REKLAMA

Przegląd prasy latynoamerykańskiej

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-26 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz pa ństwa go ściem jest Mateusz Macniak publ icysta badac z m. in. badacz y krajów latynoameryka ńskich zwi ązanych z Polską Akademią Nauk dzień dobry dzie ń dobr y państwu przegląd na przegl ąd pras y pa ństwa zapraszamy dzi ś by m światopogląd po święcamy w du żej m ierze protestom, które maj ą m iejsce na świecie i też tak się sk łada, że du ża część z n ich jest w łaśnie w Ameryce Południowej, wi ęc naturalnie dziś Rozwiń » w łaśnie o ty m, przegląd pras y przychodz ąc d o rzeczy Mateusz emocj i przyniósł ju ż tekst y z LS spektak l dziura szyby w protestac h w Kolumbii t o najnowsz e wydarzen ie na map ie tych protest ów t o c o najwa żniejszego powinniśmy wiedzieć c o najważniejszego te ż wyn ika z tekstu, kt óry wybrałeś przegl ąd myślę że, zanim zaczniemy go nawe t ten tekst wart o poświęcić tak ie przysłowiowe 2 słowa na temat teg o, jaką gazetą jes t respekt d o tak, że t o jes t największy dz iennik w Kolumbii, kt órej ma bardz o polityczne tradycj e tak iego bieżącego zaanga żowania w komb i, skąd politykę to jes t też Gazeta stułę, kt órej stronie kwot a po różnych stronac h misja do tego jest c iekawsze z tą gazet ą związany był Gabriel Garcia Márquez jeszcz e w swo ich czasac h reporterską dz iennikarskich, zanim zacz ął się, wi ęc wi ększości sweg o czas u poświęcać prowizje i tote ż jes t, tote ż Gazeta na łamach, której bardzo cz ęsto publikują sami politycy i t o z lewej z prawe j strony t e n iejednokrotnie inspektorom poświęca bardz o du żo czasu i anal iz umiarkowana bardzo spożytkowane Gazeta poświęca du żo miejsca swoich łamach na g łos bezpośrednio pol ityczne, ale ty m razem ten tekst, więc przyniosłem do studia to jes t teks t str icte informacyjny i ważne m isje w kontek ście bieżących wydarze ń w Kolumbii, bo wyjaśniający c o si ę tak naprawdę o d k ilku dn i w Columbia jeszcz e w Polsce za du żo o ty m nie słychać i t o ginie w szum ie informacyjnym przykryt e, gdyż trzydziestym tatę pol itycznym, bo drzw i ci ągnącymi się protestami cora z bardziej agresywnym i Chile ca ły cza s problemami walk ą moj a ochrona Amazonii bezy natomiast koleją do to już w ogóle nie przebija ekstradycji przej ęte prze z krótką chwil ę, kiedy prawie dosz ło do przewrotu tera z mam y Kolumbię i w Kolumbii jak o 1 z ostatn ich kraj ów region ów z ostatnich dn iach wybuchły bardz o du że protest y na ul icach prz y czy m tak dobrze dokładnie ta k jak opisuje t o ile spadek respekt do t o s ą po protest y kompletnie inne w naturz e i postulatach od tego co si ę dz ieje w innych cz ęściach tego regionu, dlatego że one nie s ą w żaden spos ób przesycon e agresją to jes t bardzo mogą w iele z tych, kt óre dz isiaj obserwujemy też n ie było też nie by ły, aczkolw iek tam elemen t agresji albo ty m jak gest z e stron y władz pa ństwa 1 z jakiegoś zd ławienia łączenia teg o siłą pojawi się bardz o szybko tuta j mamy czwart y dzie ń protestów, w których nie m a w ty m momencie żadnych of iar śmiertelnych s ą pojedyncz e osoby, które wyl ądowały w szp italu w wyn iku starć z policj ą, ale ca ły czas ja k na go łębie mającą tradycj e bardz o du żej wojn y cywilnej i agresji na ulicach to jest te ż relatywnie mało protest y wybuchły ta k jak p isze inspektor g łównie z teg o wzgl ędu, że Kolumbijczycy poczuli si ę w pewny m momenc ie oszukan i prze z swojeg o obecneg o prezydent a na naukę, kt óry jest pewn e prezentem praw icowe jes t prezydentem raczej rz ądzącym siln ą ręką, al e te ż obiecującym obieca ł nam swoje j kampan ii wyborcze j bardz o szerok i pak iet socjaln y i przed e wszystk im instrumenty pol ityki prospo łecznej, które mia ły wynie ść do kasy biedną wykluczon ą pracuj ącą gdzieś gdzie ś na pogran iczu klas y wyższej t o się ca ły cza s n ie zmaterializowa ło nie ma podnoszen ia p łac w śród pracownik ów administracji publicznej t o jes t 1 z g łównych postulat ów i kombi zawi ązał si ę tak bardzo c iekawy bardz o bardz o ciekawy cia ło mianowicie jes t t o kompletn ie apol ityczna organ izacja o kom itet strajk u og ólnokrajowego ta m s ą 250  000 ludzi, że tak i strajk ubiegłotygodniowe to by ł straj k na raz ie ostrzegawczyc h, dlatego że te n kom itet z og ólną Narodowego, w kt órym są praw icowe lew icowe zwi ązki zawodow e wyszedł wczora j na ulice i myślę, że te ż dlatego ten tekst ważny, dlateg o że dz isiaj prawdopodobnie tak mn iej wi ęcej za morz e godzin ę czas u na Boga za godzinę czy widzi na d ranem czas u kolumbijskiego rozpoczn ą się negocjacj e między przedstawicielami wszystk ich zwi ązków zawodowych zrzeszonyc h w tym parasol u, jak im jest na og ólną kom itet straci łam krajoweg o i administracj ą rz ądową, poniewa ż kom itet strajk u powiedział my n ie chcemy już duży, b y na ul icach, dlatego że świetnie służy ani na m ani wa m, czeg o państwo, aczkolwiek oczekujem y, żeby one d ług si ę opowiedział przynajmn iej, po kt órej stronie sto i i rzeczywi ście w zar ówno w materiałach, kt óre na stronie spektakle s ą dostępne jakich mediach spo łecznościowych przebijaj ą się takie czy godz i się domagal i si ę domagaj ą podwy żek administracji publ icznej domagaj ą się wprowadzen ia obiecanych prze z luk ę p łaty projekt ów z zakresu polityki socjalne j, ale ca ły czas mówią o ty m, że n ie mog ę teg o politycznie nie robią tego z powod u jakikolwiek ideologicznej orientacji t o jes t komitet ogólnonarodowej t o jes t kom itet og ólną polityczny tak my ślę, że warto warto mie ć na uwadze, dlateg o że wśród tez, b o pod tym 1 względem potem sytuacja tego co się dzieje w Chile, bo ci te ż protest y s ą w miar ę na ca łości spektru m pol itycznego czy ideologicznego w Kolumbii na razie mam y do czynienia z ludźmi, kt órzy wychodzą na ul ice autentyczn ie w wielu m iejscach najwi ększych m iastach kraju odstawiaj ą taką publiczn ą jes t, bo tak a l ista jes t pe łna nadziei jeszcze jest pe łne nadz iei radzi w łaśnie w Chile jes t bardzo brutaln ie si ę sytuacj a ta m dramatycznie pogarsz a amnest ii International alarmuje, że służby nadu żywają przemoc y wobe c uczestnik ów protestu szacunk i mówią już c o najmniej 23 zabitych 7000 zatrzymanych w 22 , 51000 osób rannyc h tam sytuacja też by ła tak a, że wywo łały protest y podwy żka cen bilet ów na metro, ale by ła to Iskra pocz ątkowo prezydent Pinera mówił odpow iedziano te ż taką ostro, że tuta j stan wyjątkowy co ś tam co ś tam pote m zacz ął si ę wycofywać no al e sytuacj a się, jakb y z, czeg o wynika, że protest y si ę tylk o nakręca wyn ika g łównie z tego, że Pinera du żo powiedziałem w tym mamy jeszcz e n ic nie zrobił przy okazj i jeszcz e w tym momenc ie dług znow u ów w te j chwili, którym rozmow y te stud ia w fińskim parlamencie jes t inne poddawan y debac ie bardz o niebezpieczny projek t legislacyjny, kt óry Piniora w pod kon iec ubieg łego tygodn ia wysuną mianowicie po ty m, jak wybuch ły 6 tygodni tem u, bo te protesty trwaj ą już n ieprzerwanie na ul ice jak od 6 tygodni a kiedy wybuch ły nieraz panikował powiedzia ł w 1316 okręgów ca łego Chile stan wyjątkowy godzinę policyjn ą wypow iedzi wojsko na ulicach wszysc y wiemy, że ci wobec wojska no i c o bardz o z łe konotacj e h istoryczne, zw łaszcza biorąc pod uwag ę t o, że Sebastian Pinera sa m sposób inaczej Pino czystą jeg o bra t, a on sam w partii Pinocheta by ł i był bardz o blisko zwi ązany jego brat by ł ministrem autorem mog ę te j te j katastrofalnyc h skutkac h reform y system u emerytalnego, kt óra do dz isiaj istnieje i w du żej mierze spowodowa ła wczora j najprościej zrozumie ć, o co chodzi t o jes t naprawd ę neoliberalnego pokazuj ą ja k ja na -li beralna jedyn e m iejsce na świecie, kt óre rzeczywiście te ten okre s Miltona Friedmana zostały wcielone w życie do perfekcj i praktyczn ie i rzeczywi ście PKB rośnie tylko dl a du żej cz ęści ludzi n ie większości n ie za w iele z tego wzrostu wynika to mn iej więcej dz ieli si ę w tak ich stosunkach 85 % chi ńskiej populacj i, kt óre mocno zad łużona i 15 %, które te n dług pos iada jak o jak o w łaściciel i metodam i zad łużenia ciekawie ma te ż mocn i pisa ł też zresztą w tek ście dl a polityka PL, że t o jes t jeszcze po łączone z dz iedzictwem poprzedniego system u cz y brakiem transformacj i również ekonom icznej w tym kraj u ta k tak tutaj mo że nie sprawdziły się ta m re żim by ł okrutn y, a jeszcz e przyszła demokracj a t o w sumie żadna dz ieli, al e symbol icznie, ale dostał dosta ł po twarzy symbol icznie to ekonomiczny t o wszystko zosta ło gdzie ś um ieszczone pochowane n ie oddan e pa ństwu natomiast budujący czego ś paralele do tego co si ę dz ieje dz isiaj na ul icach Santiago i o czym pisze most Radom w tek ście, kt óry dzisiaj te ż omawiamy t o jes t 1 z 1 z naszyc h mediów cz y chi ńskich jest t e internetowe bardz iej obecn ie tak ie centrolew icowej orientacji pol itycznej i Edytą jak opubl ikowanym wczora j bardzo aktualny m redakcja most wjad ą p isze o n iebezpiecznych konsekwencjach najnowszej ustawy, kt órą opinię chc e wprowadzić, kt óre tera z w ch ilijskim parlamencie dyskutowano w op inii chc e zmienić czy chi ńskie regulacj e dotyczące wyprowadzen ia w łaśnie wojska na ulice po t o, żeby mia ł prawo anga żować wojsk o do inicjatyw z zakres u porządku publicznego i katastro f naturalnyc h be z konieczno ści wprowadzania zap isanego w konstytucji stanowią także różne chcę rozumie ć można wys łać wojsko no i zamierza, więc mn iej chcem y móc legalnie wys łać wojsk o na ulice wtedy, kiedy si ę b ędzie podoba ło i t o z oczywistych wzgl ędów Chile budz i na lewicy tak ie komunistycznej mocno panik ę, bo Kopka kok ę przypomina momen t zamach u stan u 10503 . rok u i na tak ich umów, je żeli dopiszemy do tego ca ły te n konteks t rodz inny h istoryczny zaangażowanie ob u brzeg ów rządy Pinocheta i tak i fak t, że brat Sebastian opinia José Pinera jes t tw órcą teg o system u emerytalneg o, na którym też nome n omen wzorowano si ę w Polsce w dziewięćdziesiątych błędów powiat 90, kiedy myśmy nasz ą reform ę systemu emerytalnego jes t OFE nawet do kwadratu, dlatego że tam jest OFE bez teg o komponent u państwowego, tak wi ęc myślę, że woli warto wyśledzić proces y cz y n iskie, ponieważ czy ń ska transformacj a jes t polską transformacj ą nawet na nastawie dac h pod wieloma wzgl ędami i warto patrze ć to co si ę w tym kraju dz iele dzieje, dlatego że te protesty są protest y przeciwko 33 dekadą 30 lat ca łej transformacj i ustrojowej t o jeszcze sieć metr a do trzec iego kraj u m ówiliśmy o klubie tylko ci poka żę, bo s ą doniesień jedna k śmierć młodego człowieka w Kolumbii, kt óry brał udzia ł w protestac h studenck ich i zosta ł rann y straci ł umar ł po atak u cz y po zaatakowaniu prze z policj ę Kolumbia Chile i tra s Boliwia to są 3 kraje, w kt órych rz ądzi prawica, w kt órych maj ą teraz praw ica bliżej właśnie ty m c iekawym przyk ładem pa ństwa, w kt órym by ł w prezydent EVO Morales p ierwszy Indianin w ty m w ielo etn icznym w ielokulturowym kraju i rzeczywi ście d ługo długo rz ądził ostatnie wybor y budziły bardz o duże kontrowersj e c o spowodowa ło protest y o n zrezygnowa ł wyjecha ł z kraju w ładzę przej ęła prawica i od tej por y zgin ęło 30 osób tylk o, że w tej chwili, bo mam y do czynienia z tak ą bardzo z łożoną sytuacją, dlateg o że mus imy sob ie pozbierać te pojedyncze poz a, które dzi ś dochodzą z Europy i postawi ć w kontek ście Ameryki Południowej, wi ęc fakt faktem należy, operuj ąc na fak t rzeczy, które miały miejsce t o rzeczywiście w iemy, że tak mog ę z wyjechał jest w te j chw ili azylan t pol ityczny w Meksyku razem z e swo im byłym w iceprezydentem k ilkoma innymi pol itykami, ale do zamachu stan u w str icte tak iej definicji kanon icznej zamachu stan u tak naprawdę nie dosz ło, ale niekt órzy trwa sp ór twierdz ą, że de facto imperium to oczywiście deformuj ą twierdz ą, że zwyci ęstwo wol i ludu z 1 strony tak a z drugiej strony też pami ętamy, dlaczego w ty m momenc ie rządzi prawica, dlateg o że w tej chw ili, bo mam y tymczasową pani ą prezydent, która ma prawo rządzić zgodn ie z konstytucj ą przez 90 dni potem mus i rozpisać nowe wybory już dzisiaj si ę pojawi ł do doniesienia, że na wybory chce rozpisa ć w 2020 roku na każdym jest artykuł, kt óry przyni ósł mają cza s ten ten artyku ł polecamy to jest świat Amerykę Haaretz obj ęte dawn a międzynarodowa kolumna New York Timesa, która ju ż w tym momencie istnieje tylko w internecie, al e jako osobny podm iot jak o te n artykuł jes t po ang ielsku, więc Dianie hiszpa ńską f izycznego odbiorcy t o te ż będzie łatwiej si ę do przeczytan ia to poleca m akura t ten artykuł dlateg o rz ąd dobrz e wyjaśnia ca łe mechan izmy sukcesj i konstytucyjne j, bo w 1 z tych informacji, które dzi ś rzadko się przebija t o, że w tym momenc ie tymczasow ą pani ą prezydent pani Annie, kt óra by ła tylk o wyłącznie Asz alb o tylk o wiceprzewodnicz ącą Senatu między magnese m Anią było k ilku innych ludzi, kt órzy zgodnie z konstytucj ą pow inni byli przej ąć z tą w ładze, al e alb o zrzekl i tych urz ędów albo sam i uc iekli z moim adresem w zwi ązku z ty m ta prawica rz ądzi zgodnie z konstytucj ą, kt órą sam Kongres filmową, ale ok a to państwo czytac ie w tym tekście boją trzeb a zapyta ć, dlaczego uspokaja, że n ie b ędzie wojny domowej my ślę, że nie b ędzie wod y zielonym kraj u b iedni Indianie z g łosowali wsp ierali Moralesa, których moral e słów wod ą do wartościowo przypomn ę, że uproszczenie i teraz nocami wi ązano tak gdzieś prze z tak krótko nie będzie myślę, że n ie będzie, dlatego że po p ierwsze bardz o mały prawdopodobie ństwo jak iegokolwiek zewnętrznego zaanga żowania to po prost u brzydko i podmiotową mówiąc mało, kto się a ż tak bardzo boli, że interesuje po drugie, praw ica wbrew pozorom nie d ąży do wojn y jedynym tak im w ty m momenc ie elementem takim zapytan iem jak si ę zachow a policja, dlatego że państwo emocj e jakiś gru p, kt óre atakuj ą zwolennik ów Moralesa ty m, którzy do wojny domowe j potrzebujem y systemowe j przemocy w mundurac h i pod s ilnym przywództwem tego ca ły czas nie mam y w momencie, w którym się pojawia i s ilniejszy aktor mo im zdaniem najmniej zwi ększa prawdopodobieństwo b ędziemy m ieli wtedy opanowane sytuacj e na ulicach jes t jeszcze czwart e artykułu pa ństwo czytac ie z kolei z Argentyny bardzo c iekawy, bo Argentyna też tocz y si ę sp ór ta m r ównież zwycięży -li tera z wyborac h n ie na ulicy zwyci ęży ludzie, którzy dwoją si ę bardz iej do socjalistycznych cz y po m istrzowskich idei l inki zamieścimy pod pod miastem tekst y na dziś wybra ł Mateusz Macniak bardz o dziękuję dziękuję z nich badac z krajów latynoamerykańskich zwi ązany z Polską Akademią Nauk informacja po informacjach dr Patrycja Sasnal z kole i o protestach na bl iskim Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA