REKLAMA

Sędzia SN: Mam wątpliwości, czy sąd może badać niezależność KRS w sprawie nie dot. Izby Dyscyplinarnej

Analizy
Data emisji:
2019-11-26 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiz ę Agata Kowalska przy m ikrofonie dobr y wiecz ór pa ństwu dz isiaj anal izy rozpoczynam y o d rozmow y z s ędzią s ędzia Marcin Łochowski jes t t o dobry wiecz ór dobr y wiecz ór i tutaj zawaha ł s ędzia sądu na d Najwyższego Izby kontroli nadzwyczajne j i spr aw publicznych czy jes t pan s ędzia pew ien, a swojeg o status u n ieco żartobliwe, odpowiadaj ąc na to pytan ie przypom inam sobie tak ie moje p ierwsze spotkania oficjalne pani ą pierwsz ą preze s Rozwiń » Sądu Najwyższego, kt óra powiedzia ła, a do pana t o mog ę m ówić panie s ędzio pan i Apelacyjny, a mówiąc ser io ja jeste m trochę przedm iotem tej dyskusj i nie podmiotem, więc moj a wypowied ź w tej w tym przedmiocie zawsz e b ędzie traktowan a jako nieobiektywna stronnicza, wi ęc wola łbym się uchylić t ę odpowiedź dobrz e tera z zadanie myślę, że jedn o z najtrudn iejszych cz y jest mo żliwe wyja śnienie k ilku zdaniach co orzek ł w ubieg łym tygodn iu Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej, odpowiadaj ąc na pytan ie prejudycjaln e Sądu Najwyższego w spraw ie Izby dyscypl inarnej w spraw ie tzw . krajowej rady s ądownictwa, a pan szczerze, że po tyc h wszystkich wypowiedziach r óżnego rodzaj u o autorytetów komentator ów prawnik ów ja odczuwam przed e wszystk im zazdrości t o znaczy zazdro ść wyn ika z teg o że, a oczywiście zagrać w stosunku do teg o orzeczen ia, bo Trybunał sprawdzi właściwie taki wyro k to i wszystkie stron y uwa żają, że wygrały te ż takie marzenie sędziego taki właśnie wzorcow y wyro k, żeby po wyjściu sal i sądowej wszysc y byl i przekonani o tym, że wygrali t o jes t jakby ta jednak zazdro ść drug a t o ja zazdroszcz ę wszystkim, którzy uwa żają, że wszystk o jasne oczywiste proste n ie budz i żadnych w ątpliwości i absolutnie n ie wymag a żadnego wyja śnienia niestety przyznaje si ę, że tak iego przekonania tej absolutne j jasno ści przejrzysto ści klarowności nie mam, a to być by ć może to jest jakie ś mega def icytu intelektualnego, al e nie ma takiego przekonania wszystk ich, że wszystk o jasne, ale spr óbujmy wszystk o co zdaniem pan a sędziego na ten moment, bo ja te ż ma m tak ie osob iste doświadczenia, że im więcej czas u mija od czas u tego orzeczen ia t o ja cora z mniej rozum iem jeg o skutk i, ale spr óbujmy szkoda te n dzień t o c o te n Trybunał stwierdzi ł Trybunał mówiąc bardz o precyzyjn ie wywi ódł z prawa Europejskiego tak ą swoist ą norm ę kompetencyjną dl a, a dl a Sądu Najwyższego do ocen y niezale żności Izby dyscyplinarnej to znacz y stwierdzi ł, że istnieje tak a mo żliwość prawn a aby, je żeli Sąd Najwyższy w konkretnej spraw ie uznan o za potrzebna, żeby Sąd Najwyższy zbada ł niezale żność Izby dyscypl inarnej wskaza ł określoną grup ę kryteriów, które prz y ty m badaniu niezale żności Izby dyscypl inarnej trzeb a wzi ąć pod uwag ę 1 z tych kryteri ów jes t m. in. spos ób kszta łtowania funkcjonowan ia krajowej rady sądownictwa czy wiedzia ł, dlaczego w łaśnie krajowa rada pojawia si ę w tym kontekście innych, dlateg o że Trybunał we w łaściwe za łożenia że, ab y ocenić t o czy izba dyscypl inarna jes t sądem niezależnym trzeb a zbada ć pewn e okoliczno ści wymieni ł okoliczności stwierdzi ł, że 1 z tych okoliczno ści, kt óra podlega badan iu jes t kwestia ukszta łtowania Izby Izby krajowa rada sądownictwa uwag i na to, że on a b ierze istotny udzia ł w n ie p o w trybie powoływania s ędziów do Izby dyscypl inarnej i powiedział w ten spos ób, że jeżeli po zbadan iu tyc h wszystk ich okoliczno ści i Sąd Najwyższy dojdz ie do przekonan ia, że izba dyscyplinarna n ie jes t sądem niezależnym t o jest uprawn iony do pominięcia przepis ów o w łaściwości i rozpoznan ia tyc h spr aw które, gdyb y tych przepis ów n ie pominąć nale żałoby w łaściwości Izby dyscyplinarnej no i tera z wraca m do luteg o status u innych sędziów ni ż tylko tych z Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego, jak ie pan a s ędziego zdan iem b ędą skutk i n p . uchwa ły Izby prac y Sądu Najwyższego, kt óra uzn a, że izba dyscyplinarna nie jes t niezależna n ie jes t sądem spełniającym wymog i, a 1 z przyczyn jes t to, że tzw . krajowa rada s ądownictwa nie r ównież n ie spe łnia wymog ów na łożonych przez zobowi ązania nasz e międzynarodowe, jaki to będzie miało wp ływ na statu s sędziów, kt órzy przez t e ostatnie lat a zostal i przez t ę krajową radę nominowani no t o jest w łaśnie te kilka w ątków, kt óre trzeb a, b y spróbować rozwikłać znacz y po p ierwsze, odpowiadaj ąc abstrakcyjn ie oczywiście ka żda uchwa ła Sądu Najwyższego ma moc wi ążącą, jeżeli t o jest uchwa ła w sk ładzie pe łnej Izby ewentualn ie uchwała, której nadano mo c zasad y prawnej ma moc wi ążącą tylk o wewn ątrz Sądu Najwyższego tak ą formaln ą, a na t o oczywiście autorytetu te ż wiąże inne sądy zate m tuta j mo żna poszukiwa ć odpowiedzi na pytania b ędą skutk i tak iej pozostał na razie przy Sądzie Najwyższym, zwłaszcza że pan sędzie s ędzia Sądu Najwyższego, jaki miałoby to mie ć wpływ od zrob ienia tego test u, kt óry Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej uprzejm ie przygotował n ic jeśli te n tes t krajowa rada obleje to zdan iem pan a sędziego co to b ędzie oznacza ło dl a s ędziów Sądu Najwyższego, kt óry w kt óre, których t a krajowa rada nominowała czy wydają się, że mus imy odr óżnić kwestię na czy m innym kwestia niezale żności s ądów jak o pewne j instytucji czy gminy jes t statu s sędziów w tym orzeczen iu Trybunał sprawiedliwo ści w ogóle kwest ii statusu s ędziów n ie dotyka BOŚ mimo rzeczy n ie m ógł teg o zrobić, ponieważ jes t to, że jak dotąd kwest ia prawa unijnego zaj ął się tylk o zagadn ieniem tym instytucjonalnego też by ło w pytaniu jest Żarnowiec trudno rosła ona liczy ć na Niechcę spekulowa ć na temat tego co si ę stan ie po wydan iu uchwały, je żeli tak a uchwała w og óle zapadn ie w izbie prac y uważam, że t o trochę n ieeleganckie w momencie, k iedy s ędziowie Sądu Najwyższego wypowiadaj ą się nawzaje m o d swo ich przysz łych orzeczeniach myślę, że t o taki obyczaj, żeby teg o nie robi ć z obyczajem słuszna koncepcja aż tak nadmiernie uci ążliwe, al e trudno będziemy prowadzi ć dale j dobrze, al e jest tak, że o d czas u teg o wyrok u czekamy na t o co zrobić, bo pracy c o zrobi ł na razie t e sk łady trzyosobow e natomiast już nie mus imy czeka ć na p ierwsze zastosowania teg o wyroku 1 z nich t o jes t Sąd Okręgowy w Olsztynie konwenc ie konkretn ie s ędzia Paweł ju ż Cieszyn, kt óry te n wyro k wprost zastosowa ł w konkretne j spraw ie, która zawisła przed ty m sądem cz y pan s ędzia umia łby s łuchaczom opowiedzie ć w jaki spos ób s ędzia w Sądzie Okręgowym w Olsztynie mógł zastosowa ć te n te n wyro k Trybunału jak to si ę sta ło, że z Luksemburga do Olsztyna trafi ł te n to orzeczen ie konkret no to jes t podstawow e pytan ie oczywi ście o zakre s tego orzeczenia to znaczy cz y rzeczywiście jest t o tak że te n test, którym jes t mow a w ty m orzeczeniu mo że być stosowany prze z ka żdy s ąd w ka żdej sprawie czy te ż z uwag i na zakre s tego pytan ia i tre ść odpow iedzi to ma zastosowan ie tylk o wyłącznie w przypadk u badan ia niezale żności Izby dyscypl inarnej powiem szczerz e, że kwestia bezdyskusyjn a mn ie bardz iej przekonuje stanow isko chyba tak ie, że z uwag i na kryter ia, kt óre zosta ły wskazan e w ty m w ty m orzeczeniu, które wpros t odnoszą si ę do Izby dyscyplinarnej on e si łą rzeczy nie mogą zastosowan ia do innych s ądów w Polsce, bo t o jest mow a o autonom ii Izby dyscyplinarnej jes t mow a o zakresie przedm iotowym spraw, kt óre izba dyscyplinarna rozpoznaje o sposobie powo łania s ędziów do te j Izby dyscypl inarnej siłą rzeczy tego testu n ie d a si ę zastosowa ć do Sądu Rejonowego w x po prostu, ponieważ nie s ą te kryteria można stosować s łuchaczom, którzy nie wiedzą, że sędzia pow iem szczerz e musia ł rozstrzygnąć spraw ę, kt óra wcześniej zawis ła prze d Sądem Rejonowym sam b ędąc s ędzią Sądu Okręgowego i 1 wątpliwość poleg a na ty m, że n ie by ł pewien cz y s ędzia Sądu Rejonowego wyrokuj ą czy w spraw ie jest, ab y na pewn o legalny m sędzią ze wzgl ędu na to, że nominowany w łaśnie przez OKS, a one kary wypowiada ł si ę Trybunał prawdziwości Unii Europejskiej czyl i zan im pan a sędziego t o jes t jedna k bardz o w ąskie orzeczenie t o odpowied ź na pytania prejudycjalne to n ie jes t tak, że pow inni tera z sędziowie do n iego się stosować czy si ęgać po ten wyro k, ale chyb a, że sprawa b ędzie dotyczy ła bezpo średnio Izby dyscypl inarnej czy ma łe sprostowanie, o ile wiem s ędzia Zając, zwracając si ę do kancelarii Sejmu nie jes t s ędzią Sądu Okręgowego tylko Rejonowego t o tak dla uporządkowania nie by ł na delegacj i, która zostaj e proszą, żeby słuchacze poznają żyli za nami t o jes t ważna informacja będzie pan jeszcz e mn iej s ędzią Sądu Rejonowego, który orzeka ł w Sądzie Okręgowym, bo by ł do n iego do dz isiaj chyb a do wczora j delegowan y rzeczywiście to jest t o jes t prawda, wi ęc na brak brzm i czy rzeczywi ście tylk o izba dyscypl inarna, a jest tutaj na sprzeda ży naszeg o za interesowania czy sam o orzeczen ie wątpliwości zbudowana w ten spos ób, że kwestia niezależni zale żności kraj u rady s ądownictwa w ładzy ustawodawczej wykonawczej jes t jakb y 1 z element ów tego test u na niezale żność Izby dyscypl inarnej nie wydano orzeczen ie jest sp ójnej koherentnej proszę zwr ócić uwag ę, że w 2 punktach w pkt 142152 Trudnos wadliwo ści wpros t podkre śla takie podstawowe kwest ie oczywi ście jak b ierzemy pod uwag ę r óżne czynn iki wskazan e w tym teście z osobn a to ka żdy z n ich jest akceptowane natom iast dop iero sum a tyc h czynnik ów może prowadzi ć do wniosku, że na ko ńcu mam y sąd niezależny n ie mo żna zatem wyci ągnąć sobie 1 z tyc h czynnik ów o bada ć go z osobna, bo zdan iem Trybunału prawdziwo ści ten ka żdy z tyc h czynników z osobn a nie prowadz i do powstania sądu dużej sprawy t o jes t prawda nie zale ży z drugiej stron y Trybunał pisze o tym w 2 punktach jak pan s ędzia zmieni ł między n imi, dlatego że ten test jest podz ielony na mo żna by ć 2 rozdziały 1 rozdział dotyczy OKS, a drug i dotycz y Izby dyscypl inarnej w związku z tym po ka żdym z tych przez e mn ie nazywanych rozdzia łów, ale ta kwest ia stosowan ia wszystk ich czynnik ów wspólnie mo żna zatem zacz ąć si ę zastanawia ć czy taki tes t dotycz ący same j krajowej rady nie jes t mo żliwy do zastosowania no dobrz e to zostawm y tę kwestię da kilka skupmy si ę na s ępa panu s ędziemu Pawle ju ż c ieszenia, który w łaśnie, stosuj ąc wyrok wni ósł do kancelarii Sejmu o dostarczen ie do sądu l ist poparcia kandydat ów do krajowej rady s ądownictwa, bo chciały w te n spos ób bada ć legalno ść krajowej rad y za raze m legalność sędziego prze z ni ą nominowanego i zosta ł z tej delegacj i w tryb ie natychmiastowym cofni ęty prze z Ministerstwo Sprawiedliwości jak pa n s ędzia ocen ia te n przeb ieg wydarzeń oznaczon ą przyznam szczerz e wbr ew tak im niektórym komentarzo m oczywiście generalnie jest zwoln ieniem na pewn o tego, żeby w delegacj e zostały zlikwidowane, ponieważ to jes t tak ie narzędzie, kt óra jest bardzo n iebezpieczne dl a niezawis łości s ędziowskiej, a i tak iego tak instytucji spraw ie ustroj u sądów powszechnych uwa żnie patrz ąc na to z punktu widzenia niezawis łości s ędziowskiej być n ie pow inno natomiast chciałem te ż uwagę na t o, że to oczywi ście to odwołanie delegacji n iczego n ie zmieni w tej spraw ie s ędzia nadal w te j sprawie będzie orzeka ł o n musi doko ńczyć na podstaw ie przepisów prawa ustroj u sądów powszechnych t e spraw y, kt óre zaczął więc, jakby t o n iczego w te j konkretnej spraw ie tak, ale ja n ie o t o pytam, bo nie ma pan s ędzia na pewno spotka si ę okrutn ie z tak im zagrożeniem, jak im jes t efekt mro żący dlatego te ż uwa żam, że systemow o rzecz biorąc powinny pow inno by ć rozwi ązanie tak, ab y delegacji cz y to m inisterialnych cz y prezesowskich w ogóle, al e sami n ie by ło ministerstwo informacji w tak im komunikacie, kt óry wyda ł dzisiaj bardz o c iekawie przeprowadz a te ż TOK rozumowan ia najpierw p isze o pan u se n pani ą pane m pan u s ędzim w Cieszynie, że jeg o dzia łania stanow i niedopuszczalną ingerencj ę w dzia łania konstytucyjnyc h organ ów i prowadzić mo że do chaos u anarchii i że w sposób nieuprawniony pa n s ędzia podwa żył statu s s ędziego z Sądu Rejonowego, a zaraz pote m rozmowa o cofni ęciu delegacji, kt óra t o w g ministerstwa stan czynno ść delegowania cofnięcia delegacj i stanow i element pol ityki kadrowe j służy zapewn ieniu sprawneg o funkcjonowania s ądów na wszystk ich szczeblach, więc trzeba zapyta ć pan ie s ędzio cz y tuta j je śli ministerstwo ocen ia, że s ędzia dokona ł n iedopuszczalnej ingerencji może prowadzi ć do chaosu anarch ii g o jeg o decyzja t o cz y rzeczywi ście drog ą wyci ągania konsekwencj i jest delegowanie lu b cofanie delegacji cz y istnieje inna ścieżka n o t o trzeb a zapytać m inistra prawdziwości cz y n ie widziałby mo żliwości innego osi ągnięcia założonych prze z s iebie celów jeszcze ra z powt órzę, ale nie ja byłem tak na pewno stworzą zupe łnie teoretyczn e formalny m je śli zdaniem kogokolwiek akurat m inister prawdziwo ści, al e dowolnego obywatel a sędzia n ie dopuścić nie był szczeln y spos ób ingeruje w Polsce dzia łania konstytucyjnyc h organ ów alb o powoduj e chao s anarchię to jes t jakaś ścieżka, żeby g o zdyscyplinować pewno ścią prz y tak ich zarzutac h należałoby rozwa żyć wszcz ęcie postępowania dyscyplinarnego, bo to są zarzut y dosyć jak rozum iem takiej płaszczyźnie czyst o semantyczny bardz o powa żne, a delegacje cofan ie delegacj i s ą elemente m systemu dyscypl inarnego n ie wydają się to mo żna tak postrzega ć na tym chcia łbym zwrócić uwagę na t o, że delegacj a si łą rzeczy jest tak im instrumentem bardz o uznan iowym i jak wyn ika z orzecznictwa tak że Naczelnego Sądu Administracyjnego niepodlegaj ącym kontrol i sądowej by ły takie pr óby, żeby podda ć decyzj i m inistra sprawiedliwo ści kontrol i sądowej natom iast się nie uda ło s ąd Administracyjny stanęły na stanowisku, że t o si ę w tryb ie administracyjnoprawnym n ie d a zrobić kosz t m iejsca są cytuje moim zdan iem wpros t ustawy to, że delegowan ie stanowi elemen t polityki kadrowej jes t tak im gestem adm inistracyjnym chodz i o uzupe łnienie brak ów np. dany m sądzie wg niej n ie jes t elemente m karania lu b nagradzan ia sędziów na pewn o nakładają si ę t o narzędzie powinno by ć tak traktowany, ale z drugiej stron y, je żeli przyjmujem y, że m inister sprawiedliwo ści ma swobodne uznan ie, bo n ic nie ogran icza skoro nie ma nad ty m nad tą decyzj ą żadnej kontroli przep is pozwala m u delegować odwołać to jes t uzasadnienie bez uzasadnienia no to skoro mam y tak ie przepisy na to m inister zachowuje się w ramac h dzia ła w ramac h obowi ązujących przepisów zara z wrócimy z rozmow ą sędzia Marcin Łochowski stud ium audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną studiu cały czas s ędzia Marcin Łochowski z Izby kontrol i nadzwyczajne j spr aw publ icznych Sądu Najwyższego z całą rozmow ę w łaściwie tak nagl e po święcona tem u cz y możemy mie ć w ątpliwości czy pa n sędzia jes t s ędzią Sądu Najwyższego, a wszystko t o dla w zwi ązku z wyrok iem Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej zesz łego tygodn ia jak pa ństwo pamiętają dotyczy ł on n ie tylk o Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego, al e również tak że na krajowej rady sądownictwa ze względu na t o, że t o ona nominowała s ędziów do Izby dyscypl inarnej, więc pojawiła si ę jako elemen t teg o całego proces u, a izba, a krajowa rada jes t przecie ż też źródłem nominacji jak te ż to policzy ł chyba 300 już w ty m momencie 300 sędziów s ądów powszechnyc h w tym Marcina Łochowskiego, kt óry jes t w stud iu Radia TOK FM przed informacjami komentowa ć m. in. sprawę s ędziego Pawła ju ż Cieszyna, kt óry zastosował wyro k z suche j wg pan a sędziego n ie by ło t o jak o prawid łowe tak nie powinien był wyszed ł przed szereg wyszed ł poz a ram y teg o wyrok u nie sformu łował tak kategorycznych sądów natur ę ma m poważne w ątpliwości czy rzeczywiście jes t tak że te n wyrok może być stosowan y w przez ka żdy sąd kar y w ka żdej spraw ie cz y rzeczywiście ka żdy sąd b ędzie mógł tera z pow inien badać niezale żność krajowej rady s ądownictwa, bo t o np. oznaczało, że w konkretnej sprawie n ie w iem Sąd Apelacyjny w mie ście i gra mo że powiedzie ć że, a nie uznaj e, że n p . izba karn a Sądu Najwyższego n ie jes t sądem niezależnym i w związku z ty m n ie przeka że kasacj i do tego dotycząca ra z minął pan od la t z nią troch ę to, bo przecież s ędzia ju ż Cieszyn n ie podwa żą jaki ś Izby dowolne j tylko podwa żał racze j mia ł w ątpliwość wobe c s ędziego, kt órego nominowa ła krajowa rada wzrost ma m przed samym fragmen t tekst u, kt óry napisał pani pose ł Ewa Łętowska dl a ok o Press i on a ta m między nimi p isze coś co te ż pad ło parokrotn ie tuta j na antenie o d dost ępnego wtorku pani profesor p isze tak adresate m uwag Trybunału nie jest tylk o sąd zadający pytan ie prejudycjaln e, czyl i Sąd Najwyższy, al e ka żdy organ krajowy w zakres ie swyc h kompetencji mówi o ty m, zasad a lojalno ści art. 4 ust. 3 traktatu Unii Europejskiej cz y t o c o przygotowałam stoi w sprzeczno ści z tym c o pa n sędzia przyczyn ą powiedział nie absolutnie tuta j nie ma żadnej sprzeczno ści, a je żeli Trybunał wra żliwości wydaje określone orzeczen ie w tryb ie prejudycjalnym t o jes t oczyw iste, że pomijaj ąc, jakby kwestie formalne jest orzeczen ie wi ążące dla zarówno dl a wszystkich s ądów jak dl a wszystk ich organ ów państwa natomiast tak ie orzeczenie ma oczywi ście zastosowanie tylk o w danej spraw ie w tym sens ie, że jeżeli na szkod ę, je żeli Trybunał sprawiedliwości wydaj e orzeczen ie w sprawie nazw ijmy to kredyt ów frankowyc h t o orzeczenie ma zastosowan ie w każdej sytuacji, kiedy pojaw i si ę proble m kredytu frankowego nie oznacza to, że orzeczenie mo że stosowa ć np. sąd karny, poniewa ż przed n im kwestia kredyt u frankowego n igdy nie powstan ie, a teg o n ie rozumiem, dlateg o że je śli Trybunał bardz o wyra źnie wypisa ł tak ie kryteria test u dl a krajowej rady s ądownictwa t o dlaczego nie mo żna oweg o testu zastosowa ć w ka żdej innej sprawie, kt órej mam y n p . w ątpili w w ątpliwość wobe c sędziego nom inowanego prze z krajową radę skor o ten Trybunał z Luksemburga si ę tak postara ł i przygotował dla na s tak ą wskazówkę tak ą ścieżkę dobrze t o jeszcze jeszcze raz spr óbuje t o wyja śnić Trybunał sprawiedliwości wskaza ł, że s ą okre ślone kryteria, kt órych zbadan ie prowadzić na s mo że do wniosku, że izba dyscyplinarna nie jes t sądem niezależnie jednak t e kryteria jest ukszta łtowanie krajowej rady s ądownictwa jednocze śnie wskaza ł, że każde z tych kryteri ów bran e pod uwagę osobn o nie prowadz i do wniosku o brak u niezale żności Izby dyscyplinarnej, czyli m ówiąc ju ż tak upraszczaj ąc z bardz o drastycznie, je żeli jedyny m kryter ium n ie brak niezależności Izby dyscypl inarnej byłoby wadliwe ukszta łtowanie krajowej rady sądownictwa t o jest za ma ło nawet, gdybyśmy przyjęli, że zgod a osoby rynkow a zwi ązana n ie prowadzi również chronione sol idarna jest celem byłoby to jednak zobaczyło jak m ówią pa ństwo te n wyrok dla mnie coraz mniej zrozumiałe, ale jednak to b y tłumaczyło, dlaczego pote m, gd y Trybunał wypisa ł wszystkie kryter ia, wg których powinno si ę bada ć krajową radę t o tam r ównież napisał pojedyncz e t e wskazan ia nie stanowi ą o o je j status ie, ale w sum ie traktowan e mog ą są rozbudował po prostu 1 z tyc h przesłanek, które s łużą do badania niezależności izb dyscypl inarnej troszk ę troszkę rozwinął, ponieważ ta m się pojaw i kilka r óżnych czynnik ów, kt óre zdaniem Trybunału prawdziwości pow inny by ć brane pod uwagę prz y badan iu tego kryter ium p t. niezale żność krajowej rady s ądownictwa władzy ustawodawcze j to jeste śmy w sporze ja i s ędzia Sądu Najwyższego widzą pa ństwo tutaj ka żdy może w radiu TOK FM przez Press z każdym be z kompleksów, al e ja ma m swoje j stronie dosy ć silnych sojuszników s ą t o zgromadzen ie og ólne s ędziów apelacj i bia łostockiej zgromadzenie s ędziów apelacj i wroc ławskiej zgromadzenie s ędziów z Gdańska i zgromadzen ie s ędziów z Poznania wszystk ie t e zgromadzen ia uchwali ły uchwa ły, które maj ą jednakowy efekt wstrzymuj ą się o zgromadzen iach z op iniowaniem kandydat ów do pe łnienia urzędu s ędziego, a powo łują si ę wszystk ie na wyro k złe, ale nie w ty m z zakres ie dotycz ącym Izby dyscyplinarnej, bo to niema n ic dorzeczy tylk o właśnie na t e kwestie zwi ązane z krajową radą s ądownictwa, a Gdańsk Poznań tuta j obydw a zgromadzen ia wr ęcz cytuj ą słowa pos łowie ów test tes t legalno ści krajowej rady, kt óry ich zdan iem trzeb a przeprowadzić właściwie g o sam e przeprowadzają wskazuj ąc, że t o buduj e w ątpliwości wobe c krajowej rady i chc ą poczekać alb o jes t różnica alb o na to, że Sąd Najwyższy podejm ie uchwa łę albo na t o, że przed, że w Polsce zostanie zm ieniona ustawa i krajowa rada zostan ie powo łana w spos ób legalny 4 potężne argument y panie s ędzio co pan na t o raczej n ie twierdz ę, że lektur a orzeczenia Trybunał sprawiedliwości nie może prowadzi ć do powstan ia wątpliwości c o do brak u niezale żności krajowej rady sądownictwa, a utwory wykona zbierał pan od razu sędziemu czy synow i nie odbieram teg o prawa tylk o stara łem si ę wyja śnić jak wydaje mi si ę, że wygl ąda zakre s przedmiotowy teg o orzeczen ia znaczy jak i sprawa mo że mie ć zastosowan ie natom iast to, że lektura teg o orzeczen ia mo że prowadzić doprowadzi ła jak rozumiem s ędziów tych 4 zgromadzeń do takich wniosków t o jest kwest ia ocen y tak now i sędziowie przeczytal i to orzeczen ie wysnuli wn iosek, że wątpliwości poważne c o do status u krajowej rady s ądownictwa są na tyle istotne, że dl a dobr a wspólnego postanowili opiniować kandydatów na stanow iska sędziowskie no w łaśnie dl a dobra wsp ólnego pa n sędzia ju ż Cieszyn napisa ł, że chodzi o prawo stro n do rzetelneg o proces u dlateg o wstrzyma łem procedowan ia w uchwałach jes t mow a o trosc e o bezpiecze ństwo prawn e obywateli znaj ą si ę na ile dla pana sędziego przemaw ia te n argumen t w kontek ście jego w łasnej prac y w Sądzie Najwyższym czy pa n sędzia n ie obaw ia si ę, że postanowienia składu, kt óry pa n s ędzia zas iada b ędą obci ążone wad ą i za jakiś cza s wprowadz ą chao s do porządku prawnego jeśli okaże si ę, że krajowa rada nie by ła legalnie stworzon a czy powołana cz y nie funkcjonuj e legaln ie w akc ie skutk i pra c w tym nom inacje dl a pan a s ędziego te ż s ą wadliwe tutaj mo że też trasie w 2 do innych autorytetów bardzo uwa żnie przeczytaj ą wyw iad pana profesorem socjalnymi i tam padaj ą tak ie wa żne słowa uwa żam, że bardz o istotne nie ma tuta j żadnego automatyzmu i s łusznie pa n profesor stw ierdza między wra żliwością ewentualn ą funkcjonowan ia KRS - u powo łaniem s ędziego, a skuteczno ścią ważności orzecze ń wydanyc h z jeg o udziałem tutaj w grę wchodz ą bardz o istotne wartości tak jak zaufan ie do pa ństwa prawomocno ść orzecze ń stabilno ść system u prawnego tak, ale n ie jak twierdzą jednak r ównież raport y na temat m iejsca w odpow iedzialnie i n ikt żadna z e stro n procesu n ie uc ierpi na tym konfl ikt ani sędzia, by wyjaśnić, że pa n zestaw u prof. Safjana s ędziego Trybunału będzie go ścił Europejski t o wa żne w ty m kontekście, al e ale, ale nie nie twierdzę, że t o jes t jakiś automatyz m tylk o m ówię o ty m, że mo że si ę okaza ć, że obecn e dzia łania sędziów powo łanych prze z krajow ą rada będą by ć może n ie wiemy by ć mo że będą opatrzon e wadą w zwi ązku z ty m wprowadzą wi ęcej chaos u ni ż porz ądku i st ąd jak rozum iem m. in. o zgromadzen ia s ędziowskie 4 miast w Polsce wstrzymuj ą si ę z bardz o ważnym zadan iem, jakim jes t op iniowanie kandydatów st ąd jak rozum iem pan s ędzia ju ż Cieszyn postanawia postanaw ia zbada ć legalno ść krajowej rady wchodzi generaln ie o to, żeby to c o później t e ci s ędziowie t e s ądy uczyni ą nie wprowadza ło jeszcz e wi ęcej chaos u ja nie uwierzy automa t chodz i o wątpliwości ca ły cza s wszystk ie te uchwa ły i wyro k Trybunału wszystk ie opierały si ę na tak im cz łowiek zachodz i w ątpliwość zachodz i podejrzenie i ja pyta m o tym, w ątpliwość n ie automatyczn e skreślenie całej prac y pana s ędziego cz y w ątpliwości oczywi ście mo żna zawsze formu łować i by ć może b ędą formu łowane jeszcz e prze z następne lat a tak, bo pamiętam, że spotkaliśmy si ę ponad ro k tem u i również rozmawiali śmy o tych w ątpliwościach odnosi tak ie wra żenie, że spotkam y się za 10 lat b ędziemy tyc h wątpliwościach rozmawiał bardz o n iedobrze prawda oczywi ście bardzo niedobrze, żeby mieć wątpliwość cz y pa n s ędzia s ędzią sądu zależeć uważam że, ponieważ źródło konfl iktu w istocie jes t pol ityczna naszego rozwi ązać na p łaszczyźnie czyst o prawnej tuta j jak rozumiem s ą kon ieczne działania leg islacyjne zreszt ą tak rozumiem t e apel e, które ostatn io si ę pojawi ły, żeby jakie ś dzia łania legislacyjne, al e ja też z ty m zgadza m i uwa żam, że bardzo ważnym elemente m będzie uchwa ła Sądu Najwyższego je śli zostanie podjęta, która będzie te ż dawa ła nam jakieś trop y c o mam y właściwie zrobi ć natom iast ja tylk o pyta m o ot o co s ędzia ju ż Cieszyn no i wydają si ę na uznan ie za swoją odpowiedzialno ść s ędziowską o t o, że trzeb a orzeka ć niezawi śle i odważnie pami ętać o roc ie ślubowania s ędziowskiego i t d. narazi ł się ewidentnie cofni ęto g o natychm iast pote m z delegacj i i znają się pa n s ędzia jako ś odnajduj e si ę w swoje j pracy zawodowej w Sądzie Najwyższym w związku z tym i narastaj ącymi w ątpliwościami do skutków prac y takie un ijnej krajowej rady staram si ę wykonywa ć obowi ązki najlep iej potrafię i ca ły czas ratę przysi ęgi s ędziowskiej ma w pamięci n ie wstydz ę si ę żadnego orzeczen ia, które wydałem pa ń, kt óre podpisa łem i c óż to ewentualn ie w przysz łości będzie podlega ła jakie ś Oceń, a tuta j ważna informacja dla s łuchaczy taka, że może si ę okaza ć, że cz y t o s ędzia Łochowski cz y każdy inny s ędzia powołany prze z krajową radę pe łnił swoj ą funkcj ę n ieskazitelnie natom iast strony b ędą mia ły wątpliwości n ie do ich sposobu prowadzen ia si ę sposob u funkcjonowan ia czy sposob u w łaśnie orzekania tylk o do sameg o ich umocowania i w związku z ty m b ędą podwa żać wzruszać podwa żać będą po prost u t e wyrok i i mo że po prostu si ę okaza ć, że cz ęść pracy s ędziowskiej b ędzie trzeb a wykonać jeszcze raz rozumiem, że mus imy się pogodzić z tak im skutk iem tak cz y i z e skutk iem w postac i istnienia w ątpliwości miano ze skutk iem tak im, że n ie ma m tych 300 sędziów inną ile mog ą podjąć decyzj ę w ci ągu roku my ślę, że dojdzie w tysiącach ja pow iem jeszcz e troszk ę inaczej t o cała sytuacja doskonal e pokazuj e, że zarówno pa ństwa prawa jes t pewneg o rodzaju umowa spo łeczna to, je żeli wszysc y się zgadzają c o do pewnyc h pryncypiów, a ca ły syste m działa dobrz e i nie ma wi ększych w ątpliwości natomiast proble m powstaj e wted y, kiedy ta umowa w jak i spos ób naruszon a i zaczynaj ą t e podstawy teg o całego system u si ę kruszyć tę nale ży być niezwykle ostro żny w ty m, żeby właśnie si ęgać do takich podstaw system u do podstaw te j umow y społecznej narusz a a k iedy pan a zdaniem zosta ła naruszona o kontekście, które b iurokraci, bo tak t o mogliśmy powiedzie ć u zarania ludzko ści Nora to n ie pew ien konsens oczywi ście do pewnego momentu istnieje n ie chciałbym tuta j wskazywać w innych, bo t o będzie od razu um ieszczone w jakimś ta m w kontek ście pol itycznym tak samo jak by odnieść do pewnyc h zdarzeń, kt óre gdzie ś tam w nieodleg łej h istorii mia ły miejsce natomiast trzeb a by ć niezwykle ostro żnym prz y, jakby n iemodne pytan ie czy pa n s ędzia m ógłby przekona ć, że i jeg o umocowan ie, czyl i m. in . t o, że w łaśnie tzw . krajowa rada s ądownictwa OKS now a krajowa rada nominowa ła pan a sędziego czy t o wci ąż i stanow i mocn ą mocn y fundament funkcj i w Sądzie Najwyższym nie nominowa ła krajowa rada s ądownictwa ak t powołania wr ęczył prezydent t o krajowa rada s ądownictwa nie przedstawiła t ę kandydatur ę natom iast ja uwa żam, że odpow iedzialne zachowan ie s ędziego, jeżeli zak ładamy taką sytuację, że kiedyś zostanie wn iesiona skarga wznowienie jak ikolwiek środek zaskarżenia orzeczenia, kt óre wyda łem to odpow iedzialny sędzia, który b ędzie rozpoznawa ł tak ą sprawę rozstrzygn ie j ą zgodn ie z własnym sum ieniem zgodn ie z praw kończymy Marcin Łochowski s ędzia Sądu Najwyższego Izby kontroli nadzwyczajne j spr aw publicznych bardz o dzi ękuję za spotkania dzi ękuję bardz o ciasne informacje, a po nich zajmiemy się ty m, że pono ć podrożeje absolutn ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA