REKLAMA

Brak strategii, brak modernizacji, nadmierne upolitycznienie

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-26 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a tera z na powa żnie jestem po dwunastej Mikołaj Lizut w itam pa ństwa, a w studiu gen. Stanisław Koziej by ły sze f Biura Bezpieczeństwa Narodowego fundacyjne jakaś my śl polskiego dzie ń dobry dzie ń dobr y uczeln ia Łazarskiego witam bardz o serdeczn ie pan ie generale m inister obron y narodowej zapowiedzia ł dz isiaj przywr ócenie lotów na samolotac h my śliwskich Mig 29 przypomnę, że t e samolot y nie lataj ą o d marca teg o roku z e wzgl ędu na Serie wypadków n o Rozwiń » ale w te j chw ili żaden z pilot ów nie ma uprawnie ń do latan ia na tyc h my śliwcach jak przywrócić pilot ów i maszyn y do latan ia na proble m jes t powa żny w sumie ma dotyczyć, by n ie powiedzie ć 13 potencjału sił powietrznych t o jes t taka mn iej wi ęcej warto ść tyc h migów s ą tutaj 22 wymiary bym powiedzia ł teg o problemu 1 też te n techn iczny dotyczący samych samolot ów i drug i jest kadrowyc h dotycz ących pilot ów z kolei, o ile te n proble m techniczny racze j n ie wzbudz a wi ęcej wątpliwości być mo że rzeczywi ście 9 miesięcy potrzeb a, ab y przejrzeć po tak iej ser ii katastrof 3, jakby n ie by ło rozb itych samolotów przejrzeć wymienić jakie ś ta m cz ęści, kt óre wzbudzaj ą w ątpliwości i t d. znawcy twierdz ą, że t o uziemienie samolot ów na tak długo na 9 miesięcy t o jednak przesad a t o należy skrytykować m ówią tak pa ńscy koledz y genera łowie znajduj ący si ę siłami powietrznymi by ć może ja n ie jeste m specjalistą techniki, al e mog ę sobie wyobrazi ć, że przejrze ć wszystkie samolot y skor o wszystkie zosta ły uziemione być może tyl e czasu trzeba by ło pod by ło potrzebn e natom iast bardz o mnie jakb y n iepokoi fak t, że n ikt n ie podejmowa ł zawczasu dzia łań, ab y podtrzymywa ć zdolno ści pilot ów do eksploatacj i tych wynik ów, jeżeli wiadomo, że przez p ół roku, jeżeli p ilot n ie lat a na samolocie to mu si ę kończą aktualność tyc h uprawnie ń, bo t u doprecyzujm y ta k jak m ówią fachowcy uprawnienia n ie mają tylk o, że nieaktualne prawd a, wi ęc chodzi łaś, cho ć tzw . nawe t ta chodz i o od n o wi ęc, dlaczego n ie mo żna było tych wszystkich cz ęści przynajmn iej tyc h przedsi ęwzięć już zawczas u robić widząc, że si ę kończy przecież b ędzie się ko ńczył te n okres pół rok u, wi ęc zaj ęcia teoretyczn e przypominaj ące na symulatorac h cz y nawe t ju ż wcze śniej loty niekt órych najbardz iej do najlepszyc h pilot ów, b o jak s łyszymy 5 biegów jes t ju ż gotowych 12 następnie za chwil ę b ędzie te ż 5 biegów być może już 1 czy 2 były du żo wcze śniej s ądzę, że mo żna było pow inno si ę podtrzymywa ć te ż zdolno ści pilot ów sukcesywnie wcze śniej, a n ie stawać tera z pod ścianą dopiero w te j chw ili jak zapad ła decyzj a rozpoczynać ca łą t ę procedurę pytan ie, dlaczego teg o n ie zrob iono, a jak ich teraz przewrócić, bo rozumiem, że je żeli n ikt w Polsce w Polskiej arm ii nie ma uprawnie ń do prowadzen ia Miga 29 netto w czy zaprosi ć kogo ś z Rosji to pewn e jes t 1 z opcji prawd a, żeby może n iekoniecznie z Rosji, al e ich 29 gdzieś ta m jeszcz e przecież lataj ą w innych krajac h, więc by ć może mo żna zaprosi ć tak iego lataj ącego, żeby instruktora naszego poleciał z n im raz 0203 . i te n, by nabywa uprawnie ń tak dalej, al e ju ż dopuszczalna też metod a tak a, że w łaśnie c i najwyb itniejsi instruktorzy, kt órzy maj ą ogromn e doświadczenie mog ą w 2 usiąść do szkolneg o w łaśnie samolot u dwuosobowego w te n spos ób, jakb y od świeżyć sob ie uprawn ienia wzajemnie 1 drugiemu no i później on i stopn iowo metod ą p ączkowania tak bow iem kolejnyc h swo ich kolegów pilot ów tyc h coraz mn iej do świadczonych b ędą b ędą na d uaktualnia ć niejako te te ż zdolności ta k jak oceniaj ą p iloci t o na to potrzeba c o najmniej pół roku niektórzy m ówią, że nawe t wi ęcej biorąc pod uwag ę też zmienić zap isy prawn e n ie przep isy nie przep isy na t o pozwalają przep isy m ówią tylko, że trac i si ę aktualno ść po p ół rok u i 3 tę jak gdyb y aktualn i tak a procedur a uaktualnienia jes t tak jak wiem n ie jeste m tuta j wybitnym specjalist ą, ale tak jak słyszały wypowiadaj ących się koleg ów, kt órzy się na ty m znaj ą ta procedura jes t dopuszczalna dla mn ie on a by łaby logiczna je śli je śli tak to będzie robione to s ądzę, że t o jes t log iczne uzasadn ienie minister Błaszczak, tłumacząc t ę decyzj ę, kt órą na, którą to pod dow ództwo generaln e si ł zbrojnyc h o przywr óceniu mig ów 29 do lotów, mówi że p iloci po prost u chcą lata ć na tych samolotach t o jes t tak ie t łumaczenie powiedziałbym w ątpliwe, a jednocze śnie podkreśla, że siłą rzeczy t e stare mniej 29 już rozum iem konstrukcj a na 704 i przede wszystk im konstrukcja rosyjsk a c o u dziecka osob y o ty m nie mówić to żadne samolot y będą będą zast ępowały e l 3535 jeszcze n ie mam y i długo nie b ędziemy mieli to ta tez a jest mo im zdan iem bardz o wątpliwa n ieprawdziwe wręcz, dlateg o że migi 29 muszą ju ż lad a chw ila wychodzić na pewno cz ęść z nich już w ogóle n ie wr óci do latan ia i potrzeba ich zast ępowania już jes t dlateg o ja bardzo wątpię w to w te n tak ą koncepcj ę, że 35 dopiero zast ąpią, je żeli mia łyby zast ąpić musielibyśmy mie ć ogromną luk ę w zdolno ściach si ł powietrznych prze z wiele wiele la t, zanim przyb ędą te 35, zanim ich m y opanujem y ich wykorzystywan ie, zanim piloci się wdro żą i t d. no t o jes t kwest ia wielu wielu la t dlatego moim zdan iem dużo lepszy m pomys łem du żo lepszy rozw ój w lepszym rozwi ązaniem w ogóle zreszt ą ja mam wątpliwości c o do zasadno ści tak że operacyjnej strategicznej zakup u tych 35 moim zdan iem lepszy m rozwi ązaniem byłoby dokup ienie wi ększej l iczby samolotów 16, których już mam y opanowan e pod wzgl ędem techn icznym szkolen iowym bazy wszelkie i t d . bo on e mog ą prawie natychmiast chodzi ł do służby nast ępować m igi czy te ż po kole i uzupe łniać, gdyby nasz ą flot ę powietrzn ą, kt óra ro k, kt óra wymag a szybkiego uzupełnienia panie generale, ale jak to jest tera z nową mi 29 tez wyposa żenie 2 baz lotnictwa taktyczneg o w Malborku n ie w Mińsku Mazowieckim i t e samolot y pełniły służbę to n ie jes t tak że po prost u on e s łużyły jak o jako maszyn y szkolen iowe on e po prost u pe łniły służbę innymi s łowy wszystk ie incydenty zwi ązane z naruszen iem przestrzen i pow ietrznej Polski Rzeczpospolitej n o i interwencje podejmowa ły w łaśnie te 2 bazy w te j chwili nie ma ani 1 Miga, więc co to znacz y w sens ie obronnym nie tylk o tak że mamy 16 także pe łnienie dy żurów przestrzen i powietrznej jest jako ś ta m rozdz ielone między t e cz y bazy c o najmniej 4 bazy Varda 216 i 2 Miłosz kie czy broń, jeżeli mo żna poradzi ć, gdy mus ieli sobie poradzi ć, jeżeli nie lata ły m igi t o musiały cz ęściej eksploatowan e by ć większym re żimie lata ć w 16 nie wiemy by ć mo że tuta j następowała jaka ś tak że współpraca w ramac h ca łego Sojuszu Północnoatlantyckiego n o w iemy n p . na d krajami bałtyckimi jes t mi si ę pol ityk natowsk a no n ie jes t n ie s iedzimy w środku dow ództwa Operacyjnego, kt óre odpowiada za t e dyżury, ale tak jeste śmy zgodni podbrzusze trudno jest goły mn ie, bo mamy 16 na szcz ęście, kt óre właśnie no al e musia ła by ć zwiększona eksploatacj a i zwi ększona zwi ększony wysi łek w og óle eskadr y samolotów 16 pani gr a tak z Pańskiego do świadczenia wojskoweg o jak cz ęsto tak ie incydenty naruszen ia polskiej stref y pow ietrznej si ę zdarzają staraj ą się t o prowokacja rosyjska, ale zdarzają si ę u nas sprawa realna bardzo często si ę zdarzaj ą to prowokacj a w ostatn ich latac h nawe t du żo du żo cz ęściej nas i t e naruszen ia przestrzeni pow ietrznej mogą mie ć dwojak iego charakteru albo są n o, jakb y mimowolne niepe łnosprawna pomy łką jak ąś ta m albo no i n ieprecyzyjnym dojściem do legalne j strefy, ale mog ą by ć te ż celow o świadomie preparowane i w ostatn ich latac h mam y cora z więcej w łaśnie tyc h świadomych naruszeń przestrzen i pow ietrznej przez si ły spo łeczne rosyjskie now i w 1 celu w celu rozpoznan ia system u obron y pow ietrznej rozpoznania system u reagowan ia jak szybko pod Rygą podrywaj ą si ę samolot y dy żurny jak szybko znajd ą si ę w strefie jaki ż ja jako ś, jak ą taktyką wypychaj ą t e samolot y naruszające no i t d. tak dalej t o jes t jak gdyby celow a taka gr a na bardz o często występowała w czasach tamtej z imnej wojn y klasycznej dwudz iestym w ieku, a ponieważ tera z mamy te ż tak ie taką nową zimną wojn ę wypowiedzia ł inną oczywiście n ie sztamp ę, al e taką hybrydową zimn ą wojn ą w ramac h te j tyc h zmaga ń nast ępuje świadome celow e w łaśnie testowanie Krzysztof wzajemn e testowan ie zresztą powiedzmy to sob ie szczerz e systemów obron y pow ietrznej, bo a ż siły je j si ły natowskie przecie ż postępują zapewn e tak że podobnie tylko o tym n ie informujemy, że nie chwalimy, a z punkt u w idzenia strategicznego termin 29 mają jeszcz e sens cz y rzeczywi ście ta k jak m ówi minister Błaszczak to są po prost u ju ż maszyn y lekk o zabytkowe, które n ie maj ą szan s w Wawer nawet prz y tak ich prowokacjac h ta walce pow ietrznej maj ą dużo mn iejsza szans a, chocia ż on e s ą pow iedzmy sob ie klasycznymi myśliwcami w odróżnieniu od 16, które si ę samolotam i w ielozadaniowymi n p . do walk i pow ietrznej migi 29 były bardz o dobre jeszcze do n iedawna oczywiście teraz głównie w wyn iku rewolucj i informacyjnej informatyczne i w ty m w ty m zakres ie jak gdyb y on e ustępują nowoczesny m bardziej nowoczesny m samoloto m, al e w sensie awioniki s ieje się zwrotno ści w pow ietrzu n p . sam i pamiętamy t e manewr y tuta j pokazywan e jak przylatywały p ierwsze migi 29 robiło ogromn e wra żenie t e ostre zwroty ostra zdolność do ostryc h manewr ów i t d. więc może z nimi nie by ł nie by łoby tak iego dramat u, gdyby śmy m ieli rzeczywi ście mo żliwość dost ępu do części zam iennych do w łaściwej obsługi szybk iej obs ługi zm iany nowel i uzupe łnień tak dalej dl a nas mili to s ą po NRD prawda i Otóż nasze dawn iejsze nasz e i przej ęte z NRD, wi ęc brakuj e nam w te j chwili n p . je śli s ilniki tak jak mówią fachowcy, kt órzy si ę na ty m znają silniki są w og óle nie produkowane s ilniki s ą bardz o mocno eksploatowan e w, zw łaszcza właśnie z e wzgl ędu na t ę ostrą zwrotność by m powiedzia ł tyc h samolotów pow ietrze, kt óra wymaga wielkiego wielkiej siły, jak ie si ły ciągu silników wr óciła na naszej rozmowy tu ż po informacjach Radia TOK FM, a tera z na powa żnie gen Stanisław Koziej były sze f Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest państwa mo im go ściem rozmaw iamy o bezpiecze ństwie kraju rozmawiali śmy o bezpieczeństwie pow ietrznych w kontek ście uz iemienia mig ów 29 od marca teg o rok u dziś m inister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedzia ł, że t e samoloty wr ócą na polskie niebo, choć nie b ędzie t o szybko no bo po p ierwsze, samoloty trzeba przywr ócić do pełnej sprawno ści po 9 miesiącach, a także w te j chw ili żaden wojskowyc h pilotów nie ma uprawnie ń do p ilotowania Miga 29 te uprawnienia trzeb a w jak i spos ób im przywr ócić pan ie generale ja chc ę pan a zapyta ć w og óle o kondycj ę polskiej armii Anno Domini 2019 jak to w te j chw ili wygl ąda, bo n ie najlepiej wygl ąda wypowiedział rozpocz ąłby, jakb y to t ę refleksję o najog ólniej, czego poz iom od strategii przed e wszystk im nie ma strateg ii jak w iemy ten obecn y rząd prze z ca łą swoj ą kadencj ę krytykował uznawa ł, że tamta jes t niewa żna, kt óre poprzedn ia ekipa strategia opracowana tak, jakbyśmy s łyszeli s łyszeliśmy nawe t obroniony elektromagnetyczne j rozwa żaliśmy r óżne pomys ły za poprzedn iego ministra takiego czarownika, kt óry tak czarowa ł prawda hipnotyzował też naw iasem mówiąc tym i czystkami t o te ż hipnotyzowa ł chyba nasz e dow ództwo kadrow e dow ództwo naczeln e, bo chociażby m ówiliśmy o tyc h o tych o tyc h pilotach, którzy n ie mają tych uprawnie ń to przecież ta bierno ść to to jes t następne pewne j bierno ści także dow ództwa wojskowego n o przecież mo żna by ło wcze śniej uruchomić te prac e przygotowawcz e, ale ta armia tak a jes t właśnie zah ipnotyzowana prze z obecnyc h polityków upartyjn ienia na coraz bardziej de Lubicz van a t e czystk i kadrowe, jakb y obezw ładnił za straszy ły pow iedzmy sob ie szczerz e te ż i w zwi ązku z ty m brakuj e, jakby tak iej samej inicjatywy w euro dowodzen ie tak wychodzen ia z pomysłami lepienie wychodz i, bo mo żesz możesz sob ie zaszkodzić czekaj ą na jakie ś instrukcje poczeka j, jaka b ędzie Wola pol ityczna zw ierzchnika pol itycznego i zgodnie z t ą jeg o wol ą próbuj maszerować, a n ie zaczyna j wedl e w łasnej log iki operacyjne j cz y strategicznych t u mieli śmy np. klasyczn y tak i przykład, że ty m tak ie ubezw łasnowolnienie strateg iczny brakiem strateg ii my ślenia jest chociażby t o s łynne przenoszenie czołgów z Zachodu na wsch ód czy przyj ęcie tak iej doktryn y motywowane przed e wszystk im pol ityczne rozm ieszczania arm ii wzd łuż gran icy prawda to jest punk t widzenia Czyż to strateg icznego Operacyjnego bardz o ryzykowna koncepcj a, b y w raz ie wojn y nag łej w b itwie gran icznej ca łość tego tego może by ć, że tak powiem opanowan a rozb ita czy przegrać mo żna wojn a ju ż na samym pocz ątku b itwy gran icznej, wi ęc ta strateg ia spr aw tutaj wywo łuje wiele w ątpliwości racze j brak strateg ii tak ie dzia łania dora źne drug a sprawa t o jeszcz e proble m modern izacji arm ii unowocześniania wiadomo, że t o jest potrzebne w dob ie, zw łaszcza te j rewolucj i informatycznej obecnej n o tu te ż s łyszymy s łyszymy o bater iach rak iet Patriot nie ma ich dalszy m ci ągu s łyszymy o śmigłowców n o właśnie t o wszystko sta ło si ę, że o odwo łana odwo łane caracal e nowyc h śmigłowców jak n ie by ło tak nie ma s łyszymy o 35 nadal jest pieszy odbi ł w przesz łości prawda n o tak, jeżeli patrz ąc na rodzaj e sił zbrojnyc h to właściwie n ie spojrze ć ta m jest lekk a zapaść patrz ąc na marynark ę wojenną n o tuta j kadra bardz o si ę skar ży maj ąc łagodnie patrz ąc na si łę, b y pow ietrzne również siły społeczne si ę w najlepsze j pewn ie sytuacji m imo wszystk o, chociaż raz siedzieli bez my śliwców Mig 20 biegów wi ęc, gdz ie dobrz e nie jes t dobrze, al e dzieci dlatego dl a dn o dlateg o przed filmem tu jeszcze nie wspomnia ł pa n np. kontrowersyjnej koncepcji wojs k obron y terytor ialnej bran e braku rezerw i t d. ale przypomn ijmy sob ie, że c o najmn iej przez 2 lata poprze ć te j do m inionej kadencj i w zasadz ie wszystk o zostało wstrzyman e t e wszystk ie plan y zamierzenia program y w r óżnym stopn iu zaawansowan ia np. słynne patr ioty, o kt órych pa n wspominał cz y śmigłowce by ły by ły stosunkow o dalek o zaawansowan e programy, al e ta w ładza, kt óra przysz ła m inister Macierewicz t o wszystko po prostu skasowa ł uwa żał, że t o jest nieważne i zacz ął wszystk o odnowa w te n sposób wojsk o straci ło cz ęść planistycznym koncepcyjny c o najmniej 23 lata na boksowan ie w m iejscu, ale ta powstaj e Ford Tramp i n o tak no, więc o los ie znaj ą Amerykanie i p óźniej jeszcz e byłoby p ół b iedy, gdyb y w łaśnie to pod e rwanie si ę z teg o zastoj u w programac h modern izacyjnych by ło zwi ązane, z jak ą w łaśnie strategi ę, o czym m ówiliśmy wcześniej tymczasem te j strategii nie by ło nie ma do te j pory t e wszystk ie decyzj e w zakresie modern izacyjnym są takie ad ho c chaotyczn e podejmowan e tak dzisiaj ran o sta ł minister sob ie pomy ślał, bo ktoś powiedzia ł on wychodz i ogłasza, że realizuje zapom ina za miesiąc o ty m i co ś noweg o m ówi 1 słowem tak nie można modernizowa ć armi ę na podstaw ie widzimisi ę czy wol i m inistra t o mus i wynikać jaki ś analiz strategicznych koncepcj i obrony pa ństwa, że wsp ółdziałania w ramac h Sojuszu Północnoatlantyckiego i t d . i t d. 1 sią t o mus i mie ć ogromn e ogromn e uzasadnienie tymczase m tak ich plan ów długofalowych n ie by ło natom iast by ły decyzje tak ie tłok niektóre z n ich bardz o kontrowersyjne n o chocia żby zn iszczenie pro program u śmigłowcowego śmigłowca w bankach Polski, kt óra jes t pa ństwem gran icznym s ą n iezmiernie ważne, poniewa ż one zapewniają w łaśnie t o mobilno ść szybko ść reagowan ia w razie zagrożenia gran icy w tym m iejscu czy w tamtym te ż śmigłowce mogą si ę tam szybk o znaleźć przerzuci ć ta m żołnierzy można cz y śmigłowce uderzen iowe tymczasem tymczasem kto ś ta m, których wiceministrów powiedział nie b ędę ju ż jeg o nazw iska wym ienia śmigła przed osi ą tam 10 ziemną spraw ą wojsk u polsk im na Francuzi się o d nas nauczyli je ść widelcem n o tak Francuzi ucz y je ść widelcem i c o mnie najbardz iej w tym wszystk im n iepokoi bo, że pol ityk tak m ówi boję t o jest wygodnie z jakich ś ta m powodów Noto p ół b iedy, al e je żeli wojskow i fachowc y eksperci stratedz y o d planowan ia nie staraj ą si ę teg o pol ityka swojeg o szef a wyprowadzi ć z teg o b łędu tylk o spokojnie realizuj ą to c o c i pol itycy wymyślają to jest nie t o już jest dobre to ju ż jes t systemowa s łabość by m powiedział strateg iczna operacyjna wojsk a polskiego, jeżeli na poziomie ma by ć posłuszny pan i Ewa tak posłuszny pos łuszny w sensie wym iar jak ju ż zapadną decyzj e ale zanim t e decyzje zapadną an i te n m inister podejmie jak ąś decyzj ę to wojskow i stratedz y pow inni go dot ąd, bo go t łumaczyć, dok ąd dot ąd m u wyja śnić aż go, że muszą n iejako do podj ęcia racjonalnej decyzji, a jak widzą, że n ie zmusz ą t o pow inni po prost u ostentacyjnie poda ć do dym isji tak, żeby wywo łać pewien pewn ą reakcj ę op inii publicznej, że co ś niedobrego się dz ieje, że t o decyzj a nie ma żadnego sensu my ślę, że t o jest rol a tyc h mo ich kolegów młodszych w w ielu wypadkac h moich wychowank ów zreszt ą już poleg a, którzy s łużą na styk u między wojsk iem polityką t o jes t najwa żniejsza najwa żniejsze c o wojsk u polskim dz isiaj jes t oni pow inni czu ć na s iebie odpowiedzialność, że po t o ich wojsk o n iejako wypchn ęło na te n najwyższe szczyt y styk u z polityk ą, ab y on i chron ili wojsk o przed tak imi r óżnymi g łupimi decyzjam i ideologicznymi partyjnymi partyjne ani wojska i t d . cz y też podejmowan iu w łaśnie tak ich n ieracjonalnych pol itycznie wy łącznie motywowanyc h decyzj ę w wym iarze strateg icznym jak Berlin o tyle frustrujące my ślę dla obywatel i, że Polska i tak sporo wydaj e na cele obronno ści te 2 % PKB, czyl i tyl e ile zak łada Sojusz Północnoatlantycki na je j wydajem y, ale n o jest dosy ć frustruj ące to wydajemy to w spos ób g łupi nieprzemyślany i w og óle be z sensu mamy przecie ż bardzo w iele w tak im raz ie celów f inansowych znaczn ie bardz iej sensownyc h ni ż ni ż idiotyczna i etyczne inwestowanie w arm ii, kt óre nie ma specjaln ie sens u an i strategicznego an i an i żadnego innego ma pan t u spor o racj i w ty m w ty m sceptycy śmierć do podej ścia do wydawan ia tyc h pieni ędzy rzeczywiście wa żniejsze jest m ądre wydawanie pieni ędzy ni ż wi ęcej wydawan ie pieniędzy t o jest znana rzes z, a to od dawn a jeśli idzie o obronność lepszy m podej ściem z punktu widzenia w ładz państwa w og óle narod u jest m ądre wydatkowan ie tych pieniędzy, kt óre się ju ż daj e ni ż ci ągłe dok ładanie więcej więcej i wydawan ie ich niew łaściwy sposób niestety bud żet Ministerstwa Obrony Narodowej sta ł si ę, jakb y tak ą tak im źródłem do zas ilania propagandy partyjnej oboz u rządzącego wiele przedsi ęwzięć w iele pieniędzy zreszt ą z Ministerstwa Obrony Narodowej idzie na czel e na zadan ia niezwi ązane bezpo średnio z wojskiem przypomnijmy sobie ta m jakie ś drog i pomn iki ławeczki w interesie propagandowym to nie n iezbyt mo że du że pieni ądze, al e on e właśnie wywo łują ten efek t społeczeństwie mo im zdaniem tyc h r óżnych w ątpliwości, bo je żeli pieniądze n ie s ą wydane racjonalnie, które s ą po prost u marnowane lepiej by ło, gdyby posz ły rzeczywi ście na inne cel e bardziej pa ństwo potrze b rozmawia si ę na momen t prze z moment o zaopatrzen iu Polska grupa zbrojeniowa cz y pa ństwo spółka skupiaj ąca kilkadziesiąt f irm zwi ązanych z branżą mo że zosta ć zlikwidowana, a to jes t efek t tar ć pomi ędzy m inistrem obrony narodowe j Mariuszem Błaszczakiem, a m inistrem Sasinem no i t o miejsce ma pos t powsta ć agencja uzbrojenia myśli pan, że t o jes t dobry k ierunek nie t o jest zupe łnie błędne jak j a w ogóle n ie mogę zrozumieć tak iego pomysłu, jak ie tuta j si ę pojawia, że po łączenie Inspektoratu uzbrojen ia z k ierownictwem polskiej grup y zbrojen iowej w jedn o agencja uzbrojenia, kt óra b ędzie jednocze śnie zamawia ć bro ń jednocze śnie będzie odpad a za produkcj ę tej broni zaku p te j broni produkcj a tej bron i tak dale j i t o le ży ta instytucja omnipotencji ta m wszystko b ędzie podlega ć m inistrowi obron y narodowej n o przeprasza m bardzo, ale to jes t zupełnie n ie z te j planety pomysł n ie wiem, kt o mógł natak i pomysł wpadn ą, bo to jes t nawe t gdyby m powiedział nawe t za czas ów socjal izmu realneg o w PRL-u no nie by ło tak iej takiego jakiego ś pomysłu tak iej central izacji, a tak iej centralizacji ma m nadziej ę, że si ę z tego wycofaj ą, bo je żeli t o rzeczywiście b ędzie zrealizowane agencja uzbrojenia jes t potrzebna od dawna fachowc y o ty m, mówią, że jes t potrzebn a agencja uzbrojen ia, które b ędzie si ę zajmowa ła z zamaw ianiem zakupywane uzbrojen ia dl a agencji uzbrojenia n ie mo że jednocze śnie produkowa ć tego uzbrojen ia, która b ędzie zamawia ło, więc to jes t niewyobrażalny moim zdaniem b łąd i ma m nadziej ę, że do teg o n ie dojdz ie w proces ie, gdy to będzie musia ł by ć jakie ś ustawow e przecie ż rozwiązania na n ie tak ie rzeczy Polski parlament uchwalono al e, ale m iejmy nadziej ę, że tuta j jako ś jakim ś głosem rozsądku te ż pa n prezydent mo że si ę wyka że w ramac h kampanii, bo t o jes t tak oczywi ście oczywiście b łędne że, że niemo żliwe do zreal izowania jak b ędzie realizowane na t o n ic dobreg o n ie przyniesie an i arm ie tylk o przyniesie w łaśnie jeszcz e lepsz ą okazj ę do marnowania pieni ędzy bud żetowych MON n a rzeczy n iekoniecznie związane z e wzrostem potencja łu bojoweg o, al e z drugiej stron y można tuta j użyć argumentu, że t o jes t przecie ż to na kon iec lat a wszystk o państwowe wi ęc, dlaczego n ie kupi ć teg o w 1 zarządzanym prze z m inistra obrony ciele n o tak, al e to t o już takie my tak i system ju ż był ćwiczony w h istorii świata właśnie w system ie socjal istycznym Jeślinie sprawdził się w ty m socjal istycznych n ie sprawdził si ę w konkurencj i wolnorynkow ą gospodark ą tak że w zakres ie produkcj i uzbrojen ia oczywi ście służby produkcj a uzbrojenia ma swoj ą specyfikę zawsz e pa ństwo ma tam jaki ś wp ływ Radka popatrzm y na amerykański syste m, gdz ie władze w ładze pol ityczne jedna k trzymaj ą pewną piecze pewn ą rękę na d tym i w ielkimi firmami zbrojeniowymi dla firm s ą prawa tak, chocia ż f irmy są prywatn e, ale nie mo że by ć tak integracja w 1 instytucji teg o wszystk iego dlatego, że t o naprawdę stwarz a ogromn e mo żliwości do dowolneg o wykorzystywan ia pieni ędzy pa ństwowych bardz o serdeczn ie dziękuję za t ę rozmow ę gen. Stanisław Koziej by ły sze f Biura Bezpieczeństwa Narodowego pa ństwa i mo im gościem dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA