REKLAMA

Dlaczego w Londynie nie pojedziesz Uberem?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-26 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 42 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie z e mn ą w studiu dr Rafał Kowalski z e szko ły głównej handlowej dzień dobr y dzie ń dobry będziemy zarządzenia jak łatwo by ć Uberem tak g igantyczna f irma, kt óra teoretycznie staj e si ę symbole m tyc h przemian i w dl a w ielu gospodark i cyfrowej okazuj e się by ć firm ą, kt óra n ieustannie zderz a z rozma itymi regulacjam i w łasną indolencj ą niemo żnością tak dobr ą sprawę skontrolowan ia tego co si Rozwiń » ę dzieje w ca łym tym b iznesie przejazdow e wczorajsz a decyzj a Londynu, kt óry n ie przedłużył l icencji Uberowi jest wyra źnym teg o dowode m 45  000 kierowców prawie 3 ,51 000 000 korzystających z 1 z najwi ększych 1 z największych rynk ów dl a Ubera w łaściwie w Europie mo że na świecie, a ta utrata jest zwi ązana z tym, że Uber n ie jes t w stanie mimo teg o, że po raz kolejn y, b y w ładze Londynu naciskały na to nie jes t w stan ie zagwarantowa ć bezpiecze ństwa pewnego to znaczy nie jes t w stanie zapewni ć, że osoba, kt óra s iedzi za kółkiem to jes t ta osob a, która logował si ę do apl ikacji, która m ówi, że jes t kierowc ą teg o pojazdu t o jes t proble m bardz o w ielu firm przewozowyc h, kt óre działają w ty m modelu n ie tylk o Ubera, ale wydaje si ę, że t o jest niezwyk łe t o w łaśnie ten pryncyp ialnie izb brytyjskiego regulator a prawda pryncyp ia Lis w ładz Londynu, kt óre mówią, jeżeli jeste ście w stan ie tego zrobić t o tak d ługo jak nie n ie jest n iski uszczelnić system u tak długo n ie mo żecie po prost u jeździć tak zgadza si ę zw łaszcza, że to nie jes t pierwsza p ierwsze ostrzeżenie z e strony transport u London, czyl i tej instytucji, która zajmuj e si ę koordynacj ą transport u publ icznego, czyli transport rosyjsk iego ruchu ko łowego w Londynie wiemy, że Uber te ż 17 miesięcy tem u dosta ł pierwsz ą warunkow ą licencję mia ł dużo czas u na t o, żeby swoj e problem y rozwi ązać w ładze tej instytucji stoją na stanow isku, że zrobi ł n iewiele w tym wzgl ędzie problemy s ą nada l 14  000 przewozów jak o szacują o d teg o czasu odby ło si ę w obarczony podejrzen iem, że to byli w łaśnie k ierowcy Ubera tylko osob y podszywające się od kierowc ów zatem przede wszystk im chodz i o bezpieczeństwo oczywiście komentarz e są w zale żności o d opcj i politycznej o d, kt o j e wygłasza wyraża to trudn e są bardz o zm ienne konserwatyści t o skandaliczna decyzja, że t o jest pol ityczna decyzj a praw i brzydkiej rajd u rzeszowsk iego mer a Londynu, który w ten spos ób wsp iera zwi ązki zawodow e z kolei sam e rejony, m ówi że bezpiecze ństwo jego obywateli dl a niego najważniejsze ze wzgl ędu na t o c o m ówi do tej pory Uber nie dostanie l icencji jak n ie rozwi ąże swoj e problem ów pasażerowie s ą bardz o podz ieleni jedn i są zwolenn ikami tej decyzj i dyn i z kolei krytykuj ą, wi ęc głosy stanowisk jest bardz o du żo i ci ężko oczywi ście nie n ietrudno si ę zgodzi ć z władzami Londynu, że to jest to jes t proble m je śli jeśli ktoś potrzeba kierowcy Ubera n ie w iadomo, gdzie na s wiezie, kto zwierzę to t o jest du ży problem może w iadomo gdz ie, ale nie w iadomo, kto właśnie wiadomo, która nie ma chyb a jakieś tak ie ciekawe doświadczenie je śli chodz i o przest ępstwa na przemoc wobec pasa żerów cz y pasażerów wobec kierowc ów, wi ęc tańsze pojaw ia k ilka w ątków do te j por y jest spraw a teg o taks ówkarza, kt óry też nie n ie do ko ńca zachował się w porz ądku wobe c swoich pasażerów w parlamenc ie, wi ęc tak ie odium pewneg o ryzyk a zwi ązanego z przewozem gdzieś tam się ca ły czas pojaw ia w ty m właśnie tuta j komentarzac h tutaj nagl e okazuje, że w ca łej te j opowieści o Uberze, kt óre oferuje tan ie przejazd y zaczyna by ć właściwie krytyk a wszystk ich stron t o znaczy z 1 strony mam y krytyk ę tak ą m ówiącą o cenach dumpingowych dla samych kierowc ów i obniżania standard ów pracy z drugiej stron y mam y pytan ie o bezpieczeństwo pasażerów t u też jes t obniżenie standardu ta k tak zreszt ą kilka miesi ęcy tygodn i tem u protestowal i r ównież k ierowcy Ubera w Londynie przec iwko niskim bardzo z łym warunko m prac y n iskim wynagrodzeniom cz y też był cz y te ż w ty m lep iej środkom pozyskują też rz ąd tuta j warto przypomnie ć był pierwszym m iejscem, gdz ie dosz ło do procesu taksówką ubra ł w akcjac h rzeczywiście, k iedy k ierowcy Ubera powiedzie ć rzeczy wyst ąpili do s ądu o to, żeby stwierdzić czy t o jes t stosunek pracy p isanie przyznał racji dok ładnie dok ładnie, więc tak tak to wygl ądało i tuta j pojaw ia pewien proble m ja ma m cora z cz ęstsze odnosz ę wra żenie, że Uber chyb a n ie do ko ńca wzi ął pod uwag ę złożoność świata, kt órego otacz a i uważa, że wprowadz i jakąś technologi ę t o w ty m ca łym zamieszaniu dezorientacji, jak ą wywo ła ludz ie nie nie n ie zareaguj ą odpowie natomiast okazuje si ę, że w wielu krajach reakcja nastąpiła dosy ć szybko będzie nie do ko ńca, bo pomy śli Ubera my ślę, że też c o jes t dziwne dl a mnie dziś ta wyobra źnia zawiod ła tyc h, którzy zarz ądzają t ą firm ą trzeba bra ć pod uwag ę konteks t kulturow y pol ityczne instytucjonalne różnych kraj ów, a t o n ie zosta ło żaden spos ób chyb a wzi ęte pod uwag ę to oni tak sam o postąpili jak c ierpi za nacjonalizacj ę świata wszystko si ę nim uniwersalizm je un iform czuj e, więc n ie jak sobie poradzimy ata k wcale n ie jest to rzeczywi ście tak jes t troch ę tak wygl ąda bo owsze m, Travis Kalanick zosta ł usunięty ze stanow iska odszed ł nies ławie natom iast jego nast ępczyni właściwie nie ma n ic do powiedzenia w tak iej kryzysowej sytuacji jedyn e co na siebie wydobyła t o, że t o z ła decyzja to miasto pokazuje, że n ie byl i kompletn ie przygotowani na tak i o d o tak ą tak i opór i t o nawet n ie chodz i o użytkowniku czy te ż starli zwi ązku zawodowyc h, al e tutaj zostal i Opus pojawi si ę opór z e stron y instytucji różnego typ u r óżnych środowisk pol itycznych teg o chyba najmniej teg o si ę najmniej spodziewali s ądzili, że t o, że t o b ędzie, że samo społeczeństwo brytyjsk ie bardz o mocn o podzielone na temat Ubera jedn i m ówią s ą bardz o dużymi zwolennikami teg o teg o tego teg o rozwi ązania podkreślają, że to daj e szans ę na zatrudn ienie dużej masie imigrant ów też t o też argumen t w te j dyskusj i, że to osob y s ą bezp ieczne przejazdy z kole i inni m ówią, że prawo jest tak ie sam e jak dla wszystk ich i n ie mo żna robi ć wyjątków nawet jeśli t o jes t nowa nowa technolog ia dziecko, które dop iero stawia p ierwsze kroki t o n ie uspraw iedliwia nikogo no i tutaj tego typu wątpliwości pojawiło się także w innych krajac h te ż pamiętać, że te n ryne k przewoz ów Uber swoj ą drogą troszkę rozrusz a tak paradoksaln ie rzecz ujmując ryne k przewoz ów tak on o jak pokazał, gdzie s ą pewne granice, że mo żna przesunąć je śli chodzi o ocenę o jako ść tyc h usług dost ępność tyc h us ług i i tego nie mo żna odm ówić na pewn o po drugie, społeczeństwo cora z cz ęściej korzystać na pewien mode l na Zachodzie, który rozw ija, gdzie młodzi ludz ie ch ętnie korzystaj ą z samochod ów czy korzystaj ą z takich samochodów nawe t wyżej mo żna, które mo żna wypożyczyć, korzystaj ąc z tan iego transport u tak jak w Niemczech jest bardz o powa żny proble m zresztą dzisiaj ta informacja o ty m, że Merta zwolni ł 5000 ludzi zwalniano to n ie jest to n ie jes t informacja, kt órą stronę nale ży zignorowa ć Kontrym kontr a zresztą k u takim drugim miastem, kt óre się zawsz e Uberowi stawia łoby Berlin gdzie, owsze m, Ober jeździł chyba jeździ dalej jest, al e jak o taks ówka jako taks ówka tak tak mógł sobie życia, lecz taksówka n o i Londynie nie innej sytuacji co ś o tym, pamiętać, ponieważ n ie wiedzą chyba 6 miast gdz ie, a przyrost przychod ów Ubera jest bardz o szacuje się, że to 6 miast generuj e 14 przychodów w og óle Ubera ręce on ani dla t o jest dla Ubera jedna k ważniejsze, więc cały czas to jest ciąg to jes t cios nie niech ęcią przez 21 zostali o d was sądu jest pora, b o do tej por y jeszcz e mog ą je ździć, a zobaczymy c o będzie wydaj e się arcyc iekawy przypadek dlateg o rząd pokazuj e ogran iczenia te j nasze j teg o naszeg o optym izmu cyfroweg o naszego naszego, al e w ielu podmiotów gospodarczyc h, że tuta j nowe technolog ie zbawią rozwi ążą mnóstwo problemów nowe zadan ie dl a, rozwiązując wytwarzaj ą nowe, bo teraz okazuj e, że pojawi si ę pytan ie w jak i spos ób przeprowadzić skuteczn ą identyfikacj ę kierowcy, którzy maj ą prawd a do tej pory bazowali na rozpoznawan iu skarg algoryt m, kt óry rozpoznawa ł zdjęcia cz y zaczynasz jazd a rob i sobie zdjęcia przesy łać do central i jest potwierdzenie, że jesteś ty okazuj e si ę, że t o zdjęcie mo żna było zawczas u podmienić, że osoba, kt óra posługiwała się dany m prof ilem mogła sobie łyknąć fotk ę wszystko się zgadz a jedz iemy tera z pewn ie będą stawiali na b iometrii ale, żeby skuteczn ie zaimplementowa ć b iometrii 45  000 u 45  000 kierowców t o, aby wymieni ć sprzęt, który oni ju ż on e s ą potwierdzona, al e tak, więc nam z kolei podnos i tą poprzeczkę, by t ę barier ę wej ścia jak podn iesie barier ę wejścia tej cen y skończono wszystk o się zmienia okazuj e się, że to bardz o, żeby zreszt ą też okazj ę na bardzo ciekaw ą rzecz, że je śli chodz i o nowe technolog ie t o tuż kro k krok, zan im t o kr ąg i zm ierza inicja ł innowacyjno ść użytkowników albo te ż tych, którzy korzystaj ą z tyc h apl ikacji, kt órzy pierwszą taką rolę zaczyna zastawia ć si ę jak t o mo żna obejść przecie ż s łynny przypade k sklep u be z obsługi, gdz ie tylk o kodami kreskowym i można sob ie t e cen y zbijać p ierwsza rzecz, jaka nastąpiła co ludzie zacz ęli zastanawia ć jak obej ść system ochrony, żeby mo żna było wynosić towary ze sklepów t o są to była t o była p ierwsza t o zaczęli nas nie w ie tego n ie wiem nie mogę wyn ika natomiast t e w firmach chyb a Amazon otworz y skle p z pierwszą próbowali się musiał zmierzyć to od razu atak i na syste m ochronn y identyfikuj ące klient ów i tutaj co ś pokazuje, że nowe technolog ie s ą doskonalone ca ły czas s ą t o lu k, kt óre alb o b ędą wykorzystywali, jak ie tutaj w ty m przypadk u c i kierowcy potencjaln i kierowcy, a niewykluczone, że nied ługo pasażerowie te ż się czegoś naucz ą i zaczn ą sami siebie trunk i wykorzystywa ć, a ja ja n ie jeste m specjalistą technologii w pełnym teg o s łowa znaczen iu, ale jak wyw iezie tą b ędzie mo żna zrobić i wcze śniej czy p óźniej tak im przypadk iem spotkamy, ale t o jes t o tyl e zastanawiaj ące, że wydawałoby si ę, że patrz ąc na prac ę jako Uber wygenerował na całym świecie cz y ile o nim pisano, i ż o ty m, mówiono, jak ie jak rewolucyjny wydawało się t o by ć przypade k, jeżeli popatrzym y teraz, gd y Uber zarabia jak t o się m a w og óle do stan u f inansowego całej firmy t o jest cały cza s sp ółka na minusie t o jest cały cza s biznes przynosz ący strat y, wi ęc trochę to jest pytanie o t o cz y te n rzeczywi ście jes t takie prost e p ierwotnie wydawa ło zdarzyć też by ło b iednie n ie chcia łbym wchodzi ć w buty zarz ądzających Uber an i też ekspertów o d rynk u, ale wydaje się, że Uber tak jak kiedy ś powiedziałem zresztą oba państwa audycji, że Uber to n ie jes t f irma, która akurat ten mode l biznesu, kt óra rozwin ęła tera z traktu j jak o model laserowy, a tak oni traktują jako mode l przej ściowy dlateg o też n ie reaguj ą nerwow o na kolejn ą konkurencję w postaci chocia żby Bolta czy innych teg o typ u firm, bo on i wydaj e mi się nie nie planują, żeby to, by model, kt óry on i będą traktowal i jak o ten, który będzie ostateczny m rozwiązaniem to jest pamiętają, że f irma technologiczna, kt óra wszystkim rozw ija nowoczesn e technolog ie, a i t o jest g łówna główny obsza r dzia łalności wobec czego t o jes t rzecz przej ściowa tak samo jak wydaj e się, że oni sob ie skalkulowali ta k jak kiedy ś się sze f Amazona sob ie skalkulował wprost rozw ój swoje j f irmy straty przez kilkanaście lat tak sam o oni chyb a też mocn o sob ie skalkulowal i strategii rozwoju t o jest oczywiście modelem docelowym jes t mode l ju ż autonom icznymi samochodami natom iast niestety n ie wiem n o właśnie straty alb o n iestety, bo pojaw ia się cora z więcej takich sygnałów z e stron y sameg o rynk u motoryzacyjnego, że te samochody autonomiczne w pe łni autonomiczne to też mo że by ć pieśń przyszłości, tote ż mo że odsunąć w czas ie o d dłuższy czas niczym się wydawało to n ie jest tak one za chwil ę wyjad ą oczywiście no zreszt ą w niektórych m iejscach w niekt órych bran żach tak dalek o posuni ęta cyfryzacj a zosta ła powstrzyman a osad rozmawiaj ąc z koleg ą, kt óry m ówił o przemy śle obuwniczym, gdz ie zaczęto stosowa ć na powszechną skal ę robot y, które produkowa ło obuwie okaza ło si ę, że jakość tych teg o by łoby tak n iska, że do 1000 osób wol i stopniowo si ę wycofywać, poniewa ż na kontroli na d tym na d ty m produktem wskoczy ł Tesla te ż swoje problemy miała je śli chodz i o robotyzacj i produkcj i i ze pr óbują si ę powoli jednak wrócić do cz łowieka jak o jak o czynnika przeprasza m określenie czynn ika produkcj i w związku z ty m s ą gran ice granice cyfryzacj i d igitalizacji automatyzacj i produkcji kt órych, kt óry w idocznie gdzieś umknęły trochę się rozpędzić ta trasa na lata by ły tak szybk o z ło dziękuję bardzo dr Rafał Kowalski ze szko ły głównej handlowej był z e mną stud ia dzi ękuję pan u państwo 1356 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA