REKLAMA

"Nadchodzi samorządowa drożyzna" - alarmuje red. Żółciak

Analizy
Data emisji:
2019-11-26 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska prz y mikrofonie, a ze mn ą ludzie to marzyciel z Dziennika gazet y prawnej dzień naprawd ę dobre auto r dzisiejszej jedynk i na stron ę zn ika nadchodzi samorz ądowa drożyzna t o jes t tylk o początek pote m napi ęcie rośnie to jes t teks t o ty m c o podro żeje i mn iej więcej wyja śnia pa n redakto r dlaczeg o, ale jakoś ma ło z tyc h wyja śnień jak jedna k Sawicza to jes t wina i kt o powinien t o naprawi ć, ale przede wszystkim chc ę Rozwiń » zapytać czy jest co ś c o potanieje t o ci ężko znale źć tak ą pozycję być może s ą pozycje, które si ę n ie zmienią, jeżeli mówimy o tyc h rzeczy, kt óre w jakim ś stopn iu dotycz ą mieszkańców cz y np. niekt óre stawk i podatków zostaną na ty m samy m poziomie c o la t niekt óre miasta nie decyduj ą si ę na raz ie przynajmn iej na podwy ższanie dalsz e podwy żki cen bilet ów na komunikacj ę miejską albo zawarc ia pierwszej linii frontu, je żeli chodz i o poszuk iwanie tyc h miejsc, gdz ie można co ś sob ie z wypacz a zobaczym y, kt órędy kr ążą Ts t e my śli samorządowców, dlaczego akurat chc e wzros t ce n bilet ów mia łby by ć taką p ierwszym miejscem, gdz ie si ęgają po pieniądze, al e do pa ństwa pytanie czy jest coś c o potanieje tylk o proszę n ie pisać, że b ędzie dla państwa tan ie zaczęli więcej zarabia ć, chociaż pono ć tak też jest, że drożeje, bo jeste śmy bogatsi, więc jeste śmy dro żsi jako pracown icy w zwi ązku z ty m trzeb a podnie ść cen ę usług produkt ów i t d . n o to tez y pozostaw iam be z komentarza, ale je śli mają państwo napisa ć c o s ądzą o podwyżkach cz y odczuwaj ą już wiedz ą co podro żeje, a mo że ju ż podrożało jeśli tak to c o w kontekście samorządowym, czyl i m ówimy o wszelkich us ługach publicznych anal izy ma łpa to kr ótka FM anal izy małpa to klu b KSM, a mo że coś podrożało, al e si ę polepszyło jednocześnie t o te ż prosz ę pisać analizy małpa t o kropk ę sam n o dobrz e to powiedzmy sobie c o c o miałoby podrożeć bardz o wysok a fal a podwyżek co chwila coś zdrowsz e, ale rozum, żeby jaki ś tak i skumulowan ie mas a krytyczna n o tak, bo z 1 strony możemy sob ie myśleć, ale jak t o przecie ż o d prem iera Morawieckiego generalnie o d polityk ów koalicji rz ądzącej jest ciągle s łyszymy, że przecież wszystk o ro śnie, zw łaszcza PIT od samorządów s łyszymy w odwrotną histori ę, że dawno nie by ło tak ich du żych problemów z e skonstruowan iem bud żetów na kolejn y ro k ja słyszałem opini ę, że to był na trudn e trudn iejsze do ułożenia bud żet o d prawie dekady i w te j z te j sytuacji mo żna naprawdę m ówi wpros t g łupie, kto ma rację ostatnio wczora j nawet Warszawa opublikowała projekt bud żetu i ta m wida ć ile pieni ędzy by ło w ubiegły w mijaj ącym roku przeznaczon e na r óżne zadania obo k ile planuj e si ę w przyszłym ta m prawie wsz ędzie by ły tak ie m inusy - 100  000 - 1 000 000 - 20  000 000, więc n o coś skor o w Warszawie jest s ą ci ęcia najbogatszy m mie ście w Polsce po to, podejrzewam, że w innych m iastach du żo lepiej n ie jest otrzymaj ą przyk ładów Warszawy to możemy operowa ć na konkretnyc h liczb, które ma m przed sob ą, bo n o wszystk o fajnie rosn ą na m dochod y ogółem por ównujemy rok 2019 do 2020 tak to s ą jednak drugie są plan y, czyli t o c o zakup zak ładano na początku 2019 i t o co tera z zak ładana w 2020 i dochody rosną mówi nam się cz y mieszkań dochod y og ółem n ie dochod y m ówimy o samorz ąd samorz ąd dochody og ółem, czyli t o c o wszystko wp ływa do budżetu będzie ono wyższe ni ż w zesz łym rok u 201917 Coma 4 miliarda w 2020 niecałe 18 Coma 2 to mo żna sob ie pomyśleć fajn ie i który wie, m ówi że dochod y w samorz ądach rosną dalej mam y drugą pozycj ę na tak ą najistotniejszy, czyli wydatk i ogółem, czyl i wszystko c o w drug ą stron ę p łynie z budżetu tuta j mam y niewielk ą r óżnicę, ale mniej więcej to te n sa m poz iom 2019 to jest 19 Coma 8 miliarda w 2020 nieco ponad 19 Coma 9 no to kto ś pomyśli czy nie jes t tak źle tylk o trzeb a, że z tyc h wydatków og ółem trzeba wy łuskać te, kt óre na s jak o mieszkańców interesuj ą najbardz iej, czyl i wydatk i majątkowe n o w 90 kilku procentac h wydatki majątkowe t o są wydatk i na inwestycje, bo to s ą t e wydatki, kt óre powodują, że w idzimy potem wyremontowan ą drog ę powstaj ący nowy ob iekt kultur y nowe autobusy na drogach i t d. tak dalej przychodz i tutaj mamy nam wszystkim było lep iej tu mam y sytuacj ę dużo gorsze, bo w 2019 roku zak ładano wydatk i maj ątkowe na poziomie 32 no pow iedzmy prawie 33 miliarda natom iast tylk o stolicy cały cza s mówimy tylk o stol ice natom iast w przyszłym rok u wydatk i maj ątkowe spadn ą do 2 , 72 , 8 miliarda, czyli na co ś innego s ą wydawan e pieniądze, czyli rosn ą mówiąc podsumowuj ąc, bo t o t o zjaw isko dotycz y praktyczn ie większości przynajmn iej że, cho ć du że miasta, gdyb y ja robię tak ie zestaw ienie dotycz ące 10 największych miast no generaln ie widać tak ą tendencj ę, że rosn ą dochody og ółem we wszystk ich rosn ą wydatk i og ółem natomiast przyc inane są wydatk i w łaśnie t e inwestycyjne co oznacz a, że w samorz ądy wchodz ą tak ą faz ę konstruowania budżetów, kt óra jes t najmniej dl a n ich korzystna n ie tylk o tak iego punkt u w idzenia jak funkcjonowan ie miasta bieżący, al e także pol itycznego punkt u w idzenia otwiera już b ędzie rozdz ielenie mieszka ńców ros ła, ale dobrze tera z skupm y na tym na te j ca łej cz ęści poza inwestycyjnej skoro pewne wydatk i dla samorz ądów s ą sta łe jak rozumiem tera z b ędą stałe, al e wyższa no to musimy się c o si ę dzieje c o co podro żało dl a samorządów w co ta m się dz ieje w tych samorządach n o w łaśnie tak jak wspomn iane na pocz ątku mamy tak ą swych tak ą seri ę n iefortunnych zdarzeń trochę inaczej z 1 strony t o jes t efekt y dzia łań ustawodawc y tak mówią samorz ądowcy i t o wida ć chocia żby z sytuacji zm ian w PIT, bo bardz o fajn ie, że mamy wprowadzone ulg i PIT zej ście z 1817 % te j pierwszej stawc e czy zerow y PIT dla os ób do 2006 . roku życia, bo t o powoduj e, że na m indywidualnym zostanie troch ę więcej pieni ędzy z kieszeni kto ś, kto będzie zarabia ł, którym n o niektórym z na s, al e za łóżmy przyk ład zej ście na niższą stawkę, je żeli ktoś ty m rok u b ędzie zarabia ł te szacowan ą średnio 5200 ile złotych t o na samym 1 punkcie procentowy m mn iej tego PIT - u w zys k takie osob y b ędzie w okol icach 6768 zł miesięcznie t o jes t wyn ik odprowadzan ia niższej składki, al e nie zal iczki wprost bezpo średnio na sam ą tylko n o w łaśnie, bo samorz ądy maj ą swój udzia ł we wp ływach z PIT i w momenc ie, k iedy jak ikolwiek rząd t o samo robi ła przecież poprzednia ek ipa rządząca, je żeli jak ikolwiek rząd wprowadz a jakie ś ulg i w system ie PIT t o nieuchronnie automatyczn ie powoduj e te ż uszczuplen ie dochodów zar ówno rz ądu, jak i samorz ądu tylk o problem y taki, że rząd może sob ie te wp ływy z r óżnymi sposobam i zrekompensować n o bardz o prost y przyk ład wystarczy, że rosną wp ływy z VAT n iebotyczne jak widzimy w ostatn ich latac h, ale to jest wpływ tylk o łącznie bud żetu pa ństwa samorządy n ie mają z teg o tytu łu żadnych pieni ędzy i wszelkie teg o typ u zm iany uderzaj ą samorz ądy oczywi ście wpływy z PIT rosn ą i t o zauwa żalnie wi ęcej zarab iamy odprowadzam y większe podatk i dokładnie jeszcz e w 2008 roku wszystk ie samorządy wszystk ie gm iny wszystk ie pow iaty wszystk ie województwa z sameg o PIT mia ły 28 , 5 miliarda z łotych tego uzyskaliśmy z e s łużb mam y rok no dzisiaj mo żemy nawet podać prognoz y na 2020 w przyszłym rok u szacuje się, że t o b ędzie 56 , 7 miliarda, czyl i SKOK - i ogromny n o tylko problem jes t tak i, że dynamika tak ro k do rok u teg o jak wzrastają wzrastaj ą dochody samorządów Speed o n wyhamowuj e c o rok u samorządy dostawały z tego tytu łu od tyc h k ilka miliard ów wi ęcej 3 miliardy 4 natomiast por ównamy 22019 rok do prognoz y na 2020 to tuta j mam y wzros t o nieca ły miliard, czyli wida ć, że coś ju ż zaczyna nam hamowa ć i problem polega na ty m, że samorz ądowcy n ie neguj ą tego że, owsze m jes t więcej pieni ędzy z PIT tylk o potrzeby wydatkow e rosn ą du żo szybc iej i t o, że jeszcz e rząd dodatkow o na m podb iera dochod y, wprowadzając zm iany korzystn e dl a obywatel i powoduj e, że musimy gdzie ś zacząć szuka ć tyc h pieni ędzy, żeby funkcjonowa ć musi zawsze pytan ie na ile obni żenie podatku 1817 korzystne dla na s słyszeliśmy średnio 60 parę z łotych rocznie ile odbije się t o na ty m, kiedy przyjedzie autobu s cz y w ogóle przyjedz ie ile będzie na s kosztowa ł ile zap łacimy za śmieci albo ścieki o ty m ile i w kt órych miastach, al e to już w drugiej części Tomasz uciekł z Dziennika gazety prawne j w studiu dz isiaj na jedync e jego tekst nadchodz i samorz ądowa dro żyzna od analizy Agata Kowalska przy mikrofonie mnóstwo ca ły cza s Tomasz Żółciak Dziennika gazet y prawne j odpow iedzialne za dz isiejszy tytu ł i teks t następujący po ty m, tytul e p ierwszej stron ie Dziennika nadchodzi samorz ądowa dro żyzna, ale właściwie wszystkiego c o pa n redakto r mówił pierwszy część nasze j rozmowy wynika, że nie samorz ądowa dro żyzna tylko rz ądowa drożyzna, bo jak rz ąd zmienił PIT n o t o wpłynęło bezpo średnio na dochod y samorządów ale, ale mam y tuta j też odpowiedź bezpo średnią na t o c o pa n redakto r powiedział na kon iec pierwszej cz ęści wskazuj ąc, że maleją t o znaczy jes t cora z mn iejszy wzros t przychod ów samorządów z PIT - u i zgadza się z pane m redaktore m prem ier Morawiecki nic si ę zaszczycony n o nie ma t o n iedobrze prosz ę posłuchać o d, których pan u się mylić z koniem, kt óry jeszcze pa n prem ier dz isiaj miał okazj ę wyst ąpić powiedzia ł m. in . że samorządy staje się coraz bogatsz a mam y du ży wzrost dochod ów samorz ądach i uwag a uwaga wzros t w ostatnich 4 latach z tytułu podatku PIT t o oko ło 45 % jes t t o znaczn ie wyższy przyrost ni ż w okresac h wcze śniejszych i n p . Krakowie Poznaniu to jes t 0 , 5 miliarda złotych o 0 , 5 miliarda z łotych we Wrocławiu 380  000 000, a w Warszawie o 1 , 8 miliarda złotych pa n tak m ówią, że ten wzros t jes t cora z woln iejszy cora z ni ższy, więc o, który panu co ś tuta j wydaj e si ę, że b ierzemy pod uwagę różne czas y okresy te ż, bo premier Morawiecki podaj e skumulowane dan e za kilka la t prawda ja podaj ę dane ro k do roku, o jak ą cechowa ła jako ma ła r óżnica, więc n o, je żeli np. 218219 mamy 2018 niecałe 51 miliardów w 2019 mamy 556 miliarda tuta j jest widoczne ich k ilka miliardów będzie też pa n prem ier wie z dalszej odleg łości patrz y na te liczby 4 lat zamiast roc k po rok u wtedy pytam jeszcze podaj e dane dl a wszystkich samorz ądów gmin powiat ów województw podaj e n p . tylk o dla gm in, bo to ich dochody są w największej m ierze oparte o wp ływy ZPiT no, a je żeli mamy porównać z 219 do 220 to tutaj różnica jes t zauważalnie mn iejsza, bo 2019 jeszcze ra z m ówię 556 miliarda 2020 prognoza 56 , 7 dziś chyba już nie m ówimy o kilku miliard ów radę żadnym roku nie pami ętam, że by ł taki lament z e stron y samorządów je śli chodzi o brak dochod ów w łaśnie cora z mniejsz ą ilość pieniędzy po prostu w idzenie coś, żeby właśnie było, że rz ąd jes t taki z ły i ca ły cza s dob ija samorz ądy i t d . żeby to n ie by ło tak, żeby brzmiały, jakb y cała gam a tyc h powodów, dla kt órego samorządy s ą pod finansową ścianą to n ie jes t tak, że tylk o wskutek zmian, kt óre wprowadz a ustawodawca tak a sytuacja się zrob i minister to jes t efek t kon iunktury cz y sytuacj i makroekonom icznej rosn ące cen y pr ądu 2020 roku n o w iemy, że mechanizm stab ilizacji ce n, które rząd wprowadzi ł na te n ro k głównie, kieruj ąc się retoryką wyborcz ą nie ma c o ukrywa ć no 2020 roku b ędą du żo bardz iej odczuwalne t o rzeczy samorz ądy otwieraj ą oferty przetargowe ju ż s ą w trakc ie otwierania kolejnych ofert widz ę, że wzrosty są kilkadziesi ąt procent jest t o już to jest t o jes t bardzo istotna po zesz łym rok u przed wyboram i jednymi drugim mierzone zapewnia ł, że pr ąd n ie zdrożeje, al e ju ż wted y samorządy bi ły na alar m, że dl a n ich na pewno zdrożeje, a co się prze łoży na kosz t życia w mieście n o i 2020 roku, o ile ministerstwo aktyw ów pa ństwowych Jacka Sasina n ie wprowadzi jaki ś kąt rozwi ązań, a jest spor a szansa, bo po prost u t e rozwi ązania, kt óre wprowadziliśmy w ty m roku niweluj ące w sztuczny spos ób podwy żki pr ądu by ły po prost u bardzo drog ie, a wyborczym, ale to zależy na m Mateusz mamy te ż kwestie wzrost u koszt ów pracy wzrostu ich koszt y materiałów budowlanyc h wszystko si ę na funkcjonowanie samorządu Parnas p isze w tek ście, a propos koszt ów prac y, że wzros ła p łaca m ina minimalna t o przek łada na kosz t funkcjonowan ia samorządów, ale ja mam w zwi ązku z tym rozumie ć, że samorządy w tak du żej m ierze zatrudniają pracownik ów na umow y, kt óre obejmuj ą w łaśnie p łacę minimalną, że je j wzrost no a ż tak znacząco wp łynie na ich na ich budżety t o był oczywi ście za proste niepokojące, ale no dodatkowo tak oczywi ście s ą osob y, kt óre zarabiaj ą pensj ę minimalną t o zazwycza j osob y, kt óre z sz óstej takiej pomoc y administracyjnej cz y utrzyman ie, czyl i takie często stosowan e też sw ój, więc to n ie jes t także podwy ższenie w przyszłym roku pensj i m inimalnej do 2 tysięcy 600 zł z powodu jakie ś t ąpnięcie pote m będziemy jest oczywi ście m ieli kolejn e krok i podwyższania te j pensj i minimalnej on a została zadekretowan a do 4000 z ł od 2024 roku ta k jak w iele tak b ędzie, ale skupm y się na tym c o jest tera z wy ższe minimalne rosn ą również n ie b ędzie także t o nie b ędzie się sprowadzał do tak iego prostego dzia łania, że podwy ższamy najmn iej zarabiaj ący do te j zadeklarowane j pensji minimalnej i na tym koniec, bo samorz ądy zwracaj ą uwag ę rzecz to wp łynie na ca łą siatk ę płac t o szanse no jaki ś czas temu kto ś si ę w kampanii wyborczej końcówka kampan ii wyborcze j rozmawiałem z e starost ą 1 z powiat ów Północnego Mazowsza i o n opowiadał, że o n ju ż dostaje p isma o d związków zawodowyc h, kt órym żądają podwy ższenia analog icznie czy proporcjonaln ie p łac innym lepiej zarabiaj ącym czyta j bardz iej doświadczonym pracownikom skoro 1 wzrosło, dlaczego innym nieco ju ż to, więc chodzi o to, żeby ta siatka p łac na m si ę n ie zaczęła sp łacać za bardz o, że jedna k trzeb a docenia ć do świadczenie i i kompetencj e tak samorządy od dawn a maj ą problem y z zatrudnianiem kompetentnyc h os ób fachowcy zresztą ca ła adm inistracja publiczna no i tera z w sytuacji, k iedy inne strony pob ierane s ą dochod y z r óżnych powodów nie tylko skutek reform, al e w łaśnie te j sytuacj i gospodarczej to w te j sytuacji, gdy jeszcz e trzeb a ludz iom wi ęcej zap łacić powoduj e, że samorz ądy zastanawiają się ju ż naprawd ę bardz o r óżnymi formam i formam i formam i optymal izacji koszt ów do tego stopn ia, że rozwa żane s ą w niekt órych urzędach zm iany zm iany wymiaru godzin nadarz a się wysok ą formę idiota sytuacj i chc e burmistrz pierwotnie wycofa ł się z teg o zam iaru zmieni ć z etat u na 34, żeby wci ąż móc zatrudnia ć w og óle pracownik ów, al e teraz zaraz będziemy do teg o c o w takim raz ie podro żeje natomiast pa ństwo jak zwykl e wspan iale odpowiedzieli na m zadanie cz y co ś potan ieje my mamy tu odpow iedzi w poczcie analizę opart o kropk ę FM pan Stanisław wskazuj e, że potaniej ą części rowerowe, ale t o, dlatego że jes t jesień z ima i jest oczywi ście przeceny n o nie do końca pan ie Stanisławie ale, al e rzeczywiście t o jes t jaka ś pozytywna wiadomo ść na tl e te j ponure j, a stron y Dziennika gazety prawne j pierwszej stron y, a poza wskazuje te ż opon y drobny m bieżnikiem potanieją te ż zakresie zm ieniane zimowe, a pa n Jerzy du żo bardz iej konkretnie, ale jeszcz e bardziej depresyjn ie złoty b ędzie tańszy no tak notował to jeszcze zadan ie do pa ństwa może co ś jeszcze potan ieje, a rozpoznajemy o ty m c o podro żeje, dlaczego pow iedz pan redaktor też wcze śniejsze rozmow y, że p ierwsze m iejsce, w którym samorz ądy szukaj ą dodatkowych pieniędzy to s ą cen y bilet ów komun ikacji miejskiej tak się zazwycza j dzieje, bo t o jes t coś, czeg o samorz ądy spor o dopłacają, żeby w og óle funkcjonowa ło, czyli mus i być jakaś mógł j e jaki ś pr óg, do którego samorządy s ą w stanie dop łacać typu 60 % koszt ów 70 % i je żeli n p . ro śliny rosn ą cen y energ ii to automatycznie co si ę pote m przek łada n p . n a na funkcjonowan ie taboru tramwaje t o tak samo samorz ądy dop łacają do dróg dop łacają do szk ół dopłacają do SA do szpitali i tylko to jes t bardzo prost e do wykonania ma uchwa ła ta k o to łatwo zrobić co ś znaczy generaln ie jes t także samorz ądy w sytuacj i, k iedy muszą kiedy ś w takiej sytuacj i ta k jak tera z pod finansow ą ścianą tak t o nazw ijmy maj ą 3 drogi do wybor u mog ą alb o pr óbować optymalizować koszt y mogą zacząć o d s iebie tak mog ą redukowa ć zatrudn ienie liczbę etat ów i t d . tak dale j mog ą wprowadza ć ci ęcia mog ą op óźniać inwestycję można czekać na kolejne lata to się dzieje ju ż mamy takie przykłady, że chodz i o przysz ły ro k na trzecia ta najmn iej ciekawa dl a nas mieszkańców droga t o jes t właśnie zaglądanie g łębiej do kieszeni pote m zrobiłem ich na komunikacj ę publiczną t o jest taki c iekawy pomys ł bo, bo rzeczywi ście samorządy ch ętnie podnosz ą cen y bilet ów ni ż np. ceny parkowan ia, mimo że do dr óg n ie tyle wyp łacającej po prostu finansuj ą chodz i tylko budow ę remont, al e r ównież ich utrzyman ie czyszczen ie od śnieżanie i t d. organem są też czek a na s taka troch ę rewolucj a, b o w wielu miastach t o si ę zm ieni rozkład w Krakowie ju ż od 15 grudnia wejdą zupe łnie nowe stawki stawk a w tak im ścisłym centrum będą 3 strefy ta w ścisłym centrum zam iast 33 z ł i pote m progresywnie w zależności o d godz iny będzie po prostu 6 z ł za godzinę w iemy te ż Rafał Trzaskowski zapowiedział teg o rodzaj u zmiany od lat a przysz łego roku zapowiedzia ł te ż wprowadzenie śródmiejskiej stref y parkowania n o oczywiście mo że nie na ty m szczebl u centralnym, al e w ielu radnyc h PiS - u wyra ża święte oburzenie, że ja, kt órzy kup ili mieszka ńców zasada truciciele na szczęście sprawę, że s ą przep isy, które uchwalił n ie kto inny jak obecn a większość rz ądząca w m inionej kadencj i samorządu samochod u siedzenia poz a ty m można zawsze z r óżnych stron dochodów ludno ści to i tak chyb a są śmieci, jeżeli Hania była bardzo wie, że samochod y można zrezygnować przecie ż do komun ikacji publicznej, zw łaszcza w miastach, w kt órych tej dziennik to prawda p isze bardz o dobr a funkcjonuj e komun ikacja poza Wrocławiem chyb a wi ększość ma naprawd ę niezłą ta k jak patrzę, wi ęc tutaj, jakby wyb ór mieszkaniec ma natomiast jeśli chodzi o śmierci to n ie za bardz o, dlaczeg o akura t śmieci mia ły podrożeć, bo wznawia si ę na ile to jest zwi ązane z ty m, że samorz ądy szukają dochod ów na ile z tym, że zmieni ł si ę te ż syste m jes t, cho ć obowi ązek segregacji no to jes t niestety te ż tak a ser ia pewnych elementów, które składają si ę na ca łość zaczynam y nowy syste m segregacj i mam y wi ęcej frakcj i wi ęcej tyc h kub łów kolorowych co powoduj e, że firmy odbieraj ące śmieci musz ą cz ęściej kursować prawd a o d altan y do sk ładowiska to powoduj e zwi ększenie kosztów prac y koszty pracy sam e sob ie rosną rosn ą te ż opłaty środowiskowe i t o bardz o bardz o istotnie i o tym, m ówiły n iedawno w ładze Warszawy no i efekt jes t tak i, że do tych śmieci będziemy bardz o dużo dop łacać t o tuta j zm iany będą bardz o odczuwaln e dl a przyk ładu rodz ina dwuosobow a mieszkaj ąca na 3 od ma m w m ieszkaniu 3045 m ² w Warszawie obecn ie płaci 19 z ł po zmianach, jeżeli dobrz e pamiętam o d buta o d nowego roku ob a te zmiany swego, ale mog ą si ę myli ć po zmianach b ędziemy tak rodz ina osoba dwuosobow a b ędzie p łacić o d 3654 zł zaznaczył, że znaj ą, że prze z 19 do 54 z ł w ty m najgorszym przypadku t o jes t co ś co zagrożone zupe łnie niezrozumia łe, bo skoro cora z bardziej co ś wi ęcej pracy wk ładamy segregacj i śmieci, wi ęc on e stają się coraz czystsza i cora z cenn iejsze proszę nałożyć na moj ą altan ę moim osiedlu zreszt ą w t o co 2 możliwości albo bardz o dobrze segregujem y wted y na świecie cenn e można poszło im zyskać, wi ęc cena wywoz u śmieci można być ni ższa albo realn ie nie segregujem y wted y scena też n ie pow inna bardzo wzrosnąć po prostu wysyła si ę 1 ciężarówkę tak cz y s iak tak te n wzrost nie jest niestety myślę, że to jes t też kwest ia teg o, że kiedy wchodzi ła tzw. rewolucj a śmieciowa n o to n iestety w iele firm chcia ło łapać kontrakt ów, bo naprawdę dop ingowych cenach wówczas chodzi ło o t o, żeby zainstalowa ć si ę na rynku dl a lokalnyc h rynkac h uzale żnić o d siebie poszczeg ólne gminy i teraz po prost u te f irmy dyskontuj ą tamt ą sytuacj ę a kto przygotowa ł t e ustawy t o państwo sami mog ą poszuka ć sam i ukr ęcili państwo panow ie na s iebie te bat y, b o jak nie prawo sprawi ło t o Platforma Obywatelska zasiadają w tyc h samorządach rz ądzą n imi i tera z płyną b ędą mus ieli te t łumaczyć przed mieszkańcami tyc h podwyżek, al e ponad wszystk im pensje wzrosły w zwi ązku z tym ponosi wszystk ich nas sta ć na t e podwy żki właściwie nawe t ich nie pow iemy n ie zauwa żać oczywi ście m ówi ironicznie, bo prawda tak a, że po prostu b ędzie drożej wi ęcej w dz isiejszym Dzienniku Gazecie prawnej nie tylk o na pierwszej stronie, wi ęc wart o przywrócić jeszcz e tylko Tomasz Żółciak Dziennika gazety prawne j w studiu bardzo dzi ękuję spotka ń bardzo dziękuję r ównież cza s na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA