REKLAMA

Szłapka: PiS to przeciwnik w innej kategorii wagowej. I jeszcze się szprycuje sterydami

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-27 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:08 min.
Udostępnij:

Jacek Żakowski pytał Adama Szłapkę o wybory prezydenckie. - Wszystkie siły demokratyczne powinny współpracować. W wyborach prezydenckich i w kolejnych parlamentarnych powinniśmy współpracować w ramach Koalicji Obywatelskiej. Nowoczesna na pewno nie będzie przeszkadzać opozycji demokratycznej w wyborach prezydenckich – mówił przewodniczący .Nowoczesnej w TOK FM. I dodał: - PiS to przeciwnik w innej kategorii wagowej. I jeszcze się szprycuje sterydami.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM witam ponownie Jacek Żakowski też środowe uwaga 7 projekt tak i efekt 40 prawie 3 minuty po śród mam y po łączenie z Adamem Szłapką pose ł koal icji Obywatelskiej ca łkiem nowy m przewodnicz ącym nowoczesnej, który znasz studiów poznaj e dzień dobr y pan ie po śle, tak jest dzień dobry i c o dale j b ędzie nowoczesną t o dalej b ędziemy budowa ć koalicj ę Obywatelską dalej b ędziemy przekonywa ć wyborców do teg o, że wart o w gospodarc e być Rozwiń » odpowiedzialnym, że warto stawia ć na pracę wart o ludz i do prac y zach ęcać wart o pracę szanowa ć, a jednocze śnie wart o by ć bardz o otwarty m społecznej wart o stawia ć na r ówne prawa wszystk ich niezależnie o d p łci w ieku or ientacji seksualnej no myślę, że to są t o s ą rzeczy kt óre, które bardz o w ielu Polaków uznaj e za swoje wartości dz iki i b ędziemy si ę do teg o przekonywa ć, k iedy nast ępowała zmiana dyskutowal i o tym, nowoczesne j ta m argumente m by ła, b y problem y suwerenno ści te ż niezale żności to żsamości odr ębności nowoczesne j w ramac h w ramac h koal icji Obywatelskiej na znaczyłoby t o mia ło zasadz a, acz czy my ślę, że wszysc y nowoczesne j rozum iemy to, że mam y do czyn ienia po p ierwsze z tak ą ordynację wyborcz ą, jak ą mam y, a po drug ie z ty m, że dzisiaj warunk i gry Demokratycznej s ą nier ówne po prostu n o PiS t o jes t przeciwnik, kt óry powiedziałby wyst ępuje nie te j samej kategorii wagowe j jeszcz e si ę szprycuje sterydam i wykorzystuje metod y administracyjne wykorzystuje kampanie wyborcz e wszystkie ministerstwa t o co zrobi ł z med iami publicznymi po prost u do poz iomu han iebne w zwi ązku z ty m wszystkie te ugrupowan ia, które ceni ą wartości demokratyczn e chc ą pa ństwo prawa powinny wsp ółpracować w ramach obron y tej tyc h warto ści i n ie mamy wątpliwości c o z teg o, że w wyborach prezydenckich sądzę, że w kolejnyc h wyborac h parlamentarnyc h powinni śmy funkcjonowa ć w projekcie koal icji Obywatelskiej pewneg o rozszerza ć, ale Platforma mas ę wyb iera wybiera kandydat a n a na prezydent a ja rozum iem, że nowoczesna te ż będzie mia ła jak jes t swojego kandydat a cz y b ędzie in blanc o pop iera kandydata wy łonionego w prawyborac h Platformy n ic si ę, że blanc o z konwencji nowoczesny jest tak a, że w najbliższym czas ie zorgan izujemy pos iedzenie rady krajowej, która podejm ie decyzj ę czy b ędziemy chc ieli zaproponować naszy m partnero m koal icji Obywatelskiej wszystko wszystkim także swojeg o kandydat a cz y chcem y kogo ś poprze ć jednak pewn e, że nowoczesna na pewn o n ie n ie zaszkodz i opozycji Demokratycznej koalicji Obywatelskiej w tyc h wyborac h prezydenck ich natomiast najwi ększą odpowiedzialność je śli chodz i o wybory prezydenckie w ramac h koal icji Obywatelskiej oczywi ście spoczywa najwi ększy partner tuta j co nie ma do teg o żadnych w ątpliwości co si ła leżała, że niekt óre o to chodzi są t o jakb y wszysc y rozum iemy polityk ę na największe zasob y innej na największym ugrupowan iem w ramach koal icji Obywatelskiej oczywi ście Platforma i w tej Platformie spoczyw a najwi ększa odpowiedzialno ść ja uważam, że t o te ż Platforma pow inna zaproponowa ć wszystk im partnero m koal icji Obywatelskiej formu łę tak iego wspólnego dochodzenia koalicji Obywatelskiej do wy łaniania teg o kandydat a kandydaci nowoczesne j w n ie było przecie ż ich 1000 na listach koal icji Obywatelskiej tylk o by ło kilkudziesięciu, al e swo im zaangażowaniem determinacją tak ą te ż umiejętnością nowatorsk ą prowadzen ie kampanii wyborcze j pokazali, że to s ą ludz ie, których naprawd ę warto stawia ć w kampan iach wyborczych i także by łoby z punktu w idzenia koal icji Obywatelskiej, żeby wszystk ich tych ludzi mie ć o d sameg o pocz ątku na pokładzie m y jeste śmy do teg o gotowi natom iast b y na razie prawybory s ą w Platformie ja uwa żam, że wybor y prezydenck ie z punkt u widzenia opozycji s ą do wygran ia po wyborac h parlamentarnych dacie, ale akto r gr a pan i Kidawa cz y pa n mieszka ł jak to nasz oddech teraz n ie mamy decyzji, kt o będzie kandydate m a jakby m teraz zacz ął m ówić, kt o wygra to bardz o t o bardz o wyraźną opcj ę n a rzecz pan i Kidawy-Błońskiej prawda cz y ta druga droga jest bardz iej lew a nog a nowa nog a koalicji Obywatelskiej pan, a ja mam tak ie poczuc ie, że b ędąc przewodniczącym nowoczesne j, czyli 1 z ugrupowa ń tworzących koalicj ę Obywatelską nie chc ę wp ływać na proces y na razie wewn ętrzne Platformy Obywatelskiej jestem got ów do rozmowy z platform ą Obywatelską z pozosta łymi cz łonkami koal icji Obywatelskiej jak przeprowadzić wsp ólnie, że tak pow iem wy łonienie teg o kandydat a biały ten tema t jeg o zamkn ijmy do w iny kogokolw iek Platforma wska że nowoczesna poprzez z e względu na t o, że Platforma jest starszym brate m w koalicji n o kogokolw iek, kto zostanie zdarzenia natychmiast zostaje z miast z te j pary s ądzę, że po wyborac h, jeżeli faktycznie tt t t te wybory się odb ędą, kt óra wnosi koalicji Obywatelskiej prawybor y t o co n ie jest do ko ńca tak ie tak ie jasn e to myślę, że obie kandydatur y s ą dobre, ale m y te ż b ędziemy rozmawia ć o tym, o ty m poparc iu n a na foru m nowoczesnej i pow iem tak im szybc iej b ędziemy wsp ólnie wszysc y zaanga żowani w te n proce s ty m wi ększe zaanga żowanie będzie poszczególnych cz łonów koalicji Obywatelskiej dlateg o sądzę, że w interesie koalicji Obywatelskiej z t ą, żeby i nowoczesn a inicjatywa Polska z ieloni jak najszybc iej do tego proces u by ły byl i włączeni też refleksj e obywatelskie to znacz y, że chcielibyście wzi ąć udzia ł w prawyborac h my b ędziemy po c o podejmować decyzj e jako nowoczesna po te j w tej form y zaanga żowania natom iast dz isiaj tak a decyzj a o prawyborach ze stron y Platformy naszego udzia łu n ie została w żaden sposób przedstawiono no wi ęc, więc na razie t o s ą prawybor y Platformy azersk iej Marian na razie nie widz ę te j Formuły zaanga żowanych, al e chcieliby ście żeby, żeby t o by ła były prawybor y w ca łej koal icji Obywatelskiej tak dobrz e rozejrze ć pa ńskie intencje cz y to na moj ą minut ę moj ą intencją jes t t o, żeby koal icja Obywatelska wygra ła wybory ja uwa żam, że najseksown iejszym sposobe m wy łonienia wy łaniania kandydat a w wyborac h wyborach kandydat a do wybor ów prezydenck ich jest przeprowadzen ie jednak tak iego rzetelneg o bardz o proces u w oparc iu tak że wiedz ę wynikaj ącą z badań n ie tylk o sympatii antypat ii wewn ątrz dzia łaczy politycznych c o tak rozum iem w zwi ązku z ty m ja bym wolał pewn ie żeby, żeby poszczeg ólne ugrupowan ia po prostu porozmawia ły już na podstaw ie konkretnych, że tak pow iem danyc h, które do których, który mo że mieć dostał o d ja bardziej t o tak rozum iem natom iast z punktu w idzenia zwyci ęstwo w tyc h wyborach absolutn ie kluczow e jes t zaanga żowane wszystk ich dzia łaczy i z ielonych i nowoczesne inicjatywy polskiej oczywi ście Platforma w zwi ązku z ty m byłoby bardzo dobrz e, żeby wszystko tak i proce s decyzyjny wszystko znacz y, że wszysc y wszystkich szczebl i łączeń, jako że dzi ś Super wted y sensacyjn y sonda ż publikuj ę wynika z n iego że, gdyb y w drugiej turze znalaz ła się Małgorzata Kidawa-Błońsk a z Andrzejem Dudą tak, ab y 47 % bardz o dobre wyn iki jak na moment jeszcz e przed starte m kampan ii kampanii prezydenckiej tak, al e jeszcze bardz iej zaskakujące jes t t o, że Jacek Jaśkowiak, kt óry w og óle właściwie nawe t się dość dobrze n ie zg łosił formalnie zg łosiła jeszcze mało, kt o o tym w ie w ogóle odby ć dostał 44 punkty ju ż na już na ty m etap ie wi ęc, wi ęc widać, że jes t, o co, o co grać oboje kandydac i maj ą duże szans ę prawd a w czy ja powiem więcej co znaczy to t e sonda że s ą oczywi ście, jeżeli porównamy do sonda ży sprzed 5 lat on e s ą w og óle fenomenaln a natom iast, jakb y najlepszy m sonda żem dotycz ącym wybor ów prezydenck ich jes t wynik wybor ów do Senatu, k iedy ugrupowania, które stworzy ły blo k demokratyczn y po prost u uzyskały bezwzgl ędnie większą liczb ę głosów niższe niż PiS, bo to s ą takie wybor y, kt óre mo żna porównywać t o znacz y, że je żeli prz y dobrze przeprowadzone j kampan ii wyborcze j strona opozycyjna jes t w stan ie lep iej zmobilizować i te wybor y są naprawd ę do wygran ia tylk o po pierwsze musimy w t o uwierzyć wszysc y, a po drug ie mus imy naprawd ę przepracowa ć te przepracowan ie też wszyscy wychodz imy n a na ulice i naszy m kandydatem, kt óry będzie f izycznie w 1 miejscu, ale to wszysc y c i, którzy wierz ą, bo wykryc ia w wyborach prezydenckich b ędą musieli być we wszystk ich powiatach wszystkich gm inach w Polsce codz iennie po prost u pracować wtedy wybory wygram y, a wted y ju ż ta kadencj a nowa parlamentarn a dla dla PiS już dzisiaj nie jest n ie jest spacerkiem, bo t o widać wyra źnie po tych do tyc h pierwszych 2 posiedzeniach mamy my ślę, że Jarosław Kaczyński nie wytrzym a presji pozby ć po przegranyc h wyborach prezydenck ich b ędzie pewn y d ążył do wcze śniejszych wyborów tak że zw łaszcza, że t o jeszcz e dużo wydarzeń czek a ci ężka decyzj a Sądu Najwyższego w spraw ie wdro żenia postanow ienia Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej prawd a dotycz ącego polskiego sądownictwa będą trz ęsienia ziemi, które s ą przed nam i, al e nie wystarcz y pan ie pan ie przewodniczący być we wszystk ich powiatach trzeb a jeszcz e mi coś dopowiedzenia udzia ł we wszystk ich pow iatach n p . spraw ie emerytu r tak w łaśnie tera z pytan ie pytanie podstawow e na pewno będą wa s o t o o d ludz ie pytal i cz y poprze ć inicjatyw ę zdecydowaneg o podniesienia najni ższej emerytur y i wprowadzen ia górnego prog u dl a dl a emerytu r system u publ icznego co zreszt ą chcia łbym, żebyśmy zobaczyl i dokładnie jak wygl ąda ta ustawa, b o do te j por y takie fundamentalne zm iany wprowadzone przez wprowadzan e przez prawo sprawiedliwo ść, ale dobrze brzmi ą jak hasło natom iast on e s ą obarczon e bardz o wieloma wadami no t o jest du ża b ierze te ż z propozycjami lewicy prawda nie to jest n ie tylk o prawo sprawdzi ć n o tak ta k tak nale ży je śli m ówimy o d trzydziestokrotno ści np. nota t o jest to to jes t rozwi ązanie, kt óre jest po prostu bardz o z łe, kt óre po prost u bardzo słabo, b y doprowadzić do tego, że b ędziemy m ieli po p ierwsze, problem z g igantycznymi w przysz łości r óżnicami w emeryturac h po drugie, b ędziemy m ieli dot ąd do czyn ienia z odp ływem specjalistów z rynk u prac y po trzecie na naprawd ę zniech ęcamy ludz i do pracy to nie są ra z, a t o co najwa żniejsze pewn ie pewn ie w ty m rozwiązaniu t o znaczy dz isiaj zab ieramy pewn e pieni ądze z system u emerytalneg o, żeby zrealizowa ć jak ąś jakąś konkretn ą obietnic ę wyborcz ą chodzi konkretn ie o dop ływ pieni ędzy i przejadan e n a bieżące potrzeb y wyborcz e przysz łość Polaków pa n ja oczekuj ę ja oczekuj ę o d jak o obywatel tera z rozpocząłem o d o d polityk ów odpowiedzialno ści, a jako pol ityk też musi si ę t ą odpowiedzialnością kierowa ć czy Czyżby widzieliśmy tysi ące w czasach kampan ii wyborczej n p . do parlament u Europejskiego bucików f inansowanych przez KPRM czy prze z prze z urz ędy wojew ódzkie z programam i 500 + 13 emerytura i t d. które promowa ły program rz ądowy, ale cz y czy widzia ł pan redakto r cz y ktokolw iek z naszyc h s łuchaczy, chocia ż 1 przedstawiciela rządu, kt óry t łumaczył, b y obywatelo m skutk i program u 500 plus, o czy m konkretnie mówi o ty m, że i m ówią o tym, pracodawc y mamy na te n tema t dan e GUS -u, że po wprowadzen iu program u 500 plus kilkadziesiąt tysi ęcy os ób g łównie kob iet wysz ło z rynku prac y uzna ł, że ma świadczenie teraz i na ten czas, k iedy otrzymuje świadczenie n ie mus i pracować t o jest oczywiście decyzja tyc h os ób natomiast odpow iedzialny pol ityk pow inien wytłumaczyć ka żdej takiej osoby, kt óra podejmuj e tak ą decyzj ę, że oka t o świadczenie jes t wyp łacane do czas u kiedy, k iedy dz ieci b ędą mia ł 18 lat natom iast musi rozumie ć, podejmuj ąc tak ą decyzję, że b ędziecie mieli lukę w system ie odprowadzan ia sk ładek do do system u emerytalnego t o znacz y, że sam i wskazujec ie na bardzo nisk ą emerytur ę i odpow iedzialni pol itycy prawa i sprawiedliwo ści, bo t o, bo t o, bo t o na nich ciężar spo d spoczywa powinni t e rzeczy, że te rzetelny spos ób t łumaczyć, jeżeli rozmaw iamy o systemie emerytalny m rozmaw iamy o przysz łości bezpiecze ństwie ekonom icznym Polaków i odpow iedzialne pol ityk mus i w spos ób rzetelny prowadzi ć tę debat ę z obywatelami tak jak dzisiaj mamy za ojc a brzm i Super, al e panie po śle, wracam wraca m do emerytu r 500 plus wiadomo, że wa m si ę n ie podob a, chociaż my ślę, że duża cz ęść kob iet, które odesz ły z rynku prac y odeszła, dlateg o że n ie zbudowaliśmy żłobków przedszkoli szkół zapewniaj ących dz ieciom opiekę absencja w pracy i t d. absolutn ie tak, jeżeli m ówimy o państwie dobrobytu to jest pa ństwo tak ie, kt óre nie zach ęca do aktywno ści zach ęca do pracy, al e daje ka żdemu szans ę na realizację marze ń i np. żłobek dobra szko ła jes t szans ą dla realizacji oprócz tego, że t o jes t mama fundamentaln y walor edukacyjn y, ale daje szans ę na realizacj ę rozwoju ma tak że za zawodowe j matki po prost u o ty m, powinniśmy mówić t o jes t państwo dobrobytu an i zaprzeczen ia pa ństwo dobrobytu, kt óry m ówił premier Morawiecki zresztą ja k ja lub uważa, że bardz o ważny argumen t, je żeli kto ś expos é mus i powiedzieć kilkadziesi ąt raz y s łowo normalność to znaczy, że jest bardz o normalne wiedzia ł pa n zako ńczymy prawda si ę ma 57 dziękuję, ale dl a mn ie normalny przestrzegan ie praw a n p . w dzi ękuję bardz o tak normalnie n ie mówią o normalności, dok ąd dok ładnie ta k jak co ś 40 × musi to powiedzieć to znacz y, że m a z ty m proble m ja proble m zegar y w transformacj a za chwilk ę komentatorki Agata Szczęśniak Anna Materska-Sosnowsk a Agnieszka Wiśniewska poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA