REKLAMA

Bendyk: Co łączy protesty w Hongkongu, Libanie, Żółte kamizelki i Extinction Rebellion?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-26 15:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
23:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zaprasza m pa ństwa na światopogląd mo żemy dziś troch ę odetchn ąć n iema p ilnych sejmowyc h kluczowyc h obra d, wi ęc dzi ś program po święcimy tem u co dz ieje się na świecie, a na świecie dz ieje się bardz o du żo buntów spo łecznych i protest ów Chile Boliwia Sudan Irak Algieria Hongkong Liban Francja w ielka Brytania dorzuc a jeszcze pewn ie Ekwador Iran s łyszą pa ństwo ju ż kiwa g łową tego państwo s Rozwiń » łyszycie Edwin Bendyk z tygodnika polityka jest dobr y jutro te ż w tygodn iku pol ityka przeczytac ie państwo analiz ę Edwina Bendyka, które za inspiruje nasz ą dzisiejszą rozmow ę, czyl i takie poszuk iwanie teg o cz y te protest y bunt y co ś łączy, je żeli łączy t o t o co, a w og óle, dlaczego trochę doszukujemy si ę tych podobieństw mówi troch ę się do szykujem y, bo tych analiz zresztą bardz o c iekawych bardzo r óżnorodnych troch ę się pojawi ło się te ż państwo zach ęca do si ęgnięcia do system u podcast nowego, bo rozmawia łam w podobny m duchu o tym, że gdzie ś na bliskim Wschodzie jest dr. Fryderykiem też z Przemysławem wielk ą 8 prof. Katarzyną Dembicz, al e to spojrzen ie Edwina Bendyka wydaj ą się jeszcz e z innej strony i w ty m sens ie o świetlające jeszcz e nowe aspekt y, bo zasadn iczo się oszukujemy tyc h podobnie szczególnie w obsza r, bo one si ę r óżnią ka żdy z tyc h zrealizowanie innych zupełnie innym mają r óżne pow ód bezpo średniej tak często zależy już w łaśnie t o budzi podejrzen ia zacz ęto bezpośrednie powod y na podn iesienie VAT podate k na c a prawda w Libanie czy opłat na metr o w Chinach co czujemy, że to n ie o to chodzi zupełnie tak, że to atak Kreta psuj e kropla, kt óra przela ła czar ę, a u źródeł jest co ś tu by ć może jes t co ś wspólnego ta zaś, kto wychodzi na ulice NATO t o głównie wychodz i klas a średnia w tej chwili przelana jes t silny tak im czynnikiem sprawczy m te ż względu r óżne kompetencji medialnych tak ie symboliczne wykonywa ć Ozil nadzwyczajnie zgodn ie z teori ą, która m ówi, że protes t nie najb iedniejsi, a to to n ie jes t kryzys oczek iwania tylk o, że właśnie przepadł teraz w jak im kontekście w momencie, gd y gospodarz no właśnie si ę różni to co się dz ieje dzisiaj tego żyć w 2011, kiedy do najpierw ksi ążka oburzen i rada SLA potem wyszl i oburzen i podróżnymi szyldami wygnan o z Hiszpanii we Francji oburzen i dawno przepracował okupuj Wall Street Stanach Zjednoczonych to przela ło w krajac h tych najbardz iej rozwiniętych, al e w krajach arabsk ich myśmy naprawd ę jasn e prawd a też wydawa ło się, że co ś si ę dzieje t o by ł rzeczywi ście tam t o by ł ewidentnie protest wygenerowanej sytuacj ą kryzysow ą po kryzysie 2008 roku i taki pierwszy odruc h gn iewu n a na torze 3 lata mi ędzy 2 lata po kryzysie ani w widać było, że ci wielcy z e zby t wielcy, żeby upa ść wykorzystują kryzy s się bogacą dochodz i do bogacen ia na ich mo żna powiedzie ć, że tamte, bo sko ńczyły si ę w łaśnie niczym nie doprowadzi ć poz a takimi efektam i, że najprawdopodobniej dzisiejsza atakam i na zwro t w lew o amerykański Demokratów to jes t sp óźniony efekt prawd a ta m też się protestów okupuj Wall Street te ż okazj ą korty prawda jes t jes t taką gwiazd ą można w og óle m ówić językiem socjal istyczny zale ży na Randers Elizabeth Warren pewn o jest ma związek z tamtymi protestam i, ale t e dzisiejsze t o s ą rzeczywiście ta tamt e by ły o oburzen ia jednak nadz iei znamienna ksi ążka Manuela Castel w czasie oburzen ia i nadziei t o w łaśnie analizowała tamt e protesty teraz nadziei ju ż niema czy to ewidentnie widać, że t o wychodz ą na ul ice ludzie jakb y z tak im poczuciem powiedział wr ęcz końca świata dzi ś je śli jeszcz e jeszcz e po podsycany m tym aspektem dl a świadomości ekologicznej zmieniającej się prawda dzi ś w tl e jak jeszcze do te j listy protest ów Edwin Bendyk dopisuje cz y ex wi ększą b ędą nowe form y z globalnych ruch ów i ołtarzowe to też jes t na nowe jest to, że gdzieś na dla tyc h rewolt a tak ich lokalnych mo żna powiedzieć klasycznyc h tylk o bardz iej nasyconych pojawiają si ę takie wspólne m ianowniki, kt óre proponuj ą nada ć nowe imię walce pokaza ć, że tak naprawdę stawką t o s ą nowe wyzwan ia, które już gro żą nam prze żyć, czyli właśnie z w iny sam test t o jest jest, więc nada l strac h klimatyczne głównie młodzi ludz ie prawd a liceali ści na zagra to t łum prawda te n protes t nastolatk ów, kt óry rzeczywiście imponujący n ie można powiedzieć rok tem u NIK n ie przewidział, że w tym 20 wrześni a prawda protest si ę m iliony ludzi nawe t na 1 takich pa ństw najbardz iej konserwatywnych szacunkach t o jednak m iliony w tysi ącach miast 180 państwach tak się praw ie na całym świecie to n ie tylko gra Tymbarku u sama udost ępniała tak ie zdj ęcia z Kabulu Afganistan ja też byłam zszokowan a, że nawe t w takim tak i na Uganda prawd a wsz ędzie tam gdzie ś gdzie ś te dz ieciaki po prost u walczą o przyszłości t o jes t jaki ś nowy kategoria ek s te ż Rebellion brytyjski zainicjowany w w ielkiej Brytanii ruch ro k temu, al e kolejne n iezwykle fascynuj ące, bo t o jes t ruch można dzi ś z precyzj ą naukową konstruowan e zresztą wej ście wyszło z e środowiska naukoweg o wyszło tak t o prawda, al e te ż odwołuje się je śli chodzi o technologii organ izacji tego protest u, bo t o z kolei zapleczem to jes t ruch radykalnego nazywaj ą strojac h Spartaka jest dziwna formuła, al e to czy taka polega na tym, że po prost u świadomie rezygnuj ą z jak iejkolwiek form y oporu przec iwko służbom porz ądkowym, czyli to jes t opór bierny twierdz ą, że b ędą za kratami jeziora dałoby, je żeli coś robią to si ę przyklejają n p . do wagonik ów metr a klasyczna obywatelsk ie niepos łuszeństwo klasyczn e obywatelsk ie niepos łuszeństwo i al e zgodnie z no w łaśnie w opart e na bardzo ważnej dla analizy ruchów społecznych ksi ążce Eriki czynu i które okazał trzynasty m roku, dlaczeg o ruchy spo łeczne czy ak t protestu racze j op ór społeczny odnos i sukce s Jana udowodniła, analizuj ąc chyba wszystk ie możliwe ta tuta j ruch społeczny w ciągu ostatn iego stulec ia, jakie wybuchały ta m, gdz ie mia ła dan e pokaza ła, że strategia 2 Lens, czyl i nieu żywania przemocy znaczn ie skuteczniejsza politycznie t o znacz y ponad po łowy dwukrotn ie więcej pona d po łowa ruch u na 21 odniosła sukce s, gdz ie tylko t e, kt óre odwo ływały się do przemocy t o publiczne 20 parę t o jes t jakby 11 informacja jest gościem tam jes t on a wyja śnia, dlaczeg o tak jes t np. właśnie wchodzen ie w konfrontacj ę z przemoc ą z siłami policyjnymi powoduje t o, że jeżeli osi ągnie się drug i efekt to jes t tak a słynna już w te j chw ili w środowiskach aktyw isty r ęcznych wska źnik 3 ,5 % czy ud a si ę przekona ć do wej ścia na ul ice do włączenia si ę do spraw y, czyli p ół procen t spo łeczeństwa t o wtedy uruchamia jaki ś dziwny mechan izm tak iego jak realizowane i realizowania roszczeń, al e d e legitymizowania w ładzy zaczyna, jakb y narodowa cały system wag a jest właśnie, żeby nie wchodzi matka nie by ć tyc h b iednych policjant ów ob a policjant te ż zawsze potrze b niezależnie, kto rządzi, wi ęc po prostu szansa rz ąd zm ieni fron t prawda alb o odm ówi rozkazów n ie będzie strzela ł 3 rzeczy n ie będzie bił o prawdac h i ta jest to jes t właśnie w ty m przypadku je śli chodzi o eks rebel ie n iezwykle c iekawe biorąc pod uwag ę c o w idzimy na ul icach chociażby we Francji na, gdzie jedna k przemoc jest i nie wszystko d a si ę wyt łumaczyć tradycyjny temperamente m Narodowym we Francji przemo c jest normalny m elementem jes t akceptowana jak te ż jak o jak o cz ęść, ale tutaj pojaw ia się kolejn a cecha tyc h tyc h ruchów to jest notowa ć żona n ie maj ą przywództwa nad t ą nie ma nie ma nie ma ju ż było jedenasty m roku tak t o jes t ci ąg dalsz y teg o tylk o zmniejsza mn iejsza wiara w t o, że zbaw i na swojej spółki inne ma t u jes t, bo tak jak w 2 zaznacza b ędę tak Facebook jest potrzebn e by, jak ą med ia społecznościowe, by organizowa ć, ale potrzebne jes t te ż szyfrowan ie, bo władza tak to si ę, by u żywać technolog icznie znaczn ie bardziej zaawansowane świadomości te n Facebook jes t instrumentalnie traktowane po prost u znacz y ludzie ju ż nie to niemo żliwe s ą Facebookowi rewolucje ta k jak jeszcz e m ówiono optymistycznie jedenastym roku prawd a, że narz ędzie sprawcy jest jest nie t o są t o s ą instrumenty, które dziś ma świadomość jak mog ą wykorzystane natomiast mn óstwo lekcj i, kt óre pokazywa ło jak właśnie zdj ęcia na Facebooku były wykorzystywan e prze z służby irańskie prawd a do trop ienia potem protestuj ących ich szykanowania teraz po prost u wy łączyli internet ma racj ę to teraz wy łączyli internet al e, toteż pokazuje, bo to próbowało Hosni Mubarak robić, al e po tygodn iu między tak musiał wr ócić pan ie nie da si ę taka gospodarka ju ż nawet n ie mo że najbardziej zaawansowan a jak eg ipska tak może si ę znajdzie tydzie ń be z internetu funkcjonowa ć, więc to jes t znacznie wi ęcej cynizm powiedział w ty m wszystkim wszysc y po prost u ju ż niema romantyczneg o tak iego porywu, ale też c o jes t ważne t o taki francusk i antropolog Roma UE napisa ł ksi ążkę na podstawie analiz żółtych kam izelek, ale nie tylk o głównie ogólnie jedna k żółte kam izelki analizował książka jes t upojenie bunte m on po prost u pokazuj e, że proble m właśnie, kiedy nie ma tak iego przyw ództwa jak są 2 po p ierwsze, że nie ma k im negocjowa ć w związku z ty m jak nie ma też jest t o kast y w ich troch ę tak pisał o ty m, że to jes t taki demokracj a negatywna t o zawsz e wybuc h frustracj i sprzeciwu, kt óry z nich konstruktywn e nie zamienia oczywiście tamt a nie ma zate m projektów prawda t o ciągle okonia 1 roku to jes t wyjście przeciw, ale nie m a w tle propozycj i co c o w zamian na to kto to jes t prawd a natomiast t o na c o zwrac a uwagę te n francuski antropolo g, że t o jest cz y oczy mo żna interpretować jak o negatywny, ale jeste ś tak i gest uruchom ienia cia ła jak o ostatn iej instancji niesprawnie dzia łającej demokracj i, kt óra normaln e kanały t o właśnie prac ę w dobry m przykładem parlamen t par a nie mieć swoj e znaczy po prost u po wyborac h Emmanuela Macrona, bo w iadomo, że on reprezentuj e tylk o fragment spo łeczeństwa n ie ca łość Edwin Bendyk tygodn ika polityka jes t państwa go ściem za kilka minut wr ócimy do tej rozmow y, b o tak naprawdę to jes t wstępie od raz u też pa ństwu powiem, że po pi ętnastej 40 przyjrzymy si ę konkretniej bardz iej tym protesto m w pa ństwach Ameryki Południowej, a po szesnaste j na bl iskim Wschodzie, ale m y za kilka minut jeszcze ca ły czas Edwin w ędek dach ówek i rozwiniemy t o, o czy m też wspomniał wcześniej t o znaczy, dlaczeg o maski Guya Guya Foxa teraz cora z cz ęściej zastępują maski dżokera, dlaczeg o to jako ś jes t niepokoj ąca świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz pa ństwa go ściem jest ca ły cza s Edwin Bendyk z tygodn ika polityka rozmawiamy o ty m c o łączy protest y w tak różne cz y w tak r óżnych krajac h jak Hongkong Francja żółte kam izelki Sudan Boliwia Chile Liban Irak Iran, a te ż nawe t do tej pul i Edwin Bendyk dorzuc a ex 50 rebelię, czyl i tak ie protest y obywatelsk ie niepos łuszeństwo domagające si ę radykalnyc h działań przeciwdzia łających kryzysow i kl imatyczne m u i oczywiście t o co te ż zwracaj ą uwagę analitycy t o jes t Zień rosn ące nierówności s ą pod gleb ie bardzo w ielu tyc h tyc h protestów sprzec iw wobe c tak iego funkcjonalneg o skorumpowaneg o pa ństwa szczególnie t o w pa ństwach bliskiego Wschodu, bo to młodzi ludz ie też ta m częściej wychodzą jes t te ż większa część czy też inna struktura demograficzna tak w łaśnie na bliskim Wschodzie zwłaszcza, al e szkod a teg o co łączy i w ty m tekście pisze o ty m, że cz ęściej mo żna zobaczy ć tera z w mask ę czy w og óle ten symbo l d żokera niż Gaja fau x zapewn i pa ństwo kojarzycie mo że z komiksu albo z film ów jak Vendetta, a mo że w og óle w historii lotnictwa r ównoważy się procesu przen ika ataki na szczęście by ła tutaj posłuszne ok ładała, żeby si ę solidaryzować korzysta ć tak i anarchistyczny symbol widziałem ludz i, ale nawet wcal e anarch istyczne, al e romantyczny tak to jes t tak a posta ć takiego dobreg o wym ierza tak iego właśnie prawd a Robin Hooda, który nie został parlamen t byłby posiada pa n niszczy tę z korupcj ą tam akurat jes t faszystowski system, kt óre opanowa ło wielk ą Brytanię, ale generaln ie chodzi w og óle prawd a o opor y tak iego w łaśnie po porządkowe kupuj ący świat z dobrym i intencjami w łaśnie takim romantyczny m jedna k przes łanie na dział kar t oczywiście okre s ostatn iej ekran izacji, czyl i postać dwuznaczn a który, kt óry jes t emanacją gniewu, al e brak takiego czystego gn iew i właśnie to jest to jes t to kompatyb ilne z ty m c o m ówi Roman ile, o którym mówiliśmy poprzedn ie części cz y na badacza, jakby c o robi ą cia ła na ulicy w łaśnie, dlaczeg o jak się zachowujem y w takich sytuacjac h prawd a, kiedy właśnie wychodz imy nie ma tam tyc h przyw ódców jeste śmy raze m razem chcemy je b ędzie działać dla oczywiście zwykli śmy z te j kanapy Gdańską Kola dziękujemy ale, al e właśnie wychodzi z najmu rzecz, że to jes t właśnie ten te n moment tak iego ostatniego w łaśnie przytacza ciało jes t ostatnim komun ikatem, kt óry możemy nada ć manowsk a właśnie odnosi to podstawa do Francji, wi ęc Francja wyra źnie pokazuj e na czym polega rola współczesnej demokracji tam si ę pojawi ła taka kategoria podcza s wybor ów prezydenck ich ostatni s iedemnastym roku olbrzym ie ilo ści głosów niewa żnych ludz ie szli z poczuc ia obowi ązku do g łosowania, ale świadomie sal i g łos nieważny pojaw i się postulat t o był postulat żółtych kam izelek zreszt ą, żeby wprowadzi ć po prostu trzeci od g łosu prawda Gorzała jest pewne że, al e to cz y tzw. białe głosy al e, żeby on e były informacyjnej ita liczba odpow iem ta k po m iliony tych g łosów by ło to pokazuj e proble m, że te n mechanizm demokracj i nie artyku łują roszczeń z nasze j cz ęści społeczeństwa w związku z ty m, że n ie mo żna wprowadzić prawd a do obiegu, je żeli Emmanuel Macron maj ąc t o poparc ia zyskał jeg o partia p ierwsze co rob i to znos i podatek od odlew y dl a najbogatszych, a za bra k w iedzy ekonomicznej, która m ówi najnowsza ksi ążka Ester d iesla je j ba ch ęć bardz iej noblist ów pokazuje, że badania naukowe pokazuj ą, że obni żanie podatku dla bogacz y n ie sprzyja rozwojow i n ie inwestuj ą cała l iteratura jak on i ta m anal izowali on, czyl i usłyszałam przedstaw iciele prawa sprawiedliwości w radiu TOK FM, który m ówił, że t o jest wspólnie co ś innego wszyscy ekonomiści wiedz ą, że obni żanie podatków służy n ie chodz i tu najbogatszych 1 ich teraz n ieudolny pas y agresywnyc h, ale najjaśniej i autorowi prawd a to co pozostaj e teraz Norwid i t o, bo t o jes t znamienne w przypadk u żółtych kam izelek większość z nich t o s ą mieszka ńcy mniejszych ośrodków, kt órzy n igdy wcześniej anga żowali się właściciele t o by ła domen a w ielkich miast albo rolnik ów, al e grup y zawodowe j prawd a we Francji protestowali roln icy, je żeli liczby bunty na t o miejskie prawd a mieszcza ństwo, kt óre wychodzi ło w Paryżu chociażby prawna lu b w dużych metropol iach nagl e sklepikarze rzemieślnicy, którzy n igdy nie myśleli o czym ś takim nagle nak ładają te ż tak w ielkiej i wyprowadzają swoj e ciała prawd a gotow i do bardzo brutalna, bo brutaln y francuskiej policji w Bogu zawsze jes t syste m jes t, wi ęc jedna k najbardziej był taki obra z przemocowych formacj i pol icyjnych jak popatrz y na statystyki t o w sumie z 11 ofiar osób zginęło to z różnych przyczy n nie zosta ło prze z policj ę tak ie wypadki tak, ale przy te j skali ruch u t o po prostu okaza ło się właśnie jak koszt y uboczne, al e 4 , 51000 osób rannych t o jes t niebywa ła l iczba jak się okazuje na jakie metod y u żywa policja francusk a strzelan ie jedna k wpros t z do tłumu gazu z e Stępniem pojemników z gazem łzawiącym, kt óre po prostu rzeczywiście raz dodam, że t o bledn ie prz y brutalności służb w Iranie, o których w iemy także ceramiczną Langer po prost u lepiej raka ta k tak t o, czyli wprowadza ć do tuta j na tym odc inku do konkluzji t o c o łączy wszystkie te protest y soczy ście antyestabl ishmentowy ość, ale te ż, o czy m p iszesz ant y ideologiczne, czyli t o jes t wyl ew frustracj i, al e na razie n ic z tego wynika cały czas mam y be z alternatywn ą sytuacji wydaje si ę ciągle tak, ab y ciągle nie ma nie ma nowe j polityki by ć mo że ja dlatego zostawiam te ż, bo chyba, bo t u akurat stan największe ul ice z tym i nowym i globalnym i ruchami czyli, czyl i krzy ż Rebel ministra klimatyczne, a tym i, jakby lokal, bo te lokalne to jes t tak, b y ostatni ra z do desperacji tamte wnosz ą co ś nowego chociażby t o nowe jest t o jes t próba skonstruowan ia i globalne j opinii publ icznej prawn a, na której by ć może być może się w kszta łcie jak nowy podm iot polityczny też, który b ędzie w stanie chocia żby to coś sta ł w parlamenc ie europejsk im prawda przesuni ęcie rektor a na os łabienie hegemon ii g łównych partii i wprowadzen ie jedna k siły jak tak i po pro proekologicznych zarzucono mi kra j mia ł rację przypomnia ł, że oglądam ten dokumen t parę lat temu ona powiedzia ła, że je żeli mam y globaln e finanse globaln e korporacje i żeby ratować demokrację jedyn e co może by ć to przedstawić im si ę jakiś globaln y mi ędzynarodowy ruc h, jeżeli jakikolwiek ma szans ę powstać b ędzie ekologiczny dlateg o, że to jes t t o c o naprawd ę łączy wszystkich na s na tej że cz y jest jest du ża szansa znaczy nade wszystko teraz zale ży od dynam iki od konsekwencji od tego no n o w łaśnie ja k jak m ądrości też tyc h tych uczestników znajdą oni te n projekt b ędzie dojrzewał n o i oddzia ły wted y z polityk ą realn ą prawd a zmieniał j ą zwrotnie to co się dzieje co jes t źródłem, jakb y legitymacji dla polityki, czyl i jedna k poz iom państw narodowych tego n ie nie zm ienimy szybk o, je żeli kiedykolwiek w ogóle w tak iej perspektywie s ą po pokoleń dzi ś w związku z tym t u chodzi o t o, żeby rzeczywiście powsta ł te n poz iom oddzia ływania globalnego, kt óra atakuj e sp ójny wspólny interes no bo to wyzwanie t o najwa żniejsze maj ą charakte r globalny, czyli z 1 strony i nier ówności i w łaśnie spraw y ekolog iczne wymagaj ą oddziaływania zgraneg o w tak przestrzen i międzynarodowej chociażby t o, żeby n ie tworzyć okazj i do uc ieczki kapita łu tak prawd a przed opodatkowaniem w 1 kraju, który stwierdził, że trzeb a jak podatkami przywrac a sprawdzi społeczną oraz s ą kraje, które wtedy prawd a wysz ła wykorzystują, więc jes t t u jes t niezb ędna jaka ś jaka ś koordynacj i, al e rzeczywiście fakte m jes t takich mocnyc h projekt ów nie ma raczej t o jak widzimy n p . to c o rob i partia pracy w w ielkiej Brytanii tak jak komentatorz y pisz ą też powr ót do klasyczneg o tak iego brytyjskiego socjalizmu to c o roku 400 piątego, k iedy po wojnie wzmaga zostaw ia trochę troch ę tak cz y powrót do tych wykonał ruc h bywało próba u życia tyc h instrument ów, kt óre kiedyś zm ieni społeczeństwo brytyjsk ie i poz iom nierówności jaki, jaki by ł na w te j pierwszej połowie dwudziestego wieku i przeni ósł później dobroby t te ż rozwój n o dzisiaj dz isiejszym kontekście pr óba legitymizowania tyc h propozycj i, chociaż podn iesienia podatk ów i redystrybucj i poprze z gniew, ale cz y to wystarczy ech, to właśnie t o uzyskamy też z tej perspektywy to co dz ieje si ę w stanach Zjednoczonych, bo t o jes t jak dzi ś serce ca ły cza s kap italizmu ta m jeszcz e lokalna pol ityka mo że zmieniać relacj e w ładzy, bo tuta j na tyc h bardz iej peryferiach czy p ół peryferia, gdz ie my jeste śmy to n iewiele wi ększy najwi ększy problem właśnie tutaj dostaliśmy c o dale j z kap italizmem, b o na raz ie n ie znam y innego systemu w tej chwili cisza 1000 osiemdziesiątego dziewiątego t o jest jedyn y syste m, jak i jes t prawda i jest ni ą w kryzysie g łębokim po prostu chocia żby te n wym iar ekolog iczny jest najlepszym symptome m tego teg o głębokiego kryzys u i nie ma dobre j odpowiedzi si ę uda jak b y naprawić swoj e w Odrze przywrócić m u żywotność znaczy, bo oczywi ście pozorne czy pewn e oznak i typu typów niezły wzros t gospodarczy w stanach wynos i jak sugerował, że ta machina działa, ale jak si ę popatrz y strukturalnie na to wszyscy ekonomi ści mówią, że głównym problemem jest t o oczywi ście wszystk ie kraj e najbardz iej zaawansowane konkurują n a tzw. granicy technologicznej tam, gdz ie ju ż po prostu nie ma szans y na generowanie wielki, chyba że si ę dokona w ielki przełom technologiczny, ale wszystkie kana ły na prze łom dziewiętnastego dwudz iestego w ieku trudno tera z wyobrazić coś n o oczywi ście fantazja sztuczne j inteligencji się pojawiaj ą, al e tak naprawd ę to trudno tak, b y obejść c o mia łoby zmienić wi ęc, więc to jes t znacznie powa żniejszy proble m niż w łaśnie pod 100 lat tem u pan podobn e przes ilenia, które doprowadzi ły do wykształcenia tak ich uk ładów czerwon ą socja l demokratycznyc h to trudniej wyjść, bo n ie w iemy po prostu nie ma projekt u na gospodark ę przysz łości jeszcze 1 wątek zd ążymy, chociaż poruszy ć, a alb o za jawić państwo czytac ie w tek ście Edwina Bendyka jutr o w tygodn iku polityka, gdy prze z o tym, że t u jest Sojusz klasy ludowej i średniej t o jes t jako ś kontrowersyjne uniesienia jesteś te ż nie wszędzie rozmawia te ż dzi ś klasa ludow a dziś klas a średnia cz y żółte kamizelki t o jest to jes t, która klasa właśnie tam dyktowa ć przyj ętego s łyszy rozmyc ia granic dlatego też spraw ę prokuraturze klas a średnia jest już cora z cz ęściej tylko etykiet ą, która nie ma nic to znacz y nie ma t o co decydowała przynależność do klasy średniej, czyl i stałe stab ilne dochod y i bezp ieczna pozycj a mater ialna t o wyróżnia żadna instytucja tak a pa ństwo oferowa ł oferowa ło tak, że chodzi on a oferowa ł wszystkim obywatelom tak a r óżnica między klas ą ludową, a średnia poza ty m, że jakby klas a ludow a zawsz e miała większy od ponos i koszt y jak niepewno ści związanych z sytuacj ą na rynku pracy znaczn ie większy ni ż przedstawiciele klasy średniej, ale n ie mia ła też odłożonych g o majątku pragn ą zosta ć chocia żby mieszka ńcy czy tego typ u rzeczy wi ęc, więc tera z prekariat prekariat szczupaka relacja cz y te n stan niepewność w łaśnie dotycz y wszystkich poz a elitą to ty m przysłowiowym 1 %, kt óry po prostu ca ły czas gromadzi cora z wi ęcej, a klasa średnia ju ż tylko z e względów statystycznyc h jest klas ą średnią Boba, bo wykonuj e zawody, które mo że nie są ju ż tylk o zanikanie lato jes t zanikanie i w ty m momencie jes t to w łaśnie przy przy te j ideologicznej spotkan ie się w ty m samy m miejscu prawda tych ludz i, al e mam y sytuację też inne, bo osiągnęliśmy Boliwia ta m jes t dok ładnie odwrotn ie tam klas a średnia g łównie biała prawn a zbuntowa ła się przec iwko polityce ludowe j tak pojemność zostali Alina prezes Ng, ale te ż cieszono, który raze m projek t socjal istyczny udane było coraz c iekawsze, bo to nie jes t Wenezuela ale, al e lepsz e przeszar żował pol itycznie Moralesa i tera z płacą ta m po więcej nie wiadomo ile ktoś skończy to może sko ńczyć wojn ą domową tak że tak to wi ęcej już też za k ilka m inut Mateusz mocn i b ędziemy przyglądać klasy prace w łaśnie na tema t krajów cz y kraj ów Ameryki Południowej, a więcej jeszcz e tyc h podobie ństw między tym i tak różnymi krajam i różnymi spo łeczeństwami, a jednak bardz o podobnymi doczyta ć państwo z kole i w tekście bunt d żoker Edwina Bendyka ju ż jutr o w tygodn iku polityka dziękuję pan ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA