REKLAMA

Gdzie są architektki?

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-26 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
43:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pa ństwa moim go ściem pan i prof . Małgorzata Omilanowska Instytut sztuk i Polskiej Akademii Nauk Uniwersytet Gdański była m inister kultury i dziedzictwa Narodowego dzień dobr y witam serdecznie byli w ramac h pa ństw gdziekolwiek si ę nie rozejrzę, że w sens ie tak im książkowym tam pojaw ia si ę pan i nazwisko n o jeszcze można by ło się rozejrze ć par u innych k ierunkach i tam g o pewnie nie by ło tak, ale stara m si ę, że pracowa ć w cykl u arch itektura jes t Rozwiń » najwa żniejsza wydawn ictwo EMG przedstawiło szósty to m właśnie tej że serii szósty to m zatytu łowany pionierki i jak sam a nazw a wskazuj e chodz i o kob iety tak jest architektki i n ie piję tylk o, al e kt óre na ty m wted y jeszcz e bardz o męskim terytor ium stawia ły zaznacza ły swoj ą obecno ść oprócz teg o pojawi ło się n ie mn iej interesuj ąca zbiór prac a pod pan i redakcj ą naukow ą znaczen ia arch itektury arch itektura znaczeń, w kt órym tak że też bardz o c iekawy tekst przygl ądający si ę polskiej wsp ółczesnej architekturze ze sob ą widz ę pani te ż przynios ła jeszcz e k ilka pozycj i ksi ążkowych dotyczących kobiet ta k tak, bo chce udowodni ć, że t o jest tema t żywy i Ewa Mańkowska Green, kt óra już drug i to m ser ii po święciła temac ie architektem n ie jes t odosobniona nie jes t to dziwactwo rzeczywi ście to problem, który w te j chwili cora z bardziej zajmuje wydawc ów centrum arch itektury wyda ło ksi ążkę dyscypliny z rad Iga Kos, gdz ie s ą architekt sk i to t łumaczenie na Polski taki bardz o fajnej książki opowiadaj ącej o ty m jak ie mechan izmy decydują o el iminacji z rynk u prac y kobiet architektem, mimo że stanowi ą tak znacz ący procen t student ów studentek arch itektury na wydzia łach architektury na ca łym świecie bardz o niewiele dochodz i do samodzielno ści w zawodzie już bardz o bardz o bardz o n iewiele do nagród, jakie s ą te mechan izmy tworzon e na pewn o z łożone na pewno jes t ich w iele do wskazan ia tych innych w świecie anglosask im troch ę innym nasze j rzeczywisto ści, al e autorka ksi ążki wskazuje m. in . na t o, że gdzieś o d pocz ątku jeszcze dziewi ętnastego wieku społeczeństwo żyje w przekonaniu, że arch itektura to tak i poważny zaw ód dl a m ężczyzn wymagaj ący determinacji menad żerskich zdolno ści wyobraźni przestrzennej to wszystko cech y, kt órych kobiety n ie mają, owsze m, przebiły si ę w zawodzie, dlateg o że miały zaprojektować schowk i na środki, al e w zasadz ie d o rzeczy w ielkich niespecjalnie s ą przeznaczon e, więc najlep iej sprawdzają się jak o prawe ręce swo ich ma łżonków architekt ów, którzy projektuj ą rzeczy w ielkie one ta m schowk i w dziewi ętnastym w ieku, rozglądając się mog łem w to uwierzy ć, ale dz isiaj rozglądam si ę właściwie raczej by łbym za zakaze m wykonywan ia z m ężczyzn te no w ka żdym raz ie rzeczywiście tuta j w tej ksi ążce cz y architekt wskazanyc h jes t spor o przyczyn, dla kt órych pani si ę n ie przebijaj ą m. in . ślepota np. juror ów, którzy nad daj ą wszystk ie do te j por y jedyn ą, jaka otrzyma ła 90 pierwsza roku istnieje również poza 2000, które by ły za Chalid 90 pierwszym tak a słynna afera z ty m, że Robert Owen, kt óry dosta ł nagrod ę Pritzkera one tylk o o n nie uwzgl ędniono jego partnerki życiowej, kt óra by ła współtwórczynią wszystk ich do sukces ów zreszt ą sam się dl a n iej dopomina ł uznania, ale be z wi ększych sukcesów w ka żdym razie na pewn o wszystkim m łodym studentką architektury t ę ksi ążkę poleca mog ą się bardz o w iele nauczyć c iekawe spostrzeżenie t o w jaki spos ób redaktorz y Wikipedii ruguj ąc z Wikipedii has ła o kob ietach architektach z komentarzem, że maj ą za mało zas ług nie wart o wpisa ć i taka inicjatywa f irmy Mattel, która wypu ściła lalk i Barbie architektka, której obecno ść w sklepac h z zabawkam i bardz o zmieni ła m łodym pokolen iu dziewczyn stosune k do tego zawodu się okaza ło, że jak jes t lalk a Barbie, która upraw ia ten zawód t o znaczy, że można spróbować te ż samem u te n zawód wybiera ć to tak ie rzeczy, ale często lekko, bo czy książkę kto ś j ą ubierać rozbiera ć Kardasza nanos i tak ą różową tub ę na projekt y cha znaczenia c o w te j tubie no projekt u rolk i rolki ma te ż na zabawki maj ą kierunki okulary kaski, bo chodzi o budowę planuj e tam, al e sukienkę t o jes t w og óle fascynuj ące, bo swoj e pan i budow ę i oczywiście m ój architekt pewnie się wielkich projektach, ale to przecież są te ż kob iety, które uczestnicz ą w r óżnego rodzaj u budowach uwa żał i rozmaw ia i i chyba w łaśnie arch itektura cz y w ogóle budowa jes t wciąż postrzegan a jak o tak ie m ęskie terytor ium rzesz y po pojaw ia kobieta to ta k jak pan i mówię ewentualn ie prawa ręka asystentk a ktoś, kt o sekretark a najlep iej taka wykre ślenia adresuj e chyb a 1 z najwspan ialszych widok ów jest w idok reakcji m ęski, kiedy pojaw ia się kob ieta, która doskonale w ie, o c o chodz i po prostu punktuje tyc h facet ów którzy, który wydaj e się, że z racji tego są facetam i t o trochę urósł urodz ili si ę z pewną wiedz ą w genach na tema t pan a ja my ślę, że kob ietom w ogóle chyb a brakuj e ciągle n ie chc ę generalizowa ć obserwuje także w śród mo ich studente k takiej wewn ętrznej pewno ści siebie, kt órą buduje si ę w dzieci ństwie m łodości w relacjac h z rodz icami ojcem przed e wszystk im tak iego wb icia kobiety m łode przekonanie, że nie m a rzeczy niemożliwych dla n ich tak naprawdę wszystko jes t w zasi ęgu r ęki ja pamiętam t o dzisiaj jaki ś remont, kt óre robi ą w domu spec a od k ładzenia kafelków, który miał mnie zagadk ę Pen Telka jak o kobietę i z ty łu głowy tekst mojeg o ojc a, kt óry mówił, je żeli face t bez wykształcenia, kt óry kładzie kafelki t o potrafi to też są wyższe wykszta łcenie na pewn o sobie potraf isz poradzić ze zrozum ieniem c o robi, wi ęc wyjęłam coś si ę nazywa ł mnie w dom u w serwach wartości dzi ś nazywa poz iomie co pamiętam min ę tego facet a na widok poziomicy mo ich rękach, bo on twierdzi ł, że po prost u AJA m ówią, że krzyw o jak powiedzia ła mi bardzo to sprawdzimy to jest tak i przyrząd, kt óry do teg o s łuży o n Zanie zaniemówił bab a w serwach w rękach t o straszne, wi ęc wyobrażam sob ie, że kob iety z wykszta łceniem architektonicznym przychodzą pierwszy ra z na budow ę t o te ż budzą pew ien niepok ój w pan a budowlańca, al e jest bardzo dużo świetnie sob ie z ty m radz ą m y mus imy walczyć ze stereotypam i, a nie te ż z pewny m mobb ingiem na pewn o tutaj strateg a pisze o tym, że bardz o w iele kobiet pracuj ących w du żych zespołach spotyk a się n p . z problemam i polegaj ącymi na seksistowskich od żywkach na no w łaśnie wprowadzen ie do parter u pan i zaporze Cavani porozmawiamy o sprawach poważnych, że bardz o w ielu kobietom odb iera si ę praw o do byc ia twórczymi, ponieważ podejrzanyc h, kt órzy mogą rodzić dzieci urodzą dzieci to c o Otóż n ie będą projektowa ły to strac ą t e talent y ja myślę, że t o dotyczy w ielu zawodów, al e architekturę chyb a w spos ób szczególny w każdym razie tak, by t o wyn ika z te j książki aleja przyniosą jeszcze jedn o m ianowicie ksi ążkę, kt óra jes t przepiękną opowieścią opolski architekt chc e nazywa si ę t o archipelag opcj a, czyl i listy Heleny Szerkus karnie korespondencj a z Walterem Gropius i z jeg o żoną, kt órą przygotowa ły 3 panie panik ę dzia łek uchodzi ć i Wirkus znakom ita korespondencj a architektki urban istyki polsk iej w pewnym momenc ie dała si ę w ramac h oczywi ście socrealizmem grupy odmówił rekomendowan ia zmian z teg o powod u jak, al e ju ż po śmierci Waltera Gropiusa po tej epoce on e jeszcz e na staro ść wr óciła do korespondencj i grup ie Sową bardzo c iekawe listy te ż by m zach ęcała do lektury no dobrze, al e czy właśnie t o, że pojawiaj ą si ę takie ksi ążki jak arch itektura jes t najważniejsza pionierki to si ę ta k jak pani wspomnia ła, gdyb y druga pozycja w te j sali dotycz ące kobiet pojawiaj ą si ę ksi ążki dotycz ące systemu, który spraw ia, że kobiety maj ą trudniej to czy widzi pan i, że co ś zm ienia co ś drgnęło czy t o jes t także kob ieta architekt jes t wci ąż traktowała to jak o dziwadło oczywiście s ą tak ie mamy je, ale t o są te ż tak ie w środki do kożucha chorób prosz ę pami ętać jeste m historykiem architektury to jes t pytan ie, na kt óre raczej pow inny odpowiada ć dziewczyny pracuj ące w pracowniach arch itektonicznych jak on e odczuwają on e odbieraj ą ja widzę jedn o, że ci ągle na map ie nazw isk także w Polskiej strukturz e górują dominuj ą zdecydowanie nazw iska wy łącznie m ęski, nawet je żeli zespoły są m ieszane prawd a t o prawie w łącznie w idzimy mężczyzn jak o jak o tw órców architektury to jes t coś n ie tak, poniewa ż kob iet studiuj ących architekturę całe t łumy i on e gdzie ś pote m znikaj ą same naukowc y te ż obserwuję zjawisko, że w nauce nie w śród moich studentek z prezesam i kobiety, ale w śród moich koleg ów w Instytucie, gdzie pracuj e prawie sam i m ężczyźni dzia łają tak ie mechanizmy, kt óre selekcjonują negatywn ie kob iety z rynku prac y w pewnych zawodac h zostawiaj ą samyc h w spraw ie samyc h m ężczyzn ja sama jeste m te ż pewnie przyk ładem na t o jak trzeb a si ę bardz o mocno stara ć, żeby do czego ś dojść prosz ę o to, żeby m ówić o mnie profesorka n ie prosz ę pani profesor dyrektork a an i pan i dyrektor w ie, że sprawczo ść j ęzyka i którzy j ęzyk tak że zmienia spos ób my ślenia w iem jak trudno było mi i w iem jak trudno jes t też następne pokolenia, al e t o dotycz y bardz o w ielu dziedzin tak że o zakaz ie skoryguj e t o co powiedzia łem k ilka m inut temu powr ócimy do nasze j rozmow y o arch itektach po informacjach Radia TOK FM informacja o godz inie jedenastej 20 już k ilka m inut prof. Małgorzata Omilanowska z Instytutu sztuk i Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu gda ńskiego była m inister AK kultur y i dz iedzictwa Narodowego jes t państwa mają go ście rozmawiamy dz isiaj o roszczeniu go ściną tak n o nie tuta j stoją tutaj swoj ą granic ę konserwatyst a ser io w dal to dać ju ż na czym poleg a na wolność, że przymusz a drugą osob ę do m ówienia gościnie nie czyni w łączamy jedynie ah a dobrz e państwo maj ą Gościno jes t prof. Małgorzata Omilanowska informacj ę ju ż za kilka m inut dobrz e t o m inuta ta minuta, tak więc informacje za kilka m inut o godzinie 1120 po informacjach wracam y do program u Owczarek wcal e państwa m y go ścimy prof. Małgorzata Omilanowska z Instytutu sztuk i Polskiej Akademii Nauk ora z Uniwersytetu gda ńskiego była m inister AK kultur y dz iedzictwa Narodowego państwa i moj ą gościnę oczywi ście rozmaw iamy o arch itekturze szeroko, al e też o kob ietach p ionierka ac h zastanawia si ę czy, b o z punkt u widzenia historii architektury t o jes t ciekawa pozycj a z punkt u widzenia tak iej powiedziałbym feministycznej, tote ż jes t ciekawa pozycj a si ę tutaj o opini ę kac h, ale wcześniej lepiej byłoby żyć s ieci, gdz ie takiej pozycji n ie by łyby potrzebne no bo nowe nie było wobe c tego problem u jak właśnie szklan y sufit cz y jako rugowan ie jak syste m, kt óry promuje 1 płeć zam iast równości no by łoby cudownie, gdyb y tak było ma m nadzieję co wi ęcej rze ź np. moj e wnuczk i b ędą żyły w świecie, w którym n ie będą musiały be z przerwy udowadnia ć, że się nadaj ą do zawodów uważanych powszechn ie za m ęskie feminizm ma swoj e kilkadziesiąt lat i nadal ma du żo do zrobienia n o po prost u żyjemy w świecie, w kt órym h istoria wyparła z e świadomości spo łecznej bardzo w iele wa żnych kobiet i t o, że historycy h istoryczka sztuk i architektury próbują w tej chwili przywo łać ich pamięci jeg o naturalny m procese m proszę sob ie wyobrazi ć, że ciągle mo żliwe jest kurs arch itektury na wydz iale architektury, w kt órym nie padn ie ani jedn o nazw isko kob iety myślę chyb a w Polsce już n ie, bo trudn o wyobrazi ć sob ie kur s arch itektury polskiej be z kilku c o najmn iej kob iet chocia żby wspomn iany soulow y al e, al e nada l na świecie do ostrzeliwania n o tak, al e t o tutaj wkraczam y w tak i interesujący mechanizmy, bo rozwi ąże kurs y s ą tworzon e prze z ludzi i teraz ludz ie dokonuj ą pewnyc h wyborów no i teraz można powiedzieć dobrze cz y te n wyb ór podyktowan y światopoglądowo, czyli z pa ń dost ęp może, a mo że zwyczajn ie po prost u tak im wybore m dost ępnością wiedzy wszystk o RO bazujem y na ksi ążkach, które już si ę ukaza ły wi ększości ksi ążek opowiada o facetac h o kob ietach u łatwi nam da ć naszym studentom kolektyw u jak o lektur ę obowi ązkową ksi ążki, kt óre opowiadają o ju ż s ą wydan e 3020 lat temu opowiada wy łącznie o facetac h zapominaj ą kob iet ja myślę, że proce s, kt óry rozpocz ęliśmy rozpoczęliśmy dlatego, żeby bior ą w tym projekcie te ż udzia ł przecie ż m ężczyźni, a wydawan ia książek, w kt órych mowa o kob ietach aktac h służy m. in. tem u, żeby następne pokolen ia edukatorów na r óżnych poz iomach zar ówno tworz ących program y edukacyjne dla dz ieci m łodzieży jak wyk ładających na un iwersytetach m ieli co zadać jako lekturę obowi ązkową na obowi ązkową po c o p isze książki dobrze mam y n p . tak ie man ifesty kob iece my ślę o arch itekturze nic z tyc h m iary c o zrobi ła architektki w stanach Zjednoczonych Kanadzie, bo ta m są stowarzyszen ia kobiet architekt, które specjaln ie tworz ą projekt y pracuj ą z młodzieżą z dz iewczynami w szkołach średnich, namawiając j e w ramach projekt ów i warsztat ów do teg o, żeby podejmowały studia architektoniczne walczy ł o swoj ą pozycj ę ci ągle jest proble m polegający chyb a na ty m, że t o jest bardzo ma skumulowan e świat bardz o ci ężko rozmawiać z mężczyznami o tym, że kobiety s ą w ty m świecie pokrzywdzone, bo m ężczyźni uwa żają, że po całym kob iet w rękę t o przecież dadzą je j kw iatek to na pewno jes t ona bardz o szczęśliwa no al e c o z w izjami r ównież na poz iomie projektów komu ś podob a to komu ś podoba ta m t o do dl a mnie podcza s właśnie istotne patrz ę bardziej na t o cz y mam y do czynienia no al e je żeli chodz i o wizjonerstwo tak ie man ifesty ideologiczne, że zm ienimy świat n ie b ędzie taki modernizm n ie modern izmu faszyz m cokolwiek bardzo w iele kobiet bra ło udzia ł w tyc h projektach, ale poza samy m pocz ątku sobie n o ta k jak przychodzi no to niech pa n porozmaw ia n p . Agnieszka oraz zgrzewk ę, która tłumaczyła ksi ążki pan zapros i do stud ia on a panu opow ie o ty m jak zakładała fundacj ę centrum arch itektury raze m z Grzegorzem Piątkiem, gdz ie na zasadac h partnersk ich oboje zajmowal i się pewnymi tematami on a odbiera ła temat telefon y tych słyszałem miły g łos niech pan i przekażę pan u Grzegorzowi Piątkowi zarezerwowaliśmy dl a niego już pok ój, ale nie w iem cz y będzie odpowiada ła tymczasem oni jechali oboj e ta m byli po prost u partneram i tego projektu, a t o ją traktowan o założonego sekretark ę panią, rywalizując pani profesor t o s ą wymówki chodzi o t o, że m ówimy o Helenie krokusowe j i czyta m listy, a i mn ie ciekawić si ę kolejne krokusow e zostawi ła jaki ś teks t, w kt órym mówi o ty m, czym pow inna być architektura r ównież, że o co ś tak nowoczesna jest ciekawy, al e oczywi ście, że tak akurat tylko s łowa o 1 z największych polsk ich urbanistów wizjoner urban istyki i turystyk i spo łecznej rozwiązywania problem ów Siennej w łaśnie my ślenia o rodzinie która, która mus i mieć rozwi ązane problem y życia oczywi ście, że tak właśnie całą osobowość krokusowe wi ąże si ę w łaśnie z rozwi ązywaniem powa żnych problem ów modern izmu w kontek ście też by m tego romans u z Sosnowskiego, al e ja postrzega m kursow ą jak o osob y, która da ła uwieść tem u systemow i, dlatego że uwa żała, że w tym system jest w stan ie realizować teg o typ u zadania spo łeczne, jak ie widziała w w grupie samo i tyc h architekt ów, kt órzy wyro śli w Polsce z awangardy elektron icznej, czyli 30 zresztą w ksi ążce pionierki też jest bardz o dobr y teks t o postac i Toszeckiej osob y, która przed zwolnieniem Osiecka n ie wszystk ich, która raze m z m ężem tworzyła bardz o ważny projek t urban istyczny rozwi ązujące kwest ii z ieleni m iejskiej tworzen ia przestrzen i tak ich przestrzeni miejskich, kt óry dzieli miejsce odgryw a bardz o wa żną rol ę jak dz isiaj patrz y na projekty i czyt a je j teksty na te n temat to ma si ę wra żenie, że ta kobieta 50 lat przy chemii wymy śliła czy m jest ekologia i oddychan ie z ielonego miasta robi ą znakomite projekt y dla Wrocławia dl a Krakowa do tyc h kob iet tworzących zar ówno w aspekc ie teoretyczny m jes t naprawdę by ło bardzo w iele my po prost u o n ich zapomnieliśmy b ędą te ż zawsze fascynowa ło na s nowe osoby, kt óre ileś ta m la t przed wszystkimi my śli różne rzeczy my ślimy o nich jako w izjonera ac h, ale chyb a cała sztuk a poleg a na ty m, żeby wymy ślić w dobrym momenc ie, a doba nowa t o często tak jest, że te n świat wyprzedz imy par ę pokole ń mo im ulubieńcem w ty m stosowan iem, ab y Warburg, który po prostu wi ększość życia sp ędził w domu wariat ów tych co b y si ę ukrywać pote m się okaza ło 5 pokoleń p óźniejsze był inspiracj ą dla k ilku r óżnych dz iedzin w iedzy tw órczości ludzki pani przygl ąda si ę też myśleć o książce znaczen ia architektura, kt óra znacze ń te j najnowsze j polskiej arch itekturze i ma ło kobiet też si ę pojaw i Ano w łaśnie bardz o mało kobiet się pojaw ia tak naprawdę m ówi się opolsk ie, którzy dz isiejszej to jedyn e nazw isko, które od razu jes t na stol e t o Ewa Kuryłowicz, kt óra jes t szefow ą w ielkiego biura arch itektonicznego i prowadz i te ż powodzen iem, ale Czyż, jakby tyle g łowy ka żdy z nas ma świadomość, że biuro zostało założone prze z m ęża świętej pamięci, kt órego w kt órymś momenc ie tragicznie zabrak ło i ona d źgnęła tema t, jak im jest poprowadzen ie samodz ielne tak iego biura, al e prosz ę zwr ócić uwagę, że n p . t o kob iety s ą w łaściwi monopol istami niemal że tworz ącymi pi śmiennictwo o architekturze n ie dale j jak w zesz łym tygodn iu świętowaliśmy dwudziestopi ęciolecia arch itektury Muratora pojawił się jaki ś skanda l z ty m zwi ązany, chyba że głosowanie jedyn ie to skanda l to powiedzia łem mu dostęp korespondencj i, bo pani nom inowana nie ma w ty m w urz ędach osobom rozbił, jakby regu łach gry, która si ę pojaw ia wted y, kiedy na żywo opuszcz a się g łosowanie elektroniczne narz ędzia informatyczne tak ie s ą, że m łodzi, zwłaszcza specjaliści od o d tyc h dz iwnych tajemn iczych znak ów, które którym się kryją się w komputerze ma swoje sposob y, żeby to funkcjonowa ło inaczej niż za łożyli og łoszeniodawcy, al e nie przys łania my ty m jub ileuszu najbardz iej zas łużonego dl a polskiej wsp ółczesnej arch itektury czasop isma, które nie o d pocz ątku, ale o d w ielu la t tworzy kreuje Ewa Porębska i redaktorami większy, że naczelnymi wi ększości działów s ą kobiety pisz ącym oczywi ście tak że m ężczyźni ale, ale t o kob iety, jakb y dyktuj ą te ram y, w kt órych miesi ęcznik opowiadał polskich, który nie tylk o Polski oczywi ście, ale przede wszystk im o n iej i i pokazuje ja k z jak wspania łe rzeczy si ę dzieją w te j arch itekturze, al e kobiet projektuj ących jest ma ło trochę wi ęcej w obszarz e np. projektowan ia teren ów zielonych cz y d izajnie wnętrzarskich, ale w tak iej arch itekturze kt óra, zw łaszcza jest w idoczna w obszarz e wielkich konkurs ów architektonicznych n o prawie wy łącznie m ężczyźni, dlaczeg o jes t pozytywnym zjawiskiem t o, że n o w takim zacn y czasopi śmie mamy większość cz y wszystkie kobiety redaktork i, gdyby byl i wszysc y mężczyźni to b y było, al e jak powiedzia ł, że te pozytywne ja tylk o powiedzia ł, że znacz ąca, a ja n ie w warto ść czuj e tego jako ściowo ja tylk o konstatuję fak t, że projektuj ą architektur ę, zwłaszcza w ielkie gmach y publiczne na konkursy arch itektoniczne zespo ły prawie wy łącznie męskie czasami udzia łem kob iet al e w te j chwili g łównie t o prac a zespo łowa natom iast pisz ą arch itekturze czasopiśmie tworzony m w kob iety t o konstatacj a dotyczącego czekał trwa dlateg o, że kiedy patrzymy na świat na r óżne nier ówności historyczne zwi ązane z prawam i człowieka to zwykl e, kiedy dochodz i do podobneg o punktu kulm inacyjnego t o pote m wajcha przychodz i na drugą stron ę, gdy ż jak w normalnym chcia łbym się ju ż teg o bo icie m y toczyć serię ta pani sędzia my śli s ą cz łonkami już tak iego klubu, kt óry wspiera n o jak czyta m teksty praw icowej konserwatywnej pras y w dyskusji naukowe j na tema t zyski końcówek ob a an i profesorką ja my ślę ma m podobne problem y jak wi ększość kobiet to znacz y też chcia łby być znany m architektem miasta chcia łbym by ć wielkim reżyserem te ż chcia łbym by ć jakimś milionerem jes t ca ła, gdyb y l ista rzeczy, które t o te ż by ć prezesem w ielkiej korporacj i naprawdę jeste śmy na te j na tym samym wózku mało tego chcia ł by ć m inistrem kultury dziedzictwa Narodowego na początku my ślałem że, obserwuj ąc pani ą na tym stanowisku wydawało mi się, że t o trzeba by ć wykształconym zna ć na kulturz e tak dale j ostatnio zmieni łem zdanie także, a czy zdarzyły si ę pan u tak a sytuacj a nigdy, że siada pa n prz y stol e obrad wobe c w towarzystwie 12 mężczyzn jes t pa n jedynym przedstaw icielem swoje j p łci dzi ś zamykają sekretark i nie ma prawa brać udzia ł przy tych obradac h na s ąsiednim stol iku sto i czajn ik z herbat ą filiżanki j e pr e przewodnicz ący mówi dałbym się herbaty patrzy pa n g łęboko w oczy i pozosta łych 11 panów też pan napad a walczy państwo b ędą leczy ć potraktowa ł jak o komplemen t, bo jeżeli się wrac a do niej RO herbatę t o pomy ślałbym sobie, że pewn ie my śli o mnie, że coś wi ęcej w iemy herbacie potraf i przygotowa ć bardz o dobrą alb o, że odpow iednio zapac h, że nie nosi zaproszon o trzeba wykonać znalez iono wyraźne no, je żeli by ł gospodarze m przyjemnością, al e ja mam 1 z go ści wi ęcej o sali 112 gości jedyn ą kobietą 11 facetów patrzy na mn ie czeka żyjemy, al e herbat ę poda m ja minę wyzwan ia w szkol e n p . średniej bo kiedy cz łowiek np. uczestniczy w r óżnym grupo m spożywaniu substancji skokowych t o zaś najm łodszy jest ty m, który skargę jedna k, tak wi ęc by ć najm łodszym też jes t równie trudn e byc ie kobiet ą my ślę sobie nowe dl a mnie tamte j sytuacj i oczywiste by ło, że nie wszysc y patrz ą na mn ie w łaśnie tak korzystn ą kob ieto w 1000 odpowiedziała, że też nie będzie si ę napiła, a je żeli seri ę w naszyc h m ógłby się zainteresowa ć temate m tak to my ślę tak zaczynało właśnie t o jes t ta scen a tak, bo tu nie może by ć tak, że jesteśmy wmontowan y automat ów pewne schema t n ie, ale n ie chodzi o to b y broni ć tego klub u, którego rzekom o jeste m cz łonkiem, ale je żeli pani spojrz y tak jeszcz e bardz iej z góry t o prosz ę zaobserwowa ć, że właściwie o d zarania dziejów nale żymy do różnych grup t e grup y natychm iast, spotykając inne osob y patrz ą czy jes t członkiem tej same j grup y czynie, czyl i m y Polacy kontra reszt a świata my warszaw iacy kontr a inne miasta m y kob iety kontra mężczyźni, ale ju ż w gron ie kobiet n ie w iemy profesorki kontra w te n niewykszta łcony taka i alb o m y zarabiające więcej, ale n ie zważając na zmyc ie tema t n ie to jakieś zmiany metody my ślę coś normalneg o tak są po prost u obszary, w kt órych pewn e rzeczy widoczna i ochronę, kt órych n ie widać my ślę, że mówimy w te j chw ili o sprawac h zawodowyc h, ale zawodow e n ie zawodowe dziś obecn e wszędzie tak im papie żem ja bardz o ch ętnie jak gdyby znane od lat kob ietami w ty m szereg u walcz ący o t e pozycje na najwy ższych tych nowo wszyscy gdzieś tam chcemy by ć na g órze, ale nie mam problem u znalazł herbat y moim goszcz ą u s iebie w domu zawsz e Robbie natom iast, jeżeli zostaj e zaproszon a do dyskusji merytorycznej to n ie widzę powod u, dla kt órego kto ś ma mn ie ustawić na dzień dobry adres, al e te ż rozwiązania, które jes t n iegrzeczne jest zwierza zaprosił go ści niż nale ży te ż znaczenie grzeczne nie było nigdy na imprezie, gdz ie gospodarz niegrzeczny narodowo ści by ł niegrzeczny rozrywek takich wyraz istych jak zachodnie ro śnie, chocia ż jak mia ło by ć o dyskrym inowanych kobietach arch itektur wracam y do tematu, al e po informacjach dobrze informacje t e informacje ta informacja dobrze mnie, że te n informacji prof . Małgorzata Omilanowska by ła m inister kultury dz iedzictwa Narodowego jes t studio jes t go ściną program u Owczarek informacje o 1140 po informacje wracam y wcal e prof. Małgorzata Omilanowska z Instytutu sztuk i Polskiej Akademii Nauk Uniwersytetu gdańskiego jest pa ństwa maj ą go ścinnie w program ie Owczarek by ła minister kultur y i dz iedzictwa Narodowego rozmaw iamy troch ę o arch itekturze trochę o kob ietach w architekturze troch ę w og óle dziś poruszam y temat y najwa żniejsze ta k o ty m jak ZOZ pozosta ć kobiet ą i by ć jednocześnie osobą, która rob i co ś c iekawego w życiu ja ma m seminarium dr żyją zrobić czego ś nie czeka to być roln ik c iekawe rzeczy również tam op łaci tylk o dlaczego nie mo żna, ale c o jes t c iekawe moja córka w łaśnie urodziła czwarte dz iecko je j życie bardz o ciekawe czy się dz iecko on jest drog a do w ieczora czekamy jeszcz e w środku noc y potraf i zrobi ć ciekawe, wi ęc ja my ślę że, tote ż bardz o c iekawe wcale n ie uważam, żeby t o by ło gorsz e natomiast sama prowadz ę sem inarium doktoranck ie, na kt órym w porywach byw a między 1520 osób z czego seminarzyst ów jest 1 mężczyzna i wszystk ie pozosta łe t o uczestn iczki chińskiej 1 właśnie obroniła doktora t w zesz łą środę drug a obrona czeka na s pojutrz e, a trzecia w przysz ły piątek także dz ieje się bardzo du żo na tyc h sem inariach i dz iewczyny przynajmniej tak jes t na Uniwersytecie gdańskim w du żym procenc ie pochodz ą z niewielkich miast t o n iekoniecznie s ą urodzony w Gdańsku Gdyni dz iewczyny z du żych m iast metropolii on e często pochodz ą z mn iejszych m iast i maj ą w sob ie si łę i ochot ę dlatego, żeby skończyć studia i pote m zrobi ć doktorat by ć mo że, staj ąc się pierwszym dr doktorem doktorską swo ich gmin myślę że, tote ż bardz o fajn e n iem się zawsze wydaje dziwne, że ktoś podejmuje si ę ju ż trudno dl a niew łaściwych powodów, je żeli kogoś w łasnej historii sztuki no al e zak ładam, że od początku t o jest dla mnie fascynujące, że ktoś chc e być p ierwszym doktorem swej gm inie cz y pierwsz ą doktorka żołnierzom zale żała motywacja kob ieta zmarnowała tylna t o nikomu n iczego nie udowodniła dróg dl a siebie, al e n ie motywacj a ja stw ierdzam fakt, że tak b ędzie natom iast na pewno n ie ich motywacja chc ieli bow iem h istoria sztuki ta fascynująca, że nie d a si ę zrobić doktoratu z historii sztuki nie będą on e z Senatem teg o pozore m ka żda praca naukow a zasiano doktorate m w ka żdej dyscypl inie myślę wi ąże si ę z pewnym i rozczarowaniami, że przychodz i momen t, k iedy po roku 2 prace odkrywam y, że robimy z trash nie miał kom u rzecz bardz o drobn ą wąsko specjalizowanych, al e n ikomu na pewno n iepotrzebna potrzeby t o w og óle robimy świat sob ie poradzi be z na s be z tej drobnej wycinka, kt órym badamy ka żdy naukowiec ma tak i mam y kryzy s, że po prost u si ła oddziaływania pompo n pudelka naukow ą, czyli tak King jes t jest 1 000 000 krotnie wi ększa czy Facebooka ni ż ksi ążki naukowe j ta książka naukow a wprowadz a si ę do przebadania odcinka, bez kt órego świat, by świetnie poradzi, bo senatorowie i trzeba naprawd ę si ły, żeby prze łamać w sob ie te n kryzys dojść do wniosku, że jakiś powodów to jedna k jes t wart e doprowadzen ia do ko ńca z jak ich AJA myślę, że z ciekawo ści np. jak, żeby to by ła moja główna foty oraz wyciekały z okolicznych z iem przechodz i prze z ca ły syste m da z mojeg o punkt u widzenia trzeb a, dlaczego dlateg o, że ta ciekawo ść do zaspokojen ia na pewny m etap ie łatwa, al e coś jeszcz e w dzieci ństwie, a doros ły człowiek ma zaspokojone po prost u ciekawo ść musi bardzo g łęboko wchodzić wysoka c o czeka, choć to można, cho ć t e wszystk ie rzeczy n iekoniecznie prz y przechodzą prze z ścieżkę urz ędową zaczn ie trzeba i ść na stud ia doktoranckie oczywi ście, że nie trzeba, ale t o jest 1 ze sposob ów na t o, żeby robi ć co ś w pod pewnymi wzgl ędami w komfortowych warunkac h studia doktoranckie t o s ą komfortowe warunk i pod pewnymi wzgl ędami, jakimi na pewn o n ie finansowym, a tak że doni ósł o tym, odpow iedzialnie, a tylk o pow iedzieli tak jedna k z założenia wyjściowe s ą takie, że czek po święca tem u pewn ą ilo ść czas u i ma w ramach te j reszc ie Święty spok ój ja t o tak pamięta, cho ć o d jakiegoś archiwum nikt do mnie n ie chc ę si ę wy łączyć telefon wszysc y wiedzą, że poszła pracować w arch iwum przez 6 godzin mienie b ędzie w zasięgu reż do n ich z różnicy pomiędzy sob ą na studiach doktoranckich an i Nasty doktoranckich, jeżeli chodz i o pójściu do rozm ów i w łączenie telefonu z tą właśnie os łania na stud iach doktoranckich po prost u robić innego si ę do prac y albo robić tajneg o po prostu nie ma teg o cel u wyznaczonego dnia pójdzie do terrarium m ówi pan naprawd ę tak jest i t o zar ówno kobiety m ężczyźni ta k to trzeba j e do pewnego hopla, żeby robić stopie ń naukowy, zw łaszcza jako h istoryk tak by ć by ć pozytywnie zakręcony na stron ę, al e wtedy celem jest pap ier jedna k n ie zaspokoj ą ciekawości n ie papier t o jes t ostateczny efekt nowe j zobaczy ć stud ia stud ia doktoranck ie też w większości przypadków mają jaki ś okre s przydatno ści do spożycia to znacz y mus imy jakoś zako ńczyć jakimś czas ie tak wiem w iele osób nie ko ńczy n ie rob i teg o doktoratu, a wiele os ób robi dr znaczn ie p óźniej robienie stopnia t o pewn a dojrzałość n ie tylk o merytoryczna, al e także psychiczne cz y jak nauczy ć się pisa ć i mówić tak, żeby nikt opr ócz ekspertów nas n ie zrozumia ł on e odwrotn y jak nauczy ć się domknąć pew ien temat na paru stronac h tak, żeby stanowi ły sp ójną całość stanowi log iczny dowód w nauc e tak naprawd ę najważniejsza umiejętność zadawan ia pytan ia do temat u w łaściwy, żeby ten doktorat co ś war t tak teoretycznie sob ie my ślę t o w łaściwie osoba, kt óra otworz y powinna wiedzieć wi ęcej ni ż osob y, kt óre oceniają pod pewnymi wzgl ędami tak, ale wtedy ten system oceny jes t przeciwny, bo temat ocen ia osob y, które nie mają zielonego poj ęcia n ie pan problemem, kt óry rozwiązuje badacz na poziomie doktoratu t o jes t proble m ustalen ia pewnyc h liczby nowyc h danyc h tak ą zb ierana podcza s proces u badawczego, al e najwa żniejsze jes t postaw ienie problemu zadań w łaściwych p łatnej badawczych na pocz ątku i konkluzj a na ko ńcu ja nie musz ę by ć tropicielem tych danyc h i usług gdzie ś mus i po prost u zaufać to dan e są prawdziwe, że ten badac z i w łaściwie zbada ł tylk o wyrywkow o sprawdzać wspomn ienia szykuje, al e na, jeżeli t o jes t m ój podw ładny, jeżeli też m ój doktorant to w trakcie bada ń widz lub o d właściwie, że podwładny bardzo ci ążyła nam żeńskie końcówki pan i profesor z nią jest to cz y potraf i stawiać właściwie problem badawczy cz y potraf i na dzień dobr y postawić pytania nikt n ie potrafi teg o uczymy o d rozmiaru profesor, al e potem profesor seminaria mag isterskie doktorsk ie na ty m polega pa ń 1 z mo ich absolwente k jest w te j chw ili 1 z g łównych anal itycznych w młodych w Londynie zajmuj e si ę analityk ą ekonomiczn ą zreszt ą anal izuje sytuacj ę polską gospodarczą jest w nowyc h wokalistów ta m Downtown jest absolwentk ą h istorii sztuki to n ie o to chodzi t o co badam y zupełnie drugorz ędne w stosunk u do teg o jak badamy jak staw iamy problem badawcz y, dlaczego czasami, je żeli t o co badam y jes t drugorzędne n o jes t ważny t o jest drugorzędny niezale żnie ważny od n ich jes t ciekawe jes t oczywi ście wszystk ich ciekach ale ab y mog ła być jestem historykiem sztuki mog łaby by ć historykiem my śli pol itycznej mogłaby być myślę biologi ę te ż by ło c iekawie ani żeli ch irurgiem, dlaczeg o się szkoły, je żeli ju ż byl e n ie r óżdżką, ale my ślę, że t o przypadek decyduj e o ty m cz y jeste śmy uczonymi w tak i czynn y tak dz iedziniec dyscypl in oczywiście mają tak można spotkać si ę po c o walczy ć o równouprawnienie skor o to przypade k decyduj e nie no akura t wyb ór te j dyscypl iny by ł nieprzypadkowy ja bym r ównie dobrz e mogła być Chemik bardz o lubi ą chemie rób pan jakie ś takie petardy i wynagrodze ń ważny ata k opiłki trzyma analiz ę i była w klas ie matematyczno fizycznej i mam piątkę z chem ii f izyki także to no to, że historia sztuki by ł czyst y przypadek Japonii jest dużo problemów w szkole dziś tam kogo ś pan i pobi ła alb o wysadziła stawi ć si ę tak z Żywca b ędzie mieć bardziej wysadzan ia bi łem się z ch łopakami na pi ęści jasne, kt o zwyci ężał ja zawsz e tak bow iem duża no w idzi pani nieraz drzewa r ówności chłopcy zawsz e SA dl a przegrane j pozycji przynajmn iej do 78, żeby przelała niejednemu leczen ie wyjaw ia dobre warunk i dziesiątki wcześnie zaczął wcze śnie rozwija reagujemy zawsz e dobre warunk i także od stosunk u do innych dziewczynek t o może to s ą atut y, kt óre przysz ły architektki pow inny wykorzystywać radn y nie, żeby si ę przebija ć na pewn o ta przewaga fizyczna w dzieci ństwie dała mi du żo pewno ści s iebie na pewno zdarz y, że to wszysc y tzw . Boris mówią n o ale pote m w obcy m Przerośli trzeb a by ło walczy ć intelektualnie oczywi ście historia kar iery t o h istoria walk i ja t o tak wspominam mo że t o tylk o sub iektywna interpretacja, al e to będzie, że płeć nie gr a rol i bo, bo tam si ę, że to wystroj u jak ka żdy z ka żdym do pewneg o stopn ia tak, ale my ślę, że kobiety s ą jedna k generaln ie gorsze j sytuacj i tak to prawd a i kob ietom trzeb a pomaga ć wspiera ć bardziej, a c o sobie szybciej dają radę tak a jest moj e obserwacj e dobrz e zgadzam si ę na zgadzam si ę, chocia ż czy zgadza się do te j c o do tej części, że kob iety s ą gorsze j sytuacj i, al e uważam, że to kob iety sobie daj ą lep iej radę jak to się tera z ładnie mówi s ą bardziej ogarni ęte, a bardziej asertywn e an d bod y cast ing tak w ielozadaniowe są w stanie robi ć w iele rzeczy nara z, je żeli pani spojrz y na społeczeństwo t o facec i s ą generaln ie nieudacznikami instrukcja Sługi faceta jest tan ie proste no tera z chodz imy naprawdę napar w marc u, ale zobaczyć odechc e c i są to kobiety są ogarni ęte kobiet zg łasza si ę z ziemi ą w Czechach dobrz e, bo musimy powr ócić do odsete k to 10 lista polsk ich architekt tak trudn e pytanie na pewn o Tokarska na pewn o krokusow a trzeb a przeczyta ć na pewno wart o przypomnie ć sob ie los y chmurowe j to 3, która zatrzymuje eksperc i w tej dz iedzinie znają nazwisk nie nie d a si ę tak puścić tak ie maliny, dlatego że ma m w ogóle bardz o s łabą pami ęć do nazw iskach w zwi ązku z tym be z podpow iedzi w takich zawodach n ie wystawia ć ma natychm iast si ę wszystk ie nazw iska mylą wart o al e gdyby zapyta ła mężczyzn, toteż b ędę mia ła kłopoty zaczną panu od wym ieniania tyc h, których sam a pisała maja s ą wy łącznie m ężczyznach, a inaczej je pod latarni ą tak, bo dr Stephanie leżał teraz zajmuj e si ę Mariana Lalewicza, wi ęc akura t m ężczyznach cz y może 1 też, gdyb y zada ń kobiet pisz ących o architekturze by łoby, żeby pisa ły więcej o kobietach architektka, żeby w inny nazw iska zapadły pami ęć ja zajmowa łam si ę w swo im czas ie probleme m edukacj i arch itektonicznej polskich architekt ów bada łam źródła europejsk ie w uczeln i wyższych europejsk ich do 1918 roku do powstan ia pol ityk zaczyna wypuszczan ia po polskich absolwent ów Politechniki warszawskiej, kt órzy stud iowali w Petersburgu Paryżu Mediolanie i wyszukiwa ła ta m kob iety znalaz łem ca łkiem spor o pisze o n ich z k ilku z nich zreszt ą we wst ępie w łaśnie pionierek natom iast on e potem zniknęły nie ma ich w ogóle obecnyc h w architekturze n p . w kt órych studiowała sko ńczył architektur ę Łada Łobaszewska, która w trakcie studiów wysz ła za m ąż za Makowieckiego i to nazwisko w og óle arch itekturze Polski dwudz iestolecia międzywojennego jest dl a mnie nieuchwytne prz y dzisiejszym stan ie badań, al e może 10 lat okaże si ę, że jest uchwytn a tylk o badan ia jeszcze n ie pokaza ły publikacja bardz o du żo kob iet studiowało oko ło 900 dziesiątego roku, bo wted y zaczyna w Europie mod a na stud iowanie arch itektury prze z dziewczyny, które pochodzi ły z małych w ściekli żydowskich rodz in o n uciekały o d konserwatywnego model u życia tak iej krytyki ortodoksyjnych rodz in i o d razu zm ienia w życiu wszystk o jak już t o już n ie tylko podejmowały studia w najbardz iej męskim zawodz ie, żeby przywr ócić do g óry nogami wszystk o co wok ół s iebie mia ły wojsko by łoby jeszcz e bardziej rozpacz jako ś nie brały jeszcz e wted y wojsko, al e tyc h, które bra ła ona zreszt ą w dużym stopn iu pote m robiły karier ę na Zachodzie nie zostawa ły w popyc ie wojn ie światowej w Polsce tylko dokonywa ł tak iej pełnej kultur a racji robi ł karierę w Niemczech na Zachodzie wyje żdżają n p . z którą ilu do Izraela, ale w łaśnie sporo dz iewczyn wprost tak ie z polsk ich m iast kresowyc h żydowskich rodz in miały na swo im konc ie właśnie taki tak ą drogę i to s ą bardz o ciekawe zagadn ienia jeszcz e prze z polską historię sztuk i, cho ć Polska historia, kt óry n ie przebadan o, a p ionierki, czyli sz ósty to m serii arch itektura jest najwa żniejsza ta m znajd ą państwo pozosta łe h istorie kobiet architekt tak ich kob iet zwi ązanych z architekturą, al e tak że znaczen ia arch itektury arch itektura znacze ń tak że bardz o interesuj ącymi obserwacjam i pan i profesorki tylko n ie tylko n ie tylk o Gabrysia Świtek opowiada ła efekt zauważam s ą sobie 1 mężczyzna tak prawie zawsze Grzegorz pi ątek wielki m inistra wśród badacz y, gdzie kob ieta jes t kamienista jak o mężczyzna, kt óry uznaj e rol ę kob iet bardz o pan i dzi ękuję prof. Małgorzata Omilanowska z Instytutu h istorii Polski Akademii nau k Instytucie sztuki dz isiaj już s łowami panie ora z Uniwersytetu gda ńskiego by ła m inister kultury dz iedzictwa Narodowego by ła państwa maj ą gości dzi ękuję dziękuję bardz o do widzenia informacji ju ż za kilka m inut o godz inie dwunaste j po informacjach Mikołaj Lizut i jego program dzisiejszy przygotowa ł Paweł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA