REKLAMA

Prof. Sadurski: PiS działa na zasadach charakterystycznych dla zorganizowanej grupy przestępczej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-27 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:09 min.
Udostępnij:

Dziś prof. Wojciech Sadurski ma proces ws. nazwania PiS zorganizowaną grupą przestępczą. - Podtrzymuję to, że elita władzy od 2015 działa według modus operandi charakterystycznego dla zorganizowanej grupy przestępczej – mówił Sadurski w TOK FM. I dodał: - PiS działa na zasadach charakterystycznych dla zorganizowanej grupy przestępczej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM witam ponown ie Żakowski też da łem się na 7 pań czeka 25 podmioty pośrednio chc e się z nami pa n prof . Wojciech Sadurski konstytucjonalista Uniwersytet Sydney i te ż Uniwersytet warszawsk i tak jes t i tak że 1 z dziekanów kasuj ąc Witas t o s ą wszystk o ważne informacje także pozwan y prze z organizację o nazwie, kt órą państwo coś pow ie prawo i sprawiedliwo ść tak si ę nazywa ta wszystkim dzień dobr y jeszcz e doda m Nowogrodzka 8486 jest ta Rozwiń » organizacja, kt óra poza pozwał pana profesora dziś sprawa dziewi ątej sądzie alei Solidarności sal a 212 i pan profesor jes t pozwan y za taki wp is na Twitterze z 2018 roku jeśli ktoś mia ł jeszcz e jakieś w ątpliwości t o po ustawc e z ostatn ich dni powinno by ć jasne żaden przyzwoity człowiek n ie powinien i ść w paradzie obro ńca białej ras y, kt órzy na chwil ę schowal i Falangi swastyk i w zmow ie z uwag a zorganizowan ą grup ą przest ępczą PiS n o i PiS domaga si ę o d pan a przeprosin i t d . i t d. w podtrzymuje pa n, że prawo i sprawiedliwość zorganizowana grup a przestępcza podsumuję t o, że działa, że el ita w ładzy w Polsce 2015 roku dzia ła wedl e sposobu tego c o prawnicy nazw ę modu s operand i charakterystyczneg o dla zorgan izowanych grup przest ępczych i na czy m polega, bo ja nie jeste m bieg ły to poleg a chyba nigdy takiej grupy n ie brałem udział, chocia ż mo że Solidarność by ła tak ą grup ą poleg a na ty m, że nast ępuje pewn a koordynacj a i synchron izacja dzia łań między rozma itymi elementam i el ity władzy elementam i, kt óre z punktu w idzenia Konstytucyjnego powinny być o d s iebie ca łkowicie niezale żne jak t o wi ększość parlamentarn a rz ąd przyw ództwo partii pol itycznej sąd Konstytucyjny i t d . i prze z prezydenta jes t przest ępcze nie, że następuje koordynacj a dzia łań zmierzaj ących do zm iany nielegalnej systemu Konstytucyjnego w Polsce to ma to to jes t ce l o charakterz e przest ępczym natomiast ta synchron izacja i koordynacj a działań jes t czym ś c o wyr óżnia zorgan izowane grupy uczuc ia zorganizowane grupy m ienia za zorganizowana grupa maj ąca ce l przestępczy on i dzia łają na zasadac h charakterystycznyc h dla zorgan izowanej grup y przest ępcze i tra s jak pan m ówi to ta oznacza, że tak a grupa pow inna by ć ścigana n ie nie absolutn ie nie to jes t dok ładnie takie sam e takie sam o okre ślenie jak wykrzyk iwane prze z prezesa w iceprezesa PiS komuni ści z łodzieje do swych oponentów prze z an i w intencji mówcy an i w odb iorze publiczności nie jest traktowan e jak o przekonan ie, że osob y t e dokona ły przyw łaszczenia cudzej w łasności w sensie kodeksowym jest t o pewn e okre ślenie barwne ostr e pewn a analog ia, kt óre funkcjonują już żalu, że publiczny mo im zdan iem tak, a szubienica oni szubienice te ż co ś zupe łnie innego to jest te ż jes t przecież analog ia nie to nie jest w iesza si ę ludz i żywych zam ierzona analogia t o jest wezwan ie do przemoc y t o przemo c bardzo skrajne j radykalne j przec iwko bardz o okre ślonym osobo m t o umorzenie śledztwa, o kt órym si ę dowiedzieliśmy wczoraj umorzenie śledztwa prze z prokuraturę w Katowicach jes t czymś absolutn ie skandalicznym i pokazuj e, że obecn a el ita w ładzy nie stosuje prawa wted y, k iedy pow inno natom iast wykorzystuj e prawo przec iwko n p . s ędziom albo niezale żnym krytykom wted y, k iedy pow inna respektowa ć niezale żność tak naprawd ę moja spraw a jest ma ło ważna ważne jes t to c o wyczyn ia obecn ie obecn a elita w ładzy, a w szczeg ólności m inister sprawiedliwo ści wobe c niezależnych niezawis łych s ędziów, że przyj ęła strategię ta jes t starsza zastraszan ia, al e wszystk ie takiego zastraszan ia w drodze prawne j, czyli coś c o by m nazwał bezprawiem prawny m, dlatego że n ie stosuj ą procedury prawn e, ale mające zupełnie inny ce l prze z procedur y dyscyplinarne, kt óre stosują przeciwko sędziom n ie maj ą na cel u zastąpienia normalne j procedur y wielu instalacyjnej Odwoławczej, a tak jest obecn ie traktowana alb o sza t procedury przenoszen ia delegowania s ędziów i odwo ływania delegacj i do innych instancji n ie maj ą na celu karan ia nagradzan ia s ędziów, al e zaspokajan ie braków kadrowyc h w s ądach Otóż ta obecn a el ita z m inistrem sprawiedliwo ści na czel e stosuj e pewne procedur y prawne, al e w celac h kompletnie odm iennych, cho ćbym odwrotnych od tyc h, które przy świecały czyl i, tote ż część tej zorgan izowanej grup y przestępczej t o jes t cz ęść traktowan ia praw a w sposób sprzeczn y z jego celam i, czyl i tego c o si ę obecn ie nazyw a w nauc e legal izmu dyskrym inacyjnym bierzemy spraw y, al e wykorzystujemy j e wy łącznie przec iwko swo im oponento m zaś dl a ochrony swo ich w łasnych ludzi to jest te ż bardzo c iekawe buty sprawa pan a Banasia t o absolutn ie potw ierdza prawd a don iesienie przec iwko gangsterom na wod ę s łuszne, ale przecie ż pa n Banaś pan Banaś czyste, ale s ą też pan, że s ą też weso łe wiadomo ści m ianowicie świecie n o np. prokuratura umorzyła spraw ę przeciwko Janowi Tomaszowi Grossowi za stw ierdzenie, że Polacy zab ili wi ęcej Żydów ni ż Niemców ma ło, że marzyła to podstaw ą do tego jes t wi ęcej op inii pan a dr . Piotra Gontarczyka znanego wielu w ty m pan u tak, który stwierdzi ł, że świat nauki ora z Polskę zala ła opinia publ iczna w oczywisty sposób uznaj ą ją, czyli tak ą opini ę za mieszczące si ę w gran icach debat y naukowej budujące to jak najbardz iej uwa żam, że zaskakujące akurat mnie cz y n ie chc e wyrażać osobi ście pan u Gontarczyk, kt óry napisał tutaj zrazi ł rozs ądne zdaniem pana zacytowane nie mam powod u, żeby t o była sumpte m takie z łośliwości pod jego adresem czy to jes t zaskakujące cz y nie z teg o co pamiętam n ie zna m dok ładnie spraw ę z tego co pami ętam tam spraw a si ę ci ągnęła również prze z prokuraturę katowicką, gdy ż zdaj e si ę na początku oni w og óle źle przet łumaczyli zdan ie z niemieckiego tekst u i wszystko opiera ło si ę na pewnych przekłamania us ług w latach spraw a ciągnęła si ę od 2015 roku, wi ęc po tyc h po tych 4 latach jest powód, żeby Jan Tomasz Grosse cieszy ł i zwolenn icy jego cz y te ż sympatyc y jego p isarstwa historycznego histerycznego tak że jak pa n w idzi pan a s ędziego ju ż szyna t o jestem dumny, że jeste m Polakiem jestem dumn y, że kto ś taki znalazły si ę w iem, że takich ludzi jak pa n ju ż Cieszyn w śród polsk ich sędziów jest bardz o bardz o w ielu dobrz e, że znajduj ą si ę m. in. takie gw iazdy tak ie per ły, które znajduj ą sob ie zar ówno niesamowit ą m ądrości jak i odwag ę, by powiedzie ć t o co pow inien by ł powiedzie ć przecie ż to orzeczen ie Sułek wi ąże wszystk ie polskie w ładze w szczególności wszystk ie polskie sądy w te j chwili ka żdy Polski sąd ma ps i obowi ązek zastosowa ć kryter ia podan e prze z Trybunał sprawiedliwości dotycz ące teg o cz y tzw . krajowa rada s ądownicza s ądownicza jes t organem niezależnym c o tzw. izba dyscyplinarna jes t organe m s ądowym t o interesu w nie konkretn e on e tak naprawd ę opisują ob ie t e instytucje dzi ś Rzeczpospolitej, ale wcze śniej w Gazecie wyborczej ape l do pan i prof. Gersdorf o t o, żeby Sąd Najwyższy szybk o wydał interpretację postanowienie cz y też skonsumowa ł te n wyro k ten wyrok s ól i rozja śni sytuacj ę w porządku pomoc w porządku prawny m sam t o może przełożyć to język prawniczy on e s ą może trwa ć jak ona dobrowolna stało si ę bardz o szybko i to n ie powinno nast ąpić w jak iejkolwiek innej form ie jak tylk o uchwa ły składu rozszerzoneg o Izby prac y i 77 Amelia wyja śnia dl a prawnik ów tylk o uchwały teg o typu mają mo c wiążącą dla wszystkich innych sk ładów Sądu Najwyższego natom iast mają mo c autorytetu dl a wszystk ich s ądów w Polsce Otóż wydaje mi się n ie chcia łbym si ę z pe łną skromnością, al e przyłączyć do teg o apel u do pan i prof. Gersdorf tak a tak i skład powinien by ć przez ni ą powo łany jak najpr ędzej i pow inna zrobić coś swojej moc y, b y tak a uchwa ła zosta ła wydan a jak najprędzej w ogóle pow inna być w te j chw ili w Polsce jak najprędzej panie profesorze t o zan im przejdę na emeryturę cz y jak najpr ędzej znaczy przez końcem teg o roku kalendarzoweg o uważam, że absolutnie to t u sprawa bardz o jasn a dl a prawników nie ma specjaln ie skomplikowanego skomplikowanego rachunk u t o c o zrobił Sułek t o troszk ę ta k jak IKEA sprzedaj ąca w częściach mebel dosta ł pan te n mebel ma pa n instrukcję ma pa n wszystk ie cz ęści śrubki pozostan ie panu wszystk o skręcić i w tej chwili to jes t t o c o pow inno zrobi ć izba prac y Sądu Najwyższego zastosowa ć 5 kryteriów bardz o szczeg ółowych bardz o konkretnyc h do krajowej rady sądownictwa ewentualnie dorzuci ć dodatkowe, gdyż r ównież na t o pozwolił cz y t o zasugerowa ł Trybunał sprawiedliwo ści zastanowić si ę np. czy organ stoj ący na straży n ie niezale żności powinien mieć zadeklarowaneg o l itera antysemitę w swoim składzie teg o typ u rzeczy, kt órych jednoznaczn ie sam s łynie wym ienia, ale zastanowić si ę te ż nad wygaszeniem kadencj i PUP w n ielegalnym poprzedn iej krajowej rady na d powo ływaniem prze z 23 na 25 polityków partii rządzącej i t d . i t d. następnie zastosować t o t u naprawdę n ie trzeba żadnego, gd y ju ż t u wystarcz y prawid łowo zastosowa ć bardz o szczeg ółowe kryteria i wynik pow inien być jednoznaczn y kary n ie spe łnia warunk ów niezale żności sędziowskiej tak jak jes t rozum iana w Europie jeszcze raz przypomn ę, że 6 grudni a pan i prezes będzie tak składników tak a mo że wtedy, a mo że jeszcz e wcześniej dow iemy się ile to b ędzie trwa ło zreszt ą prof. Sadurski b ędzie aleja Solidarności, gdzie będzie si ę bronił przed pa ństwem prawa sprawiedliwości ra z jeszcze 12 godzinie dziewiątej powtarza m t o chyba trzeci raz przeceniają Śleziak z pa ństwa jak kto ś jest w stanie t o warto wart o t o zobaczy ć, bo sprawiedliwo ść t o oczywi ście spraw a spraw a wym iaru intelektu moralności, ale te ż usta w ielki spektakl, w kt órym warto warto brać udzia ł dziękuję panu pras a Sadurski teraz formalizowania replik ę Adam Szłapka w poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA