oczywi ście część pogarda dla Bułgarii do ryby n igdy nie pisa ł tak ich takich postów, gdyby n ie pogardz ą tak, ale wydaj e si ę że, że w ogóle taki pomysł, że można gardzić drugą osobą dlateg o, że ma inne poglądy może jaki ś powodów głosuje inaczej ni ż ja jes t po prostu skandaliczne no tak to jes t pogard a Zatorze śmie bra ć 500 plus uważa, że t o jes t HOKEJ i głosować napis na d tu dochodzi się takie klacz e zwi ązane z biedą t o osoby z kolei zmiana t o troch ę głupsza jakiś głupi t o ona nie pow inno to mo żna łatwo kupić tata i t d . ta k tak tak natom iast oni tuta j jeszcze pewn a wa żna wa żna spraw a, jakby śmy por ównywali PC i libera łów tu PiS, jaki tak i troch ę gliniany uścisk t o znaczy on i mocne, al e jak si ę stłucze to go nie ma, a l iberalizm zdr ów jak Magma to znacz y ten kapitalistyczny gwarancj i jak Magma n ie za bardzo już dzi ś ruszy ć, bo cokolwiek zrob isz tym oblepiony t o znaczy to jes t tak głęboko w myśleniu ludz i, że tu szar a strefa Otóż uc ieknie tu n ie mo żna z łotówkę n iczego podwy ższyć, że rozmaw ia z tymi ludźmi t łumaczy s łuchaj nikt nie wyjedz ie, kto ma rodzin ę dz ieci tuta j znajomych, bo ta m zrobił 700 zł więcej nie mie ć tak ie rzeczy i tak będzie wierzył to nie jest tak, że ludz ie biedni p ójdą do monopol u wydają 500 zł, ale kupi ą dzieciom jedzenie, bo tak t o działa, bo to są też matki, kt óre kochają t o jes t tak g łęboko przez 30 lat prze z ran y umys ł l iberalny, że rozmow a z n imi zupe łnie inna z PiS owcami jes t tak że część z nich jes t bardz o cyniczna on i wiedz ą, że żaden Piotrowicz to n ie jes t żaden bohater oni wiedz ą, że Trybunał jes t prze z przej ęty na siłę tak dalej oni to wszystko wiedz ą, ale on i chcą mie ć w łasną czwart ą RP czwart ą RP Kaczyńskiego i uwa żają, że wszystkie chwyty s ą dozwolon e natom iast w przypadku dyskusj i z libera łami oni naprawdę czuć ta k jak w okupowany m kraju, a nie mogli sobie ob ie stron y czuj ą on i naprawdę wierz ą też rzeczy to troch ę tak jak o tym, dyskurs ie jak m ówił prof. Belka, kt óry uwaga też n ie komun izm prof. Belka tak Marek tak ich Marek Belka powiedział, że pogl ądy prof. Balcerowicza s ą pewny m folklore m na świecie po prostu ju ż nikt tak n ie my śli, bo kryzy s czegoś na s nauczy ł tak pokazuj ą por ównuje si ę państwa n o ale n iestety c o robi Platforma Obywatelska wystaw ia pana senator a grodzk iego, którego jak się s łucha się ma wrażenie, że t o jest powr ót do lat dziewi ęćdziesiątych, czyl i ko ściół świat ja si ę rozpad a prywatyzacja szp itali sobie myśli m ój Boże przecież jes t prosta drog a do większości konstytucyjne j dla PiS - u tak to ja mam wra żenie, że brał winni wr óg n ie rozumieją, że jeżeli troch ę n ie poszerz ą swo ich horyzont ów n ie dopuszczą troch ę lew icowego myślenia t o wcze śniej cz y później PiS będzie tańsza, al e poczekajcie czy wy n ie jedna k nie my śli się sobą t o znacz y, dlaczeg o mamy wymagać o d partii tak ie jak Platforma Obywatelska l iberalnej, żeby on a by ła parti ą lewicową w jakim sens ie jak by ła nowoczesn a Ryszarda Petru i klepała t e wszystk ie w neol iberalne formułki, których zgrzyta z ębami, al e ja uważam t o uczciwe niech sob ie b ędzie partia, kt óra tak uwa ża woln y ryne k wszystk o za łatwi służba zdrowia najlepiej t o b y ktoś g łośno m ówi poz a narodowcam i, kt órzy n iestety Korwin-Mikke to głośno m ówić w pak iecie z faszyzmem jeste m za paskiem ciałem t o oko ło, al e n ie wymagajm y od liberałów n ie wiem trzeb a z tym zgodzić, żeby on i przychodz ili jak ąś konwersj ę na nie w iem na socjaln e lewicowo ść tak dale j cz y wymagaj ą ja nie wymag a o d libera łów w Platformie pewnie zby t du żych m iast natom iast te ż wymagała moich dz ieci odpowiedzialno ści za za słowo za za to co robi ą, bo t o obserwujemy ostatnio t o jest ci ągłe miotanie się od band y do bandy bra k jakiś zdecydowany gotowo ści do tego, żeby si ę wreszcie te ż określić po prost u na te j scen ie pol itycznej oni oczywiście okre ślają w ty m sensie, że s ą w jakim ś ta m zbierane n o właśnie n ie wiem są jakim ś ta m centrum zleceń, jakie cel e rolne należały, ale polityczna r ówną walk ę z PiS -e m i tylk o wyłącznie wp isem taka 1 wielka baz a wojskowa natom iast ja, ale nie n o właśnie baz a wojskowa, której s ą jacyś harcerz e w kr ótkich spodenkach, bo t o baza dzia ła, chocia ż n ie przepraszam wspomnie ć nazwisko grodzkiego t o jes t jednak ogromn y sukce s pod potencjaln e armata, kt óra może wystrzelić pewn ą niestety on a wystrzel i bardz iej b ędzie oskar żał po kolan a kolan o jak Platforma natomiast generalnie Grzegorz tu ż za ga z jest szkolona t u strzel a tak, ale ja pow iem, dlaczeg o powinni śmy wymagać tak długiej drodze można by ć, dlaczego ma m o d narodowc ów wymagać pow inie być narodowca b ędziemy tolerować do czeg o zm ierzam Trzaskowski wygra ł prezydentur ę Warszawy na has łach lew icowych debata w Warszawie t o by ła debat a poz a Korwinem, mimo że zrobili lewicowe hasła, al e wygra ł, bo tutaj nikt n ie chciał mieć PiS - u na g łowie tak, ale chodzi o to, że t o al e dlaczego wygra ł tak wielką przewag ę i dlaczeg o lew ica ponios ła tak ą kl ęskę, bo zabrał te hasła t o znacz y ja ma m wra żenie, że dl a same j Platformy n iestety byłoby t o wtedy kosztem lew icy więc, jakim może być już tracę cza s t o przewodniczący m ianowicie dl a, gdyb y Platforma przesta ła si ę ba ć tego konserwatywnego c ienia troch ę bardziej zrozumiała w łasnych wyborc ów to mog łyby poszerzyć swoj ą bazę na szczęście tego nie rob i dla lew icy, więc lew ica może po prostu wchodz i do Sejmu i zabiera ć tyc h tych wyborc ów natomiast cały cza s sytuacj a w pewnym sens ie taka, że te n przeka z proszę zobaczy ć, jak ie są dyskusj e na tema t kandydat a na prezydenta w wi ększości to ma by ć jaka ś osob a el it kt óra, je żeli pójdzie przys łowiowy ludn ą będzie ciężko w dz isiejszych czasac h wygra ć wybory, więc ja ca ły cza s mam mam takie wra żenie, że je żeli chodz i o pew ien obóz liberalny on si ę za finansow ą im wygodn ie dlatego lew ica z tej jak to brzydko m ówi i popularn i strefy komfortu wyrzucać domaga ć si ę przychodzi Magda diet i ona n ie będzie m ówiła o ty m, że wolne sądy woln e s ądy w komun ie p łacze l imit fundus z dla niepe łnosprawnych i t d . tak dalej trzeb a si ę opowiedzieć tak jak lewica ma proble m, żeby opowiedzieć o problemach n ie tyl e problem c o rzeczywi ście zagwozdk a jak po łączyć r óżne grup y wyborc ów jak t o zrobi ć tak i on podobno t o koniec Magda jak o najbardziej nie jak t o powiedzie ć najwi ększa metryczk ę w tym gronie pomys ł może pisać fel ietony metry styczn e, ale n igdy n ie g łosowaliśmy razem z PiS -e m za żadną ustawą n o akurat tutaj działa t u bardz o dokonała czegoś tak iego po prostu ma tutaj pierwsze miejsce symetryzm j e w historii tak jak m ówię tego Radia w śród na s pow iedz na kon iec jak rozs ądnie uzasadni ć tak iemu Hubertowi owe czy Tomaszowi Lisowi, gdyż mia ł im życzliwe wyt łumaczyć, dlaczego dl a siebie to nie jest proble m, że głosujesz PiS -e m za podn iesieniem podatków, dlatego że uwa żam, że naszą odpowiedzialno ścią odpowiedzialno ść za państwo n o ale oni niszcz ą pa ństwo niszczą demokracj i tak, al e te n bud żet, które b ędziemy tworzy ć i ten i chocia żby zdrow ie publiczne, które prz y użyciu podwyższenia akcyz y jest nasz e wsp ólne i m y ju ż, ale one wydadz ą na prezen t dla wyborc ów, żeby jeszcz e wi ęcej wyborc ów kupić 15 emerytury i Wej i umożliwić nape łnienie kasy, dzięki kt órej nie wygraj ą kolejne wybory dlateg o kiedy przyjdz ie do g łosowania na d bud żetem, kt óry przygotowa ł projek t bud żetu, kt óry przygotował PiS zag łosują przeciw, ponieważ c o do zasad y bud żet jest źle skonstruowane natomiast je śli chodz i o poszczeg ólne rozwiązania t o mamy 2 opcje alb o się obraz imy, że n ie mamy wi ększości za łożymy r ęce i skupimy si ę na bo k w poszuk iwaniu z ław sejmowyc h jak to n iestety pos łowie pos łanki Platformy, chociaż się, żeby jaka ś tak a moda, kt óra jes t już czasami jes t ich poniesienia wcze śniej do zn iesienia tego m y po prostu naprawd ę c o najbardziej krzyczy p isowcy czy bardziej p isowcy cz y Platformy bardz o zg łosiła Platforma, jeżeli nie chyba jedn i drudzy jednak duży to jes t straszne, dlatego że tam s iedzimy naprawdę da ć do późnych godz in nocnych na tyc h obradac h c o ju ż tak jest urąga rozumow i i godno ści człowieka b o, w jak ich warunkach si ę stos y stanowi praw o w ty m kraj u, ale do teg o jeszcz e mamy w łaśnie po PiS, który si ę przekrzykuj ą w spos ób dos łowny ławach sejmowyc h be z przerw y i to naprawd ę powoduj e, że warunki staj ą si ę jeszcz e gorsza t o jest dramat t o jest po prost u dramat, więc to jes t oczywiście jakiś sposób natom iast naszy m zdaniem to nie jes t dobry sposób t o c o musimy zrobi ć to zacz ąć zastanawia ć jak mo żemy konstruktywnie funkcjonować w ty m Sejmie i proszę zwr ócić te ż uwag ę, że je śli chodzi o akcyza to też jes t nowy m na scenie politycznej klu b lewicy n ie głosował jednomyślnie to się ostatn io nie zdarz a specjaln ie, że jest taka opcja, że możemy sob ie dyskutować merytoryczn ie w gronie klubowy m zaczyna obrażać si ę nie obra żamy na s iebie i dyskutujem y merytorycznie na tema t r óżnych projektów ustaw i w przypadk u trzydziestokrotności dyskutowali śmy tak długo żeśmy wypracowal i wspólne stanow isko uważaliśmy, że to jes t wa żne, a w przypadku akcyzy zgodziliśmy się, że n ie mus imy wypracowywać własnego stan u wspólnego stanow iska je śli 10 osób nie tylk o pos łowie razem ma ochotę zag łosować inaczej, bo uważa inne rzeczy t o n iema problemu t o jes t momen t, k iedy nagle okazuje, że d a się robi ć polityk ę, chocia ż częściowo w sposób merytoryczn y, że mo żna si ę spierać argumenty, że mo żna przyj ść powiedzieć my my ślimy tak my śli my ślimy inaczej mo żna stworzyć przestrze ń do debat y publ icznej w ramac h klub u w ramac h Sejmu i szerze j w med iach n p . cz y na spotkan iach wyborca s łuchacze zaw ieszam dyskusj ę bardz o dzi ękuję naszym i go śćmi stałym go ściem galopuj ący mj r metryczkę z p ierwszym miejscem Magdalena Wiejak z partii raze m dzi ękuję i zr yw z lew icy raze m posłanka szefow a jeszcz e komisji pol ityki spo łecznej rodzin ę program Sabat symetryst ów przygotowal i Anna Piekutowska Bartosz Dąbrowski Grzegorz Sroczyński zaprasza za t o w iedzie sam a symetryst ów we wtork i na tokfm PL zaprasza Grzegorz Sroczyński Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SABAT SYMETRYSTÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA