REKLAMA

Zamieszkać na płaskiej ziemi

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2019-11-26 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
11:17 min.
Udostępnij:

Zwolenników teorii płaskiej ziemi lawinowo przybywa. To już nie margines marginesu, ale jedna z najbardziej popularnych teorii spiskowych na świecie. Jak to możliwe?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Tomasz Stawiszyński dzie ń dobry 14 listopad a b r . w miejscowo ści Dallas Teksasie znalazło si ę dos łownie wszystko co potrzebn e na ka żdej powa żnej konferencj i naukowej o środek z dużą sal ą mówcy publiczno ści, a tak że spalająca to wszystk o idea cz y racze j główny przedm iot za interesowania w ty m przypadku by ł to przedm iot wyobrażony to znacz y f ikcyjny jego fikcyjność n ie była jednak oczyw ista ani dl a mówców an i dl a publiczności uwa żali wci Rozwiń » ąż uwa żają oni bowiem, że jes t dokładnie odwrotn ie t o reszta ludzkości jes t w błędzie, a on i maj ą rację przynajmn iej na razie ludzko ści w b łędzie przynajmniej, dop óki nie ud a się nada ć spraw ie tak iego rozgłosu rozma ite potężne si ły i organ izacje za kt órymi, kto wie stoi by ć mo że ktoś ekstremaln ie potężne nie b ędą już w stan ie d łużej ukrywać prawd y, a prawd a przedstaw ia si ę nast ępująco z iemia jest p łaska jej kraw ędzie pokryt e s ą grub ą warstw ą śniegu lod u zaś nad t ą całą instalacj ę rozpo ściera si ę ogromn a kopuła z namalowanymi gwiazdami ora z podw ieszonym w ielkim reflektore m, który przesuw a si ę to tu t o ta m, wyznaczając por y dn ia ora z warunk i pogodowe n o dobrz e, ale czemu wobe c tego of icjalna wersja, m ówi że nasza planeta jes t Elipsa id ą obrotową na t o nie ma jednoznaczne j odpow iedzi poz a og ólną konstatacją, że w każdym razie kolportuje t e kłamstwa rozma ite o środki władzy jawne j i niejawnej to c o robi ą, żeby przekonywać ludzko ść do absurdalne j ponurej w izji wmy śl, której wszech świat jes t pust a niesko ńczoną przestrzenią wype łnioną bry łami materii wszelk ie życie natom iast to wy łącznie dzieło ślepego przypadk u na szcz ęście cora z więcej os ób dostępu wgl ądu autentyczn e porz ądek rzeczy trzec ia międzynarodowa konferencj a płaskiej ziemi, bo on i tu od pocz ątku umowa mia ła na celu w łaśnie propagowanie tytu łowej idei, a ty m samy m przeciwdziałanie dalszem u rozprzestrzen ianiu si ę największego oszustw a w dziejach kolejn a konferencj a b ędą kontynuowa ć realizacj ę teg o zadan ia dekad ę tem u, kiedy Daniel ściętą rzutki prezes jedyneg o w ówczas brytyjsk iego stowarzyszen ia p łaskiej z iemi istniejącego skądinąd o d la t pięćdziesiątych dwudz iestego w ieku postanowił wyposa żyć swoj ą organizację rozbudowan ą stron ę internetową n ikt n ie traktowa ł idei p łasko żelastwa powa żnie pomysł, że w 2001 . w ieku, kiedy ludzkość dysponuj e już n ie tylk o precyzyjnym i pomiarami matematycznym i i obserwacjami astronom icznymi dokonywanym i z ziemi, al e także fotograf iami, na kt órych wyraźnie wida ć ca łą kul ę ziemską pomys ł, że kto ś na poważnie może t o jeszcz e kwestionowa ć wydawa ł si ę kompletn ie absurdalny 10 lat tem u nowy internetowy rozdział dzia łalności stowarzyszen ia n ie Unii nie umkn ął wprawdzie uwadze rozma itych mediów, ale w komentarzac h cz y kr ótkich reporterskich tekstac h funkcjonowa ło on o praktyczn ie wyłącznie jak o garstk a ludz i totaln ie ekscentrycznyc h pogl ądach, a jednak prze z ostatnie 10 lat popularno ść te j teorii spiskowej jes t to bow iem teor ia spiskowa par ę Salas gwa łtownie wzrosła mn iej lu b bardz iej sformal izowanych stowarzysze ń organ izacji zrzeszających zwolennik ów pogl ądu, że z iemia jes t płaska jes t dziś kilkadziesi ąt, a mo że kilkaset, wliczając w t o wszystk ie for a internetowe stron y na Facebooku i t d . za ś głoszone prze z nie idee jak pokazuj ą badan ia op inii publicznej, znajduj ąc cora z wi ększy odd źwięk, owsze m, jakkolw iek n iewiarygodnie pytan ie brzmia ło cora z więcej os ób przychyl a się do pogl ądu, że żyjemy na sztuczn ie oświetlany dysk u obramowan y grubą warstw ą lod u dzi ś kul ista planet y pow ątpiewa np. 16 Amerykanów tak sam o myśli 7 % Brazylijczyków, a trend wzrostow y widać przede wszystk im wśród ludz i m łodych ta osza łamiająca kariera teorii p łaskiej z iemi be z w ątpienia zwi ązek z rozwoje m internetu opisywany już w ielokrotnie zjaw iska baniek informacyjnych zan iku kategor ii prawd y fałszu trudności w odróżnianiu tego co fikcyjne o d teg o co rzeczyw iste z całą pewnością si ę do teg o przyczyniły, n iemniej źródeł teg o zjaw iska nale ży jednak szuka ć głębiej mówi ona bow iem co ś istotnego o sposob ie w jak i powiększająca si ę grupa ludzi prze żywa dzisiaj swoj ą obecno ść w świecie instytucji zajmuj ących się poszerzan iem nasze j w iedzy o rzeczywisto ści cz y jeszcze szerze j w jak i spos ób powiększająca si ę grup a ludz i postrzega w og óle swoj e m iejsce w świecie i spo łeczeństwie pow iedzmy wpros t teor ia p łaskiej z iemi t o zaraze m kr ólowa wszelk ich teorii spiskowych ora z ich n iezmordowany generato r w środowiskach płasko rze ź psów wpros t ro i si ę od najwa żniejszych konsp iracji trudno si ę dziwi ć ostateczn ie okoliczno ść, że fundamentalna prawda o naturz e i strukturze świata jes t przed ludzkością skrywana domag a się jakiego ś wytłumaczenia cho ćby na poz iomie elementarnym, kt o j ą skryw a, dlaczego ka żda w ątpliwość rodz i kolejn ą i tak, rozpoczynaj ąc o d p łaskiej z iemi płynnie niepostrze żenie przechodzi si ę do nomina łów w ielkiego rz ądu światowego lepili Jan, a wreszc ie do samego szatan a on bow iem we własnej demon icznej osob ie tak przynajmn iej uwa ża k ilku prom inentnych teoretyk ów tematu sto i za t ą wielk ą mistyfikacj ą jeg o cel jes t prost y odwr ócić uwagę ludzkości o d fakt u, że świat zosta ł stworzony prze z Boga ludzkie życie t o nie przypade k tylk o spraw a precyzyjn ie zam ierzona prze z Wszechmogący inteligentn ą istotę spraw a p łaskiej ziemi to n ie jest zatem wy łącznie kwest ia negowania obowi ązującego naukowego pogl ądu na świat an i nawet śledztwo maj ące na cel u zdemaskowanie jaki ś mn iej lu b bardz iej zakamuflowanyc h organ izacji usiłujących wyprowadzić w pol e ca łą ludzkość nie gra si ę tuta j cz y znaczn ie powa żniejszą stawkę jest t o w pełnym teg o słowa znaczeniu eschatolog iczny b ój z si łami ciemności walka arm ii Boga przec iwko leg ionom szatan a cz y można sob ie wyobrazi ć co ś bardz iej ekscytuj ącego z drugiej strony teoria p łaskiej z iemi odwołuje si ę do najbardz iej oczyw istego pierwotnego o świadczenia do naszyc h codz iennych zwyczajnyc h odczuć, czyni ąc t o zaraze m ur ąga zdrowemu rozs ądkowi i traktuj e jak bezwarunkow ą wyroczn ie cz y Australii oceany, wyst ępując brzegów i wylewaj ą się ludz iom na g łowę czy czujec ie, żebyśmy si ę obracal i nie n o właśnie wi ęcej jes t płaska n ieruchoma i tyle okoliczno ść, że świat obserwowany z pomoc ą zaawansowanyc h instrument ów badawczyc h generalnie wygląda inaczej niż w idzialny gołym ok iem n ikogo w tym momenc ie n ie interesuje najpro ściej byłoby uzna ć zatem wszystk im sto i po prost u n iewiedza czy szerze j bra k elementarnyc h kompetencj i intelektualnych pozwalaj ących odróżnić prawd ę o d fałszu po prostu ka żdy, kt o tak ie kompetencj e posiada n igdy n ie byłby w stan ie przyj ąć tak absurdalnego pogl ądu odpowiedzi ą jes t zate m edukacj a wi ęcej edukacj i w ty m tak że specjaln e lekcje z metodolog ii naukowe j to n iezawodny spos ób, żeby ukr ócić ekspansję p łasko z iem ps ów cóż jes t to jednak w mo im przekonaniu wyja śnienie niewystarczająca przed e wszystkim, dlateg o że n ie oddaj e sprawiedliwo ści szczeg ólnej naturz e sp iskowe myślenie, kt óre ma to do siebie, że w kr ótkim czasie potraf i uwie ść i skolonizowa ć nawe t najbardz iej uzbrojon y umysł mechanizmu kształtowania si ę sp iskowej wizji świata, czyl i takiej mówiąc w skr ócie, w kt órej nic n ie jest pewn e wszystk o jes t możliwa n ie jes t do końca poznan y w gr ę wchodz i w iele czynnik ów 1 z naj istotniejszych jes t niezwyk ła plastyczność spiskowych idei, które potwierdzaj ą się, tym bardziej im wi ęcej argumentów przemaw ia przec iwko n im przykład znakom itym dokumentalny m f ilmie za horyzontem prezentuj ących wsp ółczesne amerykańskie środowisko płasko z iem SUV kilkoro bohater ów postanawia w pewny m momenc ie przeprowadzić eksperymen t, kt óry jednoznaczn ie dowiedzieć, że z iemia jes t nieruchoma w ty m cel u zaopatruj ą się odpowiednie przyrz ądy a k iedy te wykazuj ą istnienie ruch u obrotowego cokolwiek tym fakte m zawiedzeni płasko z iem jednog łośnie uznaj ą, że NASA alb o inne rządowe agendy sprzedaj ą w sklepach urządzenia skal ibrowany tak, żeby dawały myln e wyn iki tak t o w łaśnie działa ktokolwiek wchodz i w uniwersum teorii sp iskowych żegna się z nadziej ą oraz uwierzy ł w sekretn e rz ąd światowy szczepionki wywo łujące autyzm alb o p łaską ziemię b ędzie w stan ie uwierzy ć dos łownie wszystko, al e znowu t o dalec e niejedyny czynn ik sprawiający, że we współczesnym świecie teor ia płaskiej ziemi c ieszy się cora z wi ększą popularno ścią najistotniejsza wydaj e mi si ę tuta j kwestia zaufan ia czy racze j jeg o braku do oderwanyc h od problemów wi ększości ludz i polityk ów do rozpadaj ących si ę instytucji, a wreszc ie do innych ludzi mieszka ńców spo łeczeństwa rozparcelowane go z Atomic zwaneg o naznaczoneg o epidemi ą depresji samotno ści i niepewno ści, a poz a ty m l ęku przed skrajn ie skomplikowan ą natur ę rzeczywisto ści potęgą w ładzy i technolog ii bied ą wykluczen iem z chorobami, a do teg o jeszcze nadchodz ącą pono ć globaln ą apokalips ą ora z poczucia rozpatrz y z powod u niesprawiedliwo ści nierówności braku dost ępu do dóbr zarezerwowanych wy łącznie dl a garstk i wybranych i mo że jeszcz e dezor ientacji z powod u życia w świecie, kt órego n ikt już dzisiaj nawe t n ie próbuje obja śniać, którego n ikt ju ż dz isiaj n ie opow iada n ie stara si ę odnale źć perspektyw y języka m itu, jakim da łoby si ę ująć do świadczenie wsp ółczesnego cz łowieka i nape łnić cho ćby elementarnym poczuc iem sensu n iestety dopóki teg o rodzaju opowieści n ie pojawi, dopóki n ie zrozum iemy, że potrzebn a nam jes t ona dz isiaj w stopniu absolutn ie n ie Czernie cierpi ącym zwłoki dop óty o świetlona ruchomym reflektorem p łaska ziemia b ędzie przynajmniej dl a cz ęści z nas naprawd ę atrakcyjn ą opcj ą bardz o dzi ękuję Tomasz Stawiszyński Anna Piekutowska te n progra m wydaje przypom inam, że mogą państwo p isane wersj e tych felieton ów przeczyta ć na stronie internetowej Radia TOK FM do us łyszenia dzi ękuję bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA