REKLAMA

Test: Toyota C-HR

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-26 19:40
Czas trwania:
14:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacj i dzień dobr y codzienny magazy n motoryzacyjn y audycja testow a zapow iadane wczoraj po japo ńsku dobr y wieczór to jes t to i n ie będziemy czekać to jes t taka sytuacja, że je ździłem mercedesem GLE, b y zresztą nie tylk o pan dziennikarzy k ilku było alb o na kilkudziesi ęciu r óżnych kraj ów, ale one embarg o na wra żenia zjazdy n ie mog ę powiedzieć jeszcz e pewnie na pocz ątku grudnia cz y w przyszłym tygodn iu o ty m, samochodz ie Rozwiń » mogę odpowiedzie ć jak wygl ąda sk ład 2 słowa tylk o wygl ąda najbardziej wspomina mercedesa, kt óry już niema, czyl i Giela wreszc ie kanciasty SUV zrobi ł jest, owsze m, troch ę bardziej zaokrąglony ni ż wielka, który w, który już n ie, którego nie m a w produkcj i skoro w ielka zast ąpił ta k w przybli żeniu w ielce, a ten ma rozm iar glc, ale wygląda zupe łnie różni mają troch ę proble m z nomenklaturą wiem, bo swoje jest te ż problem, dlaczego Bugiel, a glc t o jeszcze rozumiemy GLA mn iejszy Kielce większa, ale w ielu bezpraw ie rozmiar wielce Jaggera t o zreszt ą tuta j jakoś t o te n samoch ód w ogóle jeszcze n ie istnieje w świadomości waln e t o al e, ale ostatnio je ździłem GL, o którym d ługo państwo powiemy najnowsze, którzy s ą swoj ą drog ą fantastyczny samochód jes t o n Olechowskim wszystk im wszysc y m ówią, że duże w, a tak naprawdę dl a mn ie te n samoch ód wiele no, więc jeździliśmy t ą samą sztuką jeździłem par ę tygodn i temu czterocylindrowym aktor od osób dobra wróćmy do kraju o d megahercach korzystają tylk o powiedzie ć że, że to jes t samochód, kt óry kiedyś by ł bardz o Samem i t o podobieństwo do MR late m bardzo charakterystyczn y słupek co jes t w idoczne wie ści z 500 k m ale, ale też nie jest wart jes t w iele naprawdę, kt óre funduje n o a tera z pow iedz mi cz y jes t to jedn o jest pewna, że pojawiłaby pierwsze jazd y, bo tam był toczon y dziś b ędzie to jeszcze cech y jak były pierwsze jazdy 3 lata tem u te ż zreszt ą w l istopadzie to powiem c i, że nawe t m ój znajomy, kt óry trochę si ę znana samochodach mówi aktor ty m ta nowa Toyota się nazwą ciekawie wygl ąda koncep t, ale czy to jest jaki ś cel auto z e Wschodu mu si ę myliło t o C-HR t o jest okazuje się ta m s ą 3 wersje rozwinięcia rozwini ęcia skrótu z teg o skr ótu kompakt kraj Gary Cooper Hair jes t niewa żny jes t cech a Rider tak tak mogłaby si ę nazywa ć na pewno wiesz co by się nazwała fajn y taj Rainer NOŻNA było tak ie środki będą ich dokarm ianie Czekaj by ł kończąc taka by ła jej jak o 82 ja wiem na ty m May lan d de r możną Highlander ta jes t High Rider tak to no skr ót jest taki no i by ł tak i koncept, który ogląda już 4 lata temu i pote m był samochód seryjn y w roku 2016 co on i n ie nazwali High Rider co by ło zupe łnie inaczej jak Toyota High Rider 2 HR post aw na porażkę t o w iadomo, chociaż ju ż wszystkie Rawki mają nap ęd na 4 koła objął, ale jest ono wymagalne o d samego pocz ątku, bo są to presj a na gondolach no właśnie ale, ale zawsz e mog ły dokupić n o s łuchaj sytuacja jes t taka jak popatrze ć na ten samoch ód bądź 4 lata 3 lata temu jak je ździłem ty m samochode m najpierw hybryd ą Włoszką w porządku odrzucane, bo by ło dość drog o na pewn o nie dawa ła mu szan s na tak ą sprzeda ż my ślę o 4000 to zdob ędziemy m istrzostwo raczej 2 × aktualny rozk ład świadczy Niewiem czy powinni śmy tak teraz czeka Zbawiciela sprzedan o, bo rower y tera z z ubieg łym rok u całe 7 półprawda Wadowice w z łotych można troch ę unikn ąć te j sytuacj i, w kt órej wychodz imy na osob y n ie do ko ńca kompetentny, ale nikt n ie wiedział nawet w to angażują się n ie wiedzieli c o ani, jaką dysponowałem za sob ą dość wa żną toyocie, kt óra mówiła ja mówię z 2000 on co pow iesz na 4, bo l iczymy na 4 sprzedali prawie 8 tam te ż nie spodziewa ł takiej sprzeda ży w Polsce wraca do nas wskaza ło w ty m samochodzie będzie co n ie przeszkadza swej ora z wyglądu cz y ju ż z wygl ądu na zewnątrz to jeszcz e jako ś, że to jes t za mocna t o jes t spry t było, al e dobr a, ale człowiek si ę do teg o zwyczaj u wnętrze też na p ierwszy rzut ok a za mocn o zbyt krzykliwa zby t jakie ś takie, al e też czegoś z ty m w ielkim panelem tak a punkowym n o i s ilnik 122 turbo 116 konkursu mo że tak że nie wystarczą tak a cena i tak by ła do ść wysok a troch ę wzros ła minimalnie co c iekawe w wersj i wyposażenia podstawowa jes t lepiej lepiej le le lepsza ta l ista jest natom iast słuchaj no byłem zdz iwiony, bo ten chor y jak zaakceptowania n ie mia ła z n im du żo problem ów 1 miał taki, kt óry na co dzie ń nie doskwiera, al e widzia łem n p . że str ój ciemna s iedzi tak Ashton to się z ma łymi tak, chocia ż w tym miejscu t o tak myślę, że mnie nie by ło tak źle, bo żeśmy dwumetrowego dziennikarza wsadzie listy łącz powiedział mo że Super n ie jest, ale myślę, że b ędzie gorze j mus isz chyba oparc ia w nos ten oparc ia foteli myślę, że t o na tej premierze 3 lata temu, al e faktycznie to n ie dl a takich ludz i tamtych n o i klamki n iewygodne t o ładnie wygląda t o wszystko tylnych drzw iach, al e zapomn ijmy o ty m, o w łaściwe samochód wystyl izowany odwa żnie tak no i sukce s sprzedaży na pewno mają c i co oczywi ście wi ększy mówi oczywi ście, bo mo że teraz ju ż tak m ówić wi ększość wersji w Europie ju ż w og óle wiadomo, ale w Polsce wi ększość była sprzedawan a z ty m silnikiem hybrydowy m co podwyższa cen ę do prawie 110  000 Warszawa nie ma znaczen ia cz y samochód 90 stopni, a nawet ludz ie wol ą kupić hybrydę, bo t o modne, ale to tylko modn e tylko pierwszy zreszt ą milcząc rozmawiali śmy o ty m, wczoraj ma przede wszystkim ma sen s, a po drug ie, hybryd a swo im samochodem to je żdżenie na samy m Werona 18122, która była dostępna dl a chorych no dobra c o si ę zmieniło wygl ądu złagodniał słuchania z ty m te światła s ą troch ę łagodniejsze po łączone takim polskim jak to tera z modn e między światłami z przodu te ż jak widzisz to jest troch ę tak jakb y kto ś ta m wi ęcej plasteliny na łożył się zm ieni mn iejsze ostrzy mn iejszych ostrych krawędzi nie szalejem y, a wciąż zachowa ł charakter samochodu nie są t o zmiany du żo kosmetyczn e, ale uwa żam, że na pewno na gorsz e n ie wysz ło, al e wg mn ie rewolucj ę w środku, dlatego że te n panel n iewygodny w obs łudze ogromny, który atakowa ł chodził na siebie z e środka dość dość to było s łabe to to w tej chwili ta m jes t t o rozwi ązanie, które ju ż znamy i w Rawce nowe j coroll i, czyl i wróciły przyciski na boki s ą w tym ekran ie dużym, al e są ma łe przyc iski są wszysc y przyznają, że t o c o mówimy od par u lat by ł be z sens u Pesa wprowadza gałki jeśli uznaj ą, że to c o mówimy jest be z sensu n ie, że to obecny syste m n ie wprowadz imy c o mówimy ma sens trzeb a wr ócić do przej ęć k ilku przycisk ów gałki to USA w wielu modelac h torow i Honda c ivic, którą b ędziemy dziś na pocz ątku przyszłego roku civic ma ju ż gałkę s łucha znow u do g łośności po faceliftingu je śli w tym g łównie poleg a na modernizacji system u multimedialnego Toyota t o sam o wr óciła zauważyła t o jest zmiana będzie już niema mam nadzieję, że n ie s łucha prawie rewolucyjne, dlateg o że obs ługa 2 × prostsz a ekrany wci ąż duży, ale lubi ć alb o nie on po prost u tam jes t gdz ie był nic n ie zm ienia natomiast jeszcz e co mówiono ja nawet n ie zauwa żam, że by ło tak, że by ło źle cz y gorzej powiedzmy o n wierz ą on e tak ju ż mówią ruszamy, bo wnętrze t o już właściwie trudno chcia ł wrócić na zewn ątrz te n samochód troch ę oblał no i Zosię zrobił tak i troch ę bardziej zaokrąglony troch ę bardz iej przypomina tera z samochod y np. Tesla umożliwia jest trochę przypomina co ś ta m przypom inano przypomina mnie przypomina poprzedn iego widzisz, chociaż t o jes t złe t o jest rewolucj a to to jes t w por ównaniu z t ą poprzednią wersją to uważam, że to trzeba b y da ć now ą generacj ę system u multimedialnego tak t o m ści dobr a ruszam y ja jeździłem tylk o na taki by ł cel zreszt ą tego wyjazdu tym nowy m s ilnikiem nowym dla tego model u znanego z coroll i chocia żby 20180 potrafi by ć oszcz ędny hybryda hybrydy prawd a 8 do setk i tak dobrz e oddych a bardz o fajn ie i te n ten tak i troszkę uci ążliwe, bo coraz mn iej, bo tam o d lat zm ieniono oprogramowan ie d źwięk g łośny tego te j przekładni bezstopniowej jest on się odzyw a tylko naprawdę s ą bardz o ostro jeździć, bo tak i zapa s momentu moc y właściwie nie ma sens u wciska ć pedału gazu ta m w podłogę natom iast wci ąż s łychać, że t o jest be z stopniu, jeżeli m y jeździmy tylk o na to myślę, że i t o ja się zorientuje si ę nam wsadz ą pod mask ę samochód z e skrzyni ą bezstopniową jedna k jest bez stopn i w kan ie automat no i co poprawili w ty m porównaniu z Mitsubishi ASX nowym jak be z stopn i okazało nie n o dobrz e w ie, dlaczeg o dobrze, ale trumna duża moc dobrz e n ie s łychać, bo praktycznie przeciska si ę n ic tak c icho, a ju ż w og óle jak liczną, ale też państwa cz y te ż nie ma dramatu wers y przysług to n ie jest n o natomiast jest t o c o zmienili no przede wszystk im mówi przed e wszystkim koncentrowali śmy się na ty m silniku jes t tutaj troch ę sztywniejsze zawieszenie do tyc h mocnych hybryd y, żeby nad ążać za tym przyspieszeniem momente m samoch ód nadążał poprzedn ie też nad ążały 12 turbo nawe t za słaby, więc trudno, żeby uk ład k ierowniczy zaw ieszenie nadążały n o i wyc iszono po ra z kolejn y podano wyc iszone wn ętrze, czyl i jes t dzisiaj w środku t o pro d w tym samochodz ie nie pami ętam, żeby by ło g łośno r óżne były samochod y, w kt órych bywa ło g łośno uszczelki bezbramkow e np. drzwi czy mogę naprawd ę to wiadomo, że licz ę, że generaln ie prawie wszystkich k ąciki s ą samochodam i trochę gorze j się ta m szczeln e uszczelki s ą zmienione i tera z pytan ie utrzyma się na sprzedaż skoro cen a prawie się zmieni ła t o 10001,51000 więcej t o nowa wersja silnikowa, by zerkn ął ona kosztuje 120, bo parę tysi ęcy w podstaw ie 2084 konie te ż będzie przynależeć co jes t najciekawsze 3 lata temu gro żono 9000 różnicy pomi ędzy 1122 w tej same j zosta ł 80 trojga 0 brała tak że, o ile o ile, o ile inny samoch ód można j ą bardz o wy łączyć oszczędnej jazdy tu akurat t o był jazd y dwudn iowe, wi ęc tak nie za niemal nie jest niemal z napędem na 4 koła równo nie ma nie ma nie ma w og óle, bo właśnie tuta j jak sa m pytałem o t o by to były 2 moje pytania jedn o takie drug ie, jakie prześwit prześwit jes t n iewielki o chociażby jeździmy tera z krok iem, który 19 cm o SUV-a skod y w przysz łym tygodn iu tuta j swój 142 Bryda 15 , 5 samochód z napędem spal inowym, bo wciąż dost ępne wtedy 2 turbo baga żnik prawie 400 l przyzwo ity jak n a tak ma ły samoch ód mały, ale może też źle powiedzia ł jak na tak średniej wielko ści SUV złe konkurencj a ogromna, b o w pierwszej pi ątce obsługuje konkurencji n ie ma n o dobra tak tak wygl ąda mnie troch ę rozumie rok je śli chodz i o wygl ąd nowych nie ma hybry d wydru k będzie n ie ma no t o i z jak ą personą nie ma chyb a nie ma chyb a tak małych t o prawda, bo je żeli ra z Rawka konkurent trawki mo że by ć C -H R Honda natom iast Rawki hybrydowe j natomiast nie ma chyba s łuchaj poznan a prawda cały czas poznaj e osob y, kt óre n p . m ówią m y rezygnujemy m ieszkam w centru m miasta rezygnujem y z samochodu za 2 lata teraz już ta m potrzebujemy co ś, al e generalnie cora z cz ęściej korzystam y z rower ów w łasnych rowerów miejskich z car-sharing u i t d. tak dalej zna m tak ie osob y znam tak ie osoby, kt óra rezygnuj ą z posiadania 2 samochodów, m imo że są dużą rodziną, czyl i tak ą pi ęcioosobową i ch ęci dwoje dorosłych tr ójkę dzieci i m ieli np. 57 osobowy samochód już dużego vana już jakąś du żą terenówkę sprzedaj ącą teren ówka i mówią m ieszkamy miał w mieście chcem y by ć bardz iej jak chcemy, żeby to wszystk o jakoś taki by ł bardz iej cz ęsto je ździmy na rowerac h inni potrzebne s ą 2 samochody 1 zostaje wiadomo musi być ale, ale ju ż n ie 2 i zam iast teg o dużego samochod u typ u van cz y tak du żej terenówki b ędą np. rower y jak dziś potrzebujemy ich jak o mn iejsza to n ie zastanaw ia si ę, bo z 1 strony z 1 strony, czyli dok ładnie tworzyliśmy państw na czy m polega fenomen tych brodę t o jes t bardzo potrzebn e to przej ściowy i że to by ł najbardziej w skodac h przydało 10 lat tem u, bo to jest co ś c o gromadz i energię, kt órą zazwycza j trac imy, kt órą ścieramy razem klocki hamulcowe tarcza pomoc ą tutaj ta energ ia w akumulator on e potem wykorzystywano wtedy, kiedy znajdz ie to właśnie w życie t o s łużyć, ale w iesz zastanaw iam si ę, bo t o jest Super, że jak te ż bezwzgl ędnie Super odzyskujemy jeszcze lepsz y ni ż segregacj ę śmieci, ale mo że n ie lepszy ale, al e ale, ale bardz o potrzebne, a z drugiej stron y mamy t o wszystk o nadwoz ie samochodu, kt óry jes t si łą rzeczy wy ższe staw ia większy op ór, a ma większe koła zwi ązku z tym zu żywa wi ęcej paliwa, bo jest wie ś gabaryt u gdyb y, gdyby to wszystko było w toyoc ie Yaris skoro przez sąd jes t du żo wcze śniejszym samochodem upchnięte to by by ło jeszcz e bardz iej Eko no mam y Yarisa hybrydą mawia ł nawet n ie tak drugiego końca spor u uznaliśmy kiedyś d ieslem jako na kon iec Pomorzanie hybrydowy konkurent, al e konkurenc i, którzy świetnie sprzedaj ą tak ie średniej wielkości SUV - y t o mamy doszło do Teramo m inistra na Qashqaia niewiele ju ż wi ęcej sprzeda ży było w ubieg łym roku mamy hyundaia Atosa na t o też prawie ju ż oko ło 8000 trochę mn iej volkswage n Tiguan, ale s ą mn iejsze samochod y do tych ułan większe tu s ą większe pęknięcia zostan ą większe są w notac h tak Duster mniejszy tym qashqa i taki sam mniej wi ęcej niecałe 4000 umów ci ężko w to uwierzy ć rzeźbą pasażera ora z prawie r óżnie aut a wielkości kciuka an i Qashqaia, ale t o wszystk o prawd a natom iast na pewn o tuta j si ę spisali wiesz c o jest oczywi ście m ówię oczywiście zapominamy o ty m, że, wprowadzając ten mode l procen t jakikolwiek mode l f irma już ma jakie ś szkice cz y plan y dotycz ące facelifting, który b ędzie 23 lata na podstawie tak ich p ierwszych uwag n o i prawdopodobn ie już 23 lata tem u już oczywi ście b ędę powtarzał tego pana urzędu o tym, m ówiliśmy, że trzeb a ten syste m multimedialny zmieni ć, bo mówiliśmy zm ienili, że napęd musi być mocn iejszy jest Sławek warszawsk iej w bankac h dzi ękujemy jutr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA