REKLAMA

Kto wymaga leku przeciwko grypie ?

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-26 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:34 min.
Udostępnij:

Wczoraj powiedziałam, że leki, które kupujemy bez recepty w aptece łagodzą tylko objawy grypy. Wbrew temu co mówią reklamy nie leczą grypy jako takiej. Owszem jest lek antywirusowy - nazwa chemiczna - oseltamiwir, który powinien podany być po zrobieniu testu potwierdzającego grypę. I to w ciągu 72 godzin od wystąpienia pierwszych objawów grypy. Ale zazwyczaj wychodzimy z grypy bez tego leku i leżenia w szpitalu. Rozwiń »
Kiedy go jednak podajemy ?
Po pierwsze - gdy przychodzi pacjent z grupy dużego ryzyka, czyli gdy jest obawa, że przebieg grypy będzie u tej osoby cięższy.
Są to:
kobiety w ciąży
dzieci poniżej 5. roku życia
osoby powyżej 65. roku życia
Po drugie - gdy osoba jest przewlekle chora, miała niedawno udar, zawał. Zwiększa się wtedy prawdopodobieństwo kolejnego zawału jako powikłania grypowego.
Czasami bywa, że u kogoś przebieg grypy jest ciężki od samego początku;
już po dwóch dniach pacjent ma zmiany w płucach i odczuwa to w postaci duszności, suchego kaszlu, ma przyspieszony oddech, słabe tętno. Taki pacjent trafia na SOR, do szpitala i tam powinien dostać lek. Może on być wówczas zlecony nawet bez testu potwierdzającego wirusa grypy. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik TOK FM na zdrowie w idok Ewa Podolska wczoraj powiedziałam, że lek i, kt óre kupujem y bez recept y w aptec e łagodzą tylk o objaw y grypy wbrew tem u co m ówią reklam y nie lecz ą gryp y jak o tak, owsze m jest lek i antyw irusowe nazw a chem iczna ofertam i gier, który powinien by ć podan y po zrob ieniu testu potwierdzaj ącego grypę i t o w ci ągu 72 godzin o d wyst ąpienia p ierwszych objaw ów, ale zazwyczaj wychodz imy z grupy bez teg o lek u leżenia w Rozwiń » szpitalu, k iedy g o jedna k podaj po p ierwsze, gd y przychodz i pacjent z grup y du żego ryzyk a, gdy jes t obaw a, że przeb ieg gryp y będzie t e osob y ci ęższe, a są kobiety w ciąży dz ieci poniżej piątego rok u życia osob y powy żej sześćdziesiątego piątego rok u życia po drug ie, gd y osob a przewlekl e chor a mia ła n iedawno uda r zawał zwi ększa si ę wtedy prawdopodobie ństwo kolejneg o zawa łu jak o powik łania grupowego czasam i, byw a że kogoś przebieg gr y jes t ci ężka sameg o początku ju ż po 2 dniach pacjent ma zm iany w p łucach odczuwa to posta ć duszno ści sucheg o kaszlu ma przysp ieszony oddec h s łaby ten tak i pacjent traf ia na SOR do szpitala i tak powinien dosta ć legł może o n by ć w ówczas zlecony nawe t be z testu potwierdzającego w irusa gryp y wi ęcej jutr o przed czternast ą przewodn ik TOK FM na zdrow ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA