REKLAMA

Poranny przegląd prasy Jacka Żakowskiego

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-27 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Jacek Żakowski te ż środowe uwaga środa wypadek tak a teraz osiągnął poziom b ędzie państwem prawa do dziewi ątej zajął si ę stanie b ędziemy go ści oczywiście jak zawsz e, al e po siódmy 20 pan prof. Wojciech Sadurski ty m raze m konstytucjonal ista Uniwersytet wschodn iej i tak że i tak że pozwan y prze z prawo i sprawiedliwo ść nazwan ie te j organizacji zorganizowan ą grupą przest ępczą ustawa dz isiaj dziewi ątej w s ądach alei Rozwiń » Solidarności SA 212 jak pa ństwo chcia ło dziewi ątej zobaczyć się z pane m profesorem osobi ście obserwować przeb ieg te j rozprawy t o jes t właśnie dzi ś jes t taka szans a w 820 pewne zasad y zysk i b ędzie go ściem taka po si ódmy 40 Adam Szłapka poseł koal icji Obywatelskiej przewodniczący nowoczesnej z e stud ia w targac h w Poznaniu ca łkiem ca łkiem nowy przewodniczący no i c o co zam ierza c o z teg o wyniknie może ud a nam si ę dowiedzie ć czego ś o przysz łości m. in . o przysz łości koal icji Obywatelskiej, kt órej cz ęścią jes t jes t tera z nowoczesn a, a teraz n o po ósmej komentatork i Agata Szczęśniak ok o Press dr Anna Materska-Sosnowsk a Uniwersytet warszawski Agnieszka Wiśniewska krytyk a polityczna, a teraz pa ństwo c o w gazetac h s ą rzeczy ważne wa żne g łośne robi ące wrażenie r óżne kategor ie rzeczy bardz o wa żnych pytan ie ona fundamentalne pytan ie p isze o ty m, dziennik Gazeta prawna, ale te ż w iele medi ów i internetowych dziś dziś o ty m p isze Turcja szanta żuje nat ężenie przyjm ie dokument ów dotyczących udz ielenia pomoc y krajo m Bałtyckim i Polsce, je żeli kraj e NATO n ie popul i w sprawie interwencji w te j spraw ie Kurdów problem jes t powa żny, bo oczywi ście n ie popr ą, czyli oczywi ście słynne plany ewentualno ści owe tak dalej i t d . dl a tzw. wschodn iej flanki zawisn ą w powietrzu i to zakwest ionowane prze z najpot ężniejszą Europejską armi ę armi ę na d du żą duże wyzwan ie dl a dl a polskiej pol ityki pytan ie czy można liczyć na Sojusz, a jak nie to na s liczy ć w łaściwie na tyc h n ielicznych Amerykanów stacjonuj ących w Polsce, których wiarygodno ści przekonali si ę ostatn io Kurdowie no właśnie jako ś si ę niepokoj ąca splat a są te ż rzeczy c iekawe troch ę zabawn e, al e poruszające fakt y p ierwszej stronie to ja sprzeda łem kamienice Banasia jest zdjęcie pan a Zbigniewa lat 75, który dawno tem u sprzedał panu Tomaszowi kamienice i za choler ę n ie pamięta za żadne dokumenty si ę n ie zachowa ły pa n Banaś oczywiście jeśli ty m specjaln ie nie męczy, a fak t zadaje pan nasz e pytan ie na czym polega ły pańskie kontakt y z gangsterami z krakowsk iego p ółświatka jak t łumaczy pa n nie ścisłości w swo ich oświadczeniach cz y cen a by ła tak n iska, by unikn ąć p łacenia wysok ich podatk ów i t d. i t d . jak pa ństwo w iecie Ministerstwo Finansów zg łosiło do prokuratury unikanie podatk ów prze z kontrahent ów pan a Banasia pana Banasia akurat mn ie z rzeczy ciekawe z e sfer y prawne j Gazeta wyborcz a p ierwsza stronac h szub ienice umorzon e s łynna sprawa szub ienic, na kt órych narodowc y pow iesili zdj ęcia europarlamentarzyst ów opozycyjnych prokuratur a w Katowicach postawi ła sprawę t ę sprawę umorzy ć, bo tylk o happen ing by ł, al e jeste m z prokuratur y dobre don iesienia, chociaż trzeba było na n iej te ż d ługo czekasz w niej w ielki na d piszą na te n temat swem u dziennik PL zapow iada matkę zapadać matk ę dziennik Gazeta prawna dzi ś powo łany prze z prokuraturę bieg ły w sprawie oskar żeń Jana Tomasza Grossa z powod u użycia prze z n iego sformułowania, że Polacy podczas wojny zab ili wi ęcej Żydów ni ż Niemców Otóż te n biegły pa n dr Piotr Gontarczyk znan y w ielu pa ństwa na pewn o stwierdził, że nie istnieją wiarygodne badan ia naukow e, które potwierdzi łby, i ż Polacy zabili w czasie wojn y wi ęcej, że do ich ni ż Niemców, al e wg dr Gontarczyka n iema jednocze śnie możliwości jedna k zasad jednoznaczneg o wykazan ia, że tak a op inia jest n ieprawdziwa, a świat nauk i ora z Polska mi ędzynarodowa opinia publ iczna w oczyw isty spos ób uznają, że już, że mieści się on a w gran icach debat y naukowe j na ów Jan Tomasz Gross mo że mo że może odetchn ąć ja te ż postanow ienie prokuratury uwaln ia pana profesora o d stres u czy s ą woln i też stres u pana prof. Sadurskiego zobaczym y, al e ta fal a ścigania profesor ów wydaj e mi si ę wra z z ustaw ianiem pewneg o rodzaj u wzmo żenia jednak jedna k b ędzie gas ła w Rzeczpospolitej Tomasz Pietryga c iekawie o d wy ścigu z czasem czy Sąd Najwyższy cz y Sądowi Najwyższemu ud a si ę zneutralizowa ć dzia łania Izby dyscypl inarnej, zan im ta zacznie karać buduj ących się s ędzia spraw a jes t jest gor ąca pan i prezes Gersdorf, m ówi że Sąd Najwyższy potrzebuj e czas u, żeby zdecydowa ć tak dalej i t d . ale teg o czasu naprawd ę naprawd ę pan i profesor nie ma wiem, że poseł pośpiech jes t skazanych prz y łapaniu pcheł ani prz y wydawan iu wyroków interpretowaniu prawa, ale jedna k s ą tak ie sytuacj i, k iedy cza s gr a to niezrozumienie m ienie jak wielk ą rol ę gra cza s jest 1 z powodów, dl a kt órych s ądy tak k iepsko sob ie raz ów atak iem populistów kiepsko przynajmn iej w sferz e świadomości publicznej n o ale są tak ie akty sądów, których możemy by ć dumni patrz ąc wczora j na pan a s ędziego Pawła jeszcz e się nam zreszt ą, na kt óry jako p ierwszy powo łał si ę w jako pierwszy sędzia powo łał si ę na orzeczen ie orzeczen ie 3 złe piękna posta ć naprawd ę gratuluj ę pani s ędzia pani, że s ą tac y ludz ie m ądrzy odpowiedzialni t o jes t oczywi ście nadziej ę ka żdy ka żdej demokracji tera z wida ć ja k tera z wida ć jak ważne jest to jac y ludzie n ie tylko jak ie reguły, ale też jac y ludz ie t e regu ły prawn e instytucje za zapewniaj ą jak s ą tac y ludz ie jak pa n sędzia ju ż wcze śniej alb o jak s ą tac y ludz ie ja k jak c i, kt órzy pr óbują obna żyć Donalda tramp a w stanach Zjednoczonych t o system ma szans ę prze d jak s ą tylk o pap ierowe zap isy k iepsko tylko jeszcz e tylk o krótka informacja pan i prof. Gersdorf b ędzie w piątek 6 grudnia nasi goście ma m nadziej ę, że wted y przynajmniej poznam y termin termin decyzj i Sądu Najwyższego w spraw ie interpretacji krajowe j w wyrok u z łe sprawa jes t p ilna bardz o pilna cora z bardziej p ilna Gazeta wyborcza prze z Narodowy Bank Polski doni ósł do Prokuratury Krajowej krajowej rady s ądownictwa na sędziów, kt órzy wydal i wyroki wyrok i niepoddaj ące si ę pan u prezesowi Kaczyńskiemu w jeg o sporz e z gazet ą wyborcz ą tak ich skar g tak ich represj i prze śladowań jes t b ędzie cora z cora z więcej to te ż 1 z powodów, dla kt órych Sąd Najwyższy pow inien si ę powinien si ę spieszyć co znacz y, że wydawa ć pochopn ie wyrok i dla gazety wyborcze j chcia łem pa ństwu bardz o bardzo bardz o bardz o poleci ć tek ścik, al e Jan Rozwadowski na tema t emerytu r w 2011 roku emerytur y ni ższe niż m inimalna pobiera ło 27  000 osób w 2015 już 76 obecnie 227 emerytura ni ższa ni ż m inimalna prognozy m ówią, że w 2025 roku tak ich os ób będzie uwag a p ół 1 000 000 a k iedy moje pokolen ie, czyl i pan i Rozwadowski przechodzi ć będzie emerytur ę świadczenie minimalne par y zbiera ć b ędzie 34 emerytów i Emeryk wart o się na d ty m poważnie zastanowi ć, kiedy debatujemy emerytur a b ędzie teg o cora z wi ęcej za chwilę informacje po informacjach prof . Wojciech Sadurski porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA