REKLAMA

Instytut Otwarty - w piątek finał projektu w Teatrze Powszechnym

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-26 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
37:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ch ór Radia TOK FM dobr y wieczór ma m nadzieję, że b ędzie dobr y Tomasz Stawiszyński prz y m ikrofonie zaczynamy no n ie ta k na dobre jeszcz e zaczynam y jeste śmy w stan ie superpozycji zaczynam y n ie zaczynamy zaraze m, bo jeszcz e ksi ążka ma głos przed nami na, al e jak już wypadniemy z e stan u superpozycj i i zaczn iemy na dobre się pojawi ą w stud iu Agnieszka Różyńska kuratork a projekt u Instytut otwart y i Karolina Gabara 1 z uczestniczek artyste k, kt óre Rozwiń » biorą udzia ł w tym przedsi ęwzięciu fotografk a z cz łonkinie kolektywu Sputnik kwota i aktyw istka Instytut otwart y t o program artystyczno edukacyjn y sk ierowany do tw órczyni tw órców różnym pochodzen iu kulturowy m t o wsp ólne doświadczenia artystyczn e skoncentrowan e na prac y w grupie mi ędzykulturowe to refleksja na d społeczną odpowiedzialno ścią za byc ie raze m tak pisz ą kuratorzy o d te j wystaw ie którego, kt órej wernisaż odbędzie si ę w najbli ższy pi ątek o godzinie os iemnastej w teatrz e powszechny m w Warszawie kuratorz y, czyl i Alicja Borkowska Agnieszka Różyńska i Igor sto k Ciszewski, a więc instytucją otwartą o tym, c óż t o za przedsi ęwzięcie b ędziemy mówili ju ż po ksi ążce na głos zaraz zaraz po ksi ążce na g łos po godz inie dwudz iestej drugiej godz inie filozof ów Aleksandra Przegalińska si ę pojaw i b ędziemy rozmaw iali o planowany m filmie z Jamesem w inem w rol i głównej nie w iem czy państwo o tym, słyszeli tydzie ń temu poświęciłem te j spraw ie sw ój fel ieton p isany mówiony, który jes t do ods łuchania alb o przeczytania na stronie Radia tokf m właśnie po święciłem g o tej że najnowszej roli Jamesa Dina 1 z f irm producenck ich zdecydowa ła, że kolejn e f ilmy, kt óre pod swoj ą egidą wypu ści b ędzie w łaśnie filmem, w kt órym g łówną rol ę zagra James Green dogadal i si ę c i producenc i z rodziną zmarłego ju ż dawn o dawn o temu kultoweg o aktora no i tera z specjali ści o d efekt ów specjalnyc h bardz o intensywnie pracuj ą na d stworzen iem idealnej kopii Jamesa Dina, która b ędzie w stanie zagra ć wszystko, która n igdy n ie będzie zmęczona i b ędzie mogła grać w ielu r óżnych f ilmach naraz nie b ędzie narzekać n ie będzie trzeb a z nią być mo że cen dublować wcale no bo ona o d raz u b ędzie spe łniała wszelk ie zachc ianki tw órców bardzo t o jes t chyb a przełomowy moment w dziejach k ina, cho ć takie historie ju ż oczywi ście zdarza ły na pocz ątku la t dziewięćdziesiątych chyb a p ierwsza tak a h istoria głośna się wydarzy ła, kiedy t o na plan ie f ilmu Kruk zgin ął Brandon lisy Brusa Lee sk ądinąd i twórcy zdecydowal i po jego śmierci w nieszcz ęśliwym wypadku, że ceny, w kt órych nie zd ążyli, kt órych nie zd ążyli nagra ć zostan ą zreal izowane przy pomoc y efektów specjalnyc h i Brandon zostan ie ta m komputerow o wprowadzone do tych scen n o, wi ęc tutaj to by ły takie pierwsze Jaskółki, a teraz ju ż na dobr a chyba si ę co ś podobnego wydarz y b ędzie film o d pocz ątku do ko ńca z aktore m który, który b ędzie komputerowy m awatare m o konsekwencjach potencjalnyc h o tym jak t o si ę robi i c o z teg o może wynikn ąć, jaki to ma g łębszy sens kulturow y i cywilizacyjny b ędziemy w łaśnie z Aleksandrą Przegalińską rozmaw iali po godz inie dwudz iestej drugiej, a po godz inie dwudz iestej trzec iej w studiu dr Paweł Boguszewski znan y pa ństwu też bardz o dobrz e, z kt órym b ędziemy rozmaw iali o pochodzeniu życia, czyl i najbardziej fundamentalne j spo śród wszystk ich mo żliwych fundamentalnyc h kwest ii japońscy naukowc y opubl ikowali n iedawno bardzo interesujący teks t tak i teks t anal iza w łaściwie, w kt órej przygl ądają si ę aktualne j w iedzy dotycz ącej źródeł i pochodzenia życia na z iemi ora z analizuj ą skład b iochemiczny cz y skład chem iczny r óżnych środowisk kosm icznych tak t o okre ślmy np. różnych ob łoków py łu komet meteorytów e t Cetera n o i stwierdzają, że jes t teoretyczn ie mo żliwe, że życie wzięło się z kosmosu to znaczy, że pewn a sk ładniki organizm ów żywych n o właśnie mogło si ę wzi ąć z przestrzen i kosm icznej skądinąd jest to teor ia ju ż istniejąca od dawn a nos i nazwę pa n w Permie przynajmniej pewna pew ien war iant te j teorii o ty m, sobie te ż porozmawiamy n o m ówi to anal iza japo ńskich naukowc ów w ka żdym raz ie także i t o, że w kosmos ie istnieją warunk i do tego, żeby życie powstało ju ż ta k w sumie wiemy n ie od dzisiaj n o, więc by ć może jedna k co ś tam jeszcz e albo kto ś ta m jeszcze jest n ie jesteśmy sam i w te j przera żającej z imnej przestrzen i kosmicznej, a więc t o jest pla n na dzisiaj teraz będzie ksi ążka na g łos będzie ta ksi ążka Remigiusza Mroza iluzjonista, którą przeczyta Grzegorz Damięcki nam się s łyszy już zara z po ksi ążce na g łos wieczór Radia TOK FM zaczynamy ju ż na dobr e Tomasz Stawiszyński prz y mikrofonie, a w stud iu Agnieszka Różyńska dobry wiecz ór wiecznych kuratork a projekt u Instytut otwart y i Karolina Bara dobry wiecz ór wiecz ór fotografka aktyw istka cz łonkini kolektywu Sputnik kwota, kt óra jes t 1 z uczestn iczek teg o przedsięwzięcia real izowanego pod przepastny m skrzyd łami fundacj i stref a wolnos łowa wernisaż ju ż w najbliższy pi ątek o godzinie os iemnastej mamy porozmaw iamy w og óle o tym co t o tak iego jes t Instytut otwarty zacznę o d teg o, że w łaśnie opiekę kuratorsk ą Alicja Borkowska obecn a w stud iu Agnieszka Różyńska i Igor sto k Ciszewski, a kuratorzy tak pisz ą o ty m, o ty m o tej wystaw ie Instytut otwarty t o program artystyczny edukacyjny sk ierowany do tw órczyni tw órców różnym pochodzen iu kulturowy m to wsp ólne doświadczenie artystyczn e skoncentrowan e na pracy w grup ie międzykulturowej t o refleksj a na d społeczną odpowiedzialno ścią za byc ie razem dok ładnie coś doda ć Helsińska no w łaśnie skończyliśmy powiedzieli mogliśmy kończyć, gdyby n ie to, że faktycznie ją takie wrażenie, że o d pewnego czasu żyjemy w rzeczywisto ści iluzjonistyczny, czyl i z 1 strony mamy tak ie do świadczenie ja mam bardzo b ędąc stosunkow o m łodą osob ą żyjącą w Polsce że, gdyby nie wyjecha ł na wakacjach mo żna się domyślić pracuj e w kulturz e tak że raczej wyje żdżam do Gruzji racze j wyje żdża na wsch ód od kraju, w kt órym żyje, żeby móc poradzić z tak imi wakacjam i ekonom icznej bardzo cz ęsto spotyka m tam zaproszen ia m łodych os ób w mo im w ieku, a do teg o, żeby przyje żdżały przyje żdżali do Polski tuta j pracowali pracowal i na budow ie pracowal i na zrywaniu truskawe k, czeg o do świadczą bardzo s ilnie w Gruzji nasz pracowal i w r óżnych f irmach, kt órych mam tuta j troch ę brakuj e pracownik ów i padaj ą te ż l iczne zaproszenia stro n uczelni, które jak w iemy dostają dotacj e za ka żdego pozyskaneg o studenta studentk ę do teg o, żeby przyje żdżać, żeby uczy ć to chyb a dobrze wszystk o n ie wszystko brzmi wspan iale i to nie tak że bardzo cieszy dzięki tem u ma m wielu przyjaci ół i przyjaci ółek, kt óra maj ą pochodzen ie inne ni ż polskie jes t jest taki proble m osob y bardzo cz ęsto żyją be z obywatelstwa tuta j albo starają są w procedurz e staran ia si ę o obywatelstw o bardz o d ługo ich życiowe komfort bezpiecze ństwo bardzo cz ęsto zależy od teg o cz y maj ą potwierdzenie czy dostan ą mo żliwość pracy od o d od kogo ś, kt o ich tuta j zaprasz a ściąga, czyl i najczęściej s ą związani ze swo im miejscem prac y, bo wra z z zako ńczeniem takiego takiego o pozwolen ie na pracę kończył si ę możliwość przebywan ia w naszy m kraju najp ierw pojawi ć taki punkt dl a mnie bardz o ważne jak dl a osob y, która o d lat interesuje si ę prawam i cz łowieka i jaka ś tak a walk a czy sprawczo ść w obszarz e spraw iedliwego świata sprawdzi w spraw ie naszeg o rynk u zatrudnienia jest dl a mn ie bardz o istotna i kupować tak i k łopot, gdz ie jesteśmy m łode osob y żyjące raze m, a mec z, w którym przyja źnimy się ze sob ą jeste śmy bl isko wsp ólnie działamy tworzym y, bo akurat m y z Karoliną, jaki ca ła załoga, której ma m nadziej ę będziemy w stanie opowiedzieć troch ę wi ęcej na p óźniejszym etapie zdajemy sobie przyjaciół m inister myślę sob ie z osobam i wa żnymi bliskimi i nagl e tak ie podstawow e rzeczy zaczynaj ą dzieli ć, czyli to, czeg o ja mam dost ęp jako osob a z obywatelstwe m polskim do czego n ie mają inne osoby t o ile trw a moj a droga do dom u na święta i po drodz e sprawdz a policja cz y mo że przechodzić prze z przejście graniczne, kt óre czeka m po kilkana ście godzin t o s ą tak ie dylemat y, które dla mnie s ą osobi ście zatrważająca, ale n ie przejmuj ą i wzgl ędem nich decyduj e się działać dzia łać ta k ja k ja osobi ście potrafi ę czyli, zajmuj ąc si ę sztuk ą zaanga żowaną pol itycznie społecznie, czyl i wraz z Alicją wra z z jeg o ran Krysa ko ńskim Jaśmina Wójcik z kilkoma innymi wspania łymi osobam i dbać o t o, żeby za pomoc ą teg o trudnego pol a, do którego akura t mamy dostęp, czyl i sztuk i, czyl i sztuk i czyli, czyli do instytucji publicznych, które są otwart e na nasze dzia łania w na s rozpoznają wiedz ą zrobimy udost ępniać t ę przestrzeń udostępniać t e m iejsca i osob ą, która nie maj ą łatwego startu w Polsce i doprowadzenie do tego, żebyśmy faktyczn ie tyc h bezpieczniejszych przestrzeniach dzisiaj zestaw y s ą spotyka ć dzia łać wsp ólnie tworzy ć rzeczy chatach, które s ą po prost u społecznie odpow iedzialne bądź s ą w jak i spos ób o spo łeczny odpowiedzialno ści radn a Obara i troch ę słowa komentarz a, al e o czy m o perspektyw y, kt óra jes t troszeczkę inna, poniewa ż ja jak o fotografk a miała mo żliwość real izacji różnych projekt ów tzw . projekt ów, a z alb o m igrantami alb o z uchodźcami n ieraz mia łam taką mo żliwość wjazdu alb o na rezydencj ę artystyczn ą alb o zaproponowano m i po prost u projekt u miał podejmować te n tema t i moje j perspektywy tote ż, bo zawsz e problematyczn e jest projek t realizowa ła za granic ą i n ie maj ąc an i do świadczenia w pracy z uchod źcami, a jedna k, czuj ąc bardz o, że jes t t o rzecz, kt órą chcia łabym robi ć i te ż nie maj ąc chyb a wiedzą na tema t tego jakże jeszcze m igrantom i imigrantk ą w Polsce pr óbowała podj ąć tema t w zasadzie obcy gdzieś poz a granicami kraj u przyk ład Szwecji zostałam poproszon a o t o, żeby popracowa ć np. z uchod źcami w Lanckoronie i tema t wydawa ł się fantastyczn y ciekawy miałam k u tem u etapow i środki możliwości, al e jednocześnie było we mn ie co ś c o przeszkadzało mi podjęcie teg o temat u, dlaczeg o najprostsz ą najprostsz ą, jakby m metodą ujęcia tyc h kwest ii było dl a mn ie fotografowanie oczywi ście i czułam jak ąś tak ą chyba blokad ę przed ty m, żeby fotografowa ć uchod źców, żeby fotografować migrant ów ludz i, kt órzy tamte j rzeczywistości pr óbują odnaleźć, bo wydawało mi si ę, że b ędę ich po prostu w ten spos ób, bo ju ż ramow a, czyl i b ędę ich w izerunek jako of iary pewnyc h procesów spo łecznych pol itycznych po prost u utrwala ć i jakby narzędzia, kt óre są dost ępne, które potrafi si ę pos ługiwać, czyl i fotografia wydawa ły si ę bardz o ograniczające w ty m ty m te n w ty m momenc ie pr óbowałam poszukać też tak ich dzia łań tak iej aktywno ści, która oprócz tego, że b ędą obrazowa ć t o pozwol ą tym osobo m, z kt órymi się spotyk a mnie sam e jak zrobić coś c o si ę jeszcz e czy efekt y tego właśnie mo żna zobaczy ć b ędzie na wernisa żu Instytutu otwartego m a m. in . w Hadze tak jest przekonana, że zale żna jest przez bardzo skromny pode ście na temat sweg o projekt u mo że tylko znaczn e, że mog ą uzupe łnić 1 z działań w łaśnie je śli chcem y zaprosi ć na to wydarzen ie pi ątkowe, b o tak, bo przepraszam jeszcz e tylko jedn o zdan ie takie troch ę sumując t o, o czy m mówił jeszcz e rozum iem, że projek t te j przestrzeni pod has łem Instytut otwarty właśnie wi ąże si ę z jak ąś pr óbą wytworzen ia sfer y, która n o właśnie, w której byłyby mo żliwe pewne rzeczy, które nie s ą mo żliwe na c o dzie ń alb o, w kt órej zwracało się uwag ę na t e wszystkie kwest ie, które by ć mo że czase m na m umykają, których n ie widzimy, kt óre s ą w wasze j perspektyw y bardzo istotne, kt óre może pokrótce ich tu otwart e w swo im założeniu swoje j idei, ale także w swoim dzia łaniu to przed e wszystk im przestrzeń do teg o, żebyśmy w tym mi ędzynarodowym gronie os ób, kt óre zar ówno maj ą obywatelstwo polskie, jakiego nie maj ą sp ędzili złom kilka miesięcy, by zaj ąć si ę wspólnie uczen iem i projektowan ia działań, które maj ą charakter społeczno-polityczn e i s ą sk ierowane do innych spo łeczności imigranckich tak naprawd ę w tym wszystk im chodz i o niemal po łowa nie osób do świadczenie migracji i wytwarzania takie przestrzen ie, które faktyczn ie mo żemy razem zacz ąć dzia łać przesta ć my śleć o relacjac h z migrantami imigrantami w spos ób pomocow e, gdy m igranci imigrantki to nie s ą osoby, które ne n e jak o b iali bia ły Polki mieszkaj ące tuta j jeste śmy zmuszani pomaga ć tak to nie jes t te n ak t jednostronny t o jes t wsp ólne budowan ie rzeczywisto ści, w której uczym y si ę raze m dzia łamy razem wykorzystujem y swoj e narz ędzia Karolina fotografk ą Marta, kt óra także b ędzie pokazywa ł swoje prac e podcza s finału zajmuj e się tworzen iem f ilmu Jana tak że jest fotografe m Tomek jes t fotografe m Patrycja b ędzie zajmował si ę Karoq, chocia ż b ędzie tworzyła, jakb y Karoqa bardz o pi ękne i spo łecznie zaangażowane pomimo teg o, że jak w swoim codziennym życiu jest fotografk ą b ędzie projek t dotyczący mapowan ia m iasta z PiS Meeting, a to wytworzon e w takim Cola tak i kolaboracj i pomiędzy sferą Magdy, kt óra jes t Węgierką, a Masza, kt óra jes t Ukrainką to będzie on n ie chce n im m iejscach bezp iecznych bezp ieczniejszych w Warszawie oraz tyc h, kt órych raczej sobie do świadczenie emigracji uciekają z r óżnych wzgl ędów zobaczym y jakich i tak naprawdę te n fina ł, który już pi ątego osiemnastej zaczynamy wernisa żem, na kt óre zaproszon o oczywi ście wszystkie s łuchaczki Radia TOK FM wszystk ich słuchaczy t o jes t naprawdę troch ę podsumowanie naszych poszukiwa ń, które trwały k ilka miesi ęcy, które n ie są spotkaniu rezydent ów rezyden t, którzy zje żdżają się artyst ów artysty, kt órzy zjeżdżają się z różnych kraj ów przyje żdżają jakieś miejsce ma jaki ś plener, na kt órym teoretycznie staram si ę lepić dz iury w postac i rob ienia projekt ów spo łecznie zaangażowanych, ale o d wieku tak ie miejsce, w którym zadajemy sob ie pytanie poszukuje odpow iedzi c o mo że zrobić tw órca, kt óry przyje żdża na tydzie ń 23 tygodnie jakiego ś kraju, kt óry zupe łnie nie zn a rzeczywistości, w kt órej żyje, który oczywi ście dostaj e bardz o cz ęsto wysok i budżet produkcyjn y na realizacj ę swoj e prac e, a zakwaterowanie wszystk ie inne kapita ły, kt óre pomagają m u w ty m dzia łaniu jednak to wszystko jes t tych tw órcach twórcze dniach my staram y si ę, żeby Instytut otwarte nie był o tw órcach tylk o był o zaanga żowaniu i by ł faktycznie o d tyc h, kt órzy s ą, a pan podm iotami te j tw órczości, czyl i w naszy m przypadk u spo łeczności w ielokulturowe i mi ędzynarodowa w ielo w ielonarodowe, wi ęc więc, wi ęc edukacj a, więc wspólne dzia łania, wi ęc budowan ie projektu te ż dawanie sob ie feedback u nawzaje m wzmacn ianie siebie to też tak a pr óba zadban ia o podstawową ekonomi ę, ponieważ często w tak ich projektac h edukacyjnych cz y w og óle szko łach artystycznych m łodzi tw órcy tw órczyni muszą dopłacać swo ich działań tak robi ć dyplomy musi mieć swoj e pieni ądze na NATO, żeby wyprodukować te n dyplo m, bo swoje znajomo ści znowu jes t pe łen kapita łów imigrantka bądź imigrant, którzy przyje żdżają do innego kraju nieważne czy jes t t o Polska tak że była kiedy ś w tej roli myślę, że większość os ób w moim życiu jak w mo im w ieku to nie s ą osob y, które posiadaj ą kapitały tak ja k na początku n ie mam y dost ępu do dobreg o wynagrodzenia nie mam y dost ępu do pe łnej znajomo ści języka nie mam y znajomości, które pozwalaj ą na m wszystko załatwić na ostatni ą chwil ę na czym ów jak możemy powierzyć włącznie, al e jednak stoi kultur a sztuk a w Polsce bardz o często, więc t o c o robimy instytucja to staram y si ę zapewni ć środki n iewielkie, al e jak, ale jakie ś NATO, żeby wyprodukować t e prace staram y si ę zapewnić ca ły dost ęp do takiego wzajemnego uczen ia się pomagan ia sob ie udost ępniania sob ie umiej ętności i tak naprawdę zar ówno zadban ia o t ę oto, żebyśmy si ę uczyl i narzędzi, kt óre daj e na m sztuk a, żebyśmy wsp ólnie produkowali prac a i produkowa ły prac ę, kt óre są spo łecznej odpowiedzialno ści bądź s ą tak im personalny m osobistym do świadczeniu migracji do świadczeniu bycia, gdzie indziej b ądź być w łaśnie u s iebie tuta j ten elemen t tw órczy w przedsi ęwzięciu, kt órym mówimy jes t bardz o intensywnie zaznaczone wi ększość tych artyst ów artyste k instalacji, kt óre tuta j b ędą pokazywane czy też tak ich ma łych laboratori ów racze j, na kt óre sk ładają Instytut otwart y zak ładają jakąś form ę aktywne j dzia łalności aktywne j tw órczości trzyma ć jakieś plan y co do tego co si ę stan ie z tym wszystk im c o zostan ie wykreowany w te j przestrzen i ENA Olsena sk ład w mo im przypadk u wymaga m n iewiele rzeczy zostanie wyprodukowanyc h, bo też n ie o t o chodz i, żeby mater ialnie si ę to jako ś zako ńczyło, al e z n ich powstaną powstan ą zdj ęcia i zdjęcia mam nadziej ę, że pójdą z ich w łaścicielami dom u natomiast t o c o zostan ie, jakb y zaaranżowane t o t o pewn a przestrzeń, w kt órej zaproszen i przeze mnie i kt óry już współpracuje o d wielu miesi ęcy s ą osob y z doświadczeniem m igracji te ż bardzo zr óżnicowana grup a, ponieważ mam ta m osob y, kt óra zarówno mieszkaj ą w d ębaku jak i tak ie osob y, które staraj ą si ę o pozwolen ie na poby t są uchodźcami alb o takie, które s ą tuta j w łasnego wyboru n o ale ale by ła jaka ś tak a decyzj a ekonomiczna wi ęc, wi ęc bardz o zróżnicowana grupa je śli chodz i o do świadczenia t e osob y w studiu fotograf icznym kt óre, kt óre zorgan izujemy w teatrz e b ędą wykonywa ły zdjęcia, al e tak naprawdę będzie t o wszystk o tak im tocz ącym si ę warsztatem, czyli przed łużeniem troch ę tyc h dzia łań, które prowadz ę już ze swoj ą grup ą k ilku miesięcy t o, czeg o będziemy się uczyć t o tak ie profesjonaln e o świetlenie rozmowa z modele m modelk ą prawda wypracowanie tego portretu, który te ż na pewno jes t kimś tak im spotkan iem jak ąś tak ą przygodą psychologiczn ą troszeczk ę pomi ędzy obcym i sob ie osobam i i założenie by ło tak ie, aby śmy w łaśnie oddali t o narzędzia by m ja swoj e zdolno ści, jakie mam jaki ś taki kapita ł w iedzy umiejętność posługiwania si ę jakim ś narz ędziem po prostu odda ła, żeby to co jest dla mn ie jak o fotografki naturalnej t o c o byłoby naj łatwiejsze sfotografowan ie teg o innego prawda t o jes t najbardz iej, bo takie poci ągające te ż, al e tak zawsz e by ło, bo ten te n przywilej jest jakb y przyp isane do osób podr óżujących tych, kt óre mog ą odwiedzać inne tzw. egzotyczn e m iejsca i jakb y be z żadnej refleksj i portretowa, ac z i jak tworzy ć wizerunek innych osób natomiast tuta j troszeczkę chcemy t o wszystko odwr ócić i chcia łabym, żeby osob y przez e mn ie zaproszono g o stud ia poczu ły tak ą mo c sprawczo ści i te ż nabra ły umiejętności do teg o, żeby tworzy ć wizerunek napotkanyc h prze z prze z s iebie os ób, więc t o jest tak a wymiana ta k jak wspomnia łam pew ien warsztat jest te ż przedłużenie jaki ś wcze śniejszych dzia łań i myślę, że to s ą pewn e umiejętności, kt óre tak pow iem p ójdą dalej świat i by ć mo że b ędą kontynuowane nie chodzi o t o, żeby mieć profesjonaln y sprz ęt, poniewa ż uczestnicy mo ich warsztatów doskonal e sob ie radz ą z telefone m i nawe t wted y dostaj ą aparat y strza łką tak i w czas ie naszych warsztatów wszyscy k ilka miesi ęcy bardzo rozmawiali śmy o ty m czy fotografia może by ć, jak i mo żemy używać ja k o n iej pisa ć jako niej opowiada ć, a t e techn iczne aspekt y były troch ę gdzieś ta m na ubocz u, a teraz jeszcze jakb y dope łniamy t ę wiedz ę, staj ąc przed profesjonalny m aparate m maj ąc możliwość spotkan ia z obcymi ludźmi, bo to te ż jes t cz ęścią prac y fotografów fotograf a, więc my ślę, że tak a interakcja mo że troch ę otw iera może mo że o śmiela, ponieważ n ie wszysc y mają możliwość interakcji na c o dzień z nam i tuta j mieszkającymi prawd a czasam i nasza przestrze ń zamyk a się prze z tych osób zamyk a się gdzie ś tam d o do te j społeczności, która jes t w o środku albo tak iej ma łej grupy jakiś tak i mniejszości prawd a, kt óra do znajomych i przyjaciół jakiej ś tak iej przestrzen i komfortu no i t o co zrob imy w pi ątek w sobotę ma m nadzieję b ędzie trochę przekroczeniem teg o wszystk iego c o ostateczn ie prawdopodobnie ma m taką ogromn ą nadziej ę trochę troch ę, jakby wzmacniaj ą podm iotowi, a powiedzmy dwudz iestego jest dokładnie o ty m c o właściwie ta m zobaczym y, bo jes t k ilku artyst ów artystek zaanga żowanych w t o przedsi ęwzięcie czy mogliby ście omówić pomo że m u tak mówić wszystk o c o ta m zobaczym y stąd liniowe złotych drożej trzeba tylko m ój Boże m u za pa n uzupełnia t o tylk o co wydarzy prac e Karoliny i właściwie trochę innych os ób, kt óra wspólnie tworz ą na te 2 dni stud io w teatrz e powszechny m w ty m m iejscu, b y my staram y się działać mocn o na tak im set specyfiką podej ścia do przestrzeni Tatr powstaj e jego podejście to jes t takie podej ście, które wykorzystuj e już zostan ę przestrzenie, kt óre mają swoj e codz ienne form y jak wziąć w tym wchodz imy do teatr u powszechnego pierwsz ą rzeczą, kt óra rzuca nam si ę w oczy t o jest moj e g łówne swoj e przed du żą stan ą trochę tak jak wchodz imy do ksi ęgarni wn iesie zawsze rzuc a te n barek właśnie prowadzon e przez strefa woln a s łowom jak wyzwanie możnym jakoś wychodzi ć boczny m wej ściem, a każde polecen ie zleca ł absolutn ie al e gdy chodz i głównym wejściem, zw łaszcza w pi ątkowy wieczór przy, gdz ie przeważnie odbywaj ą si ę premiery to, gd y na wstępie jes t takie wielkie swoj e przed du żą scen ą t o czym przeważnie zajmujemy si ę w takim teatrz e i nie tylko w teatrz e powszechny m to czekan ie na t o wielkie wydarzenie na t ę premier ę na te n spektakl to na ten stre s, które dop iero w środku sali dlateg o one w ty m konkretny m m iejscu otw ieramy stud io, kt óre w, kt órym zdjęcia b ędzie będą robi ły rob ili nasi bohaterow ie bohaterk i, kt óre ju ż Kalina opowiedziała, gdz ie zach ęcamy wszystkich państwa s łuchających Radia TOK FM szczególne do teg o, żeby przyj ść wzi ąć udzia ł i zamieni ć troch ę rolami starsze model e modelkom popracowa ć z tym i fotografiami fotografk a ami wsp ólnie wziąć udział w projekcie, kt óre trochę b ędzie blisko ści troch ę będzie o wzajemnym ogl ądaniu na s iebie troch ę do świadczaniu siebie w spojrzen iu w dotyku w byc iu raze m chcem y powtarza ć slogan ów, kt óre bardzo cz ęsto tak że m y wypow iadamy na ul icach rafy Wisła Arka Polska dl a wszystk ich r óżnorodna wspaniała chcem y t o robić naprawdę chcemy spotka ć się pomiędzy chcem y zbudowa ć taką przestrze ń, której faktycznie b ędzie te n momen t 11 na chwil ę, ale na chwilę intymn ą na chwil ę realnego spotkan ia, kt óre jest wa żna zarówno dla tyc h osób, które b ędą robi ły zdj ęcia, bo my ślę, że to ważny ak t, bo myślę, że to ważny ak t, k iedy zaczynasz czu ć się tw órcom tw órczynią, a n ie w łaśnie ob iektem cz ęść fotografii dl a os ób, kt óre wezmą udzia ł naszego państwa Zobacz też jes t fajn e oczywiście dlatego wszystk ich warszawiak ów warszawianki zapraszamy do teg o żeby, żeby dać sfotografować tego dnia to też ciekawa, ponieważ w sobot ę b ędzie foru m przysz łości kultur ę także w iemy, że wtedy z ca łej Polski przyjedz ie dużo os ób, które dla, kt órych przyszłość kultur y zwyczajn ie wa żna jak wiemy nie jes t tera z łatwo, zw łaszcza w ty m obszarz e tak myślę, że to będzie t o dobr y cza s, żeby faktyczn ie w r óżnych momentac h si ę spotykać n ie be z powodu ca łą t ę i instalacje Instytut otwartego nazywan e instalacj ą performatywne, bo to, czego często doświadczamy wchodz ąc do galer ii sztuk i t o ob iekty to fotograf ie t o dzia ła sztuk i wyw ieszone na ścianach bądź stworzone j scenograf ii pod to, ab y działo t o wybrzmia ło w zestaw ie relacjach z innymi przedm iotami instalację przed e wszystk im wydarz y si ę pomiędzy naszym i tw órcami twórzcie z nam i nam i ludźmi, którzy przy przy łączą się do nas, którzy przyjd ą w te n piątek osiemnasty t o co dl a nas najwa żniejsze w ty m ca łym projekc ie to doprowadzen ie do r óżnych format ów spotka ń, na kt órych albo nie mam y teraz przestrzeni w swo im życiu funkcjonowaniu zmieniono okazji k u tem u albo jakoś na m się nie zgryw a, żeby akura t człowiek, kt óry na s interesuje się nie czekaj ąc na metr o, żeby do n iego podejść i zacz ął z nim rozmawia ć, b o n p . ma inny kolo r sk óry, bo wida ć na jego twarz y kosz histori ę jeste śmy c iekawi c iekawi osobie, choć s ą na jaki ś wstyd jakie ś ograniczenia jednak t e lata kapitalizmu troch ę nas nauczyły teg o, że c o najwy żej mog ę sob ie porozmawia ć z pani ą rozmawia, kiedy odpowiadam n ie dzi ękuję za apl ikacja tak i dla t o jes t wa żne poza prac ą Karolina już na samym wst ępie do świadczamy właśnie prac e Olgi krótko dl a mnie bardz o wa żnej pracy, dlatego że opow iada o zagadn ieniu, kt óre osobiście bardz o mnie interesuje z punkt u w idzenia społeczno-politycznego prace na wasz e pokolenie u n ie opowiada młodych osobac h, kt óre w łaściwie na przestrzen i ostatnich 4 lat przyjeżdżają be z względu na cza s to, dlatego że maj ą kart ę Polaka dlateg o mog ą studiowa ć mog ą pracowa ć przyje żdżają do Polski i nie maj ą ochot y stąd wyjeżdżać n ie chc ą st ąd wyjeżdżać chc ą by ć u siebie chc ą być cz ęścią te j społeczności często chcą wk ładać dużo wi ęcej prac y t o nasz ą obywatelsko ść i nasz e wspólne życie niż n iejeden Polak n iejedna Polka cz y maj ą taką mo żliwość, jak ie maj ą mo żliwości jak wygl ąda ich funkcjonowanie w Warszawie jak wygl ąda funkcjonowan ie w okol icach tzw. specjalnyc h stref ekonomicznych, w kt órych najcz ęściej dostaj ą zatrudn ienia jak wygląda życie jak wygl ądają i bliskości przed e wszystk im jak faktyczn ie w Polsce wygląda przestrze ń na integrację dla osób zz a wschodniej gran icy, kt óre w tym momenc ie jak t e stanowią oko ło 88 do 12 % wi ększości dużych polsk ich m iast to bardzo c iekawa prac a bardz o emocjonaln a bardz o pi ękna bardz o prosta te ż w swo im wyd źwięku j e b ędziemy mogli do świadczyć na baz ie tak ich plakat ów trochę inspirowanych estetyk ą wizualn ą teatr u powszechnego, bo w łaśnie na tym trochę poleg a t o Sejm Sejm plastikowa prac ę my staramy si ę wykorzysta ć wszystko co w teatrz e jest troch ę t o przekracz a trochę oddelegowa ć del ikatnie jak zmieni ć sen s zmieni ć znaczen ia czy rol a tyc h pra c b ędą też b ędzie też tak a ciekawa praca w izualna opart a na fotograf iach bardz o takich roboczyc h resortowych, kt órą zaproponuje Tomasz Kawecki, kt óry znow u on sam prze z ostatn ie lat a był w roli em igranta, je żdżąc po Portugalii po Islandii, szukając sweg o m iejsca zatrudnienia, jakb y troch ę mo że wyjeżdżając, szukając gdzie ś ta m siebie, ale te ż si ę faktycznie w łaśnie tak ie Karolina opowiadał med iom jak jes t fotograf ia du żo robią zdj ęć r óżnym osobom postanowił w naszy m projekcie zacz ąć robi ć sob ie zdj ęcia z osobam i na sprawdzi ć jak wygl ąda tymczasow e czasowa bliskość właśnie sprawdzi ć t ę pierwszą granicę, jakb y ten moment na c o do czeg o jesteśmy odwa żne i odważni na c o jeste śmy w stan ie zdecydowa ć momen t, w kt órym spotykamy si ę po raz pierwszy albo n ie znam y się d o za dobrze jeste śmy sobie przyjaci ół mi tylk o w łaśnie obcym i i stworzy ł wiele bardz o c iekawych instalacji, kt óre będziemy mogl i zobaczyć tak że bardzo r óżnych cz ęsto zaskakuj ących m iejscach w teatrz e co jeszcze mog ę doda ć wspominałem ale, ale jak t o pow iem o tym projekcie SA ba, gdy ma si ę ZUK, kt óre zaprosz ą na s na sp is Meeting, gdz ie b ędziemy mogły mogl i poznać si ę z osobam i z zachodnimi przypadkowym i, a tak że za interesowanymi ty m doświadczeniem wsp ólnie stworzy ć Mapei Warszawę porozmawiać o ty m, które miejsca w Warszawie s ą miejscami bezpiecze ństwa, a dl a osób doświadczenie m igracji mo że po prostu dla os ób z r óżnych względów wykluczonyc h nara żonych na wykluczen ie będzie mówi dużo się z e sob ą po śmiać na pewno ju ż mia łyśmy okazję z Karoliną wziąć udział tak ich pr ób prototypu j e tyc h warsztat ów tego doświadczenia także n o i osobiście bardz o s ilnie zapraszam, bo b ędzie t o piękna to akura t zaj ęcia czy czyta instalacja b ędzie odbywał si ę w j ęzyku angielskim także jeśli ktoś będzie potrzebowa ł tłumaczenia to tak że n a na teren ie teatr u powszechneg o można złapać nie gryzie m y b ędziemy t łumaczyć wyja śniać, bo obydwie osob y n ie mówią jeszcz e w j ęzyku polsk im b ędzie także instalacje w łaśnie Karoqa u nas p iosenki miłości, która znowu porusz a na zupe łnie inny wątek m igracji s ą na em igracji osob istej migracji tak ie konceptu, al e t o nazwa ła, czyl i b ędzie opowiada ła o osobac h do świadczenia życia jako lesb ijki geje os ób n ie normatywnych seksualn ie którzy, kt óre bardz o często pote m dyskutuj ą, gdy informuj ą o tym, swoj e rodz iny po prostu chc ą żyć szczerze z e swoim doświadczeniem z e swoją seksualno ścią swym i przekonaniami z e swo im zakochan ie miłością nie ma żadnych wzorców nie maj ą żadnych wzorc ów w serialach nie mają żadnych wzorc ów, zwłaszcza rozmaw iamy tuta j serialach jak takim naszym dobr o narodow e tak, ale ju ż w ser ialach n iepolskich całkiem du żo jes t na szczęście takich co prawd a doradcą pojawi ł si ę Netflix HBO to rocznie t o się zmieniło test ile ostatn i ro k, a troszkę d łużej mo żliwe oczywi ście tak rzeczywi ście w tyc h serialach, kt óre są produkowan e w ostatn ich latach t o się zm ienia tak, al e te ż du żo zm ienia w Polsce je śli chodz i o t o jak komunikuje si ę w koronie kr ólów to rzeczywiście chyba n ie zamawia właśnie n o w łaśnie też s łyszymy wszystkich wszysc y ci, którzy decyduj ą si ę słuchać nie tylko t o Famu, chociaż my ślę, że jest też os ób cora z mniej to jednak je śli posłuchamy innych stacj i radiowych jesteśmy w stan ie du żo us łyszeć na temat os ób n ie normatywnyc h seksualn ie wypow iedzi licznych polityk ów i pol ityczne jak zdecyduj e nawe t nazwać cz ęsto obrzydliwymi jeste m bardzo przykr o, że polsk ie prawo n ie wskazuj e akurat os ób na m zagrzewających do nienawiści namawiaj ących do nienawi ści czy realn ie w swo im s łowie nienawidz ących tylko jest jakie ś tak ie społeczne przyzwolenie mrugnięcia ok iem, że mo żemy nienawidzić możemy si ę n ie zgadza ć mo żemy zaprzecza ć istnieniu os ób normatywnyc h seksualn ie ta prac a p iosenki mi łości b ędzie zwi ązana z tak im właśnie do świadczeniem z takim obszarem, jakb y migracji wewn ątrz Polski trochę uc iekanie do do du żych m iast, gdz ie anonimowo, gdy jes t przyjemn iej, gdyż dzi ęki tem u przyjemn iej troch ę o pr óbie tak iego spotkan ia w r ękach, kt óre znan e kojarzymy, które są dla na s wszystkich bl iskie na twarzac h każdego każdy z na s budz ą po prost u rado ść, więc b ędzie tak a prac a n ie mogl i do świadczyć s łuchowiska, kt óre przygotowa ła Marta Bogdańska wra z z Maxima id ą Joanną i MAK dom także pracuj ąc w model u warsztatowym podobn ie jak Karolina, dziel ąc si ę swym i umiej ętnościami zdolno ściami wspólnie wypracowal i pi ękna s łuchowisko o 1 z bohater ów, kt óry decyduj e si ę wyrwa ć swoje serc e, żeby oświetlić inna droga jes t t o bardz o stara legend a legend a pochodząca z e za naszyc h wschodn ich gran ic, które wspólnie n ie tylk o słuchamy c o do świadczymy, bo osob y, kt óre przygotowa ł s łuchowisko b ędą tak że jednymi ze ścieżek dźwiękowych i tak dl a na s po prostu ważne ta relacj a między człowiekiem sprz ętem między umiej ętnością współżyciem, kt óre faktycznie tam doświadczyć b ędziemy mogli nie chce si ę jak długo tuta j rozmawia ć, bo skądinąd chyb a nie wymieni ła wszystk ich uczestnik ów tego przedsi ęwzięcia, al e przypomn ijmy wernisa ż Instytutu otwarteg o w najbliższy pi ątek o godz inie os iemnastej w teatrz e powszechny m w Warszawie ta m t e wszystk ie laboratoria instalacje, o kt órych m ówił jeszcze b ędzie można zobaczy ć w n ich się poczu ć w sens ie jak najbardz iej dosłownym to nie tylko pi ątek, poniewa ż jeszcze w sobot ę prze z cały dzie ń praktyczn ie jeste śmy w teatrze mo żna wtedy przejść jest te ż taka przestrze ń, gdz ie można przyzna ć nad dzie ćmi prawda jes t to jes t zupe łnie tak a otwarta nie my ślimy o tym, że t o jes t dla doros łych, bo t o jes t instytucja kultur y, al e tak, wi ęc całą sobot ę jeszcz e jeste śmy bardz o dzi ękuję Agnieszka Różyńska dzi ękuję bardz o jak i Karolina Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA