REKLAMA

Panspermia. Czy życie pochodzi z kosmosu?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2019-11-26 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
i kolejna godz ina filozof ów w ty m program ie ostatn ia w ty m programie ostatnio widz ę, że tera z przed nami ostatn ia godz ina filozofów t o zatroskan y s łuchać, kt órego pozdrawiam n iniejszym napisa ł do mn ie na Facebooku jak to czy t o znacz y, że już nie b ędzie wi ęcej godz in filozof ów, wi ęc wyjaśniam nic o ty m, że m y n ie być nie wiem chodz i o t o, że ostatnia w tym program ie po prostu, wi ęc jak b ędą tak mówił to znaczy, że w łaśnie t o ma Rozwiń » m namy śli, a go ściem tej ostatn iej w ty m programie godziny filozof ów jest dr Paweł Boguszewski dobry wiecz ór dobr y wiecz ór państwu z Instytutu Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dziś zajm iemy się chyb a najbardziej fundamentalny m spo śród fundamentalnych temat ów, czyl i źródłem życia pocz ątkiem życia pojawi ła si ę interesuj ąca publ ikacja autorstwa japo ńskich badacz y, kt óra z powiedziałabym kr ąży wok ół tak iej h ipotezy ju ż maj ącej swoj e lata n ie nowej n o al e tutaj jakie ś nowe światło na nią si ę rzuca, która h ipoteza powiada, że życie n ie miało pocz ątku tuta j na ziemi n ie wzięło si ę te j zupy p ierwotnej tylk o si ę wzięło z kosmosu przyw ędrowało z kosmos u nie w tak im sens ie ja k o ty m, Erich vo n dziennikarz pisa ł alb o jak t o pokazan o w filmie Prometeusz, że jakie ś tuta j istoty inteligentne przyby ły po prost u nas zmajstrowa ł tylk o pewn e krążyły jakie ś element y przestrzen i kosmicznej coś t u po prostu pewność spad ł na ziemie na je j si ę zacz ęło n o ta koncepcja n ie jes t m łoda i ma bardz o wiele odc ieni i wariantów, ale ta k jak powiedzia łem dotyk a tak naprawd ę pewne j absolutn ie fundamentalnej zagadki t o trzeb a jasn o powiedzie ć zagadk i w jak i sposób powsta ło życie, bo problemy tak i, że czas zdawa ć spraw ę, że w przypadk u życia i ewolucj i świata o żywionego na planecie z iemi mam y troch ę do czyn ienia ta k jak w przypadk u badan ia zjaw isk historycznych to znaczy z 1 strony mam y pewne regu ły, czyl i regu ły, które wyznaczaj ą ewolucja uk ładów żywych, które generaln ie d ążą do zapow iedzi zb ierania informacji opakowania informacj ę, która pozwal a im lep iej prze żyć w środowisku zreszt ą dokładnie co wyja śnia tak i paradoks przeciwników ludzi, którzy m ówią, że tak naprawd ę w środowisku wszystko d ąży do chaos u życia akuratnie dzi ś d ąży do uporządkowania pewneg o rodzaju si łą, kt óra przeciwdzia ła przeciwdzia ła chaosowi, ale z drugiej stron y to życia kuli z iemskiej jednocze śnie procesem h istorycznym, czyli pewneg o rodzaj u jednorazowym wdro żeniem pewnych zasad og ólnych ewolucj i świata ożywionego i nałożenie na t o pewneg o rodzaj u przypadkowo ści tu i teraz no prosty przykład d inozaury, b y pewnie cały cza s mam siły, gdyby n ie pew ien meteoryt i tego zjaw iska nie d a się przewidzie ć regu łami są zjaw iska artystyczne w zwi ązku z ty m na dostęp do pewneg o rodzaj u historii światowego mam y tylk o tak i jak tera z w idzimy problem y z tak iej wojn a dinozaury możemy gdzieś tam si ę wygrzebać z z iemi taktu ta m pogrzebie ta m pogrzeb y jakaś czaszk a si ę znajdzie nawet trafi ć do Zaura czasem nie t o prawd a, al e nawet, gdz ie grzeban o na teren ie Polski dinozaury też tak, że to nie jest tak że na świat naszych polsk ich dinozaurów n ie m ieli oczywiście oczywi ście by ły Polski dinozaury no t o jedyn e prawdz iwe d inozaury natom iast no tuta j dochodz imy do teg o problem u tak naprawd ę w łaśnie t e początki życia coś c o jes t najbardz iej odleg łe, bo t o jest 4 miliardy lat taktyczne liczę, że p ierwsze organ izmy, kt óre można tak i sposób wykryć obecno ść różnego rodzaju osadach 3 , 8 miliarda lat on e tak naprawdę nie zostawiają praktycznie sob ie nic w nim pewneg o rodzaju odciski pewneg o rodzaj u wt órne rzeczy, kt óre po sobie zostawią nas nie mam y dostępu do n iej, ponieważ t o były organizmy jednokom órkowe prze z większość życia na planecie t o było wszystk o organizmy kom órkowe jak bakterie czy na p óźniej dużo du żo p óźniej pierwotniaki w zwi ązku z tym nie ma m mi łość, bo on e kostki nie maj ą tak, czyl i w ty m momencie n ie jeste śmy w stan ie zbada ć si ę tyc h zjawisk jedyne co możemy robić t o właśnie bada ń pewne pozosta łości i Zielonkach koło Astorii ton ą w genac h, kt óre obecnie obecnie zna m ja mia łem kiedyś okazj ę odwiedzić n ie tak dawn o laboratorium prof . Jacka Szostaka na Uniwersytecie Harvarda jes t laurea t nagrod y Nobla za te odkryc ia zwi ązane z telomerami procesam i starzen ia si ę, który o d pewneg o czas u właśnie zajmuj e si ę pocz ątkami życia, al e w sposób bardz o z czego szczeg ólne do teg o sprawy podchodz i, bo o npo prost u pr óbuje życie n iejako powo łać w swoim laborator ium jes t tak im wsp ółczesnym troch ę dr . Frankensteina ja oczywi ście spodziewamy si ę bardz o spektakularnych instalacji jakiego ś w łaśnie ma łego oceanu tej zup y pierwotnej, bo to jest 1 z tak ich chyb a najbardziej powa żnych hipotez dz isiaj teorii m ówiących o pocz ątkach życia ta h ipoteza zup y pierwotnej właśnie, gdz ie ta m r óżne elementy ubran ia r óżne substancje raze m by ły były obecne gdzieś w segmencie zasz ły jakieś reakcj e chem iczne, które doprowadzi ły do powstania p ierwszych jaki ś bardz o prostych organizmów n o ta m n ic podobneg o nie zobaczy łem wsz ędzie jakie ś komputery głównie jakie ś ta m Siarki jakie ś ma łe tak ie dz iwne urządzenia t o tyl e natom iast rozmawia łem z n im na tema t pocz ątków ma oczywiście przekonan ie, że ju ż za moment ud a mu si ę ten proce s n iejako odtworzyć t o znacz y wytworzy ć tak ie warunki tak podobn e do tyc h, które panowa ły wtedy, że co ś ta m zaskoczy no ale te ż podkreślał, że mam y tak naprawd ę do czyn ienia tutaj n o w łaśnie pewną hipotez ą czymś co jes t u dokumentowana jego zdan iem dość precyzyjn ie, ale zarazem n o n ie bez alternatywna n o i tutaj ta koncepcj a, kt órej mówimy zwan a teori ą pa n sperma m. in . t o jes t w łaśnie koncepcj a alternatywn a wobe c te j nazw ijmy to obowi ązującej cz y tak i najbardz iej najsilniej reprezentowan e w nauce spryc iarz n ie do ko ńca marz ąca 1 z zarzutów si ę stawia pan z premii jest to, że tak naprawd ę przerzuca proble m na z imne planet a tak, bo jeżeli zak ładamy, że życie powsta ło w wyn iku pewneg o rodzaj u organ izacji świata o żywionego, czyl i gdzie ś jednak musia ła by ć ta zupk a b ądź jakież było 3 bądź jakiekolwiek inne środowisko, gdzie nast ąpiła na tyl e kompensacj a zwi ązków organ icznych, kt óre stworzy ły jakiś pro t o pseud o komórki, kt óre w, jaki sposób zaczął się aplikowa ć zacz ęły właśnie ten proce s zbierania informacji jasne nadal, bo to tajemnicy, al e wyjaśnia niewyraźnie, że tuta j proble m polega tylk o na kwest ii czasowej to znaczy, że zdaniem pa n per ministr ów mam y tuta j pewne skok i ewolucyjn e, kt óre dziej ą si ę w spos ób nieproporcjonalny to znacz y, że na pewnych mam y w pewnych momentach sta ło się to wszystk o za szybk o wzgl ędem jakiś innych proces ów, które trwa ły bardzo długo i że to si ę nie klei i st ąd ta hipoteza, że to musiało by ć skądinąd nie t u na ziemi tylk o dzi ś przyszło z kosmos u tam by ć mo że trwa ło znaczn ie d łużej za ś naukowc y pod względem badan ia tych teorii zachowal i si ę tak naprawdę bardz o sceptyczn ie racjonalnie stopnie, więc w momenc ie, k iedy właśnie pr óbowano w tyc h laborator iach może troszk ę mniej eleganckich ni ż t e, które wspomniały, al e właśnie tak ich trochę starszyc h eksperymentach t o też były słynne, czyl i zamykan ie pewneg o rodzaj u środowisku, które ma rekonstruowa ć pierwotną z iemie podstawowyc h zwi ązków chemicznych poddawanie tyc h związków ładowaniu elektryczny m i promieniowanie ultraf ioletowe m u odparowywan ie ich kondensacja, gdyż okazywał rzeczywiście t e prost e związki, kt óre wchodz ą w skład organizm ów żywych zacz ęły tworzy ć zwi ązki organiczne t o oczywiście, je żeli byśmy dodali do teg o miliardy la t to być mo że tam co ś kiełkuje w związku z ty m ta idea, że rzeczywiście życie mog ło powsta ć taki w łaśnie Słupca oczywi ście zupa test u w przeno śni, bo to oczywi ście racze j si ę r óżne tor y zgodność, że to raczej mo że być cho ćby, s łuchając kałuża, kt óra zape łniła pewneg o rodzaj u kondensacj ę n ie tego materiału też tem u tam potrzebn e przyk ład pow ierzchnia jakiego ś specjalnego minerału, kt óry d e facto pozwolił si ę ty m związku osadzić w koncepcji jes t ogromn a ogromn a ilo ść na miasto się wydawało to wyja śnia tak naprawd ę zjawisko powstawan ia tego, że ciała i że n ie potrzebujemy tego Deus ex machina tyc h komend, kt óre przynosz ą nam nagl e tutaj gotow e pakowane opakowan e w zwi ązku z tym naukowc y byl i bardz o sceptyczn i m y, szczeg ólnie że wydawało si ę, że kosmo s jes t bia łą, że wszystko wskazywa ło t o wskazywało na to, że mn ie racze j zbudowan e z bardz o prostyc h zwi ązków chem icznych bardziej można powiedzieć ob łoków kurzu, kt óry jes t budowan y z prostyc h molekuł i że bra k w nim zwi ązków organicznych c o więcej warunk i w przestrzen i mi ędzygwiezdnej tak naprawd ę s ą na tyle n ieprzyjazne dl a życia, że zabiłby wszystk o c o chcia ło podr óżować za pomocą meteoryt ów kome t w zwi ązku z ty m naukowcy zgodnie z brzytw ą cham a po prost u taką hipotezę uznal i n ie tyl e za niemo żliwą ile po prost u za bardz o prawdopodobn ą w zwi ązku z tym niespecjalnie si ę zajmowali ty m ty m zjaw iskiem z 1 strony pew ien proble m, który wskazywa ł na t o, że rzeczywi ście przejmie warunkach albo ich n ie udaje na m si ę przejść o d teg o tych bogatyc h zupk i do pierwotnych organizm ów tak naprawdę bogatą upatrywano n ie taki jaki ś ta m, że prosty Krupnik cora z t o lekk a naprawdę źle Legii od tak źle plu s, a no, że tam w łaśnie my sami kół jest tego żurku tak n ie wyłazi nagle z tego Żur Kurzawa jak czegoś nie ma danyc h z l isty pojaw i jakiś zw ierz ko ściół czc icieli żurku np. ja sob ie wyobra żam taki kult żurku jak o w łaśnie źródła życia, gdz ie Żurek jes t ob iektem adoracji rozbudz a has ła i Sony jes t jak o praw zasad a ja bym szed ł t ą Żurek powa ża niezwykle co ś powiedzie ć tak jeste m za szczeg ólnie przed ob iadem na wracaj ącą naszeg o Meritum t o zaczęto w łaśnie si ę zastanawiać czy niemo żna teg o ugryźć o d drugiej stron y, bo on o między czas ie t e zupki gotowan e w tych laboratoriach o tyle n ie by ło jeszcze do tyc h nowyc h meto d inżynierii genetyczne j tak naprawdę mo żemy sob ie drugą stron ę znacz y zobaczmy, jaki mam y obecn ie życie i cofam y si ę wstec z ile np. minimalnej ilo ści genów potrzebujem y, żeby stworzyć organizm, który stan ie si ę sam o aplikowa ć rzecz i t o oczywiście źródła s ą bardz o r óżne, poniewa ż tego co w iem te ż stworzon o organ izmy żywe bardz o uproszczony organ izm bakteryjny, kt óry tak naprawd ę sta ł zaprojektowany znaczek gen y zosta ły sekwencją chowan e s ą konsekwencją zbudowane genów dna zostały zbudowan e w specjalny m urządzeniu wpuszczon e w ruch mo że być stworzono zupe łnie nowe życie natom iast uważa się te ż oko ło 400 genów naprawd ę to 400 gen, kt óre maj ą wszystk ie organizmy żywe na te j na tej planec ie i to mec z, jeżeli mamy tak ą du żą spójność teg o teg o życzono to mo że t o wyn ika z 1 z przyczyny rzeczywi ście wsp ólny przode k, kt óry jakoś powstał i przeżył wygra ł te n wy ścig ewolucyjny p ierwotnych organizm ów mia ł 400 genów potem t o się budowało troszeczkę wi ększą ilo ść alb o te ż rzeczywiście taki sa m do przod u eksm inister tam 400 maszynami przyby ł skądś n o dobrz e to cały cza s tego n ie będziemy w stan ie rozstrzygn ąć, chyb a że znajdz iemy gdzieś teg o rodzaj u organizmy poz a kulą ziemsk ą m iast pytań jest kolejne tak ie, poniewa ż eksploduj ący Planta ziemi okazywa ło si ę, że trafiliśmy organ izmy tzw. strom a chwil ę i k iedy wcześniej wszysc y byli przekonan i, że bakter ia tam umrze ć zmianie 60 stopni trasie okazuje s ą bakterie, które s ą w stan ie przeżyć temperatur ę 400 iluś stopn i du żego ci śnienia wody, która akurat ma marką ora z rowerow e bakter ii są nawet tyle bakter ie są r óżnego rodzaj u organizmy wielokom órkowe, kt óre potrafi ą prze żyć w próżni potrafi ą przeżyć bardz o s ilna ilo ść prom ieniowania gamma c o wi ęcej odkryli śmy środowiska, kt óre s ą całkowicie niezale żne o d s łońca n p . w łaśnie źródła geotermalne, które s ą na dn ie oceanów s ą za życia ta m podstaw ą tyc h tego życia są bakter ie s ą w stanie wykorzysta ć proste zwi ązki organ iczne jeszcze bardzo du żo tak naprawd ę od tych dniach od plan ów niewiele, bo tam jes t tak głęboko, że jak jeste śmy w stan ie stąd pośrodku coś tam fantastyczne jest t o, że tam na totalne j pustyni naturalny m jałowym grunc ie, gdzie tylko mamy dost ęp do źródła energ iczni gor ącej wod y i prost y w zwi ązku organ izm organicznych no jes t życie wielokomórkowe, ponieważ ta m podstawą s ą bakter ie s iarkowe, które zam iast przeprowadzać fotosyntezę robi ą hem o syntez a ora z organizm po prost u t e bakter ie wykorzystuj ą jak o źródło energ ii mam y nagle zupełnie ustali ć jak obce j planety pewneg o rodzaj u środki kawa łek życia, kt óre tak naprawd ę niezale żny od powierzchni naszej patrząc powstałby ta m si ę na d natom iast tak naprawd ę może prze żyć na obce j planecie gdzie ś ukryt y g łęboko pod lode m wodzie i czerpi ąc tylko włącznie energ ii wnętrza planet y, a nie z e słońca także okazuje się, że mam y przyk łady życia, które jedna k w jaki sposób s ą w stan ie prze żyć najbardz iej ekstremalnyc h warunkach c o wi ęcej badania chociażby przyk ład pow ierzchni mi ędzyrządowej s ądy kosm icznej stacj i kosm icznej pokaza ły, że te ż na pow ierzchni zaczyna znajdowan o na bakteryjne, kt óre jakiś sposób by ło w stan ie n ie za pomocą ludz i tylko za pomoc ą jakiego ś mechanizmu podejrzew a, że by ć mo że jaki ś nowy pr ąd, który atmosfer y wynosi 1 bakteryjnej bakterie, gdyb y do wyższych wars tw atmosfery ta m dostać, czyli okazuj e się jedna k t o życie jes t strasznie odporn e i znajdujem y organ izmy, kt óre by łyby w stan ie prze żyć podr óż n p . za pomocą komend czy jaki ś meteory t tutaj ta publikacja, której o d, kt órej zaczęliśmy m. in . zajmuj e si ę analiz ą meteoryt ów sk ładu chem icznego rozma itych obiekt ów przestrzen i kosmicznej, która mog ą stanowi ć pewneg o rodzaj u środowisko przyjazn e dl a tak ich proces ów życia twórczych tak z 1 strony w łaśnie bada co spada czy patr z patrzym y sob ie cz y jak materii gwiezdnej n ie b ędziemy w stan ie znaleźć organ izmu p óki co nie w idzimy ich to s ą te ż ostatn ie badan ia kome t to to jest pewneg o rodzaj u bardz o c iekawy ga łąź w łaśnie bada ń próbuje si ę wysłać pr ób Niki takie, które spotykaj ą komet y, które przylatuj ą do naszego wn ętrza naszego układu s łonecznego dokument y s ą cz ęścią naszego uk ładu słonecznego, a z tego c o pami ętam ostatn io nawe t mieliśmy jak i ść cz y nawet jestem w ob iekcie zbli żała si ę układu s łonecznego, który wyliczono traktor jes t spoz a w og óle nasze j galaktyk i być p ierwszy gość naprawdę bardz o bardz o daleka ojczy źnie pokręciła i w ty m, badając tego typu obiekty by ć może znajdz iemy mo żni ślady morze martw e, al e w łaśnie jaki ś ślad czego ś bardziej organizowanego ni ż tylko w łącznie proste zwi ązki organiczne no c o więcej akurat artykuł o tym, wspomnia ła si ę te ż by ły odkryc ia, które m ówią, że nawe t w przestrzen i między kosmicznej t o znaczy ta m dziennie szukali by śmy do te j pory w og óle śladów życia tylk o w ob łokach py łu też powstaj ą zwi ązki organiczne co wi ęcej takie zwi ązki organiczne, kt óre mogą, kt óre wchodz ą w sk ład chocia żby dn a, czyl i specjaln e cukr y, kt óre pozwalaj ą zbudować później łańcuchy w łaśnie tego c o jes t podstawą no i informacji świata ożywionego t u na te j planecie, czyli okazuje si ę, że jedna k te n kosmos n ie do ść, że da si ę g o przeżyć no niemy, al e jakiś organ izm dużo bardz iej odporne jak r ównież on mo że tworzy ć bardzo z łożone molekuły tak ie moleku ły, kt óre mogą doprowadzi ć do powstania życia to jes t też pewneg o rodzaj u taka ga łąź te j pa n sperm y tzw. można powiedzie ć pseudo b ądź mi ękka, która m ówi o ty m, że by ć mo że na p ierwotnej z iemi tyl e dotar ł organ izmy bakterii już zdan a tylk o właśnie dosyć du ży buk iet związków organ icznych dostarczon y z zewn ątrz, czując budował tę zup ę past y zup y wyra z wra z z u żywek i pi ękne w og óle tak a zup a, której myślą o 5 lat, czyl i wychodzi, że akcj e sp ółek Żurek, kt órego coś żywego tak jes t, cho ć z licznych kosm iczne Żurek 1 z tak ich najbardziej n o bo r óżni ludzie w tym Wild Grass Thai so n np. życzliwie przygl ądają się tak iej hipotezie, że życie w łaśnie pochodzi z kosmosu nie zagra Stal są t o poważna postać jest bardz o scepty k i propos popularyzato r te ż mówił to że, choć tak no właśnie, bo chciałem o ty m w radzie, cho ć chwilę powiedzie ć, kt óry te ż niew ątpliwie wyb itny naukow iec, z kt órym przyjaźnił się cz y w każdym raz ie by ł jaki ś relacjach wsp ółcześnie najbardz iej taki aktywny o d lat propagato r a ż o tak iej reputacj i naukowe j n iestabilnej do ko ńca prof. Sandra w je j ramac h Singh z z e Sri Lanki, kt óry jest w og óle tak im absolutn ie stuprocentow o przekonanym o o ty m, że pa n sperm a cz y teoria pan sperm a jes t prawdziwa naukowce m i wielkim propagatore m tej sprawy innej n p . tak ie staw ia tez y, że różne ep idemie w dz iejach ludzko ści czarna osp a np. gryp a Hiszpanka, al e też gryp a świńska gryp a tzw. jakiś czas tem u, że to wszystko z kosmos u panie przybyły orzeźwiająco twierdzi, że dlatego mam y dz iurki od nos a w dół, bo jak m y do g óry ten ma wi ęcej spadało mówi Chwastek wielu latac h wiele czasu, jak i w łaśnie tak i 1 z naukowców tego powiem szczerze n ie pami ętam cz y tak czyta łem o n im w takim artykul e o takich naukowcach, kt órzy troszeczk ę si ę ocieraj ą, bo tak lekk o nazwa ć lec iutkie szale ństw HOKEJ, ale wiążą si ę był jakiś naukow iec mia ł koncepcję dok ładnie właśnie nazwan ą pa n sperm ą, kt óry w łaśnie twierdził, że nasze dziurki o d nos a jednak s ą skierowane duże, b y n ie wdychać bakter ie lecą w górę zaj ście pokazuj e to profesorowi ram a Sing, m ówiąc że on jest dosyć tak ą rzeczywi ście ekscentryczną oznaczają SA jes t niezwykle sympatycznym psiakiem też miał okazj ę z n im kiedy ś rozmawiać prze z Skypea i natomiast oczywi ście jeg o tezy momentam i s ą dosy ć osobliwe to znacz y akura t t o że, że rozma ite patogen y są w łaśnie pochodzen ia pochodzenia kosm icznego to o n du żym przekonan iem z du żym przekonan iem rzeczywi ście g łosi nawe t czyta m teraz prz y okazj i małego symultaniczne g o w serc u na temat profesorowi maszynki w 2003 roku Lancet opublikowa ł list o d n iego podp isane prze z jeszcze 2 współpracowników jeg o zi ęć m ianowicie wirus, kt óry wywo łał epidemi ę schorzenia zwaneg o Sarvas to pami ętasz tak ą taką tak ą epidemi ę właśnie mo że mie ć pochodzen ie kosm iczna mo że pochodzić z kosmosu, a n ie o d kurczak ów w t o znacz y zostawcie kurczak i w spokoju mówi t o nie kurczak i tak może do teg o cz łonków zamarzył si ę tak a n o tak znaczy no al e oczywiście tutaj tutaj teor ie słać od raz u tylko uzupe łnienie, żeby nie było, że to, bo t o wiesz czasami jest tak, że ktoś napisze l ist do Lance fala mówi drukuj ą potem twierdził, że mia ł wielk ą publ ikacje bardz o prestiżowym czasem te ż mamy o n napisał taki list podpisany jeszcz e przez 2 jego wsp ółpracowników, al e opublikowa ł Lancet równolegle wra z z ministrem 3 odpowiedzi, z kt órych wyn ika, że no jes t t o absolutn ie podejście n ieoparte na tak i żadnych naukowych za ś wara dobrz e mieć naukowc ów, którzy robi ą różne dziwne hipotezy al e, żeby byli wyjątkowi t o bardzo pow inni to pow inien ra z wykonać prost ą robotę naukow ą ta k jak pow inien wykona ć naukow iec pokaza ć jak sprawdzi ć bądź obalić potem rze źnie obalić h ipotezy to n ie jes t to pokaz y naukow e w związku z tym du żo bardz iej przekonuj ą t e doświadczenia, o kt órych powinniśmy wcześniej to znacz y właśnie t ę pr óbę rekonstrukcj i chocia żby wspomn ianym artykule, który zainicjował ten tema t cho ćby pr óby w łaśnie z konstruowan ia środowiska tak ich ob łoków Gwiezdnych, gdz ie to bok i w 1 z materią z e zwi ązkami bardz o prostym i organicznymi po łączeniu z pyłem z prom ieniowaniem ultraf ioletowym mog ą właśnie zbudować dużo bardz iej z łożone związki organiczne, bo t o jest coś rzeczywiście daj e na m namacaln y dowód powtarzalny do 2, jeżeli mam y przep is na zbudowan ie takiej w łaśnie chmurk i po łową organicznej to mo żemy to powt órzyć możemy sprawdzi ć mam y badać zwi ązki chemiczne i t o mn ie bardziej przekonuj e ni ż właśnie teg o typ u listy, kt óre rzeczywi ście są troszeczk ę kur iozalne natomiast no jest t o rzeczywi ście coś co jes t coś ca ły czas straszn ie pasującym temat my ślę, że ilość teor ii na tema t teg o przejścia pomi ędzy bardz o bogaty m światem chemii organ icznej bardzo prosty m światem ożywionym jes t ogromn a ja sam jak o b iolog chyba nie w iem dziesi ątki r óżnego rodzaj u teor ii miejsc lokal izacji tyc h w łaśnie struktury nie w iem m ineralnych, które wspomaga ły tyc h zupek mn iejszych b ądź wi ększych czytałem na cały czas jest proble m tak i, że n ie, dop óki n ie zrekonstruuje m y tego nie wiemy co si ę d a, ponieważ t o jest no laboratorium ziemskie n ie znam y tyc h warunków początkowych nie wiemy, jak ie by ły warunk i początkowe c o więcej n ie mam y tyle czas u s łużby w pami ęć sens ie tem u reakcji przeprowadz a inwestor bardz o bardzo to bardz o powoln a reakcj a, kt óra zachodzi tylko w łącznie bardz o specyf icznych warunkac h także nawet prost o odkryc ie życia pozaz iemskiego tak naprawdę od raz u b y wyjaśniało sytuacj i w tym tak naprawdę koncepcj a pan sperm a jes t du żo bardz iej prawdopodobn a niż w łaśnie pojaw ienie się życia, kt óry na z iemi sameg o tylko tylk o w łaśnie tuta j statystycznie raczej s ądzę, że gdzie ś ta m jes t jaka ś forma życia, bo plan podobn y do ziemi jedna k troszkę jest n o w łaśnie, b o jak rozumiem ta publ ikacja, kt órej te ca ły czas rozmaw iamy od, kt órych wyszli śmy, kre śląc Panorama, w której m iejsce dla żurku się znalaz ło dl a źródeł życia i t d . że ta publ ikacja po prost u przygl ąda si ę sk ładowi tak t o nazw ijmy rzeczywisto ści w ty m je j aspekcie, który wykracz a poz a poz a z iemie i ziemsk ą z iemska atmosfera n o i stw ierdza, że Okaj istniej ą ta m pewn e warunk i mo żliwości, kt óre teoretyczn ie stwarzaj ą taką możliwość, żeby żeby, żeby życie si ę ta m pojawi ło n ic więcej i n ic więcej nie jest jaka ś prac a, która w ty m sensie stanowi n ie w iem prze łomowe odkryc ie alb o jakaś to jes t hipoteza, kt óra tutaj wszystkich nagle rzuci na kolana tylk o mamy po prost u prost a anal iza w łaściwie taką biochemiczne, z kt órej wyn ika, że być mo że s ądziliśmy tak jak powiedziałem wcze śniej, że tam ta m w kosmosie to wszystk o jest ja łowe i w łaśnie nie ma warunków do teg o, żeby życie powsta ło tu si ę okazuje, że jak najbardz iej s ą tak ie mo żliwości tak że teoretycznie jes t to mo żliwe te ż jest mo żliwe, żeby w zwi ązku z ty m nawe t już, zostawiaj ąc na bok u kwestię źródeł życia na z iemi, żeby w łaśnie na innych planetach c o te ż sk ądinąd wiemy, bo t e różne planet y takie z iemia podobno ostatn io w modz ie są ciągle się okazuje, że dzi ś jes t jakaś tak a, która potencjaln ie mogłaby by ć now ą ziemią no w łaśnie ta m życie miało praw o w ka żdym raz ie teoretycznie rozwinąć n o tak rozpoczęła si ę od roln ika na Prometeusza całkiem s łusznie s ą pewneg o rodzaju mo żna powiedzieć wizualizację w łaśnie pewneg o dn ia przynoszenia życia plan y na Planete ta k w przypadku wyn ika to raczej już nie tyl e życia po prost u ju ż gatunku ludzk iego tak bezpo średnio i oczywiście te wszystk ie tera z wolę naukowa ch ętnie popierają ich teor ii tak, bo t o są raczej t o zupe łnie fantastyczne jak to nazwa ł racze j bardz iej opowie ścią niż zresztą to c o jes t Prometeusz przedstawione to jes t właśnie zaczerpni ęte z du żym stopniu wyn ika n a, a te ż Polski antropolo g przeprasza m taka ciekawostka, ale t o w og óle jes t interesuj ące Polski antropolog mieszka ńcy we Francji Wiktor Steczkowskiej opublikowa ł tak ą ksi ążkę, z kt órej wyn ika, że w łaśnie cała ta koncepcj a tych tak ich jaki ś inteligentnych istot kosm icznych, kt óre tuta j człowieka powo łują do istnienia te n t o właśnie c o wynika rozwin ął jak o tak ą swoj ą swoj ą pseud o naukową teorię t o w og óle ma źródła uchylane Bławacki to o n na t o wszystk o wymyśliła jak o p ierwsza cz y twórczyni to Zofia t o tak i rodzaj mitologii w łaśnie, kt óry naby ł obecny t o bardzo ładnie pokazuj e t e w ątki przeplatają ju ż mówi jak ta ksi ążka się nazywa tylk o j ą znajdę czytałem już jaki ś cza s tem u n o w łaśnie Wiktor Stoczka SOS dl a wracaj ącego do prawdopodobie ństwa takiego zdarzen ia to cza s pami ętać, że w przypadk u ich ludzie bogowie przybysz a z kosmosu tak to si ę nazyw a państwowy Instytut wydawn iczy w te j serii takiej b iblioteka my śli współczesnej tak że wyda ł 2005 roku bardz o polecam jes t te ż świetnie napisana b ędzie kolejn y jak nam starcz a czasu, ale 6 lat dużo czas u, bo je żeli teraz pol iczymy sob ie współczesne rachub y NATO wszechświat ma dobrz e b ędą 14 miliardów lat życia na ziemi 4 miliardy lat i t o g igantyczne okres czasu teraz, k iedy pomyślimy sob ie tak naprawd ę nam zaj ęło dom doj ście do tego bardz o krótkiego ok ienka lewic ę cywile cyw ilizacyjnego, gdz ie możemy pods łuchiwać sobie obc e cywilizacje pr óbować znaleźć jakie ś informacje, jak ie sygna ły radiowe t o jes t to n o w skali życia wszech świata dosłownie ułamek z t ą bardz o drobn e odc inek czas u, wi ęc jes t w iele koncepcj i bardz o cz ęsto one tak naprawd ę w ładzą znow u literatur ę bardz iej science-fictio n, kt óre m ówią, dlaczeg o w łaśnie n ie mogliśmy spotka ć żadnej cyw ilizacji właśnie z by ć mo że powstanie życia jes t dosyć powszechna różnych planetac h, ale jednak powstan ie życia w ielu komórkowego c o, wi ęc życia inteligentnego jest być mo że bardz o ma ło prawdopodobn e n iewykluczone, że ma ło prawdopodobne i c o więcej t o życie mus i si ę wstrzelić pew ien takie mo żna powiedzieć okienko cz y jes t w stanie rozwin ąć cywilizację na tyle, żeby w łaśnie móc podr óżować między 2 nie b ądź komunikować si ę na bardz o du że dystanse no pytanie jes t jak dale j potocz ą losy ludzko ści na kul i ziemskiej, ponieważ p óki c o gotujem y sobie do sto s ujem y s ą planet ę tak nie b ędzie Żurek i nie b ędzie to Żurek n iestety dob a się, że b ędzie klopsiki z mocn o spieczone i tak naprawdę nie wiadomo, kt o wp łynie na rozwój cyw ilizacji ludzkiej, bo mo że nastąpić cz y pewn ie przeżyjemy jak o Homo sap iens tylko by ć mo że bardz o licznych grupach i be z żadnego dost ępu do cywilizacji znow u na m zajmie n ie może setki tysiące lat doj ść do pewneg o rodzaj u okn a możliwości cyw ilizacyjnych i być mo że cywilizacji te ż maj ą podobne problemy po prost u się mijamy m ijamy losow o w zwi ązku z tym skor o jest taki wszechświat jes t taka du ża szans a, że powstało życie inteligentne t o za wszystk o pytanie, dlaczeg o tutaj n ie ma n o właśnie na co ś na co oczywi ście też mo że odpowiedzie ć, skąd wiemy, że nie ma mo że s ą może s ą, że s ą mo że sąd może nale żeli niekt órych znam y mo że tak jes t chodzą z siecią wpłacać jes t, al e z drugiej stron y czyta łem teraz tak i teks t w 1 z PiS-u popularnyc h, al e raczej rzetelnyc h o ty m jak t o uchwal ą ja takiej dz iedziny, kt óra by ła Fringe absolutny m powoli zaczyn a si ę stawać tak ą w ka żdym raz ie rozpatrywan ą jak o potencjalnie powa żniejsza dziedziną badań powsta ła jaka ś taka organ izacja w stanac h Zjednoczonych, kt óra chce bardz o rzeteln ie badać w łaśnie w protokole sc ience ba jes t jak 1 z pa ństw rozma ite don iesienia, kt óre wyglądają poważnie w ty m sensie, że zawierają n ie w iem np. jakieś rejestracj ę przy pomoc y fotograf ii alb o alb o radarów plus oczywi ście t e don iesienia tak ie naocznyc h spotkań, bo to jes t oczywi ście jaki ś spor y kawa łek p iloci p iloci wojskowi, kt órzy ta m du żo latają p iloci czasam i samolotów pasa żerskich t o sam i donoszą teg o rodzaju ob iektach czasam i radar y wykrywają jakie ś obiekty, o których n ie wiadomo cz y one s ą, wi ęc tak ie doniesienia rzeczywi ście istnieje t o bardz o dawna n o t o zawsz e weryf ikacja dowodów jes t stary dowc ip, że mam y tera z wcze śnie fantastyczne kamery wszystko widzą, że co ś g igantyczne, dopóki n ie trzeb a zobaczy ć teg o UFO, ale uratowała się nowe gniazdo t o wtedy nagl e okazuje rzadk o grywan e z iemniakiem naprawdę teg o jeszcz e do Unii do ko ńca świeże albo alb o szatan a, kt óry wst ępuje bądź te ż kt óregoś z jeg o us ług, które wst ępują w człowieka potraf i podnosi ć przedmioty bardz o ci ężkie takie, których n ie dał radę, bo nie budz i bar n o właśnie m ówić językach nie w iem gwoździe materializowa ć cholera jako ś rzeczywi ście wtedy b ędzie zasiadał w te j lub szczególnie tera z ju ż b ędzie bardzo ci ężko listy n o wobe c obecne j dob ie doskona łego generowan ie obraz u komputerowego plu s techn ik chocia żby Litwa Riku tak naprawdę można stworzyć tera z dowolny obraz b ędzie wygl ądał jak bardz o przekonujący dow ód, wi ęc tak naprawdę troszeczk ę z tym i twardym i dowodam i w postac i właśnie nagrań to troszkę się za ćmy za zaglądali tuta j racze j jasne mo że by ć podstaw ą pewnego rodzaju badan ia, ale myślę, że 12 filmy nawet jakie ś zjawisko to, kt óra b ędzie ciężko nawet zaznaczon e s ą prawdziwe czy n ie swoje pytan ie ma m, bo t o jes t frapująca, że dl a mnie bardz o i zdziwi ła mnie odpowied ź czeka Szostaka bardzo chcia łbym, żeby zapytać jak z kolei t ę sprawę w idzi, bo przecież n ie jes t tak, że akurat jeg o odpowiedź na t o pytanie mus i by ć wi ążąca Otóż jak o pytałem to jest te n cz łowiek, kt órym wspomnia łem na początku nobl ista z Harvardu, kt óry pr óbuje życie stworzy ć w swo im laborator ium jak zapyta łem o t o jak o n postrzega znaczen ie tego projektu t o znaczy c o to zm ieni w nauc e c o t o pozwol i jak zrozumie ć jak t o potencjalnie mo że dzia łać nast ępnie jeśli si ę ud a m u te n eksperyment doprowadzi ć do pomyślnego zakończenia, chocia ż w ogóle jego zdaniem jes t kompletn ie be z znaczenia, że t o jest takie ma, że tam jest not a jak si ę zrobi t o fajnie, ale z tego nic n ie b ędzie w og óle generaln ie wynikało, bo s ą tak proste w og óle Ela reakcję, że pan ie tam nie ma czym c o przejmować w ogóle tym dobrze powiedzia ł tak można z 1 strony no bo tera z tak cz y nam co ś pchn ie ja my ślę, że tak z medycyn y do przod u nie c o, al e tac y ludzie n p . że społeczna będzie t o mia ło konsekwencj e, bo by ć mo że zwolennicy kreacjonizmu będą m ieli z ty m problem, al e z drugiej stron y może nie będą mieli z ty m problem u, bo s łuchałem si ę debaty Majkel serwer a z pewnym kreacją listą Melcer taki tak i znan y scepty k ameryka ńskiej i ten kreacje nic si ę odwo łał w łaśnie do nie powinno na s bliska, al e tak naprawd ę radykaln e odwołał si ę do kwest ii den Ham tak tak dok ładnie dok ładnie tak nie ma naprawdę posta ć jak niebywa ła zupe łnie ta k tak i i Andrzej odwo łał w łaśnie do tyc h bada ń i podział arz e jeśli nawe t si ę ud a naukowcom laborator ium stworzy ć życie to b ędzie to dowodziło wy łącznie teg o, że inteligencja jest potrzebna, żeby stworzy ć życie tak że potwierdzi t o wszystko no to jest na zasadz ie tak jak test te n s łynny eksperyment z Chełmem Boga, który mia ł po pokazywać, że udaje si ę w wywo łać wra żenia u ludz i obecności b óstwa za pomocą prądu elektrycznego coś si ę te ż troszkę naci ągane, al e generalnie sam a interpretacja była w te n spos ób, że Super w takim razie już odkryl i, że Boga nie ma ich stworzon y prze z dysfunkcyjn e działanie m ózgu, a druga ma by ć Super fantastyczn e doświadczenie odkryli śmy anten y, którą używa mógłby nas m ówić także to jes t niestety na tej zasadz ie się zawsz e da t o interpretowa ć prawo cyw ile tak że akurat wydaje si ę stworzen ie nawe t prostych organizm ów z materii nieo żywionej w laborator ium tych c o wiedzą c o chcą wiedzieć t o n ie przekon a żaden sposób jednak t o jes t pewneg o rodzaj u sprawa filtrowania w iedzy prze z sw ój światopogląd, a nie tworzen ie światopoglądu na podstaw ie w iec naukowcy tworz ą sw ój światopogląd na podstawie w iedzy s ą gotow i do jeg o zmiany akura t osob y, które n ie są właśnie z tej mo żna powiedzie ć bardziej p ółki pracę m istyczny mają swoj ą tez a i i fakty, kt óre s ą sprzeczn e z tez ą tą szkodą do tych fakt ów nie myślę klucze m jest dok ładnie zgodzi ł z t ą właśnie t o, że t o niedużo zm ieni, bo to n ie zm ieni ani praktycznie nie d a na m żadnego aspekt u praktyczneg o jak również wydają si ę teg o społecznego aspekt u te ż niem n ie b ędzie natomiast no fajn ie byłoby t o umkn ęło to jedn o z wi ększych tajemnic 1 większą wi ększych tak ich otwartyc h kwestii n ie w nauce w szczeg ólności w naukac h b iologicznych tak że ja bym bardz o chcia ł, żeby taki eksperyment si ę udał, aczkolwiek cały czas n ie b ędzie na m pokazywa ło to rzeczywi ście te p ierwsze związki p ierwszy na powsta ły t u na planecie z iemi cz y przybyły z kosmos u dokładnie te n sa m proce s m ógł powstać gdzie ś indziej i być przen iesiony posta ć pewnego rodzaju wydaj e si ę, że nada l spraw a, ponieważ w łaśnie poruszam y si ę w takim obszarze h istorii jaki ś najstarszych mo żliwe w ogóle proces ów, kt óre tuta j zachodziły w zasadzie się teg o chyba n igdy n ie dow iemy cz y jak wyobraża sobie powiemy no właśnie było to się dowie mo że mierzy 1 mogą tak że proce s jest możliwe n o tak natomiast nota t o c o Podziel si ę z pocz ątku, że życie na te j planec ie jes t procese m historycznym sk łada si ę z reguł m y świata ożywionego plu s ca łkowicie nieoznaczonej losowości i życia we wszech świecie, czyl i w łaśnie katastrof y meteoryty jak r ównież r óżne pewneg o rodzaj u zjawiska, kt óre b ędą w ty m świecie ożywionym zachodzi ły, czyli w łaśnie chocia żby los na pocz ątku te j drogi życiowej osob y mutację niekt óre mog ą spowodować, że mnie pewn e organizmy będą du żo bardziej promowan e i być mo że z te j pierwotnej zupy z teg o rachunk u by m wygra ły organizmy, które te n zestaw 400 podstawowy genów mia łby troszeczk ę inny być mo że by śmy zupełnie inaczej wyglądali zupe łnie inny metabol izm, b o tak naprawdę t o cz y te podstawow y zestaw gen ów jest Super dostosowan e tu i tera z na te j planecie do d ługu do kul i ziemskiej n o tego n ie wiemy organizm wygrały wspom inamy tyc h ekstra f ilm o organ izmach, które maj ą czasam i zupełnie odmienną duchem od o d naszych mają białka, kt óre otrzymuj ą g igantyczne temperatur y cz y chociażby odporn y na promieniowanie t o nota organ izm on e rzeczywi ście zostały można by ć zepchni ęty po życzkę w tak iej w łaśnie ni ższe nie bardz o ekstremaln e prze z mainstreamowe pochód teg o życia, bo być mo że on e s ą Super prze życiu, ale s ą mn iej efektywn a i w 200 trojga n o mają woln iejszy np. tryb rozmna żania si ę jak są wyp ierane z pewnyc h środowisk, które s ą mniej ekstremaln e przez organizmy, które po prost u szybc iej potrafi ą wykorzysta ć zastane warunk i, bo s ą spychan e do pewnyc h ni ż, al e te ż w łaśnie to co jest fascynuj ące co ca ły czas n o dlateg o ja uwa żam, że trzeb a poznawa ć przyrodę n ie mo żemy za sklepik się w te j w iedzy, kt órą mamy tu trzeb a sob ie bra ć wielkich salki butelk i grzeba ć w najr óżniejszych w innych środowiskach między n imi takim odkryc iem, którym n ie tak dawn o s łyszałem, chociaż bakterii kablowe, kt o si ę bakter ie kablow y bagn a regulowa ła bardzo ciekawe twory t o s ą bakter ie, kt óre żywią si ę lekturam i on e tworzą bardz o dosyć tak i d ługi łańcuszki już tak im na d ługości makr o Okopowej m m b ądź centymetr ów i to dzia ła w kwocie przewodn ika i pomi ędzy danyc h pomiędzy 2 środowiskami w dn ie oceanu on e potrafi ą w łaśnie wykorzysta ć różnice potencja łów tak naprawd ę żywić pr ądem elektrycznym cz y wg ca łkowicie fascynująca n o bo jeżeli to jest oczywiście popatrzym y to Biochemii mo żna si ę kom órek t o mitochondri ów dokładnie działają na tej zasadz ie one on e maj ą pewneg o rodzaju pomp y, kt óre tak naprawd ę zasilaj ą komórkę za pomoc ą właśnie przekazywan ia pewnyc h warunków, al e ludzie te ż potrafi ą przecie ż np. herbata z prądem m iast, a t u widzę, że po żurku ma m my śmy ukazuj e herbat a z pr ądem to szykuj e si ę ca łkiem dobra schodzą podróże RK tak n o t o ludz ie, ale nied ługo na ty m mogą po żyć na tę sprawę bakteria zwi ązku należy, ale t o pokazuje nam si ę coś co oczywiście, że nie znam y jeszcz e tak naprawd ę mo żliwości teg o świata ożywionego może si ę oka że, że znajdziemy tak dz iwny organ izm, że okryć się w ogóle nawe t n ie śniło b iologom im c o chwil ę bardzo dziękuję mia ł jakąś tak ą k ąśliwe uwagi proponują, że mo że n p . w sejmie tak ie mechan izmy, al e kablow y w trakcie reż Barrie n ie maj ą m ózgu, a rozumiem n o dobrze zostawmy 4 ręce bardz o dzi ękuję dr Paweł Boguszewski państwa go ściem dziękuję bardz o Instytut Nenckiego Polska Akademia Nauk n o i kończymy już te n wieczór Radia TOK FM, kt óre wydawa ła Małgorzata Łuczyńska realizowa ła Lidia Prądzyńska daj ą się na sa m Tomasz Stawiszyński dobre j noc y życia do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA