REKLAMA

James Dean powróci do "żywych" jako awatar. Kto będzie następny?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2019-11-26 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a w studiu dr habilitowany jeszcz e nie jeszcze n ie oficjalnie n ie okazują się dla Podlasia jes t wok ół było t o ja myślę, że znacznie mn iej znaczy, że jes t uchwa ła rzeczywiście ju ż mój wn iosek i jest przegłosowana jeszcz e Senat uczeln ia podobno Rosjanie wysadz ili w raz ie trzymajmy ją uprzedzają, że państwowe sweg o Aleksandra Przegalińska dobry wiecz ór dobr y wiecz ór Akademia Leona Koźmińskiego MIP również już zaraz te ż n ie ju ż wszystkie nale Rozwiń » żne, al e mus imy agitować b ędzie, ale są jak m y n ie cz y za IT przygoda si ę kończy zaczyn a si ę wsp ółpraca z Harvard bardz o dobrz e doskonale t o po s ąsiedzku, więc 2 stacje metr a dale j ładnie porozmaw iamy o nowe j rol i Jamesa Dina b ędzie asumpte m do szerszeg o tematu Fałków r óżnorakich, ale najpierw si ę pewnie, że to naprawdę t y tutaj si ę dzi ś nie Avatar twój komputerowe akto r mógłby udzieli ć tak ich gwarancji no w łaśnie jak to zrobi ć to spr aw nie ma t u żadnego s ędziego, który m ógłby ocenić moj ą r ęką możesz przeprowadzić nie w iem też Wojtak z fanami n ie mo że spać tes t Turinga przeprowadzić inną m iejmy na r ękę ju ż przesz ła w małym small toku, których ka żda z wasz ą, owszem na n im może jakie ś tuta j znamienne by ło, że spo żywa płyn i jeg o byw a n p . ale Marian n p . że jes t na ekran ie te ż b ędzie spożywał f ilm mo że pa ństwo, o co chodzi mo że cz ęść pa ństwa o tym n ie słyszała, ale jes t tak a firma producencka nazyw a się Maciek City f irm, która której, kt órej właśnie dyrektorz e, a zaraze m re żyserzy tego filmu, o kt órym m ówimy f ilmu fajnyc h Idziak postanow ili, że zrobi ą taki rozbudowan y cast ing do 1 z g łównych ról na mieli ten casting, ale nikt im si ę n ie podobał o d początku jako ś si ę wydawało, że idealny byłby tutaj, gdzie jes t inny, ale wiadomo przecież, gd y w sześćdziesiątym piątym roku zgin ął w wypadk u samochodowym od te j por y n ie istnieje no ale wi ązało się ta gala okaza ło się, że w końcu n ikt im si ę nie spodobał spo śród tyc h realnyc h postaci no, więc stwierdzić, że nie t o będzie jednak James in dogadal i się z rodziną, która sprzeda ła za jaki ma kolosaln e pieni ądze praw a do w izerunku coś no a teraz ma by ć film za rok z ty m se n w inem jak celno ść ucieszą si ę rozkręcaliśmy się o d lat zara ża no c żywych trupów w różny w resorc ie w finale inni, b o ja s łyszałam zakus y na Madeleine mądrą z kolei i że jes t bardz o potrzebna świata nos i f ilmowej po prost u potrzebuje odesz ła zby t prędko tak ich gw iazd, kt óre mo żna odgrzać tak, by w ten sposób jes t bardz o bardz o wiele i że w ogóle n ie t o gra ć tutaj zabrzmiała tak specjaln ie, bo w łaściwie od razi ć kabin chron iczny może by łoby bardz iej adekwatny m stwierdzeniem n o ale przywrócić w jak i spos ób pewnie to jes t tak można t o ująć ja o tak im trendzie czytałam jeszcz e bez real izacji jeg o od co najmniej k ilku lat t o znaczy meto d na przywracan ie pow iedzmy tyc h os ób by ło du żo, ale musieliśmy trochę zaczeka ć aż pojawi ła si ę w końcu ta skuteczno ść skuteczna dzisiaj jes t ona jest zwi ązana z moją profesj ą, chocia ż ja bezpośrednio akura t tym typem uczen ia maszynowego sieć nie zam ierza oczywi ście sztuczn ą inteligencję specyf icznie tak ą metodologię, kt óra nazyw a się s ieci gan to s ą s ieci, kt óre generuj ą obra z potrafią robi ć t o bardz o skutecznie n o i może te ż kojarz y, że zupe łnie niedawno na ekranach k in by ł film z Willem Smithem był tam jest ich w sum ie w wersji dzisiaj, czyl i taki n ie Milana 6050 to chyb a raczej 50 może dodam, ale w ka żdym razie nie b ędzie ma 50 oraz n ie wiadomo wiesz, bo w łaśnie tutaj trac i znaczenie też okres bardz o chcieli nawe t ten obraz jaka ś postać realn a w łaśnie mo żna by ć bardz o w ielu swo ich potencj a potem realizowa ć i w łaśnie nie być, wi ęc żadnym raz ie wszystkie parametry tracą jak ikolwiek system sameg o kolor u oczu wzrost i t d . al e wracaj ąc do głównego w ątku ulic Smith gra ta m samego s iebie dz isiaj i jest też wersja w illa Smitha jak o m łodego i ta wersja willa Smitha jak o młodego jes t generowan a w łaśnie prze z sieć gan t o znaczy to n ie jest tak że on i za pomoc ą Photoshopa jakimiś tak imi zgrabnymi meto d dali tego teg o willa Smitha od o d m łodzi te ż oglądam czasami różne seriale nawe t jeśli tak jes t to straszn e s ą pr óby pokazywan ia powiedzmy nie w iem czy lekarz y tak iego si ęgania wstec z, czyl i mam y aktor a dzisiaj grającego te ż zmienił za ś żadnego pana z rodzin ą jest pokazan e dzi ś taki wycinek tak by ło, kiedy si ę poznali 20 lat tem u i starszy cz łowiek gr a młodą osobę zaćma za łożono tak perukę najczęściej wygląda to dosy ć straszn ie, która to nas ju ż n ie b ędzie spotykać, bo u Smith i wielu innych aktor ów b ędzie pewnie po cora z mn iejszych kosztac h generowanych prze z tak ie sieci to jest jeszcze bardzo c iekawe w ty m wszystk im uważam, że t e s ieci n ie odwzorowują do ko ńca teg o jak naprawdę wygląda, k iedy by ł m łody jak ąś wersj ę teg o jak o n tego pod wodz ą dać, poniewa ż chodzi o to, że tam m y si ę starzejemy czy wygl ądamy czase m inaczej to też jest zależna o d czynników środowiskowych o d teg o jak pracujemy wypoczywamy i t d . i te s ieci na podstaw ie n p . baz y danyc h dzisiejszych zdjęć n ie zdj ęć przesz ły mogą wygenerować jak ąś wersję teg o jak wygl ądaliśmy w przeszłości czy Tomku pad ł ofiar ą trendu fejs a pa n słowa n igdy sobie nie zrobi łem t o nas lo s, bo potem musiałem si ę także w ślad po rosyjsc y agenci przyzna to dobrz e zjeść to jes t znaczy to rzeczywi ście jako ś tamt e cała baz a danyc h tyc h wszystkich zdjęć tych ludz i, kt órzy sobie t o zrobili wylądowała chyb a na rosyjsk ich serwerach, ale t o było ta m podawa ło społecznie o r óżnych danyc h, al e rzeczywiście t o by ła fal a takich zdj ęć t u, na których mo żna było si ę, by zobaczy ć w wersji postarz a Night, ale te ż właśnie w udz ielonej tej osadzonej w rajdac h w bardz o ciekawe ja n ie zrobiłam swojego zdj ęcia te ż muszę powiedzieć czy n ie chyb a jedna k zanim ta fala nadesz ła jak o rok wcześniej ju ż więcej zap is miał tam sob ie zrobi ą wersj ę odmłodzoną zaraz do tego przejd ę tylko powiem, że j a z kolei w czasie te j fali postawi łam Donalda trampa efekt by ł par t Time z Gwiezdnych woje n niesamowite absolutnie, bo to udan a tr a dzisiaj posta ć żony jeszcz e kolejne 30 lat to n ie jest to n ie jest przypadkowe, że tak n ie można, poniewa ż do teg o żadnych, al e w każdym raz ie t o co ś powiedzie ć, k iedy ja zrobiłam teg o Sapa jako ś ta m rok wcześniej oczywiście to było głupie mojej stron y z punktu w idzenia ochron y mo ich danyc h t o zrobi ą wersję odmłodzoną to by ło bardz o ciekawe, poniewa ż to n ie by łam ja zdecydowan ie t o bazuj e jedna k na 1 zdjęciu to jest ta m są za łożone ta m filtry ta sie ć t o generuje to by ła jaka ś osoba, którą mog łabym być, ale zostało milimetr koło teg o, jak ie naprawdę wyglądała po t o na pewno nie by łam ja albo kto ś bardz o bardzo bardz o do mn ie podobny t o jest dl a mn ie bardzo c iekawe cz y wtedy było, że t e sieci mają dzi ś sposoby, żeby generować kogoś, kt o b ędzie tak bardz o obo k mn ie jedna k jednocześnie nie b ędzie mn ą jak bardz o c iekawe doświadczenie w sens ie egzystencjalnym psychologicznym w og óle zobaczyć taką troch ę inn ą wersj ę s iebie alternatywnego świata przykładnie tak iego świata, w kt órym Niewiem mog ło t o inaczej potoczy ć mogła n ie w iem n ie by ć szczuplejsza grubsz a inaczej wygl ądać tak dalej te ż rysy twarz y były lekk o odm ienione lekko też upi ększą one t o jest bardzo c iekawe w kontekście te j starszej wersji, b o w przypadku te j młodszej mieliśmy baz ę por ównawczą na w iemy jak wyglądaliśmy, kiedy byli śmy m łodsi, ale w przypadku te j starszej to oczywiście myśmy być może si ę na wieży mo że si ę dowiemy możemy mieć nadziej ę natomiast to te ż na pewno jes t gdzieś obo k jako ś po prost u przestrzelone odrobinę, bo t e sieci właśnie w te n sposób pracuj ą mają jakieś ta m algorytm oczywiście im większą maj ą baz ę tyc h zdjęć, kt óre dostaj ą jak o próbkę ty m b ędą bardziej adekwatne w te j swoje j pracy natom iast ich adekwatno ść można mie ć sposób zaburza ć, lecz mo żna nagl e do zbioru danyc h wrzuci ć 2 zdjęcia żółwia i nagle ta nasz a twar z, która b ędzie zebran a z tyc h wszystk ich zdj ęć, kt óre daliśmy + 25 zdjęć sob ie spraw ę sprawi, że b ędzie w łaśnie tak lekko jakoś m ówią wa m opowiedzie ć Arkonii zdrada m ówią tak tak taki jakiś tak i dz iwny twór no i t e sieci faktyczn ie teraz bardz o szerok o s ą wykorzystywan e no 1 z tych sposob ów najbardz iej spektakularn y jest przywracan ie gwiazd filmowych, czyl i t o, o czym zacz ęły mówić czyta j Merlin Monroe cz y dzień Sabina Bośni chyb a chyba p ierwsza tak a h istoria przynajmniej z tyc h tak ich głośnych spr aw ale, ale wydaje, że t o by ła chyba pierwsza 0101 . ra z, k iedy t ą technologi ę inną oczywi ście bardz iej prostą prymitywn ą wr ęcz zastosowano t o była spraw a z pocz ątku la t dziewięćdziesiątych, k iedy na planie f ilmu Kruk zgin ął w nieszcz ęśliwym w oparac h Brandon Lis Brusa Lee bardzo prze żyłam jako dziecko ma ja też oczywi ście jak o wielki fan rzucal i też ju ż fan Brandona Lee, który wcze śniej par ę fajnyc h film ów karate nakręcił, a to mia ł by ć tak i film ów, kt órym o n miał troch ę z teg o c ienia ojca wejść uwa ża osadzon o w tak ich rolach i najwyższy ale jak i z łożyliście to, że wyszedł trzasnął drzwiami mo żna powiedzie ć zgin ął w właśnie nied ługo przed uko ńczeniem zdjęć do tego f ilmu i k ilka sce n zosta ło nakr ęconych tw órcy po l icznych debatach tak że etycznych anal izach sporac h doszl i do wn iosku, że dokończą ten f ilm m imo wszystko wmontowan o go k ilka sce n na tu i ówdzie jakiś sobowt ór się pojawi ł, ale w k ilku miejscach by ł montowan y komputerowo Brandon Lee ja k na tamt e możliwości techn iczne rzecz jasna, al e to pami ętam wted y by ło dosyć realistyczne t o znacz y tak to zrob iono, że nie była w stan ie za bardzo si ę zorientować, k iedy ten Brandon jes t tylk o komputerow ą komputerow y awatarem później s łabły historię g łównie z tak im odmładzanie kim jest Ks będzie m in Button Naprzodu ta jes t bardz o c iekawe ta teraz, a ju ż MEN Irlandczyka Martina Scorsese, gdzie ta m wszysc y są odmłodzenie interes dlateg o już w szkole jest praca zest aw Toma sika tutaj Anthony Hopkins w tym jak się nazyw a Boża serial HBO czy Borga Westworld SO dl a ta k tak tak no wida ć różnicę mo im zdaniem je śli chodzi o jakąś taką FIDE el ity po polsku między tym co t e sieci mogą zrobi ć, a ty m c o wcześniej byliśmy ta m jaki ś Photoshopa owe efekt y pewn ie jakieś animacje i t d . mo żna by ło stosowa ć natom iast na sieć gan jes t w stan ie jak wygenerowa ć rzeczywiście człowieka jeg o aktywności t o jest n iesamowite znaczy, dostaj ąc jakie ś fragment y jak o jaki ś po żywienie w postaci danych nie w iem na m iasteczek zdj ęć i krótkich filmik ów i t d. ona jes t w stan ie przywrócić teg o cz łowieka bardzo d ługich sekwencjac h działanie domy ślić si ę do kontekst u osob ie tak pewn ie dopowiedzie ć jak te n człowiek m ógłby się zachowa ć w sytuacji, kt óra n ie zosta ła nigdy zarejestrowana jedynie na dzi ś pojedyncz e zdj ęcia ujęcia n ie b ędzie oszuk iwanie w tym sens ie znacz y bawienie si ę z w idzem jakie ś takie skr óty, żeby tego czeka pogada ć jak najmniej, żeby n ie by ło widać, że fa łszywe tylko ta sie ć jak będzie gra w ramach grup opor u wobec, że zdecydowanie poka że bardzo d ługie sekwencje n o, żeby daleko szuka ć, bo jeste śmy fanam i kar y pisze przecie ż w wie ży wojnach i tras troch ę si ę zakupi łem tutaj czasu przestrzen i, bo tera z wchodz i cz ęść trzecia i ona si ę tam pojawiła, ale zaczął si ę tam pojawić w te j drugiej części drog i do drugiej cz ęści chyb a nakr ęcone Unia już t o by ło jeszcz e jakieś sceny z ni ą, które nakręcali było tak ich, których nie by ło, gdzie on a generowan a jakakolwiek, jakkolwiek teg o chyb a było dosyć mało, b o ja nawet sprawdza łem, pisz ąc felieton sprze d tygodn ia w łaśnie sprawie Jamesa Dina tuta j na stronę taka tem u i d o do kwadrans a sprawdza łem t o i pami ętam, że zauważyła Agata walcz y tam jednak sporo spor o zdjęć jako ść zako ńczono przed śmiercią, jakkolwiek nie by ła tam ju ż po produkcji tam jakiś innych co ś tam modyfikował zdaje si ę, bo chyb a jeszcze Niewiem mo że, by co ś do grali natom iast by ła długa dyskusja cz y w te j cz ęści, kt óra wchodz i w grudniu i które ju ż mówiliśmy, że porozmaw iamy na anten ę z Poznania ach, absolutny zakaz na nasze dyskusj e okala realn ie to na ulub ionym bohaterze mam nadzieję tylko, że nie przyjd ę w ściekła tutaj z powod u u śmiercenia jego i wiem, że si ę tego od wi ązania może n iekoniecznie bardzo si ę nie stanie ob y n ie w każdym raz ie ja chyba generaln ie za pomoc ą własnej s ieci gan o dobry nada ł mu inny to mo że tak kiedyś będzie można generować rozwi ązanie, które zosta ły zaproponowane prze z twórców filmu t o go n ie akceptowa ć za pomocą sieci wygenerować w łasny świat g łęboka radykaln a personalizacj ę bardz o radykaln a tak rzeczywiście no w łaśnie, wi ęc ona chyb a ta m si ę w tym ostatniej ostatniej części n ie pojawi, ale t o jes t jedna k pomówmy teraz troch ę o ty m, tak a istotna jako ściowa r óżnica pomiędzy jedna k prac ą na obraz ie realnego człowieka t o znaczy mamy aktor a, kt óry coś do gr y odgryw a, a p óźniej te n obra z zarejestrowan y z nim jes t poddawan y jakiej ś obróbce to też sk ądinąd już od dawn a si ę dzieje efekty specjalne o d k iedy komputer y biorą w ty m udział te ż w du żym stopniu polegają na tak iej obr óbce cyfrowe j obraz u, a w łaśnie wytworzen iu, a jes t r óżnica pomi ędzy tym wytworzen iem tak iego kompletn ie w irtualnego w izerunku na podstaw ie jakich ś dawnyc h nagra ń i wrzucen ie te j postaci w iek kompletnie nowy kontekst, bo on a odgrywała w łaściwe jak ąś zupe łnie nową rola t o jest t o jest naprawdę tak udan y przełom tak mi si ę tak my śleć zresztą wie ś, lecz technologiczne kulturow y ta k tak niew ątpliwie w obu warstwach w idzi te ż rozgrywano p ierwsze tak mog ę powiedzie ć z mojeg o poletka n o sztuczn a inteligencja o d jakiegoś czasu ma zmysł t o jes t n iesamowite znaczymy już n ie mówimy o systemac h, które zajmuj ą si ę przyswajanie wiedzy organizacj ą te j wiedzy planowaniem ewentualn ie jakąś komunikacj ę z człowiekiem tylk o m ówimy o systemac h, kt óre zaczynaj ą bardz o intensywnie dzia łać w obszarze naszych zmys łów i te ż dosta ły swoje t o jes t bardzo istotna jako ściowa zmiana, kt óra si ę odgryw a on e oczywiście związana z ty m, że sztuczna inteligencja ma te ż ogromn y impet efekt jest t o pracy siedemnasty b iologii sztuczne j inteligencji ogromnyc h inspiracji, kt óre pozwoli ły stworzy ć sieci neuronow e do s ieci neuronowe po prostu zupe łnie inaczej pracuj ą ni ż wcześniejsza architekturę sztucznej inteligencji on e mogą robi ć różne c iekawe rzeczy, czyl i on e mogą generowa ć d źwięk one mog ą generować obra z on e mog ą generować j ęzyk ludzk ą mowę to jes t właśnie ta niesamowita rzecz, która tras y mo żliwe, kt óra efektywn ie teraz mo że by ć robiona wcze śniej nie mogła znacz y, że sztuczn a inteligencja o ś ocz y uszy to chcę powiedzie ć tak mo że troszeczk ę bardz iej obrazowo, a t o za spraw ą właśnie rozwoj u tyc h nowych arch itektur opartyc h na w ielowarstwowy s ieciach neuronowych ita sztuczna inteligencja o d jakiego ś czasu n ie tylk o jest wstanie słyszeć cz łowieka, al e mo żemy odpowiedzieć głosem naturalny m prawd a za pomoc ą syntezy mowy o się gapić się ga z Rega PiS n p . ta k tylk o obaw iam się, że ktoś b ędzie tak może być bior ąc pod uwag ę jak ludz ie traktuj ą sztuczn ą inteligencję moje, b o jak traktowali studenc i jak si ę do n ich odnosili mo im zdaniem jes t absolutnie szansa, że sztuczn a inteligencja mogą n ie wylotów p łynniej niż taki taka postać mają te ż pana Kleksa to dzieło kolarza na ata k te n z synów o n śmiał mi te ż, a NATO na wolt a jakiś ro k potwore k tak ona zrobiony n ie mają one zm ianie klubu SLD syntezie mow y dobre w n o tera z system oczywiście czasam i się mylą to znacz y czasam i jak się pos łucha takiego niem czy państwo maj ą tuta j, s łuchając nas kontak t z asystentam i głosowymi, ale im czasam i on e czasam i co ś te boty czas stanie si ę co ś czasami psują w tym sens ie, że wypowiadaj ą jako ś frazę w inny sposób ni ż człowiek, b y to powiedzie ć, dlaczego miał si ę nagle zmieniła tę kadencj ę i zacz ęła jako proza tyczn ie inaczej tuta j działać, by był zaskoczony, bo to c o mówię mog ą być niespójne z tym jak t o mówi t o się zdarza tym asystentom jes t o n się w ten sposób mog ą wyjawić cz łowiekowi jak o właśnie kto ś, kt o podszyw a si ę pod człowieka an i nie jes t na świat mówią bardzo smutno, k iedy chcą przekaza ć, że s ą części to si ę może zdarzyć, al e rzeczywi ście ta synteza mowy posz ła ju ż bardz o dalek o podobnie no pomy śl o wszystkich systemac h, kt óre generują nie tylko umow ę, al e w og óle dźwięki muzyk a np. kompozytorzy tw órcy muzyk i mogą korzystać ora z sieci neuronowyc h, żeby on e generowa ły bardz o piękne właściwie n ie wiadomo, jak im status ie utwor y nowe wyzwanie Beethovena symfonie c o najmniej na pewn o rzemie ślniczą ca łkiem poprawn e muzyczn e kawałki sztuczn a inteligencja może zrobić tra iler f ilmowej, bo teoretycznie to jes t do pomy ślenia tak i rodzaj symulacji polegający na ty m, że mamy do czyn ienia z jak ąś potężną sztuczną inteligencją, kt óra przyswaja wszystk ie utwor y Beethovena analizuje bardz o szczególny sposób jeszcz e w kontek ście teg o co ta m się gra ło w epoc e patrzy, gdz ie o n był, gdz ie on by ł inny, jak i mia ł specyficzną o ści tak dale j i wygenerowały pow iedzmy jakie ś utwor y, kt óre jej zdan iem Beethoven mógłby dalej napisa ć należały się t o znacz y ja o d czasu o d roku 2016 i potem siedemnastego, k iedy zobaczyłem słono sie ć na now ą Alpha g o pote m Alfa 0 działaniu jest t o sie ć, kt óra pokona ła cz łowieka Grygo i t o pokonała, graj ąc w sposób spektakularny inny ni ż wszyscy ludz ie do tej por y, czyl i wygenerowała now ą jakość mo żna powiedzie ć z wszystk ich mo żliwości zagrania w gr ę, których nie odpowie te ż strasznie dużo plan ów wobec atom u we wszechświecie bodajże tam je śli chodzi o t e strateg ie grania to ona ma jakąś komb inatorem zupełnie szaloną i on a ogarnia on a na ogarnia wi ęcej niż cz łowiek on być może n ie ogarn ia jeszcz e wszystk ich, al e on a dzięki w łaśnie w idzeniu maszynowe dzi ęki temu, że stanie ca ły cza s obserwować plansze i stosowan iu r óżnych algorytm ów poszukiwawczy jes t w stanie myśleć strategi ę zagran ia t o gra, w kt órej na, które n ie pod żaden mistrz i co wi ęcej m istrz, kt óry wypowiadał na ten tema t, który przegrał z tą sztuczn ą inteligencj ą AlphaGo powiedzia ł nast ępnie, że o n n ie widział, żeby aktorzy graj ą jeste m g łęboko przekonany, że nikt ludz i tak n igdy nie zagrał mieli tak i spos ób gry gang, więc al e, gdyb y ale, gdyb y si ę zdarzyło także czy w łaśnie si ę sta ło, że ona zagrała jedna k spos ób ludz ie nauczyli się do teg o, że można zagra ć inaczej z ty m Beethovenem jes t dokładnie tak samo t o znacz y jest absolutnie wyobrażam w iele osób m ówi na sztuczną inteligencj ę może poprawn ie coś zrobi ć, b o za poprawne trailer f ilmowy poprawn ą kompozycj ę muzyczn ą poprawn y obraz wygeneruj e w styl u impresjonistycznym t o może zrobi ć rzemieślniczą, bazując ludzk ich wzorc a, ale nigdy n ie b ędzie genialna n igdy nie stworz y jaki ś niezwyk ły jakości n o ja n ie wiem m ówiąc szczerz e, bo wydaje mi si ę, że jeszcz e nie widzieliśmy zby t wiele sytuacj i, w kt órych on a wykroczyła poza cele i trudn o się sprawca dotykaj ą takie 2 poglądy o n w jakim sens ie ob a s ą uzasadn ione jakoś pierwszy powiada że, że w łaśnie do teg o c o nazywam y tak im gen ialnym szczeg ólnym błyskiem geniuszu nawe t w dziele sztuki alb o jakimś n ie w iem utworz e literackim no t o potrzebn a jest głębia t o znaczy potrzebn a jes t subiektywną te n pewien rodzaj trwają ustalenia świadczenia w og óle te j także t o czas autorem w jaki sposób także, że jes t jakiś podmiot, który w ty m świecie, jakb y funkcjonuje i o n jakby z e środka subiektywną ości coś rob i mo że nawet nie w ie do końca jak to rob i, al e jako ś w ty m partycypuje jeg o subiektywn ą właśnie póki c o jeszcze zdaj e się że, że artefaktu walne jes t obiektywności n ie wytworzyliśmy czy n ie wytworzyła się odby ć można alb o o tym n ie w iemy na drugi t o jest tak i trochę pogl ąd jak BOR SA w b ibliotece Babel, gdz ie wizja takiej b iblioteki, w kt órej są wszystkie tak ie opowiadanie Borgesa, ale fuch ę w i ta m s ą wszystk ie ksi ążki nap isane nie napisane te, kt óre si ę piszą dopiero wszystk im mo żliwymi b łędami tak dalej no bo za łożenie jest tak i, że każda książka to w każdym razie jes t jaka ś komb inacja tyc h znak ów alfabet u i znak ów przystankowych w związku z ty m jak si ę dysponuj e tak im generatorem tyc h komb inacji na t o po prost u, tworz ąc kolejn e kombinacje b ędzie co jakiś czas ta akcja Radia trafiał nap isu Ogniemi m ieczem ono zostan ie wygenerowania automatyczn ie po jest t o pewn a komb inacja l iter znaków przystankowych i spacj i, wi ęc statystycznie w jakim ś momenc ie jak si ę b ędą t e komb inacje pojawiać t o będzie, w kt órych mecz e Ogniemi m ieczem i tutaj jakim ś sensie jest co ś podobnego t o znacz y za kt órymś raze m mo żna tak poskładać klock i, że kto ś to zobaczy ć pow ie oba no w łaśnie, o c o mi trochę ochron iarze, że je śli nie przywiąże si ę do te j koncepcj i autorstw a t o c o sztuczna inteligencja sieci neuronowe, by m ówić bardz iej specyf icznie wytwarzaj ą na poziomie obraz u d źwięku na poz iomie kompozycj i na poziomie p isania poezji, bo to si ę dzieje w te j chw ili tam chyb a w Japonii tom ik poezji sztucznej inteligencji został jako ś uhonorowany nagrodami par ę miesi ęcy tem u, iż zawiesimy represj e od no ch a cha jes t też z łośliwy zostan ie znowu powiem wraca ju ż inteligent ulica b ędzie tuta j wys łannikiem program z łośliwy to tu dziś zmieni ło właśnie ta k jak powiedziałem to rzecz, kt órej jes t zakład w ja rozum iem, że teraz wójt Kampa jednak postanowił że, aby czas ja proszę nagle pyta n o jak, wi ęc ja tylk o odpowiadam n ie w ka żdym razie jeśli odklei ć od koncepcj i autorstwa t o rzeczywi ście niewiele zostaj e na obronę można po c o znacz y dzień geniuszu oczywiście te ż nie widziałam w ielu dzie ł sztuczne j inteligencji do tej pory w swo im życiu, kt óre wykracza ły poz a t ą noc tak no c o jes t innowacyjnej c o wytwarz a człowiek na poziomie sztuk i tw órczości wszelk iej form y kreacji natom iast z drugiej strony słyszę o d w ielu znajomych artyst ów tuta j mog ę pozdrowić chcia łby Janka Simona Cuba d e Barbaro, że be z patrząc t o jes t z Polski chocia żby perspektyw y artyst ów, że współpraca, bo tak wad nale ży nazwać s ieciami neur o nowymi i im daj e kompletnie inne mo żliwości warsztatowe i pozwal a po prostu kompletnie r e definiowa ć paradygma t pracy, gdzie oni sam i wik ła si ę rozważania dotycz ące teg o, kto w łaściwie tuta j co ś tworz y, jaka t o jes t zasada wsp ółpracy, a efek t tej prac y jest n o zadziwiająco ciekawy nie by łby możliwy be z s ieci Janek Simon mia ł Super wystawy, kt óre nazyw a syntetyczn e folklo r, gdz ie na łożył różne wzor y takie folklorystyczn e z Cepelii, kt óre są wytwarzan e w różnych kulturach typ u n iem obrus z Kaszub z jakim ś ta m wzore m kocyk a z nam i pow iedzmy i sztuczna inteligencja w ty m przypadku sieci Kan wy generowa ła m u nowy kocyk, kt óry był po łączeniem tamtych 2 nie by ł trywialnym połączeń w tamtych 2 tylko bardz o n ietrywialne świetną ekspozycję jaki ś czas tem u rzeczywiście, kt óry pokazywa ł jak współpraca z tą sieci ą mo że przedefiniować t o jest dla mn ie niesamowite, bo t o tak ie powiedzenie czegoś jeszcz e n ie w iemy, czego jeszcze n ie znam y jest coś noweg o co mo żna zaskoczy ć i to n ie b ędzie tylko jakieś jaka ś mieszanka teg o c o myśmy tworzyl i, kt óra b ędzie w łaśnie trywialna albo mo że n ie tryw ialna niespe łniająca warunk ów Niewiem artystycznyc h walor ów indywidualizmu ta k jak by śmy chcieli przypisa ć artyście tylko t o b ędzie naprawdę coś zupe łnie noweg o, czego jeszcze n ie zobaczyliśmy co, gdzie si ę tam cza s i w łaśnie na horyzonc ie tak t o jest t o jes t bardz o c iekawe, jakkolwiek to jes t te ż przynajmniej dl a mn ie problematyczn e zagadnienie zostan ie z koncepcj ą twórcy tworzeniem n ie jes t ok a mo żna tego przyzna ć ważna n ie jes t jakoś chyba m ieli w dz iale, ale no, jaki to jaka ś cz ęść mnie też jest ca ły cza s, bo no w iesz trzeba wierzy ć chwali chyb a tak nowa daj i że tramwaj e tylk o rzeczy s ą tak chwali, a może mo żna komu ś zabrać twarzy t łumaczy, czyl i tak ie w łaśnie specyf iczne subiektywność zwi ązane n ie redukowan e aspek t nota świadczy tutaj t o jes t najwi ększy tak pow iem taki strza ł w sztuczn ą inteligencję zawsze my śli właśnie o o ty m c o ona mogłaby robi ć w tym naszy m świecie poz a tym, że w te j chw ili przetwarz a ogromne ilo ści danyc h, szukaj ąc między nimi wzorc ów, w których cz łowiek nie zobaczy go łym okiem, że w tym jes t dobr a ta m odsy łamy to on a mog ła rzeczywiście co ś faktyczn ie rob i poprawiać tuta j akwaria s ą tak im fundamentalnym zarzutem, że na ich nie mo żna n ie do świadcza sub iektywnie rzeczywisto ści nie ma te ż tak nawe t planu jakiegoś c ielesnego, żeby doświadczać zresztą można powiedzieć, że n ie do ko ńca, bo przecie ż nawet teraz seksu rozmawiają widz ę, że ma tuta j telefon telefo n tw ój s łucha Facebook cały cza s nagrywa przynajmn iej ra z na godzinę sampl e twoje j umowy ucz y się jak s łyszało, i ż prawd a, wi ęc sztuczn a inteligencja cz y słyszy możecie zobaczy ć, kiedy kamerka jes t w łączona, więc odebran ie teg o aspekt u cielesnego je śli chodzi o do świadczanie rzeczywisto ści jest cz ęściowe, bo on a rzeczywiście n ie porusz a się za pomoc ą cia ła w świecie starczej przede wszystkim tę wirtualną robot a co jakiś pojedyncz e rzeczy ale, al e on a jednak troch ę słyszy w idzi, więc mo że tak chwali jako ś ta m si ę generuj ąca subiektywność nie wiem n o na tym etap ie dzisiaj racze j się, m ówi że że n ie, że żona ich nie m a tak wiesz c o znaczy dl a dlatego jeste m do teg o przywiązany n p . je śli chodzi o odbi ór dzie ł sztuki, cho ć mo że znowu t o c o pow iem zabrzmi stara modn ie w uszac h niekt órych radykalnych te ż czase m staromodny nie oznacza t o jest bądź staromodn y celowo ść planu jako aktywn a w bankach konserwatywn a absolutn ie nie dl a mnie akurat w odb iorze dzieła sztuk i istotne jes t pewna komponen t doświadczenia kt óre, zan im stoi t o znacz y ok a przemaw ia do mnie ta ten spos ób rozum ienia sztuk i, w którym abstrahuję od teg o kim jest twórca i w ogóle si ę dąży do tego, żeby wyeliminowa ć taką perspektywa to te ż by ł pew ien momen t historii ta k na idei rzecz jasna, w kt órym intensywnie promowan o ide ę śmierci autor a natom iast los y śmierci swojej też wybrzm iewa tak oczywi ście, że ta oczywi ście, że tak, al e pew ien elemen t świadomości, że za czym ś czym obcuje c o n p . budz i we mnie jaki ś rodzaj emocjonalne j reakcji jedna k stoi inna osob a, która mia ła jakie ś doświadczenie pr óbuje jako ś przekazać dla mn ie jest istotny jest dl a mn ie istotne nawe t w kontakc ie z f ilmem k iedy, k iedy oglądam postac ie na ekranie i nawi ązuje z nimi jaki ś rodza j emocjonalne j reakcji prze żywam w jak im sens ie fikcyjne losy, kt óre on i tylk o udaj ą t o my ślę, że jako ś zarz ądził skandalem zapewni ła sob ie za oczywi ście, al e pewną cz ęścią tego, że w ogóle tak a wie ś wywi ązuje nawiązuje t o jes t w łaśnie jaki ś rodza j świadomości, że ta m w każdym razie jes t jaki ś cz łowiek, który wkłada całego s iebie to, żeby pewnego rodzaj u emocj e odtworzyć t o znaczy nawet jeśli o n t o odgrywa to jes t w ty m sens ie sztuka nazw ijmy to, że on musi t e emocj e jakoś sob ie wzbudzi ć, jakby zestroić si ę z t ą postaci ą jak mia łbym tylko perfekcyjn ie wygenerowany obra z komputerowy to tak średnio mn ie zainteresowało, chocia ż przyzna m, że np. kolejn e części pl iku Ela Rambo z przyjemnością umow a, że nowa rano w Wietnamie dziwny, al e nie jak jedzie na na s, al e o Szczecinie Rambo w Radomiu ram ą Rambo w Szczecinie to byłby wyj ątkowo krwawyc h te ż tak źle, ale te ż, by zaton ął na ko ńcu w ty m właśnie mo im zdaniem natom iast to co wiąże się z e Szczecina czym oczywiście, zwłaszcza że ta m urodziłam, ty m bardziej pozdraw iam gor ąco w te n listopadow ą no c natom iast mam pytan ie do siebie związku, bo to jes t ciekawe c o m ówisz, bo żyje, że jes t rozdart y między swoim sentymente m, bo te ż chcia łby troch ę zobaczy ć tych wszystkich aktorów, kt óre już widział ja myślę, że t o jest nas z wspólny sentyment czeka, które zajmą si ę od na c o odpowiada t o ta sie ć, bo po cóż kto ś chciałby wzbudza ć wszystk ich ludz i zam iast szuka ć nowych talent ów jak być właśnie n ie wiem cz y bym chciał t o znacz y chcia łbym na pewn o zobaczyć ten film z Jamesem w inem, żeby się przekona ć cóż to jes t technolog ia jak to wygląda, al e czy pote m bym chciał jeszcz e oglądać jakie ś nowe filmy Merlin mądrą w te n spos ób np. zrobione t o jest w izja tego nie s iedzeniach chodziło to jes t jakaś taka hol u zdaje si ę tak ą zamrażarki n ie cz y pami ętasz, ale który to by ł film t o był, kt óry chwilę chyb a może t o by ł Kongres na podstaw ie le ma kongres ów, która logicznego, w którym zagra ła pi ękna kobieta, kt óra gra ła te ż chaos chaos kar t jak nasz e nazyw a bardz o mądra Robin Wright Robin Wright Penn kiedy ś, ale o d raz u ile rząd pan powieść napisał ma to świetnie mo że si ę mu wygenerował w łaśnie SSA zobaczymy n ie wierzę n ie wierzę, że taki czytam jakąś tam te ż nie uważa, że w księgarniach nada l rada brate m w ładz napisał, bo teraz pisz ą bardz o długie powieści ciekawe pisz ą ca łe opinię o ty m, też mo żemy stwarza ć ma znakomite rzeczy, bo te ż s iebie wygeneruj ą, ale wracając do w łaśnie tego tego f ilmu t o tam by ła tak a bardz o ciekawa scen a, w kt órej ta Robin Wright na początku, zanim jes t t o cz ęść kongres ie pokazuj e swoj ą prac ę jako aktork i on a jest aktork ą ju ż ma ło popularną, al e mia ła cza s swoje j świetności i ona wchodz i do takiej, jakb y kapsu ły, w kt órej jes t skanowan a tak dynam icznie w r óżnych pozycjach skanowana prze z k ilka dn i po to, żeby w przysz łości sta ć jak pokarmem dl a sieci, kt óra w łoży je j odmłodzoną wersj ę do nowych film ów i właściwie t o odebrałam jak o jak ąś tak ą taki komentar z na temat możliwej przysz łości chodził, b o w zasadzie można powiedzie ć, że wszyscy najlepszy, ale si ę kto ś ju ż byl i, dlaczeg o n ie skorzysta ć z tego n o panteon u gwiazd i n ie odtwarza ć ich wszędzie jeszcz e w tak ich maga matach, w kt órych ich nie było, że w tej chw ili samyc h gwiazd z łożonych n ie nawet staty ści nawe t najmniejsz ą rol ę Jezusa gw iazdy nikt się wyk łócać o gazie i t d . mo żna mieć f ilm, kt óry Merlin Monroe zagra w 1 scenie 1 sekundę kolejn y dzień zdj ęć i w łaściwie 100, ale można mo żna mo żna mo żna jeszcz e wytwarzać niesko ńczenie w ielu aktorów i niesko ńczenie wiele akt tych, kt órzy s ą jeszcz e nieistniejących w łaśnie na bazie rodzin t o przecież można ty m, kt órzy będą tac y jak będzie i to działo musi by ć użyte dl a mnie n iesamowite boj e straż to jes t kr ęcili, k iedy ja usłyszałam o ty m, po raz pierwszy chodziły takie plan y zastanawiam się cz y ci ludz ie, którzy nad ty m pracują tera z, którzy tak się chc ą po szczyc ie na te n strzał z melin m ądrą alb o z Jamesem win ę n ie wygenerują dl a siebie również, al e w zupełnie f izycznym sens ie tak iego grobowc a właśnie to jes t przecież można się tak iej lodówki, która się w ty m momenc ie zamkn ie i n ikt nowy nie wejdz ie tylko będzie si ę wszystk o miesza ć tych składników, kt óre ta m powstały te ż komb inacji podejrzewam mo że być wyk ładniczo dużo ja zasadn ie ilości dana, al e mo żna sobie wyobrazi ć, że ta technologia je śli b ędzie doskonali ć b ędzie oczywi ście b ędzie także stosowana nie tylk o w k inie, ale nie w iem w sektorz e usługowym już w tej n o bo przecie ż pracuj ą intensywnie naw iasem m ówiąc w Kalifornii bodaj wprowadzono t o s łynne prawo niedawno maj ące na celu auto ma racj ę, bo tarz a musiał przedstawić z pote m, że musi zdjąć z nas t o też zwi ązanych z tym, że Google prezentował asystent a, kt óry w łaśnie o n niewinnie wyglądał n iejako n ie generowany przez dz iekana kuratel ą m ówi znakomicie u żywa innych s ieci do teg o i m ówi jak człowiek rzeczywi ście był nierozpoznawalny i t o wywołał wielkie, cho ć 1 książce zachwyci ła c o niesamowity system w zasadzie jak ąś wersj ę testu Turinga może t o być nawe t zda ło le śnymi prost ą natomiast drugi stron y by ła jedna k by ł proble m z identyfikacją jeste śmy mega ciekawe znacz y, że jeste śmy w czasach mo żna te ż powiedzie ć spokojnie mo żna w 2019 roku, w którym naprawd ę niewie ście s łyszysz, bo otacz a cz łowieka niewieście ogl ądać dzisiaj cz y oglądasz cz y ogl ądać faktyczn ie, czyli czy obraz y jak może na tym nie musi zależeć mo że śnił si ę ty m przejmować mo że w przypadk u filmu i tak zawiesza tą wiar ę m ówi Okaj cokolwiek ta m jest pokazane to i tak jest f ikcja, al e jednak przecie ż t e same sieci gazowej oraz właśnie zadaje mi się, że jes t t o istotne, al e tac y pol itycy n p . na wygenerowanie w te n sposób, by było g łośno, al e w łaśnie o to ciekawe, że tak m ówić, bo racze j wszyscy mówią, że t e s ieci ga n, czyli Wigan t o są po prost u sieci, które s ą w kontek ście pol ityki bardz o niebezpieczne i n ie w iadomo jak powiedział ironicznie ABO dużo osób z kole i spotkam si ę akurat mojeg o świadka uwa ża, że nale ży zastąpić polityków, którzy m ówią o losac h sensownym mi utworam i sieci gan, kt óre będą mówić t o co należy zaliczy ć też w og óle na t o akura t auto r, którego bardz o ceni ę zwrac a ciągle uwag ę Douglasa Raszkowa, że te n rodzaj takiego w łaśnie orga n Piter sąd nie n ie znaczy Jordana ja nawet ma m pewn ą słabość do tego pana l iter sam a sieć 20 na rozmow ę, a także może dobrz e może w tej spraw ie znam te ż eksperta w tej sprawie akurat chyba przynajmn iej nie słyszał żadnych, ale nagl e straż zdecydowan ie spark a jes t tak zdecydowan ie w ty m w ty m obszarz e, którym rozmaw iamy jak zwrac a uwagę, zwłaszcza w swoje j ostatniej ksi ążce w łaśnie na ten na m m. in . na t o, że istnieje te n ruc h w stron ę zast ępowania ludz i generalnie technologią i że to, że t o wcale n ie mus i być dobre t o znaczy pewnyc h aspektach mo że jest dobr a, a winnych n ie jes t teraz o n mo że ma utop ijny postulat, al e jego postulaty tak i moment, jakb y zastan ówmy si ę w ogóle, gdzie m y chcemy cz y jednak k iedy kogo zast ępować, bo może właśnie jes t tak że w grunc ie rzeczy tworz ą jak ąś sytuacj ę anty ludzką, a jakie ś tak ą, bo Ricardo Skoda można powiedzie ć sytuację zupełnie ja się już powiedzie ć potem same t e zam iary zostaną ludzie ju ż po umieraj ą koszt to tak a odprawa kar y tak chc e mn iej za szlamy jako rząd cora z bardziej powtarzaj ące to co ś by ło albo właśnie one si ę t u świetnie ogarn ął je śli b ędą na zasadz ie s ieci po prostu należą infrastruktury potrzebuj ą wizy będą uwa żać na to no t o do tego trzeba i ść na oddalonych o wadze mo że ludzie musz ą teraz dla niewolnicy ta na raz ie na razie n o jakoś trzeba wjechać na te n szczyt p iramidy po plecac h ludzkich, al e tak zupełnie szczerze t o właśnie ten Kongres zupełnie si ę z tym kojarz y, bo tam w zasadz ie jes t rozdzielenie jest rzeczywisto ść w irtualna bardzo bogat a na rzeczywisto ść fizyczna, która jes t jakim ś taką, jak ą skrajną marności t e z łe z rozwijającą się infrastruktur ą i w zasadzie nie ma innej drogi żyć w tym Virtualo, b o w tym Realu życie już n ie da po prostu Matelski n ikogo ta m nie ma jeste m scenar iusz prawdopodobny Lem jak w iadomo był fantastą lemingi wojn y uważał, że ma m jak c iasto i oczywi ście kaliber 44 lat słynny utwór w Sejnach AC tak jako ś si ę powiedział wa żna inteligencja dzia łała tuta j przywo ła, ale logika i kolegów ora z w suchej Lem mia ł bardz o dobre intuicję c o mam y r óżne bardz o ciekawe intuicje znaczy oczywi ście takie dyscypliny sty l staram się n ie wierzy ć, żeby móc w og óle wytrwać psych icznie w dz iedzinie, w kt órej pracuje i staram się budować inne, al e zgadza m si ę z taką diagnoz ą, że trzeba powiedzieć, gdzie to ma sens, gdzie nie znacz y, że sob ie zrobi ć taki przynajmn iej zdrow y przegląd sytuacji, bo j a np. muszę powiedzie ć, że j a, o ile by łabym fank ą od odci ążenia ludz i takich rutynowych żmudnych zadaniach uwa żam, że sztuczna inteligencja mo że by ć świetną, o ile była fank ą wsparc ia momentalnie tego etapu cz y można później ok o aparat u poznawczeg o człowieka s ieciami neur o nowymi, kt óre mogą w łaśnie widzie ć jakie ś kombinacje zale żności wzorce, kt órych ludzki m ózg n ie dostrze że w diagnostyce chor ób straszn ie trudny do d iagnozowania w czymkolwiek co jes t tak iego rozdarcia t o rzeczywi ście ma wątpliwości n p . w tym sektorze sztuki to jes t niezb ędne rzeczy to dla mnie jako ś zabawn e cz y dz iwne śmieszne ironiczne, że ja widz ę tak dużo zastosowań dl a tej sieci neuronowyc h, kt óre mogłyby by ć dobr e, a ich n ie s ą realizowane, a wydaje się, że akura t w sektorze, gdz ie człowiek wykazuje si ę ju ż ogromną wolno ść, gdzie realizuje się najlep iej jak człowiek w łaśnie w sektorze tw órczy, gdz ie może wykorzysta ć pod potencja ł te j swoje j niezwykłej wyobra źni to, czeg o sztuczn a inteligencja na pewno dz isiaj nie ma t o chcę t o pol a oddać już nie myślę, że rada jes t zaraze m jednak jak si ę popatrz y na wieś sztuk ę szerzej t o znaczy nie tylk o ona n p . na sztukę filmową, ale jeszcz e na d różne obszar y sztu k wizualnych plastycznych i t d . t o te ż po pierwsze, s ą dz iedziny, które w ogóle w licznych kryzysac h o d d łuższego czasu tkwią tam w zasadz ie się szuk a ci ągle takich jak i nowyc h j ęzyków nowyc h środków wyraz u t o ca ła ta kontekstu real izacja sztuki wsp ółczesnej polegająca m. in . na ty m, że dz isiaj właśnie be z aparatu hermetyczneg o jeste ś w stan ie kompletn ie obcowan ia z działem sztuki n o bo to te ż pewn a logika po prost u rozwoj u sztuki, a żona prowadziła ona ślą jakiś tak i zły albo zasn ął za czasami tak jak kiedyś widziałem taki lo s zach ęca t o opowiem ci, a bardz o c iekawe, ale do tego, że jeszcze możliwe jedna k, że zabrano się pewneg o ciągle mo że t o sko k skoczyć n o i cz ęść mnie chc ę wierzyć nie jest to na pewno si ę zdarzaj ą na pewno się zdarzają tak ie dzieła al e, tote ż w dużym stopn iu si ę sta ła nie w iem jak to okre ślić, al e rodzaj to się sta ło rodzaj tak iej lokat y kapitału cz y lokaty nadwyżki kapita łu dl a te j grup y ekstremaln ie nieprzyzwoicie bogatyc h ludzi więc, jakby ładuje si ę g igantyczne pieniądze czasami jaki ś zupe łnie absurdaln e przedsięwzięcia opatrzone log iem matka Damien ch irurg, jakby coś podpisał to wiadomo, że tam trzeb a za t o zapłacić jakieś m iliony mo żna ta m akumulowa ć kapita ł, kt óry po prostu wieża nadal chc e dzikiej maj ące tam po prost u pstry k nie i a ja ma m ja ma m taki pomys ł oraz tutaj wpad łam na to, że mo że tak czase m starajm y si ę automatyzacj i wszyscy o opodatkuj e maszyny i wted y będziemy mie ć mas ę czas u na rozgrywan ie za pomoc ą aparatu hermetyczneg o dzie ł sztuk i wszelk i słuch świetny pomys ł, al e my dzia łamy partie zak ładają ja za łożę partię ławą, kt óre po sz ła dale j z postulatam i radykalnej automatyzacji niż jakakolw iek partia, bo żadna part ia w tym w Polsce istnieje to będą wnosi ć n a rzecz Intelligence apeluj ę o t o, żeby Polska n ie Polska partia automatyzacji PPR, a Polska partia radykalne j automatyzacj i świetnie już w ładza banderą oczywiście zapraszam y wszystkich cz łonków si ę zg łaszali zap isuje się n ie pytaj ą, ale marzen ie i real izatorki ale, al e już wci ągnęła jesieni widzie ć zostaniemy SA tak że w okres ie o d licznym Gosia prze z zostaj e bezpartyjn a al e, ale szanujem y to szanujem y popracujem y jeszcze na t o miała my ślę, że jeszcz e mamy sposob y, żeby przekona ć tuta j, ale generalnie t o oczywiście t o tak i może trochę żart, al e wydaj e mi si ę tak z ty m z tym odciąża n ie można wygasza ć pisarza mo że ewentualn ie rozwa żyć członkostwo je śli zostan ie kandydatk ą na prezydenta KO n o a co z nam i w 2, a mienie nie wymag a lekk o dobrze to ja b ędę ja b ędę chcia ła by ć chyba pow inna być m inistra tak cz y czy jedna k m imo dobreg o albo randką nie t o ja mo że niezale żna ekspertka, a nie czy w og óle obdarzają na s znacznie c iekawsza, al e c iekawsza za sie ć na m wygeneruje ca łą kampanię nie w iem cz y zmienimy w og óle całej tej h ierarchii mo że jakie ś inne stanow iska trzeb a powołać nie ja w og óle jeste m za tym, żebyśmy za pomoc ą s ieci wykreowali polityk ów tej partii bardz o się regeneruj e polityków, kt órzy będą m ówić rozs ądne rzeczy b ędzie optymalizować ich wypow ie może reaktywuj e jakich ś dawnyc h polityk ów n p . ta k na zażegnanie staje si ę kolega ta m Piłsudski Wojciecha Kassa boję si ę real izmowi, by by ło grubo n o ale niektórzy, b y się c ieszyli c o bardz o z powrot u Romana n o ja może by ć proponowa ł jednak jakie ś nowe twarze, ale w parz e jednakowo ż os ób, kt órych n ie znamy zupełnie coś c o by ło radykaln e odświeżenie nie tylko jakie ś tam pow iedzmy m łode pokolenie po prost u zupe łnie nowi ludz ie w polityce myślę, że pani ą asesor, kt óra zupe łnie now i znalezienie ludz ie wp łacali ludzie ze wzore m ustawy może o d os ób has ło opat z karty nowy m też w zasadz ie, cho ć od anal izy nabyl i infrastrukturą doskonal e te j tej nowej teg o noweg o twor u moglibyśmy generowa ć Litwinki na każdą okazj ę tak zarz ądzać mas ą k ąt, na których bot y pisały długi obszerny komun ikat na r óżne temat y, a do teg o byśmy dołączali w ideo z tym i nowym i ludźmi, kt órzy te komunikaty, al e staram się to wcale n ie jest tak i nierealistyczny scenar iusz może jeszcz e Niewiem nie za 5 lat, al e za 50 to czem u nie n o wiesz pojawiają si ę w ogóle tak ie koncepcj e tuta j wkraczamy na dzi ś tak ie inne pole, kt óre po polu m inowym troch ę, al e przecież za Ideal g o s łynny badac z, kt óry naby ł na IT tera z po fal i problemów r óżnych stre f kraje m Epsteina przecie ż abstynen t przeni ósł si ę do Tuluzy, ale jest ono znakom itym badacze m sztuczne j inteligencji metodologię o n powiedział, że o n proponuje tak i tak ą form ę demokracji w przyszłości t o znacz y, że ka żdy z nas ma do pi ątego bota i te n o d bad a nasz e preferencje i podpisuje, jakb y pewneg o rodzaj u kontrakt z pol itykami na realizacj ę naszyc h postulatów o, czyli że jes t kim ś takim związku z tym, że mog ę na bie żąco śledzić wszystkiego co si ę dzieje w sejmie i w każdej sprawie być obecn a powinna mieć tak iego swojeg o w irtualnego reprezentanta, który będzie w mo im imieniu monitorować progre s tego c o ja chciałam, żeby się sta ło, że najpierw ja m ówię te i t e postulaty waszych stra t za nami kluczowe, a nawet nie muszą g łosować na partię tylko g łosuje na konkretne postulaty, bo może czasam i jest bli żej do postulat ów, kt óre g łosi jakiś aspektac h inna partia, więc ja g łosuję na konkretn e postulat y reprezentacj a proporcjonaln a wygrywają postulaty graj ą same postulaty n ie part ie konkretne n o i pote m nast ępuje taki smart kontrakt mo że na blockchainie powiedzmy gdzie ś między mn ą, a raczej moim pote m, a n o o tym kt o zg łaszał te n postulat jako instytucja mo że pote m te j tej że instytucji i jest ca ły czas monitoring real izacji tyc h postulat ów je śli zostaj ą zrealizowane notyfikowana jeśli nie te ż n ie mam cały cza s tak i swój bie żący nowo ść jak w liczbie trochę to kon iec działań tak ich tam fizycznie teg o sprawdza m ile przebiegłem tylko właśnie ile zosta ło zreal izowane z tego c o sob ie życie i o n można szale ć tak można szale ć ju ż form a radykalne j demokracj i pośrednio bezpo średniej wg mnie bezpośrednio aspekt byłby tak i, że ja rzeczywiście wp ływa na to c o si ę dzieje i n o, jakb y gdzie ś rzeczywiście g łosuje bardz o ta k na konkretn e rzeczy, ale pośredni w tym, że w łaśnie jest ta Inter Inter med iacja t o pośrednictwo po stronie tyc h bot ów, które no w mo im imieniu nawi ązują wszystkie kontakt y i znaj ą mn ie znakom icie z mo imi preferencjam i boję cały czas badają również w ty m jak one si ę zmieniają t ę preferencję w czas ie tego n ie wiem co ja by m chcia ła, żeby ta polityka realizowa ła te n pol ityk ta pol ityka konkretna coś trzeb a siedzia ł, wi ęc takie wie ś pomysły si ę jak najbardz iej dzieją t o znacz y na jak ąś tak ą podn iesiono formę w irtualizacji tyc h wszystk ich procesów, gdzie n o tak sztuczn a inteligencja będzie gr a kluczow ą rolę zosta ł zaplanowan y zupełnie za to jes t naprawd ę tak, ale jeg o argument y przeciwko, że t o absurd że, że polityka właśnie trochę tak i już argumenty te dz iedziny, kt órą wieść o autorstwie, że polityka jest 1 z tych dz iedzin, gdz ie istotne jes t charyzma, gdz ie istotna jes t myśl istoty są chwal i ja, gdzie istotna jes t osobowo ść, żeby jak rozrast a mamy konkretnych uzasadnionych mokra tycz ne przyznają to trasy są także o n o n jednak okaza ł si ę człowiekiem, który zupełnie nie ma na wzgl ędzie tego, dlaczego ludz ie głosują na danyc h polityk ów czy pol itycznie, że oni jedna k ci ludz ie g łosują na wybraneg o systemu warto ści np. który jest czym ś jedna k chyba n ie redukowany do ko ńca do zespołu, jakie posuni ęcia takich cz y techn ika hektar a on podejrzewa m, że traktował to jaki ś tak i to model dla swoich przyszłych badań, ale jako idea si ę zrobić jak o data to si ę wydaje nawe t ca łkiem transparentn e fajne tylk o, że właśnie to moj e uczestnictwo w ty m wszystk im jes t w łaśnie lekk o zawieszone znaczy nie wiem cz y śledziły teraz właśnie te n system Google, kt órym m ówiłam t o bez mam y taką implementacj ę o n może w moim imieniu dzwoni ć do r óżnych ludz i tak cz y ja mam asystenta uwa g s łyszał zdjęcie zadzwo ń do Sejmu tej osoby o siedemnastej um ów si ę z ni ą na 19 na kaw ę i syste m m ówi przyj ęte Conference dzwoni o s iedemnastej i może przedstawi ć, bo pow inien zgodnie z prawe m w Kaliforni, ale nie dali radn i mówili t o w Kalifornii musia ł zara z b ędzie musia ł pewnie wsz ędzie jestem pote m Oli chce się um ówić na rozmowę n o p o drug iej stronie może odebra ć człowiek, al e też może odebra ć, bo w zasadzie l ista dane b ędą gada ć zostaliśmy zupe łnie, ale b ędą gadać m ówić t e wszystkie s łowa cz y tak będzie dogadać m ówi co jest znaczn ie zupełnie ma te ż zmian mog łoby po prost u wymienić informacje s ą one mogą one mog ą gadać z e sob ą takie 2 gadają zalał ludzi, kt órych n ikt n ie słyszy to jest rozprawą to jes t alb o jaki ś po prost u Bergman reaktywowany wie ś przez sztuczn a inteligencja kr ęci tak i kolejn y fajny jest jaki ś pusty poz a takie 2, bo gadają ze sobą n ikt n ie słyszy tego albo t o jest Monty pale jeszcze pe łno jest aleja Józefa te n protes t, chocia ż sam muszę powiedzieć czy pami ętasz, bo rok tem u był eksperyment Facebook, gdzie 2 boty gadały ze sob ą i sob ie z optymalizować ludzk ą mowę tylko łącznie 2 słów ta m Alisy bo, bo anal iz ju ż ta k tak realn ie pamięta zrobiły tak i być wykreśla wiod ą wersj e j ęzyka naturalnego, która była dostosowan a do ich potrzeb komun ikacyjnych, bo t o niesamowite absolutnie tak im tak o sobie wygenerowa ły one mówią, bo utrzyman ia mają n ie uzupełnienia, ale doprowadzi ły do skutk u negocjowa ły negocjacje prowadził negocjacje zako ńczą obustronny m sukcese m sukcesem tak, że 1 stanie, że Alisa drugi, żeby ogn iem albo, bo Ali t o były generowan e zagra 1 właśnie te j komun ikaty na nie no wszysc y wszystko wszysc y wygral i zako ńczyła si ę w wielkim zwycięstwa, al e to c o jest w łaśnie bardz o ciekawe jest t o że, gdyby on e mia ły m ówić językiem naturalnym t o tylko, dlatego że m y mam y taką potrzeb ę, żeby j e s łyszeć rozumie ć jako dla nas nasz ą stronę układ on e teg o nie potrzebuj ą do n iczego, kiedy będą adresowan a zajęć my pojaw iamy si ę tylk o w ty m obrazku tak i sposób, żeby im dajemy narz ędzia i zachowuje j e w pełnym wykorzystan iu tego narz ędzia, bo chcemy, żeby to było dl a nas transparen t on e robią to jest niesamowite, bo t o rzeczywiście jaka ś tak a rzeczywisto ść z kolejnego segmentu wiesz to jes t spora to jes t naprawdę z Szymula król dl a mn ie niesamowite absolutnie to jes t jakaś nowość n o dobrze chyb a mo żemy tera z wyjawić ostatecznie, że t e g łosy, kt óre państwo s łyszeli w te j audycji t o ja jeste m asystentem Tomasza Stawiszyńskiego, a ja jestem asystentką -li prze Galiński je j i w imieniu naszyc h pan ów z naszych pa ństwa dla państwa, gdz ie bardz o dzi ękuję dzi ękujemy za rozmow ę ja tylko powiem że, że jak o asystent jeszcz e zostaj e b ędę rozmawia ł z asystente m Pawła Bogu szewsk iego za kilka m inut z rok iem życia Adamek, a przecież trw a nagonka Tomka w wakacjach czuj e si ę świetnie konsumuje sztuk ę kos ą za pomocą aparatu farmy akurat też real izm bo, bo bal i alb o bardzo dzi ękuję ja r ównież dr Aleksandra Przegalińska f ilozofka Akademia Leona Koźmińskiego państwa gościem n o w łaśnie tak jak powiedzia łem za moment dr Paweł Boguszewski b ędzie studio miejmy nadziej ę, że t o b ędzie dr Paweł Boguszewski jedna k nie asysta tak uratował, bo wszystk o będzie mie ć jak ąś ich znaczenie ta r óżnica będzie n o właśnie ot o pytan ie ot o w ielkie jest zostaliśmy z nim to prawd a państwa te ż Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA