REKLAMA

Marcin Wasilewski: "25 lat w tym samym składzie to osiągnięcie i wyzwanie"

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-26 19:00
Audycja:
Czas trwania:
20:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
najsłynniejsze na świecie polskie trio jazzowe, czyli Marcin Wasilewski Sławek Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz, czyl i Marcin Wasilewski tr io obchodzą w ty m roku dwudziestopi ęciolecie artystyczne j wsp ółpracy są te ż w ci ągłej tras ie po świecie i po Polsce i jutr o zaczynaj ą tak ą cz ęść powiedzia łabym bardz iej w łaśnie polską koncertem w Warszawie w centrum Koneser na warszawsk iej Pradze w kulturz e osob istej dz isiaj kompozytor p ianista jazzow y Marcin Rozwiń » Wasilewski w itam serdecznie w itam serdecznie 25 lat, czyl i wiek późno młodzieńczy t o jes t dobr y w iek najlepsze bardzo dobrz e śle w ieku ju ż du żym doświadczeniem my ślę, że t o pomag a na m jesteście naprawd ę bardz o sobie o d la t w ierni taka wierność chyb a si ę nie zdarza tak cz ęsto w muzyczny m świecie n o t o fak t, że 25 lat w samy m sk ładzie jes t osi ągnięcie wyzwan ie te ż, bo motyl e la t za sob ą gra ć n o to to nie jes t łatwa sprawa mieli śmy zawsz e zainteresowanie i angaż przez t e wszystk ie lat a pewnie dlateg o, ale n ie tylk o, bo wspólnie odkrywaliśmy nasz ą pasj ę do muzyk i jazzowe j od m łodych la t wspólnie si ę uczyli śmy szybko nas dostrzeg ł Tomasz Stańko, kt óry na s pod swoj e skrzydła wzi ął na wiele w iele la t zacz ęliśmy z n im nagrywa ć płyty cały cza s coś dzia ło ci ężko by ło przesta ć grać n ie by ło powodu wręcz odwrotnie było du żo powod ów, żeby wspólnie rozwija ć nasz ą pasję umiej ętności grania muzyki jazzowe j, a ten pierwszy wsp ólny rytm t o gdzie k iedy z łapali t o by ły Puławy dok ładnie pami ętam ten momen t w Puławach zagraliśmy utw ór standard s ą w te j z komorn ik Sunrise taki jes t tytu ł na warsztatach i tą chem ie ocz u czułem od pocz ątku te n rytm świetne, kt óry mia ł mi m łody i Sławek scalał t o ty m swo im basem no t o było pami ętne uczucie, kt óre w kt órym, kt óre może właśnie kluczem do teg o, że tak długo są gr a, a wted y w Puławach pierwszy raz si ę nie spotkali ście, bo przecież was po łączyło liceum muzyczn e ja ze Sławkiem przyznałem ju ż o d szko ły pierwszej podstawowe j i w w ieku 1314 lat dok ładnie w osiemdziesiątym dziewiątym zaprosi łem g o na wyjaz d na Jazz Jamboree w osiemdziesiątym dziewi ątym wsp ólnie z ma łą zorganizowaliśmy ca ły wyjazd t o był strza ł w dziesi ątkę, bo zostali śmy pora żeni fantastyczn ą muzyk ą płynącą z e scen y sal i Kongresowej prze z najlepszyc h muzyków światowych i w ten spos ób postanowili śmy, że za interesujemy si ę będziemy muzykam i jazzowymi właśnie od tego moment u a wted y w Puławach grali ście już Komedy czy t o by ło tak że Jan Ptaszyn Wróblewski mówił w łasne nagran ie właśnie utwor ów Komedy Jan Ptaszyn Wróblewski wręczył na m rzu t już wcze śniej s łuchaliśmy Krzysztofa Komedy na kasetach, które by ły wznaw iane jego kwintetu z Tomaszem Stańką n ie tylko bardz o si ę podoba ła zawsz e muzyka Komedy Inspire inspirowa ła mn ie do odkrywan ia swo ich w łasnych melod ii wewn ątrz s iebie i maj ąc ju ż Michała Miśkiewicza w zespol e n ie do ko ńca wiedzieli śmy co mam y nagrać, al e decyzja była, że wchodz imy do studia nagrywa m pierwszą płytę tylko nie wiedzieli śmy co toby, kt óre rok t o był 903 badany ro k 5031004 . mo że i mia łam czas u, składając taki jest taki jes t Bóg tak im ksi ęgę standard ów polskich w łaśnie pisa ł większość z na s najbardz iej znanyc h utwor ów Komedy i wr ęczył te n nuty no t o było oczywiście n o t o mam y gotow y materiał zacz ęliśmy zg łębiać materiał muzyczne i mieli śmy gotow e jak progra m na nagran ia nowe j p łyty debiutancki dzisiaj Komedy jest du ży boom tak jak by śmy powiedzieli w tym rok u obchodzimy pi ęćdziesiątą rocznic ę jeg o śmierci, wi ęc ten boo m si ę nasilił czujec ie si ę trochę prekursoram i jego powrot u n ie do końca meto d robiliśmy bardz o naturaln ie spontan icznie t o wynika ło właśnie z teg o, o czy m opowiadaj ą wcześniej nie n o przecież ju ż Tomasz Stańko nagrał muzyk ę folk tej czy taki try b w ód dl a Krzysztofa Komedy Komeda by ł zawsze legendą postaci ą zmianą n o poprzez swoj e oczywi ście tragiczn ą śmierć jak ąś ta m tajemnic ą, al e jeg o muzyk a przemawia ła s ilnie prze z sama prze z siebie przez ws ie i i by ła na tyl e zauwa żalna ziemie świadomość tam, że Komeda by ł zawsz e wa żną postaci ą i i istotn ą w p o polskiej rozwoj u polskiej muzyki jazzowej i nie czuli śmy si ę żadnymi prekursorami odkrywam y jego mózg now ą jeg o muzyka po prost u zawsze by ła też, że o d niedawna, kiedy mu skomponowan a na tę wierno ść komendzie pozosta ła w 100 dziś ta k tak grywam y muzyk a Komedy szczeg ólnie lubiliśmy sobie Unię utwór z l ipca centrum ko łysankę z filmu rozmac h bab y, kt órą skomponowa ł b ędąc w stanac h Zjednoczonych zreszt ą jak wspominał cudown e uczucie, k iedy mają ślub stara kabr iolet ta s łuchał jad ąc z uch a radio tego utwor u, kt óry ju ż zauwa żono wówczas i to jest 1 z najpiękniejszych melod ii po brzozowyc h polskiej prezentujem y j ą r óżnych krajach na świecie, gdzie mo żemy i za wszystkie ga że to dobry m odb iorem jeszcze tak wracając do pocz ątku, bo dzisiaj w czas ie tej rozmow y wracamy cały cza s do pocz ątków te ż podsumowujemy ze względu na t o, że właśnie obchodz i dwudziestopięciolecie swoje j dzia łalności, kiedy co si ę sta ło, że Simple Acoustic trio przerodzi ła si ę Marcin Wasilewski trio t o się wydarzy ło się płyty kolejne j drugiej dl a wytwórni ECM mieliśmy taką nazwę symbo l Acoustic trio, kt órą wymy ślił nasz poprzedn i perkusista z klas y tą by ło w przerw ie między lekcjam i latali śmy za pi łką jeszcze wówczas piłka by ła bardzo ważna mo żna na boisku zostało wymy ślone jeszcze wted y wszysc y byli zafascynowani Chick Corea pustyc h będą w ogóle tym wszystk im c o nap ływało z Ameryki Zachodu no m y byli śmy jeszcze bliżej teg o, bo byliśmy na prze łomie dok ładnie, k iedy nast ąpiła odwil ż, kiedy dok ładnie w osiemdziesiątym dziewiątym komunizm upad ł też byli śmy bli żej gran icy zachodniej z Koszalina, gdzie ten świat by ł bardziej dla nas dost ępne, aczkolwiek no jeszcz e ta fascynacj a tym Zachodem s ilnie nas wp ływała i tak powstała nazwa symbo l pustych tr ia dobrz e amerykańską, ale t o gramatycznie najlep iej brzm i n ie jes t poprawnie i dost ępu relatywnie brzmi, bo myślę, że jes t po prost u akustyczne trio, a t o bardzo prost a, al e nasz ą muzykę nie jest prost a e n Mor na ich nazw ę Marcin Wasilewski tr io pokazuj e jedna k jakąś tak ą swoj ą dominację w zespole czy n ie czy si ę byle n o t o wyn ika prze z instrument wiod ący, aczkolwiek n ie tylk o, bo boja założyłem w sum ie ten zesp ół ja zaprosi łem Sławka do współpracy przychodz i na m, żebyśmy rozwijali t o wszystko by ło jak wspólnie, al e ja zawsz e przynosi łem pomys ły kompozycje tak że trochę jes t to naturaln e prawdz iwe naturaln ie i prawdz iwie dz isiaj rozmaw iamy z Marcinem Wasilewskim z Marcin Wasilewski trio zesp ół obchodz i właśnie dwudziestopi ęciolecie swojego powstan ia swoje j działalności za chwilę wracam y do nasze j rozmowy teraz w radiu TOK FM czas na informacje o dobry wieczór ra z jeszcz e przed m ikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska dz isiaj w kulturz e osob istej kompozyto r p ianista jazzowy Marcin Wasilewski Marcin Wasilewski tr io, które w tym rok u obchodz i dwudziestopi ęciolecie swojej dzia łalności w itam serdecznie w itam zesp ół zaczyna r ównież tak ą polską cz ęść swojej tras y jutr o koncer t w Warszawie na warszawsk iej Pradze w centrum Koneser o tych koncertach, kt óre jeszcz e przed nami porozmaw iamy, ale cały czas w tej rozmowie troch ę si ę cof a do tych pocz ątków taki ma ły benefis chciałam po prost u zrobić i jak t o było w łaśnie w tych pocz ątkach, o których wspominali śmy w pierwszej części rozmow y cz y wtedy czuli ście si ę muzykam i jazzowym i cz y takie poczucie, że n ie jes t muzykiem jazzowy m przychodzi dopiero z czasem wra z z ilo ścią zagranych koncertów p łyt nagród jak t o jest n o w to ci ężko odpowiedzie ć tak 1 słowem oczywiście not a pasj a do m gran ia muzyk i jazzowe j by ła o d sameg o początku t o by ł taki tak i s ilny wstrz ąs w łaśnie s łuchania muzyk i na festiwalu Jazz Jamboree 89 się, że t o m y wiedzieliśmy, że będziemy muzykami jazzowymi o d razu poz a ty m w klasie wszysc y uczyli śmy si ę muzyki klasycznej, a to, że m y graliśmy często by ło tak ie trochę Sofi styka t y tak bardz o poci ągające takie wyróżniliśmy się poza norm y to robiliśmy naturalnie nie na poka z oczywi ście, bo po prostu poci ągała na s muzyk a rytm iczna improwizowana troch ę inna ni ż t o cz y uczyli śmy w szkole, ale to, czego si ę uczyli śmy by ło jak się p óźniej okazało bardz o istotne docenili śmy to pow iela także nauczyli śmy si ę jak obs ługiwać instrumenty, ale pami ętam też p ierwsze krok i jeszcz e n iewiele potrafi ąc za łatwiłem pierwszą prac ę w BWA b ierze wystaw artystycznyc h w Koszalinie żeśmy w dom u kultur y obo k z 200 m targa Lee perkusj a prze z ulice każdy, jak i b ędę brał kontraba s p ianino stało n o i jakie ś dz iewczyny wysz ły z kina i mówią o w izycie ch łopaki co robić m ówię i mam y koncer t jazzowy obo k chodź z nami n o w łaśnie zna m rozdzia ły lo ży grali śmy zachwycone tak że i tak zaczęła si ę sława t o by ło potw ierdzenie, że tak chcem y ta porozmawiajmy chwil ę tej wsp ółpracy wasze j Tomaszem Stańką to był t o by ł tak i prze łom my ślę wasze j działalności najwi ększy w te j wasze j pozycj i te ż w muzyczny m świecie n o tak Tomasz Stańko wa żna postać dl a nas os ób ora z zahaczy ł a bo mieliśmy by ć jeszcz e w ostatn i klas ie l iceum wspominając to władztwo, nad kt órego rzecznikom często zagl ądali w og óle tam z mega fajn e wspomn ienia mam y powstała ta no c bractw a artystyczn e kabare t interesy poezja śpiewana i r óżne fajn e performance w owy m BWA graliśmy koncert z Tomaszem Stańką, na kt órym by ł nas z dyrekto r szko ły muzyczne j i on najprawdopodobn iej Tomasz Stańko, kt óry rozmawiał z tym dyrektor uratowa ł matur ę w brzegach j ęzyka polskiego trafi łem na najgorsz y zest aw pytań nawet kują si ę bały n o i mia ł ju ż tak trochę mia łem lu źny stosune k, bo ju ż wiedziałem co będę robił c o będę studiował, że byłem pochłonięty tym razem nie zawsz e maj ą cza s na czytanie wszystk ich faktur korektam i ksi ążki, które n ie by ły w kanon ie ścisłych lektur no t o właśnie chyb a chyb a to spotkan ie pana dyrektor a z Tomaszem Stańko uratowa ła matur ę, a sa m Tomasz Stańko był dl a nas bardz o wa żną postaci ą, bo szybko na s, że pod swoj e skrzyd ła i my się uczyli śmy prz y n im gra ć na powa żnych scenac h grać profesjonalnie o d raz u koncer t z nim muzyk ę otwartą n ie wiemy nie wiedzieliśmy do końca c o gram y jeszcz e gra ć z takim do świadczonym i wspaniałym legendarny m muzykiem no t o było dl a nas najlepsz y skr ót najlepsza szkoła, jak ą mogliśmy mie ć lepsz e ni ż jak iekolwiek najlepsz a uczelnia za o światę tak rzeczywiście szko ła do pozazdroszczen ia w ca łej h istorii polskiego jazzu n ie by ło takiej grupy, jaką on i tak mówił ora z Tomasz Stańko kilkanaście la t tem u, al e podobno nigdy wam teg o n ie powiedzia ł w twar z tak tak bron nich chwali ł o n był bardzo drogi dl a na s on n igdy n ie dawał poczucie tak iego, że tak t o ju ż jest spokoju spok ój tak ju ż zespół nie chc e gr a zawsz e wytwarza ł tak i rodza j presj i Energi kt óra, która budowa ła na scen ie, bo on i nie n ie n ie lubi ł kompromis ów sztuce t o by ło wida ć czu ć s łychać bardz o ser io podchodz i do swoje j sztuk i do gran ia w og óle improwizowanej muzyk i na scen ie i sob ie po prostu wypracowaliśmy t o, że chcia ł z nami przez tyl e la t grać w łaśnie ty m, żebyśmy zawsze zmotywowan i gotow i pełni od w pełni oddan i d o do dogrania rozstan ie by ło bolesn e z teg o wynikało je śli m ówimy o rozlu źnieniu wsp ółpracy muzyczne j t o przeprowadzi ł z taką klas ą tak eleganck o, że naprawdę no szacu n Pawłem, bo m y po prostu mieli śmy sw ój zesp ół mocn o rozwini ęty zaczęliśmy nagrywa ć pod swoim zespołem swo im szylde m p łytę dl a całemu grali śmy z Manu Kacza byliśmy cora z bardz iej zaj ęci i po prost u nie byli śmy dostępni od razu zawsz e na ka żdą datę i zacz ął być k łopot i o n zauważył, że m y p łyniemy w łasnym jachte m nas po prost u puścił nie było żadne tak ie ci ęcie to po prost u była naturaln a kole j rzeczy o n chcia ł dalej tworzy ć jakieś swoj e rzeczy swoj e nowe zespoły m y te ż i rozstali śmy si ę bardz o naturaln ie, a zawsze jaki ś cza s wracali śmy wspólnie muzykować zacz ęli spotkan ie na scen ie potem nast ępowały tak tak, bo o n później mówił rząd będzie zawsze chcia ł z nami gra ć do końca życia Marcin pow iedzmy w obr ębie muzyczne j przestrzeni tak i tworzone j prze z fortep ian kontraba s perkusj ę cz y dużo jest jeszcze pol e do eksperyment zm ienia owego mo że on o brzmieniowo jes t t o jakb y ogran iczona formu ła al e w trio fortepianowe w ogóle na tyl e jes t fajn ą składem po łączenie instrumentu, że jak w łaśnie dowodz ą inne zespo ły bardz o popularn e i warstw ie brzmieniowej n o n iewiele mo żna wycisnąć, ale t o jes t takie kompaktowe brzm ienie, że samą muzyką sam ą warstw ą harmoniczną rytmiczn ą gran iem to c o t o gr a proponuj e t o otw iera rozciąga frazy n o t o sam o w sob ie na tyle c iekawe fascynuj ące, że to tworzyliśmy, jakby n ie n ie brzm ienie, które słyszymy cz y t o, że to n ie jes t jaki ś syntezato r elektroniczny nie jest t o jakie ś co ś innego niż ambient t o wszystk o mo żna wytworzy ć tym i instrumentami nawe t poczucie, że t o jes t jakiś elektroniczny mo że n ie do ko ńca, al e r óżne inne kl imat atmosferę muzyk i mo żna zawrze ć w tym 3 wiem, że bywa ły czase m sceptyczny je śli chodz i o łączenie klasyki z gaze m emisji tak wydawało, że dz isiaj wszystk o już z e wszystk im łączy tak ta fuzja ju ż dawn o dawn o nast ąpiła i my te ż lubimy si ęgać do muzyk i klasycznej nawe t udało nam się nie chc e zdradza ć, jak iego kompozytora bardzo znaneg o sprzed 250 lat mam nadziej ę nowy świeży sposób 1 w z e wspania łych war iacji teg o kompozytora n ie wskaza ł, jakiego no n ie tylk o teg o kompozytora r ównież w ielu innych mieli śmy okazj ę wskrzesza ć jak w tak iej wersj i jazzowe j r ównież Chopina r ównież Szymanowskiego n o bo muzyk a jes t przebogata inspiruj ąca w kiedyś powiedział w wyw iadzie dl a dwutygodn ika muzyce n ieustannie zadziwia mn ie aspekt poszukiwa ń i zdziwienie tak si ę zastanaw iam c o wra z z najmocniej w te j wsp ólnej tw órczej drodz e zdziwi ło podcza s waszych wsp ólnych poszukiwa ń po prostu sama muzyk a w sob ie na tyl e interesująca bogat a i szczególnie jazzow a improwizowana t o poczuc ie wolności i w którym można si ę wykaza ć kreatywno ścią i aspek t techniczny muzyk i, który mo żna się wykaza ć kunsztem, kt óry trzeb a oczywiście doskonal e, acz trzeba by ło ćwiczyć pielęgnować czasem mi ęśnie ścięgna bol ą, al e poprze z intensywno ść koncert ów i oczekiwa ń ludzi w og óle same j specyf iki np. instrument ów na czas no bywaj ą moment y bolesn e rzeczywi ście potraf ili organ izm si ę zbuntować zdziwić mo że to jeste ście w trakcie tras y tak jak ju ż m ówiliśmy jutr o koncert w Warszawie w prask im centrum Koneser, jak im repertuare m je ździcie po Polsce tera z aktualny staram y si ę miesza ć repertua r gramy troch ę nowych moich kompozycji, które nie s ą jeszcz e nazwana gram y trochę stare n ie są ju ż nagrane n ie już s ą nagrane, al e jeszcze n ie s ą nazwan e tak, ponieważ b ędą tera z my ślał o tytu łach i trochę staryc h utwor ów znanyc h lub ianych trochę przeplatan e Tomasza Stańko troch ę kometę tak i m iszmasz stan myślę, że o n nowyc h rzeczy, ale także ty m wi ęcej oddechu w styczn iu t o, czego si ę rzeczy dwudz iesto pięciolatkowi zespo łowi, kt óry ko ńczy 25 lat, a osoby zna m jeszcze 5 lat podczas chórem stał si ę te ż 25 oczywiście tak sobie, że strat a kolejnych 25 my wa m tego życzymy i sob ie też teg o życzymy Marcin Wasilewski trio, czyli Marcin Wasilewski Sławek Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz wierni sob ie od 25 lat tera z w tras ie Marcin Wasilewski Marcin Wasilewski trio by ł gościem kultur y osobistej bardz o dzi ękuję za t o spotkanie z państwa zapraszam y na koncert y najbli ższe to Warszawa, czyl i ju ż jutro pote m Białystok Kielce Częstochowa Kraków informacji na te n temat znajd ą pa ństwo na pewn o na stronie internetowej Marcin Wasilewski tr ia kultur a osob ista Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA