REKLAMA

Lubnauer o dymisji - "Zdecydował algorytm rezygnacji"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-26 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry pa ństwu Karolina Lewicka państwa i mój go ść Katarzyna Lubnauer pos łanka koalicji Obywatelskiej, czyl i zdobyła si ę wci ąż nowoczesnej dok ładnie tak odchodzi pan i z poczuc iem porażki p isze n ie odchodz ę zrezygnowa ł zwyciężała łączącą tak znając życie przewodnicz ącą nowoczesnej natychm iast została praktycznie na ty m samym pos iedzeniu rady krajowej wybran a w łaśnie po konwencj i należy korzystam y brana cz łonkiem zarządu, więc cały Rozwiń » czas maj ą związki z nowoczesną s ą bardz o s ilne natom iast zrezygnowa łam z przewodn iczenia nowoczesny m ponosz ą do wniosku i miałam cza s na przemyślenie, poniewa ż miał cza s o d trzynastego 17 październik a do dz isiaj że, o ile były pewne te 2 lata miały pewn e sukcesy to by ły te ż pora żki i uwa żam, że jeżeli oczekujem y o d szczeg ólnie polityk ów stron y przec iwnej bran ia odpowiedzialno ści r ównież odpowiedzialno ści pol itycznej t o warto zaczyna ć o d s iebie, a ponieważ dosz ła do wniosku, że c o prawda wybor y samorz ądowe po pewny m sukcesem nowoczesne j, b o partia be z pieni ędzy, b y jedna k z młodymi strukturami, a nawe t dl a dojrzałych partii, kt órzy mają 3 wybory pod rząd zaczynaj ący si ę samorządowy cz y na trudn iejsze t o du że przedsi ęwzięcia, zdobywając 230 mandatów radnyc h w tym 30 parę mandatów sejm iki w momencie, w kt órym lew ica, startując samodz ielnie mia ł 11 Kukiz trybu przecie ż wted y znaczn ie s ilniejszy żadnego z pa ń powiedziała swych i to była w uzasadnieniu uniewa żnienia jest właśnie nas zara z pow iem dalej natomiast zar ówno wybor u parlamentu Europejskiego i parlamentarne nie mo żna uzna ć za równie udany, chociaż na szcz ęście nowoczesn a pozosta ła partią parlamentarn ą mamy 8 posłów i osob y w Senacie zwi ązany z nowoczesn ą w związku z ty m, poniewa ż kiedyś zrobi łam jeszcz e przed wyborami pew ien algorytm, gdz ie w zale żności o d wyn iku koal icji jak i r ównież nowoczesne j mia ła podejmować decyzje wtedy można zrobić si ę na ch łodno be z wiedzy na co i jak si ę wydarz y algoryt m dotycz ący rezygnacji n o t o podj ęłam decyzję zgodn ie z ty m algorytm, aczkolw iek sytuacj a by ła troch ę brzegow a, ponieważ zasadniczo byli ju ż wygrali śmy Senat, ponieważ jedna k liczba posłów nowoczesnej jes t wi ększa ni ż w ielu innych ugrupowań, kt óre s ą w ty m parlamenc ie n p . r ównież pozostałych policjantów również przykład partii raze m, którą w tej chw ili tak si ę wszyscy zachwycają ta m maj ą 6 mamy 8 na morską zadecydowa ła, że n ie mogę powiedzie ć jeste m zadowolon a z obecnej sytuacji an i koal icja an i nowoczesnej nie ma jak go ch łodne anal ityczne matematyczne podej ście jak doktor matematyki chyb a nie zaskakuj e tym, że ch łodno, że rozmawiał gorzej swoj e odchodzi ć do tak ich spraw zastępuje byc ia zawsz e mówiłam, że jeste m przywi ązana do stanowiska, iż n ie zamierza umiera ć jak o przewodnicz ąca nowoczesnej Ryszard Petru an i wygarnął, że gotował pan i partii t o było 9 % pan i, że k łamstwo powtarzane 1000 × staje si ę prawdą nie by ło 9 % by ło troch ę ponad 66 , 5 dodaje, że czasami zaokr ąglane do 7 przez, k iedy zgodn ie z zasadam i matematyk i ogromne d ługi t o niespłacane również t e kt óre, które powinny by ć wcze śniej op łacone sytuacj a dość trudna w zwi ązku z ty m by łam przewodniczącą trudne czasy na 2 lata trudnyc h czasów i tera z uważam, że fajn ie, że ta przekazan ie pałeczki nast ąpiło lekk ie młodszego pokolen ia, które n ie jes t obciążone tym i decyzjami cz ęsto decyzjam i, które trzeba było podejmowa ć z zaciśniętymi z ębami, bo pow iedzmy szczerze, że koalicja zawsz e s ą trudne Adam Szłapka roczn ik osiemdziesiąty czwart y zapowiada restart, czyl i c o t o należałoby zaprosić pani redakto r, ale przez lata w obron ie powiedziała, że moj e związki z nowoczesną są bardz o silna, gdy ż na tym samy m pos iedzeniu zarządu zosta ła wybrana jak o rady krajowej stale wracaj ą do zarządu natomiast m imo wszystko myślę, że w takich sprawac h jak sob ie wyobra ża przyszłość nowoczesne lep iej jak odpow ie obecny przewodnicz ący jak by ły dyskusja o l iberalizmie, kt órą nale żałoby rozpocząć ta dyskusja si ę toczy ła na posiedzeniu, ponieważ konwencja sk łada si ę z 3 części by ła t o cz ęść, która zakończyła się maj ą dymisję potem by ła część zamkni ęta by ły wybor y przewodnicz ącego by ła taka cz ęść, która by ła częścią otwart ą nowym trochę już starte m, gdzie po pierwsze, Adam Szłapka zaprezentowa ł swoje stanow iska również by ły tak ie głosy mocn o l iberalne związane z gospodark ą spraw a si ę poglądami plan nowym i r ównież ochron ę środowiska, dlateg o że uważamy, że w tej chw ili jes t potrzeb a na scen ie pol itycznej tak iego ugrupowan ia nowoczesn a w ramach koalicji Obywatelskiej po to, żeby okol ica zysk a szersz ą ofert ę dl a wyborc ów, kt óre bardz o jasno, mówi że sto i p o stronie przedsiębiorców, że wie c o buduje rozwój sto i po stronie ludz i, kt órzy ci ężką prac ą buduj ą Polskę ma pani uwa ża, że natomiast równocześnie hasła nowoczesna ma jeszcze szansa, że mog ę natom iast r ównocześnie, kt órzy bardzo jasno m ówią, że bardzo wa żne są wolność osobista, że n ie bo imy się mówić o ty m, że p ierwsi z łożyliśmy ustaw ę o zwi ązkach partnersk ich poprzedn im Sejmie jest to bardz o dobr a ustawa bardz o ocen iana prze z środowiska LGBT, że mówimy dość jasn o, że m y uważamy, że naprawd ę ustaw a np. dotycz ące aborcji powinna być zliberalizowane, a t o c o mamy w tej chwili jedna k pewnym zgni łym kompromisem m ówił bardzo jasn o świeckim państwie, czyli tak ich rzeczy, kt óre zawsz e byłem dzi ś w dn a nowoczesne j natomiast tutaj interes w parlamencie mówi tak że lewica no tak, że lewica ma inne pogl ądy na tema t gospodark i jak słucham Adrian Zandberg z ca łym szacunk iem, owszem jes t sprawnym m ówcą ma jego pogl ądy s ą zupełnie obce je śli chodz i o kwestie gospodarcz e w kwestii podej ścia do bud żetu pa ństwa kwestia podej ścia do podatków dl a mnie jes t jasne, że je żeli kto ś pracuje to m a prawo do 2 rzeczy do teg o, żeby państwo nie sięga m u non sto p do k ieszeni u nas podatki m imo wszystk o n p . bardz o n iska kwot a wolna, al e z drugiej stron y również m a prawo oczekiwać dobre j jako ści us ług publicznych teg o, że pa ństwo, dbaj ąc o różne instytucje usługi publiczne m imo wszystk o b ędzie ogl ądał ka żdy gros z 2 × z 1 z drugiej stron y wraz z nowego pytan ia czy nowoczesna jak o samodz ielny byt polityczny ma jeszcz e jak o szans a s ą pewn e tak jak jes t sol idarna Polska porozum ienie wsp ółpracujące na sta łe prawem sprawiedliwo ścią tak sam o nowoczesna pracuj ąc w warunkac h malowali katolickiego w ramach rodzice też należy pa n spojrzy już pani widzia ła, bo takie badanie jedn o takie by ło i sosu odnotowan o zapotrzebowanie ok o Press nie jeste m pewna dotyczące teg o i czy m si ę kierują wyborcy i na jakich ugrupowań ze wzgl ędu na jak ie ugrupowan ie g łosować na dan ą koalicj ę i ile ugrupowania ideowo ści tak, al e je żeli patrzyli śmy na t e, które sk ładają na zjednoczoną prawic ę t o ta m 8 % by ło nas solidarn ą Polskę 3 % na Gowina dostosowuj ą się prac ą wszystk ich wyborc ów natom iast przypadk u koal icji Obywatelskiej 11 % wyborców ko ńczy Obywatelskiej m ówiło, że głosuje ze wzgl ędu na nowoczesn ą sieć ze wzgl ędu na inicjatyw ę polską i 5 ze wzgl ędu na z ielony oznacz a, że nowoczesn e jak potrzebna w koalicji Obywatelskiej, żeby cz ęść wyborc ów pe łno l iberalnych pogl ądach gospodarczyc h światopoglądowych miało poczucie, że jest kto ś reprezentuje poglądy my śmy jedyny m l iberalnym głosem w tej chw ili w Polskim parlamenc ie o emerytur ę chcia łbym pani ą pose ł zapyta ł się wyb ieram chc ę na emeryturę jasn a sprawa jeszcz e sporo pracy prze z pani ą dzisiaj prem ier Beata Szydło odniosła si ę do wczorajszego wp isu Bartosza Marczuka, kt óry był tak że wziąć pani prem ier Beaty Szydło w iceminister polityki społecznej teraz straszy, jaka to niska emerytura b ędzie ZUS - u np. 2045608 premier Beata Szydło m ówi tak nie ma żadnych powodów, by tera z negowa ć s łuszności tej decyzji o obni żeniu wieku emerytalneg o dziwię się sugest iom niekt órych byłych członków mojeg o rz ądu, którzy uczestn iczyli we wprowadzaniu tej zm iany w ogóle pan i premier jest dumna z teg o, że tak ą zmian ę wprowadziła się już pow inni bardz o jasn o wida ć by ło, że społeczeństwo 2015 roku powiedziało n ie te j reform ie, której dokona ł rz ąd PO-PSL podn iesienia w ieku emerytalnego, al e jedna k największą zbrodnią, jak ą mogą dokonać wp isu, jak i dokonał to był obniżenie pote m teg o wieku emerytalneg o, bo już 1 ekipa pol ityczna zapłaciła cen ę polityczn ą decyzj ę, kt óra wted y wydawa ła się jedyn ą słuszną decyzj ę w tej wizji jest duży kapita ł, a PiS zbił kapitał tera z wiemy już do ść jasno, że z 1 strony nie ma społecznej akceptacj i do podnoszenia obl igatoryjnego w ieku emerytalnego, al e z drugiej strony, je żeli n ic nie zrob imy t o w rok u 20602040 z kt órymś tylko 20 parę procent nasze j ostatniej pensj i b ędzie nasz a emerytura to znacz y, że praktycznie ka żdy Polak będzie otrzymywa ł alb o głodową emerytur ę albo najni ższą emeryturę mo żliwą, czyli w tej chw ili ta m 1200 zł dodaje, że co t o oznacza oznacz a to, że mus imy coś zrobi ć w kwestii system u emerytalneg o musimy dłużej przed e wszystkim pracowa ć trzeba stworzy ć zachęty rz ąd nie ma żadnych propozycji, kt óre spowodowa łyby, że Polakom opłacałoby si ę praw b ędą na emeryturz e r ównocześnie pracować koal icja Obywatelska zaproponowa ła kilka konkretnyc h rozwiązań prem ie za d ługo letnią prac ę, je żeli przekroczymy 40 lat t o jes t 10  000 w spółkę w akcjach sp ółek skarbu pa ństwa, że 50 lat 20  000 w akcjac h sp ółek skarb u państwa, że osob y, które jednocze śnie bior ą emerytury pracuj ą s ą zwolnione maj ą emerytur ę be z podatku to są rozwi ązania, kt óre szły naprzec iw temu, żeby z 1 strony n ie wprowadzać obl igatoryjnego wyższego w ieku emerytalneg o, ale równocześnie n ie doprowadzi ć do sytuacj i, który zbankrutuj e tak naprawdę pan i wierzy, że ta suk a n ie wprowadza ć obl igatoryjnie wyższego wieku MR myślę, że do będzie tak, al e Europa, gdzie w ty m k ierunku myślę, że b ędzie taki momen t społeczeństwo sam o zrozum ie, że prezes podn iesienia w ieku emerytalnego po prostu powstan ie akceptacj a tak iego rozwiązania w tej chw ili akceptacj i nie ma teraz wprowadzan ie wbrew społeczeństwu t o jest tak by śmy l iczyli, że jak o, kt órzy mieli to sam o do świadczenie otrzymam y inny wynik, al e oni 2 strony o d el it politycznych to jest fajn e rzeczy, że b ędą mówili Polakom o ty m c o trzeb a zrobić, żeby w przyszłości tak a sytuacj a miała bardzo widzi pani, mówi że racze j będą siedzieli odpr ęża nale ży zach ęcać ludz i do dłuższej prac a nie będą mus ieli d łużej pracować Niemcy m ówią jasno za chwil ę b ędziemy musieli pracowa ć do siedemdziesiątego roku życia, żeby na s system emerytaln y farmerzy s ą populi ści, którzy nie są na m si ę przed niczym tak ą parti ą PiS to ka żdy, je żeli jak iekolwiek ugrupowan ie znowu weźmie podnieśli dl a nich element rozrachunkowy został zap ędzony do kont a przez populistów no niestety tak si ę dz ieje na sam świeci już pani por ównuje do całego świata to niestety bardz o wielu miejscach mam y taką sytuacj ę, że popul istyczne partie wygrywają prze z to, że zg łoszą t o co społeczeństwo chc e s łużyć n iekoniecznie dobr e z punkt u w idzenia przyszłości funkcjonowan ia np. naszyc h emerytur ra z jeszcze 1 przerażająca rzecz, której si ę ma ło mówi w tej chwili zmieni ło si ę t a ustawa dotycz ąca fundusz u solidarno ściowego solidarno ściowego trudny m dla niepełnosprawnych tak okre ślili stan bardz o przera żające ta m zosta ła wp isana po życzka z funduszu reze rw demograf icznych na wyp łacenie trzynaste j emerytur y tak naprawdę te 13 m, która ju ż zosta ła wypłacona w tym rok u, a miało być pieni ądze n a po 202530 dokładnie w przysz łym roku maj ą by ć kolejne pieni ądze z tego wyd a na kolejną trzynast ą, a w 20211313 emeryturę w sumie w tej chw ili na fundusz reze rw demograficznych jes t oko ło 42 miliardów złotych za chwil ę zostan ie oznaczony do oznacza to, że PiS zgodn ie z zasadą po na s choćby poto p doprowadz i do sytuacj i, kt óre na kon iec rządów PiS-u b ędzie tam 0 z ł czy n ie b ędzie żadnego zabezp ieczenia na gorsze czasy i c o więcej nie będzie r ównież pieni ędzy na kolejne lata na t o, żeby np. wypłacić trzynast ą emeryturę czy mamy do czynienia sytuacje, kt óre PiS popsuł system, obni żając w iek emerytalny doprowadz a do sytuacji, kt óre grab i wszystk ie pieniądze, które s ą zgromadzon e jakichkolwiek kontac h po t o, żeby tu i teraz dodatkow o, przekazuj ąc pieni ądze OFE r ównież do 15 proc ma zamiar przej ść w ciągu 2 lat tylko na 2 lata mają by ć się roz łożony przekazywanie pieniędzy OFE do IKE i pobieranie 15 % wpisywanie ich do bud żetu państwa poprze z co prawd a w USA zaznacz a Polakom powiedzieć, że musz ą pracować d łużej tylko pozycja zach ęca, żeby mobilizowali mnie opozycj a mus i powiedzie ć Polakom, że b ędą mus ieli pracować d łużej im bardz iej będzie prasa i bardziej b ędzie rz ądził PiS ty m dłużej będą mus i pracę, bo tym n ie będzie jakichkolwiek reze rw i tym n ie b ędzie pieni ędzy w system ie natomiast nie mo żemy zrobić teg o obligatoryjnie, bo Polacy bardz o jasno powiedzie ć, że takie rozwi ązanie odrzucaj ą Ministerstwo Finansów zaw iadamia prokuratur ę w sprawie krakowskiej kam ienicy Mariana Banasia don iesienie dotyczy braci Kaczy ludz i, którzy wynajmowal i o d obecneg o szefa NIK kam ienice i kwest ia dotycz y wyj ątkowo n iskiego czynszu, ale też panicznym strachu term inal przeładunkowy 1 wątek do ść istotne pojaw ia si ę kwest ia niejasnych przepływów sporyc h su m między Marianem Banasiem, a bra ć Mika momencie dl a mnie co t o bardz o przypomina pomin ę tę spraw ę srebrne j i austriackiego b iznesmena, gdzie nagle się okazuj e, że cz łowiek, kt óry sk ładał zaw iadomienie prokuratury zosta ł oszukan y nagle prawie, że staj e si ę cz łowiekiem, kt óry najbardz iej podejrzany w te j sprawie Harnasie najd łużej przesłuchiwał dokładnie tak się dz ieje z Jarosławem Kaczyńskim bardzo podobną sytuacj ę, bo przypomn ę, że Banaś, kt óry był wted y szefe m krajowej administracji skarbowe j powinien bardz o dobrz e znać zasad y podatkow e, ponieważ odpowiada ł za podatk i wszystk ich Polaków ścigał każdego Kowalskiego za każde 5 z ł zap łaconego podatku m imo t o ustali ł sob ie zaniżoną kwotę czynsz u tylk o po t o, żeby w te j chw ili płacić ni ższe podatk i, a w przyszłości w ramac h tego tyc h ni ższych obecn ie podatku niższej kwot y czynsz u mie ć wy ższą kwot ę za sprzeda ż kamienicy, ale kog o ściga si ę osoby, które od n iego podejmowały t ę kamienic ę dlaczego, bo rozum iem, że Banaś tryb u kryształowy jest w tej chw ili PiS -ow i bardz o potrzebn y, ponieważ szefe m NIK - u powiem wi ęcej w PiS, kt óre z 1 strony zaw iadomienie do prokuratury to jest zdan ie pani pomóc komary, bo nasze strony przynajmn iej wygląda to dziwnie, poniewa ż tylk o, jakb y 1 z stron a jest przed ty m prokurator prokuratura wyklucza pani uwagę, że tam jes t jeszcz e kwest ia niejasnych przep ływów sporyc h sum pieniędzy między należną oprawę m isja Kuźnia urz ędnicy Ministerstwa Finansów na grę może zaj ąć dotycz ących tyc h brac i nie ma nasz a jeszcze 1 kwestia, je żeli PiS uwa ża, że rzeczywi ście Banasiem coś, by nale żało zrobi ć, bo jest problem z jego o świadczeniem maj ątkowym z tym i podatkami, ale r ównież innymi kwestiami to dz iwi mnie 1 rzecz rzecz si ę jego ludzie przecie ż pose ł by ły pose ł PiS-u maj ą być tera z w iceszefami wiceprezesami NIK - u t o, je żeli mam y do czynienia z sytuacją z cz łowiekiem, kt órego należałoby odwołać t o dl a, dlaczego posy ła się ta m do wsp ółpracy z nim swo ich ludzi, kt órzy na Lubnauer nowoczesn a okolic Obywatelska dziękuję pa ństwu au Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA