REKLAMA

Czy trumf skrajnej prawicy w Hiszpanii mozna połączyć z ekshumacją generała Franco?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-26 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 9 Jakub Janiszewski przy m ikrofonie z nam i Katarzyna Kobylarczyk reporterk a autorka ksi ążki strup Hiszpania Ros rapuj e rany dzie ń dobry dzień dobr y dzie ń dobr y państwo t o jes t ksi ążka o w łaściwie powiedzia łbym tak im duch u wojny domowe j, kt óry n igdy do końca n ie został jeszcz e można ta k w ogóle powiedzie ć o duch u wypędzony z Hiszpanii t o znaczy Hiszpania w pewny m sensie n ie do ko ńca poradziła sobie z przysz łością na pewn Rozwiń » o nie rozliczy ła nawet być mo że n ie do końca ustaliła liczb ę of iar tak i jest wyd źwięk tej pani ksi ążki trudn o w ty m kontek ście n ie pytać ostatn ie decyzj e rz ądu hiszpa ńskiego odno śnie ekshumacji gen . Franco i ten tr iumf partii vox, kt óra jest właściwie n o tak ą najwyra źniej u żywającą j ęzyka w post Franciszka Kotowskiego jeśli mo żna tak powiedzieć hiszpa ńskiej pol ityce, kt óra w łaściwie, odnosz ąc się właśnie te j decyzj i ekshumacji gen. Franco m ówiła wpros t o bezczeszczen iu grob u Franko trudno sobie zada ć tych pytań t o znaczy 2 tygodnie po ekshumacji mam y nagle tr iumf faks u w wyborach cz y pani ma poczucie, że to t e rzeczy s ą jedna k mocno powiązane czy te ż jes t także Hiszpanię opow iadali się przec iwko czemuś innemu prze z m ówił n p . że s ą za jedno ścią Hiszpanii, że są zmęczeni scen ą polityczną c o mog ło zagrać to jest bardz o ciekawe pytan ie, ponieważ pierwsz ą moj ą intuicj ę by ło pow iedzenie, że raczej się raczej nie ma t o w iele wsp ólnego z wyn ikiem wyborów, al e jedna k trzeb a powiedzieć, że vo x konsekwentn ie kampanii wyborczej jedna k temat ekshumacj i Franco przywoływał dogrzebać do tak ich bada ń, które przeprowadzi ł El Pais, które mówią, że te n tema t ekshumacj a Franco wracał najcz ęściej w przem ówieniach Pedro Sáncheza PSOE i właśnie Santiago b a skal a boksu, więc wydaj e si ę że, poniewa ż spo łeczeństwo hiszpańskie tak że by ło bardz o podzielone w spraw ie ekshumacj i ja mo że przypomn ę, że 48 % Hiszpanów uwa żało, że nale ży zsumowa ć gen. Franco podcza s gdy 38 uważało, że n ie, że trzeba zostawi ć tam, gdz ie jest, czyl i w Dolinie poleg łych, a więc wydaje się, że ten roz łam w społeczeństwie istnieje i że vox potrafi ł w odpow iedni spos ób g o rozegra ć tak bym powiedziała to t o jest rozrywk a rozgrywka mo że nawe t bardz o cyniczna no w łaśnie do kogo on i odwo łują znacz y kim jeszcz e s ą żywe sentymenty postronki stosuje t o tutaj mo że być elektorate m kto ś si ę opowiada za t ą wizj ą, kt órą gen. Franco mia ł na Hiszpanię to znacz y na pewn o jes t du żo pogrobowców frank izmu Hiszpanii tuta j jest pi ękny przyk ład n p . w w okolicach el Pardo, czyl i dawne j rezydencj i gen. Franco ta m vo x uzyska ł prawie 34 % wszystkich g łosów kolejn e 30 % Partido popula r, czyl i tak a stara hiszpa ńska prawica t o pokazuj e, że ta m akurat rzeczywiście w śród tyc h by łych wojskowyc h by łych ministrów by łych ludzi re żimu establishmentu n o t e sympat ie posz ły dok ładnie 1 stronę w stron ę boksu w stron ę Partido popular w stronę boksu nawe t bardz iej, bo w ielu pogrobowc ów frankizmu zwolennik ów tego, że za Franco żyło si ę świetnie uwa ża, że Partido popula r, czyl i partia ludow a t e idea ły zdradziła, że jes t zbyt słaba że, że n ie potraf i wystarczająco ostr o zareagowa ć na próbę rozl iczenia frank izmu na na ca ły ruch Memoriał h istoryka, czyli pami ęci historycznej, który teraz jes t w r ękach te j hiszpa ńskiej lew icy, więc wydaje si ę, że t o rzeczywi ście po cz ęści są c i c i starz y zwolennicy natom iast ja by m tego te ż n ie przecenia ł, bo vox bardz o dobrz e rozgryw a lęki, kt óre s ą w spo łeczeństwie hiszpa ńskim w tak iej klasie średniej dosy ć te j, która ucierpia ła w wyn iku kryzys u Hiszpanii tak ich ludz i, którzy obawiają si ę maj ą du żo lęków obawiają si ę n p . że imigranci odbior ą im pracę, że Hiszpania n ie pow inna tyc h imigrant ów przyjmowa ć obawiają si ę tego c o się dz ieje w Katalonii uwa żają, że rząd n ie jes t sobie w stan ie z ty m poradzi ć trzeb a tuta j wprowadzen ie jakiej ś s ilnej r ęki gwarantowała decyzji tak w łaśnie si ę, że Katalonia jes t bardziej winna temu c o si ę sta ło wyborach niewątpliwie z drugiej strony mo żna zadać pytan ie na ile w temac ie Katalonii te ż pobrzmiewaj ą t e tony frank istowskich, czyl i w łaśnie staw ianie na jedno ść Hiszpanii przed e wszystkim na t o znaczenie rz ądu w Madrycie n o tak t o oczywi ście wraca prawda, bo frank og łosił, że Hiszpania ma by ć 1 wielka i gwa łtownie si ę sprzeciwia ć jak imkolwiek pomysłom utworzen ia autonom ii Hiszpania mia ła by ć jednol ita prawd a nawe t mia ł m ówić w 1 języku wierzy ć wyznawa ć 1 religię i teraz właściwie n o s ądzę, że część wyborc ów, którzy si ę w kółku faksowej wracają uważają, że to c o się w te j chwili dz ieje w Katalonii ten wybuc h ruch ów separatystycznyc h jest n iedopuszczalna tak uwa żają on i tak twierdzą c o więcej uwa żają, że rząd sob ie n ie poradził sytuacj ą, że trzeb a by ło wprowadzi ć gwa łtowniejsze metodę trzeb a było n o bardz iej ukara ć Katalonii i polityków myślę, że to ma du że znaczenie no właśnie t o, al e z drugiej można, b y powiedzieć, że przed samym i wyborami by ł przecie ż wyro k s ądu prawa, które by ł prze z wielu interpretowany jak o drako ński tak, ale pami ętajmy, że te n wyrok mog ą by ć bardz iej drakońskich, owsze m, ponieważ n ie dosz ło ostateczn ie do oskar żenia polityk ów katalońskich o nawo ływanie do zbrojnej rebelii cel t o mogłoby si ę skończyć dl a n ich do żywociem prawd a więc, wi ęc jednak te najsurowsze wyrok i ta m nie zapadły i s ądzę, że cz ęść ludz i jeste m rozczarowanyc h, ale wracając jeszcz e do same j decyzj i o ekshumacj i Franco pan i do ść dużo p isze w swoje j ksi ążce o ty m, czy m jes t Dolina poległych c o to jes t za m iejsca, jak ą się kojarz y z ty m, z czy m w łaściwie c o przywo łuje i teraz pytan ie cz y sama ekshumacj a pan i zdan ie, jakby zm ienia w pewny m sens ie optykę naszą na t o czym dzisiaj zdal i na kolegów wydaje si ę, że jeszcze nie to znaczy t o by ł taki p ierwszy kro k wyciągnięcie Franco z jeg o grob u przen iesienie go stamtąd pochowan ie g o w takim prywatny m otoczeniu t o by ł niewątpliwie pierwszy kro k, al e Dolina poleg łych n ie przestan ie sprawia ć Hiszpanom k łopotów jeszcz e bardz o d ługo m. in . dlatego że jest wiele osób, kt óre si ę domagaj ą ekshumacj i szcz ątków swo ich bliskich skrypt u w Dolinie poleg łych tak ich os ób jes t naprawd ę w iele i wydaje si ę, że mo że ekshumacja przynajmniej części n ie będzie mo żliwa z uwag i na fataln y sta n techniczny krypt, więc jeszcz e w Dolinie poleg łych na pewno usłyszymy ja w iem, że w te j chwili 1 rodzina, kt óra ma zlokal izowane miejsce poch ówku w Dolinie swojeg o krewneg o i ma c o wi ęcej wyrok s ądowy nakazujący ekshumacje to jest jedyn y taki wyro k w Hiszpanii w iem, że ona w tej chw ili si ę przygotowuj e do ekshumacj i cia ł swojeg o dz iadka dziadek no pytanie cz y t o poci ągnie za sob ą dalsze roszczenia ja my ślę, że na pewno t o będzie taki wy łom, prze z kt óry jedna k rusz y law ina r ównocześnie mam y t e symbol iczne tak ie pr óby rozegran ia te j sytuacj i np. zajmą si ę Times, publikując informację, publikując teks t o ekshumacj i gen. Franco opatrzy ł g o tak im zdjęciem z tak iej dość odleg łej perspektyw y w idzimy budowl e t o mauzoleum na p ierwszym planie kob ieta maj ąca flag ą drugiej Republiki ich w łaśnie taka pr óba jak odwr ócenia pewnych znaczenie tuta j sprawiedliwo ść historyczna zatriumfowa ła t o co Pedro Sánchez tak mocno akcentuje prawd a, że t o jes t ostateczn e zerwan ie z dyktatur ą tak tylk o trzeba pami ętać, że ca ła Dolina poleg łych i patrząc na ni ą ju ż czyst o architektonicznie jes t jedna k w ielkim manifestem frank izmu tej symbol iki jes t ta m naprawd ę wiele, wi ęc już o d wielu la t Hiszpani towarzyszy pytanie c o z ty m w łaściwie zrobić c o zrobi ć np. ze 100 pięćdziesięcio metrowy m krzy żem tak, kt óry prawda zwie ńczy zwie ńcza Dolina poległych s ą tacy, którzy chcieli g o nawet wysadzi ć w powietrze c o c o wywo łuje oczywi ście natychmiastową reakcję te j prawe j stron y scen y politycznej i są reakcj e tak ie mocn o histeryczne al e, ale rzeczywi ście ta m jes t mn óstwo symbol i znak ów rzeźb, które n o pytan ie, jak ie potraktować kiedy ś lewica miała tak i pomysł, żeby zrobi ć Doliny poleg łych mauzolea muzeum t o znacz y, żeby umieścić ta m jakiś pawilon cz y czy jak ąś dobud ówkę, gdz ie cz łowiek, kt óry tam przyje żdża m ógłby si ę zapozna ć z histori ą powstan ia Doliny poleg łych zosta łoby mu wyt łumaczone, w jakich real iach ona powstawa ła może t o jest jaki ś pomys ł to si ę zatrzymają wr ócimy po informacjach z 1419 łączenie ra d 1423 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nam i Katarzyna Kobylarczyk reporterk a autork a ksi ążki strup Hiszpanii oraz rapuj e ran y niedawno wydane j prze z wydawn ictwo czarn e zreszt ą n iesamowitej ksi ążki bardzo wstrz ąsające w swojej wymowie zarazem bardz o prostej bardzo tak i dost ępny dl a dl a czytelnika zatrzymali śmy się n o na tym pytan iu Dolina poleg łych, kt óra dale j pozostaj e punkte m powiedzia łbym sporny m generuj ącym rozma ite problem y dla Hiszpanii niezależnie o d teg o cz y tam spoczywaj ą prochy gen. Franco cz y n ie, ale może powiedzie ć parę zda ń docent czy m t a Dolina była co t o w zasadz ie by ła za no co t o za miejsce mo żna wejść c o za przedsięwzięcie natur y powiedzia łbym wi ęziennej tak to by ł sen Franko t o by ło jeg o marzenie mówiło się, że o n już o d czasów wojn y marzył o tak im m iejscu, gdz ie pochowa ć swo ich poleg łych, bo rzeczywi ście Dolina, k iedy powstawała mia ła by ć przeznaczona wyłącznie dl a tyc h, którzy poszl i wra z z Franco na to c o o n nazywa ł krucjat ą przec iwko bolszewizmowi powstawa ła Dolina w iele lat k ilka dekad i rzeczywi ście jes t on o niesamowit ą budowlą to jes t w ielkie mauzoleum wykut e w ska łach na p ółnoc o d Madrytu w śród dzikiej przyrod y w g órach po prost u w środku lasu otworzy się samym daj ące m iejsce, al e n ie piękne m iejsce n a prawo się podoba ło tak zdołowały przy potwór t o znaczy t o jes t przedz iwne miejsce, ale trzeba przyzna ć, że natura, która j e otacza jes t po prost u niesłychana n iesamowita jeste m po prost u pi ęknie, al e w momenc ie, k iedy się staj e przed sam ą t ą budowlą to jest t o rzeczywi ście taka g igantyczna ran a kt órą, którą taj naturze zadano tak to i t o tak tak NATO NATO patrzyła t o znacz y rzeczywiście wywiercono si ę ta m sa m środek g óry, tworz ąc bazyl ika podziemn ą bazyl ika w środku skały w środku gór no i to wszystk o jeszcze przyb ito ty m w ielkim krzy żem, wok ół którego s ą g igantyczne rze źby w tak im bardz o brutali styczny m stylu no jes t to rzeczywi ście zbrodn ia, którą dokonan o na tej przyrodzie, kt óra się ta m znajduje natom iast samo m iejsce na jak si ę wyjeżdża ta m z Madrytu i mo żna tam nocowa ć ta m jest m iejsce gościnne t o znacz y tak i spos ób Federico oni NATO m ówiący w rodzaj u dom u pielgrzyma mo żna ta m przespa ć i rzeczywiście jest to doświadczenie, kt óre na d ługo w cz łowieku zostaj e, al e może pow iedzmy w jak i sposób powsta ło, bo to jest ata k, kto jes t, aby ten elemen t, który tuta j najwi ęcej kontrowersj i budz i tak Dolina budowali wi ęźniowie i t o cz y pewne j m ierze tak że wi ęźniowie pol ityczni, ponieważ wok ół Doliny stworzono 3 obozy pracy 1 z tyc h obozów budowa ł bazylika drug i drogę trzec i klaszto r dl a dl a ojc ów benedyktyn ów i stworzono wówczas w Hiszpanii, kt óra mia ła g igantyczny problem z wi ęźniami w tych latac h tu ż po wojnie stworzono tak i program w imi ę, kt órego więźniowie mogli sob ie skraca ć wyroki pracując, wi ęc je śli kto ś dosta ł np. 29 lat, a to n ie było n ie by ło rzadk ie, ponieważ wystarczy ło by ć n p . żołnierzem republikańskim walczy ć Republikańskiej armii i dostawa ło si ę kar y śmierci za t o p óźniej sądy zamieniały t ą karę śmierci na 29 lat wi ęzienia i 29 lat więzienia mo żna by ło sob ie skrócić w łaśnie łupiąc kam ienie na na drodz e do Doliny poległych, wi ęc rzeczywi ście du żo tak ich wi ęźniów tam pracowa ło ilu tego si ę n ie dow iemy, poniewa ż nie ma żadnych zapisk ów, które pozwoliłyby na m t o liczb ę oszacować, wi ęc niektórzy m ówią, że 500 niektórzy m ówią, że 20  000 to jest no to jest po prost u wróżenie z fus ów nie dow iemy si ę tego natomiast jest te ż Dolina troszkę demonizowanie, poniewa ż s ą ludz ie, kt órzy m ówią straszn e rzecz y na tema t l iczby of iar, kt óre miała pochłonąć c o jes t taką jej czarn ą legendą, al e tylk o legend ą, ponieważ zachowa ły się zap iski o ty m, ilu wi ęźniów ta m rzeczywi ście zgin ęło i ilu robotników w ogóle ta m ta m zgin ęło podcza s budowy liczyć si ę oko ło 14 może 16 osób n a tak wielk ą budowę nie jes t to n ie jes t to w iele w tak trudny m m iejscu dodajmy prawd a orzeczono, zw łaszcza k iedy się dynam item usi łuje rozglądać górę o d środka k ilofa wi ęc, wi ęc tak rzeczywiście al e, żebyśmy m ieli sob ie zada ć pytan ie na świat mnie c iekawi jak pani mia ła pogl ąd na tema t samej ekshumacji to znacz y, kiedy pani słyszała o ty m co robi Pedro Sánchez r ównocześnie mając za sob ą te kilka la t prac e na d książką t o, jakiego rodzaj u mia ła pan i refleksję p ierwsza refleksja jest tak a, że ta ekshumacja by ła konieczna to znacz y jest bardz o w iele ra n w spo łeczeństwie, które bardz o trudn o jes t pa ństwu wynagrodzi ć zamkn ąć i pozostawianie autor a tych ra n w miejscu n o monumentalny m pompatyczn e w miejscu honorowym, bo przecie ż Franko spoczywa ł na honorowym m iejscu w te j bazylice zauwa ża o n za o łtarzem w miejscu, gdzie zazwycza j chow a si ę świętych alb o biskup ów by ł te ż 1 z 2 osób w ca łej Dolinie poleg łych, która le żała w imiennym grob ie o n i za łożyciel Falangi i José Antonio pozostali le żą w kryptac h i nie ma nie ma nawe t listy tyc h, kt órzy ta m spoczywają n ikt nie rodzina n ie mają nawe t nawe t te j tabliczki z nazw iskiem, przed kt órą mogl i mogłyby stanąć pami ętam t o za Antonio by ł przed o łtarzem Franco za atak 1 tak w 1 linii spoczywaj ą tak czy już ju ż n ie spoczywali natomiast José Antonio jeszcz e został, al e te ż wróży m u si ę ekshumacj a niedługo no, więc wydaj e mi si ę, że rzeczywi ście ta ekshumacj a była konieczna t o było najmn iej co mo żna by ło zrobi ć doliną zabrać stamt ąd Franko c o więcej nawet cz ęść praw icy si ę z ty m zgadza ła, poniewa ż uznawano, że Franco n ie był poległym t o jes t Dolina poleg łych Franco umar ł w szp italu 70 piątym rok u natomiast no ja muszę przyzna ć, że k iedy us łyszałam, że Pedro Sánchez w swo im bodaj p ierwszym przem ówieniu po obj ęciu rz ądu g łosi ekshumacj e Franco no t o jednak n ie mogę uc iec od skojarzenia, że jes t t o pewn a manipulacja zas łona Dymna popul izm po prost u, poniewa ż Hiszpania ma g igantyczne problem y z bezroboc iem kryzysem n o także kar y s ą dziś prawda w tym c o jest dzi ś co dzieje si ę dzi ś natom iast nagl e prem ier staje przed wyborcam i mówi pierwszym c o zrob imy będzie zsumowan ie Franko, jakb y wiedział że, że rozp ęta si ę dyskusj a debat a, że wszyscy si ę rzucą na te n temat n o i zapomn ą o korupcji bezrobociu o kryzysie prawd a tyc h najtrudniejszych tematac h przed kt órymi Hiszpania sto i, z którymi si ę mus i zmierzyć n o właśnie wcal e nie zapomn ieli, bo je żeli ktoś dz isiaj przygotowuj ą się do nasze j rozmowy, przeglądając c o publikuje pa ń, kt óre zadaj e pytania oczywiście triumf boks u, bo to dale j tak Hiszpanii jest du ży tam a i je ździ po rozma itych m iasteczkach pyt a ludz i, dlaczeg o tak g łosowali jak g łosowali, że wyn ik np. wynosił w okol icach Madrytu w 1 miejscowości oko ło 40 % t o ca łemu odpow iedzi są absolutn ie nie frank się tam w og óle nie pojaw ia jako nawe t jak o jako has ło odpowiedzi s ą tak ie jeste śmy zm ęczeni klasą polityczn ą mam y dosyć podoba nam się to, że vox m ówi o ty m, że Hiszpanie s ą najważniejsi to są odpow iedzi odpow iedzi s ą faktyczn ie tak ie związane z frustracj ą związaną z tym, o czym pan i powiedzia ła czy z kryzyse m politycznym i gospodarczy m i gospodarczy m tak ja mieszka łam przez 2 lata w Cartagenie t o jes t n iedaleko Murcji okol ice Murcii t o jest w te j chwili n o Zagłębie wyborców boks u tam rzeczywi ście te ż do tyc h wiosek udaj ą si ę tera z reporterzy El Pais El Mundo żeby, żeby dowiedzie ć czem u one głosowały w zatrważającej wi ększości na vo x i okazuje si ę, że t o s ą teren y, gdz ie s ą olbrzym ie plantacje rolnicze t o znaczy tam po prost u się hoduj e pomara ńcze warzyw a truskawki i w ok u tych olbrzym ich naprawdę no nie chc ę u żyć s łowa latyfundiów, al e tak ich olbrzym ich przedsiębiorstw rolnyc h wyrastaj ą obozow iska, w kt órych mieszkają n ielegalni imigranci, kt órzy pracuj ą na tyc h na tyc h w tyc h przedsi ębiorstwach i c i ludz ie maj ą czuj ą si ę zagro żeni czuj ą si ę zagrożeni vo x mówi nie t o wy jesteście najwa żniejsi my nie b ędziemy przyjmować żadnych imigrant ów to on i s ą wszystk iemu winni, więc wida ć, że potrafią bardz o dobrze rozegrać t e nastroj e tak iego n iepokoju spo łecznego t o niewiele wspólnego w grunc ie rzecz y z polityk ą historyczn ą, kt órą zaproponowa ł Pedro Sánchez wydaje si ę, że wręcz nic n o właśnie, a z drugiej stron y gdzieś jest t o pytan ie na ile rzeczy mog ły się zgrać prawd a na ile trochę te n se n o silnej Hiszpanii, które fank ą śnił na jaw ie koszt y w ielu dziesiątek cz y milion ów w łaśnie obywateli to dzi ś wrac a prawd a wrac a właśnie w ty m momenc ie, kiedy wydaje si ę, że polityka hiszpa ńska si ę roz łazi także wskutek tego co si ę dz ieje w same j Katalonii no tak t o zreszt ą chyba dlateg o Pedro Sánchez tak ładnie się zas łonił ty m Franko og łaszającego jak sumuje w te n spos ób, spychając dyskusj ę na tak ie tory, na kt órych czu ł si ę bezp iecznie t o rzeczywi ście potrafił wykorzysta ć rozegrać, wi ęc te n dyskur s historyczny o n wraca bardz o s ilnie w Hiszpanii budz i ogromn e emocje i t o nawe t wewn ątrz wewn ątrz rodz in czasem no ty m niemniej pytanie c o jes t naprawdę istotne w pol ityce hiszpa ńskiej obecnej to jes t, al e my ślę pytanie otwarte ja te ż mnie nie potrafi ę na ni ą odpowiedzieć, al e gdzieś t o trudno sobie zadawa ć takiego pytan ia, k iedy s łyszymy o tym, jaka jest geneza boks u prawd a, że to s ą c i zbuntowan i pol itycy partii ludowe j, ale z kraju Basków cz y znow u mam y pytan ie o autonomię n o tak rzeczywi ście znowu mam y pytan ie autonom ia mi si ę wydaj e, że Partido popular sta ło si ę po prost u parti ą zbyt letnią dl a bardz o w ielu os ób rzeczywiście on i w pewny m momenc ie pr óbowali uwolnić o d tego baga żu h istorii nie m ówić o tym, franki t o jes t bardzo charakterystyczne, że on i na wi ększość g łosowań w spraw ie ekshumacj i Franco n p . on i zab ierali tak ie stanow iska np. niezdecydowane wstrzymywal i się od g łosu n ie g łosowali w ogóle nie g łosowali za głosowali przez przec iw ich ich wypowiedzi brzmia ły zostawmy t o już zapomn ijmy o tym, chod źmy naprz ód nie rozdrabniamy staryc h ran w og óle n ie rozmawiajmy ju ż o ty m, temacie mam y inne no i okaza ło si ę, że ta pol ityka n ie rozmawiania ju ż o ty m, zapomn ienia zepchnięcia teg o n ie zaj ęcia stanowiska no przynios ła im bardz o realn e strat y polityczne wydaj e mi się że, że wyn iki tyc h wyborów pokazują dobrz e, że społeczeństwo hiszpa ńskie po prost u radykalizuje ju ż Niechcę teg o letniego dyskursu tylk o chc e tak iej bardz o zdecydowane j twarde j opinii t o jest pytanie mo żemy zadać pytan ie, jak iego rodzaj u debaty o przyszłości Hiszpania potrzebuj e prawda, bo tak a, kt órą proponuje sa m wczesn o te ż radni niekoniecznie zdaj e si ę jednak ta nie mo że by ć wysłany 7 to znacz y ja mam w ogóle tak ie wra żenie, że nawe t cz ęść tyc h stowarzysze ń pami ęci historycznej, kt óre d ąży do ekshumacj i masowyc h grob ów, kt óre chc ą poszuk iwania zaginionych nawe t one n ie s ą zadowolone Sáncheza to znacz y on e bardzo cz ęsto powtarza si ę te n zarzut, że t o tylko traktuj e instrumentalnie tak naprawdę n ie robicie n ic zrobi ć troch ę zamieszania, al e za ty m zamieszaniem nie idzie nie id ą realn e decyzj e czy może to, że ludzie nie uw ierzy znacz y, że t o n ie pomog ło socjalist ą prawda t o mo że wynikać n ie z faktu, że n ie było potrzebn e tylko jak t o zosta ło wykonan e troch ę tak, ale ja by m chciała, żebyśmy zauważyli, że tak naprawdę sam czas tyc h wybor ów nie przegra ł n ie o n straci ł tylko 3 mandaty i w obl iczu tyc h przetasowa ń, kt óre mia ły miejsce t o jes t naprawdę stab ilny wyn ik, więc wydaje si ę, że ta cz ęść lew icy, kt órej odpow iada ta pol ityka h istoryczna, która o, którą o n prowadzi ć z n im zosta ła natom iast na prawicy rozegra ły najwi ększe przetasowania prawd a ta m Partido popula r straciło bardz o du żo vo x przecież wo k dostał 26 miejsc w parlamenc ie wi ęcej w por ównaniu z wyboram i kw ietniowymi poszedł straszn ie do góry wyraźnie ludow a te ż trochę zyska ła tak rzeczywi ście oni troszkę troszk ę mandatów dostali, al e tuta j prawicowa odb icie jest ew identna tak t o centrum si ę zacz ęły rozjeżdżać, dodając po prostu zosta ły zjedzone zupełne Ciudadanos tak znikn ęła praktyczn ie w ogóle wydaje się, że no to jes t dowód na t o radykalizację t o znaczy rzeczywiście już n ie b ędzie centrum będzie prawica b ędzie lewica dziękuję bardz o Katarzyna Kobylarczyk reporterk a autork a ksi ążki Strug Hiszpanii oraz rapuj e ran by ła z nam i 1438 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA