REKLAMA

Czy szczyt klimatyczny w Madrycie może się udać

Gościnnie w TOK FM: Polityka Insight podcast. Energia do zmiany
Data emisji:
2019-11-26 16:40
Prowadzący:
Czas trwania:
21:03 min.
Udostępnij:

W dzisiejszej audycji gościmy Lidię Wojtal, ekspertkę z wieloletnim doświadczeniem w unijnych i globalnych negocjacjach klimatycznych. Uczestnictwo w COP25, który został przeniesiony z Chile do Hiszpanii, będzie problemem dla państw rozwijających się. Mogą nie mieć środków na wysłanie swoich negocjatorów, co negatywnie wpłynie na atmosferę rozmów - twierdzi Wojtal. Rozwiń »

Głównym przedmiotem sporów będą mechanizmy światowego handlu emisjami, czyli temat, którego nie udało się zamknąć podczas COP24 w Katowicach. Właśnie na handlu emisjami skupi się delegacja Unii Europejskiej. Prowadzi Robert Tomaszewski. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry s łuchacze państwowego podcastów pol ityki ministra energ ii do zm iany w nasze j audycj i opowiadamy o najwa żniejszy wiadomo ściach sektor a energetycznego omaw iane zmiany regulacyjne i najnowsz e trendy technolog iczne z naszym i go śćmi dyskutujemy o konwencjonalnyc h i odnaw ialnych źródłach energ ii ora z pol ityce polskiej Europejskiej mierzą si ę te ż temate m zmian kl imatu i tego w jak i sposób wp łynie na nasze życie nazywam się Robert Tomaszewski i Rozwiń » zaprasza m na dzisiejsz ą audycj ę jes t wtorek 26 listopad a w dz isiejszym podcaście rozmawiam z Libią portal ekspertką klimatyczn ą i by łą polską negocjator tak ą o rozpoczynającym się w przysz łym tygodn iu szczyc ie 25 w Madrycie i o ty m co ud a si ę ustali ć za 6 dni rozpocznie się dwudziesta piąta konferencj a klimatyczna ONZ w Hiszpanii, która pierwotnie miał odby ć si ę w Chile, ale z e względu na masowe protest y w ładze kraj u zrezygnowa ły z organ izacji imprezy Libia cz y zm iana m iejsca ko t 25 z ch ilijskiego Santiago na hiszpa ńskim Madryt może wp łynąć na negocjacj e kl imatyczne mo że wpłynąć o, tyle że niekt óre osob y, które przed cz łonkami d e fact o renegocjacj i bardz o techn icznych kwestii, które s ą jeszcze bardziej nawe t techniczne niż estry były na Katowicach i one mogą mie ć problem z dotarciem i innych krajach rozwini ętych ten problem b ędzie na pewno tak i sposób zn iwelowane, bo jedna k rządy mają wychwytywać te s ą w stanie przeznaczy ć na podr óże na tak ich wtedy nadm iarowe w ty m momencie tych krajów rozwijaj ących się mog ę by ć pewny proble m z tego powodu my ślę, że na poziomie globalny m zako ńczymy negocjacje mog ą być bardzo lokacji on e mog ą pojawi ć na wyp łaty jak wszystkie pa ństwa pytania jak zup a wystarczaj ącą ilość uj ęte na pewno przyd a, żeby chroni ć konkretnych kształtów wys łać na konkurencj i i to na pewno wp łynie na t o jaka b ędzie atmosfera negocjacji i ja zakładam bran a będzie najlepsza w Hiszpanii m ieli ekstremalnie ma ło czas u na przygotowan ie tej imprezy my z polskiego doświadczenia w iemy, że ta organ izacja jako 24 w Katowicach trwa ła te n intensywny okre s grub o pona d rok Hiszpani m ieli niespe łna miesiąc czy two im zdan iem on i zdążą z e wszystk im organizacyjnie myślenia ja tylk o doda m, że na innych kopalń, na kt órych zdarzało się te ż by ło także napa d w pierwszych dn iach jeszcz e były kończone r óżnego rodzaju pracy i t o by ły szczytem przygotowywan e odpow iednim wyprzedzen iem wójt nie myślę, że w Madrycie będzie du żo takich niedor óbek al e, ponieważ sytuacj a taka jest to myślę, że ciężko będzie tuta j akura t w jej wyniku w pi ątek w Katowicach przełożono w zeszłym roku t e pol ityczne cel e porozum ienia parysk iego na język prawn y, czyl i przypomn ijmy cele m porozum ienia paryskiego jes t ogran iczenie wzrost u globalnej temperatury o 2, jeżeli będzie t o mo żliwe do 1,5 stopnia na kon iec obecneg o stulec ia co dyplomaci maj ą do za łatwienia w Madrycie dyplomac i jak o dyplomac i b ędą Kamili chyba n ie tak naprawdę ratę wszystkich, kt órzy powinni się tam znaleźć dyplomac i będą na pewno rozmawiali o ty m jak bardz o światowe wysiłki nie s ą wystarczające, żeby doj ść do tego Peru ora z stopnia, bo w tej chw ili się on i o wiele częściej mówiło si ę na 2 etapu natom iast to co b ędzie przedm iotem najwi ększych spor ów i to c o d e fact o będzie księgowane na koniec tylko mog ę tutaj być jak ąś optymistk ą kocham mechan izm światowego handl u emisjami tej, dlaczego n ie uda ło si ę domkn ąć katolik ów i b ędzie tak a główna ko ść n iezgody i główny temat, kt óry założę pojaw i się we wszystkich światowych na wózkach w momenc ie lider naszego kwiaty oczyw istym światowy handel em isjami i dlaczego w Katowicach n ie dosz ło do porozumienia w łaśnie w te j kwest ii Katowicach dosz ło do porozumienia także kwest ia, że nadal n ic poważnego jak w czas ie udało zrobić to raczej n ie do wszystkiego zrobi ć nie dla mn ie absolutnie żadną niespodzianką natomiast je śli chodz i o handel emisjami t o jes t temat, który w ielu państw takich wa żnych ważnych powodów niektóre państwa dzięki temu, że zainwestują innym państwie b ędą mog ły, jakb y zaoszcz ędzić emisje i sam o wykonan ie swoich celów redukcyjnyc h w kraj u natomiast w iele takich państw, kt óre już ta m robi ła tylk o, że się po ra z n ękali jeszcz e za jego słowo pyta pan chciałby najwa żniejsze, żeby po uporaniu się b ędą dostawały PTU, czego ten projek t po łup przen iesiony na kolejn y, jakb y etap światowych n iedostatek mateczn ik tu odpowiednie partie 1 z tyc h pa ństw Brazylia, kt óra stanęła okon iem w Katowicach i by ła głównym mo żna powiedzie ć adwersarzem negocjatorów, je żeli chodzi o porozum ienie przy ty m międzynarodowym handl u em isjami czemu w łaśnie Brazylia, kt óra te ż możemy tutaj doda ć miała być ty m kraje m, w kt órym kot 25 miał odbyć pierwotnie dla obraz u jak on a dziękuję testowała jako drugi ma te ż bardzo du że światowe znaczen ie, a później oddaje prawd ę po ponad 2 ciężko j ą też w jaki spos ób 2 czynić t o po p ierwsze, że taktycznie zorgan izowali chciałabym teg o tak pol ityczne jak i ekonom iczne, ale po drug ie, koszty op łat powinno pokaza ć swoj ą si łę dzi ęki konkretnym obszarze teg o wieku, kiedy odbywa ł się 24 to nie mieli śmy jeszcz e noweg o prezydenta Brazylii prezent, bo sonar u, kt óry dop iero rozpoczął urz ędowanie o d styczn ia, a teraz jes t już g łową państwa brazyl ijskiego o d bl isko roku, jak i postawy Brazylii spodziewa si ę w Madrycie racze j niekonkurencyjna tak mi si ę wydaj e, że główna oś sporu na tak ą polityk ę walki w og óle na głowie nie wiem cz y będzie, ale ma szans e wyborcze gry t e najgorsz e instynkty je śli chodz i o pewien okazywania si ły i przeb icia na globalnej, zw łaszcza w kontek ście krytyki na t ę funkcję prezydenta um ówmy się n ie był najbardziej agresywną stron ą rozm ów cz y o roli Amazonii koczowal i światowej konsumpcji Niemca swoj e chodzi o Mike, a także n ie spodziewamy si ę tuta j bardzo koncyl iacyjne podejście typowe dl a l idera rządowych w ogóle chyb a ta grup a państw, kt óre b ędą stawia ć warunk i i utrudniać t e porozumienia może być chyb a większa kilka tygodn i tem u stany Zjednoczone formaln ie poinformowały ONZ, że rozpocz ęły procedurę opuszczen ia porozum ienia paryskiego wydaj e się, że ten duc h optymizmu, kt óry zacz ął si ę w Paryżu 2015 roku mocno wyparowa ł sądzi, że tyc h krajów, kt óre b ędą jako ś tam dale j stawały okon iem b ędzie więcej na kopie nie żaden z nich dokładnie na samo imię akurat stanowisko tam zjednoczon y akurat sztukę w przypadku n ie będą on e przeznaczony na rzecz w iadomo, że plakaty wita delegacja amerykańska by ła naprawdę bardzo pozytywną gdzie ś tam bardz o wiedział, dlaczego Kraków w przypadku członków ora z kop ie n ieprzyjmowania nowych zobowiązań umów, gdz ie t o dop iero ta m wykazywal i si ę nowo ści wyrazist ą negatywną postawą, a m y w ty m momencie temat y trwają negocjowan e na kongres ie PiS on i t o jako ś szczególnie interesującym punktem by ła ta m w połączeniu, wi ęc połowę urz ędnikami miały interes tak, żeby pokazywa ć jak swoj ą negatywn ą postawę za ś jak mówię akura t delegacje Stanów zjednoczonyc h tych naprawd ę grupą osób bardz o dobrz e merytoryczn ie przygotowanych rozumiejących ten ro k jedzących, żeby tak naprawd ę muszą zostawić, a wtedy, k iedy n ie mam kupk ę drogę z Anką pozbywa si ę w Madrycie, ale prezydencj ę konferencji obejm ie Chile mówi si ę o tym, że b ędzie to n iebieski Top c o dok ładnie znacz y walczyć, tyle że prezyden t ja k u c iasta toczyć tylko, jak ą tematyką jakiś mot yw przewodn i t o c o u na s pow ietrzne Katowicach Łodzi s ą tysiące dwunasty by ła lekko Mogilno tak chyb a miało być one sk ierowane na rol ę ocean ów, lec z generaln ie wody, która jes t tutaj do ść istotnym elementem światowego systemu i wp ływającym na zaproszenie i rady i ochronne, wi ęc pod tym k ątem planowan e by ły bardz o różne wydarzen ia na r óżnych szczeblac h k ierowane do r óżnej grup docelowyc h i trzeba podkreślić, że to w łaśnie ten elemen t, kt órym światowa społeczne pow inno się zaj ąć, bo jeżeli pozwolimy, żeby na m się pogorszyła jakość usług t o te ż tego budynk u w jakiej wymagam chyb a, żeby dalej takiego wyrok u z badań może kto ś taki temat, który mia ł być ja k z motywe m przewodnim teg o okopu, który by ł 1 tematem nie negocjacyjn e czy on b ędzie si ę przek ładał jako ś na rozmowy ju ż tak stricte klimatycznym t o jes t mot yw przewodni imprezy czy może być n p . spodziewa ć, iż porozumienie wok ół oceanów czy walk i n p . zan ieczyszczeniem ich śmieciami chem ikaliami, a ja chyba tylko bagn a prawdopodobn ie jakieś porozum ienia na wysok im szczebl u pomiędzy pa ństwami między przedstaw icielami r óżnych organizacji mi ędzynarodowych znaków al e jakb y integralna część skok u na publiczne PPP, bo podobn e sytuacj e, choć elektromobilno ść par ę lat czeka też, że każde państwo sobie sam wybiera na t o tak kaczk ą innego terminu przesuwali dzi ękuję jak gra ć b ędzie pozycjonowan a Unia Europejska, bo w ty m mandacie negocjacyjny m, który zosta ł przyj ęty prze z wsp ólnotę nie znalaz ło się zobowi ązanie do osi ągnięcia cel u neutralności kl imatycznej do 2050 roku, ale jednocze śnie w czasie kopu ł zb ierze si ę rada Europejska, kt óra teoretyczn ie mo że przyj ąć ce l wysterowan ia em isji do po łowy wieku two im zdaniem co si ę wydarzy mo im zdan iem Unia Europejska skup ia si ę na potwierdzenie teg o projektu wydobywan ia gazu be z petenta mamy mechan izmy handlu plan ów tych zmian reguł co innego chyba jeszcz e techn iczne aspekty to jest tylk o uwa żać na trojg a działa natom iast pracown ikowi będzie prezentowa ć swoje podejście Anglicy myślę, że b ędzie bardz o zbliżone do tego sto łu jak pokazała na szczap y sekretarza generalnego Nowym Jorku czasem b r . gdz ie rozpocz ęła t ę dyskusj ę na tema t właśnie wbity nóż decyzję dop iero będą podjęte n ie da si ę sytuacji trzeba tylko ludz iom jest obj ęta, ale można zdecydowan ie ucieszyli cz łonkiem tych negocjacj i b ędzie nasz nowy m inister klimatu, kt óry jest jednocze śnie prezydentem 24 Michał Kurtyka on zostawa ł prezydentem jeszcze jak o wiceminister środowiska, a tera z jest ministrem klimatu w nowy m rz ądzie Mateusza Morawieckiego jak ocen ia jego dokonan ia prze z ten ro k dokonan ia polskiej prezydencji o d Katowic do Madrytu inaczej ta k jak wspomniałam dla mn ie dzień obrad sporo pokuta była r ównież wszysc y świata i tuta j naprawdę duży szacunek dla m inistra spr aw tak w ty m czas ie gracze s ą ju ż dzia łającą pod zburzonym teg o typu i wraz z ni ą doprowadzi ć d o tak naprawdę doskona łego i negocjacji UE groźnie, jakb y jego dokonania je śli chodzi o prezentowan ie polskiej na świecie zespół odpowiednia rzadko się dan e, żeby kobiety tendencj e były aktywn iejsze niż przed tutaj już k łopoty ciężko a ż tak mocn o oceniać aktywność rozumiemy, że przed szczyte m sekretarz a generalnego Polska organizowa ła r óżnego rodzaj u kamień debat y na tema t te j prawdziwej informatykę to by ło jak generał by ł przewodn ik około 2 ze szkół statutem by łą odpow iedzialny spos ób i taki na poziomie 8 Kraków budowan ia dobrych prowadzon e ja uwa żam, że akurat je śli chodz i o zaopiekowa ć 4 i jako ca łością byłoby, a później do um ów, a cz y twoim zdaniem m inister Kurtyka b ędzie miał tera z pe łne ręce roboty czy świetnie zreszt ą kuchn ie negocjacyjny m uczestn iczy właściwe w ielu Chłopach kilkunastu ostatn ich latach, wi ęc te n okre s końca prezydencji jest bardzo intensywny dl a te j ustępującej ekipy t o jes t raczej bardz iej tak i ceremon ialne obrzęd, kt óry po prostu trzeb a dopełnić reguły jes t t o bardz o spokojny m określa obowiązek ewidencji, al e n ie przypadek w ty m rok u do MEN opublikowało jedna k nie zm iana m iejsca w te j konferencji mog ą też, że członkom pyta pan m inister spraw było wywo łanie pewnego biura s ą bardzo klimatyczne czy przedstawicieli wszystk ich gru p regionalny przewodnicz ących czy byli zgodni c o robi ć dalej i z tego podjęte konsultacje do ść intensywnie nadal trwaj ą także o n naprawdę poza ty m musi podbija chor y tak naprawdę minister p o do betonu kadr a i do tego merytoryczn ie pracować na rzec z przed radą Europejską ma pan ma jeszcz e na swo im talerzu koordynowanie tego typu na poziomie globalnym, bo dopiero 2 grudni a formaln ie oddaj e młoteczek kolejnych prezydentów, a do teg o czasu mus i być obecn ie musi prowadzi ć do Podkamienia pomog ą te oczek iwania w stosunk u do Madrytu z wielu powod ów, o których też powiedzia ła s ą mocn o obniżone natom iast w przysz łym rok u Brytyjczycy już szykuj ą si ę na swój kod, kt óry ma odbyć si ę klęską c o si ę stan ie za rok i gdzie b ędziemy po tych negocjacjac h w połowie grudn ia w przyszłym rok u tak szerok iej tak iego wra żliwy rok, ponieważ w te j ten ro k porozum ienie paryskie wyznaczy ł po p ierwsze na przedłożenie te j strateg ii długoterminowej 2010 roku okre ślona, w czym Unia de facto nast ępuje ich na k ilka lat musi sko ńczyć w przysz łym rok u przed łożyć na podz iemny narodow e, a drugim powodem jest to, że t e cel e na 2030 rok czy z łożone pod porozumieniem paryskim czek a Unię Europejską cz y inne państwa 2025 ona musz ą by ć pochodn ie przedłożona te państwa, które maj ą ponad 2025 roku organ muszą być już nowymi celam i pana musz ą być wy ższe pakietow ą ustawę o rodz inie bardzo będą dl a tych pa ństw mają, al e w 2030 roku już obecn ie tak naprawd ę du że możliwości można ten ce l przedłożyć ponown ie, dlaczeg o wcze śniej zdefiniował w łaśnie dosta ł 2015 roku alb o można te npa n aktualnie aktual izacja z reguły rozwa żana w kontek ście zwi ększenia celu, aczkolwiek ja rozum iem, że interpretacje także możliwe tak że m inister dotycz ące tera z zadaniem Brytyjczyków, że de facto dopiero w Madrycie pow inni dostać mandat do przygotowa ń do tego, czego i ambicj ą b ędzie zachęcenie wszystk ich państw, kt óre n ie więcej o tym, d e facto b ędą si ę mogl i użyć chwalicie pow inny się okapu ten jedna k rzeczy t e bardz o mocno politycznie podnoszon e obszar w łaśnie obchod y druga rzecz uda się też b ędzie na za świadczeniu dla oka jest rozpoczęcie dyskusj i o nowym pi ątym lub rokowań kl imatycznego, który też b ędzie bardz o mocno polityczną odwag ą polityczn ą ekonomiczną, ponieważ z 1 strony państwa rozwinięte dzwoni ł uwaga nada l powinny przewodzi ć wszystk im wysi łkom i redukcyjny zapewn ione finansowanie dzia łań klimatycznych, ale z drugiej stron y mam y też porozumienie parysk ie, które już znacznie wi ęcej państw pow inno obejmować tak ie wysi łki na listach w iadomo, że sytuacja ekonom iczna na świecie bardzo mogła się zmieniła o d czasu 1002 . roku, wi ęc wracam y do te j dyskusji kog o na to stać de facto i co chciał okaza ć w ramac h nowego rozdania na poziomie globalny m chodzi o f inansowaniu obecnie mo żemy powiedzie ć, że porozum ienie kl imatyczne z Paryża jak żyje i dalej dobrze sob ie radz i tak mo żna, nawe t jeżeli ten szczy t w Madrycie okaże si ę n ie do ko ńca udan e pod wzgl ędem amb icji mo żliwości, jakby zwiększenia cz y t o poprze z finansowanie transformacj i i przygotowania do zm ian klimatycznych krajach rozwijaj ących si ę czy podnoszen ia tych cel ów na kolejn e lat a t o pozostaję optymistką, je żeli chodz i o dalszy bieg i rozw ój teg o porozumienia nie ma wyj ścia muszą pozostawać zapewn e pa n drug ą od każdego programu świat pan sobie n ikt nikogo n ie będzie patrzy ł, a także pod nimi pa ństwo jako główny element, kt óry wyznacza poziom magicy tak że państwo zaczynajm y państwo to robią to co się komu op łaca cz y on e również mógłby zrobić tam drug a rzecz, kt óra nap ędza tutaj dzia łania na poziomie globalnym t o, że faktycznie w iele państw już w aktywach odczyt na tema t imprez już wiedzą, że b ędą musia ły się przenosi ć w gran icach w łasnego pa ństwa czy nawe t poz a, wi ęc on e muszą co ś zrobi ć i je żeli jest takiego jak Solidarność pomiędzy pa ństwami to w łaśnie na informował najbardziej widoczne, że tak jak ten można powiedzie ć, że tak to porozumienie b ędzie nada l trwało pytan ie jak będzie laptop ów de fact o moje j uzgodni ły większość znac ie tych technicznych należy robi ć przez kogo, kiedy na p óźniej tak naprawd ę główną rol ą tak ich szczegółów antyk ów i kontrolowan ie tego najlep iej w Rewalu mojej Nieszawy plany EPU, czyli może si ę okaza ć, że musi jeszcze przej ść prze z te k ilka la t tak naprawd ę w tyc h trudnych rozmów p óźniej możemy wejść na t ę ścieżkę wzrost u sprawdzan ia teg o postępu redukowan iu emisji i dostosowan ie się tych warunk ów porozum ienia parysk iego tak, żeby ta temperatura ros ła tak szybko padnie pierwszy tak i du ży sprawdzian tego c o zosta ło zrobione o d pocz ątku działania podjętego prze z płatnika 2003 . roku i wted y odda m si ę do takiego wychowywal i globalne j, czeg o manipulowali się wypaczen ia tak znan e są skuteczne w stosunk u do teg o celu, które wyznaczy ło podobnie cz y tak i momen t powiedzenia sprawdza m tak to jest wydan ie prawa tylk o transcendencji i 5 lat jeszcz e dodam, bo zawsze dodają, że warto pami ętać, że pa n tak n iczego na poz iomie globalny m wyznacza jednocze śnie do przegl ądu unijnej legislacji klimatyczną energetyczn ą tak zostało zaplanowane pakietem zimowym wart o pamiętać, żeby zawsze przesadza mówiąc m imo nadzieję, że to b ędzie zmierza ło w kierunku w łaśnie zwiększenia tyc h ambicji będziemy oczywi ście te n proces na bie żąco śledzić liczbę bardzo dzi ękuję za rozmowę ja r ównież teg o zakazu ma c o jeszcz e powinni ście wiedzie ć europose ł PiS Grzegorz Tobiszowski obawia si ę, że n ie powstan ie nowy blok elektrown i w Ostrołęce, poniewa ż PGE wycofa ło si ę z rozm ów o finansowaniu budow y w rozmow ie z serw isem WNP PL by ły w iceminister energii stwierdzi ł, że mo że pojawi ć proble m rozl iczenia środków, jakie Enea i Energa dotychczas zainwestowa ły w budow ę Grzegorz Tobiszowski to p ierwszy pol ityk PiS, który publ icznie stwierdzi ł, iż ostatn ia Węglowa elektrown ia w Polsce mo że powsta ć Jadwiga Emilewicz nie zamierza rezygnowa ć z prac y nad zm ianami w regulacjach dotycz ących prosument ów i odnaw ialnych źródeł energ ii w rozmow ie z polską agencją prasow ą minister rozwoj u powiedziała, że je j resor t pracuj e na d kolejnym i u łatwieniami dla w łaścicieli przydomowych m ikro elektrown i i zam ierza lobbowa ć za liberalizacj ą zasad 10 wysokości, kt óra ogranicza mo żliwość staw iania farm w iatrowych na lądzie wci ągu najbliższych 30 lat mo c morsk ich farm w iatrowych w Europie mo że wzrosn ąć z obecnyc h 20 do 450 G W, czyl i ponad 20 dwukrotnie główny wn iosek z najnowszeg o raportu NT Europy najwi ększej organ izacji zrzeszaj ącej f irmy wiatrowe w Europie w Polsce mo c morskich wiatraków w po łowie w ieku mia łaby si ęgnąć 28 G W to pona d 3 × wi ęcej ni ż zak łada projek t polityki energetyczne j Polski do 2040 roku i to wszystko dzisiejszym odcinku Energi do zmiany na kolejny zapraszam w przyszłym tygodn iu na Spodka znajdziecie pa ństwo na sa m wprawdz ie Spotify i walk i z zaprasza m do s łuchania obserwowan ia i komentowan ia do us łyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: POLITYKA INSIGHT PODCAST. ENERGIA DO ZMIANY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA