REKLAMA

Rząd chce zmienić postępowanie w sprawie ochrony własności intelektualnej

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-26 12:40
Czas trwania:
12:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
142 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza m na rapor t gospodarczy Radia TOK FM jak zawsz e najp ierw kr ótko rynk u na giełdzie w Warszawie w te j chw ili czerwoną, czyl i spadki WIG 20 traci 4 % indeks WIG 23 % pod kreską za eur o płacimy 4 z ł 29 gr dolar tera z po 390 frank 391 i fundus z po 5 z ł i 2 g r rada ministr ów dzisiaj zajmuj e si ę projekte m zm iany w OFE t o znacz y projekte m przekształcenia otwartyc h fundusz y emerytalnyc h na indywidualne kont a emerytalne formaln a Rozwiń » zmiana ma wej ść w życie z pocz ątkiem nowego rok u, al e tak naprawd ę pieniądze maj ą by ć przen iesione w lipcu 2020 roku duża cz ęść pieni ędzy, bo w łaściwie 15 % tego c o jest tera z na OFE ma zosta ć, jakb y inaczej OFE zmienia si ę w IKE właściwie będzie te n sam rachune k, al e najpierw pa ństwo bierze 15 % o w ą opłaty, czyli 15 % mn iej będziemy mieli wypisane na IKE ni ż mamy tera z jeszcze w ty m co zostało otwartyc h funduszac h emerytalnych to jest 1 z temat ów, które dzisiaj zajmuje si ę rada ministrów drug i to projek t nowel izacji ustawy o podatku od sprzeda ży detalicznej i znów jes t tak i projek t, żeby jeszcze p ół rok u przedłużyć zaw ieszenie pobor u teg o podatku wszystko, dlateg o że cały czas t e un ijne rozstrzygnięcia w ty m temacie nie s ą jeszcz e zakończone, a jak podaj e PAP to z e stron y Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej p łyną tak ie sygna ły, że rozstrzygnięcia w te j sprawie w łaśnie ta m w Luksemburgu t o jeszcz e przynajmn iej 1012 miesięcy zate m kto wie czy w po łowie rok u znów rząd nie b ędzie podejmował decyzj i o ty m, żeby wstrzymywać dale j pob ór teg o podatk u, a może w ko ńcu rząd zrezygnuj e w ogóle ca łkowicie z teg o podatku pewn ie też ma ju ż jest najmniej mo żliwe, bo rz ądowi na pieniądzach w te j chw ili rzeczywi ście Zalesie raport gospodarczy, al e w raporc ie gospodarczy m dzisiaj nie m a podatku handlowy m nie otwartyc h funduszac h emerytalnyc h, al e za t o o innym temacie, kt órym właściwie m ówi się trochę rzadz iej, a może wart o było m ówić cz y cz ęściej szczególnie, k iedy kto ś prowadz i biznes stał si ę też wymy ślamy jak ąś nową technologi ę np. warto o t o w biznesie dba ć w łaściwie ju ż samy m początku lat studiowa ł Krystyn Macierz Maciaszek d iler te j per właśnie eksper t ds. ochron y własności intelektualnej i tam gaz u w itam pa ństwa są zmiany planowan e s ą znan e proponowan e rząd rząd n ie zwalnia żołnierz zwolniony z walut ą stoi nawe t w tym wątku za czas s iedzieli bardz o obraz bardzo Rusi, gdz ie prz y pa ństwa tuta j wszysc y obserwujemy wprowadzanie cz y jak zaczyna funkcjonowa ć zm iana procedur y cyw ilnej, ale okazuje się, że jakb y tak troszk ę z bok u rz ąd planuj e proponuj e wprowadzen ia nowyc h wprowadzenie nowyc h s ądów d s . w łasności aktualne j ta zm iana już o d dawn a postulowana środowisku tak ie sądy funkcjonują przyk ład w Niemczech dobrze si ę sprawdzają no jes t to wyn ikiem tak iej naturalne j specjal izacji zwi ązanej z g łębokością tyc h dz iedzin z trudno ścią specyfik ą ochron y własności intelektualnej t o co z na chwilę w lepszej przerw ij my cofnijmy si ę do samego pocz ątku tej h istorii początek historii jes t tak i, że rz ąd wprowadz a rzeczywi ście zm iany w tym jak ma wyglądać procedur a cywilna jakiś czas temu w rad iu TOK FM rozmawialiśmy o ty m, że wraca post ępowanie gospodarcz e, kt óre by ło zawieźć, kiedy go pote m go niedługo znow u wraca czyli, żeby jedna k taki taki pomys ł, żeby jedna k s ądy specjalizowa ły w sprawac h związanych z gospodark ą takimi sporam i między przedsiębiorcami no i jeszcze 1 zmiana to, o czym dzisiaj rozm iar działalności specjal izacje, czyl i jeszcz e większa specjalizacja w dziedzinie ochron y w łasności korektach, czyl i znak i paten t prawa autorsk ie na dobro osobiste, jeżeli są wykorzystywan e w reklam ie cz y tak w biznesie mówiąc og ólnie t e procedury teraz dzisiaj są jasn e czy niejasne trzeba ich czyn y koniec aż boj ę m ówić czy trzeba zmieniać, bo ca ły czas zmieniają b ędą się zmienia ły, więc ja ch ętnie powiedział, że n ie trzeb a zmieniać n ie powinno si ę zbyt cz ęsto zmieni ć prawa, bo wszyscy lubi ą, na kt órych stab ilnie funkcjonuj e, ale co ś n ie funkcjonuje trzeba zmieni ć, więc jeste m pod tak im w rozkrok u, wi ęc tak, więc pewn ie trzeba zmieniać zawsz e reagowa ć na n a na sytuacj ę, ale w tej t o jest w tej sprawie myślę te ż dobr y krok powstanie tyc h s ądów pow inno usprawnić ochron ę dostarczy ć przedsiębiorcą przedsi ębiorcą lepszyc h środków do dochodzenia swyc h praw lepszyc h rozstrzygni ęć na Zachodzie właśnie chodz i chodz i, o który element o ty m k iedy jak o przedsi ębiorca c o chc e zarejestrowa ć cz y ten moment, kt óry jak o przedsiębiorca zauważa, że ktoś się odmienia ju ż ma m tak to jest elemen t, kiedy już mam y t o prawo i k iedy k iedy chcemy egzekwowa ć to co uchroni to c o już mam y, wi ęc w chw ili obecne j mam y np. znak towarowy zarejestrowan y w Urzędzie Patentowym kto ś narusz a pow iedzmy w Szczecinie to pozwan y tego to osoby nos i się n ie dogadamy właśnie Szczecin w te j sytuacji n o trzeb a podróżować daleko mo żemy liczy ć na sędziego w sądzie, kt óry będzie przychylny te j tematyc e lub uznaj ą za jak ąś dziwn ą, a w te j sytuacji no b ędzie mn iej sądów to prawd a, bo aktualn ie planowych 4 sądy, al e mn ą t e wyroki te rozstrzygnięcia liczymy na to, że b ędą b ędą będą lepsz e, je żeli si ę s ędzia specjal izuje w te j tematyce nie b ędzie trzeb a za ka żdym raze m przy jakich kolejne j sprawie czy chcia łby członek najmniej, ale jak ju ż si ę zdarz ą o d sameg o pocz ątku zgoda, żeby wprowadza ć sędziego to jes t tutaj zate m, tak wi ęc nie nie chcemy uczy ć za ka żdym razem sędziego o n on pow inien by ć ju ż obeznan y z tematami no podchodzi Toma do sprawy o d razu o d razu posesj ę personalnie t u jeszcze głębsza jest specjal izacja, bo te ż t e sądy co do zasady b ędą zajmowa ły si ę znakam i r óżnymi przedmiotami własności wirtualnej, al e tylko 1 sąd b ędzie w łaśnie w łaściwy do rozstrzygan ia spor ów o dotycz ących kwest ii techn icznej, czyl i patentów wzor ów u żytkowych te n te n sąd będzie się znajdowa ł Warszawy prem ii zgodn ie z projekt u, więc t u jeszcze g łębiej t e te specyf iczne spraw y b ędą rozstrzygan e tylko w Warszawie areszty zreszt ą sądów b ędzie zajmowa ła si ę pozostałymi no nie znacz y, że bardziej powszechnym i częstszy części wyst ępującymi sporami o o znaki towarow e już jest tak ich sporów są s ą spor y na pewn o s ą dostrzegaln e mam y cora z więcej cora z wi ęcej pr aw w obroc ie nas i przedsiębiorcy cora z bardziej prawn ik korzystają z n ich s ą świadomi n o i reagują na t e naruszenia praw dano c o to tak ie są te ż co do tego pos łuży n ie więc, więc n ie chcę powiedzie ć, że sie ć si ę, że spor ów, ale ciesz ę się, że t o taki rozw ój nast ępuje prawda t o jes t fajna spraw a że, że ludz ie nabywają co chc e prawa i z n ich korzystają także n ie fajną sprawą jest t o, że kto ś narusz a dobra, chocia ż tutaj też pewn ie celem jest wszystko tak ie prost e, bo z drugiej rat y sprawdzenie czy t o co ja tuta j chcę opatentowa ć to przypadki, iż nie jest zarejestrowany t o też nie jes t łatwa sprawa ta jedna k inna stron a tego samego Realu zawsze zawsz e zawsz e warto sprawdzi ć, zanim zaczn ie wejdzie na ryne k z jakimś przedm iotem by ł jak wygl ąda prawda cz ęsto w łaśnie klienci spotykają si ę z tak ą sytuację o, kt o jest wcze śniejszy tak no generalnie o to chodzi nie data jes t t u kluczową to lo t te n elemen t tak że n ieco dotkni ęty w te j w te j nowel izacji do zostaj e wprowadzon y taki, by sądy, kt óre powstan ą b ędą uprawn ione zgodn ie z projektem do teg o, aby tak że uniewa żniać prawa, b o w chwili obecnej jes t tak, że kto ś zostaj e zaatakowane uznaj e, że dany znak wz ór jest wadl iwie udz ielone mus i Urzędu Patentowego w odr ębnym postępowaniu unieważniać t o praw o tak, bo z różnych powodów tak cz y n ie nowe cz y n iema czy narusz a wcze śniejsze prawa i dopiero wted y po jakim ś czasie uzyskuj e to rozstrzygni ęcie odnośnie istnienia w og óle teg o praw a s ądy c o do zasady racze j sk łaniają się, żeby kontynuowa ć jednocze śnie post ępowanie o naruszen ie, czyl i sytuacja do ść tak a specyf iczna, bo jednocze śnie prze d Urzędem Patentowym tocz y się postępowanie o uniewa żnienie teg o prawa jednocze śnie o naruszenie, więc jes t t o pewien pewn a pewn a trudno ść, które rozwi ązań w te j w te j w te j w tej nowelizacji stanow i z Rosją w łaśnie sądy b ędą mog ły uniewa żniać stwierdzi ć niewa żność prawa zarysowanego przekroj u Urzędzie Patentowym nie dotycz y t o wprawdz ie patent ów tu mam tak ie wra żenie, że projektodawca poszed ł o kro k za za mało, by powstrzyma ł się programy widz ę tu ju ż tak stwarzamy prof iskalne s ąd w zakresie patent ów w Warszawie i one bardz o wyspecjalizowane n o s ądy mog ą unieważnić zna k wzory no al e czemu n ie patent n o tak jakby troszkę za mało zabrakło, al e t o Boże, jakie s ą inne ustalen ia inne inne elementy, których jestem świadomy, al e ale, jakby tego zabrak ło, bo skor o mam y prawid łowej bardz o sprecyzowane sąd to n ie s ą te ż uniewa żnić prawda dobrz e to skoro rozmaw iamy o tym, czego jeszcz e n iema na raz ie jes t projektowane zostało dos łownie kilka m inut na dzisiejsz ą audycję to już do tego c o już jes t, bo t o, o czym mówimy to nie jes t jedyna zm iana, która w ostatnim czas ie wydarzyła si ę szeroko rozum iane prawo w łasności intelektualnej tak jeszcze zosta ły wprowadzone zmiany wpraw ie w łasności przemysłowej ta m s ą szczeg ółowe kwest ie dotyczące post ępowania przeciw oweg o patent ów i on a usprawniają przed łużanie i postępowanie post ępowanie dotycz ące ochrony więc, wi ęc on e s ą odpowiedzi ą tak że n a prawo un ijne na sytuacj ę która, kt óre są w łaśnie w tamtym obszarz e powstał powstaj ą tak t o teraz być może powinniśmy byl i tego zacz ąć, al e nie zaczęliśmy jes t żonaty zakończyć mo że si ę wydawać niektórym naszym s łuchaczom, że tocz y rozmawiamy jest bardzo taką techniczn ą spraw ą techniczn ą zmian ą, kt óra dotyczy w ąskiej grupy przedsi ębiorców i t d . a moj e przekonan ie głębokie przekonanie jest takie, że nie, że tak naprawd ę bardz o przedsi ębiorców powinniśmy pow inno się w ogóle zainteresować czy m jes t ochron a własności intelektualnej przedsi ębiorstw jak najbardz iej ka żdy przedsi ębiorca przedsiębiorstwo funkcjonuj e w obroc ie i powstaj ą przedm ioty prawa w łasności własności intelektualnej ta k w ka żdym przypadk u ka żda firma ma co ś ma co ś chociażby znak towarow y chocia żby jak Śląsk są f irmy c o kolor je śli cokolw iek produkuje te ż ma mn óstwo rzeczy, bo na pewn o jakiś wzór mo że n ie chroni ą, al e np. prawa autorskie co ś powsta ło prawd a mn óstwo mn óstwo tych utwor ów mn óstwo wzor ów powstaje codz iennie znaków tak że trzeba wart e ochrony warto ochroni ć warto pami ętać o rejestracj i domen y internetowej wart o zgłaszać znak i towarowe, żeby w ty m momencie po prostu si ę obudzić dziwnej trudne j sytuacj i, że od la t czegoś co jes t czego ś korzystam y, a nagle no jest jaki ś proble m Laura my korzystam y m y wymyśliliśmy zarejestrowali śmy kto ś inny podpatrzy ł u na s zarejestrowane teraz klops klap s jes t miło no właśnie oby n ie by ło tak iej sytuacji bardzo dziękuję bardz o dzi ękuję spotkan ie rozmowę Krystyna Maciaszek zdjęli dziękuję też był moim pa ństwa gościem ko ńczymy raport gospodarczy za par ę chwil informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA