REKLAMA

Wyciekły kolejne tajne dokumenty na temat represji w Sinciangu

Połączenie
Data emisji:
2019-11-26 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 6 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mn ą w studiu Marcin przychodn iach polskiego Instytutu spraw międzynarodowy dzień dobr y dzie ń dobr y będziemy m ówić o spraw ie wyc ieku dokumentów chi ńskich dokument ów, które maj ą pokazywać czym d e fact o s ą oboz y dl a Ujgurów przyj ęci w ci ągu to obozy, o których słyszano mniej wi ęcej od rok u, bo to mn iej więcej ro k temu pojawiły się pierwsze doniesienia na temat tego, że ch ęć ci ągu w łaściwie Rozwiń » zbudowano ca ły syste m, który nazyw a się szkolen iem prawda szkoleniem prosimy wszysc y tak zawodowym na tras ie ów rzadko na p ierwszych i władze chi ńskie zaprzecza ł istnieniu tego system u oboz ów po jakim ś czas ie, k iedy rzeczywi ście uzyskał potw ierdzenie i pojawiają się cora z więcej informacji i do dzisiaj twierdzą, że t o jes t przyst ępnych oboz ów m iejsce w zasadz ie szkolen ia zawodoweg o dl a Ujgurów w pe łni dobrowolny i na zasadz ie racze j profesjonalizacji te j, gd y tyc h ludzi je śli oczywi ście można wierzy ć ty m dokumento m ambasada w Londynie ju ż zaprzeczy ła ambasad a chińska t o jes t s ą chętnie stać to s ą bardzo takie s ą sfabrykowan e dokumenty je śli można wierzy ć t o faktycznie niewiele stosowan a z dobrowolno ścią szkoleniami wsp ólnego, bo ta m naczelna zasada brzm i n ie pozwol i uc iec tak no t o musimy wspomnieć, że to s ą tak naprawd ę by ły 2 wycieki 22, jakby 2 publikacje dokument ów chińskich dotycz ących in gang u p ierwsza przez New York Timesa, który powo łuje się na t o, że otrzyma dokument y oko ło 400 stron różnego rodzaju dokument ów o d anonimowego nić się nie podaj ą źródła chi ńskiego urzędnika, kt óry przekaza ł partyjnego, kt óry przekazał im t e dokumenty jak o wyra z pewneg o swojeg o n iezadowolenia wobe c teg o co 10 gangu dzieje, a drug a rzecz to jes t pewn e śledztwa Międzynarodowego konsorcju m dziennikarskiego, kt óra t e dokumenty t o jes t dużo mn iej oko ło 20 kilku stro n mia ła otrzyma ć o d nieokre ślonej s ieci g órskiej nas z badan ia pokazują, że w przez ekspertów, którzy tym temate m wcze śniej zajmowal i prze z te ż specjalistów, bo sąd w j ęzyku chińskim przyspieszyć z j ęzyka chi ńskiego i w ogóle o d Chin współczesnych n o t o śledztwo dziennikarskie t o rzeczywiście by ło by ło prowadzon e na dużą skal ę ponad 70 dziennikarzy w tym drug im przypadk u kilku dziennikarzy n ie tańcz, ale one weryf ikowane dokument y i my ślę, że można im wierzy ć tak ona rzeczywi ście pokazuj ą one jakb y do odsłaniają te element y, kt óre wcze śniej były zas łonięte przez w ładze chi ńskie, bo wted y pokazuj ą zar ówno sposób myślenia, który sta ł p o ja k u podstaw wódz powstan ia tej s ieci oboz ów, dlaczego w ładze chi ńskie konkretn ie tak naprawd ę siedzi 5 zdecydował si ę na wprowadzen ie tak iej polityki Chin gangu, a z drugiej stron y też pokazują ju ż, by te n praktykę funkcjonowania w tak im oboz ie, a w zasadz ie praktyk ę traktowan ia os ób tam osadzonyc h prze z ich stra żników nazw ijmy t o wprost urz ędników chi ńskich za t o odpowiedzialnych w og óle sposób traktowan ia także tyc h ludz i, którzy zostal i na zewnątrz tak tam jes t bardzo cudzys łowu w zawodz ie c iekawy dokumen t al e jakby wstrz ąsający te ż troszeczk ę pokazuj ący jak urz ędnicy chi ńscy mają t łumaczyć studento m dz ieciom, kt órzy nagl e wr ócili przyjechal i odwiedzić rodzic ów, którzy nie ma bo, bo ob a są wi ęzienia są w łaśnie w tak im ośrodku odosobn ienia magam i wracają z e studiów jakimś du żym mie ście na Wschodzie Chin przyjeżdżają odwiedzi ć nikogo nie ma c o w ty m sytuacj i, jakim to wyt łumaczyć tak, żeby nagl e nie doprowadzi ć oczywi ście do jaki ś wybuch u niezadowolenia pewn ie do teg o, żeby informacje się rozprzestrzenia ły w mediach spo łecznościowych chi ńskich tak prz y ca łej cenzurze t o jednak b y kwest ia skali pewne j pewnyc h elementów n o też to jest t o pewne zagrożenie dl a partii wi ęc, gdyby t o jesteś te ż testy te c iekawe element y tam s ą ujęte właśnie zaczn ijmy mo że tego pytan ia, bo w statystykach na statystykac h je śli w ogóle te ż ma jakie ś statystyki zakłada si ę, że tam przebyw a około 1 000 000 osób tak w ładze chińskie n ie chc ą podać dokładnej l iczby ile os ób tam osadzonych szacuje si ę, że to jes t około 1 000 000 na podstaw ie tyc h dokument ów niekt órzy badacze nawet szacują, że to mo że by ć dużo wi ęcej niż 1 000 000, ale przyjm ijmy, że to b ędzie około 1 000 000 osób osadzonych mn iej wi ęcej 200 ośrodkach teg o typu obozac h z winy samych Ujgurów jes t około 10 w samych biur tak i oko ło 10 trochę pona d 10  000 000 wg badań of icjalnych chi ńskich 2010 roku tak t o jest właśnie zrob imy sob ie tera z powiedzie ć, dlaczeg o w ogóle t o oboz y powsta ły co by ł za pomys ł, bo jego wszczęcia ciągu dziej ą si ę rzeczy, które mo żna nazwa ć represjam i wiemy o d lat prawd a w 2009 rok 2008 to są te nie są jak b ędą t o nie nowa historia lecznicza jest tak im regionem specyficznym, al e to, że ta m powsta ły właściwie oboz y koncentracyjne to jes t pewien pewna nowo ść tak t o jest t o jest te ż bardz o rzeczywi ście odm ienna pol ityka, kt órą wprowadził si ę im 5 w odr óżnieniu do tego c o było wcze śniej, bo rzeczywi ście mamy 2009 roku w tym rok u roczn ica zamieszek w Urumczi starc ia między chamam i, czyli tym i z rdzennym i Duńczykami, a g órami i of iary śmiertelne, al e i, ale wcze śniej i jakby by t przykład na t o, że dotarc ie ta m istniej ą tylko wcze śniej recept ą i powtarzano jak mantr ę władz chi ńskich by ł rozwój prow incji tak inwestycje nawet je śli on e by ły g łównie przeznaczon e dl a fanów cz y nastaw ione na przyciągnięcie tyc h rdzennych Chińczyków do prow incji pewn e zmn iejszenie tyc h r óżnic demograf icznych narodowyc h etnicznych n o t o jedna k retoryka była skonstruowan a także, że rozw ijamy gospodarczo prowincj ę co ma podnie ść poz iom życia w zwi ązku z ty m zmniejszy ć ekstrem izm zmniejszy ć niezadowolenie Ujgurów jest z teg o, że on i są jakim ś sens ie traktuj ą si ę dyskrym inowani i mamy siedzibie, kt óry by ł zostaj e przewodnicz ącym ChRL i tu i nast ępuje tak a ko incydencja czasowa 2014 roku sie ć kin przyje żdża do Rzędzian Guo z wizyt ą i mam y w w odstępie krótkim odstępie czas u mam y k ilka dość gwa łtownych zamach ów terrorystycznyc h atak ów no żowników czy wybuch ów bom b na targowiskach w miastach, gdz ie g inie w n ich kilkadziesi ąt osób to jest pew ien odst ęp miesi ęcy w każdym raz ie ATA rzeczywiście jest w tym samy m czasie w Django, że nie jest spokojn ie dan ia czy będą musieliby śmy si ę te ż dawa ć w swyc h analizę samych Ujgurów, a cz y wi ększość z n ich jest to jes t środowisko nastaw ione pokojowo dajmy si ę oczywi ście istniej ą r ównież grup y, kt óre są w spos ób zbrojn y walczy ć ChRL s ą, jakby d ążą do pewneg o uniezale żnienia si ę te j cz ęści po powstan ia tego wolneg o Kurdystanu tak cz y, wi ęc musielibyśmy otwiera ć parę wątków w każdym razie n ie, robi ąc tego w tej chw ili mamy pew ien nast ępstwo czasów mam y listy s iedzi Kinga mamy zamach y terrorystyczne ma m trudną sytuację bezpiecze ństwa mamy r ównież zamachy poza śnić gangiem jednostkow e przypadki, al e r ównież ofiarami śmiertelnymi i w ty m momenc ie nast ępnie wybieg ł następuje te to przemys ł jak w ten spos ób myślenia daj ą też dokumenty on e czy nie by ły jawn e, że przekonan ie w ładz chińskich i zwłaszcza Sibiga, że t o n ie rozw ój ekonom iczny nie wystarcz y, że t u rzeczywi ście trzeba cytuje się ten te n fragmen t be z lito ści tak cz y trzeba podej ść do teg o be z litości nie tylk o w kontekście gospodarczy m, a tak że ideologicznym czy skupić się na islamie tak, ale cz y można sądzić, że t o w pewnym sens ie, bo jakaś strateg ia, kt órą w ogóle stosowało si ę dzień 5 to znacz y, że jeg o podej ście do rozmaitych problem ów w Chinach jest takim podej ściem bardzo si łowym centrali styczny m tak im zak ładającym, jakby rozwiązania za wszelk ą cenę trochę taki troch ę nie mam też się, gd y te n element samego szef a gang u m iejsca ważnego wzgl ędów gospodarczyc h z łoża surowców z e wzgl ędów geograf icznych tak sameg o położenia blisko ść Afganistanu Pakistanu tras a do Europy t o jest te n element strateg iczny dl a Chińczyków bardz o wa żny i konieczność kontrol i na d t ą prowincją te n elemen t terrorystyczny te ż istotne, b o jak cz ęść Ujgurów walczy ła w szeregac h ISIS najprawdopodobniej i jakb y i te n elemen t ewentualnego powrotu i sztuk i na tere n Chin jak o wykryc ie skal i było m inimalne natomiast podkre ślone przez w ładze chi ńskie wi ęc, więc t e elementy troszeczk ę są specyf iczne narz ędzia Google my ślę, chociaż w kontekście tego c o si ę dz ieje obecn ie mo żna założyć że, żeby te n te ż poz iom kontrol i spo łecznej, który nijak zosta ł zastosowany jes t te ż pewną platform ą testow ą do teg o ewentualnie mo żna, by zastosować, gdz ie indziej tak czy chc e t u przywoływać przykładu w Hongkongu ale, al e jak jest pew ien element test u w jaki sposób zadzia ła, ale rozum cz y też odmienne o d tego c o Chiny robi ły w Tybecie i tak n ie s ą odmienne tre ści w kwestii środków skal i za zdecydu j bardziej brutaln e brutaln e zaawansowane technolog icznie, bo mówimy, że pe łnej kontrol i technolog icznej monitoringu teg o typ u rzeczy grab y telefonów apl ikacji tak dl a wykorzystan ia system u punkt ów t o pewien rozw ój te n proce s rozwojowy no trzeba wiedzieć, że sekretar z partii obecny cz y trwaj ące 2016 roku, kt óre by przyjecha ł ta m zosta ł nominowany specjalnie po t o, żeby w łaśnie wprowadzić ten pla n w życie no o n rząd o n był wcze śniej w Tybecie mającego jes t t o proce s sposób patrzen ia na na s sytuacje mo że n ie tyl e mniejszości etn icznych c o pewnyc h problemów wewn ątrz chi ńskich sposobowi rozwi ązywania prze z w ładze trzynasta 17 za chwilę wr ócimy do rozmow y po łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mną w stud iu Marcin przychodn iach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmaw iamy o Chinach 8 ciał, gdz ie działają obozy edukacyjn e, które tak dobrą spraw ę możemy nazywać obozam i koncentracyjnymi dla Ujgurów nie w iadomo ile osób tam przebyw a w dotychcza s domn iemywa, że ta mo że być 1 000 000 z tyc h najnowszych dokument ów wynika, że mo że by ć wi ęcej muszę powiedzieć o ty m jak to oboz u funkcjonującego tera z dowiedzieli śmy się z teg o najnowszeg o wycieku t o s ą oboz y, kt óre sam i ludzie kt órzy, kt órzy stamt ąd wyszli, bo mo żna z n ich wyjść okre ślają jak o pew ien proce s pran ia m ózgu zgodnie z tym c o tydzie ń wcze śniej, czyli ty m nastaw ieniem na usuni ęcie wszelk iego wszelk ich rel igijnych ekstrem izmu, kt óry w ładze chińskiej dys k z islamem, wi ęc ta m si ę ich ucz y teg o co g łosi partia ta m h istorii Chin j ęzyka chińskiego, jakb y el iminuje wszystk ie t e elementy, kt óre są zwi ązane w jak im stopniu t o z tradycją kultur ą cz y religią charakterystyczną dl a Ujgurów oczywi ście pod pełną kontrolą tak t o jes t podstawow y element kontrol i prze z monitoring, ale także w przem ieszczaniu si ę sa m Boże budow y c o znacz y budowy pewne j struktur y funkcjonowania oboz u w taki spos ób, żeby każdy z n ich by ł jakim ś sens ie zawsz e pod kontrol ą tyc h urzędników miejskich strażników, kt órzy na m si ę n imi zajmuj ą oczywiście syste m informatorów tu jakby były, dl a kt órych stra żnicy pozyskują pośród wi ęźniów, żeby wiedzieć c o si ę dzieje, więc teg o typ u rzeczy całego systemu punkt ów tak to to jest istotny elemen t, kt óry ka żdy więzień najprawdopodobn iej tak wyn ika z zeznań świadków tak że tyc h dokument ów chodz i z pewny m wp łatę 1000 punktów i nie mo że mie ć więcej nawe t z a dobre pow iedzmy nazwijmy t o c o dobre zachowan ie podporz ądkowanie regu łom, jakb y spe łnianie obowi ązków n ie obniżają si ę te punkty tak je śli w przypadk u, k iedy np. dojdz ie do 500 jego pobyt przedłużony nast ępny ro k tak minimum t o jes t racze j ro k pobytu w tak im ośrodku pote m na zasadzie ewaluacj i mo żna ten środek opu ścić teg o nac isk położony jes t na t o, żeby wyeliminowa ć to c o chińskie w ładze w tyc h dokumentach zreszt ą trwaj ą wirusa myślenia zagra ć pewneg o w pewneg o infekcji niewłaściwego my ślenia tak te ż t łumaczą poby t w tyc h o środkach rodzin ą tak ty m wspomniałem o dzieciach kt órzy, kt óry wielokrotnie zostaj ą sam e tak jakb y dotyczy t o zar ówno pełnoletnich, al e tak że tyc h mn iejszych i jakb y w tym element, b y t łumaczyli się t o oni też s ą im si ę przedstawić tak i sposób, że ich zachowanie ma także wp ływ na to c o si ę będzie działo z tymi lud źmi w tym o środku czy wyjd ą wcześniej cz y czy p óźniej tak dalej n o tak czyst a, jakb y total itarne total itarnego systemu wzi ęte ob óz koncentracyjny n o z wy łączeniem element ów życiowych tak rzeczywiście c i ludz ie ta m mają w sens ie jedzen ia warunk ów ciepła no t o wtedy t e metr y jeśli mamy t o por ównywać do teg o co zna m rzeczywistość drugiej wojn y światowej t o tonie t o porównanie si ę nie otrzymuj ą nie ja nie n ie dokonywa ł tak ich porównań natomiast n ie, al e te n elemen t, jakby tak i tes t brutalne j ingerencji w spos ób my ślenia tak iego właśnie przeformowania kogo ś nadania nowe j to żsamości, jeżeli w ogóle stamt ąd wejść no to jes t co ś charakterystycznego tak charakterystyczneg o dl a ustroj ów totalitarnych tak to jes t pew ien elemen t, który ma, jakb y tak spojrze ć na t o w kontek ście tych najnowszych Chin czy mo żna powiedzie ć, że stworzen ie takiego system u oboz u dl a Ujgurów t o jest dow ód na t o, którą stron ę Chiny zmierzają jak o pew ien pomysł na s iebie jako pew ien pa npa ństwo, kt óre jak zape łnia pustkę ideologiczną to nie jest n ie chodz i tylko b iznes prawd a Nowak n ie wiem cz y to można t e tak daleko, bo to jednak jes t te ż państw to c o się stało si ę Django z pewny m elemente m pragmatyczneg o my ślenia o problem ie zwi ązanym z bezpiecze ństwem i polityką w tym reg ionie tak zastosowan o tak ie rozwiązania, jak ie uznan o za stosown e i obecn ie Chiny przed pokazuj ą te rozwi ązania światu mówiąc zobaczc ie u na s tyc h zamach ów nie ma może n ie zwracamy tak iej uwag i na prawa człowieka, chocia ż tego te ż do końca nie mówionego dopowiadaj ą t o, ale dzięki temu mam y jakieś feta, ale tak zastanawiam na d ty m czy ta opowieść, bo troch ę troch ę trzeb a zadać pytanie c o si ę ta m wciska g łową w tym w g órę do głów t o znacz y jako, jaka t o jest h istoria, że co ś są jedne w ielkie Kliny akt u jest standardow a historia Zjednoczonych Chin pod władzą komun istycznej partii Chin i obowiązków, jak i z teg o wynikają dl a obywatel i teg o pa ństwa i jakb y i tego c o si ę z tym wi ąże dl a ca łości jako tak i znacz y t o partia jest najwa żniejsza j ęzyk chi ński mandary ński najwa żniejszy religi ę tak, al e pod kierownictwem szyb cz y pod nadzore m partii to też wpisuje w tak i trend w og óle sygnal izacji tzw . rel igii w Chinach za ś dzie ń p inga, czyli 1 większego nadzor u nad of icjalnymi religiami, kt óre s ą of icjalnie dopuszczon e w Chinach do wznowy w lesie zastanaw iam czy te n sukce s gospodarczy chi ński jedna k wynikaj ące bynajmn iej n ie z teg o system u centralnego planowan ia tylk o w łaśnie gospodark i wolnorynkowe j jak w jak iej form ie cz y o n wzmocni ł jeszcze te n sposób my ślenia w Chinach jak o kraj u, by mlek iem miodem p łynącym z sukcesam i gospodarczym i ekonomicznymi no troszeczk ę, jakb y chodzi czy t o retoryk ę jeszcz e pod sypana tak im sterydy w postac i te j kasy, które no ta k tak znacz y jes t jakby t o się też zm ienia obecn ie, bo t o m ówimy korzy ść by ło i nadal jes t, al e zm ienia, b y wyznaczenie cel u spo łeczeństwo tak cz y pozwolen ie na bogacen ie si ę mog ą otwarcie Chin do pewneg o stopn ia oczywiście nie będziemy docentem na inn ą rozmow ę z jakich powod ów i do jak iego stopn ia natomiast możliwości zarab iania pieni ędzy prze z upraszcza, al e przez ka żdego Chińczyka jes t elemente m, który d e jes t tym op ium, które w te j chw ili, kt óre partia podsun ęła Chińczykom przeci ętnym jako jako t e jak w zastępstwie tych ewentualnyc h innych rzeczy, które mog łyby skończyć cz y to, widząc jes t bardz o daleko demokracji cz y t o w łaśnie Real jakie ś wi ększe rzeczy wyżej ma za sob ą szata jes t, że mo żna, b y powiedzie ć takiemu Góra mogli ście by ć tym i bogatymi obywatelam i zamiast teg o planujecie pracowano tak i takim mówiono tylk o, że to w łaśnie w przekonaniu w ładz chi ńskich n ie zaczęła tak pote m to w łaśnie retoryka cz y na samym pocz ątku wspomina łem rozwoj u prow incji nawet je śli wprowadzam y to wa m tych fan ów t o on i to i ta k jak wyzyskuje się nad nawet dzi ś nie ma dost ępu do urz ędów czy, bo zajmują je chanow i Noto tak cz y s iak prow incja rozwija drog i powstaj ą nowoczesne budynk i s ą i t d . więc t o w wykonan iu w ładz chi ńskich nie zacz ęła nie przyczyni ło si ę do do uspokojen ia sytuacji no, jakby i dlatego trzeba by ło p ójść kro k dale j cz y można s ądzić, że t o jes t właśnie t o jest pytanie, które gdzie ś tutaj przewija w te j nasze j rozmowy to znaczy t o jes t rozwiązanie adresowan e na rozwój w tym momenc ie głównie do niczego, al e czy to jest jaka ś taka czego ś się ucz ą na podstaw ie tyc h obozów sprawdza, czego się ucz ą na podstawie teg o rozwi ązania opozycja pewn e narzędzie jam t o rzeczywiście to jest ten spos ób my ślenia na tema t spo łeczeństwa i relacj i w ładza spo łeczeństwo syste m punktowy t o t o c o b ędziemy pewnie mieli w Chinach za chwil ę w kontek ście w ogóle post aw społecznych tak c o już mam y w ty m system ie f inansowym na cz ęste i ocen y obywatela zu życiem nowoczesnyc h technologii sztucznej inteligencji tak to jes t pewn e po i pewien to 10 gangu jes t pewny m teste m jak t o zafunkcjonuje ka żdej jakie, jaką rol ę pełni nowa technologia w przypadk u tych obozów śni w ciągu noty dz ieli o d te j tak iej podstawowej, czyl i kame r wszelkiego rodzaj u prze z aplikacje telefon iczne cz y kontrol e telefonów i czy to ocz y czy bezpośrednio cz y pośredniczący hamowan ie tyc h telefonów, gdyby n ie jes t wa żny element tak jest to jes t naprawdę istotny elemen t w tej w te j te j nowe j rzeczywisto ści indiańskiej po to, po prostu o to chodzi, że nagl e z tyc h danyc h, które udaj e si ę pobra ć w jaki spos ób przez funkcjonowan ie tych ludz i samym oboz ie można bardzo dużo występ na temat ich tak t o jest jakby istota sztucznej inteligencji dostaw y danych to te n mechan izm si ę dostosowuje i opracowuj e nowe rozwi ązania i przetwarza t e dan e, żeby z wystosować nowy spos ób zareagowa ć na rzeczywiste czy mo żna powiedzie ć troch ę tak brzm i naprawdę Orły lask ą jak Chiny zmieniały jaki ś taki 1 wielki obóz, kt óry jako by ć kontrolowan y prze z ca ły syste m rozma itych elektron icznych urz ądzeń dozor u troszk ę tak mo żna taką to jest 1 z teorii funkcjonuj e, że t o jest pew ien, że jakby oczywi ście, że elemente m rozwoj u nowoczesnyc h technologii sztuczne j inteligencji tak dale j tak dale j w Chinach jes t właśnie pomysł part ii na t o w jak i spos ób rozwin ąć kontrol ę, a jednocześnie zdaj ąc sob ie troszkę odpowiedzialno ści tak bo, bo t o nagle n ie ten urz ędnik partyjny b ędzie podejmowa ł decyzj e, które kogo ś mog ą zaboleć albo komuś n ie podawa ć tylk o jakiś te n jes t proceso r algoryt m jak maszyn a nieokre ślona f izycznie dok ładnie przedm iot podmiot Black Box co ś takiego Wagner to jest t o powinny trudno się powiedzieć czy t o się zryw zrealizuje, bo t o jes t pewne pewna teor ia al e, ale my ślę, że i, jakby już tyl e g łowy władz chi ńskich istnieje rzeczywi ście jes t t o 1 z element ów, dl a kt órego on e tak rozwijaj ą technolog ie i dlaczego w te j strony postanowi ły skierowa ć wysiłki pieni ądz cz y musimy zrozumie ć, że no właśnie cz y mo że powiedzmy więcej na tema t tego pa n powiedzia ł, że oboz y w ci ągu są to s ą obozy przymusow e to mo żemy u żywać s łowa obozy koncentracyjn e, jakb y pasuj e natom iast pewne to nie s ą obozy przymusowe j pracy to n ie n ie rozum ie, których dochodz i do tera z pytanie z nową definicję prawda dochodz i do tortur t o s ą tortury n o w tym sensie tan ie mózgu jes t tak w tym sensie nie t o tu jak nie jeste m prawn ikiem, al e w takim potoczny m rozumieniu tego s łowa jak najbardziej ze świadków pokazuj ą, że dochodz i tam do pran ia m ózgu dochodzi ta m do przymus u pewnyc h sytuacj i i do stosowan ia przemocy, więc jeg o w ty m sensie tym sens ie tak, ale on a oczywiście to nie jes t dowodzą nie są obl iczone na t o, żeby nas f inansowo t o po p ierwsze, oczywi ście, al e finansowo korzysta ć z prac y tych ludzi on e są nasze obliczone na to, żeby tyc h ludz i co z e swoj ą wychowywa ć, a i, żeby oni wyszl i stamt ąd i czy to ze strach u cz y rzeczywi ście przekonan ia ju ż nie wyst ępowali na drog ę ekstrem izmu terroryzmu nie t o pytanie na ile t o się powiedzie to znacz y na ile te n syste m reedukacji wsparte tymi technolog iami t ą szerok ą inwigilacj ę może faktycznie zadziałać ta k jak partia tego oczekuj ą, że to jest pytan ie, które w ładze sobie zadaj ą t o zależy, jaki efekt m ówi je śli mówimy o statystyc e sam i nazw ijmy to zamach ów cz y ataków, kt óre oskarża si ły rów t o do dzia łu tak mocn i i ta statystyk a, o ile możemy stwierdzi ć, bo to rzeczywiście mus imy zrobi ć zastrzeżenie, że jes t bardziej domniemanie niż realna statystyk a to tyc h zamach ów jes t mn iej tak, ale trudno wygra ć, żeby tyc h Ujgurów, kt órzy dokonywali zamachów by ła linią no właśnie nowe pytan ia o koszty nocy t o jes t pytan ie tak rzeczywi ście proble m proble m ekstremizmu terroryzm u istniej ą problem dzia łalności grup, kt óre domagaj ą si ę oderwan ia powstan ia tzw. wolneg o tylk o stan u istniej ą istnieje nadal tylk o w jaki spos ób na to reagowa ć n a ta reakcja jes t jedna k chyba i to b ędzie fan i przesadzon a, al e wiadomo czem u on a służy w łaśnie żona s łuży jakiegoś druga to jes t drog a w Azji mo żna jakoś prz y okazji jak wytyczn ą w cudzys łowie te n ca ły syste m, kt óry bezpo średnio ma reagowa ć na jakieś zagro żenie nazw ijmy t o o n s łuży tak że testowan iu system u kontroli i panowan ia czy w ładzy na d społeczeństwem w spos ób nowoczesny nam iary na 2001 . wiek dzi ękuję bardzo Marcin przychodn iach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był ze mn ą w studiu 1336 za chwil ę informacje o łączenie k ilku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA