REKLAMA

"Lasy Państwowe sadzą lasy na deski, my sadzimy Las Na Zawsze"

Analizy
Data emisji:
2019-11-26 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska prz y m ikrofonie, a z e mną studium pa n Michał Paca, kt órego państwo by ć może, pamiętając poprzedni audycj a anal izy jak o ekspert a branży gospodark i odpadami dzień dobry dzie ń dobry, ale w ogóle n ie b ędziemy mówić dz isiaj o śmieciach żałuję, że to jest mój ulub iony tema t, ale trudn o powstrzymać si ę jako ś b ędziemy mówić o zjaw isku, kt óre jak si ę okazuj e chyba staje się osi ą now ą modą w Polsce la s na Rozwiń » zawsze pa n sam wymy śli t o poj ęcie jakoś tak do mn ie przyszło, żeby nazwa oraz na zawsze, al e nie robi ę teg o sa m robi to z dużą ilo ścią innych ludz i, kt órzy też mają ochot ę sadzić las y zasiada za ś zachodnia moda mógłby za łożyć, że gdzieś tam na Zachodzie jes t jaki ś Forever Forresta złotych jeśli jaka ś zabaw a słowna być może jest na pewn o jest dużo ludz i, którzy na świecie czuj ą potrzeb y sadzen ia lasów mi akurat zdarzy ło się to przysz ła do mnie zupe łnie spontan icznie pod 1 dużym d ębem szypu łkowym Kampinoskim parku Narodowym, więc uwa żam te n pomys ł oryginalnie Polska reforma w wojsku najwspanialsze trw a na świecie prawd a ja tak oczywiście t o si ę zgadza, kt o się zgadza no od dawna je śli ktoś pa ństwu Żydom n ie jest wspania łym dzie łem na świecie t o propozycje innych najwspanialszych drz ew mo żna przesy łać na anal izy małpa to pr óbka FM oczywiście zostaną on e odrzucon e, ale zawsze wart o napisa ć ma ila i co za pomys ł las zawsze, czyl i c o konkretnie jeszcze starałem si ę jak chciał zostawi ć po sobie tak iego małego hopla, żeby robi ć rzeczy dla dla moich prawn ą dlatego pokolen ia tego n igdy nie spotka m i i 1 po ty m, les ie u świadomiłem sob ie, że pod ty m dębem będą mog ły też przej ść moj e praprawnuki no ale b ędzie m ógł pozostać tam k ilka pusze k też znajdą n o nie znajdą póki si ę mimo wszystko 200 lat n ie roz łożą się, chociaż w pewnych warunkach mog ą si ę złożyć nie chce znalezionych pusze k w les ie, a ja raczej wynoszą z las u niż zostawiam w lesie, al e właśnie to był te n moment jest pomy ślałem, że ja by m chcia ł ch ętnie posadzić troch ę las ów po t o, żeby m ógł pokaza ć moim dz ieciom mo im wnuko m, że to jes t to co ja chcę dl a n ich zostawić Planete w tym kawa łku lepszym stanie ni ż zosta ła i formaln ie co c o co zrobił pa n mówi pan, że powstały te ż cała grup a ludzi kt órzy, zajmując jak nasz koncep t mam y założono fundacj ę Fundacja nazywa się ra z na zawsz e za łożyliśmy j ą we troj e jak o fundatorz y z Pawłem i z dzik ą i i naszy m punkte m wsparci prze z jeszcze 10 osób posadziliśmy pierwszy ra z na zawsz e wiosn ą będziemy sadzi ć kolejne ju ż wiemy, że to będzie wi ęcej niż 1 myślę, że dojdz iemy do 60 ha las u posadzonyc h tylko wiosn ą najbliższego rok u, a na zawsze oznacza, że tera z tak posadz ie li ście drzewa i roz łożystych drzew ma powstać las n o tak to n ie jes t prost e, żeby posadzić drzewa jedna k już mam y st ąd ta mus i rozwinąć tam tera z na zawsze oznacz a, że ju ż więcej do niego nie wejdziecie n ie za życie nie będzie z ty m robi ć n ie na zawsz e oznacza, że chcemy, żeby ta że, żeby natur a zawsze rządziła na tym skrawku z iemi t o co robimy t o jes t tylko wsparc ie natury t o jes t zwi ększenie bior óżnorodności na dany m teren ie, bo las y które, które mam y w Polsce s ą cz ęsto tak m imo kulturami sosnowym i z domieszk ą jakiej ś ekspansywne j brzoz y, a lasy potrzebują dużej różnorodności, żeby ta m kwitło życie c o robi ć np. by zwiększyć tą r óżnorodną, więc za p ierwszym raze m jak si ę sadziliśmy jak sadziliśmy te nasila te n nas z las sprawdziliśmy, jak ie drzewa rosną w 50 km i pilnowali śmy, żeby t e gatunk i odpow iednio dopasowan e do skrawka do rodzaju z iemi, jakim mamy, czyli tam, gdz ie by ło bardziej w ilgotna widzieliśmy takie drzew a, kt óre lubią wilgo ć siedzieli śmy olch y tam było zaczern ione siedzieli śmy graby, bo one sob ie dobrze radz ą w tak ich sytuacjac h sadziliśmy jes iony sadzili śmy jawory tam, gdzie by ło wyżej, gdz ie by ło s łuchu sadziliśmy okol iczne dem, wi ęc trochę przysp ieszamy t o c o natur a, gdyb y pozwoli ć dzia łać zrobiłaby sam a jasna i tera z się znają to n ie jes t także wchodz icie w but y las ów pa ństwowych, kt óre dok ładnie przynajmn iej deklaruj ą, że to robi ą niedawno analizach był przedstaw iciel lasów pa ństwowych tłumaczył nawe t chwali ł si ę, że zales ienie Polski wzrasta jest t o zas ługa las ów państwowych on e dbaj ą o t o, żeby tuta j cytuj e odm ładzać las i dbać o las tak, żeby o n si ę dobrz e rozwija, ale las y państwowe mają bardz o c ieszy, że lesisto ść Polski wzrasta c ieszy się r ównież z teg o, że w lasach państwowych sadz i si ę cora z mn iej monokultur carstw a dziś t e nowe las y bardz o różnorodne cieszę si ę z tego, że cora z rzadsz e są wyc inki do gołej ziemi i że tam, gdz ie zostaw ia się najsilniejsze drzew a na danym teren ie po t o, żeby one tworzy ły tak ie wsparcie dla tyc h młodych drz ew, które rosn ą, a pa n mówi, bo wie t o czy dlatego las y s ą tak deklaruje t o wiem, bo my śmy si ę spotkać z mnóstwem le śne Echa absolutnie żaden z n ich się, żeby si ę na n iego powo ływać jakiekolwiek dyskusji, al e w lasac h państwowych jest mnóstwo ludzi, kt órzy tam pracuj ą kochają las y, al e zawodzi państwo organizacje, które tak funkcjonuj e cz y przedsiębiorstwo, że pracown icy przedsiębiorstwa boj ą si ę m ówić publ icznie o tym, jaki jest, tote ż państwu cytował w zeszłym tygodniu analizach, że leśnicy m ówią, że wyc inka w niektórych m iastach w Polsce bez sensu robi ą to i absolutn ie na antenie tego, b y n ie powt órzyli te n na wargach tak i aleja tam jednoczyć okazj ę mówi mos t cz ęściowo dobrze wykonuj ą sw ą prac ę nawet bardz o dobrze tylko ich celem jest dostarczan ie nam dese k las y państwowe sadz ą las y na deski, a my sadzimy las y na zawsze r óżnica jest fundamentaln a, bo las y państwowe sadz ą 8 do 16  000 sadzonek hektarz e po to, żeby t e wszystk ie drzew a ros ły pro ściutkie deseczki i co wi ęcej w ciągu 40 lat te n zostanie w ca łości cen t 4060 lat zostanie w całości r ęce wycięte posadzon e nowe term iny odmładzanie lasu tchnie tak t o jestem kryj e si ę trochę boj ę jak p ierwsza s łyszałem, al e dlatego szczeg ólnie nie potrzebuje być odby ła skor o lasy państwowe t o p óźniej posadz ą kolejne drzew a zetną jej posadzą t o czym r óżnią wasze koncept coś t o r óżni ty m, że my ich nie wytniemy m y lasowi pozwol i kszta łtować się ta k jak on ma ochot ę i ma tak ie ekologiczne idealizm mo żna mie ć c iastko zjeść c iastko posadzi ć drzewa, a potem mieć te ż ja myślę o ty m w tak i spos ób że, że lasy, kt óre m y sadzimy gwarantuj ą znaczn ie wi ększą bioróżnorodność bior óżnorodność w lasac h państwowych nie n ie mam y takich sytuacj i, że zostaje powalon e drzewa ta m wszystko jest posprz ątane jak nie ma powalonyc h drz ew t o niema miejsca do teg o, żeby si ę w naturaln y sposób pojawia ły si ę na drug i gatunk i gryz ą gryzą jakieś gatunk i ptactwa, kt óre żerują n p . na ty m co c o się pojaw ia na tyc h grzybach na tych żyjątka, kt óre się t o ja, ustalaj ąc lepiej niż park Narodowy, b o w parkac h narodowyc h też s ą dopuszczon e prace pewnego rodzaj u prac e le śne, a my chcemy oddać naturz e i zaufać, że on a to zrobi ł wystarczaj ąco dobrze i t u moj a te ż podstawow ą wątpliwość tak a, że część tego c o robi ą leśnicy to jes t ochron a lasu wyc inka, żeby ochroni ć las przed pożarami oni m ówią o tym, że robi ą specjaln e przec inki tak, żeby n p . po żar nie przenosi ł się z drzew a na drzewo alb o n ie daj Bóg na domek okoliczne, a wy rozmów n ie planujecie teg o typu działań planujem y tego zrobić, dlatego że jak zostaw imy samem u sob ie mamy w iele r óżnych gatunk ów n a na dany m teren ie mam y r ównież podszyt n ie mam y tych drz ew takich prostyc h t o w tak ich lasach, gdz ie jest trzyman e większa ilo ść w ilgoci te po żary przenoszą si ę znacznie dale j trudniej niż monokultura sosnowych, a to one na m się przed e wszystk im teraz pal ą w Polsce, wi ęc je żeli mam y do czyn ienia z lasam i liściastymi z lasam i, kt óre maj ą mniej drz ew iglastych n o t o ta m nie n ie spodz iewamy si ę tego, że poda te pożary b ędą si ę zdarzały tak cz ęsto b ędą tak intensywne, a tutaj te ż pytan ie od, chociaż czy nie jes t także decyzj ą samorządu b ędziecie zmuszen i do wycinki mo że si ę zdarzy ć w niekt órych przypadkac h, je żeli n ie zrobimy, je żeli wystarczaj ąco dobrze nie za zdan ie n ie tego n ie zabezp ieczymy, al e po 12 latach nabywamy tak ie praw o do tego, żeby tere n przekształcić z z iemi rolne j np. nieużytków, żeby stało si ę terene m le śnym mamy prawo wnioskowa ć o to, żeby w m iejscowym plan ie rozkładanie przestrzennego oznaczy ć ten teren jak o las i wted y coś zm ienia to zmienia, jeżeli ud a się zrobi ć m iejscowym plan ie zagospodarowania przestrzenneg o t o du żo zm ienia, bo w ten sposób t o jest jakb y najs ilniejsze prawo lokaln e zwi ązane z tym, żeby nie zmienia ć przeznaczen ia dane j ziemi n o i naszy m celem jest to, żeby jak najwi ęcej tydzień jak i sadz imy lasy by ły własnością fundacj i la s na zawsz e p ierwsza z iemia jes t w łasnością fundacji t o w jaki sposób gwarantuj e t o że, że nie zmieni ły przeznaczen ia teg o terenu, czyli rozjaz d las bronicie si ę te ż przed takim alb o zarzutem alb o po prost u tak im wydarzen iem, że t o osoba prywatna ma te n tere n Fundacja sadzi tam las na zawsz e p óźniej ta osoba prywatna zm ienia zdanie i buduje ta m sob ie dome k letn iskowy albo sprzedaży teren ie powstaj e ta m oczywi ście, że te nadają si ę absolutnie nie mam y intencji takiego zrobi ć i w ierzymy, że sposobe m na zabezpieczenie się tego jest t o, żeby do te j fundacji do łączą jak najwięcej os ób, wnosz ąc swoj ą ziemi ę, zmieniaj ąc przeznaczenie pozwalaj ąca na n iej sadzi ć z iemie, a jednocześnie, staj ąc się stra żnikami tej idei, żeby na te j ziemi n igdy n ie zacz ęły si ę działać zacz ął się działania gospodarcz e ciąg dalszy te j historii pytania słuchacza, kt óry m ówi o decyzj i samorz ądu, kt óry zmusza w łaściciela teren u do wycinki s łuchacze siedzieli tak im doświadczeniem, że ot o dostał wezwan ie do cytuj ę oczyszczenia dzia łki le śnej dl a odnowy las u c o mo żna wydaje mi się, że t o jes t sytuacj a, w której być mo że ta m s ą pob ierane op łaty s ą pob ierane dopłaty z tytu łu zasadzen ie las u wtedy rzeczywiście, je żeli się posadzi ło las gospodarcz y, który ma by ć odpowiednim momenc ie ścięte tak ie sytuacje mog ą si ę zdarzać, ale n ie sadz imy las ów gospodarczyc h sadzimy las y za ś, ale cz y t o wszystko raze m jes t swoistego rodzaj u sygna łem poddan ia się c o znaczy uznania, że las y państwowe n igdy n ie będą tak im tak im tak ą cz ęścią struktu r państwowych, kt óre dbaj ą o bioróżnorodność w Polsce j ą Jonas jak o takie, że zajmuj ą się jedna k głównie b iznesem drzewnym w zwi ązku z ty m trzeb a tworzy ć oddoln e prywatne cz y w łaśnie trzecia sektorow e organ izacje i samem u po kawa łeczku, bo na 10 h a to n ic w obl iczu ja uwa żam, że w Polsce uwa ża las pa ństwo maj ą swoj ą robotę maj ą sw ój cel ja to szanuję, że on e s ą po to, żeby dostarcza ć na m zasobów wierz ę, że ludzie, kt órzy ta m są robi ą t o najlep iej jak umiej ą i że starają si ę robić to w zgodz ie z ty m c o w idzimy jes t dobre dl a natur y dobr e dobre dl a dla utrzymywan ia wi ększej wilgotno ści gleb y jak najwi ększej r óżnorodności natom iast nie łudzę się, że proceder nie jes t t o, żeby t o z iemie na zawsz e zwracać naturze t o jes t nasz pr iorytet uwa żam, że by łoby cudownie, gdyby śmy za jaki ś czas mogl i powiedzie ć że, że 10 % pow ierzchni naszeg o kraju zwróciliśmy naturz e po t o, żeby on a robi ła ta m to na co w pewny m sensie ma ochot ę coś ma naturaln ie wydarzyć my tylko wy łącznie na tyc h terenach, które b ierzemy pod swoj ą opiekę wspieramy tego rodzaj u proces y, a czy nie jes t to także to będą ma łe kawałki, bo dl a lasu 3 sektory 2 ha t o nic to w grunc ie rzeczy n ie stworz y takiego takiego takiej przestrzen i, kt óra będzie np. bezp ieczna dla zwierz ąt albo b ędzie odpowiednim m iejscem dl a rozwoju gatunku od czego ś trzeba zacząć jak uda nam si ę posadzi ć 16 ha b ędziemy z tego bardz o długi bardz o zadowoleni dz isiaj w idzimy że, że t o b ędą obszar y rz ędu hektar a, al e cz ęsto są obszary w pobli żu innych las ów, więc w idzimy, że mog ą stanowić tak ie ostoj e w ty m sens ie bezpiecze ństwa w s ąsiedztwie terenów, kt óre s ą pod nadzorem leśników no przecież szybko zagl ądam do ma ila państwo jednak ośmielili si ę napisać, że są inne drzewa ni ż dom, które s ą wspan ialsze nie w og óle, sk ąd ta odwaga pa n Paweł sosn a jest najwspanialszym dzie łem, bo ca ły rok jes t Zielona late m pięknie pachnie no panie Pawle myl i się pan Budom jest najlepszy m na świecie, ale planuje, że pa n chciał zapisa ć pa n Michał ca łym szacunk iem dla d ębów t o na d jez iorem rzeką w ocz y Wierzba p łacząca jes t niepokonana no pan ie Michale musi też, że to ju ż pa n zbliża, bo dziś wierzby s ą wspaniałe bardzo duże gatunk u w n ich m ieszka tuta j pan pani Anna p isze, że oczywiście, że do m jes t kr ólem las u braw o pan i Anno pan Adam tw ierdzi, że najwspanialsz ą rzecz ą na świecie platan, iż zaprasz a do Szczecina tak rzeczywiście w Szczecinie platan y piękne tak n o gratuluję pa ństwu, ale do Kurowa si ę różnorodność przyrodz ie jest wa żna, b y każdy mo że mie ć swoją opinię w les ie swoj e drzew o dziękuję za dan e ile wszystk im pa ństwu ko ńczymy Michał Paca, sadz ąc la s na zawsze co zacz ął jak to pójdzie tą koncepcj ą jak widać rozw ija się można, wi ęc znale źć ch ętnych do tej do tego do te j idei dziękuję za spotkan ie dzi ękuję bardz o informacja, a po n ich kultur a osob ista Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA