REKLAMA

"To jest ciąg dalszy Arabskiej Wiosny" - Sasnal o protestach w Libanie, Iraku, Iranie, Algierii, Sudanie i Egipcie

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-26 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:24 min.
Udostępnij:

Gościem Agnieszki Lichnerowicz była dr Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jes t teraz dr Patrycja Sasnal anal ityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzie ń dobr y dziś światopoglądzie rozmaw iamy o protestac h, kt órych jes t zwycza j tera z du żo w ty m momenc ie h istorii z iemi i cho ć są bardz o r óżnych miejscach świata szczególnie t o jes t Ameryka Południowa w tej chw ili bl iski wschód, al e te ż oczywiście Hong Kong ca ły cza s we Francji n o żółte kam Rozwiń » izelki w zasadz ie protest niemal że ucich ł całkowicie al e, ale nie można teg o by ć pewnym jeszcze mo żna, b y kilka kraj ów wskazać teraz skup imy si ę na bliskim Wschodzie t o s ą 3 takie kraj e, w kt órych ludz ie wychodz ą masow o i ca łkiem bezprecedensow e na ulicę t o jes t Irak, gdz ie sytuacja jest mn iej na najbardz iej krwaw a, gdz ie służby stosuj ą siły mówi ju ż od 300 zabitych t o jes t Liban, którym do te j pory przemocy n ie było, al e pytanie cz y tak dużej z e stron y państwa czy t o si ę d a utrzyma ć i Iran t o jest na j naj świeższe cz y najnowsze protesty władz tw ierdzi, że już uda ło się spacyfikowa ć pytan ie czy uda ło się, zanim spojrzym y na ka żdy z tyc h krajów i wymusi ć na specyfik ę lokalną t o c o łączy t e protesty no oprócz teg o, że są protestam i, czyl i jedna k jakim ś spontan icznym oddolny m ruchem na pewno nie prze z nie prze z kogo ś z a za za instalowanym zainstalowanym t o to, że on e maj ą co ś wspólnego z Iranem prawd a, bo jedno się dziej ą w Iranie Liban jes t podz ielony politycznie je śli chodzi o wp ływy z zewn ątrz na ira ńskie wp ływy i saudyjskie wpływy m ówiąc w skrócie oczywi ście s ą też ameryka ńskiej na n o i Irak podobn ie i wszystkie te, a i 2 państwa ostatn ie Irak Liban s ą też w ielo wyznan iowe, czyl i Liban jes t w 13 szyickiej 13 są n iskie 13 chrześcijańskich maron icki g łównie, a Irak jes t w wi ększości sunnicki przesz ły w wi ększości szyicki nowyc h i tam 20 kilku procentac h mo że 30 sunnickich jeszcze kurdyjsk a autonomia no, wi ęc Iran jes t tak im wsp ólnym m ianownikiem zarząd n ie by ł przyczyną chyb a nie nie n o tak możemy przejść t e przyczyny prawd a w Libanie tak ą przyczyną wydaj e mi si ę pierwszą t o by ła decyzj a cz y ogłoszenie, że ulica b ędzie opodatkowan y, czyli każda wiadomo ść telefo n na etap ie jaka ś część op łaty będzie sz ła n a do skarb u pa ństwa w Iraku t o jes t d ługotrwały proce s tak iego zn iecierpliwienia korupcją przede wszystk im korupcją jak powalczy ć na listę transparen t Inter naszą no to Irak jest naprawd ę na bardzo niskich miejscach je śli chodz i o lepsze prze z t e transparentność pa ństwo w iele bardzo skorumpowan e, a z ogromnym i zasobami ropy prawd a, kt óra posz ła cena posz ła do g óry, wi ęc pow inien sobie radzić trochę lepiej ani radz i sob ie ogromn e bezroboc ie poczucie mniejszo ści sunnickiej, że jest, że jes t ignorowana jak o poniżana prze z rz ąd przez rz ądzących szyitów, kt órzy ci ągle rz ądzą, a w Iranie decyzja te ż bardzo nagła i chyb a n ie tak ie przemy ślana o podwy żce ce n ropy ale, żeby sobie dobrz e zniosła z Mysłowic, o co chodzi z t ą cen ą ropy t o w Iranie ona kosztowa ła do te j pory organizowana tak że jes t dotowana i wielu pasach na bl iskim Wschodzie tak jes t w Egipcie podobn ie w Algierii też, al e kosztuj e oko ło z łotówki za litr prawd a, więc to jes t bardzo tan ia ropa, ale ta podwy żka miała by ć aż 50 %ow a, czyli mia ły podskoczyć ta m z łoty 50 za za l itr st ąd te protesty, wi ęc tak a taki tak a Iskra by ła inna w r óżnych z tyc h pa ństw, al e poczucie jes t t o samo t o znacz y, że rząd rz ądzący czy kto ś jes t odpowiedzialny za za w ładzę w danym kraj u po prost u si ę n ie wywiązuje z e swo ich zobowi ązań, a że percepcj a w Libanie Iraku n o i w Iranie t o jest jasne jes t taka, że t o Iran ma jaki ś wp ływ na w ładze, bo ma, bo ma ma wp ływ na w ładze w Iraku jes t szy icki prem ier mahdi znacz y to, że ani z przyjętą jeszcze n ic nie znaczy akura t cz ęści Iraku często maj ą inne zdanie ni ż Irańczycy ni ższy ni ż w Iranie, ale n o, ale ci ągłe f izycy z Iranu przyjazd y i relacjonowan ie w mediach kolejnyc h wizyt Sulejman jeg o głównego strateg a dl a boj ówek irańskich w regionie no tak ie poczucie, że to Iran tutaj ma największy wpływ jes t ogromn e podobnie podobn ie w Libanie no rz ąd jest właściwie, dlateg o że Hezbollah czy utworzy ł się rząd, dlateg o że Hezbollah ostatecznie si ę zgodził na utworzen ie tak iego un ijnego rządu, mimo że premierem n ie jest przyj ęta i Hezbollahu tylko Saad Hariri sunn ita nabieranie w iadomo nieprzerwanie ciągle t o sam o w ładze dygresja wr ócimy do protest ów, ale skor o to zosta ło zwo łane przez Patrycja Sasnal to mo że wart o zwr ócić uwagę trochę si ę o tym p isze cora z wi ęcej jedna k skuteczno ści i umiej ętności dyplomatycznyc h Republiki irańskiej t o znacz y, że rzeczywi ście jes t tak że Iran rozszerzy ł swoj e wp ływy Syria Irak Liban t o są t t na najwi ększe przykłady, że rzeczywi ście stan y Zjednoczone czy czy Donald Tramp, kt óry obecn ie bardzo podnos i to zagrożenie z e stron y Iranu przegrywaj ą rozgrywkę po prostu znacz y na bl iskim Wschodzie, a oni skuteczn ie Iranowi się uda ło t o wp ływu rozszerzyć czy ktoś, kto przegryw a zostanie znacząco grają, że Iran przegrywało Iran chyba nie Iran, bo w łaśnie rozszerz a swoje wp ływy je śli są te protest y w krajach moment, w kt órym si ę momen t odwrot u prawda cz y momen t, k iedy z żółtą kartkę pokazuj ą sam e spo łeczeństwa natomiast teg o rozszerzen ia wp ływów irańskich no t o ka żdy kolejn y kra j poza Iranem, gdzie Iran jest obecnie trzeb a jedna k rozpatrywa ć osobno, dlateg o że, o ile w Syrii rzeczywiście n ie by ło mniejszo ści szyickiej nie by ło tak iej bazy, gdzie Iran miałby naturalny przycz ółek prawd a jakiego ś tak iego poparc ia, a w ogóle to trzeb a się na chwil ę tak coś c o do teg o siedemdziesiątego dziewi ątego rok u przy to by ła rewolucja t o by ła prawdz iwa ludowa rewolucja, mimo że ona si ę w naturz e by ła w tak i t o krytyczny system emeryt a, kt óry czarnej za mord y styczność t o by ła autor autentyczn a rewolucj a przec iwko w ładcy uznawaneg o za zainstalowanego prze z stan y Zjednoczone kamer prawda i do te j por y nawet lew ica Europejska jes t bardz o niechętna skryt y w krytykowaniu Iranu, bo ten Iran to znak taki symbo l ant y imperialnego stanow iska przec iwko Stanom Zjednoczonym al e, więc jest tylk o w Syrii Irańczycy n o i ta rewolucj a deszczu tylko pomoc ą chodziło z ty m siedemdziesiąty dziewi ąty ta rewolucj a rezygnowa ła on przecież pa n padłe dziki strac h na przywódców w ówczas na bl iskim Wschodzie zostaj e nagl e ten lu d wzi ął sprawy swoje ręce, a c o jeśli zrobią t o samo, gdz ie indziej prawd a dlateg o był tak i była tak a odpowied ź intensywna przeciwko Iranowi po siedemdziesiątym dziewiątym roku na i teraz czy i tera z jak patrzym y na obecn ą sytuację n o t o Iran trac i taki trac i ten symbo l symbol anty systemowo o ści t o Iran sta ł się systemem najem przec iwko tem u systemu imperium imperium tak przec iwko n iemu zaczynają ludz ie protestowa ć, ale n ie tak, żeby Iran n ie mia ł jak, żeby nie było jakiego ś pola do pop isu dl a Iranu z takim Libanie, gdz ie 13 ludności to s ą szyici ja nie opuszcz a zbożach nie ma żadnej innej reprezentacji, bo nie doczekali, bo Hezbollah wszystk ich now o dominowa ł tak n ie pozwoli n ikomu innemu wyrus z al e, al e rzeczywiste maj ą te ż potrzeby ludz i i znale źli oparcie w łaśnie w Iranie dr Patrycja Sasnal jes t państwa go ściem po informacjach wrócimy chcia ł, żebyśmy zacz ęła od Iranu cz y spe łnia si ę sam i marzenie adm inistracji Donalda trampa rze k na łożyły sankcj e będzie biednie ludzie wyjd ą na ulice i obalą władzę tak i by ł pomysł czy rzeczywiście si ę dzieje cz y jednak co ś zupełnie innego za k ilka m inut wracam y rozmaw ia światło podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz państwa go ściem jest dr Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmaw iamy o protestac h, kt óre krwawo krwaw o t łumione, ale ca ły cza s trwaj ą w Iraku Libanie, a te ż w ostatnich dn iach wybuch ły w Iraku Libanie i Iranie, al e te ż Patrycja Sasnal zwr óciła uwag ę na to, że przecie ż jeszcze k ilka tygodn i miesi ęcy temu m ówiliśmy wag i w sumie ca ły cza s trwaj ą w Sudanie n ieco ucich ły, ale r ównież by ły w Egipcie dlateg o też niekt órzy mówią o drugiej arabsk iej wio śnie do tak ich tak tak ie sformułowanie oczywi ście, którego n ie będziemy formalnie broni ć, bo o n nie ma sens u, al e pewn ą prowokacj ą cz y tak im intelektualną inspiracj ą prowokację, żeby si ę zastanowić nad tym i protestam i, więc cz y w oczac h pan i t o sformowania arabska wiosna ma sens drug a tak ta k jak najbardziej czy to n ie b ędzie tak nie b ędzie tak nie oczekujmy, że nagle n ie m iliony ludzi wyjd ą zaczną obala ć po kole i tyc h dyktator ów jak rzeczywi ście było prawda pami ętajmy, że koniec 2010 początek 2011 to jest 1 za drugim Ben Ali Mubarak przec iwko Kaddafiemu przeciwko Asadowi w Jemenie Bahrajnie po prost u wszystk o zmierza o dan e mo że m ówić w przypadk u Tunezji, gdzie te n proce s jakoś to on n o tak, ale też zdaj ę sobie sprawę styk i z perspektywy czasowe jeste śmy w 2019 roku t o jest 8 lat po tamtyc h wydarzen iach patrząc jedna k na proces y dz iejowe historyczne t o wszystko trwa znaczn ie znaczn ie d łużej prawda zara z po jakich ś rewolucjach odzywają si ę g łosy kontrrewolucyjne jes t tak i większy zamordyz m tak samo by ło po francuskiej tak samo by ło po 1800 czterdziestym ósmy wzięty tak sam o by ło Solis zawsze, b o po prost u zm iana społeczna ma temp o inne ni ż zmiana pol ityczna zmiana polityczna si ę dz ieje o d tak zmiana społeczna s ędzia si ę dz ieje woln iej i i dlatego za wcze śnie w ogóle m ówić, że arabska w iosna t o pierwsza umar ła alkoholem tak alb o w og óle przynios ła dokładną odwrotnością ni ż ludz ie chcieli alb o si ę spodz iewali alb o c i Arabowie muzułmanie no w iadomo teraz w idzimy to naoczn ie on i nie wiedząc c o jest nie s ą w ogóle demokracj i nie wiedzą c o demokracja przypomina, żeby wspomnie ć Patrycja Sasnal samo ich zdan iem Super ciekaw ą inspiruj ącą ksi ążkę cz y o r óżnicy między stagnacj ą stabilizacj ę w tych krajac h, bo przecie ż pojawi ć kierunek, że ten Asad był lepsz y, bo przynajmniej ludz ie ginęli n o tak tylk o, że proble m z takimi re żimami polega, że te napi ęcia on e są tylko nie mają si ę jak ujarzmi ć dopiero ta Iskra wybuch a to nagl e wszystk o wybuch a tak dramatyczn e jak jes t dlateg o często krwawe, bo nie nie ma ewolucj i tylko s ą rewolucjach dodatkow o w ty m rejonie jeszcze dochodzi tak i czynn ik nasłuchiwania ludz ie są tak czuli i maj ą takie ucho na to c o się dz ieje w innych pa ństwach w w innych sąsiednich bra k w n ich co ś siostrzanych pa ństwach arabsk ich muzu łmańskich mam znajomyc h tworzymy grup y Neuca pie, ale dl a n ich w łaściwie ta przestrze ń tak a telefon iczna prawda n o chciałbym internetowa alb o nawet nie chodz i przez internetową czym się co ś na portalac h p isze produkuj e tylko to co si ę wym ienia między osobami prawd a tak 11 albo jaki ś grupach tak ich na komunikatorach t o jest przestrzeń publ iczna, kt órej nie ma normaln ie w pa ństwie prawa, kt órej nie m a w telewizji, kt órej nie m a na ulicy, chyba że si ę złamie zasady si ę w masie będzie na na t e ulice dlatego też ludz ie są tak czuli na to c o w ładze robi ą z tym i komun ikatora mi internetowymi c o robią z apl ikacjami, których u żywają w telefon ie, gdyby t o, jeżeli konceptualne uznamy, że jest t o dalszy ci ąg arabskiej w iosny druga cz ęść rzeczy czy to cza s powiedzieć, że jedna k ludzie wychodz ą, bo w ładza nie ni dzia łaczy władza my śli o zabezp ieczeniu siebie często jes t t o jeszcz e pokolen iowe r óżnice i korupcja nepotyz m pa ństwo n iefunkcjonalne często jeszcz e odwołujące si ę do r óżnic w łaśnie religijnych i pr óbując z teg o uczyni ć główny temat zam iast zająć się ty m, żeby m łodzi ludz ie m ieli perspektyw ę prac y, a nie mus ieli nawet nie przebijać si ę do Europy i tak, ale PiS, al e czego ś t o oczek iwania wynikaj ą prawd a oczekiwania m łodych ludzi w og óle ludz i oczek iwanie wobec pa ństwa, że on o dostarcz y us ług dostarczy jakie ś służby zdrowia jakiż edukacj i d a możliwość prac y czy stworzy tak ie warunk i rynkow e, które dadz ą pracę, al e t o wynika te ż z teg o, że pa ństwa si ę autorytarn e chwalą brat a wykonuj ą tak ie ruch y właśnie, strzelaj ąc z, strzelaj ąc sob ie w kolan o alb o stop ę cz y np. przenosimy stolic ę w Egipcie z Kairu gdzieś indziej mam y pieni ądze na wydanie dziesi ątki miliard ów dolar ów, a n ie mam y pieniędzy dl a 30 % ludz i, kt órzy żyją poni żej narodowej gran icy ub óstwa prawd a to po prost u dysonan s poznawczy, wi ęc jak to jes t w ko ńcu t o państwo m a na t o pieniądze nie m a na t o pieniędzy, żeby n ie kobieta wciąż n ie siedziała na klep isku przed jak ąś pseudo kl inikom w środku Kairu tylko siedzia ła na krze śle nie no t o s ą po prost u widoki niewiarygodne z tyc h pa ństw i wydaje si ę, że to o t o chodz i jes t po prostu oczek iwanie skor o państwo, mówi że coś robi chwal i się cz ęściej oczek iwanie, że przynajmniej z przynajmn iej zadb a o jakieś podstawow e potrzeb y ludz i, czego n ie rob i wielokrotnie wielokrotnie wydaj ą się nie mo że w szybk im temp ie teg o zrobi ć jakie ś w przypadku Iranu, bo Iranie pod sankcjam i naprawd ę silnymi n ie mo że w przypadku Egiptu t o państwo 100 milionowe, gdzie trzeb a, by by ło jaki ś osoby z tak Super w ielkim zaufan iem społecznym, kt óra zdo ła przekona ć ludzi, żeby n ie wytrwali przez 5 lat napr aw naprawdę ciężkiego ora z forma t cz ęści transformacj i, zan im b ędzie lep iej, bo to c o są problem y tak ogromne ci ęcia było wierzyć, że dziś 1 przywódca robi to dl a was w łaśnie rozw ijanie w ramach trac i tylko czy dziś ju ż potraf i pani wskazać, a może za wcze śnie, bo p ierwszy odcinek p ierwsza faz a by łaby jednak taką fajn ą nadzieje ludz ie wychodz ą sam i s ą zadziwieni, że jest ich tak du żo, że potrafi ą obyć s ą Solidarni braterstw o, że mogą duże, że mog ą obalić no al e wi ększość z n ich jedna k nie zdo łała teg o system u wted y zmieni ć teraz wychodz ą i co ś za moment n ie w iem jak okre ślić s ą chyba bardz iej wytrwali nie, bo protest y trwaj ą trwają przede wszystkim w Libanie s ą on e między wyznaniowe prawda nie jes t tak że 1 jakaś grup a społeczna wychodz i albo 1 regionu tylko powszechn ie i ogromnyc h ilościach ktoś policzy ł, że n o na cztero milionowy Liban w ogóle wysz ło chyba 1 000 000 osób, którym momenc ie 25 % spo łeczeństwa n iewiarygodne prawd a, wi ęc tuta j jest tak ie poczuc ie mocy, ale też ono już bywa ło w Libanie wcześniej k ilka la t tem u były przec iwko jak trwa ł kryzy s śmieciowy n ie wywożono śmieci w Bejrucie też trwa ły protesty byw a w Libanie przez 2 lata n ie mo żna utworzy ć rządu si ę part ie kłócą z e sob ą coś co co jes t oczywiście proble m zast ępczym prawda, bo prawdz iwym prawdziwym problemem jest t o jak lub poz iom ludzk iego życia, wi ęc kr ótko mówiąc wydaje si ę, że jeste śmy w takiej być mo że wzbierającej fali żona którymś momencie ku zaczn ie KUL minutowa w og óle w całym w całym reg ionie za jaki ś czas je śli Syria wyga śnie, bo ta seria, kt óra naprawd ę wojna domow a, w której prawd a prawie ta m ju ż Niewiem jak tera z z 700  000 ludzi znałem orzeczenie, o ile w łaśnie jest Syria zawsz e by ła taka hala PIT n ie róbmy sko ńczymy jak Syria prawda, ale tera z widać, że generalnie tak si ę nie stan ie czy jes t bardzo ostr a odpowiedź w ładz irackich i wci ąż ponad 300 osób zgin ęło ostr a bro ń amunicja to jes t chyba ira ński irańska lekcj a dla Iraku jak macie odpowiada ć, ale ONZ wzyw a w ładze irackie do zapami ętania pamiętania się tak dale j, więc si ę jesteśmy w tej chw ili w tak iej na tak im zb ieraniu się te j fali mo że to trwać to zbieranie d ługo, ale na pewn o w kt órymś momenc ie b ędą kolejne rewolucj e, bo to jest tak i ciąg, kt óry za, kt óry zapow iadano tak iego u świadomienia przebudzen ia pol itycznego globalneg o w og óle prawd a w 2009 roku Zbigniew Brzeziński mia ł napisa ł artyku ł chyb a International FS niesfornych skr ętów z EFS dla, jakie s ą główne wyzwan ia dl a Baracka Obamy na jego pierwsz ą prezydencję p ierwsze wyzwan ie globaln e przebudzen ie polityczne ludz i ludz ie maj ą świat poczucia, że on i mogą wp ływać na rzeczywisto ść wokoło, wi ęc je śli tak t o b ędą z teg o korzysta ć, a jak si ę t o korzystanie objaw ia po prost u mas ą ludzk ą na ulicy w ielokrotnie jest także n ie maj ą żadnych innych narzędzi n ie maj ą g łosu telefo n w med iach przestrzeni publ icznej innego niż wystawić swoj e ciało, kt óre b ędzie co ś symbolizowa ły jak w przypadk u Palestyńczyków np. gaz ie program mars z cia ł na granicę jeszcz e tak kr ótko to bardz o ciekawa, ale chcia łam ten Iran w 2 zdaniach władze Iranu twierdzą, że ju ż kon iec protest u wyłączył internet tera z ju ż mog ą w łączyć oczywiście twierdz ą, że za protestam i trwa ł zach ód też padaj ą por ównania do Zielonej rewolucj i, ale cz y t o rzeczywiście spełnia si ę scenar iusz korzystny dl a Amerykanów, kt órzy na łożyli sankcje na raz ie rzeczywiście gospodark a ucierpia ła m. in . z powod u sankcj i ludz ie wyszli po ty m, jak cen y benzyn y dramatyczn ie o po łowę zosta ły podniesione n ie, bo mo im zdaniem celem adm inistracji tramp a by ło wynegocjowan ie nowyc h warunków z w ładzami Iranu, a do tego o d tego jesteśmy tak dalek o jak tylk o można natom iast je śli celem Stanów zjednoczonyc h by ło obalenie w ładzy w Iranie to być może jeste śmy na jaki ś długiej drodz e wieloletni w łaśnie do tego, al e t o zostan ie kup ione życiem pewnie na 10 Irańczycy b ędą chc ieli władzy, że jest ju ż za przyk ład z zaprzyjaźnionej z e Stanami Zjednoczonymi, bo chyb a nie zna m bohaterstwie no oczywi ście, że nie t o i jeżeli ma władze mają w ładze w Iranie zosta ć obalone to b ędzie koszte m naprawdę w ielu dziesi ątek tysi ęcy istnień ludzk ich, a nie sądzę, żeby teg o stany Zjednoczone naprawdę chciały korzystać tam si ę uspokaj a rzeczywiście Iran je śli chodzi o Iran n iestety nic nie wiemy nic n ie w iemy na 100 % j a ja też nie wiem nie w iadomo na DK była skal a tych protestów nie są w ogóle uda ło się wyciszyć tym raze m si ę przej ąć kontrolę na d wieloma internetowymi pan u tak, bo przecie ż być BBC jes t uznawan e za i te ż 1 z wrog ów ok a wszystkie normalne ma instreamowe med ia są uznawan e w Iranie z a za wrog a systemoweg o, kt óry tylk o Zielona rewolucj a niesamowicie by ło w med iach społecznościowych rozbrzmia ł tak, ale by ć, ale c o Iran zrobił zara z jak to przecie ż on i musieli panikowa ć on i musieli si ę strasznie przestraszyć jak ludz ie wyszl i na ulice i to nie tylko wyszl i na ul ice zacz ęli blokowa ć drogi pali ć opony to co zacz ęło by ć naprawdę przemo c owe IRA i w ładze irańskie powiedzia ły, że nagl e wyp łacą 60  000 000 na 80  000 000 w og óle Irańczyków, że 10  000 000 biedniejszym Irańczykom od 15 tam do 60 USD miesi ęcznie do pensji cz y on i naprawdę przestraszyli zacz ęli ludz i przekupywać, a t o n ie pomog ło, więc n o niestety znając te ż równia pochy ła będziemy obserwowa ć bardz o dzi ękuję dr Patrycja Sasnal anal ityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych by ła państwa gościem tyl e co dziś dla pa ństwa z Martyną Osiecką przygotowali śmy program realizował tam się informacje o nich jeszcze wi ęcej sportu zaprasza m w imieniu Przemka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA